AL-KO GTE 450 Comfort Používateľská príručka

Značka
AL-KO
Kategória
vyžínače trávy
Model
GTE 450 Comfort
Typ
Používateľská príručka
Originálneho návodu
440 083_a 69
ORIGINÁLNEHO NÁVODU
Obsah
O tomto návode............................................... 69
Popis výrobku...................................................69
Prehľad produktu..............................................70
Bezpečnostné pokyny...................................... 70
Montáž..............................................................72
Uvedenie do prevádzky................................... 72
Obsluha............................................................ 73
Údržba a ošetrovanie.......................................73
Skladovanie......................................................73
Likvidácia..........................................................73
Pomoc pri poruchách.......................................74
Záruka.............................................................. 74
Vyhlásenie o zhode ES....................................75
O TOMTO NÁVODE
Pred uvedením do prevádzky prečítajte túto
dokumentáciu. Toto je predpokladom pre
bezpečnú prácu a manipuláciu bez porúch.
Dodržiavajte bezpečnostné a výstražné po-
kyny uvedené v tejto dokumentácii a na
prístroji.
Táto dokumentácia je trvalou súčasťou opís-
aného výrobku a pri predaji sa má odovzdať
kupujúcemu spolu s výrobkom.
Vysvetlenie značiek
POZOR!
Presným dodržiavaním týchto
výstražných pokynov môžete zabrániť
ublíženiu na zdraví a/ alebo vecným ško-
dám.
ADVICE
Špeciálne pokyny pre lepšiu zrozumiteľ-
nosť a manipuláciu.
POPIS VÝROBKU
Táto dokumentácia popisuje ručnú elektrickú stru-
novú kosačku.
Technické údaje
Technické údaje podľa nasledujúcich noriem:
Mechanická bezpečnosť podľa EN 786, 5.1.1, prí-
loha E a D,
Hladina akustického výkonu a energetická hla-
dina hluku podľa DIN EN ISO 3744:2010
Meranie mechanických kmitaní na rukoväti podľa
EN 28662-1:1992
ADVICE
Uvedené hodnoty boli stanovené podľa
normovanej skúšobnej metódy a môžu
byť použité na vzájomné porovnanie rôz-
nych elektrických náradí.
Okrem toho sa tieto hodnoty hodia na to,
aby sa dali dopredu odhadnúť zaťaže-
nia pre používateľa, ktoré vznikajú v dôs-
ledku vibrácií.
VAROVANIE!
V závislosti od toho, ako sa bude elek-
trické náradie používať, sa môžu skuto-
čné hodnoty vibrácií odlišovať od uve-
dených.
Vykonajte opatrenia na ochranu pred
zaťažením v dôsledku vibrácií. Zohľad-
nite pritom celkový priebeh práce, teda
aj okamih, kedy pracuje elektrické nára-
die bez záťaže alebo keď je vypnuté.
Vhodné opatrenia zahŕňajú okrem iného
pravidelnú údržbu a ošetrovanie elek-
trického náradia a nástavcov náradia,
udržiavanie teploty rúk, pravidelné pres-
távky, ako aj dobré plánovanie pracov-
ných postupov.
VAROVANIE!
Noste ochranu sluchu, aby ste predišli
poškodeniam sluchu.
Symboly na prístroji
Pozor! Vyžaduje sa mimoriadna
opatrnosť pri manipulácii.
Pred uvedením do prevádzky si
prečítajte návod na obsluhu!
Nebezpečenstvo vznikajúce od-
lietavajúcimi predmetmi!
Dbajte na to, aby sa tretie
osoby nachádzali mimo nebez-
pečnej oblasti.
Vzdialenosť medzi zariadením
a tretími osobami musí byť mi-
nimálne 15 m.
sk
Popis výrobku
70 GTE 350 / 450 / 550
Prístroj nevystavujte mokru ani
vlhkosti.
Noste ochranné okuliare, och-
rannú prilbu, ochranu sluchu.
