Dometic HiPro3000, HiPro4000, HiPro4000Vision, HiPro6000 Návod na používanie

Kategória
Chladiace boxy
Typ
Návod na používanie
HiPro3000, HiPro4000,
HiPro4000Vision, HiPro6000
Minibar
Installation and Operating Manual. . . . . . . 14
Minibar
Montage- und Bedienungsanleitung . . . . .29
Minibar
Instructions de montage
et de service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44
Minibar
Instrucciones de montaje y de uso . . . . . . . 61
Minibar
Instruções de montagem e manual de
instruções . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .77
Minibar
Istruzioni di montaggio e d’uso . . . . . . . . .94
Minibar
Montagehandleiding en
gebruiksaanwijzing . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
Minibar
Monterings- og betjeningsvejledning . . .125
Minibar
Monterings- och bruksanvisning . . . . . . . 140
Minibar
Monterings- og bruksanvisning. . . . . . . . 155
Minibaari
Asennus- ja käyttöohje . . . . . . . . . . . . . . . 170
Мини-бар
Инструкция по монтажу и эксплуатации 185
Minibar
Instrukcja montażu i obsługi. . . . . . . . . . . 202
Minibar
Návod na montáž a uvedenie
do prevádzky. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219
Minibar
Návod k montáži a obsluze . . . . . . . . . . . 234
Minibár
Szerelési és használati útmutató . . . . . . . 249
EN
DE
FR
ES
PT
IT
NL
DA
SV
NO
FI
RU
PL
SK
CS
HU
MINIBAR
HIPRO
HiPro3000_4000_6000_Vision-IO-16s.book Seite 1 Freitag, 7. Juni 2019 10:44 10
SK
HiPro Vysvetlenie symbolov
219
Pred montážou a uvedením do prevádzky si prosim pozorne prečítajte
tento návod a odložte si ho. V prípade odovzdania výrobku ďalšiemu
používateľovi mu odovzdajte aj tento návod.
Obsah
1 Vysvetlenie symbolov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .219
2 Bezpečnostné pokyny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220
3 Rozsah dodávky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222
4 Príslušenstvo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222
5 Použitie na určený účel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223
6 Technický opis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223
7 Inštalácia a pripojenie chladiaceho zariadenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224
8 Používanie chladiaceho zariadenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227
9 Čistenie a starostlivosť . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230
10 Odstraňovanie porúch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .231
11 Záruka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232
12 Likvidácia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232
13 Technické údaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233
1Vysvetlenie symbolov
!
!
STRAHA!
Bezpečnostné upozornenie na nebezpečnú situáciu, ktorá môže
viesť k usmrteniu alebo ťažkému poraneniu, ak sa jej nezabráni.
UPOZORNENIE!
Bezpečnostné upozornenie na nebezpečnú situáciu, ktorá môže
viesť k ľahkému alebo stredne ťažkému usmrteniu alebo ťažkému
poraneniu, ak sa jej nezabráni.
HiPro3000_4000_6000_Vision-IO-16s.book Seite 219 Freitag, 7. Juni 2019 10:44 10
SK
Bezpečnostné pokyny HiPro
220
A
I
2Bezpečnostné pokyny
Výrobca v nasledujúcich prípadoch nepreberá za škody žiadnu záruku:
Chyby montáže alebo pripojenia
Poškodenia produktu mechanickým pôsobením a nesprávnym pripájacím
napätím
Zmeny produktu bez vyjadreného povolenia výrobcu
Použitie na iné účely ako sú účely uvedené v návode
2.1 Všeobecná bezpečnosť
!
STRAHA!
Toto zariadenie môžu používať deti od 8 rokov a okrem
toho aj osoby so zníženými psychickými, senzorickými
alebo mentálnymi schopnosťami alebo nedostatkom
skúseností a vedomostí, ak sú pod dozorom alebo boli
poučené o bezpečnom používaní zariadenia a o
nebezpečenstvách z toho vyplývajúcich.
Čistenie a bežnú údržbu nesmú deti vykonávať bez
dozoru.
Deti by nemali zostávať bez dozoru, aby bolo isté, že sa
nebudú hrať so zariadením.
Nikdy neotvárajte absorpčný agregát. Je pod vysokým tlakom
a v prípade jeho otvorenia môže spôsobiť poranenia.
