Acer BM320 Stručná príručka spustenia

Kategória
Televízory
Typ
Stručná príručka spustenia
Slovenčina
Stručný sprievodca spustením (Quick Start Guide – QSG) LCD monitora Acer
Dôležité bezpečnostné pokyny
Tieto pokyny si pozorne prečítajte.
1. Na čistenie obrazovky LCD monitora: Ubezpečte sa, že menovité elektrické hodnoty vášho monitora sú vhodné na prevádzku pri
napájaní striedavým prúdom dostupnom vo vašej lokalite.
Vypnite LCD monitor a vytiahnite napájací kábel zo zásuvky.
• Nastriekajte na handričku čistiaci roztok neobsahujúci rozpúšťadlá a jemne obrazovku vyčistite.
• NIKDY NESTRIEKAJTE ŽIADNU TEKUTINU PRIAMO NA OBRAZOVKU ANI NA KRYT.
NEPOUŽÍVAJTE NA LCD OBRAZOVKU ANI NA KRYT ŽIADNE ČISTIACE PROSTRIEDKY S OBSAHOM AMÓNIA ALEBO
ALKOHOLU.
• Spoločnosť Acer nenesie zodpovednosť za poškodenie v dôsledku použitia čistiacich prostriedkov s obsahom amónia alebo alkoholu.
2. Neumiestňujte LCD monitor blízko okna. Vystavenie monitora dažďu, vlhkosti alebo svetlu ho môže vážne poškodiť.
3. LCD obrazovku nevystavujte tlaku. Nadmerný tlak môže spôsobiť trvalé poškodenie displeja.
4. Neodstraňujte kryt, ani sa nepokúšajte opravovať tento prístroj vlastnoručne. Servis akéhokoľvek druhu má vykonať autorizovaný technik.
5. LCD monitor skladujte v miestnosti s teplotou -20 až 60 °C (-4 až 140 °F). Skladovanie LCD monitora v prostredí mimo tohto rozsahu
môže viesť k trvalému poškodeniu.
6. Monitor okamžite vypojte zo siete a volajte autorizovaného technika, ak dôjde k niektorej z nasledujúcich situácií:
• Signálny kábel medzi monitorom a PC je rozstrapkaný alebo poškodený.
• Na LCD monitor sa vyleje tekutina alebo je monitor vystavený dažďu.
• Dôjde k poškodeniu LCD monitora alebo puzdra.
Pripevnenie monitora na podstavec
1. Vyberte monitor z balenia.
2. Pripevnite stojan na podstavec. (pre vybrané modely)
3. Na uzamknutie otočte v smere hodinových ručičiek. Ubezpečte sa, že podstavec je uzamknutý do stojana. (pre vybrané modely)
4. Upevnite podstavec na stojan otáčaním skrutky, pričom použijete integrovanú kartu alebo vhodnú mincu. (pre vybrané modely)
Pripojenie monitora k počítaču
1. Vypnite monitor a odpojte napájací kábel počítača.
2. 2-1 Pripojenie kábla HDMI (len model so vstupom HDMI/MHL)
a. Zabezpečte, aby bol monitor i počítač VYPNUTÝ.
b. Pripojte kábel HDMI/MHL k počítaču.
2-2 Pripojenie kábla s digitálnym pripojením (iba model s duálnym vstupom)
a. Zabezpečte, aby bol monitor i počítač VYPNUTÝ.
b. Pripojte jeden koniec 24-kolíkového kábla DVI k zadnej strane monitora
a druhý koniec pripojte k portu počítača.
2-3 Pripojenie kábla s pripojením DP (iba model so vstupom DP/Mini-DP)
a. Zabezpečte, aby bol monitor i počítač VYPNUTÝ.
b. Pripojte kábel DP/Mini-DP k počítaču.
