Skil 0740 AT Používateľská príručka

Kategória
Nožnice na živé ploty
Typ
Používateľská príručka

Táto príručka je tiež vhodná pre

82

Nožnice na živý plot 0740
ÚVOD
Tento nástroj bol navrhnutý pre strihanie živých plotov a
kríkov a je určený iba na domáce použitie
Tento nástroj nie je vhodný pre profesionálne použitie
Pred použitím si dôkladne prečítajte tento návod a
uchovajte ho pre prípad potreby v budúcnosti 3
Zvlášt venujte pozornost bezpecnostným pokynom
a upozorneniam; nedodržanie týchto pokynov môže
spôsobit vážne zranenie
Skontrolujte, či balenie obsahuje všetky súčasti podľa
obrázka 2
Ak sú niektoré súčasti poškodené, alebo chýbajú, obráťte
sa na svojho predajcu
TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE 1
ČASTI NÁSTROJA 2
A Príchytka sieťového kábla
B Spínač na prednej rukoväti
C Spínač na zadnej rukoväti
D Strihacie čepele
E Ochranný kryt
F Chránič špičky čepelí
G Vetracie štrbiny
H Držiak na uskladnenie (skrutky nie sú súčasťou
dodávky)
J Kryt čepelí
BEZPEČNOSŤ
VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
POZOR! Prečítajte si všetky výstražné upozornenia
a bezpečnostné pokyny. Zanedbanie dodržiavania
výstražných upozornení a pokynov uvedených v
nasledujúcom texte môže mať za následok zásah
elektrickým prúdom, spôsobiť požiar a/alebo ťažké
poranenie. Tieto výstražné upozornenia a
bezpečnostné pokyny starostlivo uschovajte na
budúce použitie. Pojem ručné “elektrické náradie”
používaný v nasledujúcom texte sa vzťahuje na ručné
elektrické náradie napájané zo siete (s prívodnou šnúrou) a
na ručné elektrické náradie napájané akumulátorovou
batériou (bez prívodnej šnúry).
1) BEZPEČNOSŤ NA PRACOVISKU
a) Udržiavajte svoje pracovisko čisté a upratané.
Neporiadok na pracovisku alebo neosvetlené časti
pracoviska môžu viesť k úrazom.
b) Nepracujte elektrickým náradím v prostredí
ohrozenom výbuchom, v ktorom sa nachádzajú
horľavé kvapaliny, plyny alebo prach. Elektrické
náradie produkuje iskry, ktoré môžu prach alebo pary
zapáliť.
c) Deti a iné osoby udržiavajte počas práce od
ručného elektrického náradia v dostatočnej
vzdialenosti. V prípade odpútania Vašej pozornosti by
ste mohli stratiť kontrolu nad náradím.
2) ELEKTRICKÁ BEZPEČNOSŤ
a) Zástrčka prívodnej šnúry sa musí hodiť do
napájacej zásuvky. Zástrčka sa v žiadnom prípade
nesmie meniť. Pri uzemnených spotrebičoch
nepoužívajte spolu s nimi žiadne adaptéry.
Nezmenená zástrčka a vhodná zásuvka znižujú riziko
zásahu elektrickým prúdom.
b) Vyhýbajte sa telesnému kontaktu s povrchovými
plochami uzemnených spotrebičov, ako sú
elektrické rúry, vyhrievacie telesá, sporáky a
chladničky. Keď je Vaše telo uzemnené, riziko zásahu
elektrickým prúdom je vyššie.
c) Chráňte ručné elektrické náradie pred dažďom a
vlhkom. Vniknutie vody do ručného elektrického náradia
zvyšuje riziko zásahu elektrickým prúdom.
d) Nepoužívajte prívodnú šnúru na prenášanie
náradia, na jeho vešanie, ani za ňu nevyťahujte
zástrčku zo zásuvky. Prívodnú šnúru chráňte pred
horúčavou, olejom, ostrými hranami alebo
pohybujúcimi sa časťami náradia. Poškodené alebo
zauzlené šnúry zvyšujú riziko zásahu elektrickým
prúdom.
