Acer V227Q Stručná príručka spustenia

Kategória
Televízory
Typ
Stručná príručka spustenia
Slovenčina
Stručný sprievodca spustením (Quick Start Guide – QSG) LCD monitora Acer
Dôležité bezpečnostné pokyny
Tieto pokyny si pozorne prečítajte.
1. Na čistenie obrazovky LCD monitora: Ubezpečte sa, že menovité elektrické hodnoty vášho monitora sú vhodné na prevádzku pri
napájaní striedavým prúdom dostupnom vo vašej lokalite.
Vypnite LCD monitor a vytiahnite napájací kábel zo zásuvky.
• Nastriekajte na handričku čistiaci roztok neobsahujúci rozpúšťadlá a jemne obrazovku vyčistite.
• NIKDY NESTRIEKAJTE ŽIADNU TEKUTINU PRIAMO NA OBRAZOVKU ANI NA KRYT.
NEPOUŽÍVAJTE NA LCD OBRAZOVKU ANI NA KRYT ŽIADNE ČISTIACE PROSTRIEDKY S OBSAHOM AMÓNIA ALEBO
ALKOHOLU.
• Spoločnosť Acer nenesie zodpovednosť za poškodenie v dôsledku použitia čistiacich prostriedkov s obsahom amónia alebo alkoholu.
2. Neumiestňujte LCD monitor blízko okna. Vystavenie monitora dažďu, vlhkosti alebo svetlu ho môže vážne poškodiť.
3. LCD obrazovku nevystavujte tlaku. Nadmerný tlak môže spôsobiť trvalé poškodenie displeja.
4. Neodstraňujte kryt, ani sa nepokúšajte opravovať tento prístroj vlastnoručne. Servis akéhokoľvek druhu má vykonať autorizovaný technik.
5. LCD monitor skladujte v miestnosti s teplotou -20 až 60 °C (-4 až 140 °F). Skladovanie LCD monitora v prostredí mimo tohto rozsahu
môže viesť k trvalému poškodeniu.
6. Monitor okamžite vypojte zo siete a volajte autorizovaného technika, ak dôjde k niektorej z nasledujúcich situácií:
• Signálny kábel medzi monitorom a PC je rozstrapkaný alebo poškodený.
• Na LCD monitor sa vyleje tekutina alebo je monitor vystavený dažďu.
• Dôjde k poškodeniu LCD monitora alebo puzdra.
Pripevnenie monitora na podstavec
1. Vyberte monitor z balenia.
2. Pripevnite stojan na podstavec. (pre vybrané modely)
3. Na uzamknutie otočte v smere hodinových ručičiek. Ubezpečte sa, že podstavec je uzamknutý do stojana. (pre vybrané modely)
4. Upevnite podstavec na stojan otáčaním skrutky, pričom použijete integrovanú kartu alebo vhodnú mincu. (pre vybrané modely)
Pripojenie monitora k počítaču
1. Vypnite monitor a odpojte napájací kábel počítača.
2. 2-1 Pripojenie obrazového kábla
a. Zabezpečte, aby bol monitor i počítač VYPNUTÝ.
b. Pripojte obrazový kábel VGA k počítaču.
2-2 Pripojte kábel HDMI (iba model so vstupom HDMI)
a. Zabezpečte, aby bol monitor i počítač VYPNUTÝ.
b. Pripojte jeden koniec kábla HDMI k zadnej strane monitora a druhý koniec
pripojte k portu počítača.
2-3 Pripojte kábel DP (iba model so vstupom DP) (voliteľné)
a. Zabezpečte, aby bol monitor i počítač VYPNUTÝ.
b. Pripojte kábel DP k počítaču.
3. Pripojte kábel Audio. (iba model so vstupom Audio) (voliteľné)
4. Pripojte napájací kábel monitora do portu napájania na zadnej strane monitora.
5. Zapojte napájacie káble počítača a monitora do elektrickej zásuvky v dosahu.
Externé ovládače
Č. Položka Popis
1
Tlačidlo/kontrolka
napájania
Slúži na zapnutie/vypnutie monitora. Modrá
farba indikuje zapnutie. Oranžová indikuje
pohotovostný režim/režim šetrenia energiou.
2
Tlačidlá klávesovej
skratky 1 a 2
Stlačením tlačidla aktivujete funkciu
klávesovej skratky predvolenú používateľom.
3Tlačidlo Vstup Stlačením tlačidla prepnite vstupné zdroje.
