Worx WG259E.5 Dátový hárok

Značka
Worx
Kategória
kosačky na trávu
Model
WG259E.5
Typ
Dátový hárok
WG259E WG259E.5 WG259E.9
P06
P14
P23
P32
P41
P50
P59
P68
P77
P86
P95
Cordless Hedge Trimmer
Akku-Heckenschere
Taille-haie sans cordon
Tagliasiepi senza filo
Cortasetos Inalámbrico
Draadloze heggenschaar
Bezprzewodowa przycinarka do żywopłotów
Vezeték nélküli sövényegyengető
Maşină de tuns gard viu fără cordon
Bezkabelový plotostřih
Akumulátorový krovinorez
EN
D
F
I
ES
NL
PL
HU
RO
CZ
SK
Akumulátorový krovinorez
SK
95
TECHNICKÉ ÚDAJE
Typ WG259E WG259E.5 WG259E.9(230-269-označenie strojového zariadenia,
zástupca akumulátorových nožníc na živé ploty)
WG259E WG259E.5 WG259E.9
Napájacie napätie 20V Max** Li-Ion
Otáčky naprázdno 2200/min
Max. dĺžka lišty nožníc 52cm
Max. priemer vetvy 52mm
Čas nabíjania Přibl. 3 hod. Přibl. 1 hod. /
Hmotnosť 2.5kg 2.5kg 2.1kg
**Napätie merané bez pracovného zaťaženia. Pôvodné napätie batérie dosahuje maximálne 20V.
Menovité napätie je 18V.
1. BATÉRIA
2. ZADNÁ RUKOVÄŤ
3. PREDNÁ RUKOVÄŤ
4. BEZPEČNOSTNÝ KRYT
5. PREDNÁ SPÍNACIA PÁKA (KOMPLEXNÁ FUNKCIA SPÍNAČA)
6. ZADNÁ SPÍNACIA PÁKA
7. UVOĽŇOVACIA ZÁPADKA BATÉRIE
8. NOŽE NOŽNÍC
9. OCHRANNÉ PUZDRO *
* Štandardná dodávka neobsahuje všetko zobrazené či opísané príslušenstvo.
Akumulátorový krovinorez
SK
96
INFORMÁCIE O HLUKU/VIBRÁCIÁCH
VÝSTRAHA: Hodnota emisie vibrácií počas skutočného používania elektrického náradia sa
môže odlišovať od deklarovanej hodnoty, a to v závislosti od spôsobu používania náradia a v
závislosti od nasledujúcich príkladov odchýlok od spôsobu používania náradia:
Akým spôsobom sa náradie používa a aké materiály budú rezané alebo vŕtané.
Náradie je v dobrom stave a je dobre udržiavané.
Používanie správneho príslušenstva v spojení s náradím a zabezpečenie jeho ostrosti a dobrého stavu.
Tesnosť zovretia rukovätí a používanie doplnkov proti vibráciám.
Používanie náradia na podľa konštrukcie určený účel a v súlade s pokynmi.
Toto náradie môže vyvolávať syndróm trasenia rúk a ramien, pokiaľ jeho
používanie nie je správnym spôsobom riadené.
VÝSTRAHA: Kvôli presnosti by mal odhad úrovne expozície v skutočných podmienkach
používania obsahovať tiež všetky súčasti prevádzkového cyklu, ako sú doby, počas ktorých je
náradie vypnuté a počas ktorých beží na voľnobehu, a to mimo skutočného vykonávania práce. Tým
môže dôjsť k značnému zníženiu úrovne expozície počas celkového prevádzkového času.
Pomôžte minimalizovať riziko expozície účinkom vibrácií.
VŽDY používajte ostré sekáče a čepele.
Náradie udržiavajte v súlade s týmto návodom a udržiavajte ho dobre namazané (ak je to potrebné).
Ak sa náradie používa často, investujte do príslušenstva zabraňujúceho vibráciám.
Vyhnite sa používaniu náradia pri teplote 10°C a menej.
Prácu si naplánujte tak, aby ste akékoľvek používanie náradia pri vysokých vibráciách rozdelili na niekoľko dní.