e) Ak pracujete s ručným elektrickým náradím vonku,
používajte len také predlžovacie šnúry, ktoré sú
schválené pre používanie vo vonkajších
priestoroch. Používanie predlžovacej šnúry určenej do
vonkajšieho prostredia znižuje riziko zásahu elektrickým
prúdom.
f) Ak sa nedá vyhnúť použitiu ručného elektrického
náradia vo vlhkom prostredí, použite prerušovač
uzemňovacieho obvodu. Používanie prerušovača
uzemňovacieho obvodu znižuje riziko zásahu elektrickým
prúdom.
3) BEZPEČNOSŤ OSÔB
a) Buďte pozorní, dávajte pozor na to, čo robíte a k
práci s elektrickým náradím pristupujte rozumne.
Nepoužívajte elektrické náradie, keď ste unavení
alebo keď ste pod vplyvom drog, alkoholu alebo
liekov. Chvíľa nepozornosti pri používaní náradia môže
viesť k vážnym poraneniam.
b) Noste osobné ochranné pomôcky, ochranný odev a
vždy majte nasadené ochranné okuliare. Nosenie
pracovného odevu a používanie ochranných pomôcok
ako ochrannej dýchacej masky, bezpečnostných
protišmykových topánok, prilby alebo chrániča sluchu,
podľa druhu elektrického náradia, znižuje riziko
poranenia.
c) Vyhýbajte sa neúmyselnému uvedeniu ručného
elektrického náradia do činnosti. Pred zasunutím
zástrčky do zásuvky a/alebo pred pripojením
akumulátora, pred chytením alebo prenášaním
ručného elektrického náradia sa vždy presvedčte
sa, či je ručné elektrické náradie vypnuté. Ak budete
mať pri prenášaní ručného elektrického náradia prst na
vypínači, alebo ak ručné elektrické náradie pripojíte na
elektrickú sieť zapnuté, môže to mať za následok
nehodu.
83
d) Skôr ako ručné elektrické náradie zapnete,
odstráňte nastavovacie a montážne nástroje. Nástroj
alebo kľúč, ktorý sa nachádza v pohyblivej časti náradia,
môže spôsobiť poranenie.
e) Nepreceňujte sa. Zabezpečte si pevný postoj a
neprestajne udržiavajte rovnováhu. Takto budete
môcť ručné elektrické náradie v neočakávaných
situáciách lepšie kontrolovať.
f) Pri práci noste vhodný pracovný odev. Nenoste
široké odevy a nemajte na sebe šperky. Dbajte na
to, aby ste mali vlasy, odev a rukavice v dostatočnej
vzdialenosti od pohybujúcich sa častí náradia.
Pohybujúce sa časti náradia by mohli zachytiť voľné
oblečenie, šperky alebo dlhé vlasy.
g) Ak možno namontovať zariadenie na odsávanie
alebo zachytávanie prachu, presvedčíte sa, či je
pripojené a správne používané. Používanie
odsávacieho zariadenia a zariadenia na zachytávanie
prachu znižuje riziko ohrozenia zdravia prachom.
4) STAROSTLIVÉ ZAOBCHÁDZANIE S ELEKTRICKÝM
NÁRADÍM A JEHO POUŽÍVANIE
a) Náradie nepreťažujte. Pre svoju prácu používajte
určené elektrické náradie. Pomocou vhodného
ručného elektrického náradia budete môcť v uvedenom
rozsahu výkonu pracovať lepšie a bezpečnejšie.
b) Nepoužívajte žiadne ručné elektrické náradie, ktoré
má pokazený vypínač. Ručné elektrické náradie, ktoré
sa už nedá zapínať alebo vypínať, je nebezpečné a treba
ho dať opraviť.
c) Skôr ako začnete náradie nastavovať alebo
prestavovať, vymieňať príslušenstvo alebo skôr,
ako odložíte náradie, vždy vytiahnite zástrčku
sieťovej šnúry zo zásuvky. Toto bezpečnostné
opatrenie zabraňuje neúmyselnému spusteniu náradia.
d) Nepoužívané ručné elektrické náradie uschovávajte
mimo dosahu detí. Nedopusťte, aby ručné elektrické
náradie používali osoby, ktoré s ním nie sú
dôkladne oboznámené, alebo ktoré si neprečítali
tento Návod na používanie. Ak ručné elektrické
náradie používajú neskúsené osoby, stáva sa
nebezpečným nástrojom.
e) Elektrické náradie starostlivo ošetrujte.
