Braun KF 570 Používateľská príručka

Značka
Braun
Kategória
kávovary
Model
KF 570
Typ
Používateľská príručka
24
Slovensk˘
Na‰e v˘robky spíÀajú maximálne poÏiadavky na kvalitu,
funkãnosÈ a design. Îeláme Vám veºa pote‰enia pri
práci s nov˘m prístrojom znaãky Braun.
Upozornenie
Pred pouÏitím prístroja si prosím pozorne preãítajte
cel˘ návod na pouÏitie.
Tento prístroj nie je urãen˘ pre deti a osoby so
zníÏen˘mi fyzick˘mi a mentálnymi schopnosÈami, ak
pri jeho pouÏívaní nie sú pod dozorom osoby, ktorá je
zodpovedná za ich bezpeãnosÈ. Vo v‰eobecnosti
odporúãame, aby ste prístroj uchovávali mimo dosahu
detí.
Pred zapojením do zásuvky skontrolujte, ãi napätie
v sieÈovej zásuvke zodpovedá napätiu uvedenému na
spodnej strane tohto prístroja.
Nedot˘kajte sa horúcich povrchov, hlavne vykuro-
vacej dosky. VÏdy dbajte na to, aby sa sieÈov˘ kábel
nedot˘kal vykurovacej dosky.
Sklenenú kanviãku neklaìte na iné vykurovacie zdroje
(napr. sporák, vykurovacie dosky atì.).
Sklenenú kanviãku nepouÏívajte v mikrovlnnej rúre.
Pred ìal‰ou prípravou novej kávy nechajte prístroj
mimo prevádzku minimálne 5 minút, aby dostatoãne
schladil (prístroj vypnite). Pri nalievaní studenej vody
by sa totiÏ mohla vytvoriÈ para a za urãit˘ch okolností
by mohlo dôjsÈ k opareniu.
Elektrické spotrebiãe Braun zodpovedajú príslu‰n˘m
bezpeãnostn˘m predpisom. Opravy elektrick˘ch
spotrebiãov (vrátane v˘meny sieÈového prívodu)
môÏu uskutoãÀovaÈ iba kvalifikovaní odborníci v
autorizovan˘ch opravovniach. Neodborne uskutoã-
nená oprava môÏe zapríãiniÈ nehodu alebo vystaviÈ
uÏívateºa nebezpeãenstvu úrazu.
Tento prístroj je kon‰truovan˘ iba na spracovanie
beÏného mnoÏstva v domácnosti.
Na prípravu kávy vÏdy pouÏívajte studenú vodu.
Maximálny poãet ‰álok
10 ‰álok (kaÏd˘ 125 ml)
Popis
· SieÈov˘ prívod/priestor na uloÏenie kábla
Vyrovnávacie teliesko
# Ukazovateº stavu vody
$ Zásobník vody
% Kazeta vodného filtra (nie je súãasÈou model KF 520;
je moÏné ju zakúpiÈ samostatne)
& Otoãn˘ gombík na plánovanie v˘meny vodného filtra
Á Tlaãidlo uvoºnenia otoãného filtra
Ë Kô‰ filtra s funkciou na zamedzenie odkvapkávania
È Vykurovacia doska
Í Prepínaã zapnuté/vypnuté («on/off»)
{ Sklenená kanviãka
I Uvedenie do prevádzky
In‰talácia kazet y vodného filtra
(nie je súãasÈou model KF 520; je moÏné ju zakúpiÈ
samostatne)
1. Rozbaºte kazetu vodného filtra
%.
2. Vyrovnávacie teliesko
vyberte zo zásobníka vody.
3. VloÏte kazetu vodného filtra. (Vyrovnávacie teliesko
si dobre uloÏte, pretoÏe sa musí opäÈ vloÏiÈ do
zásobníka vody vÏdy, keì je vybratá kazeta vodného
filtra.)
4. Filter na vodu by sa mal vymieÀaÈ kaÏdé dva mesiace.
Aby ste na to nezabudli, nastavte v˘menu filtra na
ãíselnom displeji
&
tak, aby sa aktuálny mesiac
zobrazoval naºavo (poãiatoãn˘ mesiac). Mesiac, v
ktorom by ste mali filter vymeniÈ, bude zobrazen˘
napravo (koneãn˘ mesiac).
Poznámka
Pred
prv˘m pouÏitím kávovaru alebo ak ste ho dlho
ne
pouÏívali ãi po in‰talácii nove j kazety vodného filtra,
naplÀte zásobník vody maximálnym mnoÏstvom
ãerstvej, studenej vody a nechajte prebehnúÈ jeden
varn˘ cyklus bez
akejkoºvek mletej kávy.
II Príprava kávy
Zásobník naplÀte studenou, ãerstvou vodou, stlaãte
tlaãidlo na uvoºnenie filtra
Á, aby sa otvoril kô‰ filtra,
vloÏte papierov˘ filter ã. 4, vloÏte mletú kávu, kanviãku
umiestnite na ohrievaciu dosku
È, uzavrite kô‰ filtra a
kávovar zapnite
Í. Pre väã‰ie pohodlí pri plnení alebo
vyberaní mletej kávy je moÏné kô‰ filtra ºahko vytiahnuÈ
z jeho závesu. Funkcia na zamedzenie odkvapkávania
zabraÀuje odkvapkávaniu pri vyberaní kanviãky, keì
chcete zaliaÈ ‰álku e‰te pred ukonãením sparovania.