Ak je predlžovací kábel poš-
kodený alebo prerezaný, vy-
tiahnite zástrčku okamžite zo
zásuvky!
Prestaviteľná teleskopická tyč
Elektrická strunová kosačka je vybavená presta-
viteľnou teleskopickou tyčou. Tým sa prístroj
nastaviť na individuálnu výšku a hlava motora sa
dá otáčať.
Otočná a prestaviteľná rezacia hlavica
GTE 450 a 550 vybavené otočnou rezacou hla-
vicou, pri ktorej je možné prestavovať sklon.
Tip automatika
V strunovej hlavici je integrovaná tip automatika
(8-4), takže sa pri zapnutom motore predĺžiť
kosiaca struna.
Bezpečnostné a ochranné zariadenia
Detská poistka
Otvor (5 mm) na ochrannom vypínači motora
je určený pre závesný zámok*. Závesný zámok
bráni neželanému spusteniu prístroja.
*Nie je súčasťou dodávky
Ochranný vypínač motora
Elektrická strunová kosačka je vybavená ochran-
ným vypínačom motora, ktorý pri preťažení motor
vypne.
Po fáze ochladenia v trvaní cca 15 minút sa môže
elektrická strunová kosačka opäť zapnúť.
POZOR!
Nebezpečenstvo poranenia!
Bezpečnostné a ochranné zariadenia sa
nesmú vypínať.
Použitie v súlade s určením
Toto zariadenie je určené na strihanie trávnikov
v súkromnej sfére. Iné ako z toho vyplývajúce
použitie je označené ako v rozpore s určením.
Tento prístroj nie je určený ne to, aby ho
používali osoby (vrátane detí) s obmed-
zenými fyzickými, zmyslovými alebo dušev-
nými schopnosťami alebo s nedostatkom
skúseností a/alebo vedomostí, iba žeby boli
pod dozorom osoby zodpovednej za ich bez-
pečnosť alebo od nej dostali pokyn o tom, ako
sa prístroj používať. Deti by mali byť po
dozorom, aby sa zabezpečilo, že sa nehrajú
s prístrojom.
POZOR!
Zariadenie sa nesmie používať profesi-
onálne.
PREHĽAD PRODUKTU
Prehľad o výrobku (1) dáva prehľad o prístroji.
1-1 Horná rukoväť
1-2 Spínač s detskou poistkou
1-3 Zástrčka prístroja
1-4 Držiak na odľahčenie kábla
1-5 Prídavná rukoväť
1-6 Držiak s prídavnou cievkou so strunou. *
1-7 Teleskopická tyč
1-8 Horná vodiaca objímka
1-9 Dolná vodiaca objímka
1-10 Zaisťovací gombík pre rezaciu hlavicu *
1-11 Rezacia hlavica s motorom
1-12 Ochranný oblúk na rastliny
1-13 Vodiace kolečko *
1-14 Ochranný štít s orezávačom struny
1-15 Cievka so strunou
* špecifické pre prístroj
BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
POZOR!
Rotácia rezacích nástrojov trvá aj po
vypnutí motora.
Pred použitím skontrolujte sieťové a predlžo-
vacie káble, či nevykazujú známky poškode-
nia alebo starnutia.
Bezpečnostné pokyny
440 083_a 71
Predlžovacie káble držte mimo dosahu reza-
cích nástrojov.
Ak sa kábel poškodí počas používania,
okamžite ho odpojte od siete. NEDOTÝKA-
JTE SA KÁBLA PREDTÝM, AKO HO ODPO-
JÍTE OD SIETE.
Pracujte vždy vo vhodnom oblečení, noste
ochranu očí a rukavice
Prevádzku alebo údržbu stroja nikdy ne-
dovoľte deťom ani nepoučeným osobám.
Miestne ustanovenia môžu stanovovať mi-
nimálny dovolený vek pre osoby obsluhy.
