Braun CafHouse Pure KF 550 Používateľská príručka

Kategória
Autá
Typ
Používateľská príručka
24
Slovensk˘
Na‰e v˘robky spíÀajú maximálne poÏiadavky na kvalitu,
funkãnosÈ a design. Îeláme Vám veºa pote‰enia pri
práci s nov˘m prístrojom znaãky Braun.
Upozornenie
Pred pouÏitím prístroja si prosím pozorne preãítajte
cel˘ návod na pouÏitie.
Tento prístroj nie je urãen˘ pre deti a osoby so
zníÏen˘mi fyzick˘mi a mentálnymi schopnosÈami, ak
pri jeho pouÏívaní nie sú pod dozorom osoby, ktorá
je zodpovedná za ich bezpeãnosÈ. Vo v‰eobecnosti
odporúãame, aby ste prístroj uchovávali mimo
dosahu detí.
Pred zapojením do zásuvky skontrolujte, ãi napätie v
sieÈovej zásuvke zodpovedá napätiu uvedenému na
spodnej strane tohto prístroja.
Nedot˘kajte sa horúcich povrchov, hlavne vykuro-
vacej dosky. VÏdy dbajte na to, aby sa sieÈov˘ kábel
nedot˘kal vykurovacej dosky.
Sklenenú kanviãku neklaìte na iné vykurovacie
zdroje (napr. sporák, vykurovacie dosky atì.).
Sklenenú kanviãku nepouÏívajte v mikrovlnnej rúre.
Pred ìal‰ou prípravou novej kávy nechajte prístroj
mimo prevádzku minimálne 5 minút, aby dostatoãne
schladil (prístroj vypnite). Pri nalievaní studenej vody
by sa totiÏ mohla vytvoriÈ para a za urãit˘ch okolností
by mohlo dôjsÈ k opareniu.
Elektrické spotrebiãe Braun zodpovedajú príslu‰n˘m
bezpeãnostn˘m predpisom. Opravy elektrick˘ch
spotrebiãov (vrátane v˘meny sieÈového prívodu)
môÏu uskutoãÀovaÈ iba kvalifikovaní odborníci v
autorizovan˘ch opravovniach. Neodborne uskutoã-
nená oprava môÏe zapríãiniÈ nehodu alebo vystaviÈ
uÏívateºa nebezpeãenstvu úrazu.
Tento prístroj je kon‰truovan˘ iba na spracovanie
beÏného mnoÏstva v domácnosti.
Na prípravu kávy vÏdy pouÏívajte studenú vodu.
Maximálny poãet ‰álok
10 ‰álok (kaÏd˘ 125 ml)
Popis
· SieÈov˘ prívod/priestor na uloÏenie kábla
Vyrovnávacie teliesko
# Ukazovateº stavu vody
$ Zásobník vody
% Kazeta vodného filtra (nie je súãasÈou modelov
KF 500 / KF 510; je moÏné ju zakúpiÈ samostatne)
& Otoãn˘ gombík na plánovanie v˘meny vodného filtra
Á Tlaãidlo uvoºnenia otoãného filtra
Ë Kô‰ filtra s funkciou na zamedzenie odkvapkávania
È Vykurovacia doska
Í Prepínaã zapnuté/vypnuté
Zapnuté =
Vypnuté =
{ Sklenená kanviãka
I Uvedenie do prevádzky
In‰talácia kazety vodného filtra
(nie je súãasÈou modelov KF 500 / KF 510; je moÏné ju
zakúpiÈ samostatne)
1. Rozbaºte kazetu vodného filtra
%.
2. Vyrovnávacie teliesko
vyberte zo zásobníka vody.
3. VloÏte kazetu vodného filtra. (Vyrovnávacie teliesko
si dobre uloÏte, pretoÏe sa musí opäÈ vloÏiÈ do
zásobníka vody vÏdy, keì je vybratá kazeta vodného
filtra.)
4. Vodn˘ filter je potrebné vymeniÈ kaÏdé dva mesiace.
Aby ste na to nezabudli, nastavte otoãn˘ gombík
&
na oznaãenie mesiaca, kedy sa má vodn˘ filter
vymeniÈ.
Poznámka
Pred
prv˘m pouÏitím kávovaru alebo ak ste ho dlho
ne
pouÏívali ãi po in‰talácii novej kazety vodného filtra,
naplÀte zásobník vody maximálnym mnoÏstvom
ãerstvej, studenej vody a nechajte prebehnúÈ jeden
varn˘ cyklus bez
akejkoºvek mletej kávy.
II Príprava kávy
Zásobník naplÀte studenou, ãerstvou vodou, stlaãte
tlaãidlo na uvoºnenie filtra
Á, aby sa otvoril kô‰ filtra,
vloÏte papierov˘ filter ã. 4, vloÏte mletú kávu, kanviãku
umiestnite na ohrievaciu dosku, uzavrite kô‰ filtra a
kávovar zapnite. Pre väã‰ie pohodlí pri plnení alebo
vyberaní mletej kávy je moÏné kô‰ filtra ºahko vytiahnuÈ
z jeho závesu. Funkcia na zamedzenie odkvapkávania
zabraÀuje odkvapkávaniu pri vyberaní kanviãky, keì
chcete zaliaÈ ‰álku e‰te pred ukonãením sparovania.
