Progress PAI6000E Používateľská príručka

Značka
Progress
Model
PAI6000E
Typ
Používateľská príručka
návod k použití
Sklokeramická indukční varná deska
PAI6000E
Obsah
Bezpečnostní informace 2
Popis varné desky 3
Použití varné desky 4
Tipy k vaření a smažení 8
Čištění a údržba 10
Co dělat, když ... 10
Likvidace 12
Pokyny k montáži 12
Servis 14
Zmĕny vyhrazeny
Bezpečnostní informace
Upozorně Dodržujte prosím tyto
pokyny. V případě nedodržení těchto
pokynů se na žádné způsobe
poškození nevztahuje záruka.
Správné používání
•Tento spotřebič nesmějí používat děti ne-
bo osoby se sníženými fyzickými, smyslo-
vými nebo duševními schopnostmi, nebo
bez patřičných zkušeností a znalostí, které
jim brání v bezpečném používání spotřebi-
če, s výjimkou situace, kdy je sledují osoby
odpovědné za jejich bezpečnost, nebo jim
dávají příslušné pokyny k bezpečnému
použití spotřebiče.
•Při používání nenechávejte spotřebič bez
dozoru.
•Tento spotřebič je určen výlučně pro běž-
né domácí vaření a smažení jídel.
•Spotřebič se nesmí používat jako pracovní
plocha nebo odkládací prostor.
•Doplňování nebo změny spotřebiče jsou
zakázány.
Nepokládejte nádoby s ho
řlavými kapali-
nami, vysoce hořlavé materiály nebo
předměty, které by se mohly roztavit,
(např. plastové fólie, plast, hliník) na
spotřebič nebo do jeho blízkosti, ani je na
něm neskladujte.
Bezpečnost dě
Malé děti by se neměly ke spotřebiči přibli-
žovat.
•Větší děti smějí spotřebič používat jen za
dozoru dospělých.
•Doporučujeme zapnout dětskou pojistku,
aby malé děti nebo domácí zvířata nemo-
hly spotřebič náhodně zapnout.
Všeobecné bezpečnostní pokyny
•Spotřebič smí instalovat a zapojit pouze
proškolený registrovaný servisní technik.
•Vestavné spotřebiče mohou být používány
pouze po zabudování do vhodných ve-
stavbových jednotek a pracovních desek
vyhovujících příslušným normám.
•Dojde-li k závadě spotřebiče nebo poško-
zení sklokeramického povrchu (praskliny,
poškrábání nebo odštípnutí), musí být
spotřebič vypnut a odpojen od p
řívodu
elektrické energie, aby byla vyloučena mo-
žnost úrazu elektrickým proudem.
•Opravy spotřebiče smí provádět pouze
proškolený servisní technik.
Bezpečnost provozu
Ze sklokeramické desky odstraňte nálepky
a fólii.
•Při neopatrném používání spotřebiče hrozí
nebezpečí popálenin.
Kabely elektrických spotřebičů se nesmí
dotýkat horkého povrchu spotřebiče nebo
horkých nádob.
•Přehřáté tuky a oleje se mohou velmi ry-
chle vznítit. Upozornění! Nebezpečí požá-
ru!
Po každém použití varné zóny vypněte.
Uživatelé s kardiostimulátory by se horní
částí těla neměli k zapnuté indukční varné
zóně přiblížit blíže než na 30 cm.
Nebezpečí popálení! Na varnou desku ne-
pokládejte žádné kovové předměty jako
nože, vidličky, lžíce nebo pokličky, protože
by se mohly zahřát na velmi vysokou te-
plotu.
Bezpečnost při čiště
•Při čišt
ění musí být spotřebič vypnutý a vy-
chladlý.
Čištění spotřebiče pomocí parního nebo
vysokotlakého přístroje je z bezpečnost-
ních důvodů zakázáno.
Rady k ochraně spotřebiče před
poškozením
Pokud na sklokeramickou desku něco
spadne, může se poškodit.