Používanie stroja prerušte, ak v blízkosti
osoby, predovšetkým deti, alebo domáce
zvieratá.
Koste len pri dennom svetle alebo pri dobrom
umelom osvetlení.
Pred uvedením stroja do prevádzky a po
akomkoľvek náraze, skontrolujte na stroji
známky opotrebovania alebo poškodenia a
nechajte vykonať potrebné opravy.
Prístroj nikdy nepoužívajte s poškodenými
alebo chýbajúcimi bezpečnostnými zariade-
niami.
Ruky a nohy držte od rezacieho zariadenia
vždy v dostatočnej vzdialenosti, predovšet-
kým pre zapínaní motora.
Nebezpečenstvo zranenia hrozí z každého
zariadenia, ktoré slúži na rezanie dĺžky
struny.
Po vytiahnutí novej struny držte stroj vždy v
jeho normálnej pracovnej polohe, skôr než ho
zapnete.
Nikdy nemontujte kovové rezacie prvky.
Používajte len originálne náhradné diely.
Sieťovú zástrčku vytiahnite pre kontrolami,
čisteniami alebo prácami na stroji a ak sa ne-
používa.
Dbajte na to, aby boli vetracie otvory bez
znečistení.
Napriek technickým a doplňujúcim bezpeč-
nostným opatreniam zostáva vždy zvyškové
riziko pri práci so strojom.
Rukoväť udržujte suchú a čistú.
Z pracovnej oblasti odstráňte cudzie telesá.
Zariadenie používajte len v technicky bez-
chybnom stave
Ochranný kryt, strunovú hlavu a motor
udržiavajte vždy bez zvyškov koseného ma-
teriálu.
Telo a odev udržujte vzdialené od vyžína-
cieho mechanizmu.
Osoby, ktoré nie oboznámené s vyží-
načom, by mali byť pri zariadení iba s vypnu-
tým motorom.
Noste účelovo zvolený pracovný odev.
Pri práci dávajte pozor na bezpečný postoj.
Prístroj vždy obsluhujte obojručne.
Dbajte na to, aby sa tretie osoby nachádzali
mimo nebezpečnej oblasti.
Prístroj nenechávajte bez dozoru.
Pri kosení na svahoch vždy stojte pod vyží-
nacím zariadením.
Pri práci na svahoch:
Nikdy nepracujte na hladkom a šmykľa-
vom svahu.
Dávajte vždy pozor na bezpečné posta-
venie.
Koste vždy priečne k svahu, nikdy nie
nahor alebo nadol.
Nekoste na svahoch so stúpaním viac
ako 20°!
Mimoriadna opatrnosť pri otáčaní!
Po kontakte s cudzím telesom:
Vypnite motor.
Zariadenie prekontrolujte na poškode-
nia.
Prístroj nepoužívajte pod vplyvom alkoholu,
drog a liekov.
Musia sa dodržiavať opatrenia úrazovej pre-
vencie.
Bezpečnosť elektrických súčastí
UPOZORNENIE!
Nebezpečenstvo pri dotyku dielov ve-
dúcich napätie!
Ak je predlžovací kábel poškodený alebo
prerezaný, vytiahnite zástrčku okamžite
zo zásuvky! Pripojenie odporúčame vy-
konať cez ochranný spínač s menovitým
zvodovým prúdom < 30 mA.
Domáce sieťové napätie musí súhlasiť s úda-
jmi o sieťovom napätí v technických údajoch,
nepoužívať iné napájacie napätie.
Používajte iba predlžovacie káble, ktoré
určené na používanie vonku minimálny
prierez 1,5 mm
2
. Káblový bubon vždy úplne
odvinúť.
sk
Bezpečnostné pokyny
72 GTE 350 / 450 / 550
Poškodené alebo zlomené predlžovacie
káble nesmú byť používané.
Pred každým uvedením do prevádzky
skontrolujte stav svojho predlžovacieho
kábla.
Predlžovací kábel zafixujte v držiaku na
odľahčenie kábla.
