Dometic CL440LDC, CL440LGC, CL460LDC, CL460LGC Návod na používanie

Kategória
Mrazničky
Typ
Návod na používanie
CL440LDC, CL440LGC, CL460LDC,
CL460LGC
Minibar
Installation and Operating Manual. . . . . . . 12
Minibar
Montage- und Bedienungsanleitung . . . . .24
Minibar
Instructions de montage
et de service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37
Minibar
Instrucciones de montaje y de uso . . . . . . .50
Minibar
Instruções de montagem e manual de
instruções . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .63
Minibar
Istruzioni di montaggio e d’uso . . . . . . . . .76
Minibar
Montagehandleiding en
gebruiksaanwijzing . . . . . . . . . . . . . . . . . . .89
Minibar
Monterings- og betjeningsvejledning. . . 101
Minibar
Monterings- och bruksanvisning . . . . . . . 113
Minibar
Monterings- og bruksanvisning . . . . . . . . 126
Minibaari
Asennus- ja käyttöohje . . . . . . . . . . . . . . . 138
Мини-бар
Инструкция по монтажу и эксплуатации 150
Minibar
Instrukcja montażu i obsługi. . . . . . . . . . . 163
Minibar
Návod na montáž a uvedenie
do prevádzky. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177
Minibar
Návod k montáži a obsluze . . . . . . . . . . . 190
Minibár
Szerelési és használati útmutató . . . . . . . 203
EN
DE
FR
ES
PT
IT
NL
DA
SV
NO
FI
RU
PL
SK
CS
HU
REFRIGERATION
ECOLINE
CL440-460-LDC-LGC-R600a-IO-EMEA16.book Seite 1 Freitag, 10. Mai 2019 8:18 20
SK
CL440, CL460 Vysvetlenie symbolov
177
Pred uvedením zariadenia do prevádzky si prosím pozorne prečítajte
tento návod a odložte si ho. V prípade odovzdania chladiaceho zariadenia
ďalšiemu používateľovi mu odovzdajte aj tento návod.
Výrobca neručí za škody, ktoré vzniknú používaním, ktoré nie je v súlade
s určeným použitím alebo boli spôsobené nesprávnou obsluhou.
Obsah
1 Vysvetlenie symbolov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .177
2 Bezpečnostné pokyny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .178
3 Používanie v súlade s určením . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181
4 Technický opis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181
5 Montáž. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .182
6 Obsluha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .184
7 Čistenie a údržba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .186
8 Odstraňovanie porúch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .186
9 Záruka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .187
10 Likvidácia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .187
11 Technické údaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .188
1Vysvetlenie symbolov
!
!
STRAHA!
Bezpečnostné upozornenie na nebezpečnú situáciu, ktorá môže
viesť k usmrteniu alebo ťažkému poraneniu, ak sa jej nezabráni.
UPOZORNENIE!
Bezpečnostné upozornenie na nebezpečnú situáciu, ktorá môže
viesť k ľahkému alebo stredne ťažkému usmrteniu alebo ťažkému
poraneniu, ak sa jej nezabráni.
CL440-460-LDC-LGC-R600a-IO-EMEA16.book Seite 177 Freitag, 10. Mai 2019 8:18 20
SK
Bezpečnostné pokyny CL440, CL460
178
A
I
2Bezpečnostné pokyny
!
STRAHA! Nebezpečenstvo požiaru/horľavé materiály
Udržujte vetracie otvory na telese zariadenia alebo v zabudovaných
konštrukciách nezablokované.
Nepoužívajte žiadne mechanické predmety alebo iné prostriedky na
urýchlenie procesu rozmrazovania, okrem prípadu, keď ich výrobca
odporúča na tento proces.
Nepoškoďte chladiaci okruh.
Nepoužívajte v priehradkách na potraviny chladiaceho zariadenia
žiadne elektrické prístroje, okrem prípadu, keď výrobca odporúča
používanie týchto zariadení takýmto spôsobom.
2.1 Všeobecná bezpečnost’
!
STRAHA! Nedodržanie týchto varovaní môže mať za následok
smrť alebo vážne poranenie.