2 progress
Okraj sklokeramické desky se zase může
poškodit nárazem varné nádoby.
Nádoby vyrobené z litiny, hliníkové slitiny
nebo s poškozeným spodkem mohou při
posunování po povrchu sklokeramickou
desku poškrábat.
•Roztavené předměty a přeteklé tekutiny se
mohou ke sklokeramické desce připálit a
je proto nutné je ihned odstranit.
Nepoužívejte varné zóny s prázdnými nád-
obami nebo zcela bez nádob.
Nechcete-li nádobí a sklokeramickou de-
sku poškodit, nenechávejte hrnce a pánve
vypražit do sucha.
Ventilační mezera široká 5 mm mezi pra-
covní deskou a přední stranou spotřebiče
se nesmí zakrýt.
Popis varné desky
Uspořádání varné desky
140 mm
180 mm
180 mm
210 mm
1 2
5 34
1. Indukční varná zóna 1400 W
2. Indukční varná zóna 1800 W
3. Indukční varná zóna 1800 W s funkcí vý-
konu 2800 W
4. Ovládací panel
5. Indukční varná zóna 2200 W s funkcí vý-
konu
3100 W
Uspořádání ovládacího panelu
1 2 3 4
5678
1. Displej
2. Volba nastavení tepelného výkonu
3. Kontrolky varné zóny /Funkce časového
spínače
4. Displej časového spínače
5. Ukazatel výkonu
6. Zámek
7. Časový spínač
8. Vypínač Zap/Vyp s kontrolkou napájení
Senzorová tlačítka dotekového ovládání
Varná deska se ovládá senzorovými tlačítky
dotekového ovládání. Funkce se ovládají do-
tekem senzorových tlačítek a potvrzují zo-
brazením ukazatelů a zvukovými signály.
progress 3
Senzorových tlačítek se dotýkejte shora a
nezakrývejte přitom jiná senzorová tlačítka.
Senzorové tlačítko Funkce
Zap/Vyp K zapnutí a vypnutí varné desky.
Zvýšení nastavení Zvýšení tepelného výkonu/času.
Snížení nastavení Snížení tepelného výkonu/času.
Časový spínač Volba časového spínače
Zámek Zablokování/odblokování ovládacího panelu.
Výkon Zapnutí a vypnutí výkonu
Zobrazení
Displej Význam
Varná zóna je vypnutá.
Tepelný výkon Tepelný výkon je nastavený.
Porucha Došlo k poruše.
Zjištění nádoby Nádoba je nevhodná, nebo je příliš malá, nebo na varné
zóně není žádné nádobí.
Zbytkové teplo Varná zóna je stále horká.
Dětská pojistka Zámek/dětská pojistka je zapnutá.
Výkon Funkce výkonu je zapnutá
Automatické vypnu Vypnutí je aktivní.
Ukazatel zbytkového tepla
Upozorně Nebezpečí popálení
zbytkovým teplem. Po vypnutí potřebují
varné zóny určitý čas k ochlazení.
Podívejte se na ukazatel zbytkového
tepla
.
Zbytkové teplo lze použít k rozpouště
nebo k udržení teploty jídel.
Indukční varné zóny vytváří teplo potřebné
k vaření přímo u dna nádoby. Sklokeramické
varné desky se ohřívají pouze zbytkovým te-
plem nádoby.
Chladící ventilátor se zapne a vypne podle
teploty elektroniky.
Použití varné desky
Indukční varné zóny používejte s vhod-
nými nádobami.
Zapnutí a vypnutí varné desky
Ovládací panel Displej
Zapnutí
Stiskněte na 1 vteřinu. /
Vypnutí
Stiskněte na 1 vteřinu. / žádný
Jestliže po zapnutí varné desky nena-
stavíte asi do 10 vteřin tepelný výkon ne-
bo funkci, varná deska se automaticky
sama vypne.
