EHEIM Classic 2211 Používateľská príručka

Značka
EHEIM
Model
Classic 2211
Typ
Používateľská príručka
Vonkajší filter
2213
Funkcia
A
Hlava čerpadla
Teleso filtra
Prípojka hadičky tlakovej strany
Prípojka hadičky nasávacej strany
Filtračná vložka
Nasávacia
trubka
Filtračný kôš
Prísavky so strmeňom
Dýzová rúrka
.
B
Vložku filtra vytiahnuť za rukoväť a otvoriť veko natočením doľava.
B1
Prevedenie filtračných vložiek: Všetky filtračné vložky premyť zľahka pod
tečúcou vodou a vložiť do vložky filtra podľa zobrazenia: 5 modrých
penových vložiek (obj. č.: 2616131 / 2 kusy), biele vatové rúno (obj.
č.: 2616135 / 3 kusy) a 1 čierne uhľové rúno (obj. č.: 2628130 / 3 kusy),
ako najvyššiu vrstvu. Uhľové rúno slúži absorpcii možných rozpustených
škodlivých látok pri prvej inštalácii filtra. Po dobe zábehu, asi po 2
týždňoch by sa mala uhľová vložka odstrániť.
B2
Prevedenie filtračných médií: Všetky filtračné vložky a priložený filtračný
materiál premyť tečúcou vodou. Teleso filtra naplniť v nasledujúcom
poradí: 3 - 5 cm EHEIM MECH keramické trubky ako najspodnejšia
vrstva, modrá filtračná špongia (obj. č.: 2616131 / 2 kusy), EHEIM
SUBSTRAT pro alebo SUBSTRAT, biele filtračné rúno (obj. č.:
2616135 / 3 kusy), 1 uhľové rúno (obj. č.: 2628130 / 3 kusy), ako
najvyššia vrstva. Uhľové rúno odstrániť po dobe zábehu asi 2 týždňov.
c
a
b
b
c
a
Bezpečnostné pokyny
Výhradne k použitiu iba v miestnostiach.
Pri údržbe a čistení sa musia všetky elektrické spotrebiče, ktoré sa
nachádzajú vo vode, odpojiť od elektrickej sieti.
Prívodné vedenie tohoto spotrebiča sa nedá nahradiť. Ak sa prívodné
vedenie poškodí, potom sa prístroj nesmie používať. Obrát’te sa na svojho
predajcu alebo na servisné pracovisko firmy EHEIM.
Tento elektrospotrebič sa nehodí k používaniu osobami (vrátane detí) s
obmedzenými fyzickými, senzorickými, alebo duševnými schopnosťami,
alebo osobami, ktorým chýbajú skúsenosti a/alebo znalosti, okrem toho
prípadu, keď budú tieto kvôli bezpečnosti pod dohľadom zodpovednej
osoby, alebo ňou boli poučené, ako sa má elektrospotrebič používať.
Deti by mali používať elektrospotrebič pod dohľadom, aby sa zabezpeči-
lo, že sa nebudú s elektrospotrebičom hrat.
Tento výrobok sa nesmie odstrániť s normálnym domácim odpadom.
Odovzdajte ho vo vašej miestnej zberni zvláštnych odpadov.
Výrobok bol schválený podľa platných národných predpisov a smerníc
a zodpovedá normám EU.
geprüfte
Sicherheit
d
e
Inštalácia
C
Nasadiť veko filtračnej vložky, zablokovať ho natočením doprava a vsadiť
ho do telesa filtra. Nasadiť hlavu čerpadla, skontrolovať, či tesniaci krúžok
na hlave čerpadla leží správne vo svojej drážke a zavrieť západky.
D
Postavte filter pod akvárium - najmenej ale pod hladinu vody v akváriu.
E / F
Dýzovú rúrku zabudujte podľa znázornenia
A
alebo
B.
G
Spojiť nasávaciu trubku a kôš filtra (pozri zobrazenie
A),
upevniť 2 prísav-
kami na stenu akvária a vytvoriť hadičkové spojenia s filtrom: nasávacia
strana na spodnej prípojke, tlaková strana na hlave čerpadla. Zabezpečiť
hadičky presuvnou maticou (pozri zobrazenie
K).
Spustenie do prevádzky
Vytvoriť kolobeh vody pomocou EHEIM nasávača (obj. č.: 4003540), in-
štalačného SETU 1 (pozri
G1
, obj. č.: 4004300) alebo nasatím na tlakovej
strane filtra. Potom spojiť tlakovú hadičku s dýzovou rúrkou a zapojiť filter
sieťovou zástrčkou. (Rozbehový zvuk čerpadla v dobe od 0,5 - 3 sekúnd
je normálny.)
Zátku uzáveru nasadiť na dýzovú rúrku až potom, keď sa vo vodnom
prúde nebudú nachádzať žiadne vzduchové bublinky.
Starostlivosť a údržba
H / I
Vytiahnuť sieťovú zástrčku a odobrať hlavu čerpadla. Povoliť blokovanie
na hlave čerpadla a vybrať diely čerpadla podľa znázornenia. Vložku
chladiaceho kanála (pozri
I)
vytiahnuť skrutkovačom. Očistiť všetky diely
EHEIM čistiacou kefou pre komory čerpadiel (obj. č. 4009550) a potom
ich poskladať v opačnom poradí.
Upozornenie: Kontrolovať hadičkové spojenia v pravidelných časových
odstupoch na ich správne uloženie.
Pozor: Uloženie osy - a na nej nasadené krídelká čerpadla - musia mať
absolútne ľahký chod, aby sa mohlo čerpadlo ľahko rozbehnúť.
Slovensko
Zahvaljujemo
Vam se za nakup Vašega novega zunanjega filtra EHEIM classic, ki Vam ponuja
optimalni učinek pri maksimalni zanesljivosti in največji možni učinkovitosti.
Varnostna določila
Le za uporabo v prostorih.
V primeru vzdrževalnih del ali del, ki so povezani z nego, je potrebno vse
električne naprave, ki se nahajajo v vodi odklopiti iz električnega omrežja.
Priključnega voda na omrežje pri tej napravi se ne da nadomestiti. V
primeru poškodb voda, naprave ne smete več uporabljati. Obrnite se na
Vašega prodajalca ali na Vaš servis EHEIM.
Ta naprava ni namenjena ljudem (vključno z otroci) z omejenimi fizičnimi,
čutnimi ali duševnimi sposobnostmi, pomanjkljivimi izkušnjami in /ali
pomanjkljivim znanjem. Uporabljate jo lahko samo v primeru, da vas nad-
zoruje oseba, odgovorna za varnost ali da vam ta oseba daje napotke,
kako uporabljati to napravo. Otrokom je igranje z napravo prepovedano.
Ta proizvod ne zavrzite skupaj z običajnimi gospodinjskimi odpadki.
Odnesite ga na lokalno zbirališče.
Proizvod je atestiran skladno z vsakokrat veljavnimi nacionalnimi predpisi
in smernicami in ustreza normam ES.
geprüfte
Sicherheit
/

Táto príručka je tiež vhodná pre