Braun EC 2 Používateľská príručka

Kategória
Natáčky na vlasy
Typ
Používateľská príručka
30
Slovenský
Naše výrobky sú vyrobené tak, aby spĺňali tie najvyššie nároky na
kvalitu, funkčnosť a dizajn. Dúfame, že budete so svojim novým
prístrojom Braun spokojní.
Pred použitím prístroja si pozorne prečítajte návod na použitie a
uschovajte si ho pre budúcu potrebu.
Dôležité upozornenie
Prístroj zapojte iba do zásuvky so striedavým prúdom a uistite sa,
že napätie () uvedené na prístroji zodpovedá napätiu vo vašom
domovom rozvode.
Tento prístroj nikdy nepoužívajte v blízkosti vody (napríklad
blízko vodou naplneného umývadla, vane alebo v sprche).
Dávajte pozor, aby sa prístroj nenamočil. Po použití prístroj
vždy odpojte z elektrickej siete.
Ako dodatočnú ochranu odporúčame namontovať do elektrického
rozvodu vašej kúpeľne vypínacie ochranné zariadenie (prúdový
chránič) s menovitým vypínacím prúdom nie vyšším ako 30 mA.
Poraďte sa s kvalifikovaným elektroinštalatérom.
Tento prístroj nie je určený deťom alebo osobám so zníženými
fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami, ak na
nich nedohliada osoba zodpovedná za ich bezpečnosť.
Prístroj udržujte mimo dosahu detí.
Dbajte na to, aby sa horúce časti prístroja nedostali do priameho
kontaktu s pokožkou, a to najmä v oblastí očí, na tvári a na krku.
Horúci prístroj nesmiete nikdy položiť na povrch, ktorý nie je
odolný proti vysokým teplotám.
Sieťový kábel nikdy neomotávajte okolo prístroja. Pravidelne
kontrolujte, či sieťový kábel nie je opotrebovaný alebo poškodený.
Keď sa kábel poškodí, prestaňte prístroj používať.
Keď sa rozbliká celý displej, znamená to, že došlo k internej
poruche prístroja. V takom prípade zaneste prístroj do
autorizovaného servisného strediska Braun, kde ho skontrolujú.
Neodborná oprava môže vystaviť používateľa veľkému
nebezpečenstvu.
Prístroj by sa mal používať iba na suché vlasy.
Popis
1 Studená špička
2 Ondulačné kliešte
3 Miesto tvorby iónov
4 Otvárač ondulačných kliešťov
5 Displej
6 Selektor typu vlasov
7 Spínač zapnutia/vypnutia
7 Sieťový kábel
Technológia Colour Saver na ochranu farbených
vlasov
Technológia Colour Saver na ochranu farbených vlasov spolu so
saténovými iónmi pomáha zachovať zdravie farbených vlasov,
pretože ich pomáha chrániť pred vysúšaním a poškodením a počas
kulmovania pomáha zabraňovať strate vlhkosti farbených vlasov až
o 50 %* lepšie. Pri uvoľňovaní saténových iónov do vlasov môžete
počuť jemný praskavý zvuk.
Pre nádherné pružné kučery a vlny, ktoré budú vyzerať zdravé
a žiarivé.
*v porovnaní s používaním prístroja bez technológie Colour Saver
na ochranu farbených vlasov
Mikroprocesorová podpora pri kulmovaní
Vďaka svojmu sofistikovanému mikroprocesoru a kontrolnému
LCD displeju vás kulma na farbené vlasy Braun Satin Hair Colour
intuitívne dovedie k výberu tej správnej teploty na jemné, normálne
alebo hrubé farbené vlasy.
Osobné nastavenia: pomocou selektora typu vlasov [6] môžete
teplotu prispôsobiť jemným, normálnym alebo hrubým vlasom. Pri
normálnych a hrubých vlasoch si môžete vybrať medzi nízkou
a vysokou teplotou.
Na začiatok
Prístroj zapojte do elektrickej zásuvky a zapnite ho stlačením
spínača zapnutia/vypnutia [7] na jednu sekundu.
