Acer Z301C Stručná príručka spustenia

Kategória
Televízory
Typ
Stručná príručka spustenia
Slovenčina
Stručný sprievodca spustením (Quick Start Guide – QSG) LCD monitora Acer
Dôležité bezpečnostné pokyny
Tieto pokyny si pozorne prečítajte.
1. Na čistenie obrazovky LCD monitora: Ubezpečte sa, že menovité elektrické hodnoty vášho monitora sú vhodné na prevádzku pri napájaní
striedavým prúdom dostupnom vo vašej lokalite.
Vypnite LCD monitor a vytiahnite napájací kábel zo zásuvky.
Nastriekajte na handričku čistiaci roztok neobsahujúci rozpúšťadlá a jemne obrazovku vyčistite.
• NIKDY NESTRIEKAJTE ŽIADNU TEKUTINU PRIAMO NA OBRAZOVKU ANI NA KRYT.
NEPOUŽÍVAJTE NA LCD OBRAZOVKU ANI NA KRYT ŽIADNE ČISTIACE PROSTRIEDKY S OBSAHOM AMÓNIA ALEBO
ALKOHOLU.
•Spoločnosť Acer nenesie zodpovednosť za poškodenie v dôsledku použitia čistiacich prostriedkov s obsahom amónia alebo alkoholu.
2. Neumiestňujte LCD monitor blízko okna. Vystavenie monitora dažďu, vlhkosti alebo svetlu ho môže vážne poškodiť.
3. LCD obrazovku nevystavujte tlaku. Nadmerný tlak môže spôsobiť trvalé poškodenie displeja.
4. Neodstraňujte kryt, ani sa nepokúšajte opravovať tento prístroj vlastnoručne. Servis akéhokoľvek druhu má vykonať autorizovaný technik.
5. LCD monitor skladujte v miestnosti s teplotou -20 °C až 60 °C (-4 °F až 140 °F). Skladovanie LCD monitora v prostredí mimo tohto
rozsahu môže viesť k trvalému poškodeniu.
6. Monitor okamžite vypojte zo siete a volajte autorizovaného technika, ak dôjde k niektorej z nasledujúcich situácií:
Signálny kábel medzi monitorom a PC je rozstrapkaný alebo poškodený.
Na LCD monitor sa vyleje tekutina alebo je monitor vystavený dažďu.
Dôjde k poškodeniu LCD monitora alebo puzdra.
Pripevnenie monitora na podstavec
1. Podstavec monitora vyberte z balenia a umiestnite ho na stabilný a rovný pracovný povrch.
2. Vyberte monitor z balenia.
3. Pripevnite rameno stojana monitora k podstavcu.
Ubezpečte sa, že podstavec je uzamknutý do ramena stojana monitora. (pre vybrané modely)
Upevnite podstavec na rameno stojana monitora otáčaním skrutky, pričom použijete integrované uško alebo vhodnú mincu. (pre
vybrané modely)
Pripojenie monitora k počítaču
1. Vypnite monitor a odpojte napájací kábel počítača.
2. 2-1 Pripojte kábel HDMI
a. Zabezpečte, aby bol monitor i počítač VYPNUTÝ.
b. Pripojte kábel HDMI k počítaču.
Počas používania HDMI stlačte akékoľvek tlačidlo okrem tlačidla napájania
a aktivujete zdroj I/O portu.
2-2 Pripojte kábel DP (Predvolený vstup)
a. Zabezpečte, aby bol monitor i počítač VYPNUTÝ.
b. Pripojte kábel DP k počítaču.
3. Pripojte kábel Audio. (Voliteľný)
4. Pripojte napájací kábel monitora do portu napájania na zadnej strane monitora.
5. Zapojte napájacie káble počítača a monitora do elektrickej zásuvky v dosahu.
6. Na zapnutie/vypnutie funkcie nabíjania cez USB vyberte Power-off USB charge
ON/OFF.
Vonkajšie ovládače
Č. Položka Popis
1
Tlačidlo/kontrolka
napájania
Slúži na zapnutie/vypnutie monitora.
Modrá farba indikuje zapnutie.
Oranžová indikuje pohotovostný režim/
režim šetrenia energiou.
2
Tlačidlá klávesovej
skratky 1 a 2
Stlačením tlačidla aktivujete funkciu
klávesovej skratky predvolenú
používateľom.
3Tlačidlo Vstup
Stlačením tlačidla prepnite vstupné
zdroje.
4
Smerové/
potvrdzovacie
tlačidlo
Stlačením tlačidla aktivujte ponuku
OSD, potom ho použite ako smerové
tlačidlo a vyberte požadovanú funkciu.
Opätovným stlačením tlačidla potvrdíte
výber.
