Acer VA270H Stručná príručka spustenia

Kategória
Televízory
Typ
Stručná príručka spustenia
Slovenčina
Stručný sprievodca spustením (Quick Start Guide – QSG) LCD monitora Acer
Dôležité bezpečnostné pokyny
Tieto pokyny si pozorne prečítajte.
1. Na čistenie obrazovky LCD monitora: Ubezpečte sa, že menovité elektrické hodnoty vášho monitora sú vhodné na prevádzku pri
napájaní striedavým prúdom dostupnom vo vašej lokalite.
Vypnite LCD monitor a vytiahnite napájací kábel zo zásuvky.
• Nastriekajte na handričku čistiaci roztok neobsahujúci rozpúšťadlá a jemne obrazovku vyčistite.
• NIKDY NESTRIEKAJTE ŽIADNU TEKUTINU PRIAMO NA OBRAZOVKU ANI NA KRYT.
NEPOUŽÍVAJTE NA LCD OBRAZOVKU ANI NA KRYT ŽIADNE ČISTIACE PROSTRIEDKY S OBSAHOM AMÓNIA ALEBO
ALKOHOLU.
• Spoločnosť Acer nenesie zodpovednosť za poškodenie v dôsledku použitia čistiacich prostriedkov s obsahom amónia alebo alkoholu.
2. Neumiestňujte LCD monitor blízko okna. Vystavenie monitora dažďu, vlhkosti alebo svetlu ho môže vážne poškodiť.
3. LCD obrazovku nevystavujte tlaku. Nadmerný tlak môže spôsobiť trvalé poškodenie displeja.
4. Neodstraňujte kryt, ani sa nepokúšajte opravovať tento prístroj vlastnoručne. Servis akéhokoľvek druhu má vykonať autorizovaný technik.
5. LCD monitor skladujte v miestnosti s teplotou -20 °C až 60 °C (-4 °F až 140 °F). Skladovanie LCD monitora v prostredí mimo tohto
rozsahu môže viesť k trvalému poškodeniu.
6. Monitor okamžite vypojte zo siete a volajte autorizovaného technika, ak dôjde k niektorej z nasledujúcich situácií:
• Signálny kábel medzi monitorom a PC je rozstrapkaný alebo poškodený.
• Na LCD monitor sa vyleje tekutina alebo je monitor vystavený dažďu.
• Dôjde k poškodeniu LCD monitora alebo puzdra.
Pripevnenie monitora na podstavec
1. Podstavec monitora vyberte z balenia a umiestnite ho na stabilný a rovný pracovný povrch.
2. Vyberte monitor z balenia.
3. Pripevnite rameno stojana monitora k podstavcu.
Ubezpečte sa, že podstavec je uzamknutý do ramena stojana monitora. (pre vybrané modely)
Upevnite podstavec na rameno stojana monitora otáčaním skrutky, pričom použijete integrované uško alebo vhodnú mincu. (pre
vybrané modely)
Pripojenie monitora k počítaču
1. Vypnite monitor a odpojte napájací kábel počítača.
2. 2-1 Pripojte obrazový kábel
a. Zabezpečte, aby bol monitor i počítač VYPNUTÝ.
b. Pripojte obrazový kábel VGA k počítaču.
2-2 Pripojte kábel s digitálnym pripojením (iba model s duálnym vstupom).
a. Zabezpečte, aby bol monitor i počítač VYPNUTÝ.
b. Pripojte jeden koniec 24-kolíkového kábla DVI k zadnej strane monitora
a druhý koniec pripojte k portu počítača.
2-3 Pripojenie kábla DP (iba model so vstupom DP)
a. Zabezpečte, aby bol monitor i počítač VYPNUTÝ.
b. Pripojte kábel DP k počítaču.
2-4 Pripojte kábel HDMI (iba model so vstupom HDMI)
a. Zabezpečte, aby bol monitor i počítač VYPNUTÝ.
b. Pripojte kábel HDMI k počítaču.
3. Pripojte kábel Audio. (voliteľný)
4. Pripojte napájací kábel monitora do portu napájania na zadnej strane monitora.
5. Zapojte napájacie káble počítača a monitora do elektrickej zásuvky v dosahu.
Vonkajšie ovládače
Č. Ikona Položka Popis
1, 2
Tlačidlo/kontrolka
napájania
Slúži na zapnutie/vypnutie monitora. Mod
farba indikuje zapnutie. Oranžová indikuje
pohotovostný režim/režim šetrenia energiou.
3 Input Tlačidlo Vstup Stlačením tlačidla prepnite vstupné zdroje.
4Tlačidlo Hlasitosť
Stlačením tlačidla aktivujte systém na
ovládanie hlasitosti.
5 Funkcie OSD
Stlačením zobrazíte ponuku OSD. Opätovným
stlačením zadáte výber v ponuke OSD.