PRÍSLUŠENSTVO
WG259E WG 259E .5 WG 259E .9
Ochranné puzdro 1 1 1
Bezpečnostný kryt 1 1 1
Nabíjačka 1 (WA3759) 1 (WA3860) /
Batéria 1 (WA3551.1) 1 (WA3551.1) /
Odporúčame príslušenstvo kúpiť v rovnakom obchode ako samotné náradie. Používajte kvalitné
značkové príslušenstvo. Typ príslušenstva zvoľte podľa typu vykonávanej práce. Podrobnejšie
informácie sú pribalené k jednotlivému príslušenstvu. Odborní predavači vám pomôžu a poradia.
Nameraný akustický tlak 77dB(A)
Nameraný akustický výkon 90dB(A)
K
pA
3.0dB(A)
Použite chrániče sluchu, ak akustický tlak presiahne 80dB(A)
Typická nameraná hodnota vibrácií a
h
=2.2m/с²
Odchýlka K=1.5m/с²
Akumulátorový krovinorez
SK
97
VŠEOBECNÉ
BEZPEČNOSTNÉ
VAROVANIA NA
POUŽÍVANIE
ELEKTRICKÉHO NÁRADIA
VAROVANIE: prečítajte všetky
bezpečnostné varovania a
inštrukcie.
Chyba pri sledovaní varovaní
a inštrukcií môže viesť k elektrickému šoku,
vypuknutiu požiaru a/alebo k vážnym zraneniam.
Odložte si všetky varovania a
inštrukcie pre budúcu potrebu.
Výraz „elektrické ručné náradie“ vás vo
varovaniach odkazuje buď na náradie na
elektrický pohon (napájané z elektrickej siete)
alebo na akumulátorové náradie (napájané z
akumulátora).
1) BEZPEČNOSŤ NA PRACOVISKU
a) Udržujte pracovisko čisté a dobre
osvetlené. Pracovisko plné nepotrebných
predmetov alebo slabo osvetlené zvyšuje
možnosť úrazu.
b) Nepoužívajte elektrické ručné
náradie v prostredí náchylnom na
explózie, ako napríklad v prítomnosti
horľavých tekutín, plynov alebo
prachu. Elektrické ručné náradie vytvára
iskry, ktoré môžu vznietiť prach alebo výpary.
c) Udržujte deti a prizerajúcich sa v
dostatočnej vzdialenosti pri práci s
elektrickým ručným náradím. Strata
pozornosti môže viesť k strate kontroly nad
náradím.
2) BEZPEČNOSŤ PRI PRÁCI S
ELEKTRINOU
a) Prípojky elektrického ručného
náradia musia byť zhodné so
zástrčkami. Nemodikujte prípojku
žiadnym spôsobom. Nepoužívajte
spolu s uzemneným ručným náradím
žiadne adaptérové prípojky, ktoré
neumožňujú ochranu uzemnením.
Pôvodné prípojky a k nim prislúchajúce
zástrčky znižujú riziko úrazu elektrickým
prúdom.
b) Vyhýbajte sa kontaktu s
uzemnenými povrchmi, ako
napríklad rúrkami, radiátormi,
sporákmi a chladničkami. Keď je vaše
telo spojené s uzemneným predmetom alebo
stojí na uzemnenom území, je zvýšené riziko
elektrického šoku.
c) Nevystavujte ručné náradie dažďu
alebo vlhkým podmienkam. Keď
sa voda dostane pod povrch elektrického
ručného náradia, je zvýšené riziko
elektrického šoku.
d) Nezaobchádzajte s káblom prípojky
necitlivo. Nikdy si nepriťahuje
elektrické ručné náradie k
sebe pomocou kábla, neťahajte
ho za sebou pomocou kábla a
nevytrhávajte kábel zo zástrčky
aby ste ručné náradie vypli.
Nevystavujte kábel vysokým teplotám, oleju,
ostrým hranám alebo pohyblivým častiam.
Poškodené alebo zamotané káble môžu viesť
k zvýšenému riziku elektrického šoku.
e) Pri práci s ručným náradím v
exteriéri použite predlžovací kábel
vhodný na použitie v exteriéri.
Použitím kábla vhodného na použitie v
exteriéri redukujete riziko vzniku elektrického
šoku.
f) Pokiaľ je práca s ručným náradím vo
vlhkých podmienkach nevyhnutná,
použite napájanie chránené ističom
typu prúdový chránič (RCD). Použitie
RCD ističa redukuje riziko vzniku elektrického
šoku.
3) OSOBNÁ BEZPEČNOSŤ
a) Buďte sústredení, sledujte, čo
robíte, a pri práci s ručným náradím
sa riaďte zdravým rozumom.