V zariadení neskladujte látky, pri ktorých hrozí nebezpečenstvo
výbuchu, napr. sprejové nádoby s hnacím plynom.
POZOR!
Upozornenie na situáciu, ktorá môže viesť k materiálnym škodám, ak sa
jej nezabráni.
POZNÁMKA
Doplňujúce informácie týkajúce sa obsluhy produktu.
HiPro3000_4000_6000_Vision-IO-16s.book Seite 220 Freitag, 7. Juni 2019 10:44 10
SK
HiPro Bezpečnostné pokyny
221
Chladiaci prostriedok v chladiacom okruhu je ľahko vznietiteľný.
V prípade poškodenia chladiaceho okruhu (zápach amoniaku):
Zariadenie vypnite.
Nepoužívajte otvorený oheň a zabráňte vzniku iskier.
Dobre vyvetrajte priestor.
Ak je zariadenie viditeľne poškodené, nesmie sa uviesť do prevádzky.
Keď je pripájací kábel tohto zariadenia poškodený, musí ho vymeniť
výrobca, jeho oddelenie služieb zákazníkom alebo iná kvalifikovaná
osoba, aby sa predišlo ohrozeniam.
Opravy na tomto zariadení smú vykonávať len odborníci.
Neodbornými opravami môžu vzniknúť značné nebezpečenstvá.
!
UPOZORNENIE!
Nebezpečenstvo pomliaždenia! Nesiahajte do závesu.
Pred uvedením do prevádzky dbajte na to, aby prívodný kábel
a sieťová zástrčka boli suché.
Potraviny sa smú uskladňovať len v originálnom obale alebo vhodných
nádobách.
A
POZOR!
Chladiaci okruh v žiadnom prípade neotvárajte.
Zariadenie nemontujte v blízkosti otvoreného ohňa alebo iných
zdrojov tepla (kúrenie, plynové pece atď.).
Porovnajte údaje o napätí na typovom štítku s existujúcim zdrojom
napätia.
Pripojte chladiace zariadenie k sieti striedavého napätia len pomocou
príslušného pripájacieho kábla.
Sieťovú zástrčku nikdy nevyťahujte zo zásuvky za pripájací kábel.
V chladiacom zariadení neskladujte žiadne leptavé látky alebo látky
obsahujúce rozpúšťadlá.
Používajte len kábel s vhodným prierezom vodiča.
Otvor na kondenzovanú vodu vždy udržiavajte čistý.
2.2 Bezpečnosť pri prevádzke chladiaceho zariadenia
A
POZOR!
Nepoužívajte v chladiacom zariadení žiadne elektrické zariadenia,
okrem prípadu, keď výrobca odporúča používanie týchto zariadení
takýmto spôsobom.
HiPro3000_4000_6000_Vision-IO-16s.book Seite 221 Freitag, 7. Juni 2019 10:44 10
SK
Rozsah dodávky HiPro
222
Nebezpečenstvo prehriatia!
Dbajte na to, aby sa teplo, ktoré vzniká pri prevádzke, mohlo
dostatočne odvádzať. Zabezpečte, aby zariadenie bolo umiestnené
v dostatočnej vzdialenosti od stien alebo predmetov a bola tak
umožnená cirkulácia vzduchu.
Absorpčný agregát je pri prevádzke horúci. Nedotýkajte sa
absorpčného agregátu!
Dbajte na to, aby vetracie otvory neboli zakryté.
Do vnútorného zásobníka neplňte žiadne kvapaliny alebo ľad.
Zariadenie nikdy neponárajte do vody.
Chráňte zariadenie a káble pred vysokými teplotami a mokrom.
Dbajte na to, aby sa potraviny nedotýkali stien chladiaceho priestoru.