Potom je potrebné kanviãku okamÏite vrátiÈ na
ohrievaciu dosku, aby sa kô‰ filtra nepreplÀoval.
Doba sparovania jednej ‰álky: cca 1 minúta. MnoÏstvo
pripravenej kávy v kanviãke bude men‰ie neÏ pôvodná
náplÀ, pretoÏe urãité mnoÏstvo vody sa zadrÏí v mletej
káve.
Model KF 550
je vybaven˘ funkciou automatického
vypínania. Prav. po dvou hodinach prevadzky sa
kavovar automaticky vypne.
III Vodn˘ filter
Vodn˘ filter zlep‰uje chuÈ kávy t˘m, Ïe odstraÀuje chlór,
nepríjemnú chuÈ aj zápach a zároveÀ aj vodn˘ kameÀ. Ak
kazetu pravidelne vymieÀate (kaÏdé dva mesiace), má
káva nielen lep‰iu chuÈ, ale tieÏ sa predlÏuje ÏivotnosÈ
kávovaru, pretoÏe sa predchádza vzniku vápenn˘ch
usadenín v kávovare. Vodné filtre Braun je moÏné zakúpiÈ
u predajcov alebo v servisn˘ch strediskách Braun.
IV âistenie
VÏdy pred ãistením odpojte zariadenie zo siete. Tento
prístroj nikdy neum˘vajte pod teãúcou vodou, ani ho
neponárajte do vody. VÏdy ho iba utrite navlhãenou
handriãkou. V‰etky odstrániteºné ãasti sa môÏu um˘vaÈ
v myãke riadu.
V OdvápÀovanie (bez ilustrácií)
Ak máte tvrdú vodu a kávovar pouÏívate bez vodného
filtra, je nutné ho pravidelne odvápÀovaÈ. Ak pouÏívate
kazetu vodného filtra a pravidelne ju vymieÀate, obvykle
nemusíte odvápÀovanie uskutoãÀovaÈ. Ak sa v‰ak
ãasom zaãne doba prípravy kávy v˘razne predlÏovaÈ je
potrebné kávovar odvápniÈ.
DôleÏité:
Pri odvápÀovaní musí byÈ vodn˘ filter vÏdy
nahraden˘ vyrovnávacím telieskom.
Na odvápÀovanie môÏete pouÏiÈ beÏne dostupné
prostriedky na odvápnenie, ktoré nie sú agresívne na
hliník.
3104391_KF500_4-34 Seite 24 Mittwoch, 4. Juli 2007 10:23 10
25
Pri odvápÀovaní postupujte podºa návodu v˘robcu
príslu‰ného prostriedku.
Túto procedúru opakujte dovtedy, aÏ k˘m sa nezníÏi
doba prípravy jednej ‰álky kávy na normálny stav.
AspoÀ dvakrát nechajte prístrojom pretiecÈ
maximálne mnoÏstvo studenej vody, aby sa po
odvápnení kávovar preãistil.
Ako dosiahnuÈ optimálne v˘sledky
Tento kávovar je skon‰truovan˘ tak, aby sa dosiahla
maximálna kávová aróma. Braun preto odporúãa:
PouÏívajte iba ãerstvo zomletú kávu.
Mletú kávu uchovávajte na chladnom, suchom a
tmavom mieste (napr. v chladniãke) vo vzducho-
tesnej nádobe.
PouÏívajte iba vodné filtre Braun a pri pravidelnom
pouÏívaní ich vymieÀajte kaÏdé dva mesiace.
Kávovar ãistite a odvápÀujte pravidelne tak, ako je to
uvedené v ãasti IV a V.
Zmeny sú vyhradené.
Toto zariadenie vyhovuje predpisom o odru‰ení
(smernica ES 2004/108/EC) a predpisom o
nízkom napätí (smernica 2006/95/EC).
Po skonãení Ïivotnosti neodhadzujte zariadenie
do beÏného domového odpadu. Zariadenie
odovzdajte do servisného strediska Braun alebo
na príslu‰nom zbernom mieste zriadenom podºa
miestnych predpisov anoriem.
Záruka
Na tento v˘robok poskytujeme záruku po dobu 2 rokov
odo dÀa predaja spotrebiteºovi. Poãas tejto záruãnej doby
bezplatne odstránime závady na v˘robku, spôsobené
vadami materiálu alebo chybou v˘roby a to podºa ná‰ho
rozhodnutia buì opravou alebo v˘menou celého v˘robku.
Táto záruka platí pre v‰etky krajiny, kde tento v˘robok
dodáva firma Braun alebo jej autorizovan˘ distribútor.