98575470_EC2.indd 3098575470_EC2.indd 30 27.02.2008 10:26:46 Uhr27.02.2008 10:26:46 Uhr
31
Počas ohrievania sa na displeji zobrazia tri blikajúce dieliky
(obr. A).
Po približne 45 sekundách prístroj dosiahne nastavenú teplotu na
úpravu normálnych vlasov. Vtedy môžete prístroj začať používať.
Pomocou selektora typu vlasov [6] si nastavte požadovanú
teplotu. Pri nastavovaní typu vlasov dieliky na displeji blikajú.
Po dosiahnutí vybranej teploty sa dieliky natrvalo rozsvietia.
Úprava účesu
Príprava
Pred použitím prístroja sa uistite, že vaše vlasy sú úplne suché.
Vlasy si prečešte riedkym hrebeňom, aby ste odstránili zauzlenia.
Rozdeľte vlasy do pramienkov. Začnite pri končekoch a pramie-
nok vlasov (šírka max. 3–4 cm) uchopte pomocou ondulačných
kliešťov.
Vytváranie kučier a vĺn
Pramienok jemne namotajte na ondulačné kliešte až ku
korienkom. Nechajte ho stočený niekoľko sekúnd a potom ho
uvoľnite. Najlepšie výsledky dosiahnete, ak otvárač ondulačných
kliešťov [4] jemne potlačíte a vlasy ľahko uvoľníte. Aby sa vám
kulma lepšie držala, druhou rukou ju môžete uchopiť za studenú
špičku [1].
Pramienok, z ktorého ste už vytvorili kučeru, môžete opäť
narovnať tak, že ho pri korienkoch uchopíte a prístroj necháte
pomaly a opatrene skĺznuť po pramienku smerom ku končekom.
Z bezpečnostných dôvodov sa prístroj po približne 30 minútach
automaticky vypne.
Ak chcete prístroj ďalej používať, jednoducho opäť stlačte spínač
zapnutia/vypnutia [7].
Po použití
Po každom použití vypnite prístroj stlačením spínača zapnutia/
vypnutia [7] na jednu sekundu.
Nezabúdajte, že ohrevné teleso je stále horúce. Nedotýkajte sa
ho, aby ste sa vyhli riziku popálenia. Až po 20 minútach chladenia
sa ohrevného telesa môžete bezpečne dotýkať.
Počas používania a chladenia musí byť prístroj vždy položený na
povrchu, ktorý je odolný proti vysokým teplotám.
Čistenie
Pred čistením prístroj vždy odpojte zo zásuvky. Prístroj nikdy
neponárajte do vody.
Prístroj čistite vlhkou handričkou a na jeho osušenie použite
suchú handričku.
Právo na zmeny vyhradené.
Toto zariadenie vyhovuje predpisom o odru‰ení
(smernica ES 2004/108/EC) a predpisom o nízkom napätí
(smernica 2006/95/EC).
Po skonãení Ïivotnosti neodhadzujte zariadenie do
beÏného domového odpadu. Zariadenie odovzdajte do
servisného strediska Braun alebo na príslu‰nom zbernom
mieste zriadenom podºa miestnych predpisov a noriem.
98575470_EC2.indd 3198575470_EC2.indd 31 27.02.2008 10:26:46 Uhr27.02.2008 10:26:46 Uhr
61
alebo chybou v˘roby a to podºa ná‰ho rozhodnutia buì opravou
alebo v˘menou celého v˘robku. Táto záruka platí pre v‰etky
krajiny, kde tento v˘robok dodáva firma Braun alebo jej
autorizovan˘ distribútor.
Táto záruka sa nevzÈahuje: na po‰kodenia, ktoré vzniknú
nesprávnym pouÏívaním a údrÏbou, na beÏné opotrebenie ako
aj na defekty, ktoré majú zanedbateºn˘ vplyv na hodnotu a
pouÏitie prístroja. Záruka stráca platnosÈ v prípade, Ïe v˘robok
bol mechanicky po‰koden˘, alebo sa uskutoãnili opravy
neautorizovan˘mi osobami, alebo sa nepouÏili originálne diely
Braun. Prístroj je v˘hradne urãen˘ na domáce pouÏitie. Pri pouÏití
in˘m spôsobom nie je moÏné záruku uplatniÈ.