3 Rozsah dodávky
4Príslušenstvo
Dostupné ako príslušenstvo (nie je súčasťou dodávky):
Množstvo Označenie
1 Minibar
2 Vkladacia polica
2 Priehradka vo dverách (okrem modelu HiPro4000Vision)
1 Návod na montáž a obsluhu
Označenie Vysvetlenie
Diaľkové ovládanie Na kontrolu otvorenia dverí a reguláciu teploty
Reflektor Na kontrolu otvorenia dverí
Kľúč Pre modely so zámkom
Posuvný záves Na súčasné otváranie dverí nábytku a dverí chladiaceho zariadenia
Kryt agregátu
a vysoké nožičky
zariadenia
Pre HiPro4000 a HiPro4000Vision, ako voľne stojace varianty
HiPro3000_4000_6000_Vision-IO-16s.book Seite 222 Freitag, 7. Juni 2019 10:44 10
SK
HiPro Použitie na určený účel
223
5 Použitie na určený účel
Minibar je dimenzovaný na prevádzku v uzavretých budovách, napr.:
v kuchyniach pre personál v obchodoch, úradoch a iných pracovných oblastiach
v poľnohospodárstve
v hoteloch, moteloch a iných ubytovacích zariadeniach
v penziónoch s raňajkami
na cateringoch a na podobne účely
Minibar nie je vhodný pre zabudovanie do obytných vozidiel, karavanov alebo
člnov.
Minibar je určený pre zabudovanie do nábytku alebo do výklenku. Po montáži smie
byť prístupná len predná časť zariadenia.
Minibary HiPro4000 a HiPro4000Vision môžu tiež voľne stáť na zemi, keď je
namontovaný voliteľný dostupný kryt agregátu na zadnej strane a sú namontované
vysoké nožičky zariadenia.
Minibar je vhodný výlučne na chladenie a skladovanie nápojov a potravín
v uzavretých nádobách.
Minibar nie je vhodný na skladovanie rýchlo sa kaziacich potravín.
!
!
6 Technický opis
Minibar je chladiace zariadenie s absorpčným chladením. Ako chladivo sa používa
amoniak. Všetky použité materiály sú nezávadné pre potraviny. Chladiaci okruh si
nevyžaduje údržbu.
Minibar (okrem modelu HiPro4000Vision) má dve vkladacie police a dve priehradky
vo dverách. Jedna priehradka vo dverách je určená na fľaše. Do priehradky vo
dverách na fľaše je možné postaviť jednu 1,5-litrovú fľašu. Druhá priehradka vo
dverách je určená pre menšie fľaše alebo pochutiny.
STRAHA!
Zariadenie nie je určené na odborné skladovanie liekov.
UPOZORNENIE! Nebezpečenstvo ohrozenia zdravia!
Skontrolujte, či chladiaci výkon zariadenia zodpovedá požiadavkám
potravín určených na chladenie.
HiPro3000_4000_6000_Vision-IO-16s.book Seite 223 Freitag, 7. Juni 2019 10:44 10
SK
Inštalácia a pripojenie chladiaceho zariadenia HiPro
224
Minibar HiPro4000Vision má dve vkladacie police a jedny priehľadné dvere
z akrylátového skla bez priehradiek vo dverách.
Minibary HiPro4000 a HiPro4000Vision sa môžu voliteľne používať s krytom
agregátu a vysokými nožičkami zariadenia ako voľne stojace varianty.
6.1 Ovládacie prvky na chladiacom zariadení
6.2 Ovládacie prvky mimo chladiaceho zariadenia
7 Inštalácia a pripojenie chladiaceho
zariadenia
7.1 Pokyny pre inštaláciu chladiaceho zariadenia
Pri inštalácii dodržujte nasledujúce pokyny:
Chladiace zariadenie nainštalujte tak, aby sa zohriaty vzduch mohol dobre
odvádzať (buď smerom hore alebo do strán, obr. 3, strane 4).
Č. na
obr. 1, strane 2
Vysvetlenie
1 Osvetlenie vnútorného priestoru
2 LED kontroly otvorenia dverí (voliteľné)
3 Vkladacia polica
4 Priehradka vo dverách dole
5 Priehradka vo dverách hore
Č. na
obr. 2, strane 3
Vysvetlenie
1 Diaľkové ovládanie na kontrolu otvorenia dverí a reguláciu teploty
(voliteľné)
HiPro3000_4000_6000_Vision-IO-16s.book Seite 224 Freitag, 7. Juni 2019 10:44 10
SK
HiPro Inštalácia a pripojenie chladiaceho zariadenia
225
Dodržte minimálnu vzdialenosť 20 mm medzi chladiacim agregátom a zadnou
stenou.
Otvory (vetracie otvory atď.) v kryte alebo na miestach zabudovania udržiavajte
voľné, bez akýchkoľvek predmetov.