4 progress
Nastavení tepelného výkonu
Ovládací panel Displej
Zvýšení
Stiskněte a /
Sníže
Stiskněte
Vypnutí
Stiskněte současně a .
Zablokování/odblokování ovládacího
panelu.
Ovládací panel s výjimkou senzorového tla-
čítka "Zap/Vyp" lze kdykoli zablokovat, aby
se nemohlo změnit nastavení např. při otírání
panelu hadříkem.
Ovládací panel Displej
Zapnutí
Stiskněte (na 5 vteřin)
Vypnutí
Stiskněte
předtím nastavený tepelný výkon
Když varnou desku vypnete, funkce zá-
mku se automaticky vypne.
Použití dětské pojistky
Dětská pojistka brání neúmyslnému použití
varné desky.
Nastavení dětské pojistky
Krok Ovládací panel Ukazatel/signál
1.
Zapněte spotřebič (Nenastavujte tepelný výkon)
2.
Stiskněte do zaznění zvukového signálu
Zvukový signál
3.
Stiskněte
Spotřebič se vypne. Dětská pojistka je zapnutá.
Dočasné zrušení dětské pojistky
Dětskou bezpečnostní pojistku můžete tímto
způsobem zrušit jen na jedno vaření; pojistka
zůstane po dovaření aktivní.
Krok Ovládací panel Ukazatel/signál
1.
Zapněte spotřebič.
2.
Stiskněte současně a . / zvukový signál
Při dalším zapnutí varné desky ji můžete použít jako obvykle.
Vypnutí dětské pojistky
Krok Ovládací panel Ukazatel/signál
1.
Zapněte spotřebič.
2.
Stiskněte do zaznění zvukového signálu
Zvukový signál
3.
Stiskněte
Spotřebič se vypne. Dětská pojistka je vypnutá.
Zapnutí a vypnutí výkonu
Funkce výkonu
přidá další dostupný vý-
kon předním indukčním varným zónám,
např. k ohřevu velkého množství vody. Fukce
výkonu se aktivuje na 8 minut pro levou
přední varnou zónu a na 5 minut pro pravou
přední varnou zónu. Po uplynutí této doby se
indukční varné zóny vrátí na původní tepelný
výkon
.
progress 5
Ovládací panel Displej
Zapnutí
Stiskněte
Vypnutí
Stiskněte
Stiskněte
Pokud funkce výkonu skončila, varné
zóny se automaticky přepnou zpět na
předtím nastavený tepelný výkon.
Řízení výkonu
Varné zóny varné desky mají stanovený ma-
ximální výkon.
Maximálního výkonu je dosaženo, když je te-
pelný výkon nastavený na 9 pro všechny var-
né zóny.
Dvě varné zóny spolu vytváří pár (viz obrá-
zek), a proto řízení proudu rozděluje maxi-
mální dostupný výkon mezi tyto dvě varné
zóny.
Pokud je funkce výkonu zvolena pro jednu
varnou zónu, řízení proudu umožní zesílení
výkonu pro tuto varnou zónu snížením výko-
nu příslušné druhé varné zóny v páru.
Příklad: tepelný výkon je nastavený na 9 pro
jednu varnou zónu. Funkce výkonu je pro tu-
to varnou zónu zapnutá. Funkce výkonu je
aktivována, ale tepelný výkon nastavený na 9
pro jednu varnou zónu a funkce výkonu pro
druhou varnou zónu z páru překračuje maxi-
mální výkon pro obě varné zóny ve stejnou
dobu. Řízení proudu proto sníží výkon varné
zóny, která byla nastavena jako první,
například z 9 na 5, na displeji této varné zóny
se 9 změní na 5 a dále zůstane na nejvyšším
možném maximu 5. (Změna hodnoty na dis-
pleji z 9 na 5 nebo 9 na 3 nebo jinou hodnotu
záleží na typu spotřebiče a velikosti varné zó-
ny.)
