LIVARNO 104345 Návod na obsluhu

Kategória
Detské nočné svetlá
Typ
Návod na obsluhu
Q
Uporaba palične LED svetilke
brez priključitve na elektriko
j Palično LED svetilko popolnoma napolnite kot
je opisano v poglavju „Polnjenje palične LED
svetilke“.
j Za vklop palične LED svetilke stikalo za
VKLOP / IZKLOP 5 postavite v položaj I.
j Za izklop palične LED svetilke stikalo za
VKLOP / IZKLOP 5 postavite v položaj 0.
Q
Odpravljanje napak
Napaka Možni vzroki in
odprava napake
Svetilka ne
deluje
- Omrežni adapter 3 oz.
adapter za motorno vozilo
4 ni v celoti vtaknjen
SI
SI
SI
SI
HU HU HU
HUHUHUPL
HUHU
HU
SI
HU
SI
HU
HU
SI
HU
HU
SI
HU
HU
SI
HU
PLPL
HU
SI
GB GB GB GB
PL
PL
PL
PL
PL
PL
PLPL
PLPLPLPLPLPL
PL PL
SI
SI
PL
GB GB GB GB
GB GB GB GB GB
GB GB GB GB GB GB
GB
PL
PL
HU
HU
SI
SI
Q
Pred uporabo
Q
Polnjenje palične LED svetilke
Opozorilo: Palično LED svetilko lahko polnite
na običajni vtičnici ali preko vžigalnika za
cigarete v vašem vozilu.
Opozorilo: Varovalko avtomobilskega
adapterja lahko zamenjate. Tehnični podatki
varovalke morajo biti skladni z navedbami v
poglavju „Tehnični podatki“. Varovalko sme
zamenjati samo kvalificirani elektrikar (gl. sl. A).
Nasvet: Priporočamo, da palično LED
svetilko polnite na običajni vtičnici, da preprečite
izpraznjenje akumulatorja v vozilu.
POZOR! Palične LED svetilke ne priključite na
vžigalnik za cigarete v vašem vozilu, če je
akumulator vozila že star in iztrošen. Lahko se
zgodi, da se motorja vozila ne da več zagnati.
Opozorilo: Za uporabo palične LED svetilke
brez kabla, je treba pred uporabo napolniti
integrirane akumulatorske baterije. En postopek
polnjenja traja pribl. 4 do 6 ur. Akumulatorske
baterije so fiksno vgrajene v ročaj palične LED
svetilke.
Opozorilo: Pred prvo uporabo polnite palično
LED svetilko pribl. 12 ur.
Opozorilo: Palično LED svetilko napolnite
najmanj enkrat na mesec, kadar je dlje časa ne
uporabljate.
Opozorilo: Če palična LED svetilka dlje časa
(pribl. 2 meseca) ni bila napolnjena, se lahko
integrirane akumulatorske baterije nahajajo v
stanju mirovanja. Palično LED svetilko večkrat
zaporedoma napolnite in izpraznite, da
integrirane akumulatorske baterije ponovno
aktivirate.
j Palično LED svetilko med postopkom
polnjenja izklopite (stikalo za
VKLOP / IZKLOP 5 postavite v položaj 0).
j Odstranite gumijasti zaščitni pokrov na
spodnji strani palične LED svetilke.
j Priključni vtič omrežnega adapterja 3 oz.
adapterja za motorno vozilo 4 vtaknite v
priključno dozo 6 v ročaju palične LED
svetilke.
Opozorilo: Pri polnjenju palične LED
svetilke preko vžigalnika za cigaret mora biti
vtič vedno v celoti vtaknjen v vžigalnik za
cigarete vozila. Sicer obstaja nevarnost
požara zaradi pregretja.
j Omrežni adapter 3 vtaknite v vtičnico oz.
adapter za motorno vozilo 4 v vžigalnik za
cigarete vašega vozila.
Opozorilo: Izdelek razpolaga z zaščito
pred prenapolnjenjem. Kljub temu je treba
palično LED svetilko po zaključku postopka
polnjenja ločiti od električnega omrežja.
Opozorilo: Med postopkom polnjenja
kontrolna LED 7 sveti rdeče. Ko je postopek
polnjenja zaključen, kontrolna LED 7 sveti
zeleno. Kadar kontrolna LED 7 sveti zeleno,
izvlecite omrežni adapter 3 iz vtičnice oz.
adapter za motorno vozilo 4 iz vžigalnika
za cigarete. Adapter ločite od palične LED
svetilke, da se baterije ne izpraznijo.
j Gumijasti zaščitni pokrov zopet nataknite na
priključno dozo 6, preden začnete
uporabljati palično LED svetilko. Sicer lahko v
priključno dozo 6 prodre voda, kadar
palično LED svetilko uporabljate v zunanjih
območjih.
Q
Uporaba
POZOR – NEVARNOST NESREČ! Po
možnosti palične LED svetilke ne uporabljajte med
vožnjo v vozilu. Pri uporabi palične LED svetilke v
vozilu voznik in sopotniki v vozilu ne smejo biti
ogroženi. Palično LED svetilko vedno hranite in
pritrdite tako, da v primeru ustavljalnega
zaviranja ne obstaja nevarnost poškodb zaradi
izdelka in se izdelek ne more poškodovati.
Opozorilo: Imate možnost, da palično LED
svetilko pritrdite s pomočjo kavlja 1 ali
magnetnega držala 2. Magnetno držalo 2
pripnite na zaščitno prevleko LED lučk. Palično
LED svetilko nato namestite na neko magnetno
površino.
uporabi naprave in razumejo nevarnosti, do
katerih lahko pride med uporabo. Otroci se
ne smejo igrati z napravo. Otroci ne smejo
brez nadzora izvajati čiščenja in
vzdrževanja.
J Izdelek ni igrača in ne sodi v otroške roke.
Otroci ne morejo prepozpoznati nevarnosti,
ki nastanejo pri uporabi električnih naprav.
J Izdelka ne uporabljajte, če na njem ugotovite
kakršnekoli poškodbe.
J POZOR! NEVARNOST
EKSPLOZIJE! LED palične
svetilke ne uporabljajte v
potencialno eksplozivnem okolju, v katerem
se nahajajo vnetljive tekočine, vnetljivi plini ali
vnetljiv prah.
J Palična LED svetilka je zaščitena pred
brizgajočo vodo. Izdelka, omrežnega
adapterja in adapterja za motorno vozilo
nikoli ne smete potapljati v vodo ali v druge
tekočine. Sicer obstaja nevarnost udara
električnega toka! Izdelka nikoli ne obešajte v
bližino umivalnika, ribnika in podobnega.
J LED palično svetilko priključite samo na
pravilno instalirano vtičnico ali na ustrezen
vžigalnik za cigarete. Konkretna napetost
mora ustrezati podatkom v poglavju „Tehnični
podatki“.
J Poskrbite, da bo vtičnica dobro dostopna,
zato da boste po potrebi lahko hitro izklopili
električni vtič.
J Proizvoda ne spreminjajte ali popravljajte
sami. LED žarnic ne morete in ne smete
zamenjati.
POZOR! Zaščitne prevleke LED lučk ni
mogoče zamenjati. Palično LED svetilko
zavrzite, če na zaščitni prevleki opazite
razpoke ali sledi preloma.
J Izdelek zavrzite, če so palična LED svetilka,
priključna napeljava ali adapter
poškodovani.
J LED palične svetilke ne priključite, če so
svetilka, električni kabel ali vtič poškodovani
ali je LED palična svetilka padla na tla.
J Zagotovite, da ostri robovi in vroči predmeti
ne bodo poškodovali električnih kablov. Vse
kable pred uporabo v celoti odvijte.
J Lahko vnetljive izdelke hranite stran od
izdelka. Nikoli ne obešajte predmetov nad
LED palično svetilko ali omrežni adapter in ju
ne prekrivajte.
J Omrežni adapter / vtič potegnite iz vtičnice /
vžigalnika za cigarete, kadar LED palične
svetilke ne uporabljate in preden jo čistite. To
storite tudi takrat, kadar se med
obratovanjem ali polnjenjem pojavi očitna
motnja, npr. dim, vonj po zažganem itn. ali v
primeru nevihte. Pri vedno vlecite omrežni
adapter / vtič, nikoli kabla.
J Proizvod zaščitite pred ekstremno vročino,
mrazom ter pred močnimi tresljaji in udarci.
J Kavlja 1 ne pritrdite na vroče predmete.
Zaradi lastne teže LED palične svetilke bi se
lahko deformiral / ukrivil.
J Izdelek je namenjen izključno za delovanje s
priloženim omrežnim napajalnikom (model št.
SD-G0600300D).
J Upoštevajte, da je v omrežnem napajalniku,
tudi ko svetilka ne deluje majhna napetost,
vse dokler se omrežni napajalnik nahaja v
vtičnici. Za popolen izklop odstranite omrežni
napajalnik iz vtičnice.
akkuk újra aktiválásához a LED-es rúdlámpát
töltse fel és merítse le többször egymásután.
j A feltöltési folyamat idejére kapcsolja ki a
LED-es rúdlámpát (a BE- / KI-kapcsolót 5
állítsa a 0 helyzetre).
j Távolítsa el a LED-es rúdlámpa alsó oldalán
található védő gumi sapkát.
j Dugja a hálózati adapter 3 ill. gk-adapter
4 csatlakozó dugóját a LED-es rúdlámpa
fogantyúján található csatlakozó hüvelybe 6.
Utalás: Egy cigarettagyújtón keresztüli
feltöltésnél a dugót mindig teljesen be kell
dugni a gépkocsi cigarettagyújtójába.
Ellenkező esetben a túlhevülés miatt
tűzveszély áll fenn.
j Dugja a hálózati adaptert 3 egy hálózati
csatlakozó dugaljzatba ill. a gk-adaptert 4
a gépkocsija cigarettagyújtójába.
Utalás: A termék túltöltődés védelemmel
rendelkezik. Ennek ellenére a feltöltési
folyamat befejezése után válassza le a LED-
es rúdlámpát az áramellátó hálózatról.
Utalás: A feltöltési folyamat ideje alatt az
ellenőrző-LED 7 pirosan világit. Amikor a
feltöltési folyamat befejeződött az ellenőrző-
LED 7 zölden világit. Amikor az ellenőrző-
LED 7 zölden világit, húzza ki a hálózati
adapert 3 a hálózati csatlakozó dugaljzatból
ill. a gk-adaptert 4 a cigarettagyújtóból. Az
akku-telep letöltődésének az elkerüléséhez
válassza le az adaptert a LED-es rúdlámpáról.
j Mielőtt a LED-es rúdlámpát üzembe venné
dugja a gumi védő sapkát újra a csatlako
hüvelyre 6. Ellenkező esetben, ha a LED-es
rúdlámpát külterületen használja, víz kerülhet
a csatlakozó hüvelybe 6.
Q
Használat
VIGYÁZAT BALESETVESZÉLY! Lehetőleg
ne használja a LED-es rúdlámpát útközben a
gépkocsiban. A LED-es rúdlámpa a gépkocsiban
történő használatával nem szabad a vezetőt és a
gépkocsi utasait veszélyeztetni. Tárolja és rögzítse
a LED-es rúdlámpát úgy, hogy a termék által
sérülésveszély teljes fékezés alkalmával se
állhasson elő és azt károsodás ne érhesse.
Utalás: Fennáll a lehetősége arra, hogy a LED-
Stableuchtees rúdlámpát az akasztóhorog 1
vagy a mágneses tartó 2 segítségével rögzítse.
Pattintsa a mágneses tartót 2 a LED-ek
védőburkolatára. Utána helyezze a LED-es
rúdlámpát egy mágneses felületre.
Q
Hibák elhárítása
Hiba Lehetséges ok és
segítség
Nem működik - A hálózati adapter 3 ill. a
gk-Adapter 4 nincsenek
teljes mértékben bedugva.
Az ellenőrző-
LED 7 nem
világit.
Cigarettagyújtóhoz való
csatlakoztatásnál:
- Van e a cigarettagyújtónak
áramellátása? Egyes
cigarettagyújtók
áramellátása csak bekapcsolt
motornál működik.
- Vizsgálja meg a jármű
biztosítóit.
Hiba Lehetséges ok és
segítség
A feltöltési
folyamat túl
hosszú ideig tart
Cigarettagyújtóhoz való
csatlakoztatásnál:
- A jármű akku-telepe túl
gyenge?
Q
Karbantartás és tisztítás
A termék karbantartásmentes. A világító diódák
nem kicserélhetők.
J Kapcsolja ki a terméket és válassza le az
elektromos hálózatról, mielőtt megtisztítja.
J Sohase merítse a terméket vízbe vagy más
folyadékokba.