Poskytnutím záruky nie sú ovlyvnené spotrebiteºské práva, ktoré
sa ku kúpe predmetu viaÏu podºa zvlá‰tnych predpisov.
Záruka platí iba vtedy, ak je záruãn˘ list riadne vyplnen˘ (dátum
predaja, peãiatka predajne a podpis predavaãa) a zároveÀ s ním
predloÏen˘ doklad o predaji (ìalej iba doklady o zakúpení).
Ak chcete vyuÏiÈ servisné sluÏby v záruãnej dobe, kompletn˘
prístroj spolu s dokladmi o zakúpení odovzdajte alebo za‰lite do
autorizovaného servisného strediska Braun. Aktualizovan˘
zoznam servisn˘ch stredísk je k dispozícii v predajniach v˘robkov
Braun.
Vzhºadom na prípadnú v˘menu prístroja alebo na zru‰enie kúpnej
zmluvy platia príslu‰né zákonné ustanovenia. Záruãná doba sa
predlÏuje o dobu, poãas ktorej bol v˘robok podºa záznamu z
opravovne v záruãnej oprave.
Hrvatski
Jamstveni list
Jamstvo ne vrijedi za o‰teçenja nastala neispravnom uporabom,
normalnu istro‰enost (npr. mreÏice ili bloka noÏa) i nedostatke koji
samo neznatno utjeãu na vrijednost ili valjanost uporabe aparata.
Ovo jamstvo vrijedi u svakoj zemlji gdje su proizvodi distribuirani
od strane Brauna ili sluÏbenog distributera.
Jamstvo ne vrijedi za o‰teçenja nastala neispravnom uporabom,
normalnu istro‰enost i nedostatke koji samo neznatno utjeãu na
vrijednost ili valjanost uporabe aparata. Jamstvo prestaje kod
popravka od strane neovla‰tene osobe ili uporabe neoriginalnih
dijelova umjesto Braun rezervnih dijelova.
Jamstvo vrijedi samo uz predoãenje raãuna i pravilno ispunjenog
jamstvenog lista.
Braunov servis moÏete kontaktirati na broj telefona
00 385 1 66 01 777.
Slovenski
Garancija
Za izdelek valja dvoletna garancija, ki zaãne veljati z datumom
nakupa. V ãasu trajanja garancije bomo brezplaãno odpravili vse
napake, ki so posledica slabega materiala ali izdelave, bodisi s
popravilom bodisi z zamenjavo celega izdelka.
Ta garancija velja v vsaki drÏavi, kjer je izdelek dobavljen od
BRAUN ali njegovega poobla‰ãenega distributerja.
Garancija ne pokriva po‰kodb, ki so posledica nepravilne uporabe,
normalne obrabe ali uporabe in tudi ne napak, ki v zanemarljivi
meri vplivajo na vrednost ali delovanje aparata. Garancija preneha
veljati, ãe popravilo izvr‰i nepoobla‰ãena oseba oziroma, ãe pri
popravilu niso uporabljeni originalni Braunovi nadomestni deli.
Za popravilo v garancijskem roku izroãite ali po‰ljite kompleten
izdelek z raãunom poobla‰ãenemu Braunovemu servisu.
Za informacije pokliãite poobla‰ãeni servis ISKRA PRINS
tel. + 386 1 476 98 00.
Magyar
Garancia
A Braun – ismerve termékei megbízhatóságát, készülékeire két év
garanciát vállal, azzal a megkötéssel, hogy a jótállási igényt a
98575470_EC2.indd 6198575470_EC2.indd 61 27.02.2008 10:26:57 Uhr27.02.2008 10:26:57 Uhr
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64

Braun EC 2 Používateľská príručka

Kategória
Natáčky na vlasy
Typ
Používateľská príručka