Garmin GT36UHD-TM Návod na inštaláciu

Kategória
Meranie, testovanie
Typ
Návod na inštaláciu
SONAROVÉ SONDY GT36UHD/
GT56UHD
POKYNY PRO INSTALACI
Důležité bezpečnostní informace
VAROVÁNÍ
Přečtěte si leták Důležité bezpečnostní informace a informace
o produktu vložený v obalu chartplotteru nebo echolotu.
Obsahuje varování a další důležité informace.
Za bezpečný a rozumný provoz svého plavidla jste odpovědni
vy. Sonar je nástroj, který zlepšuje vaše povědomí o vodě,
kterou máte pod lodí. Nezbaví vás však odpovědnosti za
sledování vody kolem lodi během plavby.
UPOZORNĚNÍ
Pokud toto zařízení nebude instalováno a udržováno v souladu
s těmito pokyny, může dojít k poškození nebo zranění.
Jako ochranu před zraněním při vrtání, řezání nebo broušení
vždy používejte ochranné brýle, ochranu sluchu a respirátor.
OZNÁMENÍ
Při vrtání nebo řezání vždy zkontrolujte, co je na druhé straně
povrchu, abyste plavidlo nepoškodili.
Pokud chcete dosáhnout nejlepšího výkonu a vyvarovat se
poškození lodi, musíte zařízení Garmin
®
nainstalovat podle
těchto pokynů.
Než budete pokračovat v instalaci, přečtěte si všechny pokyny
k instalaci. Pokud máte s instalací problémy, na stránce
support.garmin.com najdete další informace.
Aktualizace softwaru
Pokud toto zařízení nainstalujete, je nutné provést aktualizaci
softwaru chartplotteru Garmin. Pokyny ohledně aktualizace
softwaru naleznete v návodu k obsluze chartplotteru na webové
stránce support.garmin.com.
Potřebné nástroje
Křížový šroubovák Phillips číslo 2
Montáž na záďovou stěnu
Vrtačka
Vrtáky: 4 mm (
5
/
32
palce), 3,2 mm (
1
/
8
palce), 25 mm
(1 palec)
Maskovací páska
Lodní tmel
Montáž na přívěsný motor
Páska odolná proti vodě
Co je třeba vzít v úvahu při montáži
Maximálního výkonu a nejnižší míry šumu a rušení dosáhnete
v případě, pokud kabel sonarové sondy vedete v dostatečné
vzdálenosti od vodiče zapalování, baterií a jejich kabelů
a vysokonapěťových kabelů, například kabelů radaru,
zesilovače zvuku nebo čerpadla autopilota.
Pokud není kabel sonarové sondy dostatečně dlouhý, aby
dosáhl k chartplotteru, můžete přidat prodlužovací kabel
(Garmin číslo výrobku 010-11617-42 nebo 010-11617-32, není
součástí dodávky). Aby nedošlo ke snížení kvality signálu,
neprodlužujte kabel o více než 9 m (30 stop).
Příprava sonarové sondy na dlouhodobý pobyt ve
vodě
OZNÁMENÍ
Nepoužívejte na sonarovou sondu aceton nebo acetonové
přípravky. Aceton poškozuje plastový kryt sonarové sondy.
Pokud sonarovou sondu instalujete na loď, která je dlouhodobě
ve vodě, ošetřete povrch sondy a upevňovacího příslušenství
nátěrem proti hromadění usazenin na vodní bázi, abyste
předešli růstu vodní flóry a fauny.
1
Lehce sonarovou sondu a upevňovací příslušenství zdrsněte
pomocí jemného brusného papíru.
2
Otřete povrch sonarové sondy a upevňovacího příslušenství
isopropylem.
3
Ošetřete povrch sonarové sondy a upevňovacího
příslušenství nátěrem proti hromadění usazenin na vodní
bázi.
Instalace převodníku na záďovou stěnu
Co je třeba vzít v úvahu při výběru instalačního místa
Sonda by měla být připevněna rovnoběžně k čáře ponoru .
Sonarová sonda by měla zasahovat 3,5 mm (0,125 palce)
pod laminátový trup nebo 10 mm (0,375 palce) pod hliníkový
trup .
U lodí s vestavěnými či přívěsnými motory by měla být
sonarová sonda připevněna co nejblíže k ose záďové stěny,
ale minimálně 38 cm (15 palců) od lodního šroubu .
Pokud se lodní šroub otáčí po směru hodinových ručiček,
sonarová sonda by měla být připevněna na pravoboku.