J Semmiképpen se használjon erre a célra maró
hatású tisztítószereket.
j Tisztítsa meg rendszeresen a terméket egy
száraz, szöszmentes kendővel. Erősebb
szennyeződések esetén használjon egy
enyhén megnedvesített kendőt.
Q
Mentesítés
A csomagolás környezetbarát
anyagokból áll, amelyeket a helyi
újraértékesítési helyeken mentesíthet.
A kiszolgált készülék mentesítésének a
lehetőségeit a községe, vagy városa illetékes
hivatalánál tudhatja meg.
A környezetvédelem érdekében ne
dobja a kiszolgált készülét a háztartási
szemétbe, hanem juttassa azt el egy
szakszerű mentesítéshez. A
gyűjtőhelyeket és azok nyitvatartási
idejét az illetékes hivatalánál
érdeklődheti meg.
A hibás vagy elhasznált akkukat az 2006 / 66 / EC
irányelv szerint kell reciklálni. Juttassa vissza az
akku csomagot és / vagy a készüléket az ajánlott
gyűjtőhelyeken keresztül.
Pb
Az akkuk téves mentesítése
általi környezeti károsodások!
Az akkukat nem szabad a háztartási szeméttel
mentesíteni. Azok mérgező hatású nehézfémeket
tartalmazhatnak és különleges kezelést ígénylő
hulladékoknak számítanak. A nehézfémek vegyi
szimbólumai a következők: Cd = kádmium, Hg=
higany, Pb = ólom.
Q
Garancia
A készüléket szigorú minőségi előírások
betartásával gondosan gyártottuk, és szállítás
előtt lelkiismeretesen ellenőriztük. Ha a
készüléken hiányosságot tapasztal, akkor a
termék eladójával szemben törvényes jogok
illetik meg Önt. Ezeket a törvényes jogokat a
vetkezőkben ismertetett garancia vállalásunk
nem korlátozza.
Ön erre a készülékre a vásárlás időpontjától
számított 3 év garanciát kap. A garanciális idő a
vásárlás dátumával kezdődik. Kérjük, jól őrizze
meg a pénztári blokkot. Ez a bizonylat szükséges
a vásárlás tényének az igazolásához.
Ha a készülék vásárlásától számított három
éven belül anyag- vagy gyártási hiba merül
fel, akkor a választásunk szerint a készüléket
LED-PALIČNA SVETILKA
Q
Predvidena uporaba
Ta izdelek je primeren za obratovanje v notranjih
in zunanjih prostorih. Pri uporabi v zunanjih
območjih ne potrebno omrežni adapter zaščititi
pred vlago in vremenskimi vplivi. Izdelek ni
namenjen profesionalni uporabi.
Ta izdelek ni primeren za osvetljavo
prostora v gospodinjstvu.
Q
Opis delov
1 kavelj
2 magnetno držalo
3 omrežni adapter
4 adapter za motorno vozilo (za vžigalnik za
cigarete)
5 stikalo za VKLOP / IZKLOP
6 priključna doza
7 kontrolna LED
Q
Tehnični podatki
Žarnice: 23 LED lučk (bele, niso
zamenljive)
Nazivna moč: maks. 1,0 W
Svetlobni tok pri
polni napolnjenosti: pribl. 55 lm
Akumulatorske
baterije svetilke: 3 x AA NiMH, 1000 mAh
(niso zamenljive)
Trajanje polnjenja: pribl. 4 do 6 ur
Trajanje svetenja: pribl. 4 ure (pri popolnoma
napolnjenih akumulatorskih
baterijah)
Življenjska doba
LED lučk: pribl. 20.000 ur
Zaščitni razred:
Vrsta zaščite: IP44
Omrežni adapter:
Vhod: 100-240 V ~ 50/60 Hz
Izhod: 6 V , 300 mA
Model: SD-G0600300D
Zaščitni razred:
Vrsta zaščite: IP20
Vžigalnik za cigarete:
Vhod: 12 V
Izhod: 12 V , 240 mA
Zamenljiva varovalka: U5F, 250 V ∼, 350 mA,
ø 5 x 20 mm
Q
Obseg dobave
1 palična LED svetilka
tisztítást és az ápolást gyermekek felügyelet
nélkül nem végezhetik.
J Ez a termék nem játék, nem való gyermekek
kezébe. A gyermekek nem tudják felismerni a
veszélyeket, melyek elektromos termékek
használatánál keletkeznek.
J Ne használja a terméket, ha valamilyen
károsodást észlel.
J VIGYÁZAT!
ROBBANÁSVESZÉLY! Ne
használja a LED-es rúdlámpát
robbanásveszélyes környezetben, amelyben
gyúlékony gőzök, gázok találhatók.
J A LED-es rúdlámpa fröccsenő vizzel szemben
védett. A terméket, a hálózati adaptert,
valamint a gk-adaptert sohase szabad vízbe
vagy más folyadékokba meríteni. Ellenkező
esetben áramütés veszélye áll fenn! Sohase
akassza a terméket mosdók, vízmedencék
vagy hasonlók közelébe.
J A LED-e rúdlámpát csak szabályszerűen
felszerelt csatlakozó dugóhoz, vagy találó
cigarettagyújtóhoz csatlakoztassa. A
mindenkori feszültség a „Műszaki adatok“
fejezetben megadottnak kell megfeleljen.
J Ügyeljen arra, hogy a hálózati csatlako
dugaljzat jól elérhető legyen, hogy szükség
esetén a hálózati csatlakozó dugót abból
hamar ki lehessen húzni.
J Ne végezzen el változtatásokat vagy
javításokat a terméken. A LED-eket nem lehet
és nem szabad kicserélni.
VIGYÁZAT! A LED-ek védőburkolata nem
kicserélhető. Mentesítse a LED-es rúdlámpát,
ha a védőburkolaton repedéseket vagy
törésnyomokat állapít meg.
J Mentesítse a terméket, ha a LED-es rúdlámpa,
a hálózati csatlakozó kábel vagy az adapter
megsérült.
J Ne csatlakoztassa a LED-es rúdlámpát az
áramellátáshoz, ha a lámpa, a csatlako
vezeték vagy a csatlakozó dugó sérültek,
vagy a LED-es rúdlámpa leesett.
J Ügyeljen arra, hogy a csatlakozó kábelt éles
szélek vagy forró felületek ne károsíthassák
meg. A használat előtt göngyölítse ki
valamennyi kábelt teljesen.
J Tartsa a könnyen gyúlékony anyagokat a
terméktől távol. Sohase akasson más
tárgyakat a LED-es rúdlámpa vagy a hálózati
adapter fölé vagy ne takarja azokat le.
J Húzza ki a hálózati adaptert / csatlako
dugót a csatlakozó dugaljzatból /
cigarettagyújtóból, ha a LED-es rúdlámpát
már nem használja és mielőtt azt megtisztítja.
Ezt tegye meg akkor is, ha az üzemelés vagy
a feltöltés ideje alatt nyilvánvalóan zavarok
állnak elő, pld. füstölés, égés szag stb., vagy
viharok esetén. Eközben mindig a hálózati
adapert / csatlakozó dugót húzza, és ne a
kábelt.
J Óvja a terméket erős hőtől, hidegtől valamint
erős rázkodásoktól és ütésektől.
J Ne erősítse a kampót 1 forró tárgyakra. Az
a LEDes rúdlámpa súlya által deformálódhat /
elgörbülhet.
J A termék kizárólag a mellékelt hálózati
egységről (modellszám SD-G0600300D)
történő üzemeltetésre alkalmas.
J Tartsa szem előtt, hogy a hálózati egység a
lámpa üzemeltetésének szünetelése alatt is
felvesz némi teljesítményt, amíg az be van
dugva a konnektorba. A teljes kikapcsoláshoz
húzza ki a dugót a konnektorból.
Q
A használat előtt
Q
A LED-es rúdlámpa feltöltése
Utalás: A LED-es rúdlámpát egy a háztartásban
szokásos hálózati csatlakozó dugaljzaton
keresztül vagy a gépkocsija cigarettagyújtóján
keresztül töltheti fel.
Utalás: A gépkocsi- adapter biztosítéka
cserélhető. A biztosíték műszaki adatainak meg
kell egyeznie a „Műszaki adatok” fejezetben
írtakkal. A biztosítékot csak szakképzett
villanyszerelő cserélheti ki (ld. A- ábra).
Tipp: A gépkocsija akku-telepe lemerülésének
az elkerülése végett azt ajánljuk, hogy a LED-es
rúdlámpát egy a háztartásban szokásos hálózati
csatlakozó dugaljzaton keresztül töltse fel.
VIGYÁZAT! Ne csatlakoztassa a LED-es rúdlámpát
a gépkocsija cigarettagyújtójához, ha a gépkocsi
akku-telepe régi és elhasználódott. Megtörténhet,
hogy a gépkocsija motorját már nem tudja beindítani.
Utalás: Ahhoz, hogy a LED-es rúdlámpát kábel
nélkül használni tudja, a használat előtt fel kell
töltse az integrált akkukat. Egy feltöltési folyamat
kb. 4 - 6 óra hosszat tart. Az akkuk szilárdan
vannak a LED-es rúdlámpa fogantyújába beépítve.
Utalás: Az első használat előtt öltse fel a LED-
es rúdlámpa akkuit kb. 12 órán keresztül.
Utalás: A LED-es rúdlámpát töltse fel legalább
egyszer egy hónapban, ha azt hosszabb ideig
nem használta.
Utalás: Ha a LED-es rúdlámpa hosszabb időn
keresztül (kb. 2 hónap) nem lett feltöltve, az
integrált akkuk nyugalmi állapotban lehetnek. Az
Usterka Możliwe przyczyny uste-
rek oraz środki zaradcze
Proces łado-
wania trwa
zbyt długo
Na połączeniu
zapalniczki:
- Akumulator samochodu za
słaby?
Q
Konserwacja oraz
czyszczenie
Niniejszy produkt nie wymaga konserwacji.
Diody świecące nie są wymienne.
J Przed przystąpieniem do czyszczenia
produktu należy go wyłączyć i odłączyć od
sieci elektrycznej.
J Proszę nigdy nie zanurzać niniejszego
produktu w wodzie lub innych cieczach.
J W żadnym przypadku nie należy stosow
żrących środkόw czyszczących.
j Proszę regularnie czyścić niniejszy produkt
suchą, nie strzępiącą się ścierką. W przypadku
silniejszego zabrudzenia proszę zastosować
lekko zwilżoną ścierkę.
Q
Utylizacja
Opakowanie składa się wyłącznie z
materiałów przyjaznych dla środowiska,
które można oddać do utylizacji do
lokalnych punktów recyklingu.
O możliwościach utylizacji zużytego produktu
zasięgnijcie Państwo informacji w urzędach
gminy lub miasta.
W przypadku usuwania do odpadów
wysłużonego urządzenia, nie należy
w interesie środowiska naturalnego
wyrzucać go do odpadów
pochodzących z gospodarstw
domowych, lecz dostarczyć je do
specjalistycznego punktu usuwania
odpadów. Informacji o zbiorczych
punktach usuwania odpadów i
godzinach ich otwarcia zasięgnij w
kompetentnym zarządzie.
Uszkodzone lub zużyte akumulatory należy
poddawać recyklingowi zgodnie z dyrektywą
2006 / 66 / EC. Akumulatory i / lub urządzenie
należy przekazywać do dostępnych punktów
zbiórek.
Pb
Szkody środowiskowe na
skutek niewłaściwego
usuwania akumulatorów!
Akumulatorów nie wolno wyrzucać do odpadów
komunalnych. Mogą one zawierać szkodliwe
metale ciężkie i należy je traktować jako odpady
specjalne. Chemiczne symbole metali ciężkich są
następujące: Cd = kadm, Hg= rtęć, Pb = ołów.
Q
Gwarancja
Urządzenie wyprodukowano według wysokich
standardów jakości i poddano skrupulatnej
kontroli przed wysyłką. W przypadku wad
produktu nabywcy przysługują ustawowe prawa.
Gwarancja nie ogranicza ustawowych praw
nabywcy urządzenia.
Szanowny kliencie, uzyskują Państwo na niniejsze
urządzenie 3 lata gwarancji od daty zakupu.
Gwarancja wygasa w razie zawinionego
przez użytkownika uszkodzenia produktu,
niewłaściwego użycia lub konserwacji.
W przypadku wystąpienia w ciągu trzech
lat od daty zakupu wad materiałowych lub
fabrycznych, dokonujemy – według własnej
oceny – bezpłatnej naprawy lub wymiany
urządzenia.
Świadczenie gwarancyjne obejmuje wady
materiałowe i fabryczne. Gwarancja nie
obejmuje części produktu ulegających
normalnemu zużyciu, uznawanych za części
zużywalne (np. baterie) oraz uszkodzeń części
łamliwych, np. przełączników, akumulatorów lub
wykonanych ze szkła.