7.2 Inštalácia voľne stojaceho chladiaceho zariadenia
Ak chcete chladiace zariadenie postaviť na zem ako voľnej stojace, dodržujte
nasledujúce pokyny:
Chladiace zariadenie umiestnite do vodorovnej polohy. Na kontrolu použite
vodováhu.
7.3 Montáž chladiaceho zariadenia do nábytku
Ak chcete chladiace zariadenie namontovať do nábytku, dodržujte nasledujúce
pokyny:
Chladiace zariadenie postavte tak, aby obidve nožičky zariadenia doliehali na
odstavnú plochu.
Cirkulácia vzduchu nesmie byť obmedzená (obr. 3, strane 4).
Do vetracieho kanálu smie zasahovať len chladiaci agregát.
Vzduch vo vetracom kanáli sa nesmie zohrievať inými zdrojmi tepla.
Postupujte nasledovne (obr. 4, strane 5):
Upevnite reflektor pre kontrolu otvorenia dverí (voliteľné).
Pevne naskrutkujte nožičky zariadenia.
Označenie na
obr. 3, strane 4
Vysvetlenie
A Studený privádzaný vzduch
B Teplý odvádzaný vzduch
C Kondenzátor
D Vzdialenosť nad, keď smerom hore alebo do strán nemôže cirku-
lovať dostatočne odvádzaný vzduch
HiPro3000_4000_6000_Vision-IO-16s.book Seite 225 Freitag, 7. Juni 2019 10:44 10
SK
Inštalácia a pripojenie chladiaceho zariadenia HiPro
226
7.4 Zmena dorazu dverí
Doraz dverí môžete zmeniť tak, aby sa dvere otvárali namiesto doprava smerom
doľava.
I
Pri už namontovanej LED pre kontrolu otvorenia dverí najskôr postupujte
nasledovne:
Vytiahnite LED.
Uložte kábel do vedenia.
Znovu vložte LED na druhej strane.
Potom postupujte nasledovne (obr. 5, strane 5 až obr. 9, strane 7):
HiPro4000, HiPro4000Vision (pri vyhotovení s vysokými nožičkami)
Odskrutkujte vysoké nožičky.
HiPro3000, HiPro4000, HiPro6000, HiPro4000Vision
Vytiahnite dolné závesy dopredu.
Dvere so závesmi vysaďte.
Odoberte kolíky závesov.
Kolíky závesov znovu nasaďte na druhej strane.
Dvere s dolnými závesmi znovu nasaďte.
I
HiPro4000, HiPro4000Vision (pri vyhotovení s vysokými nožičkami)
Znovu naskrutkujte vysoké nožičky.
7.5 Montáž posuvných závesov
Dodržujte vzdialenosti na obr. 0, strane 8.
Postupujte podľa obr. a, strane 8 až obr. b, strane 9.
POZNÁMKA
LED kontroly otvorenia dverí (voliteľné) sa musí vždy nachádzať oproti
dorazu dverí.
POZNÁMKA
HiPro4000Vision: Nasaďte dvere otočené o 180°.
HiPro3000_4000_6000_Vision-IO-16s.book Seite 226 Freitag, 7. Juni 2019 10:44 10
SK
HiPro Používanie chladiaceho zariadenia
227
7.6 Vloženie dekoračnej platne
Dodržujte montážne rozmery na obr. c, strane 9.
Odstráňte prídržný krúžok zámku (voliteľné, obr. d, strane 10).
Postupujte podľa obr. d, strane 10 až obr. e, strane 10.
8 Používanie chladiaceho zariadenia
A
I
8.1 Tipy pre úsporu energie
Vyberte dobre vetrané miesto chránené pred priamym slnečným žiarením.
Uveďte chladiace zariadenie približne 12 hodín pred použitím.
Vkladacie police rovnomerne rozmiestnite v chladiacom priestore.
Teplé jedlá nechajte pred vložením najprv vychladnúť.
Chladiace zariadenie neotvárajte častejšie, ako je to potrebné.
Dvere nenechávajte otvorené dlhšie, ako je nevyhnutné. Pri otvorených dverách
je vnútorné osvetlenie nepretržite zapnuté.
Vyhnite sa nastavenie zbytočne nízkych teplôt.