Pokud se lodní šroub otáčí proti směru hodinových ručiček,
sonarová sonda by měla být připevněna na levoboku.
Sonarová sonda by neměla být připevněna za pásy,
vzpěrami, příslušenstvím, otvory pro vtékání nebo vytékání
vody nebo čímkoli, co vytváří vzduchové bubliny nebo
způsobuje víření vody.
Sonarová sonda se musí pro zajištění optimálního výkonu
nacházet v čisté (nezvířené) vodě.
U lodí s jednou pohonnou jednotkou nesmí být sonarová
sonda připevněna v dráze lodního šroubu.
Sonarová sonda může narušovat celistvost vodního proudu,
čímž může snižovat výkon lodi a poškodit lodní šroub.
GUID-24516B07-7980-45F4-972C-79F74FE21812 v2Únor 2021
U lodí se dvěma pohonnými jednotkami by měla být
sonarová sonda připevněna mezi pohonnými jednotkami, je-li
to možné.
Kryt kabelu sonarové sondy upevněte vysoko nad čáru
ponoru .
Naneste lodní tmel na všechny závity šroubů, abyste
zabránili prosakování vody do záďové stěny .
Tato sonarová sonda má integrovaný štít proti stříkající vodě,
ale pokud nadměrně odstřikuje vodu, zkontrolujte tyto tipy pro
montáž a nastavte pozici sonarové sondy tak, abyste
odstřikování vody omezili.
Sestavení sonarové sondy a konzole držáku na
záďovou stěnu
1
Připevněte držák k sonarové sondě pomocí dodaných
hvězdicových podložek a šroubů .
2
Připevněte držák ke konzole pomocí šroubu , ploché
podložky , pryžové podložky a pojistné matice .
POZNÁMKA: Šroub by měl být utažen dostatečně pevně,
aby držel sonarovou sondu v požadované poloze, když se
loď pohybuje vysokou rychlostí, ale zároveň dostatečně
volně, aby umožnil sondě otočit se a vyhnout, pokud narazí
na překážku.
Instalace upevňovacích prvků pro montáž na
záďovou stěnu
OZNÁMENÍ
Pokud montujete držák do skelné vaty pomocí šroubů,
doporučuje se použít záhlubník a vyvrtat válcové zahloubení
pouze skrz horní vrstvu pryskyřičného povlaku. To pomůže
zabránit popraskání vrstvy pryskyřičného povlaku při utahování
šroubů.
Kabely připojené k sonarové sondě se nesmějí přerušovat,
protože přerušením kabelů sonarové sondy dojde ke
zneplatnění záruky.
1
Zvolte umístění instalace na záďové stěně (Co je třeba vzít
v úvahu při výběru instalačního místa, strana 1).
2
Vystřihněte šablonu.
3
Umístěte šablonu svisle na místo instalace na záďové
stěně (Co je třeba vzít v úvahu při výběru instalačního místa,
strana 1) a zarovnejte dolní roh šablony k okraji záďové
stěny.
4
Označte středy dvou otvorů vyznačených na šabloně.
5
Odstraňte šablonu ze záďové stěny.
6
Oviňte kousek pásky kolem vrtáku 4 mm (
5
/
32
palce) ve
vzdálenosti 18 mm (
7
/
10
palce) od špičky vrtáku, abyste
zabránili vyvrtání příliš hlubokých vodicích otvorů.
7
Pokud instalujete držák na sklolaminát, umístěte kousek
pásky přes místo, kde bude vyvrtán vodicí otvor, abyste
omezili popraskání pryskyřicového povlaku.
8
Pomocí vrtáku 4 mm (
5
/
32
palce) vyvrtejte v označených
místech vodicí otvory hluboké přibližně 18 mm (
7
/
10
palce).
9
Naneste lodní tmel na dodané šrouby 20 mm a připevněte
sestavu sonarové sondy k záďové stěně.
10
Veďte kabel háčkem kabelového držáku na záďové stěně.
11
Pokud musíte vést kabel skrz záďovou stěnu, zvolte umístění
vodicího otvoru dostatečně nad čárou ponoru a označte jej.
12
Umístěte kabelovou příchytku na kabel sonarové sondy
přibližně do poloviny vzdálenosti mezi sonarovou sondou
a horním okrajem záďové stěny nebo provrtaným vodicím
otvorem.
13
Označte polohu vodicího otvoru pro kabelovou příchytku
a pomocí vrtáku 3,2 mm (
1
/
8
palce) vyvrtejte vodicí otvor
hluboký přibližně 10 mm (
3
/
8
palce).
