Toro 132cm TITAN HD 1500 Series Riding Mower Používateľská príručka

Značka
Toro
Model
132cm TITAN HD 1500 Series Riding Mower
Typ
Používateľská príručka
FormNo.3439-126RevA
Sekačkasesedícíobsluhou
TITAN
®
modelovéřadyHD1500s
pracovnímzáběrem122cmnebo
132cm
Číslomodelu74453TE—Výrobníčíslo400000000avyšší
Číslomodelu74454TE—Výrobníčíslo400000000avyšší
Zaregistrujtesvůjvýrobeknaadresewww.Toro.com.
Překladoriginálu(CS)
*3439-126*A
Tentovýrobeksplňujevšechnypříslušnésměrnice
Evropskéunie.Podrobnéinformacenaleznete
vProhlášeníoshoděktomutovýrobku.
Technickéúdajeomodelunaleznetenastránkách
www.Toro.com.
Hrubýnebočistýtočivýmoment:Hrubýnebočistý
točivýmomenttohotomotorubyllaboratorněstanoven
výrobcemmotoruvsouladusespecikacemiSAE
(SocietyofAutomotiveEngineers)J1940nebo
J2723.Vsouladusbezpečnostními,emisnímia
provoznímipožadavkybylefektivnítočivýmoment
motoruusekačkytétotřídynastavennavýrazněnižší
hodnotu.Prostudujtesiinformacevýrobcemotoru
dodávanésestrojem.
Důležité:Pokudtrvalepoužívátestrojsmotorem
Torovnadmořskévýšcenad1500m,namontujte
soupravuprovysokénadmořskévýšky,abymotor
splňovalemisnípředpisyCARB/EPA.Souprava
provysokénadmořskévýškyzvyšujevýkon
motoruasoučasnězabraňujezanášenízapalovací
svíčky,obtížnémustartováníazvyšováníemisí.
Jakmilenamontujetesoupravu,připevnětena
strojštítekprovysokénadmořskévýškyvedle
typovéhoštítku.Správnousoupravuprovysoké
nadmořskévýškyaštítekprovysokénadmořské
výškyvámposkytnejakékoliautorizované
servisnístřediskoToro.Chcete-livyhledat
svéhonejbližšíhoprodejce,navštivtenaše
webovéstránkywww.Toro.comnebokontaktujte
našeoddělenízákaznicképéčeToronačíslech
uvedenýchvnašemprohlášeníozárucena
systémřízeníemisí.
Jestližejemotorprovozovánvnadmořské
výšcepod1500m,demontujtesoupravuz
motoruauveďtejejdosvépůvodníkongurace
zvýrobníhozávodu.Neprovozujtemotors
přestavboudovysokýchnadmořskýchvýšekv
nižšíchnadmořskýchvýškách,neboťsemůže
přehřátapoškodit.
Pokudsinejstejisti,zdajevášstrojvybaven
přestavboudovysokýchnadmořskýchvýšek,
vyhledejtenásledujícíštítek(Obrázek2).
decal127-9363
Obrázek2
Úvod
Tatosekačkanatrávusesedícíobsluhouas
rotačnímižacíminožijeurčenaproprofesionální
poskytovateleslužeb.Jeurčenaprosekánítrávy
nadobřeudržovanýchtrávnícíchvrezidenčníchči
komerčníchareálech.
Pečlivěsitutopříručkuprostudujte,abystesenaučili
strojsprávněobsluhovataudržovat,apředešlitak
zraněníajehopoškození.Jsteodpovědnízařádnou
abezpečnouobsluhustroje.
Nastránkáchwww.Toro.comnajdeteinformace
obezpečnostivýrobku,podkladyprozaškolení
obsluhyainformaceopříslušenství.Můžetezdetaké
vyhledatprodejcevýrobkůToronebozaregistrovat
svůjvýrobek.
Kdykolibudetepotřebovatservis,originálnídíly
Toronebodoplňujícíinformace,obraťtesena
autorizovanéhoservisníhoprodejcenebozákaznický
servisToroauveďtemodelavýrobníčíslosvého
výrobku.Obrázek1znázorňujeumístěnítypového
asériovéhočíslanavýrobku.Číslasizapištedo
následujícíhopole.
Důležité:Potřebujete-liinformaceozáruce,
náhradníchdílechajinéúdajeovýrobku,pomocí
mobilníhotelefonumůžetenaskenovatQRkód
(dlevýbavy)naštítkusériovéhočísla.
g233855
Obrázek1
Číslomodelu
Výrobníčíslo
Kezdůrazněníinformacísevtomtonávodupoužívají
dvavýrazy.Důležitéupozorňujenazvláštní
informacemechanickéhocharakteruaUpozornění
zdůrazňujevšeobecnéinformace,kterýmjetřeba
věnovatzvláštnípozornost.
©2018—TheToro®Company
8111LyndaleAvenueSouth
Bloomington,MN55420
2
Navštivtenásnaadresewww.Toro.com.