LED MUNKALÁMPA
Q
Rendeltetésszerű használat
Ez a termék beltéren és kültéren történő
üzemelésre alkalmas. Kültéri alkalmazás esetén a
hálózati adaptert a nedvességtől és az időjárás
viszontagságaitól védeni kell. A termék nem ipari
felhasználásra készült.
Ez a termék nem alkalmas háztartások
zponti fényforrásaként.
Q
A részek megnevezése
1 akasztóhorog
2 mágneses tartó
3 hálózati adapter
4 gk-adapter (cigarettagyújtóhoz)
5 BE- / KI-kapcsoló
6 csatlakozó hüvely
7 ellenőrző-LED
Q
Műszaki adatok
Világító eszközök: 23 LED (fehérek, és nem
kicserélhetők)
Névleges
teljesítmény: max. 1,0 W
Fényáram teljes
töltöttségnél: kb. 55 lm
Lámpa-akkuk: 3 x AA Ni-MH, 1000 mAh
(nem kicserélhetők)
Feltöltési idő: kb. 4 - 6 óra
Világítási időtartam: kb. 4 óra (teljesen feltöltött
akkuk esetén)
LED-ek élettartama: kb. 20.000 óra
Védettségi osztály:
Védettség: IP44
Hálózati adapter:
Bemenet: 100-240 V ~ 50/60 Hz
Kimenet: 6 V , 300 mA
Modell: SD-G0600300D
Védettségi osztály:
Védettség: IP20
Cigarettagyújtó adapter:
Bemenet: 12 V
Kimenet: 12 V , 240 mA
Cserélhető biztosíték: U5F, 250 V ∼, 350 mA,
ø 5 x 20 mm
Q
A szállítmány tartalma
1 LED—es rúdlámpa
1 hálózati adapter
1 gk-adapter a cigarettagyújtó számára
pomocą haka 1 lub uchwytu magnetycznego
2. Uchwyt magnetyczny 2 należy zacisnąć na
powłoce ochronnej diod LED. Lampę
warsztatową LED należy następnie usytuować na
magnetycznej powierzchni.
Q
Zastosowanie lampy
warsztatowej LED bez prądu
j Lampę warsztatową LED należy całkowicie
naładować w sposόb podany w rozdziale
„Ładowanie lampy warsztatowej LED“.
j Przełącznik ZAŁ. / WYŁ. 5 usytuować na
pozycję I, aby załączyć lampę warsztatową
LED.
j Przełącznik ZAŁ. / WYŁ. 5 usytuować na
pozycję 0, aby wyłączyć lampę warsztato
LED.
rozumieją wynikające z niego zagrożenia.
Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem.
Czyszczenie i konserwacja przez
użytkownika nie mogą być bez nadzoru
przeprowadzane przez dzieci.
J Ten produkt nie jest zabawką dla dzieci.
Dzieci nie potrafią oszacować zagrożeń
wywoływanych przez kontakt z urządzeniami
elektrycznymi.
J Nie powinno się stosować produktu jeśli
posiada on jakiekolwiek uszkodzenia.
J OSTROŻNIE! ZAGROŻENIE
EKSPLOZJĄ! Lampy
warsztatowej LED nie należy
stosować w środowisku zagrożonym
wybuchem, w obecności łatwopalnych
oparów, gazów lub pyłów.
J Lampa warsztatowa LED jest wodoodporna.
można i nie wolno wymieniać.
OSTROŻNIE! Powłoka ochronna diod LED
nie jest wymienna. W przypadku
stwierdzenia pęknięć lub śladόw złamań na
powłoce ochronnej, należy lampę
warsztatową LED usunąć do odpadόw.
J Produkt należy usunąć do odpadόw w
przypadku stwierdzenia uszkodzeń lampy
warsztatowej LED, przewodu
połączeniowego lub zasilacza.
J Lampy warsztatowej LED nie należy podłączyć,
kiedy lampa, przewόd sieciowy lub wtyczka
uszkodzone są lub gdy lampa spadła.
J Proszę przy tym zwracać uwagę, aby
przewody sieciowe nie zostały uszkodzone
przez ostre krawędzie lub gorące przedmioty.
Przed użyciem należy całkowicie rozwinąć
wszystkie przewody.
J Materiały łatwopalne należy trzymać z dala
od produktu. Nie należy zawieszać
jakichkolwiek przedmiotόw nad lampą
warsztatową LED lub nad zasilaczem i nie
należy ich nakrywać.
J Zasilacz / wtyczkę należy usunąć z gniazdka /
zapalniczki, kiedy lampa warsztatowa LED
nie jest w użyciu oraz przed czyszczeniem.
Należy tego rόwnież dokonać, jeśli w trakcie
zastosowania lub ładowania akumulatora
wystąpi widoczne zakłόcenie, np. dym,
zapach spalenizny itp., lub w trakcie burzy.
Należy zawsze pociągać za zasilacz /
wtyczkę, nigdy za przewόd.
J Proszę chronić niniejszy produkt przed wysoką
temperaturą, zimnem, jak rόwnież przed
mocnymi wstrząsami oraz uderzeniami.
J Haka 1 nie należy zawieszać na gorących
przedmiotach. Może dojść do jego deformacji /
wygięcia, spowodowanego ciężarem
własnym lampy warsztatowej LED.
J Produkt nadaje się do użytku wyłącznie z
dostarczonym zasilaczem (nr modelu.
SD-G0600300D).
J Należy pamiętać, że zasilacz bez lampy nadal
pobiera małą ilość mocy tak długo, jak zasilacz
znajduje się w gniazdku. Aby całkowicie
wyłączyć, wyjąć zasilacz z gniazdka.
Q
Przed zastosowaniem
Q
Naładowanie lampy
warsztatowej LED
Wskazόwka: Lampę warsztatową LED można
naładować na standardowym gniazdku
domowym lub na zapalniczce samochodowej.
Wskazówka: Zabezpieczenie zasilacza
samochodowego jest wymienne. Dane
techniczne bezpiecznika muszą odpowiadać
parametrom podanym w rozdziale „Dane
techniczne”. Bezpiecznik może być wymieniony
wyłącznie przez wykwalifikowanego elektryka
(p. rys. A).
Rada: Zalecamy naładowanie lampy
warsztatowej LED na standardowym gniazdku
domowym, aby uniknąć rozładowania baterii
samochodowej.
OSTROŻNIE! Lampy warsztatowej LED nie należy
podłączyć do zapalniczki pojazdu w przypadku,
kiedy akumulator pojazdu jest stary i zużyty. Może
się zdarzyć, że nie da się uruchomić silnika pojazdu.
Wskazόwka: Aby mόc zastosować lam
warsztatową LED bez przewodu, należy przed jej
użyciem naładować wbudowane baterie. Proces
ładowania trwa ok. 4 do 6 godzin. Akumulatory
są na stałe zabudowane w uchwycie lampy
warsztatowej LED
Wskazόwka: Przed pierwszym
zastosowaniem lampy warsztatowej LED należy
ją ładować przez okres ok. 12 godzin.
Wskazόwka: Lampę warsztatową LED należy
naładować co najmniej raz w miesiącu, o ile nie
jest ona używana przez dłuższy okres czasu.
Wskazόwka: O ile lampa warsztatowa LED
nie została naładowana przez dłuższy okres
czasu (ok. 2 miesiący), wbudowane akumulatory
mogą przejść w tryb spoczynku. Należy
naładować i rozładować lampę warsztatową LED
kilka razy z rzędu, aby ponownie uaktywnić
wbudowane baterie.
j W trakcie procesu ładowania należy wyłącz
lampę warsztatową LED (przełącznik
ZAŁ. / WYŁ. 5 ustawić na pozycję 0).
j Należy usunąć gumową osłonę ochronną na
spodzie lampy warsztatowej LED.
j Należy włożyć wtyczkę połączeniową
zasilacza 3 lub zasilacza samochodowego
4 do gniazda połączeniowego 6 w
uchwycie lampy warsztatowej LED.
Wskazόwka: W trakcie ładowania
poprzez zapalniczkę samochodową wtyczka
musi być zawsze całkowicie włożona do
zapalniczki samochodowej pojazdu. W
przeciwnym razie istnieje zagrożenie
pożarem przez przegrzanie.
j Należy włożyć zasilacz 3 do gniazdka lub
zasilacz samochodowy 4 do zapalniczki
samochodowej pojazdu.
Wskazόwka: Produkt posiada
zabezpieczenie przed przeciążeniem.
Jednakże po zakończeniu procesu
ładowania należy odłączyć lampę
warsztatową LED od zasilania.
Wskazόwka: W trakcie procesu
ładowania lampa kontrolna LED 7 świeci
czerwono. Po zakończeniu procesu
ładowania lampa kontrolna LED 7 świeci
zielono. Po zapaleniu się lampy kontrolnej LED
7 na zielono, należy usunąć zasilacz 3 z
gniazdka lub zasilacz samochodowy 4 z
zapalniczki samochodowej. Należy go
rόwnież usunąć z lampy warsztatowej LED,
aby nie wyładować baterii.
j Przed zastosowaniem lampy warsztatowej
LED należy ponownie zamocować gumo
osłonę ochronną na gniazdo połączeniowe
6. W przeciwnym razie woda może
wniknąć do gniazda połączeniowego 6, w
trakcie zastosowania lampy warsztatowej
LED na terenie zewnętrznym.
Q
Zastosowanie
OSTROŻNIE ZAGROŻENIE
WYPADKIEM! Lampy warsztatowej LED nie
powinno się stosować w pojeździe w trakcie jazdy.
W trakcie zastosowania lampy warsztatowej LED
w pojeździe, nie powinno istnieć zagrożenie dla
kierowcy oraz pasażerόw. Lampę warsztato
LED należy zawsze w ten sposόb składować
oraz zamocować, aby rόwnież w trakcie pełnego
hamowania nie zaistniało zagrożenie obrażenia
spowodowanego przez produkt lub jego
uszkodzenia.
Wskazόwka: Istnieje możliwość
zamocowania lampy warsztatowej LED za
obtained from your local authority.
Defective or exhausted rechargeable batteries
must be recycled in accordance with Directive
2006 / 66 / EC. Return the battery and / or the
device through the appropriate collection facilities.
Pb
Improper disposal of
rechargeable batteries can
damage the environment!
Rechargeable batteries must not be disposed of
with the household refuse. They may contain toxic
heavy metals and require to be handled as special
waste. The chemical symbols of heavy metals are:
Cd = cadmium, Hg = mercury, Pb = lead.
Q
Warranty
The device has been manufactured to strict
quality guidelines and meticulously examined
before delivery. In the event of product defects
you have legal rights against the retailer of this
product. Your legal rights are not limited in any
way by our warranty detailed below.
The warranty for this device is 3 years from the
date of purchase. Should this device show any
fault in materials or manufacture within three
years from the date of purchase, we will repair or
replace it - at our choice - free of charge to you.
The warranty period begins on the date of
purchase. Please keep the original sales receipt in
a safe location. This document is required as your
proof of purchase. This warranty becomes void if
the device has been damaged or improperly
LAMPA WARSZTATOWA LED
Q
Zastosowanie zgodne z
przeznaczeniem
Produkt ten nadaje się do użytku zarówno w
pomieszczeniach, jak i na zewnątrz. W
przypadku stosowania na zewnątrz, zasilacz
musi być chroniony przed wilgocią oraz przed
warunkami atmosferycznymi. Produkt nie jest
przeznaczony do użytku komercyjnego.
Produkt nie nadaje się jako oświetlenie
w gospodarstwie domowym.
Q
Opis części
1 Hak
2 Uchwyt magnetyczny
3 Zasilacz
4 Zasilacz samochodowy (z gniazda zapalniczki)
5 Przełącznik ZAŁ. / WYŁ.
6 Gniazdo połączeniowe
7 Lampka kontrolna LED
Q
Dane techniczne
Żarόwki: 23 diod LED (białe, nie
wymienne)
Moc znamionowa: maks. 1,0 W
Strumień świetlny przy
pełnym naładowaniu: ok. 55 lm
Baterie lampy: 3 x AA Ni-MH, 1000 mAh
(nie wymienne)
Czas ładowania: ok. 4 do 6 godzin
Czas świecenia: ok. 4 godziny (po pełnym
naładowaniu akumulatora)
Żywotność diod LED: ok. 20.000 godzin
Klasa ochrony:
Rodzaj ochrony: IP44
Zasilacz:
Wejście: 100-240 V ~ 50/60 Hz
Wyjście: 6 V , 300 mA
Model: SD-G0600300D
Klasa ochrony:
Rodzaj ochrony: IP20
Zapalniczka pojazdu:
Wejście: 12 V
Wyjście: 12 V , 240 mA
Wymienne
zabezpieczenie: U5F, 250 V ∼, 350 mA,
ø 5 x 20 mm
Q
Zakres dostawy
1 Lampa warsztatowa LED
1 Zasilacz
1 Zasilacz samochodowy z gniazda zapalniczki
1 Uchwyt magnetyczny
1 Instrukcja obsługi
Wskazówki
bezpieczeństwa
J Dzieci powinny zawsze
przebywać z dala od materiału
opakowaniowego. Niniejszy
produkt nie jest zabawką.