HDMI
DP
DC
HDMI
DP IN
1
1
2
3
4
Slovenčina
Predpisy a bezpečnostné upozornenia
Upozornenie úradu FCC
Toto zariadenie bolo testované a zistilo sa, že spĺňa limity pre digitálne zariadenie triedy B podľa časti 15 pravidiel FCC. Tieto limity sú
stanovené tak, aby sa v zmysluplnej miere zabezpečila ochrana proti škodlivému rušeniu pri umiestnení v obytnej zóne. Toto zariadenie
generuje, používa a môže vyžarovať vysokofrekvenčnú energiu a ak nie je nainštalované a používané v súlade s pokynmi, môže spôsobovať
škodlivé rušenie rádiových komunikácií.
Neexistuje však záruka, že pri konkrétnom umiestnení k rušeniu nedôjde. Ak toto zariadenie spôsobuje škodlivé rušenie príjmu rádiového
alebo televízneho signálu, čo možno zistiť zapnutím a vypnutím zariadenia, používateľ by sa mal pokúsiť o nápravu rušenia prijatím jedného
alebo viacerých z nasledujúcich opatrení:
Zmeňte orientáciu zariadenia alebo premiestnite prijímaciu anténu.
Predĺžte vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom.
Zapojte zariadenie do zásuvky na inom okruhu, než je zapojený prijímač.
Poraďte sa s predajcom alebo skúseným rádiovým/televíznym technikom.
Vyhlásenie o zhode so smernicami ES
Spoločnosť Acer Inc. týmto prehlasuje, že tento LCD monitor spĺňa základné požiadavky a ďalšie príslušné ustanovenia smernice o EMK
2014/30/EÚ, smernice o nízkom napätí 2014/35/EÚ, smernicu RoHS 2011/65/EÚ a smernicu 2009/125/ES o vytvorení rámca na stanovenie
požiadaviek na ekodizajn energetických výrobkov.
Upozornenie:
V rámci prevencie pred poškodením nezdvíhajte monitor za jeho podstavec.
Upozornenie: Tienené káble
Všetky pripojenia k iným počítačovým zariadeniam musia byť vykonané s použitím tienených káblov, aby sa dodržala zhoda s predpismi
o EMK.
Upozornenie: Periférne zariadenia
K tomuto zariadeniu možno pripojiť iba periférne zariadenia (vstupné/výstupné zariadenia, terminály, tlačiarne, atď.) certifikované na zhodu
s limitmi triedy B. Prevádzka s necertifikovanými periférnymi zariadeniami bude mať pravdepodobne za následok rušenie rádiového a
televízneho príjmu.
Pozor
Zmeny alebo modifikácie, ktoré nie sú výslovne schválené výrobcom, môžu mať za následok zneplatnenie oprávnenia používateľa
prevádzkovať tento produkt, ktoré udeľuje Federal Communications Commission (FCC – Federálny výbor pre komunikácie v USA).
Prevádzkové podmienky
Toto zariadenie je v súlade s časťou 15 smerníc FCC. Prevádzka podlieha týmto dvom podmienkam: (1) toto zariadenie nesmie spôsobovať
škodlivé rušenie a (2) toto zariadenie musí zniesť akékoľvek prijaté rušenie, vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť nežiaducu prevádzku.
Upozornenie: Pre používateľov v Kanade
Tento digitálny prístroj triedy B zodpovedá kanadskej norme ICES-003.
Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens
Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.
Likvidácia nepotrebného zariadenia používateľmi v súkromných domácnostiach v Európskej únii.
Tento symbol na produkte alebo na jeho balení indikuje, že tento produkt sa nesmie likvidovať spolu s iným odpadom
z domácnosti. Namiesto toho ste zodpovední za likvidáciu svojho nepotrebného zariadenia tak, že ho odovzdáte na
určenom zbernom mieste pre recykláciu odpadu z elektrických a elektronických zariadení. Separovaný zber a recyklácia
nepotrebného zariadenia na konci jeho životnosti pomôžu zachovať prírodné zdroje a zabezpečiť, aby bolo recyklované
spôsobom, ktorý chráni ľudské zdravie a životné prostredie. Pre ďalšie informácie o tom, kde môžete odovzdať svoje
nepotrebné zariadenie na recykláciu, sa obráťte na svoj miestny mestský úrad, služby nakladania s odpadom, ktoré vaša
domácnosť využíva, alebo obchod, kde ste produkt zakúpili.
Slovenčina
ŠPECIFIKÁCIE
Na oficiálnych webových stránkach podpory spoločnosti Acer nájdete príručky a iné dokumenty pre svoj produkt značky Acer.
*Ročná spotreba energie sa vypočíta s použitím charakteristickej spotreby energie 4 hodiny denne, 365 dní v roku.