VytištěnovUSA
Všechnaprávavyhrazena
Obsah
Bezpečnost...............................................................4
Varovnýbezpečnostnísymbol............................4
Obecnébezpečnostníinformace........................4
Ukazatelsklonu.................................................5
Bezpečnostníainstrukčníštítky.........................6
Součástistroje........................................................12
Ovládacíprvky.................................................12
Technickéúdaje...............................................14
Přídavnázařízení/příslušenství.......................14
Předprovozem....................................................15
Bezpečnostníkrokypředpoužitím....................15
Doplněnípaliva.................................................16
Prováděníúkonůdenníúdržby.........................17
Zajížděnínovéhovozidla..................................17
PoužitíkonstrukceROPS(ochranaobsluhy
vpřípaděpřevrácenístroje)...........................17
Použitíbezpečnostníhoblokovacího
systému........................................................18
Nastavenípolohysedadla................................19
Nastavenísestavzadníchtlumičů.....................19
Používánípřídavnýchzařízenía
příslušenství..................................................20
Běhemprovozu...................................................20
Bezpečnostníkrokyběhempoužití...................20
Vstupnamístoobsluhy.....................................23
Použitíparkovacíbrzdy....................................23
Používáníovládacíhospínačežacíchnožů
(PTO)............................................................24
Ovládáníškrticíklapky......................................24
Ovládánísytiče................................................24
Spuštěnímotoru...............................................25
Vypnutímotoru.................................................25
Použitíovládacíchpákpojezdu.........................26
Řízenístroje.....................................................26
Použitíbočníhovýhozu.....................................27
Seřízenívýškysekání.......................................28
Seřízeníochrannýchválců...............................28
Provoznítipy....................................................29
Poprovozu..........................................................30
Bezpečnostníopatřenípopoužití......................30
Použitíuzavíracíhoventilupaliva......................30
Použitíuvolňovacíchventilůhnacích
kol.................................................................30
Přepravastroje.................................................31
Údržba....................................................................34
Bezpečnostpřiprováděníúkonůúdržby...........34
Doporučenýharmonogramúdržby......................35
Postupypředúdržboustroje................................36
Uvolněnípříčkysekacíplošiny..........................36
Demontážplechovéhokrytu.............................37
Mazání................................................................37
Mazánístroje....................................................37
Údržbamotoru....................................................38
Bezpečnostpřiúdržběmotoru..........................38
Údržbavzduchovéholtru................................38
Výměnamotorovéhooleje................................39
Údržbazapalovacísvíčky(zapalovacích
svíček)..........................................................41
Vyčištěníchladicíhosystému............................42
Kontrolalapačejisker.......................................43
Výměnaltrusánívzduchuemisí...................43
Údržbapalivovéhosystému................................43
Výměnapalivovéholtru...................................43
Údržbapalivovénádrže....................................44
Údržbaelektrickéhosystému..............................44
Bezpečnostpřipráciselektrickým
systémem.....................................................44
Údržbaakumulátoru.........................................44
Údržbapojistek.................................................46
Údržbahnacísoustavy........................................47
Kontrolabezpečnostníhopásu.........................47
Kontrolaknoíkůochrannéhooblouku..............47
Seřízenípojezdu..............................................48
Kontrolatlakuvpneumatikách..........................48
Kontrolaupevňovacíchmatickol......................48
Údržbachladícíhosystému.................................49
Čištěnímřížkymotoru.......................................49
Údržbabrzd.........................................................49
Seřízeníparkovacíbrzdy..................................49
Údržbařemenů...................................................51
Kontrolařemenů...............................................51
Výměnařemenusekačky.................................51
Výměnahnacíhořemenehydraulického
čerpadla........................................................52
Údržbaovládacíchprvků.....................................53
Nastavenípolohyovládacírukojeti...................53
Seřízeníovládacíchtáhelpojezdu....................53
Údržbahydraulickéhosystému...........................55
Bezpečnostpřiprácishydraulickým
systémem.....................................................55
Specikacehydraulickékapaliny......................55
Kontrolahladinyhydraulickékapaliny...............55
Výměnahydraulickékapalinyaltrů.................55
Odvzdušněníhydraulickéhosystému...............57
Údržbasekacíplošiny..........................................58
Údržbažacíchnožů..........................................58
Nastavenírovinymezistranamiasklonu
žacíhonože..................................................60
Demontážsekacíplošiny..................................62
Výměnadeektorutrávy...................................62
Čištění.................................................................63
Čištěníspodnístranysekacíplošiny.................63
Vyčištěnísystémuzavěšení..............................63
Likvidaceodpadu.............................................63
Uskladnění..............................................................64
Bezpečnostpřiskladování................................64
Čištěníaskladování.........................................64
Odstraňovánízávad................................................65
Schémata...............................................................68
3
Bezpečnost
TentostrojbylvyrobenvsouladusnormouENISO
5395:2013.