Nebezpečenstvo ohrozenia života zásahom elektrického prúdu
Ak zariadenie vykazuje očividné poškodenia, nesmiete ho uviest’ do
prevádzky.
Ak sa poškodí pripojovací kábel tohoto zariadenia, musí ho vymenit’
výrobca, služba zákazníkom alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby
sa zabránilo ohrozeniu.
Opravy tohoto zariadenia smú robit’ len odborníci. Neodbornými
opravami môžu vzniknút’ značné nebezpečenstvá.
POZOR!
Upozornenie na situáciu, ktorá môže viesť k materiálnym škodám, ak sa
jej nezabráni.
POZNÁMKA
Doplňujúce informácie týkajúce sa obsluhy produktu.
CL440-460-LDC-LGC-R600a-IO-EMEA16.book Seite 178 Freitag, 10. Mai 2019 8:18 20
SK
CL440, CL460 Bezpečnostné pokyny
179
Ohrozenie zdravia
Toto zariadenie smú používať deti od 8 rokov a osoby so zníženými
psychickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami
a vedomosťami, keď sú pod dozorom alebo keď boli poučené
o bezpečnom používaní zariadenia a chápu, aké riziká z toho
vyplývajú.
Deti sa nesmú hrať so zariadením.
Čistenie a bežnú údržbu nesmú deti vykonávať bez dozoru.
Deti vo veku od 3 do 8 rokov smú vkladať potraviny do chladiacich
zariadení a tiež ich z nich vyberať
Nebezpečenstvo výbuchu
V prístroji neuskladňujte látky, pri ktorých hrozí nebezpečenstvo
výbuchu, napr. sprejové nádoby s hnacím plynom.
!
UPOZORNENIE! Nedodržanie týchto upozornení môže mať za
následok drobné alebo stredne ťažké poranenie.
Nebezpečenstvo ohrozenia života zásahom elektrického prúdu
Odpojte zariadenie z el. siete
pred každým čistením a ošetrovaním
po každom použití
Ohrozenie zdravia
Potraviny sa smú uskladnit’ len v originálnom balení alebo vo
vhodných nádobách.
A
POZOR! Nebezpečenstvo poškodenia
Porovnajte údaj o napätí na typovom štítku s prívodom el. energie,
ktorý máte k dispozícii.
Pripojte chladiace zariadenie s pripájacím káblom na striedavý prúd
k sieti striedavého napätia.
Nikdy nevyt’ahujte zástrčku zo zásuvky za pripojovací kábel.
Chladiace zariadenie nie je vhodné na prepravu dráždivých alebo
rozpúšt’adlá obsahujúcich látok.
Toto chladiace zariadenie obsahuje v izolácii horľavý cyklopentan.
Plyny v izolačných materiáloch vyžadujú špeciálnu metódu na
likvidáciu. Chladiace zariadenie na konci životnosti odovzdajte
k riadnej likvidácii.
CL440-460-LDC-LGC-R600a-IO-EMEA16.book Seite 179 Freitag, 10. Mai 2019 8:18 20
SK
Bezpečnostné pokyny CL440, CL460
180
2.2 Bezpečnost’ pri prevádzke zariadenia
!
UPOZORNENIE! Nedodržanie týchto upozornení môže mať za
následok drobné alebo stredne ťažké poranenie.
Nebezpečenstvo ohrozenia života zásahom elektrického prúdu
Pred uvedením do prevádzky dbajte, aby boli prívod a zástrčka suché.
Ohrozenie zdravia
Otvorenie dverí na dlhšiu dobu môže spôsobiť značný nárast teploty
v priehradkách zariadenia.
Pravidelne čisťte povrchy, ktoré môžu prísť do kontaktu s potravinami
a prístupnými systémami na odvádzanie kondenzátu.
Surové mäso a ryby uskladnite v zariadení vo vhodných nádobách,
aby neprišli do kontaktu s inými potravinami alebo aby na ne
nekvapkali.
Ak je zariadenie dlhšiu dobu prázdne a nepoužíva sa:
Zariadenie vypnite.