J Niniejsze urządzenie może być używane
przez dzieci od lat 8 oraz przez osoby z
obniżonymi zdolnościami fizycznymi,
sensorycznymi lub mentalnymi lub brakiem
doświadczenia i/lub wiedzy, jeśli pozostają
pod nadzorem lub zostały pouczone w
kwestii bezpiecznego użycia urządzenia i
any stubborn dirt.
Q
Disposal
The packaging is made entirely of
recyclable materials, which you may
dispose of at local recycling facilities.
Contact your local refuse disposal authority for
more details of how to dispose of your worn-out
product.
To help protect the environment,
please dispose of the product properly
when it has reached the end of its
useful life and not in the household
waste. Information on collection points
and their opening hours can be
J Never connect the LED work lamp to a power
supply socket if the LED work lamp, power
lead or socket is damaged or the LED work
lamp has been dropped.
J Ensure that the power lead cannot become
damaged by sharp edges or hot objects.
Unwind all the lead completely before use.
J Keep easily flammable materials away the
product. Never hang objects above the LED
work lamp or the mains adapter and never
cover them.
J Pull the mains adapter / plug out of the mains
socket / cigarette lighter socket when you are
not using the LED work lamp or before you
clean it. Do this as well if signs of a fault
develop during use or charging, e.g. smoke,
burning smell etc., or during a storm. When
doing this, pull directly on the mains
adapter / plug and not on the lead.
J Protect the product against heat, cold, strong
vibrations and impacts.
J Do not attach the hook 1 to hot objects. The
dead weight of the LED work lamp might
cause the hook to deform or bend out of shape.
J The product is only suited for use with the
included mains adapter (Model No.
SD-G0600300D).
J Please note that the power adapter continues
to draw a small amount of power even if the
lamp is turned off as long as the power
adapter is plugged into a power outlet. To
switch the device off completely, unplug the
power adapter from the socket.
Q
Before use
Q
Charging the LED work lamp
Note: You can charge the LED work lamp from
an ordinary domestic mains power outlet or from
the cigarette lighter socket in your vehicle.
Note: The fuse of the car adapter is replaceable.
The specification must comply with information
given in the section “Technical Data”. The fuse
may only be replaced by a qualified electrician
(see Fig. A).
Tip: We recommend that you charge the LED
work lamp from an ordinary domestic mains
power outlet to avoid draining your vehicle’s
battery.
CAUTION! Do not connect the LED work lamp
to the cigarette lighter socket of your vehicle if the
vehicle battery is old or degraded. Failure to
observe this advice may result in your vehicle’s
engine not starting.
Note: To use the LED work lamp without an adapter,
you must first charge the integral rechargeable
batteries. It takes between 4 and 6 hours to
charge the integral batteries. The rechargeable
batteries are permanently installed in the handle
of the LED work lamp.
Note: Charge the LED work lamp for
approximately 12 hours before first use.
Note: Charge the LED work lamp at least once
a month, if it is to remain unused for an extended
period of time.
Note: If the LED work lamp has not been
charged for an extended period of time (approx.
2 months), you could find that the integral
rechargeable batteries have entered a dormant
state. Charge and discharge the LED work lamp a
number of times in succession to reactivate the
integral rechargeable batteries.
j Switch off the LED work lamp during the
charging process (set the ON / OFF switch
5 to position 0).
j Remove the rubber protection cap from the
bottom of the LED work lamp.
j Insert the power output connection plug of
the mains adapter 3 or the car adapter 4
into the power input connection socket 6 in
the handle of the LED work lamp.
Note: During charging from a cigarette
lighter socket, ensure that the plug is always
completely inserted into the cigarette lighter
socket of the vehicle. Failure to observe this
advice may result in risk of fire from
overheating.
j Insert the mains adapter 3 into a mains
socket or the car adapter 4 into the
cigarette lighter socket of your vehicle.
Note: The product has an overcharging
protection system. Nevertheless, you should
disconnect the LED work lamp from the mains
once the charging process is complete.
Note: The indicator LED 7 illuminates red
during the charging process. When the
charging process is complete, the indicator
LED 7 illuminates green. When the indicator
LED 7 illuminates green, pull the mains
adapter 3 out of the mains socket or the car
adapter 4 out of the cigarette lighter socket.
Disconnect the adapter from the LED work
lamp to prevent the batteries from
discharging themselves.
j Place the rubber protection cap back on the
power input connection socket 6 before you
start to use the LED work lamp again.
Otherwise water could enter the power input
connection socket 6 if the LED work lamp is
used outdoors.
Q
Use
CAUTION – RISK OF ACCIDENT! If at
all possible, do not use the LED work lamp in a
moving vehicle. If the LED work lamp is used in a
vehicle, it must not be allowed to endanger the
safety of the driver or passengers. Always store
and secure the LED work lamp in such a way that
there is no risk of injury from or damage to the
product, even during full braking.
Note: You can secure the LED work lamp in
place using the hook 1 or magnetic mount 2.
Clamp the magnetic mount 2 to the LED’s
protective surround. Then hold the LED work lamp
against a magnetic surface.
Q
Using the LED work lamp
disconnected from a power
supply
j Fully charge the LED work lamp, as described
in the section on “Charging the LED work
lamp”.
j Set the ON / OFF switch 5 to position I to
switch on the LED work lamp.
j Set the ON / OFF switch 5 to position 0 to
switch off the LED work lamp.
Q
Troubleshooting
Fault Possible causes and cures
No
functions
- Mains adapter 3 or car adapter
4 is not fully inserted.
Indicator
LED 7
does not
illuminate
When connected to a
cigarette lighter socket:
- Is the cigarette lighter socket
supplied
with power? Some
cigarette lighter sockets only
supply power with the ignition
switched on.
- Check the fuse in the vehicle.
LED WORK LAMP
Q
Proper use
This product is suitable for use indoors and
outdoors. If used outdoors the mains adapter
must be protected from moisture and the weather.
The product is not intended for commercial use.
Not suitable for ordinary lighting in
household room illumination.
Q
Description of parts and
features
1 Hook
2 Magnetic mount
3 Mains adapter
4 Car adapter (for cigarette lighter socket)
5 ON / OFF switch
6 Power input connection socket
7 Indicator LED
Q
Technical data
Light bulb: 23 LEDs (white,
non-replaceable)
Nominal power: max. 1.0 W
Luminous flux
at full charge: approx. 55 lm
Lamp rechargeable
batteries: 3 x AA NiMH, 1000 mAh
(not replaceable)
Charging time: approx. 4 to 6 hours
Burn time: approx. 4 hours (with fully
charged battery)
Lifespan of LEDs: approx. 20,000 hours
Protection class:
System of protection: IP44
Adapter:
Input: 100-240 V ~ 50/60 Hz
Output: 6 V , 300 mA
Model: SD-G0600300D
Protection class:
System of protection: IP20
Cigarette lighter:
Input: 12 V
Output: 12 V , 240 mA
Replaceable fuse: U5F, 250 V ~, 350 mA,
ø 5 x 20 mm
Q
Scope of delivery
1 LED work lamp
1 Mains adapter
1 Car adapter for cigarette lighter socket
1 Magnetic mount
1 Operating instructions
Safety instructions
J Always keep children away from
the packaging material. This
product is not a toy.
J This appliance can be used by children aged
from 8 years and above and persons with
reduced physical, sensory or mental
capabilities or lack of experience and
knowledge if they have been given
supervision or instruction concerning use of
the appliance in a safe way and understand
the hazards involved. Children shall not play
with the appliance. Cleaning and user
maintenance shall not be made by children
without supervision.
J This product is not a toy and should be kept
out of the reach of children. Children are not
aware of the dangers associated with
handling electrical products.
J Do not use the article if you detect any kind
of damage.
J CAUTION! DANGER OF
EXPLOSION! Do not operate
the LED work lamp in potentially
explosive environments in which there are
inflam mable vapours, gases or dusts.
J The LED work lamp is protected against water
spray. However, the product, mains adapter
and car adapter must never be immersed in
water or other liquids. Failure to observe this
advice will create the risk of electric shock!
Never hang the product near a washbasin,
pond and the like.
J Connect the LED work lamp to a properly
installed mains socket or a suitable cigarette
lighter socket only. The voltages in each case
must comply with information given in the
section “Technical data”.
J Ensure that the electrical socket is easily
accessible so that you can pull the plug
quickly out of the socket if necessary.
J Do not carry out any modifications or repairs
to the product yourself. The LEDs cannot and
must not be replaced.
CAUTION! The protective surround to the
LEDs cannot be replaced. Dispose of the LED
work lamp if you discover cracks or signs of
fracture on the protective surround.
J Dispose of the product if the LED work lamp,
mains adapter or car adapter is damaged.
Fault Possible causes and cures
Charging
takes a
very long
time
When connected to a
cigarette lighter socket:
- Vehicle battery too weak?
Q
Maintenance and cleaning
The product requires no maintenance. The LEDs
cannot be replaced.
J Switch off and disconnect the product from
the power supply before you clean it.
J Never immerse the product in water or other
liquids.
J Do not use corrosive cleaning agents.
j Clean the product regularly with a dry, fluff-
free cloth. Use a slightly moist cloth to remove
Niniejszego produktu, zasilacza oraz
zasilacza samochodowego nie wolno jednak
nigdy zanurzać w wodzie lub innych
cieczach. W przeciwnym razie istnieje
zagrożenie porażenia prądem elektrycznym!
Produktu nie wolno nigdy zawieszw
pobliżu umywalek, stawόw lub podobnych.
J Lampę warsztatową LED należy podłączyć
jedynie do prawidłowo zainstalowanego
gniazda lub odpowiedniej zapalniczki pojazdu.
Odpowiednie napięcie musi być zgodne z
danymi podanymi w rozdziale „Dane
techniczne“.
J Proszę przy tym zwracać uwagę, aby w
razie nagłej potrzeby usunięcia wtyczki z
gniazdka było ono zawsze dobrze dostępne.
J Proszę nie przeprowadzać żadnych zmian
lub napraw na produkcie. Żarόwek LED nie
Q
Usuwanie usterek
Usterka Możliwe przyczyny uste-
rek oraz środki zaradcze
Brak
funkcji
- Zasilacz 3 lub zasilacz
samochodowy 4 nie jest
całkowicie włożony.
Lampa kontrol-
na LED 7 nie
świeci.
Na połączeniu
zapalniczki:
- Jest zapalniczka zasilona
energią? Niektόre zapalniczki
są zasilane dopiero w momen-
cie zapalenia motoru.
- Proszę skontrolować bez-
pieczniki w samochodzie.
1 mágneses tartó
1 használati utasítás
Biztonsági tudnivalók
J Tartsa a gyerekeket a
csomagolóanyagoktól mindig
távol. Ez a termék nem játékszer.
J A készüléket 8 éves kor feletti gyermekek,
valamint korlátozott fizikai, érzékszervi vagy
szellemi képességgel élő vagy nem megfelelő
tapasztalattal és tudással rendelkező
személyek csak felügyelet mellett, illetve a
készülék biztonságos használatára
vonatkozó felvilágosítás és a lehetséges
veszélyek megértése után használhatják. A
gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. A
Q
A LED-es rúdlámpának
az áramellátáshoz való
csatlakoztatás nélküli
használata
j Töltse fel teljesen a LED-es rúdlámpát a „LED-
es rúdlámpa feltöltése“ fejezetben leírtak
szerint.
j A LED-es lámpa bekapcsolásához állítsa a
BE- / KI-kapcsolót 5 az I helyzetbe.
j A LED-es lámpa kikapcsolásához állítsa a
BE- / KI-kapcsolót 5 a 0 helyzetbe.
1 omrežni adapter
1 adapter za motorno vozilo (za vžigalnik za
cigarete)
1 magnetno držalo
1 navodilo za uporabo
Varnostna navodila
J Otroci pogosto podcenjujejo
nevarnosti. Otrok ne pustite v
bližino embalažnega materiala.
Ta izdelek ni igrača.