Nastavte teplotu miestnosti na 20 °C.
POZOR!
Vo vnútri chladiaceho zariadenia sa nesmú používať elektrické
zariadenia. Výnimkou sú zariadenia, ktoré sú na to povolené
výrobcom.
Dbajte na to, aby sa nápoje alebo jedlá v sklenených nádobách
neschladili príliš silno. Pri zmrazení nápoje alebo tekuté jedlá zväčšia
svoj objem. Sklenená nádoba sa tak môže zničiť.
Potraviny sa smú uskladňovať len v originálnom obale alebo
vhodných nádobách.
Dbajte na to, aby sa v chladiacom zariadení nachádzali len
predmety, príp. tovar, ktorý sa môže chladiť na zvolenú teplotu.
POZNÁMKA
Skôr, ako nové chladiace zariadenie uvediete do prevádzky, mali by
ste ho z hygienických dôvodov zvnútra a zvonku poutierať vlhkou
handrou (pozri tiež kap. „Čistenie a starostlivosť“ na strane 230).
HiPro3000_4000_6000_Vision-IO-16s.book Seite 227 Freitag, 7. Juni 2019 10:44 10
SK
Používanie chladiaceho zariadenia HiPro
228
8.2 Polohovanie vkladacích políc
Postupujte podľa obr. f, strane 11 až obr. g, strane 11.
8.3 Polohovanie priehradky vo dverách
Postupujte podľa obr. h, strane 11.
8.4 Zapnutie chladiaceho zariadenia
D
!
A
I
Zasuňte sieťovú zástrčku do zásuvky.
Chladiace zariadenie spustí autotest. Približne po 10 sekundách sa na 2 sekundy
rozsvieti vnútorné LED osvetlenie.
Chladiace zariadenie je zapnuté.
I
8
NEBZPEČENSTVO! Nebezpečenstvo ohrozenia života!
Nikdy nemanipulujte s konektormi a spínačmi, keď máte mokré ruky
alebo stojíte vo vode.
STRAHA!
Chladiace zariadenie pripojte len k predpisovo uzemnenej zásuvke.
POZOR!
Sieťová zástrčka musí byť po montáži chladiaceho zariadenia voľne
prístupná.
POZNÁMKA
Chladiace zariadenie sa automaticky zapne, keď je pripojené
k elektrickej sieti.
POZNÁMKA
Po zapnutí potrebuje chladiace zariadenie niekoľko hodín, kým je
v chladiacom priestore dosiahnutá teplota chladenia.
HiPro3000_4000_6000_Vision-IO-16s.book Seite 228 Freitag, 7. Juni 2019 10:44 10
SK
HiPro Používanie chladiaceho zariadenia
229
8.5 Nastavenie teploty
Chladiace zariadenie je vybavené automatickou reguláciou teploty. Teplota
chladenia je prednastavená na 5 °C.
S voliteľný diaľkovým ovládaním môžete prednastavenie zmeniť na 3 °C, 5 °C, 7 °C
alebo 12 °C (obr. i, strane 12). Každým stlačením tlačidlo na diaľkovom ovládaní
sa teplota chladenia mení medzi možnými hodnotami:
Pred prvý použitím odstráňte plastovú izoláciu z držiaka batérie.
Pri stlačení tlačidla zasvieti červená LED na diaľkovom ovládaní. Ak červená LED
nesvieti, potom vymeňte batériu diaľkového ovládania.
Nasmerujte hornú stranu diaľkového ovládania na LED diódy vnútorného
osvetlenia (5). Udržujte pritom vzdialenosť menej ako 20 cm.
Stlačte žlté tlačidlo (3) pre nastavenie teploty chladenia na 3 °C alebo 7 °C.
LED diódy vnútorného osvetlenia (5) trikrát resp. sedemkrát zablikajú pre
signalizovanie prednastavenej teploty (obr. i , strane 12).
Stlačte modré tlačidlo (4) pre nastavenie teploty chladenia na 5 °C alebo 12 °C.
LED diódy vnútorného osvetlenia (5) päťkrát resp. dvanásťkrát zablikajú pre
signalizovanie prednastavenej teploty (obr. i , strane 12).