–Zariadenie odmrazte.
Zariadenie vyčisťte a vysušte.
Nechajte otvorené dvere, aby ste zabránili tvorbe plesní.
A
POZOR! Nebezpečenstvo poškodenia
Nepoužívajte žiadne elektrické prístroje vo vnútri chladiaceho
zariadenia, okrem prístrojov, ktoré sú na to doporučené výrobcom
zariadenia.
Nepostavte zariadenie v blízkosti otvoreného ohňa alebo iných
zdrojov tepla (kúrenie, slnečné žiarenie, plynové kachle atď.).
Nebezpečenstvo prehriatia!
Ubezpečte sa, že po celú dobu je na všetkých štyroch stranách
chladiaceho zariadenia minimálne 50 mm voľného priestoru
na vetranie. Neblokujte vetrací priestor žiadnymi predmetmi, ktoré by
mohli prekážať prúdeniu vzduchu k chladiacim súčiastkam.
Neumiestňujte chladiace zariadenie do uzavretých priehradiek alebo
priestorov bez prúdenia alebo s minimálnym prúdením vzduchu.
Dbajte, aby nedošlo k zakrytiu vetracích otvorov.
Do vnútornej nádoby nedávajte žiadne kvapaliny alebo ľad.
Nikdy neponorte zariadenie do vody.
Chráňte zariadenie a káble pred horúčavou a vlhkom.
CL440-460-LDC-LGC-R600a-IO-EMEA16.book Seite 180 Freitag, 10. Mai 2019 8:18 20
SK
CL440, CL460 Používanie v súlade s určením
181
3Používanie vsúladesurčením
Chladiace zariadenie je vhodné na chladenie nápojov a pochutín.
Zariadenie je určené na použitie do elektrickej siete so striedavým prúdom.
Chladiaci prístroj je určený na domáce použitie a podobné oblasti použitia, ako
napríklad
v kuchyniach pre personál v obchodoch, úradoch a iných pracovných oblastiach
v poľnohospodárstve
pre hostí v hoteloch, moteloch a iných ubytovacích zariadeniach
v penziónoch s raňajkami
na cateringoch a na podobne účely
!
4 Technický opis
V chladiacom zariadenie je možné chladiť výrobky a udržiavať ich chladné. Deliaca
mreža sa môže použiť na oddeľovanie potravín, napr. fliaš a sladkostí. Chladiace
zariadenie pracuje s kompresorovým chladením.
Ovládací prvok
UPOZORNENIE! Nebezpečenstvo ohrozenia zdravia
Skontrolujte, či chladiaci výkon zariadenia zodpovedá požiadavkám
potravín alebo liekov, ktoré chcete chladiť.
Č. na
obr. 1,
strane 3
Označenie
1 Regulátor teploty
CL440-460-LDC-LGC-R600a-IO-EMEA16.book Seite 181 Freitag, 10. Mai 2019 8:18 20
SK
Montáž CL440, CL460
182
5Montáž
!
A
A
Chladiace zariadenie je určené na voľne stojacu montáž, ale môže sa zabudovať, ak
sú splnené nasledujúce podmienky pre zabezpečenie uspokojujúcej prevádzky
a maximálneho chladiaceho výkonu.
Chladiace zariadenie musí byť starostlivo vyrovnané, aby bola zaručená správna
funkcia.
Pre verziu so sklenenými dverami: Na dverách sa kondenzuje vlhkosť, ak je vlh-
kosť vzduchu vyššia ako 65 % pri teplote okolia 25 °C.
Výstupná zásuvka pri pripojenie k elektrickej sieti musí byť voľne prístupná.
Keď je chladiace zariadenie umiestnené, napájací kábel nesmie byť zachytený
alebo poškodený.
Vetranie (obr. 3, strane 4)
Vetranie musí byť zabezpečené, ako je znázornené v alternatívach A, B, C
alebo D.
Ak sa používajú vetracie mriežky (1), každá musí mať otvor minimálne 200 cm².