J To napravo lahko uporabljajo otroci od 8.
leta naprej ter osebe z zmanjšanimi fizičnimi,
čutilnimi ali duševnimi sposobnostmi ali osebe
s pomanjkanjem izkušenj in/ali znanja, če so
pod nadzorom ali če so bili poučeni o varni
LED-STABLEUCHTE
Bedienungs- und Sicherheitshinweise
LED WORK LAMP
Operation and Safety Notes
LAMPA WARSZTATOWA LED
Wskazówki dotyczące obsługi i bezpieczeństwa
LED MUNKALÁMPA
Kezelési és biztonsági utalások
LED-PALIČNA SVETILKA
Navodila za upravljanje in varnostna opozorila
AKU LED SVÍTILNA
Pokyny pro obsluhu a bezpečnostní pokyny
LED LAMPA
Pokyny pre obsluhu a bezpečnostné pokyny
2
3
4
1
7
6 5
A
IAN 104345
LED WORK LAMP
used or maintained.
The warranty applies to faults in material or
manufacture. This warranty does not cover
product parts subject to normal wear, thus
possibly considered consumables (e.g. batteries)
or for damage to fragile parts, e.g. switches,
rechargeable batteries or glass parts.
ingyen megjavítjuk vagy kicseréljük. A garancia
megszűnik, ha a terméket megrongálták, nem
szakszerűen kezelték vagy tartották karban.
A garancia az anyag- vagy gyártáshibákra
vonatkozik. A garancia nem terjed ki azokra a
termékrészekre, melyek normál kopásnak vannak
kitéve és ezért fogyóeszköznek tekinthetők (pl.
elemek), vagy a törékeny részekre sérülésére, pl.
kapcsolók, akkuk, vagy üvegből készült részek.
morajo biti lastnosti stvari same, in ne vzroki,
ki so zunaj proizvajalčeve oz. prodajalčeve
sfere. Kupec ne more uveljavljati zahtevkov iz
te garancije, če se ni držal priloženih navodil
za sestavo in uporabo izdelka ali, če je
izdelek kakorkoli spremenjen ali nepravilno
vzdrževan.
8. Jamčimo servisiranje in rezervne dele za
dobo, ki je minimalno zahtevana s strani
zakonodaje.
9. Obrabni deli oz. potrošni material so izvzeti
iz garancije.
10. Vsi potrebni podatki za uveljaljanje garancije
se nahajajo na dveh ločenih dokumentih
(garancijski list, račun).
11. Ta garancija proizvajalca ne izključuje pravic
potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti
prodajalca za napake na blagu.
2. Garancija je veljavna na ozemlju Republike
Slovenije.
3. Garancijski rok za proizvod je 3 leta od dneva
izročitve balga. Dan izročitve blaga je enak
dnevom prodaje, ki je razviden iz računa.
4. Kupec je dolžan okvaro javiti pooblaščenemu
servisu oz. se informirati o nadaljnih
postopkih na zgoraj navedeni telefonski
številki. Svetujemo vam, da pred tem
natančno preberete navodila o sestavi in
uporabi izdelka.
5. Kupec je dolžan pooblaščenemu servisu
predložiti garancijski list in račun, kot potrdilo
in dokazilo o nakupu.
6. V primeru, da proizvod popravlja
nepooblaščeni servis ali oseba, kupec ne
more uveljavljati zahtevkov iz te garancije.
7. Vzroki za okvaro oz. nedelovanje izdelka
OWIM GmbH & Co. KG
Stiftsbergstraβe 1
D-74167 Neckarsulm
Deutschland
Servisna telefonska številka: 00386 (0) 80 28 60
Garancijski list
1. S tem garancijskim listom jamčimo Owim
GmbH & Co. KG, da bo izdelek v
garancijskem roku ob normalni in pravilni
uporabi brezhibno deloval in se zavezujemo,
da bomo ob izpolnjenih spodaj navedenih
pogojih odpravili morebitne pomanjkljivosti in
okvare zaradi napak v materialu ali izdelavi
oz. po svoji presoji izdelek zamenjali ali vrnili
kupnino.
DE / AT / CH DE / AT / CH DE / AT / CH DE / AT / CH DE / AT / CH DE / AT / CH DE / AT / CH DE / AT / CH
DE / AT / CH DE / AT / CH DE / AT / CH DE / AT / CH DE / AT / CH
SK SK SK
DE / AT / CH
SK
DE / AT / CH
SK
DE / AT / CH
SK
DE / AT / CH
SK DE / AT / CH DE / AT / CH
SK SK
SK SK SK
CZ CZ
SK
CZ
SK
CZ
SK
CZ
SK
CZ
CZ
CZ
CZ
CZ
SK SK
CZ CZ
CZ CZ
CZ
SK
SK
DE / AT / CH
DE / AT / CH
SI
SI SI SI
werden (s. Abb. A).
Tipp: Wir empfehlen, die LED-Stableuchte an
einer haushaltsüblichen Steckdose aufzuladen, um
ein Entladen der Fahrzeug-Batterie zu vermeiden.
VORSICHT! Schließen Sie die LED-Stableuchte
nicht an den Zigarettenanzünder Ihres Fahrzeuges
an, wenn die Fahrzeug-Batterie bereits alt und
verschlissen ist. Es könnte passieren, dass sich der
Motor des Fahrzeugs nicht mehr starten lässt.
Hinweis: Um die LED-Stableuchte ohne Kabel
verwenden zu können, müssen Sie vor dem
Gebrauch die integrierten Akkus aufladen. Ein
Ladevorgang dauert ca. 4 bis 6 Stunden. Die
Akkus sind fest im Griff der LED-Stableuchte
eingebaut.
Hinweis: Laden Sie die LED-Stableuchte vor
dem ersten Gebrauch ca. 12 Stunden lang auf.
Hinweis: Laden Sie die LED-Stableuchte
mindestens einmal im Monat auf, wenn sie
längere Zeit nicht verwendet worden ist.
Hinweis: Wenn die LED-Stableuchte über einen
längeren Zeitraum (ca. 2 Monate) nicht
aufgeladen wurde, können sich die integrierten
Akkus im Ruhezustand befinden. Laden und
entladen Sie die LED-Stableuchte mehrfach
hintereinander, um die integrierten Akkus wieder
zu aktivieren.
j Schalten Sie die LED-Stableuchte während
des Ladevorgangs aus (EIN- / AUS-Schalter
5 auf Position 0 stellen).
j Entfernen Sie die Gummischutzkappe an der
Unterseite der LED-Stableuchte.
j Stecken Sie den Anschlussstecker des
Netzadapters 3 bzw. des Kfz-Adapters 4
in die Anschlussbuchse 6 im Griff der LED-
Stableuchte.
Hinweis: Beim Aufladen über einen
Zigarettenanzünder muss der Stecker immer
vollständig in den Zigarettenanzünder des
Fahrzeugs eingesteckt sein. Ansonsten
besteht Brandgefahr durch Überhitzung.
j Stecken Sie den Netzadapter 3 in eine
Steckdose bzw. den Kfz-Adapter 4 in den
Zigarettenanzünder Ihres Fahrzeugs.
Hinweis: Das Produkt verfügt über einen
Überladungsschutz. Trotzdem sollten Sie die
LED-Stableuchte nach Abschluss des
Ladevorgangs vom Stromnetz trennen.
Hinweis: Während des Ladevorgangs
leuchtet die Kontroll-LED 7 rot. Ist der
Ladevorgang abgeschlossen, leuchtet die
Kontroll-LED 7 grün. Wenn die Kontroll-LED
7 grün leuchtet, ziehen Sie den
Netzadapter 3 aus der Steckdose bzw. den
Q
Odstraňovanie porúch
Porucha Možná príčina a
odstránenie
Bez funkcie - Sieťový adaptér 3, resp.
adaptér do motorového
vozidla 4 nie je úplne
zasunutý.
Kontrolná LED
7 nesvieti
Pri zapojení do
zapaľovača cigariet:
- Je zapaľovač cigariet
napájaný prúdom? Niektoré
zapaľovače cigariet sú
napájané prúdom až po
zapnutí zapaľovania.
- Skontrolujte poistky vozidla.
Porucha Možná príčina a
odstránenie
Proces nabíjania
trvá veľmi dlho
Pri zapojení do
zapaľovača cigariet:
- Nie je batéria vozidla príliš
slabá?
Q
Údržba a čistenie
Výrobok nevyžaduje údržbu. Svetelné diódy sa
nedajú vymeniť.
J Pred čistením prístroj vypnite a odpojte z
elektrickej siete.
J Výrobok nikdy neponárajte do vody alebo
do iných kvapalín.
J V žiadnom prípade nepoužívajte leptavé
čistiace prostriedky.
j Výrobok pravidelne čistite suchou handrou
bez chlpov. Pri silnejšom znečistení použite
jemne navlhčenú handru.
Q
Likvidácia
Obal sa skladá zekologických
materiálov, ktoré môžete likvidov
prostredníctvom miestnych
recyklačných stredísk.
O možnostiach likvidácie výrobku, ktorý už doslúžil,
sa informujte na vašej obecnej alebo mestskej
správe.
Prístroj, ktorý už doslúžil, neodhadzujte
v záujme ochrany životného prostredia
do domového odpadu, ale ho
odovzdajte na odbornú likvidáciu. O
zberných strediskách aich otváracích
dobách sa môžete informovať uvašich
kompetentných správnych orgánov.
Chybné alebo vybité akumulátory sa musia
recyklovať v súlade so smernicou 2006 / 66 / EC.
Akumulátory a / alebo prístroj odovzdajte vo
vyhradených zberniach.
Pb
Škody na životnom prostredí v
dôsledku nesprávnej likvidácie
akumulátorov!
Akumulátory sa nesmú likvidovať spolu s domovým
odpadom. Môžu obsahovať jedovaté ťažké kovy
a musí sa s nimi nakladať ako s nebezpečným
odpadom. Chemické značky ťažkých kovov sú:
Cd = kadmium, Hg= ortuť, Pb = olovo.
Q
Záruka
Tento prístroj bol dôkladne vyrobený podľa
prísnych akostných smerníc a pred dodaním
svedomito testovaný. V prípade nedostatkov tohto
výrobku Vám prináležia zákonné práva voči
predajcovi produktu. Tieto zákonné práva nie sú
našou nižšie uvedenou zárukou obmedzené.
Vážený zákazník, na toto zariadenie dostávate
záruku 3 roky od dátumu kúpy. Záručná doba
začína plynúť dátumom kúpy. Starostlivo si prosím
uschovajte originálny pokladničný lístok. Tento
doklad je potrebný ako dôkaz o kúpe.
Ak sa v rámci troch rokov od dátumu nákupu
tohto zariadenia vyskytne chyba materiálu alebo
výrobná chyba, zariadenie Vám bezplatne
opravíme alebo vymeníme - podľa nášho výberu.
Táto záruka zaniká, ak bol prístroj poškodený,
LED-STABLEUCHTE
Q
Bestimmungsgemäße
Verwendung
Dieses Produkt ist für den Betrieb im Innen- und
Außenbereich geeignet. Bei der Verwendung im
Außenbereich muss der Netzadapter vor
Feuchtigkeit und Witterung geschützt werden.
Das Produkt ist nicht für den gewerblichen Einsatz
bestimmt.
Dieses Produkt ist nicht zur Raum-
beleuchtung im Haushalt geeignet.
Q
Teilebeschreibung
1 Haken
2 Magnethalterung
3 Netzadapter
4 Kfz-Adapter (für Zigarettenanzünder)
5 EIN- / AUS-Schalter
6 Anschlussbuchse
7 Kontroll-LED
Q
Technische Daten
Leuchtmittel: 23 LEDs (weiß, nicht
austauschbar)
Nennleistung: max. 1,0 W
Lichtstrom bei
voller Ladung: ca. 55 lm
Leuchten-Akkus: 3 x AA Ni-MH, 1000 mAh
(nicht austauschbar)
Ladedauer: ca. 4 bis 6 Stunden
Leuchtdauer: ca. 4 Stunden (bei voll
geladenem Akku)
Lebensdauer LEDs: ca. 20.000 Stunden
(pre zapaľovač cigariet)
1 magnetický držiak
1 návod na obsluhu
Bezpečnostné pokyny
J Obalový materiál držte vždy mimo
dosahu detí. Tento výrobok nie je
určený na hranie.
J Tento prístroj môžu používať deti od 8 rokov
ako aj osoby so zníženými psychickými,
senzorickými alebo duševnými schopnosťami
alebo s nedostatkom skúseností a vedomostí,
ak sú pod dozorom, alebo ak boli poučené
ohľadom bezpečného používania prístroja a
ak porozumeli nebezpečenstvám spojeným s
jeho používaním. Deti sa s prístrojom nesmú
Q
Pred použitím
Q
Nabíjanie LED montážneho
svietidla
Upozornenie: LED montážne svietidlo môžete
nabíjať z bežnej zásuvky v domácnosti alebo cez
zapaľovač cigariet vášho vozidla.