4
Smerové/
potvrdzovacie
tlačidlo
Stlačením tlačidla aktivujte ponuku OSD,
potom ho použite ako smerové tlačidlo
a vyberte požadovanú funkciu. Opätovným
stlačením tlačidla potvrdíte výber.
DP
HDMI
VGA
AUDIO INVGA IN
HDMI DP
voliteľ
1
1
2
3
4
Slovenčina
Predpisy a bezpečnostné upozornenia
Upozornenie úradu FCC
Toto zariadenie bolo testované a zistilo sa, že spĺňa limity pre digitálne zariadenie triedy B podľa časti 15 pravidiel FCC. Tieto limity sú
stanovené tak, aby sa v zmysluplnej miere zabezpečila ochrana proti škodlivému rušeniu pri umiestnení v obytnej zóne. Toto zariadenie
generuje, používa a môže vyžarovať vysokofrekvenčnú energiu a ak nie je nainštalované a používané v súlade s pokynmi, môže
spôsobovať škodlivé rušenie rádiových komunikácií.
Neexistuje však záruka, že pri konkrétnom umiestnení k rušeniu nedôjde. Ak toto zariadenie spôsobuje škodlivé rušenie príjmu rádiového
alebo televízneho signálu, čo možno zistiť zapnutím a vypnutím zariadenia, používateľ by sa mal pokúsiť o nápravu rušenia prijatím
jedného alebo viacerých z nasledujúcich opatrení:
Zmeňte orientáciu zariadenia alebo premiestnite prijímaciu anténu.
Predĺžte vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom.
Zapojte zariadenie do zásuvky na inom okruhu, než je zapojený prijímač.
Poraďte sa s predajcom alebo skúseným rádiovým/televíznym technikom.
Vyhlásenie o zhode so smernicami ES
Spoločnosť Acer Inc. týmto prehlasuje, že tento LCD monitor spĺňa základné požiadavky a ďalšie príslušné ustanovenia smernice o EMK
2014/30/EÚ, smernice o nízkom napätí 2014/35/EÚ, smernicu RoHS 2011/65/EÚ a smernicu 2009/125/ES o vytvorení rámca na
stanovenie požiadaviek na ekodizajn energetických výrobkov.
Upozornenie:
V rámci prevencie pred poškodením nezdvíhajte monitor za jeho podstavec.
Upozornenie: Tienené káble
Všetky pripojenia k iným počítačovým zariadeniam musia byť vykonané s použitím tienených káblov, aby sa dodržala zhoda s predpismi
oEMK.
Upozornenie: Periférne zariadenia
K tomuto zariadeniu možno pripojiť iba periférne zariadenia (vstupné/výstupné zariadenia, terminály, tlačiarne, atď.) certifikované na
zhodu s limitmi triedy B. Prevádzka s necertifikovanými periférnymi zariadeniami bude mať pravdepodobne za následok rušenie
rádiového a televízneho príjmu.
Pozor
Zmeny alebo modifikácie, ktoré nievýslovne schválené výrobcom, môžu mať za následok zneplatnenie oprávnenia používateľa
prevádzkovať tento produkt, ktoré udeľuje Federal Communications Commission (FCC – Federálny výbor pre komunikácie v USA).
Prevádzkové podmienky
Toto zariadenie je v súlade s časťou 15 smerníc FCC. Prevádzka podlieha týmto dvom podmienkam: (1) toto zariadenie nesmie
spôsobovať škodlivé rušenie a (2) toto zariadenie musí zniesť akékoľvek prijaté rušenie, vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť nežiaducu
prevádzku.
Upozornenie: Pre používateľov v Kanade
Tento digitálny prístroj triedy B zodpovedá kanadskej norme ICES-003.
Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens
Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.
Likvidácia nepotrebného zariadenia používateľmi v súkromných domácnostiach
v Európskej únii.
Tento symbol na produkte alebo na jeho balení indikuje, že tento produkt sa nesmie likvidovať spolu s iným odpadom
z domácnosti. Namiesto toho ste zodpovední za likvidáciu svojho nepotrebného zariadenia tak, že ho odovzdáte na
určenom zbernom mieste pre recykláciu odpadu z elektrických a elektronických zariadení. Separovaný zber a recyklácia
nepotrebného zariadenia na konci jeho životnosti pomôžu zachovať prírodné zdroje a zabezpečiť, aby bolo recyklované
spôsobom, ktorý chráni ľudské zdravie a životné prostredie. Pre ďalšie informácie o tom, kde môžete odovzdať svoje
nepotrebné zariadenie na recykláciu, sa obráťte na svoj miestny mestský úrad, služby nakladania s odpadom, ktoré vaša
domácnosť využíva, alebo obchod, kde ste produkt zakúpili.