14
Naneste lodní tmel na dodaný šroub 12 mm a připevněte
kabelovou příchytku k záďové stěně.
15
Pokud jste označili vodicí otvor v kroku 11, vyvrtejte pomocí
vrtáku 25 mm (1 palec) otvor zcela skrz záďovou stěnu.
16
Veďte kabel sonarové sondy k chartplotteru:
Pokud vedete kabel provrtaným otvorem, protlačte jej
tímto otvorem a nainstalujte kryt kabelového vstupu
(Instalace krytu kabelového vstupu, strana 2).
Pokud nevedete kabel přes provrtaný otvor, veďte jej
nahoru a přes horní okraj záďové stěny.
Vyvarujte se vedení kabelu blízko elektrických vodičů nebo
jiných zdrojů elektrického rušení.
Instalace krytu kabelového vstupu
Pokud jste po instalaci převodníku vedli kabel skrz záďovou
stěnu, měli byste nainstalovat kryt kabelového vstupu, který
zabrání vniknutí vody do lodě.
1
Umístěte kryt kabelového vstupu přes díru a kabel tak,
aby jeho otvor směřoval dolů, a označte umístění dvou
vodicích otvorů.
2
2
Sejměte kryt kabelového vstupu a pomocí vrtáku 3,2 mm
(
1
/
8
palce) vyvrtejte vodicí díry hluboké přibližně 10 mm
(
3
/
8
palce).
3
Vyplňte provrtanou díru lodním tmelem tak, aby zcela
zakrýval kabel, a naneste jej kolem díry a kabelu.
4
Umístěte kryt kabelového vstupu přes díru a kabel tak, aby
jeho otvor směřoval dolů.
5
Naneste lodní tmel na dodané šrouby M4 12 mm
a připevněte kryt kabelového vstupu k záďové stěně.
6
Setřete veškerý přebytečný lodní tmel.
Zkouška instalace
OZNÁMENÍ
Před ponecháním lodi ve vodě po dlouhou dobu byste měli
zkontrolovat, zda do ní neprosakuje voda.
Vzhledem k tomu, že voda je nezbytná k přenášení sonarového
signálu, je k zajištění řádné funkce sonarové sondy nutné, aby
se nacházel ve vodě. Pokud se nachází mimo vodu, nemůžete
získat údaje o hloubce nebo vzdálenosti. Když umístíte loď do
vody, zkontrolujte, zda kolem žádné z děr pro šrouby, které byly
přidány pod čáru ponoru, neprosakuje voda.
Zkouška instalace převodníku připevněného k záďové stěně
OZNÁMENÍ
Při seřizování hloubky převodníku provádějte úpravy v malých
krocích. Umístění převodníku příliš hluboko může nepříznivě
ovlivnit výkon lodi a uvést převodník do nebezpečí nárazu do
objektů nacházejících se pod hladinou.
Zkoušku instalace převodníku připevněného k záďové stěně
provádějte v otevřené vodě bez překážek. Při zkoušce
převodníku věnujte pozornost svému okolí.
1
Pokud se loď nachází ve vodě, zapněte kreslič map.
2
Jeďte lodí nízkou rychlostí. Pokud se zdá, že kreslič map
pracuje správně, postupně zvyšujte rychlost a současně
sledujte kreslič map.
3
Pokud se sonarový signál náhle ztratí nebo se kriticky zhorší
příjem signálu ze dna, poznamenejte si rychlost, při níž
k tomu došlo.
4
Jeďte lodí znovu rychlostí, při níž došlo ke ztrátě signálu,
mírně zatáčejte v obou směrech a současně sledujte kreslič
map.
5
Pokud se síla signálu při zatáčení zlepší, upravte polohu
převodníku tak, aby přečníval pod záďovou stěnou lodi ještě
o další 3 mm (
1
/
8
palce).
6
Opakujte kroky 2 až 4, dokud zhoršování signálu
neodstraníte.
7
Pokud se signál nezlepší, přesuňte převodník na jiné místo
na záďové stěně a opakujte zkoušku.
Instalace převodníku na závěsný motor
Sestavení držáku na motor
1
Připevněte držák na motor k sonarové sondě pomocí
šroubů M4 8 mm a pojistných podložek 4 mm .
2
Před utažením šroubů veďte kabel uvnitř držáku do
výstupu kabelu.
Držák pro upevnění na přívěsný motor je vybaven několika
výstupy kabelů. Měli byste použít kabelový výstup, který
umožňuje, aby kabel vystupoval na horní straně krytu
přívěsného motoru, když je motor v klidovém stavu.