Upozornenie: Poistku adaptéra vozidla je
možné vymeniť. Technické údaje poistky musia
zodpovedať údajom z kapitoly „Technické údaje“.
Poistku smie vymieňať len kvalifikovaný elektrikár
(pozri obr. A).
Tip: LED montážne svietidlo odporúčame
nabíjať z bežnej zásuvky v domácnosti, aby sa
zabránilo vybitiu batérie vozidla.
POZOR! LED montážne svietidlo nezapájajte do
zapaľovača cigariet vášho vozidla, ak je už batéria
vozidla stará a opotrebovaná. Mohlo by sa stať,
že motor vozidla sa už nebude dať naštartovať.
Upozornenie: Aby sa dalo LED montážne
svietidlo používať bez kábla, musíte pred
použitím nabiť integrované akumulátory. Proces
nabíjania trvá cca 4 až 6 hodín. Akumulátory sú
pevne zabudované v rukoväti LED montážneho
svietidla.
Upozornenie: LED montážne svietidlo nabíjajte
pred prvým použitím cca 12 hodín.
Upozornenie: LED montážne svietidlo nabite
minimálne raz do mesiaca, ak nebolo dlhší čas
používané.
Upozornenie: Ak nebolo LED montážne
svietidlo nabíjané dlhší čas (cca 2 mesiace),
môžu sa integrované akumulátory nachádzať v
stave pokoja. LED montážne svietidlo viackrát za
sebou nabite a vybite, aby sa integrované
akumulátory znovu aktivovali.
j LED montážne svietidlo počas procesu
nabíjania vypnite (zapínač / vypínač 5
prepnite do polohy 0).
j Odstráňte ochranný gumený kryt na spodnej
strane LED montážneho svietidla.
j Prípojnú zástrčku sieťového adaptéra 3,
resp. adaptéra do motorového vozidla 4
zapojte do prípojnej zásuvky 6 v rukoväti
LED montážneho svietidla.
Upozornenie: Pri nabíjaní zo zapaľovača
cigariet musí byť zástrčka vždy úplne zasunutá
do zapaľovača cigariet vozidla. Inak existuje
nebezpečenstvo požiaru v dôsledku prehriatia.
j Sieťový adaptér 3 zapojte do zásuvky,
resp. adaptér do motorového vozidla 4 do
zapaľovača cigariet vášho vozidla.
Upozornenie: Výrobok je vybavený
ochranou pred prílišnými nabitím. Napriek
tomu by ste mali LED montážne svietidlo po
ukončení procesu nabíjania odpojiť zo siete.
Upozornenie: Počas procesu nabíjania
svieti kontrolná LED 7 na červeno. Keď je
proces nabíjania ukončený, svieti kontrolná
LED 7 na zeleno. Keď kontrolná LED 7
svieti na zeleno, vytiahnite sieťový adaptér
3 zo zásuvky, resp. adaptér do motorového
vozidla 4 zo zapaľovača cigariet. Odpojte
adaptér od LED montážneho svietidla, aby sa
batérie nevybili.
j Skôr ako LED montážne svietidlo uvediete do
prevádzky, nasaďte ochranný gumený kryt
znovu na prípojnú zásuvku 6. Inak sa do
prípojnej zásuvky 6 môže dostať voda, ak
LED montážne svietidlo používate vo
vonkajších priestoroch.
Q
Používanie LED montážneho
svietidla bez elektrickej
prípojky
j LED montážne svietidlo úplne nabite podľa
opisu v kapitole „Nabíjanie LED montážneho
svietidla“.
j Zapínač / vypínač 5 prepnite do polohy I
pre zapnutie LED montážneho svietidla.
j Zapínač / vypínač 5 prepnite do polohy 0
pre vypnutie LED montážneho svietidla.
Chyba Pravděpodobná příčina
a pomoc
Nabíjecí postup
trvá velmi
dlouho
Při připojení kzapalovači
cigaret:
- Příliš slabá baterie vozidla?
Q
Údržba a čistění
Výrobek nevyžaduje údržbu. Svítící diody nelze
vyměnit.
J Před čištěním produkt nejdříve vypněte a
odpojte ho od přívodu elektrického proudu.
J Výrobek nikdy neponořujte do vody nebo do
jiných tekutin.
J V žádném případě nepoužívejte žíravé čisticí
prostředky.
j Výrobek pravidelně čistěte suchou tkaninou
bez nitek. Při silnějších znečistěných použijte
mírně navlhčenou tkaninu.
Q
Zlikvidování
Obal se skládá z ekologicky vhodných
materiálů, které můžete jednoduše
zlikvidovat prostřednictvím místních
recyklačních středisek.
Možnosti ke zlikvidování vysloužilých výrobků se
dozvíte u vaší správy obce nebo města.
Vysloužilé zařízení neodhoďte do
domácího odpadu, nýbrž je odevzdejte
k odbornému zlikvidování. O sběrnách
a jejich otevíracích hodinách se můžete
informovat u příslušné správy.
Defektní a opotřebované akumulátorové články
se musí recyklovat podle směrnice
2006 / 66 / EC. Akumulátorový modul a /nebo
zařízení odevzdejte do nabízených sběren zpět.
Pb
Ekologické škody v důsledku
chybného zlikvidování
akumulátorových článků!
Akumulátorové články se nesmí zlikvidovat
vdomácím odpadu. Mohou obsahovat jedovaté
těžké kovy a podléhají zpracování zvláštního
odpadu. Chemické symboly těžkých kovů: Cd =
kadmium, Hg = rtuť, Pb = olovo.
Q
Záruka
Výrobek byl vyroben s nejvyšší pečlivostí podle
přísných kvalitativních směrnic a před odesláním
prošel výstupní kontrolou. V případě závad máte
možnost uplatnění zákonných práv vůči prodejci.
Vaše práva ze zákona nejsou omezena naší níže
uvedenou zárukou.
Vážený zákazníku, na tento výrobek dostáváte
3 roky záruku ode dne zakoupení. Záruční lhůta
začíná od data zakoupení. Uschovejte si dobře
originál pokladní stvrzenky. Tuto stvrzenku budete
potřebovat jako doklad o zakoupení.
Pokud se do tří let od data zakoupení tohoto
výrobku vyskytne vada materiálu nebo výrobní
vada, výrobek Vám – dle našeho rozhodnutí –
bezplatně opravíme nebo vyměníme. Tato záruka
zaniká, jestliže se výrobek poškodí, neodborně
použil nebo neobdržel pravidelnou údržbu.
Záruka platí na vady materiálu a výrobní vady.
Tato záruka se nevztahuje na díly výrobku
LED LAMPA
Q
Štandardné použitie
Tento výrobok je vhodný na prevádzkovanie v
interiéri a exteriéri. Pri používaní v exteriéri musí
byť sieťový adaptér chránený pred vlhkosťou a
poveternostnými vplyvmi. Tento prístroj nie je
určený pre priemyselné použitie.
Tento produkt nie je vhodný pre
osvetlenie miestností v domácnosti.
Q
Opis dielov
1 háčik
2 magnetický držiak
3 sieťový adaptér
4 adaptér do motorového vozidla (pre
zapaľovač cigariet)
5 zapínač / vypínač
6 prípojná zásuvka
7 kontrolná LED
Q
Technické údaje
Svetelný zdroj: 23 LED diód (biela, bez
možnosti výmeny)
Menovitý výkon: max. 1,0 W
Svetelný prúd pri
plnom nabití: cca 55 lm
Akumulátory svietidla: 3 x AA Ni-MH,
1000 mAh (bez možnosti
výmeny)
Doba nabíjania: cca 4 až 6 hodín
Doba svietenia: cca 4 hodiny (pri úplne
nabitom akumulátore)
Životnosť LED diód: cca 20 000 hodín
nebo spadlo-li tové LED svítidlo.
J Dbejte na to, aby se napájecí kabel nemohl
poškodit ostrými hranami nebo horkými
edměty. Před použitím všechny kabely úplně
odviňte.
J Chraňte výrobek před snadno hořlavými
předměty. Nikdy nepověste předměty nad
tyčové LED svítidlo nebo nad síťový adaptér
a nezakryjte je.
J Vytáhněte síťový adaptér / zástrčku ze
zásuvky / z cigaretového zapalovače,
nepoužíváte-li tyčové LED svítidlo a před jeho
čištěním. Učiňte to také, vyskytne-li se během
provozu nebo nabíjení zřejmě porucha, např.
dým, zápach spálení atd., nebo při bouřce.
Vytáhněte přitom za síťový adaptér / zástrčku,
ne za kabel.
J Chraňte výrobek před silným horkem,
chladnem, jakož i silnými otřesy a nárazy.
J Neupevněte hák 1 na horkých předmětech.
Mohl by se v důsledku vlastní hmotnosti
tyčového LED svítidla zdeformovat / ohnout.
J Tento výrobek je vhodný k použití výhradně s
adaptérem dodaným spolu s výrobkem
(Model č. SD-G0600300D).
J Upozorňujeme na to, že pokud je adaptér v
zásuvce, odebírá malé množství proudu, i
když svítidlo není v provozu. Abyste tomu
úplně zabránili, vytáhněte adaptér ze
zásuvky.
Q
Před použitím
Q
Nabíjení tyčového LED svítidla
Upozornění: Tyčové LED svítidlo můžete nabít
v zásuvce běžné pro domácnost nebo
prostřednictvím zapalovače cigaret vašeho
vozidla.
Upozornění: pojistka adaptéru pro motoro
vozidla je vyměnitelná. Hodnoty pojistky musí
odpovídat údajům uvedeným v kapitole
Technické údaje“. Pojistku smí vyměňovat jen
kvalifikovaný elektrikář (viz. obr. A).
Tip: Doporučujeme nabíjet tyčové LED
svítidlo vzásuvce běžné pro domácnost, aby se
zabránilo vybití baterie vozidla.
POZOR! Nepřipojte tyčové LED svítidlo
kzapalovači cigaret vašeho vozidla, je-li baterie
vozidla už stará a opotřebovaná. Mohlo by se
stát, že nelze motor vozidla už více spustit.
Upozornění: Abyste mohli použít tyčové LED
svítidlo bez kabelu, musíte před použitím vestavěné
akumulátorové články nabít. Nabíjecí postup trvá
cca. 4 až 6 hodin. Akumulátorové články jsou
pevně vestavěny vrukojeti tyčového LED svítidla.
Upozornění: Nabijte tyčové LED svítidlo před
prvním použitím po dobu cca. 12 hodin.
Upozornění: Nabijte tyčové LED svítidlo aspoň
jednou měsíčně, nebylo-li po delší dobu používáno.
Upozornění: Nebylo-li tyčové LED svítidlo po
delší časovou dobu (cca. 2 měsíce) nabíjeno,
mohou se vestavěné akumulátorové články
nacházet v klidovém stavu. Nabíjejte a vybíjejte
tyčové LED svítidlo několikrát po sobě, abyste
znovu zaktivovali vestavěné akumulátorové články.
j Během nabíjecí postupu tyčové LED svítidlo
vypněte (spínač ZAP / VYP 5 nastavte do
polohy 0).
j Odstraňte pryžovou krytku na dolní straně
tyčového LED svítidla.
j Zastrčte připojovací zástrčku síťového
adaptéru 3, popř. adaptéru pro motorová
vozidla 4 do připojovací zdířky 6 v
rukojeti tyčového LED svítidla.
Upozornění: Při nabíjení vzapalovači
cigaret musí být zástrčka vždy úplně zastrčena
vzapalovači cigaret vozidla. Jinak existuje
nebezpečí požáru přehřátím.
j Zastrčte síťový adaptér 3 do zásuvky, popř.
adaptér pro motorová vozidla 4 do
zapalovače cigaret vašeho vozidla.
Upozornění: Výrobek je vybaven
ochranou proti nadměrnému nabíjení. Přesto
byste měli tyčové LED svítidlo po ukončení
nabíjecího postupu od proudové sítě odpojit.
Upozornění: Během nabíjecího postupu
svítí kontrolní LED 7 červeně. Je-li nabíjecí
postup ukončen, svítí kontrolní LED 7 zeleně.
Svítí-li kontrolní LED 7 zeleně, vytáhněte síťový
adaptér 3 ze zásuvky, popř. adaptér pro
při plném brzdění nebezpečí poranění a nemohlo
se svítidlo poškodit.
Upozornění: Máte možnost tyčové LED svítidlo
upevnit prostřednictvím háku 1 nebo
magnetického uchycení 2. Sevřete magnetické
uchycení 2 na ochranném pouzdru LED. Pak
umístěte tyčové LED svítidlo na magnetickém
povrchu.