STRAHA! Nebezpečenstvo požiaru
Poškodenie chladiaceho okruhu na zadnej strane chladiaceho
zariadenia predstavuje nebezpečenstvo požiaru, keďže chladivo
je vysoko horľavé. Chladiace zariadenie vždy upevnite v súlade
s návodom, aby sa zabránilo poškodeniu chladiaceho okruhu kvôli
nestabilite chladiaceho zariadenia.
Pri umiestňovaní zariadenia sa ubezpečte, že napájací kábel nie je
zachytený alebo poškodený.
Neumiestňuje žiadne viacnásobné prenosné zásuvky alebo
prenosné napájacie adaptéry na zadnú stranu zariadenia.
POZOR! Nebezpečenstvo poškodenia
Pri prenášaní chladiaceho zariadenie s ním manipulujte s náležitou sta-
rostlivosťou.
Chladiace zariadenie musia prenášať dve osoby.
Chladiace zariadenie prenášajte len vo zvislej polohe.
Dávajte pozor, aby ste nepoškodili technické súčiastky umiestnené
na zadnej strane.
POZOR! Nebezpečenstvo poškodenia
Nepoužívajte predlžovacie káble alebo neuzemnené (dvojvidlicové)
adaptéry.
CL440-460-LDC-LGC-R600a-IO-EMEA16.book Seite 182 Freitag, 10. Mai 2019 8:18 20
SK
CL440, CL460 Montáž
183
Minimálna vzdialenosť medzi zadnou stranou chladiaceho zariadenia a okolitou
konštrukciou má byť nasledujúca:
Vetracie potrubie musí mať minimálny rozmer 105 mm x šírka chladiaceho zaria-
denia.
Len celé chladiace zariadenie musí zasahovať do vetracieho potrubia, ako je
zobrazené na obrázku.
Vzduch prechádzajúci cez vetracie potrubie nesmie byť prehrievaný žiadny zdro-
jom tepla.
Vetracie potrubie nesmú blokovať žiadne prekážky. Najmä prenosné viacvýstu-
pové zásuvky alebo prenosné zdroje napájania, ktoré sa môžu zohriať, sa nesmú
uschovávať na zadnej strane chladiaceho zariadenia.
5.1 Upevnenie chladiaceho zariadenia
Upevnite chladiace zariadenie cez jeho upevňovací podstavec, ako je znázor-
nené na obrázku (obr. 2, strane 3).
5.2 Výmena dekoračnej platne
Dekoračnú platňu vymeňte podľa obrázku (obr. 4 až obr. 7, strane 5).
5.3 Montáž posuvného kovania (voliteľné)
Môžete namontovať posuvné kovanie, s ktorým sa dvere chladiaceho zariadenia
otvoria súčasne s dverami zabudovanej skrinky.
Namontujte posuvné kovanie podľa obrázku (obr. 8, strane 6, až obr. l,
strane 9).
Č. na
obr. 3, strane 4
Min. vzdialenosť
220mm
3105mm
CL440-460-LDC-LGC-R600a-IO-EMEA16.book Seite 183 Freitag, 10. Mai 2019 8:18 20
SK
Obsluha CL440, CL460
184
5.4 Zmena smeru otvárania dverí
Zmeňte smer otvárania dverí podľa obrázku (obr. m, obr. n aobr.q,
strane 10).
alebo ...
Zmeňte smer otvárania dverí s posuvným kovaním podľa obrázku (obr. m
obr. q, strane 10).
6Obsluha
!
I
6.1 Tipy pre úsporu energie
Zvoľte dobre odvetrané a pred slnečným žiarením chránené miesto osadenia.
Teplé jedlá nechajte najprv ochladit’, pokým ich budete v zariadení udržiavat’
studené.
Neotvárajte chladiace zariadenia častejšie než je to potrebné.
Nenechávajte chladiace zariadenie otvorené dlhšie než je to potrebné.
UPOZORNENIE! Nebezpečenstvo ohrozenia zdravia!
Potraviny sa smú skladovať len v originálnych baleniach alebo vhodných
nádobách.