6
Tlačidlo
automatického
nastavenia/
ukončenia
Ak je ponuka OSD aktívna, stlačením
tlačidla Auto ju ukončíte. Keď bude ponuka
OSD neaktívna, stlačte tlačidlo Auto a
monitor automaticky optimalizuje polohu
displeja, zaostrenie a hodiny na displeji.
7 Kláves Empowering
Stlačte kláves Empowering na otvorenie
ponuky Správy farieb OSD a dostanete sa
k režimom scenárov.
DP, HDMI
DVI
D-Sub
HDMI
voliteľ
1234567
Slovenčina
Predpisy a bezpečnostné upozornenia
Upozornenie úradu FCC
Toto zariadenie bolo testované a zistilo sa, že spĺňa limity pre digitálne zariadenie triedy B podľa časti 15 pravidiel FCC. Tieto limity sú
stanovené tak, aby sa v zmysluplnej miere zabezpečila ochrana proti škodlivému rušeniu pri umiestnení v obytnej zóne. Toto zariadenie
generuje, používa a môže vyžarovať vysokofrekvenčnú energiu a ak nie je nainštalované a používané v súlade s pokynmi, môže spôsobovať
škodlivé rušenie rádiových komunikácií.
Neexistuje však záruka, že pri konkrétnom umiestnení k rušeniu nedôjde. Ak toto zariadenie spôsobuje škodlivé rušenie príjmu rádiového
alebo televízneho signálu, čo možno zistiť zapnutím a vypnutím zariadenia, používateľ by sa mal pokúsiť o nápravu rušenia prijatím
jedného alebo viacerých z nasledujúcich opatrení:
Zmeňte orientáciu zariadenia alebo premiestnite prijímaciu anténu.
Predĺžte vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom.
Zapojte zariadenie do zásuvky na inom okruhu, než je zapojený prijímač.
Poraďte sa s predajcom alebo skúseným rádiovým/televíznym technikom.
Vyhlásenie o zhode so smernicami ES
Spoločnosť Acer Inc. týmto prehlasuje, že tento LCD monitor spĺňa základné požiadavky a ďalšie príslušné ustanovenia smernice o EMK
2004/108/ES, smernice o nízkom napätí 2006/95/ES, smernicu RoHS 2011/65/EÚ a smernicu 2009/125/ES o vytvorení rámca na stanovenie
požiadaviek na ekodizajn energetických výrobkov.
Upozornenie:
V rámci prevencie pred poškodením nezdvíhajte monitor za jeho podstavec.
Upozornenie: Tienené káble
Všetky pripojenia k iným počítačovým zariadeniam musia byť vykonané s použitím tienených káblov, aby sa dodržala zhoda s predpismi
o EMK.
Upozornenie: Periférne zariadenia
K tomuto zariadeniu možno pripojiť iba periférne zariadenia (vstupné/výstupné zariadenia, terminály, tlačiarne, atď.) certifikované na zhodu
s limitmi triedy B. Prevádzka s necertifikovanými periférnymi zariadeniami bude mať pravdepodobne za následok rušenie rádiového a
televízneho príjmu.
Pozor
Zmeny alebo modifikácie, ktoré nievýslovne schválené výrobcom, môžu mať za následok zneplatnenie oprávnenia používateľa
prevádzkovať tento produkt, ktoré udeľuje Federal Communications Commission (FCC – Federálny výbor pre komunikácie v USA).
Prevádzkové podmienky
Toto zariadenie je v súlade s časťou 15 smerníc FCC. Prevádzka podlieha týmto dvom podmienkam: (1) toto zariadenie nesmie spôsobovať
škodlivé rušenie a (2) toto zariadenie musí zniesť akékoľvek prijaté rušenie, vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť nežiaducu prevádzku.
Upozornenie: Pre používateľov v Kanade
Tento digitálny prístroj triedy B zodpovedá kanadskej norme ICES-003.
Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens
Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.
Likvidácia nepotrebného zariadenia používateľmi v súkromných domácnostiach v Európskej únii.
Tento symbol na produkte alebo na jeho balení indikuje, že tento produkt sa nesmie likvidovať spolu s iným odpadom
z domácnosti. Namiesto toho ste zodpovední za likvidáciu svojho nepotrebného zariadenia tak, že ho odovzdáte na
určenom zbernom mieste pre recykláciu odpadu z elektrických a elektronických zariadení. Separovaný zber a recyklácia
nepotrebného zariadenia na konci jeho životnosti pomôžu zachovať prírodné zdroje a zabezpečiť, aby bolo recyklované
spôsobom, ktorý chráni ľudské zdravie a životné prostredie. Pre ďalšie informácie o tom, kde môžete odovzdať svoje
nepotrebné zariadenie na recykláciu, sa obráťte na svoj miestny mestský úrad, služby nakladania s odpadom, ktoré vaša
domácnosť využíva, alebo obchod, kde ste produkt zakúpili.
Slovenčina
ŠPECIFIKÁCIE
Na oficiálnych webových stránkach podpory spoločnosti Acer nájdete príručky a iné dokumenty pre svoj produkt značky Acer.