Doporučená vedení kabelu najdete na obrázku níže.
Musíte zamezit přiskřípnutí nebo příliš ostrým ohybům
kabelu.
Připevnění sonarové sondy k přívěsnému motoru
OZNÁMENÍ
Nepřeřezávejte kabel sonarové sondy. Přeříznutí kabelu
sonarové sondy povede ke zrušení platnosti záruky.
1
Protahujte hadicové svorky přes otvory v držáku sonarové
sondy , dokud nebudou na obou stranách držáku vyčnívat
stejně dlouhé části.
2
Umístěte držák sonarové sondy k tělu závěsného motoru tak,
aby užší strana sonarové sondy směřovala od lodního
šroubu.
3
Upevněte hadicové svorky kolem těla závěsného motoru
a poté je utáhněte.
4
Upravte polohu sonarové sondy tak, aby byl během použití
rovnoběžně se spodní stranou.
5
K zajištění kabelu sonarové sondy k hřídeli přívěsného
motoru použijte pásku odolnou proti vodě (není součástí
dodávky).
6
Veďte kabel sonarové sondy do místa instalace chartplotteru.
Dodržujte tato bezpečnostní opatření.
Vyvarujte se vedení kabelu blízko elektrických vodičů
nebo jiných zdrojů elektrického rušení.
3
Kabel musíte vést tak, abyste zabránili jeho přiskřípnutí při
spuštění nebo zaparkování přívěsného motoru.
Dodatek
Technické údaje
Všechny modely
Rozměry (D × Š × V) 218,5 × 51,8 × 27,7 mm
(8,61 × 2,04 × 1,09 palce)
Rozsah provozních teplot 0 až 50 °C (32 až 122 °F)
Rozsah teplot pro sklado-
vání
-40 až 70 °C (-40 až 158 °F)
Délka kabelu 7,6 m (25 stop)
Počet kolíků kabelu 12
Stupeň vodotěsnosti IPX7
1
Modely GT36UHD
Přenosový
výkon (RMS)
Tradiční: není k dispozici
Garmin ClearVü
: 500 W
Garmin SideVü
: 500 W
Frekvence Tradiční: není k dispozici
Garmin ClearVü a Garmin SideVü: CHIRP 455 kHz
(420–490 kHz); UHD CHIRP 800 kHz (770–840 kHz);
UHD CHIRP 1 MHz (1000–1120 kHz)
Maximální
hloubka/vzdá-
lenost
2
Tradiční: není k dispozici
Garmin ClearVü při 455 kHz: 122 m (400 stop)
Garmin ClearVü při 1 MHz: 61 m (200 stop)
Garmin SideVü při 1 MHz, max. hloubka 15 m
(50 stop): 61 m (200 stop) na každé straně, celkem
122 m (400 stop)
Garmin SideVü při 455 kHz, max. hloubka 30 m
(100 stop): 152 m (500 stop) na každé straně, celkem
305 m (1000 stop)
Modely GT56UHD
Přenosový
výkon (RMS)
Tradiční: 350 W
Garmin ClearVü: 500 W
Garmin SideVü: 500 W
Frekvence Tradiční: širokoúhlý CHIRP (140–240 kHz)
Garmin ClearVü a Garmin SideVü: CHIRP 455 kHz
(420–490 kHz); UHD CHIRP 800 kHz (770–840 kHz);
UHD CHIRP 1 MHz (1000–1120 kHz)
Maximální
hloubka/vzdá-
lenost
2
Tradiční: 244 m (800 stop)
Garmin ClearVü při 455 kHz: 122 m (400 stop)
Garmin ClearVü při 1 MHz: 61 m (200 stop)
Garmin SideVü při 1 MHz, max. hloubka 15 m
(50 stop): 61 m (200 stop) na každé straně, celkem
122 m (400 stop)
Garmin SideVü při 455 kHz, max. hloubka 30 m
(100 stop): 152 m (500 stop) na každé straně, celkem
305 m (1000 stop)
1
Zařízení vydrží náhodné vystavení vodě až do hloubky 1 m po dobu až 30 minut.
Další informace naleznete na webových stránkách www.garmin.com/waterrating.
2
Závisí na typu dna, salinitě a dalších vlastnostech vody.
© 2020 Garmin Ltd. nebo její dceřiné společnosti
support.garmin.com
1 / 1

Garmin GT36UHD-TM Návod na inštaláciu

Kategória
Meranie, testovanie
Typ
Návod na inštaláciu