Nepoužívajte ručné náradie, keď
ste unavení alebo pod vplyvom
omamných látok, alkoholu alebo
liekov. Moment nepozornosti pri práci s
ručným náradím môže viesť k vážnemu
osobnému zraneniu.
b) Použite osobné ochranné pomôcky.
Vždy noste ochranu očí. Ochranné
pomôcky, ako napríklad protiprachová
maska, topánky s protišmykovou podrážkou
alebo chrániče sluchu použité v príslušných
podmienkach pomáhajú redukovať vážne
Akumulátorový krovinorez
SK
98
osobné zranenia.
c) Predíďte neúmyselnému zapnutiu.
Uistite sa, že prepínač je vo vypnutej
pozícii, pred tým, než zapojíte
náradie do elektriny a/alebo k
akumulátoru, pri zdvihnutí alebo
nosení náradia. Nosenie náradia s
prstom na prepínači alebo aktívneho náradia,
ktoré je zapnuté, zvyšuje možnosť úrazu.
d) Odstráňte akékoľvek nastavovacie
kľúče alebo kľúče na matice a
skrutky pred tým, než zapnete
ručné náradie. Nastavovací alebo iný
kľuč ponechaný pripevnený na rotujúcej časti
ručného náradia môže spôsobiť osobný úraz.
e) Nepreceňujte sa. Udržujte si
stabilitu a pevnú zem pod nohami
za každých podmienok. Umožňuje vám
to lepšiu kontrolu nad ručným náradím v
neočakávaných situáciách.
f) Oblečte sa náležite. Nenoste voľné
oblečenie alebo šperky. Udržujte
svoje vlasy, oblečenie a rukavice
vzdialené od pohyblivých častí. Voľné
oblečenie, šperky alebo dlhé vlasy sa môžu
do pohyblivých častí zachytiť.
g) Pokiaľ sú zariadenia nastavené
na spojenie so zariadeniami na
zachytávanie a extrakciu prachu,
uistite sa, že sú náležite využité
a pripojené. Použitím zberača prachu
redukujete riziká spojené s prachom.
4) POUŽITIE A ÚDRŽBA RUČNÉHO
NÁRADIA
a) Nepreťažujte ručné náradie. Použite
správne ručné náradie na danú
činnosť. Správne ručné náradie spraví
prácu lepšie a v medziach, na ktoré bolo
navrhnuté.
b) Nepoužívajte ručné náradie, pokiaľ
sa prepínač neprepína medzi
zapnutím a vypnutím. Akékoľvek
ručné náradie, ktoré nie je kontrolovateľné
prepínačom, je nebezpečné a musí byť
opravené.
c) Odpojte prípojku ručného náradia od
zdroja energie a/alebo akumulátora
pred tým, než začnete robiť
akékoľvek úpravy, vymieňať doplnky
alebo uskladňovať ručné náradie.
Takéto preventívne bezpečnostné opatrenia
redukujú riziko náhodného zapnutia ručného
náradia.
d) Keď ručné náradie nepoužívate,
skladujte ho mimo dosahu detí a
nedovoľte osobám, ktoré nemajú
skúsenosti s prácou s ručným
náradím alebo neboli oboznámené
s týmito inštrukciami, dotýkať sa
náradia. Ručné náradie je nebezpečné v
rukách netrénovanej osoby.
e) Údržba ručného náradia.
Skontrolujte chybné pripojenia alebo
spojenia pohyblivých častí, zlomené
časti alebo iné okolnosti, ktoré by
mohli ovplyvniť funkčnosť ručného
náradia. Pri poškodení musí byť pred
použitím najprv elektrické ručné náradie
opravené. Mnoho úrazov vzniká preto, že je
elektrické ručné náradie zle udržiavané.
f) Udržujte rezacie nástroje ostré a
čisté. Náležite udržiavané rezacie nástroje s
ostrými rezacími hranami sú menej náchylné
na „zaseknutie“ a sú ľahšie ovládateľné.
g) Používajte elektrické náradie v
súlade týmito pokynmi, berte pritom
do úvahy pracovné podmienky
a druh vykonávanej práce. Ak sa
elektrické náradie použije na iné účely,
než na čo je určené, môže dochádzať k
nebezpečným situáciám.