Prístroj nevystavujte mokru ani vlhkosti.
Deti držte v bezpečnej vzdialenosti od prístro-
jov pripojených k elektrickej sieti.
MONTÁŽ
POZOR!
Zariadenie sa smie prevádzkovať až po
kompletnej montáži.
Montáž ochranného štítu
ADVICE
V ochrannom kryte integrovaný re-
zací nôž automaticky skracuje vyžínaciu
strunu na optimálnu dĺžku.
GTE 350
1. Ochranný štít nasaďte na rezaciu hlavicu
(2-1).
2. Dbajte na to,aby bola struna voľná.
3. Upevnite pomocou 4 priložených skrutiek.
GTE 450, GTE 550
1. Ochranný štít nasaďte na rezaciu hlavicu
(2-1).
2. Dbajte na to,aby bola struna voľná.
3. Ochranný štít priskrutkujte vzadu pomocou
dodaných skrutiek (2-1).
4. Vodiace kolečko nasaďte na ochranný kryt a
skrutky pevne pritiahnite (2-2).
Montáž prídavnej rukoväte
GTE 350
1. Oblúk prídavnej rukoväte jemne roztiahnite
(3-1).
2. Prídavnú rukoväť nasuňte na držiak (3-2).
3. Prídavnú rukoväť nechajte zapadnúť v ozu-
bení.
4. Nasaďte držiak kolíka a napínací kolík prisk-
rutkujte (3-3).
GTE 450, GTE 550
Pomocou preklápacej páky v prídavnej rukoväti
sa dá individuálne upraviť sklon rukoväte.
1. Držiak nasuňte na kolík.
2. Oblúk prídavnej rukoväte jemne roztiahnite
(3-1).
3. Prídavnú rukoväť nasuňte na držiak (3-2).
4. Prídavnú rukoväť nechajte zapadnúť v ozu-
bení.
5. Preklápaciu páku nasaďte pomocou držiaka
kolíka na upínací kolík.
6. Upínací kolík priskrutkujte tak, aby sa dalo
preklápacou pákou pohybovať s malým vyna-
ložením sily (3-3).
UVEDENIE DO PREVÁDZKY
POZOR!
Pred uvedením do prevádzky vždy vyko-
najte vizuálnu kontrolu.
Prestavenie teleskopickej tyče
1. Na uvoľnenie otočte hornú zaisťovaciu ob-
jímku o cca 180° smerom doprava (4-1).
2. Teleskopickú tyč nastavte individuálne podľa
telesnej výšky. Teleskopická tyč sa pre-
dĺžiť asi o 10 cm (4-2).
3. Zaisťovaciu objímku pevne utiahnite (4-3).
Otočenie rezacej hlavice
Napr. na uvedenie okrajov trávnika do optimál-
neho stavu je možné otočiť rezaciu hlavicu o 180°.
1. Spodnú zaisťovaciu objímku odskrutkujte
(5-1).
2. Teleskopickú tyč otočte o 180° (5-2).
3. Zaisťovaciu objímku priskrutkujte (5-3, 6-1).
Naklonenie rezacej hlavice
So zmeneným uhlom sklonu sa dá vyžínať aj
na neprístupných miestach, napr. pod lavičkami,
výčnelkami, atď.
1. Stlačte zaisťovací gombík (7-1).
2. Rezaciu hlavicu nechajte zapadnúť v žela-
nom sklone (7-2).
3. Uvoľnite zaisťovací gombík.
ADVICE
Ochranu orezávačov struny odstráňte
pred prvým uvedením do prevádzky.
Spustenie elektrickej strunovej kosačky
1. Predlžovací kábel veďte cez odľahčenie ťahu.
2. Predlžovací kábel pripojte k elektrickej sieti.
3. Zaujmite pevný postoj.
4. Prístroj držte oboma rukami. Nedávajte pri-
tom rezaciu hlavicu na zem.