Skontrolujte, či pohyblivé súčiastky náradia
bezchybne fungujú a neblokujú a či nie sú zlomené
alebo poškodené niektoré súčiastky, ktoré by mohli
negatívne ovplyvniť fungovanie ručného
elektrického náradia. Pred použitím ručného
elektrického náradia dajte poškodené súčiastky
opraviť. Nejeden úraz bol spôsobený zle udržiavaným
náradím.
f) Používané nástroje udržiavajte ostré a čisté.
Starostlivo ošetrované nástroje s ostrými reznými
hranami sa menej často zablokujú a ich vedenie je
podstatne ľahšie.
g) Používajte ručné elektrické náradie, príslušenstvo,
pracovné nástroje a pod. podľa týchto pokynov.
Zohľadnite pritom konkrétne pracovné podmienky a
činnosť, ktorú máte vykonať. Používanie ručného
elektrického náradia na iné ako určené účely môže viesť
k nebezpečným situáciám.
5) SERVIS
a) Ručné elektrické náradie zverte do opravy len
kvalifikovanému personálu a používajte len
originálne náhradné súčiastky. Tým sa zabezpečí
zachovanie bezpečnosti ručného elektrického náradia.
ŠPECIFICKÉ BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA PRE
NOŽNICE NA ŽIVÝ PLOT
PRED POUŽITÍM
Pred použitím nástroja po prvý krát sa doporučuje
obdržať praktické informácie
Tento nástroj nie je určený na použitie osobami
(vrátane detí), ktoré majú znížené fyzické, zmyslové
alebo mentálne schopnosti, alebo majú nedostatok
skúseností a vedomostí, pokiaľ nad nimi nie je
dozor alebo im neboli poskytnuté pokyny
zahŕňajúce použitie tohto nástroja osobou, ktorá je
zodpovedná za ich bezpečnosť
Uistite sa, že sa deti s nástrojom nehrajú
Nikdy nenechávajte nástroj bez obsluhy
Používajte nástroj len pri dennom svetle alebo
dostatočnom umelom osvetlení
Neostrihajte živé ploty, keď sú mokré
Nikdy nepoužívajte nástroj s poškodeným ochranným
krytom
Vždy skontrolujte či je napätie elektrického prúdu
rovnaké ako napätie na štítku nástroja (nástroj s
menovaným napätím 230V alebo 240V sa môže napojiť
aj na 220V-ový prúd)
Skontrolujte či je nástroj v poriadku pred každým
použitím; ak má nástroj poruchu, nikdy ho neotvorte sám,
ale ho dajte ihneď opraviť kvalifikovanej osobe
Pravidelne kontrolujte šnúru a ak je poškodená, šnúru
musí vymeniť kvalifikovaná osoba
Používajte len také predlžovacie sieťové káble, ktoré sú
určené na vonkajšie použitie a majú vodotesnú
spojovaciu zásuvku
Používajte úplne odmotanú a bezpečnú predlžovaciu
šnúru s kapacitou 16 A
Pravidelne kontrolujte predlžovací sieťový kábel a
vymeňte ho, ak je poškodený (nevhodné predlžovacie
sieťové káble môžu byť nebezpečné)
Pri použití nástroja vo vlhkom prostredí použite
zariadenie na ochranu pred zvyškovým prúdom (RCD)
so spúšťacím prúdom maximálne 30 mA
Pred použitím dôkladne skontrolujte oblasť strihania a
odstráňte všetky cudzie predmety, ktoré by mohli
uviaznuť v strihacích čepeliach (napríklad skaly, klince,
drôtené ploty, kovové podpery rastlín)
POĆAS PRÁCE
Používajte ochranné rukavice, priliehavý oblek a pevné
topánky
Nástroj nikdy nepoužívajte naboso ani v otvorených
sandáloch
Pri použití nástroja majte vždy oblečené dlhé nohavice a
dlhé rukávy
Počas použitia nástroja musia byť iné osoby a zvieratá v
odstupe 5 metrov