Q
Použití tyčového LED svítidla
bez proudové přípojky
j Nabijte úplně tyčové LED svítidlo tak, jak je
uvedeno v kapitole „Nabíjení tyčového LED
svítidla“.
j Nastavte spínač ZAP / VYP 5 do polohy I,
abyste tyčové LED svítidlo zapnuli.
j Nastavte spínač ZAP / VYP 5 do polohy 0,
abyste tyčové LED svítidlo vypnuli.
Q
Odstranění chyb
Chyba Pravděpodobná příčina
a pomoc
Žádná funkce - Síťový adaptér 3. popř.
adaptér pro motorová
vozidla 4 nejsou úplně
zastrčeny.
Kontrolní LED
7 nesvítí
červeně
Při připojení kzapalovači
cigaret:
- Je zapalovač cigaret
napájen proudem? Některé
zapalovače cigaret jsou
napájeny proudem teprve při
zapnutém zapalování.
- Přezkoušejte pojistky vozidla.
AKU LED SVÍTILNA
Q
Použití k určenému účelu
Výrobek se hodí pro provoz ve vnitřní a vnější
oblasti. Při použití ve vnější oblasti se musí chránit
síťový adaptér před vlhkostí a povětrnostními
vlivy. Výrobek není určen k průmyslovému využití.
Tento výrobek není vhodný k osvětlení
místnosti.
Q
Popis dílů
1 Hák
2 Magnetické uchycení
3 Síťový adaptér
4 Adaptér pro motorová vozidla (pro
zapalovač cigaret)
5 Spínač ZAP / VYP
6 Připojovací zdířka
7 Kontrolní LED
Q
Technické údaje
Svíticí prostředek: 23 LED (bílé, nelze vyměnit)
Jmenovitý příkon: max. 1,0 W
Světelný proud při
plném nabití: cca 55 lm
Akumulátorové
články svítidla: 3 x AA Ni-MH, 1000 mAh
(nelze vyměnit)
Nabíjecí doba: cca. 4 až 6 hodin
Doba svícení: cca. 4 hodiny (při plně nabitých
akumulátorových článcích)
Životnost LED: cca. 20 000 hodin
Ochranná třída:
Druh krytí: IP44
motorová vozidla 4 ze zapalovače cigaret.
Odpojte adaptér od tyčového LED svítidla,
aby se baterie nevybily.
j Nastrčte pryžovou krytku znovu na připojovací
zdířku 6, předtím než tyčové LED svítidlo
uvedete do provozu. Jinak by se do
připojovací zdířky 6 mohla dostat voda,
použijete-li tyčové LED svítidlo ve vnější
oblasti.
Q
Použití
POZOR NEBEZPEČÍ ÚRAZU! Tyčové LED
svítidlo nepoužívejte pokud možno ve vozidle
během jízdy. Při použití tyčového LED svítidla ve
vozidle nesmějí být řidič a cestující ve vozidle
ohroženy. Skladujte a upevněte tyčové LED svítidlo
vždy tak, aby prostřednictvím výrobku nevzniklo
Síťový adaptér:
Vstup: 100-240 V ~ 50/60 Hz
Výstup: 6 V , 300 mA
Model: SD-G0600300D
Ochranná třída:
Druh krytí: IP20
Zapalovač cigaret:
Vstup: 12 V
Výstup: 12 V , 240 mA
Vyměnitelná
pojistka: U5F, 250 V ∼, 350 mA,
ø 5 x 20 mm
Q
Rozsah dodávky
1 tyčové LED svítidlo
1 síťový adaptér
1 adaptér pro motorová vozidla (pro zapalovač
cigaret)
1 magnetické uchycení
1 návod k obsluze
Bezpečnostní pokyny
J
Chraňte neustále obalový materiál
před dětmi. Tento výrobek není
dětskou hračkou.
J Tento přístroj mohou používat děti starší než
8 let, osoby se sníženými fyzickými,
senzorickými nebo duševními schopnosti
nebo s nedostatečnými zkušenostmi a
znalostmi o používání přístroje jen tehdy,
jestliže byly poučeny o jeho bezpečném
používání a porozuměly možným ohrožením.
Děti si nesmí s přístrojem hrát. Děti nesmí
provádět čištění a údržbu bez dohledu.
J Tento výrobek není hračka a nepatří do
dětských rukou. Děti nerozeznávají
nebezpečí, která mohou nastat při používání
elektrického výrobku.
J Nepoužívejte výrobek, jestliže jste zjistili, že
je poškozený.
J POZOR! NEBEZPEČÍ
EXPLOZE! Neprovozujte tyčo
LED svítidlo v okolí ohroženém
explozí, v němž se nacházejí hořlavé páry,
plyny nebo prachy.
J Tyčové LED svítidlo je chráněno proti stříkající
vodě. Výrobek, síťový adaptér, jakož i
adaptér pro motorová vozidla se však nikdy
nesmí ponořit do vody nebo jiných kapalin.
Jinak existuje nebezpečí úrazu elektrickým
proudem! Nepověste výrobek do blízkosti
umyvadla, rybníčku apod.
J Připojte tyčové LED svítidlo jen k náležitě
instalované zásuvce nebo příslušnému
zapalovači cigaret. Příslušné napětí musí
odpovídat zadáním v kapitole „Technické
údaje“.
J Dbejte na to, aby byla zásuvka dobře přístupná,
abyste ji mohli vpřípadě potřeby rychle
vytáhnout síťovou zástrčku.
J Na výrobku neprovádějte žádné změny nebo
opravy. Diody LED se nemohou a nesmějí
vyměnit.
POZOR! Ochranné pouzdro LED nelze
vyměnit. Zlikvidujte tyčové LED svítidlo,
zjistíte-li trhliny nebo stopy lomu na
ochranném pouzdru.
J Výrobek zlikvidujte, jsou-li tyčové LED svítidlo,
síťové napájecí vedení nebo adaptér poškozeny.
J Tyčové LED svítidlo nepřipojte, jsou-li svítidlo,
napájecí kabel nebo zástrčka poškozeny
Trieda ochrany:
Krytie: IP44
Sieťový adaptér:
Vstup: 100-240 V ~ 50/60 Hz
Výstup: 6 V , 300 mA
Model: SD-G0600300D
Trieda ochrany:
Krytie: IP20
Zapaľovač cigariet:
Vstup: 12 V
Výstup: 12 V , 240 mA
Vymeniteľná poistka: U5F, 250 V ∼, 350 mA,
ø 5 x 20 mm
Q
Rozsah dodávky
1 LED montážne svietidlo
1 sieťový adaptér
1 adaptér do motorového vozidla
Q
Použitie
POZOR, NEBEZPEČENSTVO ÚRAZU!
LED montážne svietidlo nepoužívajte podľa
možnosti počas jazdy vo vozidle. Pri používaní
LED montážneho svietidla vo vozidle nesmie b
ohrozený vodič ani spolujazdci. LED montážne
svietidlo uložte a pripevnite vždy tak, aby ani pri
maximálnom brzdení nevzniklo riziko poranenia
výrobkom a aby sa výrobok nemohol poškodiť.
Upozornenie: LED montážne svietidlo môžete
pripevniť pomocou háčika 1 alebo magnetického
držiaka 2. Magnetický držiak 2 pripnite na
ochranný kryt LED. LED montážne svietidlo potom
umiestnite na magnetický povrch.
Schutzklasse:
Schutzart: IP44
Netzadapter:
Eingang: 100-240 V ~ 50/60 Hz
Ausgang: 6 V , 300 mA
Modell: SD-G0600300D
Schutzklasse:
Schutzart: IP20
Zigarettenanzünder:
Eingang: 12 V
Ausgang: 12 V , 240 mA
Austauschbare
Sicherung: U5F, 250 V ~, 350 mA,
ø 5 x 20 mm
Q
Lieferumfang
1 LED-Stableuchte
1 Netzadapter
Kfz-Adapter 4 aus dem Zigarettenanzünder.
Trennen Sie den Adapter von der LED-
Stableuchte, damit sich die Batterien nicht
entladen.
j Stecken Sie die Gummischutzkappe wieder
auf die Anschlussbuchse 6, bevor Sie die
LED-Stableuchte in Betrieb nehmen.
Ansonsten kann Wasser in die
Anschlussbuchse 6 gelangen, wenn Sie die
LED-Stableuchte im Außenbereich einsetzen.
Q
Gebrauch
VORSICHT UNFALLGEFAHR! Verwenden
Sie die LED-Stableuchte möglichst nicht während
der Fahrt im Fahrzeug. Bei Verwendung der LED-
Stableuchte im Fahrzeug dürfen Fahrer und
Fahrzeuginsassen nicht gefährdet werden. Lagern
und befestigen Sie die LED-Stableuchte stets so,
dass auch bei einer Vollbremsung keine
Verletzungsgefahr durch das Produkt besteht und
dieses nicht beschädigt werden kann.
Hinweis: Sie haben die Möglichkeit, die LED-
Stableuchte mittels Haken 1 oder
Magnethalterung 2
zu befestigen. Klemmen Sie
die Magnethalterung
2
an die Schutzhülle der
LEDs. Platzieren Sie die LED-Stableuchte dann an
einer magnetischen Oberfläche.
Q
LED-Stableuchte ohne
Stromanschluss verwenden
j Laden Sie die LED-Stableuchte vollständig auf
wie im Kapitel „LED-Stableuchte aufladen“
beschrieben.
j Bringen Sie den EIN- / AUS-Schalter 5 auf
Position I, um die LED-Stableuchte
einzuschalten.
j Bringen Sie den EIN- / AUS-Schalter 5 auf
Position 0, um die LED-Stableuchte
auszuschalten.
Q
Fehler beheben
Fehler Mögliche Ursache und
Abhilfe
Keine
Funktion
- Netzadapter 3 bzw. Kfz-
Adapter 4 nicht vollständig
eingesteckt.
Fehler Mögliche Ursache und
Abhilfe
Kontroll-LED 7
leuchtet nicht
Bei Anschluss an
Zigarettenanzünder:
- Wird Zigarettenanzünder mit
Strom versorgt? Manche
Zigarettenanzünder werden
erst bei eingeschalteter
Zündung mit Strom versorgt.
- Prüfen Sie die Sicherungen
des Fahrzeugs.
Ladevorgang
dauert sehr
lange
Bei Anschluss an
Zigarettenanzünder:
- Fahrzeugbatterie zu
schwach?
Q
Wartung und Reinigung
Das Produkt ist wartungsfrei. Die Leuchtdioden
sind nicht austauschbar.
J Schalten Sie das Produkt aus und trennen Sie
es vom Stromnetz, bevor Sie es reinigen.
J Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser
oder andere Flüssigkeiten.
J Verwenden Sie keinesfalls ätzende
Reinigungsmittel.
j Reinigen Sie das Produkt regelmäßig mit
einem trockenen, fusselfreien Tuch. Verwenden
Sie bei stärkeren Verschmutzungen ein leicht
angefeuchtetes Tuch.
Q
Entsorgung
Die Verpackung besteht aus
umweltfreundlichen Materialien, die
Sie über die örtlichen Recyclingstellen
entsorgen können.
Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten
Produktes erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder
Stadtverwaltung.
Werfen Sie Ihr Produkt, wenn es
ausgedient hat, im Interesse des
Umweltschutzes nicht in den Hausmüll,
sondern führen Sie es einer
fachgerechten Entsorgung zu. Über
Sammelstellen und deren
Öffnungszeiten können Sie sich bei
Ihrer zuständigen Verwaltung
informieren.
Defekte oder verbrauchte Akkus müssen gemäß
Richtlinie 2006 / 66 / EC recycelt werden. Geben
Sie Akkus und / oder das Gerät über die
angebotenen Sammeleinrichtungen zurück.
Pb
Umweltschäden durch falsche
Entsorgung der Akkus!
Akkus dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt
werden. Sie können giftige Schwermetalle
enthalten und unterliegen der
Sondermüllbehandlung. Die chemischen Symbole
der Schwermetalle sind wie folgt: Cd = Cadmium,
Hg= Quecksilber, Pb = Blei.
Q
Garantie
Das Produkt wurde nach strengen
Qualitätsrichtlinien sorgfältig produziert und vor
Anlieferung gewissenhaft geprüft. Im Falle von
Mängeln dieses Produkts stehen Ihnen gegen
den Verkäufer des Produkts gesetzliche Rechte
zu. Diese gesetzlichen Rechte werden durch
unsere im Folgenden dargestellte Garantie nicht
eingeschränkt.
Sie erhalten auf dieses Gerät 3 Jahre Garantie
ab Kaufdatum. Die Garantiefrist beginnt mit dem
Kaufdatum. Bitte bewahren Sie den Original
Kassenbon gut auf. Diese Unterlage wird als
Nachweis für den Kauf benötigt.