Uvedenie do prevádzky
440 083_a 73
5. Jednou rukou držte prídavnú rukoväť a dru-
hou rukou hornú rukoväť.
6. Spínač na hornej rukoväti stlačte a podržte.
Prístroj je spustený.
7. Elektrickú strunovú kosačku nechajte chvíľu
bežať naprázdno. Rezacia struna sa pritom
odreže na správnu dĺžku.
8. Ak sa spínač pustí, prístroj sa vypne.
ADVICE
Po vypnutí prístroja sa strunová rezacia
hlavica ešte niekoľko sekúnd točí.
OBSLUHA
Prístroj zapnite skôr, než sa priblížite k tráve,
ktorú idete kosiť.
Prístroj jemne nakloňte dopredu, postupujte
pomaly (9).
Aby ste pokosili trávu, otáčajte prístroj do-
prava a doľava (9).
Dlhá tráva sa musí vyžínať po vrstvách. Postupu-
jte vždy zhora (10-1, 10-2) nadol.
ADVICE
Strunovú hlavicu pri práci opätovne
ťuknite o trávu. Tip automatika sa vždy
postará o optimálnu dĺžku struny.
Dištančný oblúk na ochranu rastlín použite,
aby ste udržali správny odstup prístroja od
prekážok (11-1).
Rezivo odstraňujte len pri zastavenom mo-
tore.
POZOR!
Hodnota vibrácií sa môže počas
používania elektrického náradia odlišo-
vať od vyznačenej hodnoty v závislosti
od použitia zariadenia.
Prístroj počas práce nepreťažujte.
ÚDRŽBA A OŠETROVANIE
UPOZORNENIE!
Nebezpečenstvo v dôsledku elek-
trického prúdu!
Pred všetkými údržbovými a ošetrova-
cími opatreniami prístroj odpojte od siete
a zaistite proti opätovnému zapojeniu.
Po použití vytiahnite sieťovú zástrčku a skon-
trolujte poškodenia stroja.
Prístroj skladujte na suchom mieste a mimo
dosahu detí a nepovolaných osôb.
Elektrické poruchy nechajte vykonať len au-
torizovanej odbornej dielni.
Prístroj nikdy nepoužívajte vtedy, ak chýba
čepeľ orezávača struny alebo ak je poško-
dená.
Ochranný kryt, strunovú hlavu a motor
udržiavajte vždy bez zvyškov koseného ma-
teriálu.
Na zariadenie nestriekajte vodu! Vnik-
nutá voda (zapaľovací systém, karburátor...)
môže viesť k poruchám.
Prístroj nevystavujte mokru ani vlhkosti.
V pravidelných časových intervaloch kontro-
lujte riadny stav prístroja.
Nepoužívajte čistiace prostriedky, príp. roz-
púšťadlá. Prístroj by sa tým mohol poškodiť
tak, že by ho nebolo možné opraviť.
Výmena cievky so strunou
(Náhradná cievka so strunou GTE č. výr. 112966)
1. Kryt otvorte zatlačením na obidve aretácie
(8-1).
2. Prázdnu cievku so strunou odstráňte (8-2).
3. Nasaďte novú cievku so strunou.
4. Dbajte na to, aby sa opäť nasadila pružina
(8-3).
5. Strunu na oboch koncoch povytiahnite
smerom von.
6. Nasaďte kryt a aretáciu nechajte zapadnúť.
SKLADOVANIE
Prístroj a jeho príslušenstvo vyčistite po
každom použití.
ADVICE
Elektrickú strunovú kosačku zaveste za
držadlo. Takto sa rezacia hlavica nebude
zbytočne zaťažovať.
Prístroj skladujte na suchom mieste chrá-
nenom pred mrazom.
LIKVIDÁCIA
Opotrebované prístroje, batérie alebo
akumulátory nelikvidujte s komun-
álnym odpadom!