*Ročná spotreba energie sa vypočíta s použitím charakteristickej spotreby energie 4 hodiny denne, 365 dní v roku.
LCD Panel
Druh monitora Farebný TFT LCD
Veľkosť 27”W (69 cm)
Rozstup bodov 0,311 mm (H) x 0,311 mm (V)
Jas
300 cd/m
2
(charakteristický)
Kontrast 100000000:1 Max (ACM)
Pozorovací uhol 178° (H) 178° (V) (CR = 10)
Doba odozvy 6 ms (G ku G)
Typ panela VA
Video Analógové rozhranie R, G, B
Horizontálna frekvencia 31 kHz – 83 kHz
Vertikálna frekvencia 56 – 76 Hz
Farby displeja 16,7 milióna
Max. obnovovacia frekvencia bodov 148,5 MHz
Maximálne rozlíšenie 1920 x 1080 pri 60 Hz
Technológia Plug & Play VESA DDCCI/DDC2B
Trieda energetickej účinnosti B
*Ročná spotreba energie 47 (kWh) (pre model so vstupom HDMI)
Príkon (pri 200 nitov)
Režim zapnutia 26,60 W (charakteristicky)
Režim spánku 0,43 W (charakteristicky)
Režim vypnutia 0,24 W (charakteristicky)
Vstupný konektor
D-Sub
DVI-D 24-kolíkový (iba model s duálnym vstupom)
DP (iba model so vstupom DP)
HDMI 19-kolíkový (iba model so vstupom HDMI)
Vstupný signál videa
Analógový: 0,7 Vp-p (štandardne), 75 OHM, kladný
Digitálny signál (iba model s duálnym vstupom)
DP (iba model so vstupom DP) (voliteľné)
Signál HDMI (iba model so vstupom HDMI) (voliteľné)
Reproduktory 2 W x 2 (iba model so vstupom Audio) (voliteľné)
Maximálna veľkosť obrazovky
Horizontálne: 597,6 mm
Vertikálne: 336,1 mm
Zdroj napájania 100 – 240 V, 50/60 Hz
Podmienky prostredia
Prevádzková teplota: 5 až 35 °C
Teplota skladovania: -20 až 60 °C
Prevádzková vlhkosť: 10 % až 85 %
Rozmery 614,0 (Š) x 466,3 (V) x 223,8 (H) mm
Hmotnosť (netto) 4,6 kg (netto)
Špecifikácie mechanizmu
Vyklopenie: -5° až +20°
Otáčanie: Nie
Nastavenie výšky: Nie
Vyklápanie: Nie
Odpojiteľný stojan: Áno
Vonkajšie ovládače
Prepínač/tlačidlá
Tlačidlo zapnutia
Vstup
Hlasitosť
PONUKA/ZADAŤ
Automaticky/ukončiť
Kláves E (Empowering)
Funkcie
Kontrast
Jas
Ohnisko (iba pre model s analógovým vstupom)
Hodiny (iba pre model s analógovým vstupom)
Horizontálna poloha (iba pre model s analógovým
vstupom)
Vertikálna poloha (iba pre model s analógovým
vstupom)
Teplota farieb
6-osová sýtosť
6-osový odtieň
Modré svetlo
OD
Formát DP
Jazyk
Časový limit OSD
Automatická konfigurácia (iba pre model
s analógovým vstupom)
Širokouhlý režim (Úplný/pomer strán)
Zapnúť/vypnúť ACM
Výber vstupného signálu (iba model
s duálnym vstupom)
Zap./vyp. DDC/CI
Informácie o displeji
Obnovenie
Skončenie
Všetky špecifikácie môžu podliehať zmenám bez predchádzajúceho oznámenia.
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65
 • Page 66 66
 • Page 67 67
 • Page 68 68
 • Page 69 69
 • Page 70 70
 • Page 71 71
 • Page 72 72
 • Page 73 73
 • Page 74 74
 • Page 75 75
 • Page 76 76
 • Page 77 77
 • Page 78 78
 • Page 79 79
 • Page 80 80
 • Page 81 81
 • Page 82 82
 • Page 83 83
 • Page 84 84
 • Page 85 85
 • Page 86 86
 • Page 87 87
 • Page 88 88
 • Page 89 89
 • Page 90 90
 • Page 91 91
 • Page 92 92
 • Page 93 93
 • Page 94 94
 • Page 95 95
 • Page 96 96
 • Page 97 97
 • Page 98 98
 • Page 99 99
 • Page 100 100
 • Page 101 101
 • Page 102 102
 • Page 103 103
 • Page 104 104
 • Page 105 105
 • Page 106 106
 • Page 107 107
 • Page 108 108
 • Page 109 109
 • Page 110 110
 • Page 111 111
 • Page 112 112
 • Page 113 113
 • Page 114 114
 • Page 115 115
 • Page 116 116

Acer VA270H Stručná príručka spustenia

Kategória
Televízory
Typ
Stručná príručka spustenia