Použití časového spínače
Všechny varné zóny mohou ve stejné době
použít jednu ze dvou funkcí časového spína-
če.
Funkce Podmínky Po uplynutí času
Automatické vypnutí je nastavený tepelný výkon
zvukový signál
00
bliká. Varná zóna
se vypne.
Minutka varné zóny nejsou zapnuté
zvukový signál
00
bliká
Jestliže se varná zóna vypne, nastavená
funkce časového spínače se také vypne.
Jestliže je při zapnutí minutky na této
varné zóně nastavený i tepelný výkon,
varná zóna se po uplynutí nastaveného
času vypne.
Volba varné zóny
Kro
k
Ovládací
panel
Displej
1. Stiskněte jed-
nou.
Kontrolka první varné zóny bliká.
2. Stiskněte jed-
nou.
Kontrolka druhé varné zóny bliká.
6 progress
Kro
k
Ovládací
panel
Displej
3. Stiskněte jed-
nou.
Kontrolka třetí varné zóny bliká.
4. Stiskněte jed-
nou.
Kontrolka čtvrté varné zóny bliká.
Ukazatel nastavení tepelného výkonu
vybrané varné zóny zhasne, když je mo-
žné nastavit časový spínač.
Pokud kontrolka bliká pomaleji, ukazatel
nastavení tepelného výkonu se znovu
objeví a je možné ho znovu nastavit nebo
změnit.
Jestliže jsou nastavené další funkce ča-
sového spínače, po několika vteřinách
se zobrazí nejkratší zbývající čas ze
všech nastavených funkcí časového spí-
nače a příslušná kontrolka bliká.
Nastavení času
Krok Ovládací panel Nastavení grilu
1.
Vyberte varnou zónu
Kontrolka zvolené varné zóny bliká
2.
Stiskněte nebo u vybrané varné zóny
0
1
99
minut
3.
Stiskněte nebo u vybrané varné zóny
na déle než 4 vteřiny
kroky pro 5-ti minutové snadné nastavení
Za několik vteřin začne kontrolka napájení blikat pomaleji.
Čas je nastavený.
Začne se odpočítávat čas.
Vypnutí funkce časového spínače
Krok Ovládací panel Displej
1.
Zvolte varnou zónu
Kontrolka zvolené varné zóny bliká rychleji.
Zobrazí se zbývající čas.
2.
Stiskněte pro zvolenou varnou zónu Zbývající čas se bude odečítat až do
00
.
Kontrolka zhasne.
Funkce časového spínače pro zvolenou varnou zónu je vypnutá.
Změna času
Krok Tlačítko ovládacího panelu Displej
1.
Zvolte varnou zónu.
Kontrolka zvolené varné zóny bliká rychleji. Zo-
brazuje se zbývající čas.
2.
Stiskněte nebo pro zvolenou var-
nou zónu
0
1
99
minut
Za několik vteřin bude kontrolka blikat pomaleji.
Čas je nastavený.
Začne se odpočítávat čas.
Zobrazení zbývajícího času pro varnou zónu
Krok Tlačítko ovládacího panelu Displej
1.
Zvolte varnou zónu.
Kontrolka zvolené varné zóny bliká rychleji. Zo-
brazuje se zbývající čas.
Za několik vteřin bude kontrolka blikat pomaleji.
progress 7
Vypnutí zvukového signálu
Krok Tlačítko ovládacího panelu Zvukový signál
1.
Stiskněte
Potvrzení zvukovým signálem.
Zvukový signál se vypne.
Automatické vypnutí
Jestliže po zapnutí varné desky nenasta-
víte asi do 10 vteřin pro varnou zónu te-
pelný výkon, deska se automaticky sama
vypne.
Jestliže jsou vypnuté všechny varné zóny,
varná deska se automaticky sama vypne
po asi 10 vteřinách.
Indukční varné zóny
Pokud použijete nevhodné nádoby,
displej se rozsvítí a po 2 minutách se uka-
zatel varné zóny vypne.