Potom je potrebné kanviãku okamÏite vrátiÈ na
ohrievaciu dosku, aby sa kô‰ filtra nepreplÀoval.
Doba sparovania jednej ‰álky: cca 1 minúta. MnoÏstvo
pripravenej kávy v kanviãke bude men‰ie neÏ pôvodná
náplÀ, pretoÏe urãité mnoÏstvo vody sa zadrÏí v mletej
káve.
Model KF 570
je vybaven˘ funkciou automatického
vypínania (auto-off). Prav. po dvou hodinach prevadzky
sa kavovar automaticky vypne.
III Vodn˘ filter
Vodn˘ filter zlep‰uje chuÈ kávy t˘m, Ïe odstraÀuje chlór,
nepríjemnú chuÈ aj zápach a zároveÀ aj vodn˘ kameÀ. Ak
kazetu pravidelne vymieÀate (kaÏdé dva mesiace), má
káva nielen lep‰iu chuÈ, ale tieÏ sa predlÏuje ÏivotnosÈ
kávovaru, pretoÏe sa predchádza vzniku vápenn˘ch
usadenín v kávovare. Vodné filtre Braun je moÏné zakúpiÈ
u predajcov alebo v servisn˘ch strediskách Braun.
IV âistenie
VÏdy pred ãistením odpojte zariadenie zo siete. Tento
prístroj nikdy neum˘vajte pod teãúcou vodou, ani ho
neponárajte do vody. VÏdy ho iba utrite navlhãenou
handriãkou.
Model KF 570 sa vyznaãuje antikorov˘m ko‰íãkom na
filter
Ë, ktor˘ by sa mal ãistiÈ iba pomocou vlhkej
handriãky. MôÏete pouÏiÈ aj prostriedok na um˘vanie
riadu. NepouÏívajte v‰ak abrazívne ãistiace prostriedky
ani ho neum˘vajte v um˘vaãke riadu.
Sklenená karafa a plastov˘ ko‰íãek na filter pri modeloch
KF 520 a KF 560 sa môÏu um˘vaÈ v um˘vaãke riadu.
V OdvápÀovanie (bez ilustrácií)
Ak máte tvrdú vodu a kávovar pouÏívate bez vodného
filtra, je nutné ho pravidelne odvápÀovaÈ. Ak pouÏívate
kazetu vodného filtra a pravidelne ju vymieÀate, obvykle
nemusíte odvápÀovanie uskutoãÀovaÈ. Ak sa v‰ak
ãasom zaãne doba prípravy kávy v˘razne predlÏovaÈ je
potrebné kávovar odvápniÈ.
98575920_KF520_4-46 Seite 24 Mittwoch, 9. Juli 2008 8:45 08
25
DôleÏité: Pri odvápÀovaní musí byÈ vodn˘ filter vÏdy
nahraden˘ vyrovnávacím telieskom.
Na odvápÀovanie môÏete pouÏiÈ beÏne dostupné
prostriedky na odvápnenie, ktoré nie sú agresívne na
hliník.
Pri odvápÀovaní postupujte podºa návodu v˘robcu
príslu‰ného prostriedku.
Túto procedúru opakujte dovtedy, aÏ k˘m sa nezníÏi
doba prípravy jednej ‰álky kávy na normálny stav.
AspoÀ dvakrát nechajte prístrojom pretiecÈ maximálne
mnoÏstvo studenej vody, aby sa po odvápnení
kávovar preãistil.
Ako dosiahnuÈ optimálne v˘sledky
Tento kávovar je skon‰truovan˘ tak, aby sa dosiahla
maximálna kávová aróma. Braun preto odporúãa:
PouÏívajte iba ãerstvo zomletú kávu.
Mletú kávu uchovávajte na chladnom, suchom a
tmavom mieste (napr. v chladniãke) vo vzducho-
tesnej nádobe.
PouÏívajte iba vodné filtre Braun a pri pravidelnom
pouÏívaní ich vymieÀajte kaÏdé dva mesiace.
Kávovar ãistite a odvápÀujte pravidelne tak, ako je to
uvedené v ãasti IV a V.
Zmeny sú vyhradené.
Toto zariadenie vyhovuje predpisom o odru‰ení
(smernica ES 2004/108/EC) a predpisom o
nízkom napätí (smernica 2006/95/EC).
Po skonãení Ïivotnosti neodhadzujte zariadenie
do beÏného domového odpadu. Zariadenie
odovzdajte do servisného strediska Braun alebo
na príslu‰nom zbernom mieste zriadenom podºa
miestnych predpisov a noriem.
Záruka
Na tento v˘robok poskytujeme záruku po dobu 2 rokov odo
dÀa predaja spotrebiteºovi. Poãas tejto záruãnej doby
bezplatne odstránime závady na v˘robku, spôsobené
vadami materiálu alebo chybou v˘roby a to podºa ná‰ho
rozhodnutia buì opravou alebo v˘menou celého v˘robku.