Varovnýbezpečnostní
symbol
Tentovarovnýbezpečnostnísymbol(Obrázek3)je
použitjakvtétopříručce,taknastroji,asloužík
označenídůležitýchbezpečnostníchzpráv,kteréjev
zájmupředcházenínehodámnutnédodržovat.
Tentosymbolznamená:POZOR!DBEJTEZVÝŠENÉ
OPATRNOSTI!MŮŽEBÝTOHROŽENAVAŠE
BEZPEČNOST!
g000502
Obrázek3
Varovnýbezpečnostnísymbol
Varovnýbezpečnostnísymbolsezobrazujenad
informacemi,kterévásupozorňujínanebezpečné
činnostinebosituace,zakterýmnásledujeslovo
NEBEZPEČÍ,VAROVÁNÍneboUPOZORNĚNÍ.
NEBEZPEČÍ:označujebezprostředněnebezpečnou
situaci,kterápovedekvážnémuzraněnínebosmrti,
pokudnebudezabráněno.
VAROVÁNÍ:označujepotenciálněnebezpečnou
situaci,kterámůževéstkvážnémuzraněnínebo
smrti,pokudnenízabráněno.
UPOZORNĚNÍ:označujepotenciálněnebezpečnou
situaci,kterámůževéstklehkémunebomírnému
zranění,pokudnenízabráněno.
Vtétopříručcejsouprozdůrazněníinformací
používánadalšídvěslova.Důležitéupozorňuje
nazvláštníinformacemechanickéhocharakteru
aUpozorněnízdůrazňujevšeobecnéinformace,
kterýmjetřebavěnovatzvláštnípozornost.
Obecnébezpečnostní
informace
Tentostrojmůžeamputovatruceanohyaodmršťovat
předměty.TatosekačkanatrávuTorobyla
zkonstruovánaatestovánaprobezpečnýprovoz.
Nicméněnedodrženínásledujícíchpokynůmůžemít
následekzraněnínebosmrt.
Přečtětesi,pochopteadodržujtevšechny
pokynyavýstrahyuvedenévprovoznípříručce
adalšímškolicímmateriálu,nastroji,motorua
přídavnýchzařízeních.Všichnipracovníciobsluhy
amechanicimusíbýtřádněvyškoleni.Pokud
obsluhačimechanicineumíčesky,majitelmusí
zajistitvysvětlenítohotomateriálu.Nanašich
webovýchstránkáchmohoubýtkdispozicidalší
jazyky.
Strojsmíobsluhovatpouzevyškolená,odpovědná
afyzickyschopnáobsluha,kterájeseznámena
sbezpečnýmprovozem,ovládacímiprvkya
bezpečnostnímiznačkamiapokyny.Nedovolte,
abyzařízenípoužívalinebonaněmprováděli
servisnezaškolenéosobyaděti.Věkováhranice
obsluhymůžebýtomezenamístnímipředpisy.
Ochrannýobloukvždyponechtevezcelavztyčené
azajištěnépolozeapoužívejtebezpečnostnípás.
Nepracujtesestrojemvblízkostiprudkých
srázů,příkopů,náspů,vodníchplochnebojiných
nebezpečnýchmístnebonasvazích,jejichžsklon
překračuje15stupňů.
Nepřibližujteruceaninohydoblízkostirotujících
částístroje.
Nikdyneprovozujtestrojspoškozenýmikryty,
štítyneboochranami.Bezpečnostníštíty,kryty,
spínačeadalšízařízenívždymějtenasvémmístě
avbezvadnémstavu.
Předprováděnímúdržby,doplňovánímpaliva
nebouvolňovánímucpanéhomateriáluzastavte
stroj,vypnětemotoravyjměteklíč.
4
Ukazatelsklonu
g011841
Obrázek4
Tutostránkumůžetezkopírovatproosobnípoužití.
1.Strojmůžetepoužívatnasvahusmaximálnímstoupáním15stupňů.Prostanoveníúhlustoupánínasvazíchpoužijtediagram
stoupánípředtím,nežzačnetesekat.Nepoužívejtetentostrojnasvahusestoupánímvyššímnež15stupňů.Přeložtena
příslušnéčářetak,abyčáraodpovídaladoporučenémusvahu.
2.Vyrovnejtetutohranusnějakousvislouplochou,napříkladstromem,budovou,plotovoutyčíatd.
3.Příkladzpůsobuporovnánísvahuspřeloženouhranou.
5
Bezpečnostníainstrukčníštítky
Bezpečnostníštítkyapokynyjsouumístěnynaviditelnémmístěvblízkostikaždéhoprostoru
představujícíhopotenciálnínebezpečí.Vpřípaděztrátynebopoškozenípůvodnínálepky
nahraďtenálepkunovou.
decaloemmarkt
Značkavýrobce
1.Znamená,ženůžjesoučástkapocházejícíodpůvodního
výrobcestroje.
decalbatterysymbols
Symbolynaakumulátoru
Naakumulátorujsouvšechnynásledujícísymbolynebo
některéznich.