Jestliže do určité doby varnou zónu nevy-
pnete, ani nezměníte nastavení tepelného
výkonu, příslušná varná zóna se sama au-
tomaticky vypne.
se zobrazí. Před no-
vým použitím je nutné nastavit varnou zó-
nu na 0.
Tepelný výkon Vypne se za
-
6 hodin
-
5 hodin
4 hodiny
-
1,5 hodině
Tipy k vaření a smažení
Informace o akrylamidech
Podle nejnovějších vědeckých poznatků
může akrylamid vznikající při intenzivním
zhnědnutí pokrmů, zejména u škrobna-
tých potravin, poškozovat zdraví. Dopo-
ručujeme proto připravovat jídla raději při
nízkých teplotách a dbát na to, aby příliš
nezhnědla.
Nádoby pro indukční varné zóny
Materiály pro nádoby Vhodný
Ocel, smaltovaná ocel +
Litina +
Nerezová ocel +*
Nádoby s vícevrstvým dnem +*
Hliník, měď, mosaz -
Sklo, keramika, porcelán -
* Nádoby pro indukční varné zóny jsou vý-
robcem označeny jako vhodné.
Test vhodnosti nádobí
Nádoby jsou vhodné pro indukční vaření,
když ...
... se malé množství vody na indukční var-
né zóně nastavené na nejvyšší tepelný vý-
kon za chvíli ohřeje.
... se magnet přilepí na dno nádoby.
Některé nádoby mohou být při použití na
indukčních varných zónách hlučné. Ten-
to hluk neznamená závadu spotřebiče a
nemá žádný vliv na provoz varné desky.
Dno nádoby
Dno nádoby musí být co nejrovnější a nejsil-
nější.
Velikost nádoby
Indukční varné zóny se do určité míry auto-
maticky přizpůsobí velikosti dna nádoby.
Přesto musí mít magnetická část dna nádoby
minimální průměr v závislosti na velikosti in-
dukční varné zóny.
8 progress
Průměr varné zóny
[mm]
Minimální průměr
dna nádoby [mm]
210 180
180 145
145 120
Nádobu je nutné postavit do středu var-
né zóny.
Rady k úspoře energie
Nádobu postavte na varnou zónu, a
teprve potom ji zapněte.
Je-li to možné, vždy zakrývejte nádoby
pokličkami.
Příklady použití varné desky
Údaje uvedené v následující tabulce jsou jen
orientační.
Tepelný
výkon
Účel ohřevu vhodné pro Doba vaření Tipy a rady
0 Poloha Vypnuto
1
Udržení teploty jí-
dla
Udržení teploty uvařené-
ho jídla.
Podle potřeby Víko
1-2 Rozpouště Holandská omáčka, roz-
pouštění másla, čokolá-
dy, želatiny
5 - 25 min. Občas zamíchejte.
1 - 2 Zhutně Nadýchané omelety, mí-
chaná vejce
10 - 40 min. Vařte s pokličkou.
2-3 Dušení při nízké
teplotě
Dušení jídel z rýže a
mléčných jídel.
Ohřívání hotových jídel.
25 - 50 min. Přidejte alespoň dva-
krát tolik vody než rýže,
mléčná jídla během
vaření občas zamíchej-
te.
3-4 Vaření v páře
Dušení
Vaření zeleniny a ryb v
ře
Dušení masa
20 - 45 min. K zelenině přidejte jen
trochu vody (několik
polévkových lžic).
4-5 Uvedení do varu Vaření brambor v páře 20 - 60 min. Přilijte jen trochu vody,
např. max. Ľ l vody pro
750 g brambor
7-9 Uvedení do varu Vaření většího množství
jídel, dušeného masa se
zeleninou a polévek
60 - 150 min. Až 3 l vody a přísady
6-7 Mírné smažení Smažení plátků masa
nebo ryb, Cordon Bleu z
telecího masa, kotlet,
masových kroket, uze-
nin, jater, jíšky, vajec, pa-
lačinek a koblih
Stálé smažení Uprostřed smažení
otočte.