I
8
8.6 Používanie kontroly otvorenia dverí
Kontrola otvorenia dverí (voliteľné) pomocou LED (obr. 1 4,strane 2) signalizuje, či
dvere chladiaceho zariadenia boli otvorené.
Ak LED kontroly otvorenia dverí svieti:
Otvorte chladiaci box.
Ak je to potrebné, znovu naplňte chladiace zariadenie.
Kontrolu otvorenia dverí resetujte pomocou diaľkového ovládania (voliteľné).
Kvôli tomu jedenkrát stlačte červené tlačidlo (obr. i 1, strane 12).
Zatvorte chladiace zariadenie.
POZNÁMKA
Červená LED svieti ihneď po odoslaní signálu. Ak LED nesvieti,
skontrolujte batérie.
HiPro3000_4000_6000_Vision-IO-16s.book Seite 229 Freitag, 7. Juni 2019 10:44 10
SK
Čistenie a starostlivosť HiPro
230
8.7 Odmrazenie chladiaceho zariadenia
Chladiace zariadenie je vybavené funkciou automatického odmrazenia.
Fáza odmrazenia sa uskutočňuje každých 22 hodín na dobu 2 hodiny.
I
8.8 Vypnutie a odstavenie chladiaceho zariadenia
Ak chladiace zariadenie nebudete používať dlhší čas, postupujte nasledovne:
Vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky.
Vyčisťte chladiace zariadenie (pozri kap. „Čistenie a starostlivosť“ na strane 230).
9 Čistenie a starostlivosť
A
Pred čistením a ošetrovaním odpojte zariadenie od elektrickej siete.
Vyčisťte chladiace zariadenie mäkkou handrou a vlažnou vodou. Používajte
jemný čistiaci prostriedok.
Po vyčistení umyte chladiace zariadenie čistou vodou.
Chladiace zariadenie následne utrite dosucha handrou.
Absorpčný agregát ročne očisťte od prachu pomocou štetca alebo mäkkej
handry.
POZNÁMKA
Prvá fáza odmrazenia sa začne 39 hodín po zapnutí chladiaceho
zariadenia. Pri uvedení do prevádzky cez deň je tak zaručené, že fázy
odmrazenia budú prebiehať v nočných hodinách.
POZOR! Nebezpečenstvo poškodenia!
Chladiace zariadenie pravidelne a ihneď po znečistení očisťte.
Na čistenie nepoužívajte mydlo ani abrazívne, zrnité príp. sódu
obsahujúce čistiace prostriedky.
Na čistenie nepoužívajte žiadne tvrdé predmety.
Nepoužívajte tvrdé alebo špicaté nástroje, aby ste urýchlili proces
odmrazenia.
Dbajte na to, aby do tesnenia nakvapkala voda. Mohlo by to
poškodiť elektroniku.
Zabráňte kontaktu tesnenia dverí s olejom alebo tukom.
Valcové zámky (voliteľné) nedomazávajte. Valcové zámky sú trvalo
namazané zo závodu.
HiPro3000_4000_6000_Vision-IO-16s.book Seite 230 Freitag, 7. Juni 2019 10:44 10
SK
HiPro Odstraňovanie porúch
231
10 Odstraňovanie porúch
Porucha Možná príčina Riešenie
Žiadne chladenie,
absorpčný agregát stu-
dený
Sieťová zástrčka nie je zapojená Sieťovú zástrčku zapojte
do zásuvky
Zásuvka bez napätia Skontrolujte domo
poistku
Chybná elektronika alebo senzoro
čidlo
Autorizovaný servis:
Namontujte novú elektro-
niku alebo senzor
Vadná ohrevná patróna Autorizovaný servis:
Namontujte no
ohrevnú patrónu
Fáza odmrazenia aktívna (pozri kap.