5) POUŽÍVANIE A STAROSTLIVOSŤ O
BATÉRIOVÉ ELEKTRICKÉ NÁRADIE
a) Nabíjajte iba nabíjačkou určenou
výrobcom. Nabíjačka, ktorá je vhodná na
jeden typ bloku batérií, môže pri použití s
iným typom batérií spôsobiť požiar.
b) Elektrické náradie používajte iba s
určeným typom bloku batérií. Použitie
akéhokoľvek iného typu batérií môže zvýšiť
riziko zranenia a požiaru.
c) Ak sa blok batérií nepoužíva,
neukladajte ho do blízkosti iných
kovových predmetov, ako sú sponky
na papier, mince, kľúče, klince,
skrutky alebo iné drobné kovové
predmety, ktoré by mohli skratovať
kontakty. Skratovanie kontaktov batérie
Akumulátorový krovinorez
SK
99
môže viesť k popáleninám alebo vzniku
požiaru.
d) Pri nesprávnom používaní môže
z batérie vystreknúť kvapalina;
vyhýbajte sa styku s ňou. Ak dôjde
k styku kvapaliny s pokožkou,
opláchnite zasiahnuté miesto vodou.
Ak sa kvapalina dostane do očí, ihneď
vyhľadajte lekársku pomoc. Kvapalina, ktorá
unikla z batérie, môže spôsobiť podráždenie
a poleptanie.
6) SERVIS
a) Servisné práce na náradí nechajte
vykonať kvalikovaných pracovníkov
s použitím originálnych náhradných
dielov. Výsledkom bude trvalá bezpečnosť
pri práci s elektrickým náradím.
VAROVANIA TÝKAJÚCE
SA NOŽNÍC NA ŽIVÉ
PLOTY
1. Udržujte všetky časti tela v
bezpečnej vzdialenosti od
pohybujúcich sa nožov. Ak sú ne
nožc v pohybe, neodstraňujte
ostrihaný materl a nedržte
materiál, ktorý budete strihať.
Pred odstránením zaseknutého
materiálu sa uistite, či je spínač v
polohe vypnuté. Chvíľková nepozorno
pri práci s nožnicami na živé ploty môže
viesť k spôsobeniu vážneho zranenia.
2. Prenášajte nnice na živé ploty
za rukoväť a vždy so zastavenými
nožmi nníc. Pri preprave alebo pri
ulení nožc na živé ploty vždy
nasaďte na nože nožníc ochranné
puzdro. Správna manipulácia s nožnicami
na živé ploty zníži riziko možného zranenia
osôb, ktoré by bolo spôsobené nožmi
nožníc.
3. Pri práci, pas ktorej sa môžu
nože nníc dostať do kontaktu so
skrytými vodičmi, držte elektric
radie vždy iba za izolované
plochy. Kontakt nožov so „živým“ vodičom
spôsobí, že neizolované kovové časti
náradia budú taktiež „živé“, čo spôso
obsluhe úraz elektricm prúdom.
BEZPEČNOSTNÉ
VAROVANIA TÝKAJÚCE
SA BARIÍ
a) Nepošajte sa demontovať,
rozoberať alebo rozrezávať barie
alebo jej čnky.
b) Batériu neskratujte. Neukladajte
barie náhodne v škatuliach alebo
v zásuvkách, kde by mohlo dôjsť k
ich vzájommu skratovaniu alebo
k skratovaniu ssobemu inými
predmetmi. Ak sa batéria nepoužíva,
udržujte ju v bezpnej vzdialenosti od
sponiek na papiere, mincí, kľúčov, klincov,
skrutiek alebo iných malých kovových
predmetov, ktoré môžu spôsobiť prepojenie
kontaktov batérie. Skratovanie kontaktov
batérie môže spôsobiť popáleniny alebo
požiar.
c) Nevystavujte batériu pôsobeniu
tepla alebo ohňa. Vyvarujte sa
skladovania batérií na otvorenom
slnku.
d) Nevystavujte batériu mechanickým
rázom.
e) Ak dôjde k úniku kvapaliny z
barie, zabňte tomu, aby sa
to kvapalina dostala do kontaktu
s pokožkou alebo aby zasiahla
i. Ak dôjde k takému kontaktu,
zasiahnuté miesto umyte značným
mnstvom vody a vyhľadajte
lekárske ošetrenie.
f) Ak dôjde k požitiu kvapaliny z
batérie, vyhľadajte okamžite
lekárske ošetrenie.