3. Pripojte kábel Audio. (voliteľné)
4. Pripojte napájací kábel monitora do portu napájania na zadnej strane monitora.
5. Zapojte napájacie káble počítača a monitora do elektrickej zásuvky v dosahu.
6. Na zapnutie/vypnutie funkcie nabíjania cez USB vyberte Power-off USB charge
ON/OFF. (voliteľné)
Externé ovládače
Č. Položka Popis
1
Tlačidlo/kontrolka
napájania
Slúži na zapnutie/vypnutie monitora. Modrá
farba indikuje zapnutie. Oranžová indikuje
pohotovostný režim/režim šetrenia energiou.
2
Tlačidlá klávesovej
skratky 1 a 2
Stlačením tlačidla aktivujete funkciu
klávesovej skratky predvolenú používateľom.
3Tlačidlo Vstup Stlačením tlačidla prepnite vstupné zdroje.
4
Smerové/
potvrdzovacie
tlačidlo
Stlačením tlačidla aktivujte ponuku OSD,
potom ho použite ako smerové tlačidlo
a vyberte požadovanú funkciu. Opätovným
stlačením tlačidla potvrdíte výber.
POWER
AUDIO IN DVI-D IN HDMI (MHL) Mini DP DP
Mini DP
DP
DVI-D IN
HDMI / MHL
POWER
DVI-D INAUDIO IN
HDMI (MHL) DP
Mini DP
AC SWITCH
voliteľ
POWER
AUDIO IN DVI-D IN HDMI (MHL) Mini DP DP
1
1
2
3
4
Slovenčina
Predpisy a bezpečnostné upozornenia
Upozornenie úradu FCC
Toto zariadenie bolo testované a zistilo sa, že spĺňa limity pre digitálne zariadenie triedy B podľa časti 15 pravidiel FCC. Tieto limity sú
stanovené tak, aby sa v zmysluplnej miere zabezpečila ochrana proti škodlivému rušeniu pri umiestnení v obytnej zóne. Toto zariadenie
generuje, používa a môže vyžarovať vysokofrekvenčnú energiu a ak nie je nainštalované a používané v súlade s pokynmi, môže
spôsobovať škodlivé rušenie rádiových komunikácií.
Neexistuje však záruka, že pri konkrétnom umiestnení k rušeniu nedôjde. Ak toto zariadenie spôsobuje škodlivé rušenie príjmu rádiového
alebo televízneho signálu, čo možno zistiť zapnutím a vypnutím zariadenia, používateľ by sa mal pokúsiť o nápravu rušenia prijatím
jedného alebo viacerých z nasledujúcich opatrení:
Zmeňte orientáciu zariadenia alebo premiestnite prijímaciu anténu.
Predĺžte vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom.
Zapojte zariadenie do zásuvky na inom okruhu, než je zapojený prijímač.
Poraďte sa s predajcom alebo skúseným rádiovým/televíznym technikom.
Vyhlásenie o zhode so smernicami ES
Spoločnosť Acer Inc. týmto prehlasuje, že tento LCD monitor spĺňa základné požiadavky a ďalšie príslušné ustanovenia smernice o EMK
2014/30/EÚ, smernice o nízkom napätí 2014/35/EÚ, smernicu RoHS 2011/65/EÚ a smernicu 2009/125/ES o vytvorení rámca na
stanovenie požiadaviek na ekodizajn energetických výrobkov.
Upozornenie:
V rámci prevencie pred poškodením nezdvíhajte monitor za jeho podstavec.
Upozornenie: Tienené káble
Všetky pripojenia k iným počítačovým zariadeniam musia byť vykonané s použitím tienených káblov, aby sa dodržala zhoda s predpismi
oEMK.
Upozornenie: Periférne zariadenia
K tomuto zariadeniu možno pripojiť iba periférne zariadenia (vstupné/výstupné zariadenia, terminály, tlačiarne, atď.) certifikované na
zhodu s limitmi triedy B. Prevádzka s necertifikovanými periférnymi zariadeniami bude mať pravdepodobne za následok rušenie
rádiového a televízneho príjmu.