Tritt innerhalb von drei Jahren ab dem
Kaufdatum dieses Produkts ein Material- oder
Fabrikationsfehler auf, wird das Produkt von uns
– nach unserer Wahl – für Sie kostenlos repariert
oder ersetzt. Diese Garantie verfällt, wenn das
Produkt beschädigt, nicht sachgemäß benutzt
oder gewartet wurde.
Die Garantieleistung gilt für Material- oder
Fabrikationsfehler. Diese Garantie erstreckt sich
nicht auf Produktteile, die normaler Abnutzung
ausgesetzt sind (z. B. Batterien) und daher als
Verschleißteile angesehen werden können oder
für Beschädigungen an zerbrechlichen Teilen,
z. B. Schalter, Akkus oder die aus Glas gefertigt
sind.
Prodajalec:
Lidl d.o.o.k.d., Pod lipami 1, SI-1218 Komenda
SI
CZ
SI
CZ
SI
CZ
SI
CZ
Napaka Možni vzroki in
odprava napake
Kontrolna LED
7 ne sveti.
Če je svetilka priključena
na cigaretni vžigalnik:
- Ali je cigaretni vžigalnik
oskrbovan z energijo?
Nekateri cigaretni vžigalniki
imajo zagotovljeno oskrbo z
energijo šele, ko je motor
avtomobila prižgan.
- Preverite varovalke avtomobila.
Proces polnjenja
traja zelo
dolgo
Če je svetilka priključena
na cigaretni vžigalnik:
- Ali je avtomobilski
akumulator morda prešibek?
Q
Vzdrževanje in čiščenje
Tega proizvoda ni potrebno vzdrževati. Svetilnih
diod ni mogoče zamenjati.
J Pred čiščenjem proizvoda le tega odklopite
od električnega omrežja.
J Proizvoda nikoli ne potapljajte v vodo ali
druge tekočine.
J Za čiščenje nikakor ne smete uporabljati
jedkih čistilnih sredstev.
j Proizvod redno čistite s suho krpo brez
kosmičev. Če je svetilka zelo umazana, jo
očistite z navlaženo krpo.
Q
Odlaganje med odpadke
Embalaža je sestavljena iz ekoloških
materialov, ki jih lahko odlagate na
lokalnim lokacijah za recikliranjem.
Vse o možnostih za odstranjevanje odsluženega
izdelka boste izvedeli pri Vaši občinski ali mestni
upravi.
V interesu varovanja okolja odslužene
naprave ne odvrzite med hišne
odpadke, temveč jo oddajte v
strokovno odstranjevanje. O zbirnih
mestih in njihovem odpiralnem času se
lahko informirate pri pristojni upravi.
Pokvarjene ali iztrošene akumulatorske baterije je
treba reciklirati v skladu z direktivo
2006 / 66 / EC. Akumulatorsko baterijo in / ali
napravo oddajte na enem od ponujenih zbirnih
mest.
Pb
Škoda na okolju zaradi
napačnega odstranjevanja
akumulatorskih baterij!
Akumulatorskih baterij se ne sme odstraniti skupaj
s hišnimi odpadki! Lahko vsebujejo strupene težke
kovine in so podvržene določilom za ravnanje z
nevarnimi odpadki. Kemični simboli težkih kovin
so naslednji: Cd = kadmij, Hg= živo srebro, Pb =
svinec.
IAN 104345
OWIM GmbH & Co. KG
Stiftsbergstraße 1
D-74167 Neckarsulm
Model-No.: 104345-14-01
Version: 03 / 2015
4
1 Kfz-Adapter für Zigarettenanzünder
1 Magnethalterung
1 Bedienungsanleitung
Sicherheitshinweise
J Halten Sie Kinder stets vom
Verpackungsmaterial fern. Dieses
Produkt ist kein Spielzeug.
J Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren
und darüber sowie von Personen mit
verringerten physischen, sensorischen oder
mentalen Fähigkeiten oder Mangel an
Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn
sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren
Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden
und die daraus resultierenden Gefahren
verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät
spielen. Reinigung und Benutzerwartung
dürfen nicht von Kindern ohne
Beaufsichtigung durchgeführt werden.
J Dieses Produkt ist kein Spielzeug, es gehört
nicht in Kinderhände. Kinder können die
Gefahren, die im Umgang mit elektrischen
Produkten entstehen, nicht erkennen.
J Verwenden Sie den Artikel nicht, wenn Sie
irgendwelche Beschädigungen feststellen.
J VORSICHT!
EXPLOSIONSGEFAHR!
Verwenden Sie die LED-
Stableuchte nicht in explosionsgefährdeter
Umgebung, in der sich brennbare Dämpfe,
Gase oder Stäube befinden.
J Die LED-Stableuchte ist spritzwassergeschützt.
Das Produkt, der Netzadapter sowie der Kfz-
hrať. Čistenie a údržbu prístroja nesmú
vykonávať deti bez dozoru.
J Tento produkt nie je na hranie, nepatrí do rúk
deťom. Deti nie sú schopné zvážiť
nebezpečenstvá vyplývajúce z manipulácie s
elektrickýmiprístrojmi.
J Produkt nepoužívajte, ak vykazuje známky
akéhokvek poškodenia.
J POZOR! NEBEZPEČENSTVO
EXPLÓZIE! Montážnu LED lampu
nepoužívajte v prostredí ohrozenom
explóziou, v ktorom sa nachádzajú horľavé
výpary, plyny alebo prach.
J LED montážne svietidlo je chránené pred
striekajúcou vodou. Výrobok, sieťový adaptér
a adaptér do motorového vozidla sa však
nikdy nesmú ponárať do vody alebo do iných
kvapalín. Inak existuje nebezpečenstvo
zásahu elektrickým prúdom! Výrobok nikdy
nevešajte do blízkosti umývadla, jazierka a
pod.
J Montážnu LED lampu zapájajte len do riadne
nainštalovanej zásuvky alebo do vhodného
zapaľovača cigariet. Príslušné napätie sa
musí zhodovať s údajmi v kapitole „Technické
údaje“.
J Dbajte na to, aby bola zásuvka dobre
prístupná, aby sa v prípade potreby dala
sieťová zástrčka rýchlo vytiahnuť.
J Výrobok nijako neupravujte ani ho neopravujte.
LED diódy sa nedajú a nesmú vymeniť.
POZOR! Ochranný kryt LED sa nedá
vymeniť. Ak na ochrannom kryte zistíte
praskliny alebo stopy po narušení, LED
montážne svietidlo zlikvidujte.
J Výrobok zlikvidujte, ak je poškodené LED
montážne svietidlo, sieťový prívod alebo
adaptér.
J Montážnu LED lampu nezapájajte vtedy, keď
je poškodené svietidlo, elektrický kábel alebo
zástrčka, alebo keď svietidlo spadlo na zem.
J Dávajte pozor na to, aby sa elektrický kábel
nemohol poškodiť na ostrých hranách alebo
horúcich predmetoch. Kábel pred použitím
úplne odmotajte.
J Ľahko horľavé materiály držte mimo dosahu
výrobku. Nikdy nevešajte predmety nad
montážnu LED lampu alebo sieťový adaptér
a nezakrývajte ich.
J Sieťový adaptér / zástrčku vytiahnite zo
zásuvky / zapaľovača cigariet, ak montážnu
LED lampu nepoužívate, ako aj pred jej
čistením. Urobte tak aj vtedy, ak sa počas
prevádzky alebo nabíjania zjavne vyskytne
porucha, napr. dym, zápach spáleniny atď.,
alebo pri búrke. Ťahajte pritom vždy za sieťový
adaptér / zástrčku, nie za kábel.
J Výrobok chráňte pred silnou horúčavou,
chladom a silnými vibráciami a nárazmi.
J Háčik 1 nepripevňujte na horúce predmety.
V dôsledku vlastnej hmotnosti montážnej LED
lampy by sa mohol deformov/ ohnúť.
J Produkt je vhodný výhradne na prevádzku s
priloženým sieťovým dielom (model č.
SD-G0600300D).
J Myslite na to, že sieťový diel i mimo
prevádzky svetelného výrobku naďalej
prijíma určitý výkon, pokiaľ sa nachádza v
zásuvke. Pre úplné vypnutie vytiahnite sieťo
diel zo zásuvky.
Adapter dürfen aber niemals in Wasser oder
andere Flüssigkeiten eingetaucht werden. Es
besteht sonst Stromschlaggefahr! Hängen Sie
das Produkt nie in die Nähe eines Wasch-
beckens, Teiches o. ä.
J Schließen Sie die LED-Stableuchte nur an
eine ordnungsgemäß installierte Steckdose
oder einen passenden Zigarettenanzünder an.
Die jeweilige Spannung muss den Angaben
im Kapitel „Technische Daten“ entsprechen.
J Achten Sie darauf, dass die Steckdose gut
zugänglich ist, um im Bedarfsfall schnell den
Netzstecker ziehen zu können.
J Nehmen Sie keine Änderungen oder
Reparaturen am Produkt vor. Die LEDs können
und dürfen nicht ausgetauscht werden.
VORSICHT! Die Schutzhülle der LEDs ist
nicht austauschbar. Entsorgen Sie die LED-
Stableuchte, wenn Sie Risse oder Bruchspuren
an der Schutzhülle feststellen.
J Entsorgen Sie das Produkt, wenn die LED-
Stab leuchte, die Netzanschlussleitung oder
die Adapter beschädigt sind.
J Schließen Sie die LED-Stableuchte nicht an,
wenn LED-Stableuchte, Stromkabel oder
Stecker beschädigt sind oder die LED-
Stableuchte heruntergefallen ist.
J Achten Sie darauf, dass die Stromkabel nicht
durch scharfe Kanten oder heiße Gegenstände
beschädigt werden können. Wickeln Sie alle
Kabel vor dem Gebrauch vollständig ab.
J Halten Sie leicht brennbare Materialien vom
Produkt fern. Hängen Sie niemals Gegenstände
über die LED-Stableuchte oder den
Netzadapter und decken Sie diese nicht ab.
J Ziehen Sie den Netzadapter / Stecker aus
der Steckdose / dem Zigarettenanzünder,
wenn Sie die LED-Stableuchte nicht benutzen
und bevor Sie sie reinigen. Tun Sie dies auch,
wenn während des Betriebs oder des
Aufladens offensichtlich eine Störung auftritt,
z. B. Qualm, Verbrennungsgeruch etc. oder
bei Gewitter. Ziehen Sie dabei immer am
Netzadapter / Stecker, nicht am Kabel.
J Schützen Sie das Produkt vor starker Hitze,
Kälte sowie vor starken Erschütterungen und
Stößen.
J Befestigen Sie den Haken 1 nicht an heißen
Gegenständen. Er könnte sich durch das
Eigengewicht der LED-Stableuchte
verformen / verbiegen.
J Das Produkt ist ausschließlich zum Betrieb am
mitgelieferten Netzteil (Modell Nr.
SD-G0600300D) geeignet.
J Beachten Sie, dass das Netzteil auch ohne
Betrieb des Leuchtartikels noch eine geringe
Leistung aufnimmt, solange sich das Netzteil in
der Steckdose befindet. Zum vollständigen
Ausschalten entfernen Sie das Netzteil aus der
Steckdose.
Q
Vor dem Gebrauch
Q
LED-Stableuchte aufladen
Hinweis: Sie können die LED-Stableuchte an
einer haushaltsüblichen Steckdose oder über den
Zigarettenanzünder Ihres Fahrzeuges aufladen.
Hinweis: Die Sicherung des Kfz-Adapters ist
austauschbar. Die technischen Daten der Sicherung
müssen den Angaben im Kapitel „Technische
Daten“ entsprechen. Die Sicherung darf nur von
einem qualifizierten Elektriker ausgetauscht
podléhající opotřebení (např. na baterie), dále
na poškození křehkých, choulostivých dílů, např.
vypínačů, akumulátorů nebo dílů zhotovených ze
skla.
neodborne používaný alebo neodborne
udržiavaný.
Poskytnutie záruky sa vzťahuje na chyby
materiálu a výrobné chyby. Táto záruka sa
nevzťahuje na časti produktu, ktoré sú vystavené
normálnemu opotrebovaniu a preto ich je možné
považovať za opotrebovateľné diely (napr.
batérie) alebo na poškodenia na rozbitných
dieloch, napr. na spínači, akumulátorových
batériach alebo častiach, ktoré sú zhotovené zo
skla.
  • Page 1 1
  • Page 2 2

LIVARNO 104345 Návod na obsluhu

Kategória
Detské nočné svetlá
Typ
Návod na obsluhu