1.Nebezpečívýbuchu6.Přihlížejícíosoby
musívždyzůstat
vbezpečnévzdálenostiod
akumulátoru.
2.Chraňtepředotevřeným
ohněm,nekuřte
7.Chraňtesioči;výbušné
plynymohoutrvale
poškoditzraknebo
způsobitjinézranění.
3.Žíravina/nebezpečí
popálení
8.Kyselinasírovámůže
způsobittrvalépoškození
zrakunebovážné
popáleniny.
4.Používejteochranné
brýle..
9.Očiihnedvypláchněte
vodouarychlevyhledejte
lékařskoupomoc.
5.Přečtětesiprovozní
příručku.
10.Obsahujeolovo,
neodhazujte
decal93-7818
93-7818
1.Výstrahaprojdětesipokynykutaženíšroubuamatice
žacíhonoženautahovacímoment115–149Nmvprovozní
příručce.
decal106-5517
106-5517
1.Výstrahanedotýkejtesehorkéhopovrchu.
decal107-3069
107-3069
1.Výstrahapokudjeochrannýobloukspuštěnýdolů,není
zajištěnažádnáochranaobsluhyvpřípaděpřevrácení
stroje.
2.Zdůvoduochranypředúrazemčismrtívdůsledku
převráceníponechteochrannýobloukzcelavztyčený
azajištěnýapoužívejtebezpečnostnípás.Ochranný
obloukspusťtepouzetehdy,je-litonezbytněnutné.Pokud
jeochrannýobloukspuštěný,nepoužívejtebezpečnostní
pás.
3.Přečtětesiprovoznípříručku.Jezdětepomaluaopatrně.
6
decal112-3858
112-3858
1.Přečtětesiprovozní
příručku.
3.Přednastavenímvýšky
sekánívyjměteklíč.
2.Předprováděnímoprav
neboúdržbysipřečtěte
pokynyvuživatelské
příručce.
4.Nastavenívýškysekání.
decal112-9028
112-9028
1.Výstrahanepřibližujtesekpohybujícímsesoučástem;
mějtevždynamontovanévšechnyochrannékrytyaštíty.
decal116-5610
116-5610
1.Měřičprovozníchhodin4.Neutrál
2.Vývodovýhřídel(PTO)5.Spínačpřítomnosti
obsluhy
3.Parkovacíbrzda6.Akumulátor
decal116-8588
116-8588
1.Přečtětesiprovoznípříručku.
2.Povolteuvolňovacíknoíkpohonujehootočením,přesuňte
jejautáhněte.
3.Odtlačtestroj.
decal109-6014
109-6014
decal117-1194
117-1194
1.Motor
7
decal117-3848
117-3848
1.Nebezpečíodmrštěnýchpředmětůokolostojícíosoby
musíbýtvždyvbezpečnévzdálenostiodstroje.
2.Nebezpečívymrštěnípředmětusekačkouneprovozujte
strojbezdeektoru,krytuvýhozunebosystémusběrutrávy.
3.Nebezpečípořezání/useknutírukounebonohou
nepřibližujtesekpohybujícímsesoučástemanechejte
všechnyochrannékrytyaštítynamístě.
decal126-4363
126-4363
1.Nebezpečíuseknutí/pořezáníoventilátor,nebezpečí
vtaženířemenem.Předprováděnímseřizování,údržby
nebočištěnístrojevypnětemotoravytáhněteklíč.
decal126-7816
126-7816
1.Výškasekání
decal126-8172
126-8172
1.Parkovacíbrzdauvolněna2.Parkovacíbrzdazatažena
8
decal126-9939
126-9939
1.Přečtětesiprovozní
příručku.
2.Doplňtekespodníčásti
plnicíhohrdla.Varování
nepřeplňujtenádrž.
decal131-1097
131-1097
PouzemotoryToro
1.Vypouštěcíotvoroleje
decal136-9024
136-9024
1.Předprováděnímúdržbysi
přečtěteprovoznípříručku.
4.Mazacímísto
2.Provozníhodiny5.Hladinahydraulické
kapaliny
3.Hladinamotorovéhooleje6.Tlakvpneumatikách
decal136-8992
136-8992
1.Palivoplnánádrž3.Palivoprázdnánádrž
2.Palivo50%
decalptosymbols
PTOSwitchSymbols
1.Vývodovýhřídelvypnout2.Vývodovýhřídelzapnout
decaltransportlock
Přepravnízámek
1.Výškasekání2.Vytaženímnahoru
odemknětepřepravní
zámek.