LCD Panel
Druh monitora Farebný TFT LCD
Veľkosť 29,5”W (74,93 cm)
Rozstup bodov 0,2697 mm (H) x 0,2697 mm (V)
Jas
300 cd/m
2
(charakteristický)
Kontrast 3 000:1
Pozorovací uhol 178° (H) 178° (V) (CR = 10)
Doba odozvy 4 ms (GTG)
Typ panela VA
Horizontálna frekvencia
HDMI 1.4: 30 – 140 KHz
DP: 66 – 166 KHz
Vertikálna frekvencia
HDMI 1.4: 24 – 60 Hz
DP: 30 – 144 Hz
Farby displeja 16,7 milióna
Max. obnovovacia frekvencia bodov HDMI 1.4: 300 MHz, DP: 460 MHz
Maximálne rozlíšenie
2 560 x 1 080 pri 60 Hz (HDMI)
2 560 x 1 080 pri 144 Hz (funkcia pretaktovania = VYP.)
2 560 x 1 080 pri 200 Hz (funkcia pretaktovania = ZAP.)
Technológia Plug & Play VESA DDCCI/DDC2B
Trieda energetickej účinnosti B
*Ročná spotreba energie 54 (kWh) (pre model so vstupom HDMI)
Príkon
(pri 200 nitov)
Režim zapnutia 38 W (charakteristicky)
Režim spánku 0,42 W (charakteristicky)
Režim vypnutia 0,39 W (charakteristicky)
Vstupný konektor
HDMI 19-kolíkový (iba model so vstupom HDMI)
DP (iba model so vstupom DP)
Vstupný signál videa
Signál HDMI (iba model so vstupom HDMI) (voliteľné)
DP (iba model so vstupom DP) (voliteľné)
Reproduktory 3 W x 2 (iba model so vstupom Audio) (voliteľné)
Maximálna veľkosť obrazovky
Horizontálne: 690,43 mm
Vertikálne: 291,28 mm
Zdroj napájania 100 – 240 V, 50/60 Hz
Podmienky prostredia
Prevádzková teplota: 0 až 40 °C
Teplota skladovania: -20 až 60 °C
Prevádzková vlhkosť: 10 % až 80 %
Rozmery 713,34 (Š) x 386,05 ~ 506,05 (V) x 299,68 (H) mm
Hmotnosť (netto) 9,8 kg (netto)
Špecifikácie mechanizmu
Vyklopenie: -5° až +25° (iba v najvyššom bode možno ponúknuť 25 stupňov zaklopenia pre uhol
elevácie)
Otáčanie: -25° až +25°
Nastavenie výšky: 0 mm až 120 mm
Vyklápanie: Nie
Odpojiteľný stojan: Áno
Vonkajšie ovládače
Prepínač/tlačid
Tlačidlo zapnutia
Tlačidlo klávesovej skratky 1
Tlačidlo klávesovej skratky 2
Vstup
5 Smerové tlačidlo
Funkcie
Kontrast
Jas
Ohnisko (iba pre model s analógovým vstupom)
Hodiny (iba pre model s analógovým vstupom)
Horizontálna poloha (iba pre model s analógovým vstupom)
Vertikálna poloha (iba pre model s analógovým vstupom)
Modré svetlo
Gama
Adaptive contrast
Dark boost
sRGB
Sýtosť
Refresh rate num
ULMB (iba DP)
Nabíjanie USB pri vypnutí
Napájanie LED
6-osová farba
Aim point
DTS
Teplota farieb
Jazyk
Časový limit OSD
Hlboký spánok
Automatická konfigurácia (iba pre model
s analógovým vstupom)
Širokouhlý režim (pomer strán/1:1)
Výber vstupného signálu
Priradenie klávesových skratiek
Režim rýchleho spustenia
Režimy
Pretaktovanie (iba DP)
Informácie o displeji
Obnovenie
Skončenie
Všetky špecifikácie môžu podliehať
zmenám bez predchádzajúceho oznámenia.
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65
 • Page 66 66
 • Page 67 67
 • Page 68 68
 • Page 69 69
 • Page 70 70
 • Page 71 71
 • Page 72 72
 • Page 73 73
 • Page 74 74
 • Page 75 75
 • Page 76 76
 • Page 77 77
 • Page 78 78
 • Page 79 79
 • Page 80 80
 • Page 81 81
 • Page 82 82
 • Page 83 83
 • Page 84 84
 • Page 85 85
 • Page 86 86
 • Page 87 87
 • Page 88 88
 • Page 89 89
 • Page 90 90
 • Page 91 91
 • Page 92 92
 • Page 93 93
 • Page 94 94
 • Page 95 95
 • Page 96 96
 • Page 97 97
 • Page 98 98
 • Page 99 99
 • Page 100 100
 • Page 101 101
 • Page 102 102
 • Page 103 103
 • Page 104 104
 • Page 105 105
 • Page 106 106
 • Page 107 107
 • Page 108 108
 • Page 109 109
 • Page 110 110
 • Page 111 111
 • Page 112 112
 • Page 113 113
 • Page 114 114
 • Page 115 115
 • Page 116 116
 • Page 117 117
 • Page 118 118

Acer Z301C Stručná príručka spustenia

Kategória
Televízory
Typ
Stručná príručka spustenia