Pri práci zaujmite bezpečný postoj (nesiahajte príliš
ďaleko, najmä keď ste na schodoch alebo rebríku)
84
Nepribližujte sa žiadnou časťou tela k strihacím
čepeliam, neodstraňujte odstrihnutý materiál ani
nedržte strihaný materiál, keď sa čepele pohybujú,
a pri odstraňovaní zaseknutého materiálu sa
ubezpečte, že spínač je vypnutý (chvíľka nepozornosti
počas použitia nástroja môže spôsobiť vážne zranenie)
Udržujte (predlžovací) sieťový kábel mimo oblasti
strihania (počas strihania by sieťový kábel mohlo zakryť
krovie a čepele by ho mohli náhodne prerezať)
Elektrický nástroj držte za izolované plochy
rukovätí, pretože strihacie čepele sa môžu dotknúť
skrytých elektrických vedení alebo vlastného
sieťového kábla (kontakt s vedením, ktoré je pod
napätím, môže dostať pod napätie nechránené kovové
časti elektrického nástroja, čo môže operátorovi spôsobiť
zasiahnutie elektrickým prúdom)
Neprechádzajte cez (predlžovací) sieťový kábel a ani ho
nepritláčajte alebo neťahajte
Chráňte (predlžovací) sieťový kábel pred teplom, olejom
a ostrými hranami
V prípade elektrickej alebo mechanickej poruchy
zastavte okamžite nástroj a vytiahnite zástrčku z
nástennej zásuvky
PO PRÁCI
Nástroj po použití vždy vypnite a odpojte zásuvku
Pri prenášaní držte nástroj za rukoväť so
zastavenými strihacími čepeľami a pri preprave
alebo uskladnení nástroja naň vždy namontujte kryt
čepelí (správnym zaobchádzaním s nástrojom znížite
možné riziko zranenia strihacími čepeľami)
Nástroj skladujte v miestnosti na suchom a
uzamknutom mieste, mimo dosahu detí
VYSVETLENIE SYMBOLOV NA NÁSTROJI
3 Pred použitím si prečítajte návod na obsluhu
4 Nástroj nevystavujte dažďu
5 Používajte ochranné okuliare a tlmiče hluku na uši
6 Okamžite odpojte zástrčku, ak počas práce dôjde k
poškodeniu alebo prerezaniu (predlžovacieho) sieťového
kábla
7 Dvojitá izolácia (nevyžaduje sa uzemňovací kábel)
POUŽITIE
Príchytka sieťového kábla 8
- zaveste slučku na predlžovacom sieťovom kábli na
príchytku A podľa obrázka
- pevne zatiahnite predlžovací sieťový kábel tak, aby bol
zaistený
Obojručný bezpečnostný spínač 9
Zabraňuje náhodnému zapnutiu nástroja
- nástroj zapnite súčasným stlačením spínača B a
spínača C
- nástroj vypnite uvoľnením spínača B alebo spínača C
Prevádzka nástroja
! začínajte strihať len so spusteným motorom
! nestrihajte rastliny rastúce na zemi, aby zemina/
piesok nepoškodili strihacie čepele D
! nepreťažujte nástroj strihaním stoniek hrubších
ako 14 mm
- nástroj pred vypnutím oddiaľte od oblasti strihania
! čepele sa po vypnutí nástroja ešte niekoľko
sekúnd pohybujú
Chránič špičky čepelí F 2
- zabraňuje spätnému odrazu nástroja pri dotyku s
tuhými predmetmi (napríklad stĺpmi plota alebo
stenami domu)
- chráni koncové čepele pred poškodením
Strihanie živých plotov 0
- najprv ostrihajte boky živého plota (odspodu nahor),
potom zrežte vrch
- bok živého plota ostrihajte tak, aby bol na vrchu
mierne užší
- na odrezanie hrubších vetiev použite ručnú pílu alebo
záhradnícke nožnice
Držanie a vedenie nástroja
- držte nástroj pevne oboma rukami a stojne bezpečne
! počas práce vždy držte nástroj v oblasti sivého
držadla(iel) !