g) Udržujte barie čisté a suc.
h) Ak sú svorky barie znečistené,
utrite ich čistou a suchou
handričkou.
i) Baria musí byť pred použim
nabi. Vždy postupujte podľa
uvedených pokynov a používajte
správny postup najania.
j) Nenechávajte batériu nabíjať, ak
Akumulátorový krovinorez
SK
100
nebude batéria použi.
k) Po dlhodobom uložení budete
možno musieť vykonať niekoľko
cyklov nabíjania a vybíjania, aby
baria dosiahla svoj maximálny
výkon.
l) Baria poskytuje najvyšší výkon,
ak sa používa pri bežnej izbovej
teplote (20 °C ± 5 °C).
m) Pri likvidácii barií oddeľte
od seba batérie s odlišnými
elektrochemickými systémami.
n) Vykonávajte nabíjanie iba v
najačke, ktorá je špecikovaná
spolnosťou WORX. Nepoužívajte
inú najačku, než je nabíjka
špeciálne dodaná na použitie s
týmto zariadem. Nabíjka, ktorá
je vhodná pre jeden typ batérie, môže pri
použití iného typu batérie vytvárať riziko
spôsobenia požiaru.
o) Nepoužívajte žiadnu batériu, kto
nie je určená na použitie s týmto
zariadením.
p) Ukladajte batérie mimo dosahu
detí.
q) Uschovajte originálnu
dokumentáciu k tomuto výrobku na
budúce odkazy.
r) Ak sa zariadenie nepoužíva,
vyberte z neho batériu.
s) Vykovajte riadnu likvidáciu
batérie.
SYMBOLY
Kvôli zníženiu rizika poranenia je
potrebné, aby si používateľ najprv
prečítal návod
Používajte ochranu sluchu
Používajte ochranné prostriedky zraku
Používajte protiprachovú masku
Nevystavujte toto zariadenie vlhkosti
Nevystavujte dažďu alebo vode
Nevystavujte ohňu
Batérie nezahadzujte. Vyčerpané
batérie odneste do miestneho zberného
(recyklačného) miesta špeciálneho odpadu
Tento výrobok bol označený symbolom,
ktorý sa týka odstraňovania elektrického
a elektronického odpadu. To znamená,
že sa tento výrobok nesmie likvidovať
spoločne s domovým odpadom, ale
že musí byť vrátený do zberného
strediska, čo zodpovedá požiadavkám
európskej smernice 2002/96/ES. Tento
výrobok bude potom recyklovaný alebo
demontovaný tak, aby bolo zabránené
znečisteniu životného prostredia.
Elektrické a elektronické zariadenia môžu
byť nebezpečné pre životné prostredie
a pre ľudské zdravie, pretože obsahujú
nebezpečné látky.
Akumulátorový krovinorez
SK
101
POKYNY NA OBSLUHU
VAROVANIE! Nepoužívajte toto
radie bez riadne upevneho
krytu a prednej rukoväti.
URČENÉ POITIE
Toto náradie je určené na použitie v
domácnostiach na strihanie a úpravu živých
plotov a krovín.
1. MONTÁŽ KRYTU
Zasuňte tento kryt (4) do príslušnej drážky, ako
je zobrazené na obr. A, a uistite sa, či je riadne
upevnený.
Na riadne upevnenie tohto krytu použite dve
skrutky.
2. MONTÁŽ PREDNEJ RUKOVÄTI
Pred použitím náradia musí byť upevnená
predná rukoväť:
1) Vyskrutkujte skrutku z prednej rukoväti.
2) Pripevnite prednú rukoväť ku krytu. Uistite sa,
či sú vnievajúce značky na prednej rukoväti
dokonale zarovnané so zodpovedajúcou
drážkou na kryte (Pozrite Obr. B a C).
3) Zasuňte poistnú skrutku do rukoväti a skrutku
úplne dotiahnite. (Pozri Obr. D)
4) Skontrolujte, či je rukoväť riadne zaistená,
a ak je to nutné, znovu dotiahnite poistnú
skrutku.
POZNÁMKA: Uistite sa, či je rukoväť
na svojom mieste riadne upevne.