POZNÁMKA
Pred uvedením nového chladiaceho zariadenia do prevádzky by ste
ho z hygienických dôvodov mali vyčistiť zvonku a zvnútra vlhkou
handričkou (pozri tiež kap. „Čistenie a údržba“ na strane 186).
Ak zariadenie chladí dlhšiu dobu, vo vnútri sa môže vytvoriť niekoľko
kvapiek vody. Je to normálne, pretože vlhkosť vo vzduchu konden-
zuje na kvapky vody, keď sa teplota v chladiacom zariadení zníži.
Chladiace zariadenie nemá poruchu. Utrite ho príp. suchou han-
drou.
CL440-460-LDC-LGC-R600a-IO-EMEA16.book Seite 184 Freitag, 10. Mai 2019 8:18 20
SK
CL440, CL460 Obsluha
185
6.2 Používanie chladiaceho zariadenia
!
A
Postavte chladiace zariadenie na pevný podklad.
Pripojte pripájací kábel k sieti so striedavým prúdom.
Chladiace zariadenie sa spustí s chladením vnútorného priestoru.
Nastavte regulátor teploty (obr. 1 1, strane 3) do želanej polohy:
Max: najnižšia teplota
Min: najvyššia teplota
Ak chcete chladiace zariadenie vypnúť, vytiahnite pripájací kábel.
Vyčisťte vnútro zariadenia, aby bolo dostatočne suché.
6.3 Uzamknutie dverí
Otočte kľúčik o štvrtinu otočenia doľava pre uzamknutie chladiaceho zariadenia
(obr. r, strane 11).
STRAHA! Nebezpečenstvo udusenia
Ak deti vlezú do nepoužívaného chladiaceho zariadenia a dvere sa
za nimi zatvoria, môžu sa vo vnútri zariadenia udusiť.
Ak chladiace zariadenie nebudete používať dlhší čas, vykonajte nasle-
dujúce preventívne kroky:
Demontujte dvere.
Nechajte zásuvky na svojom mieste, aby deti nemohli ľahko vliezť
dnu.
POZOR! Nebezpečenstvo poškodenia
Dbajte na to, aby sa v chladničke nachádzali len predmety, príp.
tovar, ktorý sa môže chladiť na zvolenú teplotu.
Dbajte na to, aby sa nápoje alebo jedlá v sklenených nádobách
neschladili príliš silno. Kvapaliny sa pri zamŕzaní rozťahujú, a môžu
preto poškodiť sklenené nádoby.
Postarajte sa, aby chladiace zariadenie bolo dobre odvetrávané,
takže vygenerované teplo môže byť odvádzané. V opačnom prí-
pade nemôže byť zaručená správna funkcia. Predovšetkým sa nesmú
zakrývať vetracie otvory.
CL440-460-LDC-LGC-R600a-IO-EMEA16.book Seite 185 Freitag, 10. Mai 2019 8:18 20
SK
Čistenie a údržba CL440, CL460
186
6.4 Výmena žiarovky
A
7 Čistenie a údržba
!
A
Na čistenie vnútra chladiaceho zariadenia používajte mäkkú utierku, vlažnú vodu
a jemný čistiaci prostriedok.
Chladiace zariadenie umyte čistou vodou a nechajte dôkladne vyschnúť.
V ročných intervaloch odstraňujte s pomocou kefy alebo mäkkej utierky prach
z chladiaceho agregátu na zadnej strane chladiaceho zariadenia.
8 Odstraňovanie porúch
POZOR! Nebezpečenstvo poškodenia
Kontrolku smie vymeniť len výrobca, servisný technik alebo osoba
s podobnou kvalifikáciou, aby sa zabránilo nebezpečenstvu.
STRAHA! Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom
Pred každým čistením a ošetrovaním odpojte zariadenie od napájania.
POZOR! Nebezpečenstvo poškodenia
Chladiace zariadenie nikdy nečistite pod tečúcou vodou alebo
dokonca vo vode.
Na čistenie nepoužívajte ostré čistiace prostriedky alebo tvrdé pred-
mety, pretože by mohli poškodiť chladiace zariadenie.
Problém Možná príčina Návrh riešenia
Žiadne napätie. Prerušenie prípojného
vedenia batéria –
elektronika.