Táto záruka sa nevzÈahuje: na po‰kodenia, ktoré vzniknú
nesprávnym pouÏívaním a údrÏbou, na beÏné
opotrebenie ako aj na defekty, ktoré majú zanedbateºn˘
vplyv na hodnotu a pouÏitie prístroja. Záruka stráca
platnosÈ v prípade, Ïe v˘robok bol mechanicky
po‰koden˘, alebo sa uskutoãnili opravy
neautorizovan˘mi osobami, alebo sa nepouÏili originálne
diely Braun. Prístroj je v˘hradne urãen˘ na domáce
pouÏitie. Pri pouÏití in˘m spôsobom nie je moÏné záruku
uplatniÈ.
Poskytnutím záruky nie sú ovlyvnené spotrebiteºské
práva, ktoré sa ku kúpe predmetu viaÏu podºa zvlá‰tnych
predpisov.
Záruka platí iba vtedy, ak je záruãn˘ list riadne vyplnen˘
(dátum predaja, peãiatka predajne a podpis predavaãa) a
zároveÀ s ním predloÏen˘ doklad o predaji (ìalej iba
doklady o zakúpení).
Ak chcete vyuÏiÈ servisné sluÏby v záruãnej dobe,
kompletn˘ prístroj spolu s dokladmi o zakúpení
odovzdajte alebo za‰lite do autorizovaného servisného
strediska Braun. Aktualizovan˘ zoznam servisn˘ch
stredísk je k dispozícii v predajniach v˘robkov Braun.
Vzhºadom na prípadnú v˘menu prístroja alebo na
zru‰enie kúpnej zmluvy platia príslu‰né zákonné
ustanovenia. Záruãná doba sa predlÏuje o dobu, poãas
ktorej bol v˘robok podºa záznamu z opravovne v záruãnej
oprave.
Türkçe
Ürünlerimiz kalite, kullan∂m ve tasar∂mda en yüksek
standartlara ulaµabilmek için üretilmiµtir. Yeni Braun
cihazınızdan memnun kalacaπınızı umarız.
Dikkat
Kullanmadan önce lütfen bu kullanma k∂lavuzunu
dikkatlice ve eksiksiz okuyunuz.
Bu aygıt sorumlu bir kiµinin gözetiminde olmaksızın
çocukların ve fiziksel yada ruhsal engelli kiµilerin
kullanmasına uygun de©ildir. Aygıtınızı çocukların
ulaµabilece©i yerlerden uzak tutmanızı öneririz.
Kullanmadan önce, µebeke cereyan geriliminin,
cihaz∂n alt∂nda yaz∂l∂ olan voltaj ile uygunluπunu
kontrol ediniz.
S∂cak yüzeylere, özellikle s∂cak tabana dokunmay∂n∂z.
Cihaz∂n kablosunun asla s∂cak taban ile temas
etmesine izin vermeyiniz.
Cam sürahiyi diπer s∂cak yüzeyler ile temas
ettirmeyiniz (firin yüzeyleri, sicak tepsiler, gibi...)
Cam sürahiyi mikrodalga f∂r∂na koymay∂n∂z.
∑kinci kez kahve yapmak istediπinizde.
Cihaz∂ daima yaklaµ∂k 5 dakika kadar kapatarak,
soπumas∂na izin veriniz. Aksi takdirde, su kab∂ soπuk
su ile doldurulurken buhar yapabilir.
Braun elektrikli aletleri en uygun güvenlik standartla-
r∂na göre üretilmiµtir. Elektrikli aletler ile ilgili her türlü
onar∂m (kordon deπiµimi de dahil olmak üzere)
mutlaka yetkili teknik servisler taraf∂nca yap∂lmal∂d∂r.
Yanl∂µ ve kalitesiz olarak yap∂lan onar∂m, kazalara
veya kullan∂c∂n∂n yaralanmas∂na neden olabilir.
Bu cihaz normal ev kullan∂m miktarlar∂na uygun olarak
üretilmiµtir.
Kahve yapmak için her zaman soπuk su kullan∂n∂z.
Maksimum kapasite
125 ml’lik 10 fincan
Tan∂mlama
· Kablo ve kablo saklama bölmesi
Boµluk kapat∂c∂
# Su seviye göstergesi
$ Su kab∂
% Su filtresi kartuµu (KF 500 / KF 510 modellerinde
yoktur; ayr∂ olarak sat∂n al∂nabilir)
& Su filtresi deπiµtirme göstergesi
Á Hareketli filtre itme düπmesi
Ë Damlamay∂ önleyen filtre tutucu
È S∂cak taban
Í Açma/Kapama düπmesi
Aç∂k =
Kapal∂ =
{ Cam sürahi
I Cihaz∂n çal∂µmaya haz∂rlanmas∂
Su filtresi kartuµunun tak∂lmas∂
(KF 500 / KF 510 modellerinde yoktur; ayr∂ olarak sat∂n
al∂nabilir)
1. Su filtresi kartuµunu paketinden ç∂kart∂n∂z
%.
2. Boµluk kapat∂c∂’ünü
su kab∂ndan ç∂kart∂n∂z.
3104391_KF500_4-34 Seite 25 Mittwoch, 4. Juli 2007 10:23 10
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33

Braun CafHouse Pure KF 550 Používateľská príručka

Kategória
Autá
Typ
Používateľská príručka