9
decalmotioncntrllh-126-6194
Levýovládacíprvekpojezdu
1.Rychloststroje4.Neutrál
2.Rychlýchod5.Dozadu
3.Pomalýchod
decalmotioncntrlrh-126-6183
Pravýovládacíprvekpojezdu
1.Rychloststroje4.Neutrál
2.Rychlýchod5.Dozadu
3.Pomalýchod
decal136-1305
136-1305
1.Rychlýchod
4.Sytič
2.Plynulévariabilnínastavení
5.Pracovnísvětlo(dlevýbavy)
3.Pomalýchod6.Napájecízásuvka
10
decal136-1720
136-1720
1.Uzamknoutexcentr
2.Odemknoutexcentr
decal132-0871
132-0871
Poznámka:Tentostrojvyhovujezkouškámstaticképříčnéapodélnéstabilitynamaximálnímdoporučenémsvahuuvedenémna
štítku,jakstanovujeprůmyslovánormaprozkouškystability.Prostudujtesipokynykobsluzestrojenasvahuuvedenévprovoznípříručce
avyhodnoťtepodmínky,vekterýchhodlátestrojprovozovat.Nazákladětohostanovíte,zdamůžebýtstrojvdanýdenanadaném
místězatěchtopodmínekpoužit.Změnyvterénumohouvéstkezměněprovozníhosklonustroje.Je-litomožné,připrácisestrojemna
svahumějtežacíjednotkyspuštěnéuzemě.Zvednutímžacíchjednotekpřiprácinasvahumůžedojítknarušenístabilitystroje.
1.Výstrahapřečtětesiprovoznípříručkuanepoužívejtestroj,
pokudktomunejstevyškoleni.Používejteochranusluchu.
4.Nebezpečínanájezdovéplošiněpřinakládánínapřívěs
nepoužívejtedvěnájezdovéplošiny.Používejtepouze
samostatnounájezdovouplošinudostatečněširokouprostroj
sesklonemmenšímnež15°.Nájezdovouplošinuvyjíždějte
zadníčástístrojenahoru(jízdouvzad)aplošinusjíždějte
předníčástístrojedopředu.
2.Nebezpečípořezání,potrháníazachycenínepřibližujte
rucekpohybujícímsesoučástem.Mějtevždynamontované
všechnyochrannékrytyaštíty.
5.Nebezpečíublíženínazdravínepřevážejtespolujezdce;při
couvánísedívejtezasebe.
3.Nebezpečízraněníodlétávajícímipředmětypřihlížející
osobymusívždyzůstatvbezpečnévzdálenosti.
6.Nebezpečípřevrácenínasvazíchnepoužívejtenasvazích
vblízkostivolnévodníplochy;nepoužívejtenasvazíchse
sklonemvětšímnež15°.
11
Součástistroje
g227688
Obrázek5
1.Zvedacípedálplošinypro
nastavenívýškysekání
7.Sestavatlumiče
2.Polohyvýškysekání8.Bezpečnostnípás
3.Přepravnízámek9.Uzávěrpalivovénádrže
4.Ovládacíprvky
10.Pákaparkovacíbrzdy
5.Ovládacípákypojezdu11.Sekacíplošina
6.Ochrannýoblouk
12.Otočnékolo
Ovládacíprvky
Nežspustítemotorazačnetesestrojempracovat,
seznamtesesevšemiovládacímiprvky.
Ovládacípanel
g037119
Obrázek6
1.Napájecízásuvka
5.Ovládacíspínačžacích
nožů(vývodovýhřídel)
2.Ovládacíprveksytiče
6.Klíčovýpřepínač
3.Ovladačškrticíklapky
7.Místoprospínačvolitelné
soupravysvětel
4.Měřičprovozníchhodin
Klíčovýpřepínač
Klíčovýpřepínačprospuštěníavypnutímotoru
třipolohy:VYPNUTO,PROVOZaSTARTOVÁNÍ.Další
informacenaleznetevčástiSpuštěnímotoru(strana
25).
Ovládacíprveksytiče
Ovládacíprveksytičesepoužívápřistartování
studenéhomotoru.
Ovladačškrticíklapky
Škrticíklapkaovládáotáčkymotoruaumožňuje
plynuleproměnlivénastavenípolohyNÍZKÝCH
VYSOKÝCHotáček(Obrázek6).
Ovládacíspínačžacíchnožů
(vývodovýhřídel)
Ovládacíspínačžacíchnožů,kterýznázorňuje
symbolvývodovéhohřídele(PTO),připojujenebo
odpojujepohonodžacíchnožů(Obrázek6).
Měřičprovozníchhodin
Měřičprovozníchhodinzaznamenávápočethodin
provozustroje.Pracujepřispuštěnémmotoru.
Tytohodinypoužijtekplánovánípravidelnéúdržby
(Obrázek7).
g187133
Obrázek7
1.Symbolybezpečnostního
blokování
3.Kontrolkaakumulátoru
2.Měřičprovozníchhodin
Indikátorybezpečnostního
blokování
Symbolynaměřičiprovozníchhodinprostřednictvím
černéhotrojúhelníkuoznačují,žejesprávněumístěna
blokovacísoučást(Obrázek7).
12
Kontrolkaakumulátoru
Pokudotočíteklíčovýpřepínačnaněkoliksekunddo
ZAPNUTÉpolohy,vmístěběžnéhozobrazeníhodinse
zobrazínapětíakumulátoru.