Slovenčina
ŠPECIFIKÁCIE
Na oficiálnych webových stránkach podpory spoločnosti Acer nájdete príručky a iné dokumenty pre svoj produkt značky Acer.
*Ročná spotreba energie sa vypočíta s použitím charakteristickej spotreby energie 4 hodiny denne, 365 dní v roku.
LCD Panel
Druh monitora Farebný TFT LCD
Veľkosť 21,5”W (55 cm)
Rozstup bodov 0,248 mm (H) x 0,248 mm (V)
Jas
250 cd/m
2
(charakteristický)
Kontrast 100000000:1 Max (ACM)
Pozorovací uhol 178° (H) 178° (V) (CR = 10)
Doba odozvy 4 ms (G ku G)
Typ panela IPS
Horizontálna frekvencia
VGA/HDMI: 30 - 85 kHz
DP: 85 - 85 kHz
Vertikálna frekvencia
VGA/HDMI: 56 - 76 Hz
DP: 48 - 75 Hz
Farby displeja 16,7 milióna
Max. obnovovacia frekvencia bodov
DP/HDMI: 174,5 MHz
VGA: 148,5 MHz
Maximálne rozlíšenie
DP/HDMI: 1920 x 1080 pri 75 Hz
VGA: 1920 x 1080 pri 60 Hz
Technológia Plug & Play VESA DDCCI/DDC2B
Trieda energetickej účinnosti A+
*Ročná spotreba energie 19 (kWh) (pre model so vstupom HDMI)
Spotreba energie
Režim zapnutia 12 W (charakteristicky)
Režim spánku 0,25 W (charakteristicky)
Režim vypnutia 0,23 W (charakteristicky)
Vstupný konektor
D-Sub
HDMI (iba model so vstupom HDMI)
DP (iba model so vstupom DP)
Vstupný signál videa
Analógový: 0,7 Vp-p (štandardne), 75 OHM, kladný
HDMI (iba model so vstupom HDMI) (voliteľné)
DP (iba model so vstupom DP) (voliteľné)
Reproduktory 2 W x 2 (iba model so vstupom Audio) (voliteľné)
Maximálna veľkosť obrazovky
Horizontálne: 476,064 mm
Vertikálne: 267,786 mm
Zdroj napájania 100 – 240 V, 50/60 Hz
Podmienky prostredia
Prevádzková teplota: 5 až 35 °C
Teplota skladovania: -20 až 60 °C
Prevádzková vlhkosť: 20 % až 80 %
Rozmery 489,7 (š) x 395,59 (v) x 185,5 (h) mm
Hmotnosť (netto) 3,53 kg (netto)
Špecifikácie mechanizmu
Vyklopenie: -5° až +25°
Otáčanie: Nie
Nastavenie výšky: Nie
Vyklápanie: Nie
Odpojiteľný stojan: Áno
Vonkajšie ovládače
Prepínač/Tlačidlá
Tlačidlo zapnutia
Tlačidlo klávesovej skratky 1
Tlačidlo klávesovej skratky 2
Vstup
Ponuka/Smerové/Potvrdzovacie
Funkcie
Kontrast
Jas
Zvýraznenie čiernej
Modré svetlo
Zapnúť/vypnúť ACM
Zvýšená ostrosť
Horizontálna poloha (iba pre model s analógovým vstupom)
Vertikálna poloha (iba pre model s analógovým vstupom)
Hodiny (iba pre model s analógovým vstupom)
Ohnisko (iba pre model s analógovým vstupom)
Automatická konfigurácia (iba pre model s analógovým
vstupom)
Gama
Teplota farieb
Režimy
sRGB
Režim odtieňov sivej
6-osová sýtosť
6-osový odtieň
Hlasitosť
Stlmiť
OD
Adaptive-Sync
Hodnota obnovovacej frekvencie
Jazyk
Časový limit OSD
Transparentnosť
Zámok OSD
Vstup
Automatický zdroj
Širokouhlé
Priradenie kláv. skratiek
Zap./vyp. DDC/CI
Úroveň čiernej na HDMI
Režim rýchleho spustenia
Informácie o displeji
Obnoviť všetky nastavenia
Ukončiť
Všetky špecifikácie môžu podliehať zmenám bez predchádzajúceho oznámenia.
1 / 1

Acer V227Q Stručná príručka spustenia

Kategória
Televízory
Typ
Stručná príručka spustenia