7-8 Prudké smažení Opečená bramborová
kaše, silné řízky, steaky,
zavářka z vaječného tě-
sta do polévky
5 - 15 min. na
pánev
Uprostřed smažení
otočte.
9 Var, opražení, hlu-
boké smažení
Vaření velkého množství vody, vaření těstovin, opražení masa (guláš,
dušené maso v hrnci), hluboké smažení hranolků
Funkce výkonu je vhodná pro ohřívání velké-
ho množství tekutiny.
progress 9
Čištění a údržba
Upozorně Riziko popálení od
zbytkového tepla.
Upozorně Ostré předměty a brusné
čistící materiály poškodí spotřebič.
Čistěte vodou s tekutým prostředkem
na mytí nádobí.
Upozorně Zbytky čistících prostředků
poškodí spotřebič. Zbytky odstraňte
vodou s tekutým prostředkem na my
nádobí.
Čištění spotřebiče po každém použití
1. Spotřebič otřete vlhkým hadříkem s tro-
chou tekutého prostředku na mytí nád-
obí.
2. Čistým hadříkem spotřebič otřete do su-
cha.
Odstraňování usazenin
1. Na sklokeramický povrch položte skloně-
nou škrabku.
2. Zbytky odstraňte posunováním čepele
po povrchu.
3. Spotřebič otřete vlhkým hadříkem s tro-
chou tekutého prostředku na mytí nád-
obí.
4. Čistým hadříkem spotřebič otřete do su-
cha.
Odstraňte
Typ nečistoty okamžitě když spotřebič zchlad-
nul
pomocí
cukr, jídlo s obsahem
cukru
ano --- škrabka *
plasty, cínová fólie ano --- škrabka *
vápencový kámen a
vodní kroužky
--- ano čistící prostředek pro
sklokeramiku nebo nere-
zovou ocel *
rozstříkaný tuk --- ano čistící prostředek pro
sklokeramiku nebo nere-
zovou ocel *
lesklé kovové zbarvení --- ano čistící prostředek pro
sklokeramiku nebo nere-
zovou ocel *
* Škrabky a čistící prostředky pro sklokera-
miku a nerezovou ocel se dají koupit ve spe-
cializovaných obchodech
Těžko odstranitelné zbytky odstraňte či-
stícím prostředkem na sklokeramiku ne-
bo nerezovou ocel.
Škrábance nebo tmavé skvrny na sklo-
keramice, které nejdou odstranit, však
nemají vliv na funkci spotřebiče.
Co dělat, když ...
Problém Možná příčina Řešení
Spotřebič nelze zapnout nebo
spotřebič nefunguje
Od zapnutí varné desky uplynulo
více než 10 vteřin.
Zapněte varnou desku znovu.
Je zapnutý zámek.
Vypněte zablokování (viz oddíl
"Zablokování/odblokování ovlá-
dacího panelu")
10 progress
Problém Možná příčina Řešení
Dětská pojistka je zapnutá.
Vypněte dětskou pojistku (viz
část "Dětská pojistka").
Dotkli jste se více senzorových
tlačítek současně.
Dotkněte se pouze jednoho se-
nzorového tlačítka.
Bylo aktivováno automatické vy-
pnutí.
Pokud leží na ovládacím panelu
nějaké předměty (hrnec, utěrka
apod.), odstraňte je. Zapněte
varnou desku znovu.
Špinavý ovládací panel Senzorová tlačítka musí být su-
chá a bez mastnoty.
Varné zóny automaticky sníží
stupeň varu na
Senzorová tlačítka jsou částeč-
ně zakryta vlhkým hadříkem ne-
bo tekutinou.
Odstraňte hadřík nebo tekutinu.
Znovu nastavte požadovaný
stupeň varu.
Ukazatel zbytkového tepla nic
nezobrazuje.