„Odmrazenie chladiaceho zariade-
nia“ na strane 230)
Nevyžaduje sa žiadny
postup
Žiadne chladenie,
absorpčný agregát
teplý
Chladiace zariadenie nie je vo vodo-
rovnej polohe
Chladiace zariadenie
vyrovnajte pomocou
vodováhy
Chladiace zariadenie je zapnuté ešte
len krátko
Chladenie znovu skontro-
lujte po 5 až 6 hodinách
Vadný chladiaci agregát Autorizovaný servis:
Vymeňte chladiace zaria-
denie
Žiadne chladenie, vnú-
torné osvetlenie
a kontrola otvorenia
dverí (voliteľné) nepretr-
žite blikajú
Chladiace zariadenie nie je vo vodo-
rovnej polohe
Chladiace zariadenie
vyrovnajte pomocou
vodováhy
Blokovaný agregát Kontaktujte autorizované
služby zákazníkom
Agregát netesní
Vadná ohrevná miska
Chyba pri autoteste
HiPro3000_4000_6000_Vision-IO-16s.book Seite 231 Freitag, 7. Juni 2019 10:44 10
SK
Záruka HiPro
232
11 Záruka
Platí zákonom stanovená záručná lehota. Ak by bol výrobok chybný, obráťte sa na
pobočku vo vašej krajine (adresy pozri na zadnej strane návodu) alebo na vášho
špecializovaného predajcu.
Ak žiadate o vybavenie opravy alebo nárokov vyplývajúcich zo záruky, musíte prilož
nasledovné podklady:
kópiu faktúry s dátumom kúpy,
dôvod reklamácie alebo opis chyby.
12 Likvidácia
!
Slabý chladiaci výkon Chladiaci agregát nie je dostatočne
vetraný
Zabezpečte dostatočné
vetranie (obr. 3,
strane 4)
Chladiace zariadenie je vystavené
priamemu slnečnému žiareniu
Chladiace zariadenie
odstráň z priameho slneč-
ného žiarenia
Dvere chladiace zariadenia nedolie-
hajú
Skontrolujte vzdialenosti
(obr. 0, strane 8)
Autorizovaný servis:
Vymeňte tesnenie dverí
Chladiace zariadenie bolo nedávno
naplnené
Chladenie znovu skontro-
lujte po 5 až 6 hodinách
Tvorba námrazy
v chladiacom priestore
Dvere chladiace zariadenia nedolie-
hajú
Skontrolujte vzdialenosti
(obr. 0, strane 8)
Autorizovaný servis:
Vymeňte tesnenie dverí
STRAHA! Nebezpečenstvo uväznenia detí!
Pred likvidáciou vášho starého chladiaceho zariadenia:
Vyveste dvere.
Police a priehradky nechajte v chladiacom zariadení, aby deti
nemohli vojsť dnu.
Porucha Možná príčina Riešenie
HiPro3000_4000_6000_Vision-IO-16s.book Seite 232 Freitag, 7. Juni 2019 10:44 10
SK
HiPro Technické údaje
233
Obalový materiál podľa možnosti odovzdajte do príslušného odpadu na
recykláciu.
M
Keď výrobok definitívne vyradíte z prevádzky, informujte sa v najbližšom
recyklačnom stredisku alebo u vášho špecializovaného predajcu o
príslušných predpisoch týkajúcich sa likvidácie.
13 Technické údaje
Aktuálne EÚ vyhlásenie o zhode pre vaše zariadenie nájdete na stránke príslušného
výrobku na adrese dometic.com alebo vám ho poskytne priamo výrobca (pozri
zadnú stranu).