- nástroj veďte pred sebou
- vždy sa ubezpečte, že predlžovací sieťový kábel je
vedený mimo pracovného priestoru
- začnite strihať v blízkosti sieťovej zásuvky a potom sa
od nej posúvajte ďalej
RADU NA POUŽITIE
Zostrihanie živého plota do rovnomernej výšky
- upevnite po celej dĺžke živého plota v požadovanej
výške kus špagáta
- zostrihajte živý plot tesne nad týmto špagátom
Odporúčané obdobia na rezanie/strihanie (západná
Európa)
- živé ploty s opadavými listami strihajte v júni a októbri
- neopadavé živé ploty strihajte v apríli a auguste
- ihličnany a iné rýchlo rastúce kríky strihajte každých
6 týždňov od mája do októbra
ÚDRŽBA / SERVIS
Tento nástroj nie je vhodný pre profesionálne použitie
Nástroj, sieťový kábel a strihacie čepele udržujte čisté
! pred čistením odpojte z elektrickej siete
- nástroj čistite vlhkou handričkou (nepoužívajte čistiace
prostriedky ani rozpúšťadlá)
- vetracie otvory pravidelne čistite G 2 pomocou kefy
alebo stlačeného vzduchu
- po použití strihacie čepele vždy dôkladne očistite a
jemne namažte mazivom
! počas manipulovania a čistenia strihacích čepelí
používajte rukavice
Pravidelne kontrolujte stav strihacích čepelí a utiahnutie
skrutiek čepelí
Pravidelne kontrolujte, či nie sú opotrebované alebo
poškodené niektoré súčasti, a v prípade potreby ich
opravte/vymeňte
Ostrenie strihacích čepelí
! pred ostrením odpojte zástrčku
- v prípade poškodenia strihacích čepelí tuhým
predmetom ich naostrite malým a hladkým pilníkom
- ostrenie čepelí vám však odporúčame prenechať na
odborníka
- po naostrení namažte strihacie čepele mazivom
85
Uskladnenie @
- držiak na uskladnenie namontujte napevno H na stenu
pomocou 4 skrutiek (nie sú súčasťou dodávky) do
vodorovnej polohy
- pri skladovaní nástroja naň nasaďte kryt čepelí J
- pred uskladnením nástroja utrite strihacie čepele
handrou nasiaknutou olejom, aby sa predišlo korózii
Ak by nástroj napriek starostlivej výrobe a kontrole
predsa len prestal niekedy fungovať, treba dať opravu
vykonať autorizovanej servisnej opravovni elektrického
náradia SKIL
- pošlite nástroj bez rozmontovania spolu s dôkazom
o kúpe; vášmu dílerovi alebo do najbližšieho
servisného strediska SKIL (zoznam adries servisných
stredisiek a servisný diagram nástroja sú uvedené na
www.skileurope.com)
RIEŠENIE PROBLÉMOV
Nasledujúci zoznam obsahuje príznaky problémov,
možné príčiny a opravné postupy (ak pomocou nich nie
je možné problém určiť a odstrániť, obráťte sa na svojho
predajcu alebo servisné stredisko)
! pred skúmaním problému vypnite nástroj a
odpojte zástrčku
Motor neštartuje alebo sa náhle zastaví
- chybná napájacia zásuvka -> použite inú zásuvku
- nepripojená zástrčka -> pripojte zástrčku
- poškodený predlžovací sieťový kábel -> vymeňte
predlžovací sieťový kábel
Nástroj pracuje prerušovanie
- poškodený predlžovací sieťový kábel -> vymeňte
predlžovací sieťový kábel
- chybné vnútorné spoje -> obráťte sa na predajcu/
servisné stredisko
- chybný vypínač -> obráťte sa na predajcu/servisné
stredisko
Motor beží, no čepele sa nepohybujú