Varná zóna byla zapnutá jen
krátkou dobu a není tedy horká.
Jestliže by měla být horká, ob-
raťte se na místní servis.
Zazní zvukový signál a spotřebič
se vypne.
Jedno nebo více senzorových
tlačítek bylo zakryto na déle než
10 vteřin.
Odkryjte senzorové tlačítko.
Zazní zvukový signál, spotřebič
se sám zapne a za 10 vteřin se
opět vypne.
Senzorové tlačítko Zap/Vyp je
zakryté, např. utěrkou.
Na ovládací panel nic nepoklá-
dejte.
Spotřebič se sám zapne, opa-
kovaně zní zvukový signál.
Ovládací panel byl příliš dlouho
zakrytý.
Spotřebič bude plně funkční asi
za 50 vteřin.
Senzorová tlačítka nefungují. Jedno senzorové tlačítko bylo
na chvíli zakryto.
Senzorové tlačítko se automa-
ticky uvolní asi po 10 vteřinách.
Displej se přepíná mezi dvěma
tepelnými výkony.
Řízení proudu snižuje výkon této
varné zóny.
Viz oddíl "Zapnutí a vypnutí vý-
konu"
se rozsvítí
Nevhodné nádobí Používejte vhodné nádobí
Na varné zóně není žádná nád-
oba.
Na varnou zónu postavte nád-
obu.
Průměr dna nádoby je pro var-
nou zónu příliš malý.
Přesuňte ji na menší varnou zó-
nu.
Používejte vhodné nádobí
svítí
Bylo aktivováno automatické vy-
pnutí.
Vypněte varnou zónu. Zapněte ji
znovu.
a číslo jsou na displeji
Elektronická porucha Odpojte varnou desku na něko-
lik minut od elektrické sítě (vy-
jměte pojistku z domácího roz-
vodu). Jestliže se po zapnutí
znovu zobrazí
, zavolejte do
oddělení péče o zákazníky.
Pokud problém nemůžete vyřešit s po-
mocí výše uvedených pokynů sami, ob-
raťte se prosím na svého prodejce nebo
na oddělení péče o zákazníky.
Upozorně Opravy spotřebiče smí
provádět pouze kvalifikovaný servisní
technik. Nesprávně provedené opravy
představují pro uživatele velké
nebezpečí.
Jestliže v případě chyby v obsluze
spotřebiče zavoláte do servisu, budete
muset návštěvu opraváře zaplatit, i když
je spotřebič ještě v záruce.
progress 11
Zvuky při vaření
Při používání indukční varné zóny se mohou
podle materiálu a zpracování dna nádoby
objevit následující zvuky.
Praskání
1
při použití nádob vyrobených z různých
materiálů (sendvičové dno)
Hvízdavý zvuk
1
při použití jedné varné zóny nebo několika
varných zón na vysoký výkon, jestliže byly
nádoby vyrobeny z různých materiálů (se-
ndvičové dno)
Hučení
2
se může objevit při vysokém výkonu
Cvakání
2
během přepínání elektřiny
Syčení, bzučení
3
Spotřebič je vybaven ventilátorem k ochla-
zení elektrických dílů. Ventilátor může způ-
sobovat hučení, které se může lišit podle
výkonu a může chvíli pokračovat po vy-
pnutí spotřebiče.
Popsané zvuky jsou normální a nezna-
menají žádnou závadu.
1
3
2
Likvidace
Symbol na výrobku nebo jeho balení
udává, že tento výrobek nepatří do domácího
odpadu. Je nutné odvézt ho do sběrného
místa pro recyklaci elektrického a
elektronického zařízení. Zajištěním správné
likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit
negativním důsledkům pro životní prostředí a
lidské zdraví, které by jinak byly způsobeny
nevhodnou likvidací tohoto výrobku.
Podrobnější informace o recyklaci tohoto
výrobku zjistíte u příslušného místního úřadu,
služby pro likvidaci domovního odpadu nebo
v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.
