Acer Z271U Stručná príručka spustenia

Značka
Acer
Kategória
Televízory
Model
Z271U
Typ
Stručná príručka spustenia
Slovenčina
Stručný sprievodca spustením (Quick Start Guide – QSG) LCD monitora Acer
Dôležité bezpečnostné pokyny
Tieto pokyny si pozorne prečítajte.
1. Na čistenie obrazovky LCD monitora: Ubezpečte sa, že menovité elektrické hodnoty vášho monitora sú vhodné na prevádzku pri napájaní
striedavým prúdom dostupnom vo vašej lokalite.
Vypnite LCD monitor a vytiahnite napájací kábel zo zásuvky.
Nastriekajte na handričku čistiaci roztok neobsahujúci rozpúšťadlá a jemne obrazovku vyčistite.
• NIKDY NESTRIEKAJTE ŽIADNU TEKUTINU PRIAMO NA OBRAZOVKU ANI NA KRYT.
NEPOUŽÍVAJTE NA LCD OBRAZOVKU ANI NA KRYT ŽIADNE ČISTIACE PROSTRIEDKY S OBSAHOM AMÓNIA ALEBO
ALKOHOLU.
•Spoločnosť Acer nenesie zodpovednosť za poškodenie v dôsledku použitia čistiacich prostriedkov s obsahom amónia alebo alkoholu.
2. Neumiestňujte LCD monitor blízko okna. Vystavenie monitora dažďu, vlhkosti alebo svetlu ho môže vážne poškodiť.
3. LCD obrazovku nevystavujte tlaku. Nadmerný tlak môže spôsobiť trvalé poškodenie displeja.
4. Neodstraňujte kryt, ani sa nepokúšajte opravovať tento prístroj vlastnoručne. Servis akéhokoľvek druhu má vykonať autorizovaný technik.
5. LCD monitor skladujte v miestnosti s teplotou -20 °C až 60 °C (-4 °F až 140 °F). Skladovanie LCD monitora v prostredí mimo tohto
rozsahu môže viesť k trvalému poškodeniu.
6. Monitor okamžite vypojte zo siete a volajte autorizovaného technika, ak dôjde k niektorej z nasledujúcich situácií:
Signálny kábel medzi monitorom a PC je rozstrapkaný alebo poškodený.
Na LCD monitor sa vyleje tekutina alebo je monitor vystavený dažďu.
Dôjde k poškodeniu LCD monitora alebo puzdra.
Pripevnenie monitora na podstavec
1. Podstavec monitora vyberte z balenia a umiestnite ho na stabilný a rovný pracovný povrch.
2. Vyberte monitor z balenia.
3. Pripevnite rameno stojana monitora k podstavcu.
Ubezpečte sa, že podstavec je uzamknutý do ramena stojana monitora. (pre vybrané modely)
Upevnite podstavec na rameno stojana monitora otáčaním skrutky, pričom použijete integrované uško alebo vhodnú mincu. (pre
vybrané modely)
Pripojenie monitora k počítaču
1. Vypnite monitor a odpojte napájací kábel počítača.
2. 2-1 Pripojte kábel HDMI
a. Zabezpečte, aby bol monitor i počítač VYPNUTÝ.
b. Pripojte kábel HDMI k počítaču.
Počas používania HDMI stlačte akékoľvek tlačidlo okrem tlačidla napájania
a aktivujete zdroj I/O portu.
2-2 Pripojte kábel DP (Predvolený vstup)
a. Zabezpečte, aby bol monitor i počítač VYPNUTÝ.
b. Pripojte kábel DP k počítaču.
3. Pripojte kábel Audio. (Voliteľný)
4. Pripojte napájací kábel monitora do portu napájania na zadnej strane monitora.
5. Zapojte napájacie káble počítača a monitora do elektrickej zásuvky v dosahu.
6. Na zapnutie/vypnutie funkcie nabíjania cez USB vyberte Power-off USB charge ON/
OFF.
Vonkajšie ovládače
Č. Položka Popis
1
Tlačidlo/kontrolka
napájania
Slúži na zapnutie/vypnutie monitora.
Modrá farba indikuje zapnutie.
Oranžová indikuje pohotovostný režim/
režim šetrenia energiou.
2
Tlačidlá klávesovej
skratky 1 a 2
Stlačením tlačidla aktivujete funkciu
klávesovej skratky predvolenú
používateľom.