3. PRED POUŽITÍM
AKUMULÁTOROVÝCH NOŽNÍC NA
ŽIVÉ PLOTY
VAROVANIE! Nabíjačka a batérie sú
špeciálne určené na to, aby pracovali
dohromady, a preto sa nepokúšajte o ich
použitie s inými výrobkami. Nikdy nevkladajte
kovové predmety do nabíjačky alebo na
kontakty batérie, pretože by došlo k poškodeniu
zariadenia alebo úrazu elektrickým prúdom.
Batéria NIE JE NABITÁ, a preto ju musíte pred
použitím nabiť.
Nabíjačka dodávaná s týmto náradím je určená
na nabíjanie batérie typu Li-Ion, ktorá je použi
vo vašom náradí. Nepoužívajte iné nabíjačky.
4. NABÍJANIE BATÉRIE
Batéria typu Li-Ion je chránená pred úplným
vybitím. Ak je batérie vybitá, dôjde k vypnutiu
náradia, čo je spôsobené ochranným obvodom.
V teplom prostredí alebo po náročnej prevádzke
môže byť batéria pre nabíjanie príliš hoca.
Pred nabíjaním nechajte preto takú batériu
vychladnúť.
5. VYBRATIE ALEBO VLENIE
BATÉRIE (Pozri Obr. E)
Stlte uvoľňovacie tlidlo batérie (7), aby
mohla byť batérie vybratá z vášho náradia. Po
nabití zasuňte batériu späť na príslušné miesto
na náradí. Dostatočné bude ľahké potlenie
a mierny tlak. Vykonajte vizuálnu kontrolu, či je
batéria úplne zaistená.
6. SPUSTENIE A ZASTAVENIE
PRED SPUSTEM NOŽNÍC NA ŽIVÉ
PLOTY
Odstráňte z nožov ochranné puzdro (9).
SPUSTENIE NC NA ŽIVÉ PLOTY
Nožnice na živé ploty sú vybavené dvoma
spínacími pákami (5 a 6). Ak chcete nožnice
na živé ploty spustiť, musíte stlačiť obe tieto
spínacie páky. Stlte a držte prednú spínaciu
páku (5) a stlačte zadnú spínaciu páku (6) (Pozri
Obr. F1).
ZASTAVENIE NOŽNÍC NA ŽIVÉ PLOTY
Pred zastavením premiestnite nožnice mimo
pracovného priestoru.
Ak chcete nožnice zastaviť, uvoľnite jednu zo
spínacích pák (Pozri Obr. F2).
Varovanie: Ak je niektorá časť
poškodená alebo ak došlo k jej
strate, nepoužívajte toto náradie,
pokým nebudú všetky poškodené
časti vymenené alebo opravené. Ak
nedodržíte tento pokyn, môže dôj
k vážnemu zraneniu. NEPOUŽÍVAJTE
TOTO NÁRADIE BEZ RUKOVÄTI A
OCHRANNÉHO KRYTU.
7. AKO SA NOŽNICE NA ŽIVÉ PLOTY
POUŽÍVAJÚ
imnite si, že predná spínacia páka môže
byť aktivovaná z troch strán, čo vám poskytuje
mnoho možností pre komfortný úchop. Pred
každým použitím skontrolujte najskôr priestor,
kde budete s nožnicami pracovať, a odstráňte
Akumulátorový krovinorez
SK
102
všetky predmety, ktoré môžu byť odmtené
alebo ktoré by sa mohli namotať na nože nožníc.
Pred spustením držte tieto nožnice na živé ploty
vždy oboma rukami a tak, aby nože nožníc
smerovali smerom od vás.
Ak striháte čerstvo obrastané živé ploty,
používajte široké oblúkové pohyby tak, aby boli
nové stonky navádzané priamo do nožov nožníc.
(Pozri obr. G1 a G2)
Pred zatím strihania počkajte, pokým nože
nožníc nedosiahnu maximálne otáčky. Vždy
pracujte v bezpečnej vzdialenosti od ostatných
osôb a pevných predmetov, ako sú steny, veľké
kamene, stromy, vozidlá atď.
Ak dôjde k zastaveniu nožov nožníc, okamžite
tieto nožnice zastavte. Pred pokusom o
odstránenie zaseknutých zvyškov rastlín medzi
nožmi uvoľnite obe spínacie páky (5 a 6).
Pri strihaní pŕhlivých alebo pichľavých rastlín
používajte ochranné rukavice.
Nepokúšajte sa strihať stonky alebo vetvičky,
ktoré sú pre nože nožníc príliš veľké.