Kontrolkaakumulátoruserozsvítí,kdyžzapnete
klíčovýpřepínačanapětíakumulátorujepod
správnouprovozníúrovní(Obrázek7).
Ovládacípákypojezdu
Ovládacípákypojezdupoužívejtekovládánípohybu
strojedopředuadozaduakzatáčenísestrojem
(Obrázek5).
Polohazámkuneutrálu
Předopuštěnímstrojepřesuňteovládacípákypojezdu
směremvenzestředudoPOLOHYZÁMKUNEUTRÁLU
(Obrázek25).Jakmilezastavítestrojnebojejhodláte
ponechatbezdozoru,vždyumístěteovládacípáky
pojezdudoPOLOHYZÁMKUNEUTRÁLU.
Pákaparkovacíbrzdy
Přikaždémvypnutímotoruzatáhněteparkovací
brzdu,abynedošloknežádoucímupohybustroje.
Uzavíracíventilpaliva
Předpřepravounebouskladněnímstrojeuzavřete
uzavíracíventilpaliva,vizPoužitíuzavíracíhoventilu
paliva(strana30).
13
Technickéúdaje
Poznámka:Specikaceakonstrukcesemohoubezupozorněnízměnit.
Šířkasekacíplošinysbočnímvýhozem:
122cmsekacíplošina132cmsekacíplošina
Bezsekacíplošiny121cm124cm
Deektornahoře
133cm144cm
Deektordole
160cm171cm
Délkasekacíplošinysbočnímvýhozem:
122cmsekacíplošina132cmsekacíplošina
Délka208cm208cm
Výška:
OchrannýoblouknahořeOchrannýobloukdole
179cm125cm
Hmotnost:
Stroje
Hmotnost
122cmstrojesbočnímvýhozem
385425kg
132cmstrojesbočnímvýhozem
391434kg
Přídavnázařízení/příslušenství
ProstrojjekdispoziciřadapřídavnýchzařízeníapříslušenstvíschválenýchspolečnostíToro,kterávylepšují
arozšiřujímožnostistroje.Seznamschválenýchpřídavnýchzařízeníapříslušenstvímůžetezískatodsvého
autorizovanéhoservisníhoprodejcenebodistributoraToronebonastránkáchwww.Toro.com.
Kzajištěníoptimálnívýkonnostiadodrženípožadavkůnabezpečnoststrojejenutnépoužívatpouzeoriginální
náhradnídílyapříslušenstvíspolečnostiToro.Náhradnídílyapříslušenstvíjinýchvýrobcůmohoubýt
nebezpečnéajejichpoužitímůžemítzanásledekzneplatněnízáruky.
14
Obsluha
Poznámka:Leváapravástranastrojeseurčuje
zpohleduobsluhyzběžnépracovnípozice.
Předprovozem
Bezpečnostníkrokypřed
použitím
Obecnébezpečnostníinformace
Prohlédnětesipovrchaposuďte,jakápřídavná
pracovnízařízeníapříslušenstvíjsounezbytná,
abybylomožnébezpečněprovéstpožadovanou
práci.Používejtepouzepříslušenstvíapřídavná
zařízeníschválenáspolečnostíToro.
Zkontrolujtemísto,kdebudetezařízenípoužívat,
aodstraňteveškerékamení,hračky,hole,dráty,
kostiajinécizípředměty.Tytopředmětymohou
býtodmrštěnynebomohounarušovatprovoz
strojeazpůsobitzraněníobsluhyneboosobv
okolí.
Používejtevhodnéosobníochrannéprostředky,
jakojsouochrannébrýle,pevnáprotiskluzová
obuvachráničesluchu.Dlouhévlasysisvažtea
nepoužívejtevolnéoděvyašperky,kterébyse
mohlyzachytitdopohyblivýchčástí.
VÝSTRAHA
Tentostrojjezdrojemhlukupřekračujícího
85dBAnamístěobsluhyapři
dlouhodobémvystaveníjehopůsobení
můžedojítkeztrátěsluchu.
Připrácisestrojempoužívejteochranu
sluchu.
Zkontrolujte,ževšechnykontrolypřítomnosti
obsluhy,bezpečnostníspínačeakrytyjsou
zapojenéasprávněpracují.Přinesprávném
fungovánítěchtoprvkůstrojnepoužívejte.
Sekačkunepoužívejte,jsou-linablízkujinéosoby,
zejménaděti,nebozvířata.Pokudněkdodo
tohotoprostoruvstoupí,strojapřídavnázařízení
zastavte.
Nepoužívejtestroj,nejsou-linaurčenémmístě
namontoványavbezvadnémstavukompletní
systémsběrutrávy,deektorvýhozuajiná
bezpečnostnízařízení.Součástisběrnéhokošena
trávupodléhajíopotřebení,poškozeníanarušení;
tomůževéstkodkrytípohyblivýchsoučástí
nebovymršťovánípředmětů.Častokontrolujte
míruopotřebeníčimožnépoškozenísoučástí,
kterévpřípaděpotřebyměňtezanáhradnídíly
doporučenévýrobcem.