3Tlačidlo Vstup
Stlačením tlačidla prepnite vstupné
zdroje.
4
Smerové/
potvrdzovacie
tlačidlo
Stlačením tlačidla aktivujte ponuku
OSD, potom ho použite ako smerové
tlačidlo a vyberte požadovanú funkciu.
Opätovným stlačením tlačidla potvrdíte
výber.
HDMI
DP
DC
HDMI
DP IN
1
1
2
3
4
Slovenčina
Predpisy a bezpečnostné upozornenia
Upozornenie úradu FCC
Toto zariadenie bolo testované a zistilo sa, že spĺňa limity pre digitálne zariadenie triedy B podľa časti 15 pravidiel FCC. Tieto limity sú
stanovené tak, aby sa v zmysluplnej miere zabezpečila ochrana proti škodlivému rušeniu pri umiestnení v obytnej zóne. Toto zariadenie
generuje, používa a môže vyžarovať vysokofrekvenčnú energiu a ak nie je nainštalované a používané v súlade s pokynmi, môže spôsobovať
škodlivé rušenie rádiových komunikácií.
Neexistuje však záruka, že pri konkrétnom umiestnení k rušeniu nedôjde. Ak toto zariadenie spôsobuje škodlivé rušenie príjmu rádiového
alebo televízneho signálu, čo možno zistiť zapnutím a vypnutím zariadenia, používateľ by sa mal pokúsiť o nápravu rušenia prijatím jedného
alebo viacerých z nasledujúcich opatrení:
Zmeňte orientáciu zariadenia alebo premiestnite prijímaciu anténu.
Predĺžte vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom.
Zapojte zariadenie do zásuvky na inom okruhu, než je zapojený prijímač.
Poraďte sa s predajcom alebo skúseným rádiovým/televíznym technikom.
Vyhlásenie o zhode so smernicami ES
Spoločnosť Acer Inc. týmto prehlasuje, že tento LCD monitor spĺňa základné požiadavky a ďalšie príslušné ustanovenia smernice o EMK
2014/30/EÚ, smernice o nízkom napätí 2014/35/EÚ, smernicu RoHS 2011/65/EÚ a smernicu 2009/125/ES o vytvorení rámca na stanovenie
požiadaviek na ekodizajn energetických výrobkov.
Upozornenie:
V rámci prevencie pred poškodením nezdvíhajte monitor za jeho podstavec.
Upozornenie: Tienené káble
Všetky pripojenia k iným počítačovým zariadeniam musia byť vykonané s použitím tienených káblov, aby sa dodržala zhoda s predpismi
o EMK.
Upozornenie: Periférne zariadenia
K tomuto zariadeniu možno pripojiť iba periférne zariadenia (vstupné/výstupné zariadenia, terminály, tlačiarne, atď.) certifikované na zhodu
s limitmi triedy B. Prevádzka s necertifikovanými periférnymi zariadeniami bude mať pravdepodobne za následok rušenie rádiového a
televízneho príjmu.
Pozor
Zmeny alebo modifikácie, ktoré nievýslovne schválené výrobcom, môžu mať za následok zneplatnenie oprávnenia používateľa
prevádzkovať tento produkt, ktoré udeľuje Federal Communications Commission (FCC – Federálny výbor pre komunikácie v USA).
Prevádzkové podmienky
Toto zariadenie je v súlade s časťou 15 smerníc FCC. Prevádzka podlieha týmto dvom podmienkam: (1) toto zariadenie nesmie spôsobovať
škodlivé rušenie a (2) toto zariadenie musí zniesť akékoľvek prijaté rušenie, vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť nežiaducu prevádzku.
Upozornenie: Pre používateľov v Kanade
Tento digitálny prístroj triedy B zodpovedá kanadskej norme ICES-003.
Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens
Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.
Likvidácia nepotrebného zariadenia používateľmi v súkromných domácnostiach v Európskej únii.
Tento symbol na produkte alebo na jeho balení indikuje, že tento produkt sa nesmie likvidovať spolu s iným odpadom
z domácnosti. Namiesto toho ste zodpovední za likvidáciu svojho nepotrebného zariadenia tak, že ho odovzdáte na
určenom zbernom mieste pre recykláciu odpadu z elektrických a elektronických zariadení. Separovaný zber a recyklácia
nepotrebného zariadenia na konci jeho životnosti pomôžu zachovať prírodné zdroje a zabezpečiť, aby bolo recyklované
spôsobom, ktorý chráni ľudské zdravie a životné prostredie. Pre ďalšie informácie o tom, kde môžete odovzdať svoje
nepotrebné zariadenie na recykláciu, sa obráťte na svoj miestny mestský úrad, služby nakladania s odpadom, ktoré vaša
domácnosť využíva, alebo obchod, kde ste produkt zakúpili.