Vytvorte spojenie.
Hlavný vypínač je
chybný
(ak je namontovaný).
Vymeňte hlavný vypínač.
Prídavná výkono
poistka prehorená
(ak je namontovaná).
Vymeňte výkonovú poistku.
CL440-460-LDC-LGC-R600a-IO-EMEA16.book Seite 186 Freitag, 10. Mai 2019 8:18 20
SK
CL440, CL460 Záruka
187
9Záruka
Platí zákonom stanovená záručná lehota. Ak by bol výrobok chybný, obráťte sa na
vášho špecializovaného predajcu alebo na pobočku výrobcu vo vašej krajine (adresy
pozri na zadnej strane návodu).
Ak žiadate o vybavenie opravy alebo nárokov vyplývajúcich zo záruky, musíte prilož
nasledovné podklady:
kópiu faktúry s dátumom kúpy,
dôvod reklamácie alebo opis chyby.
10 Likvidácia
Obalový materiál podľa možnosti odovzdajte do príslušného odpadu na
recykláciu.
M
Keď výrobok definitívne vyradíte z prevádzky, informujte sa v najbližšom
recyklačnom stredisku alebo u vášho špecializovaného predajcu o
príslušných predpisoch týkajúcich sa likvidácie.
Napätie je prítomné, ale
kompresor nepracuje
(pripojený k napájaniu
striedavým prúdom).
Teplota okolia je príliš
vysoká.
Vetranie
a odvzdušnenie nie je
dostatočné.
Premiestnite chladiace zariadenie
na iné miesto.
Kondenzátor je znečis-
tený.
Vyčisťte kondenzátor.
Nedostatočné chlade-
nie, kompresor pracuje
dlhú dobu/nepretržite.
Teplota okolia je príliš
vysoká.
Vetranie
a odvzdušnenie nie je
dostatočné.
Premiestnite chladiace zariadenie
na iné miesto.
Kondenzátor je znečis-
tený.
Vyčisťte kondenzátor.
Príliš nízka teplota alebo
veľká teplotná odchýlka.
Kompresor je chybný. Vymeňte kompresor.
Problém Možná príčina Návrh riešenia
CL440-460-LDC-LGC-R600a-IO-EMEA16.book Seite 187 Freitag, 10. Mai 2019 8:18 20
SK
Technické údaje CL440, CL460
188
11 Technické údaje
CL440LDC CL440LGC
Hrubý objem: 38 l
Pripájacie napätie: 220 – 240 Vw, 50 Hz
Príkon: 55 W
12,1 W (220 – 240 Vw)
Teplotný rozsah: +4 °C až +12 °C
Kategória: 1 (priehradka
na uskladnenie čerst-
vých potravín)
2 (chladiaci spotrebič
s vyššou teplotou)
Trieda energetickej účinnosti: A+
Spotreba: 87 kWh/ročne 88 kWh/ročne
Užitočný objem: 34,5 l 35,5 l
Klimatická trieda: T
Chladiaci prostriedok: R600a
Teplota okolia: +18 °C až +43 °C
Emisie hluku (akustický výkon): 38 dB
Rozmery (Š × V × H): 401 × 554 × 440 mm 401 × 554 × 450 mm
Hmotnosť: 17,2kg 18,9kg
Skúška/certifikát:
ID 1419065711
CL440-460-LDC-LGC-R600a-IO-EMEA16.book Seite 188 Freitag, 10. Mai 2019 8:18 20
SK
CL440, CL460 Technické údaje
189
CL460LDC CL460LGC
Hrubý objem: 60 l
Pripájacie napätie: 220 – 240 Vw, 50 Hz
Príkon: 55 W
12,1 W (220 – 240 Vw)
Teplotný rozsah: +4 °C až +12 °C
Kategória: 1 (priehradka
na uskladnenie čerst-
vých potravín)
2 (chladiaci spotrebič
s vyššou teplotou)
Trieda energetickej účinnosti: A+
Spotreba: 97 kWh/ročne 95 kWh/ročne
Užitočný objem: 49 l 50 l
Klimatická trieda: T
Chladiaci prostriedok: R600a