Pozor
Zmeny alebo modifikácie, ktoré nievýslovne schválené výrobcom, môžu mať za následok zneplatnenie oprávnenia používateľa
prevádzkovať tento produkt, ktoré udeľuje Federal Communications Commission (FCC – Federálny výbor pre komunikácie v USA).
Prevádzkové podmienky
Toto zariadenie je v súlade s časťou 15 smerníc FCC. Prevádzka podlieha týmto dvom podmienkam: (1) toto zariadenie nesmie
spôsobovať škodlivé rušenie a (2) toto zariadenie musí zniesť akékoľvek prijaté rušenie, vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť nežiaducu
prevádzku.
Upozornenie: Pre používateľov v Kanade
Tento digitálny prístroj triedy B zodpovedá kanadskej norme ICES-003.
Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens
Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.
Likvidácia nepotrebného zariadenia používateľmi v súkromných domácnostiach
v Európskej únii.
Tento symbol na produkte alebo na jeho balení indikuje, že tento produkt sa nesmie likvidovať spolu s iným odpadom
z domácnosti. Namiesto toho ste zodpovední za likvidáciu svojho nepotrebného zariadenia tak, že ho odovzdáte na
určenom zbernom mieste pre recykláciu odpadu z elektrických a elektronických zariadení. Separovaný zber a recyklácia
nepotrebného zariadenia na konci jeho životnosti pomôžu zachovať prírodné zdroje a zabezpečiť, aby bolo recyklované
spôsobom, ktorý chráni ľudské zdravie a životné prostredie. Pre ďalšie informácie o tom, kde môžete odovzdať svoje
nepotrebné zariadenie na recykláciu, sa obráťte na svoj miestny mestský úrad, služby nakladania s odpadom, ktoré vaša
domácnosť využíva, alebo obchod, kde ste produkt zakúpili.
Slovenčina
ŠPECIFIKÁCIE
Na oficiálnych webových stránkach podpory spoločnosti Acer nájdete príručky a iné dokumenty pre svoj produkt značky Acer.
*Ročná spotreba energie sa vypočíta s použitím charakteristickej spotreby energie 4 hodiny denne, 365 dní v roku.
LCD Panel
Druh monitora Farebný TFT LCD
Veľkosť 32”W (81 cm)
Rozstup bodov 0,1845 mm (H) x 0,1845 mm (V)
Jas
300 cd/m
2
(charakteristický)
Kontrast 100000000:1 Max (ACM)
Pozorovací uhol 178° (H) 178° (V) (CR = 10)
Doba odozvy 5 ms (G ku G)
Typ panela IPS
Video R, G, B
Horizontálna frekvencia DVI: 31 – 89 kHz, HDMI/DP/MiniDP: 31 – 135 kHz
Vertikálna frekvencia DVI/HDMI: 23 – 76 Hz, DP/MiniDP: 29 – 76 Hz
Farby displeja 1,07 miliardy farieb
Max. obnovovacia frekvencia bodov DVI: 297 MHz, HDMI/DP/MiniDP: 533 MHz
Maximálne rozlíšenie DVI: 3840 x 2160 pri 30 Hz, HDMI/DP/MiniDP: 3840 x 2160 pri 60 Hz
Technológia Plug & Play VESA DDCCI/DDC2B
Trieda energetickej účinnosti B
*Ročná spotreba energie 70 (kWh) (pre model so vstupom HDMI)
Spotreba energie
Režim zapnutia 115 W (charakteristicky)
Režim spánku 0,5 W (charakteristicky)
Režim vypnutia 0,5 W (charakteristicky)
Vstupný konektor
HDMI 19-kolíkový (iba model so vstupom HDMI)
MHL (iba model so vstupom MHL)