Bezpečnosttýkajícísepaliva
Přimanipulacispalivembuďtevelmiopatrní.
NEBEZPEČÍ
Zaurčitýchpodmínekjemotorovýbenzin
extrémněhořlavýajehovýparyjsouvýbušné.
Požárnebovýbuchzpůsobenýbenzínem
můžepopálitvásijinéosobyazpůsobit
škodynamajetku.
Palivodoplňujtedonádrženarovném
povrchuvenkunaotevřenémprostranství
apřistudenémmotoru.Rozlitýbenzin
ihnedutřete.
Nikdynedoplňujtepalivovounádržani
nevypouštějtestrojuvnitřbudovynebo
uvnitřuzavřenéhopřívěsu.
Neplňtepalivovounádržpohorníokraj.
Naplňtepalivovounádržkespodnímu
okrajiplnicíhohrdla.Tentovolnýprostor
umožnírozpínáníbenzínuuvnitřnádrže.
Přeplněnímůževéstkúnikupalivanebo
poškozenímotoruneboemisníhosystému.
Přimanipulacisbenzínemnikdynekuřte
adržtesestranouodotevřenéhoohně
nebomíst,kdesebenzinovévýparymohou
vznítitodjiskry.
Benzinskladujtevnádobáchschváleného
typuazabraňtepřístupudětík
uskladněnémupalivu.
Předspuštěnímmotorudoplňtepalivo.
Nikdynesnímejteuzávěrpalivovénádrže
aninedoplňujtepalivo,pokudběžímotor
nebopokudjemotorzahřátý.
Pokudrozlijetepalivo,nepokoušejtese
spustitmotor.Vzdalteseodmísta,kde
došlokrozlití,azabraňtevznikujakéhokoli
zdrojevznícení,dokudsevýparypaliva
nerozptýlí.
Nepoužívejtestrojbezkompletnívýfukové
soustavyvbezvadnémstavu.
15
NEBEZPEČÍ
Běhemdoplňovánípalivamůžezaurčitých
podmínekdojítkuvolněnístatickéelektřiny
avznikujiskry,odkterésevznítíbenzínové
výpary.Požárnebovýbuchzpůsobený
benzínemmůžepopálitvásijinéosobya
způsobitškodynamajetku.
Předtankovánímvždypokládejtenádoby
napalivonazem,stranouodvozidla.
Neplňtenádobybenzínemuvnitřvozidla
nebonakorběnákladníhovozunebo
přívěsu,protožekobercevinteriérunebo
plastovéobloženíkorbymohoukanystr
izolovatazpomalitvybitíelektrostatického
náboje.
Pokudjetomožné,sjeďteznákladního
vozidlaanebopodvalníkuanatankujte
zařízenítak,abyjehokolabylanazemi.
Jestližetonenímožné,doplňtepalivodo
zařízenínanákladnímvozidlenebopřívěsu
zkanystru,nikoliplnicípistolí.
Pokudjenutnépoužítplnicípistoli,
dotýkejtesetryskouobrubypalivové
nádrženebohrdlakanystrudoúplného
načerpánípaliva.Nepoužívejteplnicí
pistolisuzamykatelnýmadaptérem.
DŮLEŽITÉUPOZORNĚNÍ
Připolknutíjebenzínškodlivýnebosmrtelný.
Dlouhodobévystavenívýparůmzpůsobilo
rakovinuulaboratorníchzvířat.Pokud
nebudetepostupovatopatrně,můžedojítk
vážnémuzraněníneboonemocnění.
Vyhnětesedelšímuvdechovánívýparů.
Nepřibližujteobličejktrysceakotvoru
nádrže/nádobysbenzínem.
Zabraňtekontaktusočimanebopokožkou.
Nikdynenasávejteústy.
VÝSTRAHA
Odvětrávacíotvorpalivovénádržesenachází
uvnitřtrubkyochrannéhooblouku.Vpřípadě
demontáženeboúpravyochrannéhooblouku
můžedojítkúnikupalivaatímkporušení
emisníchpředpisů.
Ochrannýoblouknedemontujte.
Ochrannýoblouknesvařujte,nevrtejtedo
nějotvoryanijejjinakneupravujte.
Způsobyzabráněnívznikupožáru:
Nedovolte,abysenamotoruavmotorovém
prostoruusazovalatráva,listí,nadměrnémnožství
mazivaneboolejeajinénečistoty.
Vyčistěterozlitýolejapalivoaodstraňtevšechny
nečistotynasáklépalivem.
Předuskladněnímstrojevjakýchkoliuzavřených
prostorechjejnechejtevždyvychladnout.
Neskladujtevblízkostiohněčivuzavřených
prostorách,kdejsoupřítomnyotevřenézapalovací
ohněnebotepelnázařízení.