Teplota okolia: +18 °C až +43 °C
Emisie hluku (akustický výkon): 38 dB
Rozmery (Š × V × H): 485 × 562 × 475 mm 485 × 562 × 485 mm
Hmotnosť: 19,5 kg 21,5 kg
Skúška/certifikát:
CL440-460-LDC-LGC-R600a-IO-EMEA16.book Seite 189 Freitag, 10. Mai 2019 8:18 20
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65
 • Page 66 66
 • Page 67 67
 • Page 68 68
 • Page 69 69
 • Page 70 70
 • Page 71 71
 • Page 72 72
 • Page 73 73
 • Page 74 74
 • Page 75 75
 • Page 76 76
 • Page 77 77
 • Page 78 78
 • Page 79 79
 • Page 80 80
 • Page 81 81
 • Page 82 82
 • Page 83 83
 • Page 84 84
 • Page 85 85
 • Page 86 86
 • Page 87 87
 • Page 88 88
 • Page 89 89
 • Page 90 90
 • Page 91 91
 • Page 92 92
 • Page 93 93
 • Page 94 94
 • Page 95 95
 • Page 96 96
 • Page 97 97
 • Page 98 98
 • Page 99 99
 • Page 100 100
 • Page 101 101
 • Page 102 102
 • Page 103 103
 • Page 104 104
 • Page 105 105
 • Page 106 106
 • Page 107 107
 • Page 108 108
 • Page 109 109
 • Page 110 110
 • Page 111 111
 • Page 112 112
 • Page 113 113
 • Page 114 114
 • Page 115 115
 • Page 116 116
 • Page 117 117
 • Page 118 118
 • Page 119 119
 • Page 120 120
 • Page 121 121
 • Page 122 122
 • Page 123 123
 • Page 124 124
 • Page 125 125
 • Page 126 126
 • Page 127 127
 • Page 128 128
 • Page 129 129
 • Page 130 130
 • Page 131 131
 • Page 132 132
 • Page 133 133
 • Page 134 134
 • Page 135 135
 • Page 136 136
 • Page 137 137
 • Page 138 138
 • Page 139 139
 • Page 140 140
 • Page 141 141
 • Page 142 142
 • Page 143 143
 • Page 144 144
 • Page 145 145
 • Page 146 146
 • Page 147 147
 • Page 148 148
 • Page 149 149
 • Page 150 150
 • Page 151 151
 • Page 152 152
 • Page 153 153
 • Page 154 154
 • Page 155 155
 • Page 156 156
 • Page 157 157
 • Page 158 158
 • Page 159 159
 • Page 160 160
 • Page 161 161
 • Page 162 162
 • Page 163 163
 • Page 164 164
 • Page 165 165
 • Page 166 166
 • Page 167 167
 • Page 168 168
 • Page 169 169
 • Page 170 170
 • Page 171 171
 • Page 172 172
 • Page 173 173
 • Page 174 174
 • Page 175 175
 • Page 176 176
 • Page 177 177
 • Page 178 178
 • Page 179 179
 • Page 180 180
 • Page 181 181
 • Page 182 182
 • Page 183 183
 • Page 184 184
 • Page 185 185
 • Page 186 186
 • Page 187 187
 • Page 188 188
 • Page 189 189
 • Page 190 190
 • Page 191 191
 • Page 192 192
 • Page 193 193
 • Page 194 194
 • Page 195 195
 • Page 196 196
 • Page 197 197
 • Page 198 198
 • Page 199 199
 • Page 200 200
 • Page 201 201
 • Page 202 202
 • Page 203 203
 • Page 204 204
 • Page 205 205
 • Page 206 206
 • Page 207 207
 • Page 208 208
 • Page 209 209
 • Page 210 210
 • Page 211 211
 • Page 212 212
 • Page 213 213
 • Page 214 214
 • Page 215 215
 • Page 216 216

Dometic CL440LDC, CL440LGC, CL460LDC, CL460LGC Návod na používanie

Kategória
Mrazničky
Typ
Návod na používanie