Obal, zariadenie a príslušenstvo sú vyro-
bené z recyklovateľných materiálov a je
nutné ich vhodne zlikvidovať.
sk
Pomoc pri poruchách
74 GTE 350 / 450 / 550
POMOC PRI PORUCHÁCH
Porucha Možná príčina Riešenie
Motor nebeží Ochranný vypínač motora sa vypol
Nie je k dispozícii sieťové napätie
Počkajte, kým ochranný vypínač
motora nezapne opäť strunovú ko-
sačku.
Skontrolujte poistky/ochranný spí-
nač a napájanie prúdom necha-
jte skontrolovať odborným elektri-
károm
Skontrolujte predlžovací kábel, aj
je to potrebné použite nový
Kosačka vibruje Cievka so strunou je znečistená Cievku so strunou vyčistite, ak je
to potrebné vymeňte
Cievka so strunou je prázdna Cievku so strunou vymeňteTráva je zle pokosená
Nedostatočná dĺžka struny Nastavte dĺžku struny
ADVICE
Pri poruchách, ktoré nie uvedené v tejto tabuľke, alebo ktoré nemôžete odstrániť sami, sa
obráťte na náš zákaznícky servis.
ZÁRUKA
Prípadné materiálové alebo výrobné chyby na zariadení opravíme počas zákonnej doby premlčania pre
nároky na chyby podľa našej voľby opravou alebo dodaním náhradných dielov. Doba premlčania sa
určuje vždy podľa práva krajiny, v ktorej bolo zariadenie zakúpené.
Náš prísľub záruky platí len pri:
dodržiavaní tohto návodu na obsluhu
odbornej manipulácii
používaní originálnych náhradných dielov
Záruka zaniká pri:
svojvoľných pokusoch o opravu
svojvoľných technických zmenách
použití v rozpore s určením
Zo záruky sú vylúčené:
poškodenia laku, ktoré súvisia s normálnym opotrebovaním
spotrebné diely, ktoré sú na karte náhradných dielov označené rámikom [xxx xxx (x)]
spaľovacie motory (tu platia záručné podmienky príslušného výrobcu motora)
Záručná doba začína plynúť od zakúpenia prvým koncovým odberateľom. Rozhodujúci je dátum na
doklade o kúpe. S týmto vyhlásením a originálnym dokladom o kúpe sa obráťte na vášho predajcu alebo
na najbližšie autorizované pracovisko zákazníckeho servisu. Zákonné nároky na chyby kupujúceho voči
predajcovi ostávajú týmto vyhlásením nedotknuté.
Vyhlásenie o zhode ES
440 083_a 75
VYHLÁSENIE O ZHODE ES
Týmto vyhlasujeme, že tento výrobok vo vyhotovení, v akom bol nami uvedený do obehu, zodpovedá požiadavkám harmonizovaných
smerníc EÚ, bezpečnostných štandardov EÚ a štandardov špecifických pre výrobok.
Produkt Výrobca Zodpovedný zástupca
Strunová kosačka, elektrická
Typ
GTE 350
GTE 450
GTE 550
AL-KO Geräte GmbH
Ichenhauser Str. 14
D-89359 Kötz
pán Anton Eberle
Ichenhauser Str. 14
D-89359 Kötz
Sériové číslo Smernice EÚ Harmonizované normy
G130130
Hladina hluku
nameraná/garantovaná
GTE 350 94 / 96 dB(A)
GTE 450 94 / 96 dB(A)
GTE 550 94 / 96 dB(A)
2006/42/ES
2004/108/ES
2000/14/ES: 2005/88/ES
2006/95/ES
2011/65/EU
EN 60335-1
EN 60335-2-91
EN ISO 3744
EN 55014-1
EN 55014-2
EN 61000-3-2
EN 61000-3-3
Vymenované miesto Posúdenie zhody
Société Nationale de Certification
et d'Homologation
No. 0499
2000/14/ES Príloha VI Antonio De Filippo
Managing Director
Kötz, 11. 9. 2012
/

Táto príručka je tiež vhodná pre