Slovenčina
ŠPECIFIKÁCIE
Na oficiálnych webových stránkach podpory spoločnosti Acer nájdete príručky a iné dokumenty pre svoj produkt značky Acer.
*Ročná spotreba energie sa vypočíta s použitím charakteristickej spotreby energie 4 hodiny denne, 365 dní v roku.
LCD Panel
Druh monitora Farebný TFT LCD
Veľkosť 27”W (68,47 cm)
Rozstup bodov 0,233 mm (H) x 0,233 mm (V)
Jas
400 cd/m
2
(charakteristický)
Kontrast 1 000:1
Pozorovací uhol 170° (H) 160° (V) (CR = 10)
Doba odozvy 1 ms (GTG)
Typ panela TN
Horizontálna frekvencia
HDMI 1.4: 30 – 140 KHz
DP: 88 – 222 KHz
Vertikálna frekvencia
HDMI 1.4: 24 – 60 Hz
DP: 30 – 144 Hz
Farby displeja 16,7 milióna
Max. obnovovacia frekvencia bodov HDMI 1.4: 300 MHz, DP: 590 MHz
Maximálne rozlíšenie
2 560 x 1 440 pri 60 Hz (HDMI)
2 560 x 1 440 pri 144 Hz (funkcia pretaktovania = VYP.)
2 560 x 1 440 pri 165 Hz (funkcia pretaktovania = ZAP.)
Technológia Plug & Play VESA DDCCI/DDC2B
Trieda energetickej účinnosti B
*Ročná spotreba energie 57 (kWh) (pre model so vstupom HDMI)
Príkon
(pri 200 nitov)
Režim zapnutia 30,0 W (charakteristicky)
Režim spánku 0,5 W (charakteristicky)
Režim vypnutia 0,5 W (charakteristicky)
Vstupný konektor
HDMI 19-kolíkový (iba model so vstupom HDMI)
DP (iba model so vstupom DP)
Vstupný signál videa
Signál HDMI (iba model so vstupom HDMI) (voliteľné)
DP (iba model so vstupom DP) (voliteľné)
Reproduktory 7 W x 2 (iba model so vstupom Audio) (voliteľné)
Maximálna veľkosť obrazovky
Horizontálne: 596,74 mm
Vertikálne: 335,66 mm
Zdroj napájania 100 – 240 V, 50/60 Hz
Podmienky prostredia
Prevádzková teplota: 0 až 40 °C
Teplota skladovania: -20 až 60 °C
Prevádzková vlhkosť: 20 % až 80 %
Rozmery 613,68 (Š) x 401,59 ~ 511,59 (V) x 268,38 (H) mm
Hmotnosť (netto) 8,5 kg (netto)
Špecifikácie mechanizmu
Vyklopenie: -5° až +25° (iba v najvyššom bode možno ponúknuť 25 stupňov zaklopenia pre uhol
elevácie)
Otáčanie: -30° až +30°
Nastavenie výšky: 0 mm až 110 mm; 0 mm až 90 mm (pre modely s funkciou eye-tracking)
Vyklápanie: Nie
Odpojiteľný stojan: Áno
Vonkajšie ovládače
Prepínač/tlačid
Tlačidlo zapnutia
Tlačidlo klávesovej skratky 1
Tlačidlo klávesovej skratky 2
Vstup
5 Smerové tlačidlo
Funkcie
Kontrast
Jas
Modré svetlo
Gama
Adaptive contrast
Dark boost
sRGB
Sýtosť
ULMB (iba DP)
Refresh rate num
Nabíjanie USB pri vypnutí
Napájanie LED
6-osová farba
Aim point
Hlasitosť
Teplota farieb
Jazyk
Časový limit OSD
Hlboký spánok
OD
nVidia 3D Light Boost
Transparentnosť
Širokouhlý režim
Vstup
Priradenie klávesových skratiek
Režim rýchleho spustenia
Režimy
Pretaktovanie (iba DP)
Informácie o displeji
Obnovenie
Skončenie
Všetky špecifikácie môžu podliehať zmenám bez predchádzajúceho oznámenia.
/