HiPro3000 HiPro4000
HiPro4000
Vision
HiPro6000
Užitočný obsah: 26 l 34 l 48 l
Klimatická trieda: SN
Teplota okolia: +10 °C až +32 °C
Trieda energetickej účinnosti: C D
Spotreba energie
(kWh/ročne):
207 237 270 254
Vstupné napätie: 230 až 240 V 230 V
Vstupná frekvencia: 60 Hz
Menovitý vstupný výkon: 65 W 80 W
Emisie hluku: 0 dB
Izolačný plyn: Cyklopentán
Chladiaci prostriedok: Amoniak
Rozmery: obr. j, strane 13
Hmotnosť: 12kg 13,5kg 17kg
HiPro3000_4000_6000_Vision-IO-16s.book Seite 233 Freitag, 7. Juni 2019 10:44 10
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65
 • Page 66 66
 • Page 67 67
 • Page 68 68
 • Page 69 69
 • Page 70 70
 • Page 71 71
 • Page 72 72
 • Page 73 73
 • Page 74 74
 • Page 75 75
 • Page 76 76
 • Page 77 77
 • Page 78 78
 • Page 79 79
 • Page 80 80
 • Page 81 81
 • Page 82 82
 • Page 83 83
 • Page 84 84
 • Page 85 85
 • Page 86 86
 • Page 87 87
 • Page 88 88
 • Page 89 89
 • Page 90 90
 • Page 91 91
 • Page 92 92
 • Page 93 93
 • Page 94 94
 • Page 95 95
 • Page 96 96
 • Page 97 97
 • Page 98 98
 • Page 99 99
 • Page 100 100
 • Page 101 101
 • Page 102 102
 • Page 103 103
 • Page 104 104
 • Page 105 105
 • Page 106 106
 • Page 107 107
 • Page 108 108
 • Page 109 109
 • Page 110 110
 • Page 111 111
 • Page 112 112
 • Page 113 113
 • Page 114 114
 • Page 115 115
 • Page 116 116
 • Page 117 117
 • Page 118 118
 • Page 119 119
 • Page 120 120
 • Page 121 121
 • Page 122 122
 • Page 123 123
 • Page 124 124
 • Page 125 125
 • Page 126 126
 • Page 127 127
 • Page 128 128
 • Page 129 129
 • Page 130 130
 • Page 131 131
 • Page 132 132
 • Page 133 133
 • Page 134 134
 • Page 135 135
 • Page 136 136
 • Page 137 137
 • Page 138 138
 • Page 139 139
 • Page 140 140
 • Page 141 141
 • Page 142 142
 • Page 143 143
 • Page 144 144
 • Page 145 145
 • Page 146 146
 • Page 147 147
 • Page 148 148
 • Page 149 149
 • Page 150 150
 • Page 151 151
 • Page 152 152
 • Page 153 153
 • Page 154 154
 • Page 155 155
 • Page 156 156
 • Page 157 157
 • Page 158 158
 • Page 159 159
 • Page 160 160
 • Page 161 161
 • Page 162 162
 • Page 163 163
 • Page 164 164
 • Page 165 165
 • Page 166 166
 • Page 167 167
 • Page 168 168
 • Page 169 169
 • Page 170 170
 • Page 171 171
 • Page 172 172
 • Page 173 173
 • Page 174 174
 • Page 175 175
 • Page 176 176
 • Page 177 177
 • Page 178 178
 • Page 179 179
 • Page 180 180
 • Page 181 181
 • Page 182 182
 • Page 183 183
 • Page 184 184
 • Page 185 185
 • Page 186 186
 • Page 187 187
 • Page 188 188
 • Page 189 189
 • Page 190 190
 • Page 191 191
 • Page 192 192
 • Page 193 193
 • Page 194 194
 • Page 195 195
 • Page 196 196
 • Page 197 197
 • Page 198 198
 • Page 199 199
 • Page 200 200
 • Page 201 201
 • Page 202 202
 • Page 203 203
 • Page 204 204
 • Page 205 205
 • Page 206 206
 • Page 207 207
 • Page 208 208
 • Page 209 209
 • Page 210 210
 • Page 211 211
 • Page 212 212
 • Page 213 213
 • Page 214 214
 • Page 215 215
 • Page 216 216
 • Page 217 217
 • Page 218 218
 • Page 219 219
 • Page 220 220
 • Page 221 221
 • Page 222 222
 • Page 223 223
 • Page 224 224
 • Page 225 225
 • Page 226 226
 • Page 227 227
 • Page 228 228
 • Page 229 229
 • Page 230 230
 • Page 231 231
 • Page 232 232
 • Page 233 233
 • Page 234 234
 • Page 235 235
 • Page 236 236
 • Page 237 237
 • Page 238 238
 • Page 239 239
 • Page 240 240
 • Page 241 241
 • Page 242 242
 • Page 243 243
 • Page 244 244
 • Page 245 245
 • Page 246 246
 • Page 247 247
 • Page 248 248
 • Page 249 249
 • Page 250 250
 • Page 251 251
 • Page 252 252
 • Page 253 253
 • Page 254 254
 • Page 255 255
 • Page 256 256
 • Page 257 257
 • Page 258 258
 • Page 259 259
 • Page 260 260
 • Page 261 261
 • Page 262 262
 • Page 263 263
 • Page 264 264

Dometic HiPro3000, HiPro4000, HiPro4000Vision, HiPro6000 Návod na používanie

Kategória
Chladiace boxy
Typ
Návod na používanie