Táto záruka platí pre v‰etky krajiny, kde tento v˘robok
dodáva firma Braun alebo jej autorizovan˘ distribútor.
Táto záruka sa nevzÈahuje: na po‰kodenia, ktoré vzniknú
nesprávnym pouÏívaním a údrÏbou, na beÏné opotrebenie
ako aj na defekty, ktoré majú zanedbateºn˘ vplyv na
hodnotu a pouÏitie prístroja. Záruka stráca platnosÈ v
prípade, Ïe v˘robok bol mechanicky po‰koden˘, alebo sa
uskutoãnili opravy neautorizovan˘mi osobami, alebo sa
nepouÏili originálne diely Braun. Prístroj je v˘hradne
urãen˘ na domáce pouÏitie. Pri pouÏití in˘m spôsobom nie
je moÏné záruku uplatniÈ.
Poskytnutím záruky nie sú ovlyvnené spotrebiteºské práva,
ktoré sa ku kúpe predmetu viaÏu podºa zvlá‰tnych
predpisov.
Záruka platí iba vtedy, ak je záruãn˘ list riadne vyplnen˘
(dátum predaja, peãiatka predajne a podpis predavaãa) a
zároveÀ s ním predloÏen˘ doklad o predaji (ìalej iba
doklady o zakúpení).
Ak chcete vyuÏiÈ servisné sluÏby v záruãnej dobe,
kompletn˘ prístroj spolu s dokladmi o zakúpení odovzdajte
alebo za‰lite do autorizovaného servisného strediska
Braun. Aktualizovan˘ zoznam servisn˘ch stredísk je k
dispozícii v predajniach v˘robkov Braun.
Vzhºadom na prípadnú v˘menu prístroja alebo na zru‰enie
kúpnej zmluvy platia príslu‰né zákonné ustanovenia.
Záruãná doba sa predlÏuje o dobu, poãas ktorej bol
v˘robok podºa záznamu z opravovne v záruãnej oprave.
Magyar
Termékeink minõsége, mıködése és formája a
legmagasabb Braun igényeket is maradéktalanul kielégíti.
Sok örömet kívánunk új Braun készülékéhez!
Figyelmeztetés:
Kérjük, hogy a készülék használatba vétele elŒtt
figyelmesen és alaposan tanulmányozza át a
használati útmutatót!
A készüléket gyermekek, mozgássérültek, szellemi
vagy értelmi fogyatékosságban szenvedŒ személyek,
– kizárólag a biztonságukért felelŒs személy
felügyelete mellett használják! Általában javasoljuk,
hogy a készüléket tartsa gyermekektŒl elzárva!
MielŒtt a készüléket csatlakoztatná a dugaszolóalj-
zatba, kérjük ellenŒrizze, hogy a hálózati feszültség
egyezik-e a készüléken feltüntetett, elŒírt értékkel!
Ne fogja meg a forró felületeket, különösképpen a
melegítŒ talpat! Soha ne vezesse a vezetéket úgy,
hogy az érintkezzen a melegítŒ aljzattal!
Ne tegye az üveg-kiöntŒt más forró felületre!
(pl. melegítŒlapra, forró tálcára, stb)
Az üveg-kiöntŒt ne helyezze mikrohullámú sütŒbe!
Használat után az újabb adag kávé bekészítése elŒtt,
mindig hagyja a kávéfŒzŒt legalább 5 percig hılni,
(kapcsolja is ki a készüléket), ellenkezŒ esetben gŒz
keletkezhet, amikor hideg vízzel tölti fel a víztartályt!
A Braun elektromos készülékek megfelelnek az
alkalmazandó biztonsági elŒírásoknak. A készülék
javítását, vagy vezetékcserét csak a felhatalmazott
szakszervizben végeztessen! A szakszerıtlenül
végzett javítás veszélyes lehet a készülék
használójának!
Ezt a készüléket átlagos háztartási használatra
tervezték. A kávékészítéshez mindig hideg vizet
használjon!
KészíthetŒ maximális mennyiség:
10 csésze (125 ml adagonként)
Leírás:
· Vezeték/vezetéktároló
Víztartály dugattyú
VízszintjelzŒ
Víztartály
 VízszırŒ patron (nem tartozéka a KF520-as
modellnek, külön megvásárolható)
Ê Dátumbeállító a vízszırŒ cseréjéhez
Á Filterkosár kioldó gomb
Ë Filtertartó cseppenésgátlóval
È Melegentartó lap
Í Be/kikapcsoló gomb («on/off»)
{ KávékiöntŒ, aromazáró fedéllel
I A készülék beüzemelése
A vízszırŒ patron behelyezése
(a vízszırŒ patron nem tartozéka a KF 520-as modellnek,
azonban külön megvásárolható)
1. Vegye ki a vízszırŒ patront a csomagolásból
Â!
2. Távolítsa el a víztartály dugattyút
a víztartályból!
98575920_KF520_4-46 Seite 25 Mittwoch, 9. Juli 2008 8:45 08
/