Pokyny k montáži
Bezpečnostní pokyny
Upozorně Toto si musíte přečíst!
Je nutno dodržovat zákony, nařízení, směr-
nice a normy platné v zemi používání (bez-
pečnostní předpisy, správná recyklace podle
předpisů atd.). Instalaci spotřebiče smí pro-
vádět pouze kvalifikovaný elektrikář. Je nutno
dodržovat minimální vzdálenosti od ostatních
spotřebičů a jednotek. Instalace musí zajišo-
vat ochranu před úrazem elektrickým pro-
udem, například zásuvky lze montovat po-
uze, je-li přímo pod spotřebičem ochranná
deska. Řezné plochy pracovní desky je nutno
chránit proti působení vlhkosti vhodným tme-
lem. Tmel utěsní mezeru mezi spotřebičem a
pracovní deskou. Při zabudování chraňte
spodní stranu spotřebiče před párou a
vlhkostí např z myčky nádobí nebo trouby.
Spotřebič neinstalujte vedle dveří ani pod
oknem. Při otevření dveří nebo okna by mo-
hly být varné nádoby shozeny z plotýnek.
Upozorně Nebezpečí úrazu
elektrickým proudem.
Síová elektrická připojovací svorka je
pod napětím.
•Zajistěte odpojení elektrické připojo-
vací svorky od napětí.
Postupujte podle schématu zapojení.
Dodržujte elektrické bezpečnostní
předpisy.
Správnou instalací zajistěte ochranu
před úrazem elektrickým proudem.
•Připojení spotřebiče k elektrické síti
musí provádět pouze kvalifikovaný
elektrikář.
12 progress
Upozorně Nebezpečí úrazu
elektrickým proudem.
Volné a nevhodné spojení zástrčky a
zásuvky může způsobit přehřátí vývo-
dů.
Svorkové spoje si nechejte správně
nainstalovat kvalifikovaným elektri-
řem.
Na kabelu použijte svorku pro uvolně-
ní namáhání.
•V případě připojení na jednu fázi nebo
na dvě fáze musí být použit příslušný
síový kabel typu H05BB-F Tmax 90
°C (nebo vyšší).
Je-li síový kabel tohoto spotřebiče po-
škozen, musí být nahrazen speciálním
kabelem (typ H05BB-F Tmax 90 °C;
nebo vyšším). Posledně uvedený ka-
bel dodává oddělení péče o zákazní-
ky.
V elektrické instalaci musí být zařazeno
zařízení, které umožňuje odpojení spotřebiče
od sítě na všech pólech se vzdáleností kon-
taktů nejméně 3 mm. Vhodným oddělovacím
zařízením jsou například síové ochranné sa-
močinné jističe, pojistky (typ šroubových po-
jistek se musí vyšroubovat z objímky), pro-
udové chrániče zemního zkratu a stykače.
min. 5 mm
min.
50 mm
1
2
560+1
490+1
600
R5
progress 13
55GADD5AU
PAI 6000 E
7,2 kW
Induction 7,2 kW
949 593 002
230 V 50 Hz
PROGRESS
Servis
V případě technické poruchy prosím nejprve
zkontrolujte, zda nemůžete problém vyřešit
sami pomocí pokynů v části "Co dělat,
když..."
Pokud jste nedokázali problém odstranit sa-
mi, obraťte se prosím na naše oddělení péče
o zákazníky nebo na některého z našich se-
rvisních partnerů.
Abychom vám mohli rychle pomoci, potřebu-
jeme následující informace:
–Třímístnou kombinaci číslic a písmen
pro sklokeramickou varnou desku
–Označení modelu
–Výrobní číslo (PNC)
–Sériové číslo
(S No. - viz typový štítek)
Druh poruchy
Všechna zobrazená chybová hlášení
varná deska
14 progress
progress 15
867202124-A-092008
www.progress-hausgeraete.de
www.electrolux.cz
/

V iných jazykoch