- vnútorná chyba -> obráťte sa na predajcu/servisné
stredisko
Horúce strihacie čepele
- tupé strihacie čepele -> dajte si čepele naostriť
- na strihacích čepeliach sú vruby -> dajte si čepele
skontrolovať
- nadmerné trenie kvôli nedostatku maziva -> namažte
čepele mazivom
ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Elektrické náradie, príslušenstvo a balenia
nevyhadzujte do komunálneho odpadu (len pre štáty
EÚ)
- podľa európskej smernice 2002/96/EG o nakladaní s
použitými elektrickými a elektronickými zariadeniami a
zodpovedajúcich ustanovení právnych predpisov
jednotlivých krajín sa použité elektrické náradie musí
zbierať oddelene od ostatného odpadu a podrobiť
ekologicky šetrnej recyklácii
- pripomenie vám to symbol #, keď ju bude treba
likvidovať
VYHLÁSENIE O ZHODE
Výhradne na našu vlastnú zodpovednosť prehlasujeme,
že tento výrobok zodpovedá nasledujúcim normám alebo
normovaným dokumentom: EN 60745, EN 61000, EN
55014, v súlade s predpismi 2004/108/EG, 2006/42/EG,
2000/14/EG, 2011/65/EU
Súbor technickej dokumentácie sa nachádzajú na
adrese: SKIL Europe BV (PT-SEU/PJE), 4825 BD Breda,
NL
Arno van der Kloot
Vice President
Operations & Engineering
SKIL Europe BV, 4825 BD Breda, NL
Jan Trommelen
Approval Manager
21.09.2011
HLUKU/VIBRÁCIÁCH
Merané podľa EN 60745 je úroveň akustického tlaku
tohto nástroja 80 dB(A) a úroveň akustického výkonu je
100 dB(A) (štandardná odchýlka: 3 dB), a vibrácie sú
3,3 m/s² (metóda ruka - paža; nepresnosť K = 1,5 m/s²)
Garantovaná hladina akustického výkonu LWA, nameraná
v súlade s normou 2000/14/EC je nižšia ako 103 dB(A)
(spôsob hodnotenia konformity podľa prílohy V)
Hladina emisií od vibrácií bola nameraná v súlade s
normalizovaným testom uvedeným v norme EN 60745;
môže sa používať na vzájomné porovnávanie náradí a na
predbežné posúdenie vystavenia účinkom vibrácií pri
používaní náradia pre uvedené aplikácie
- používanie náradia na rôzne aplikácie, alebo v spojení
s rôznymi alebo nedostatočne udržiavanými
doplnkami môže značne zvýšiť úroveň vystavenia
- časové doby počas ktorých je je náradie vypnuté alebo
počas ktorých náradie beží ale v skutočnosti nevykonáva
prácu môžu značne zníž úroveň vystavenia
! chráňte sa pred účinkami vibrácií tak, že budete
náradie a jeho príslušenstvo správne udržiavať,
tak že nebudete pracovať so studenými rukami a
tak že si svoje pracovné postupy správne
zorganizujete

Rezač živice 0740
UVOD
Ovaj uređaj namijenjen je obrezivanju živice i grmlja;
predviđen je samo za domaću upotrebu
Ovaj uređaj nije namijenjen profesionalnoj upotrebi
Prije uporabe pažljivo pročitajte ovaj priručnik s
uputama i spremite ga za kasniju uporabu 3
Posebnu pažnju obratite na sigurnosne uputei i
upozorenja; pridržavajte ih se kako ne bi došlo do
ozbiljnih ozljeda
Provjerite sadrži li paket sve dijelove prema nacrtu 2
Ako vam dijelovi nedostaju ili su oštećeni, obratite se
svom dobavljaču
1 / 1

Skil 0740 AT Používateľská príručka

Kategória
Nožnice na živé ploty
Typ
Používateľská príručka
Táto príručka je tiež vhodná pre