DVI (kábel Dual Link) 24-kolíkový (iba model s duálnym vstupom)
DP (iba model so vstupom DP)
Mini-DP (iba model so vstupom Mini-DP)
Vstupný signál videa
Signál HDMI (iba model so vstupom HDMI) (voliteľné)
MHL (iba model so vstupom MHL) (Voliteľ)
Digitálny signál (iba model s duálnym vstupom)
DP (iba model so vstupom DP) (Voliteľné)
Mini-DP (iba model so vstupom Mini-DP) (voliteľné)
Reproduktory 2 W x 2 (iba model so vstupom Audio) (voliteľné)
USB USB 3.0 x 4 (voliteľné)
Maximálna veľkosť obrazovky
Horizontálne: 708,5 mm
Vertikálne: 398,5 mm
Zdroj napájania 100 – 240 V, 50/60 Hz
Podmienky prostredia
Prevádzková teplota: 5 až 35 °C
Teplota skladovania: -20 až 60 °C
Prevádzková vlhkosť: 10 % až 85 %
Rozmery 727,5 (š) x 465,8 ~ 615,8 (v) x 280,8 (h) mm
Hmotnosť (netto) 11,14 kg (netto)
Špecifikácie mechanizmu
Vyklopenie: -5° až +25° (iba v najvyššom bode možno ponúknuť 25 stupňov zaklopenia pre uhol elevácie)
Otáčanie: -45° až +45°
Nastavenie výšky: 0 mm až 150 mm
Vyklápanie: -90° až +90°
Odpojiteľný stojan: Áno (odpojiteľný stojan uvoľňovaný pomocou skrutky)
Vonkajšie ovládače
Prepínač/Tlačidlá
Tlačidlo zapnutia
Tlačidlo klávesovej skratky 1
Tlačidlo klávesovej skratky 2
Vstup
Ponuka/Smerové/Potvrdzovacie
Funkcie
Kontrast
Jas
Ohnisko (iba pre model s analógovým vstupom)
Hodiny (iba pre model s analógovým vstupom)
Horizontálna poloha (iba pre model s analógovým vstupom)
Vertikálna poloha (iba pre model s analógovým vstupom)
Zvýšená ostrosť
6-osová sýtosť
6-osový odtie
ň
Gama
Teplota farieb
sRGB/Adobe RGB/Rec.709
PIP/PBP
Acer eColor Management
Modré svetlo
Formát DP
Nabíjanie USB pri vypnutí
Jazyk
Časový limit OSD
Automatická konfigurácia (iba pre model
s analógovým vstupom)
Širokouhlý režim (Full/Aspect)
Zapnúť/vypnúť ACM
Výber vstupného signálu
Automatický zdroj
Režim rýchleho spustenia
Jednotnosť
Transparentnosť
Priradenie kláv. skratiek
Uložiť nastavenie
Všetky špecifikácie môžu podliehať zmenám bez predchádzajúceho oznámenia.
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65
 • Page 66 66
 • Page 67 67
 • Page 68 68
 • Page 69 69
 • Page 70 70
 • Page 71 71
 • Page 72 72
 • Page 73 73
 • Page 74 74
 • Page 75 75
 • Page 76 76
 • Page 77 77
 • Page 78 78
 • Page 79 79
 • Page 80 80
 • Page 81 81
 • Page 82 82
 • Page 83 83
 • Page 84 84
 • Page 85 85
 • Page 86 86
 • Page 87 87
 • Page 88 88
 • Page 89 89
 • Page 90 90
 • Page 91 91
 • Page 92 92
 • Page 93 93
 • Page 94 94
 • Page 95 95
 • Page 96 96
 • Page 97 97
 • Page 98 98
 • Page 99 99
 • Page 100 100
 • Page 101 101
 • Page 102 102
 • Page 103 103
 • Page 104 104
 • Page 105 105
 • Page 106 106
 • Page 107 107
 • Page 108 108
 • Page 109 109
 • Page 110 110
 • Page 111 111
 • Page 112 112
 • Page 113 113
 • Page 114 114
 • Page 115 115
 • Page 116 116

Acer BM320 Stručná príručka spustenia

Kategória
Televízory
Typ
Stručná príručka spustenia