STRIHANIE HORNEJ ČASTI KRA
Používajte široký oblúkový pohyb (Pozri
Obr. G1). Najlepšie pracovné výsledky
zaručuje mierny sklon nožov nožníc v smere
vykonávaného pohybu.
STRIHANIE BOČNEJ ČASTI KRA
Používajte široký oblúkový pohyb (Pozri
Obr. G1). Najlepšie pracovné výsledky
zaručuje mierny sklon nožov nožníc v smere
vykonávaného pohybu.
8. ČISTENIE
VYBERTE BATÉRIU. Pomocou mäkkej kefy
odstráňte zo všetkých vetracích otvorov a z
nožov nožníc všetky nečistoty.
Utrite povrch náradia suchou handrkou.
Varovanie: Nikdy nepoužívajte pri
čistení vašich nožníc na živé ploty vodu.
Nepoužívajte pri čistení chemické látky, vrátane
benzínu, alebo rozpúšťadlá, pretože by mohli
vaše nožnice na živé ploty poškodiť.
MAZANIE NOŽOV NOŽC
Mažte nože nožníc pred a po každom použití
týchto nožníc, aby bol uľahčený chod nožov a
aby bola predĺžená ich prevádzková životnosť.
Pred mazaním sa vždy uistite, či je z nožníc na
živé ploty vybratá batéria. Pravidelne na nože
aplikujte olej (Pozri Obr. H).
PO UKOENÍ SENY
Kompletne vyčistite nožnice na živé ploty.
Skontrolujte, či sú riadne dotiahnuté všetky
skrutky a matice.
Vykonajte vizuálnu kontrolu týchto nožníc,
či nie sú niektoré časti opotrebované alebo
poškodené.
ÚDRŽBA
Pred vykonávaním akéhokoľvek
nastavenia, opravy alebo údržby vždy
vyberte z náradia batériu.
Vo vašom náradí nie sú žiadne diely, ktorých
opravu by mohol vykonávať používateľ. Nikdy
nepoužívajte pri čistení vášho elektrického
náradia vodu alebo chemické čistiace
prostriedky. Utrite a očistite náradie suchou
handričkou. Vždy ukladajte toto elektrické
náradie na suchom mieste. Udržujte v čistote
vetracie otvory motora. Udržujte v čistote všetky
ovládacie prvky.
OCHRANA ŽIVOTNÉHO
PROSTREDIA
Tento výrobok bol oznený symbolom,
ktorý sa týka odstrovania elektrického
a elektronického odpadu. To znamená, že
sa tento výrobok nesmie likvidovať spolne s
domovým odpadom, ale že musí byť vrátený do
zberného strediska, čo zodpovedá požiadavkám
európskej smernice 2002/96/ES. Tento výrobok
bude potom recyklovaný alebo demontovaný
tak, aby bolo zabránené znečisteniu životného
prostredia. Elektrické a elektronické zariadenia
môžu byť nebezpné pre životné prostredie
a pre ľudské zdravie, pretože obsahujú
nebezpečné látky.
Akumulátorový krovinorez
SK
103
VYHLÁSENIE O ZHODE
My,
POSITEC Germany GmbH
Konrad-Adenauer-Ufer 37
50668 Köln
Týmto vyhlasujeme, že výrobok
Popis Akumulátorový krovinorez WORX
Typ WG259E WG259E.5 WG259E.9
(230-269-označenie strojového
zariadenia, zástupca akumulátorových
nožc na živé ploty)
Funkcia Strihanie živých plotov a
krovín
Sňa požiadavky nasledujúcich smerníc
2006/42/EC, 2004/108/EC, 2011/65/
EU, 2000/14/ES upravená smernicou
2005/88/ES
2000/14/ES upravesmernicou
2005/88/ES
- Postup posudzovania zhody podľa
Dodatok V
- Meraná úroveň akustického výkonu
87.1dB(A)
- Deklarovaná zarená úroveň akustického
výkonu 90dB(A)
Použité normy:
EN 60745-1 EN 60745-2-15
EN ISO 3744 EN 55014-1
EN 55014-2
Osoba zodpovedajúca za vytvorenie technickej
dokumentácie:
Meno: Russell Nicholson
Adresa: Positec Power Tools (Europe)
Ltd, PO Box 152,Leeds,LS10 9DS,UK
2013/12/25
Leo Yue
POSITEC Riaditeľ oddelenia riadenia kvality
/