Doplněnípaliva
Doporučenépalivo
Nejlepšíchvýsledkůdosáhnete,kdyžbudete
používatpouzečistý,čerstvý(nestaršínež30dnů)
bezolovnatýbenzínsoktanovýmčíslem87nebo
vyšším(metodastanovení(R+M)/2).
Etanol:Přijatelnájsouipalivasmaximálně10%
etanolunebo15%MTBE(metyltercbutyléter).
EtanolaMTBEjsourůznélátky.Palivasvícenež
15%etanolu(E15)nejsouschválenakpoužití.
Nikdynepoužívejtepalivaobsahujícívíce
než10%etanolu,napříkladE15(obsahuje
15%etanolu),E20(obsahuje20%etanolu)
neboE85(obsahuje85%etanolu).Použití
neschválenéhopalivamůžemítzanásledek
problémysvýkonemnebopoškozenímotoru,na
kterésenevztahujezáruka.
Nepoužívejtebenzínobsahujícímetanol.
Neuchovávejtepalivopřeszimuvpalivovénádrži
aninádobáchnapalivobezpoužitístabilizátoru
paliva.
Nepřidávejtedobenzínuolej.
Použitíaditiv
Použitístabilizátorupaliva/aditivvestrojipřináší
následujícívýhody:
Udržujepalivodélečerstvé,pokudjepoužíváno
podlepokynůvýrobcestabilizátorupaliva.
Čistímotorzachodu
Vpalivovémsystémupředcházívytvářenívrstvy
vpodoběpryže,ježzpůsobujeobtížnéstartování.
Důležité:Nepoužívejteaditivasobsahem
metanoluneboetanolu.
Dopalivapřidávejtesprávnémnožstvístabilizátoru
paliva/aditiv.
Poznámka:Stabilizátorpaliva/aditivamají
nejvyššíúčinky,pokudsesmíchajísčerstvým
palivem.Chcete-livyloučittvorbupovrchových
16
usazeninvpalivovémsystému,stabilizátorpaliva
používejtepoceloudobu.
Plněnípalivovénádrže
1.Zaparkujtestrojnarovnémpovrchu.
2.Zatáhněteparkovacíbrzdu.
3.Vypnětemotoravyjměteklíčzezapalování.
4.Očistěteokolíuzávěrupalivovénádrže.
5.Naplňtepalivovounádržkespodnímuokraji
plnicíhohrdla(Obrázek8).
Poznámka:Neplňtepalivovounádržpo
horníokraj.Tentoprázdnýprostorvnádrži
umožňujerozpínánípaliva.
g036751
Obrázek8
Prováděníúkonůdenní
údržby
Každýdenpředspuštěnímstrojeproveďtepostupy,
ježjetřebaprovádětpředkaždýmpoužitím/každýden
akteréjsouuvedenyvčástiÚdržba(strana34).
Zajížděnínovéhovozidla
Unovýchmotorůnějakýčastrvá,nežposkytnou
maximálnívýkon.Sekacíplošinyasystémpohonu
majívyššítření,pokudjsounové,atímzvyšují
zatíženímotoru.Novéstrojevyžadují4050hodin
záběhu,abymohlypracovatnamaximálnívýkon.
PoužitíkonstrukceROPS
(ochranaobsluhyvpřípadě
převrácenístroje)
DŮLEŽITÉUPOZORNĚNÍ
Zdůvoduochranypředúrazemčismrtí
vdůsledkupřevráceníponechteochranný
obloukzcelavztyčenýazajištěnýapoužívejte
bezpečnostnípás.
Sedadlomusíbýtpřipevněnokestroji.
DŮLEŽITÉUPOZORNĚNÍ
Pokudjeochrannýobloukspuštěnýdolů,
nenístrojchráněnprotipřevrácení.
Ochrannýobloukspusťtepouzetehdy,je-li
tonezbytněnutné.
Kdyžjeochrannýobloukspuštěný,
nepoužívejtebezpečnostnípás.
Jeďtepomaluaopatrně.
Ochrannýobloukzvedněte,jakmileto
prostornadvámiumožňuje.
Předjízdoupodjakýmikoliobjekty
apředmětypečlivězkontrolujteprostor
nadhlavou(např.větve,dveřnívstupy,
elektrickévedení)avyvarujtesekontaktu
snimi.
Sklopeníochrannéhooblouku
Důležité:Ochrannýobloukskloptepouzetehdy,
je-litonezbytněnutné.
1.Chcete-liochrannýoblouksklopit,zatlačte
dopředunajehohorníčást.
2.Vytáhněteobaknoíkyvenaotočtejeo90
stupňů,abynebylyzasunuty(Obrázek9).
3.Sklopteochrannýobloukdodolnípolohy
(Obrázek9).
17
g036746
Obrázek9
1.Ochrannýobloukve
vzpřímenépoloze
4.Otočteknoíkkonstrukce
ROPSo90stupňů.
2.KnoíkkonstrukceROPS
vzajištěnépoloze
5.KnoíkkonstrukceROPS
vodjištěnépoloze
3.Vytáhněteknoík
konstrukceROPS.
6.Ochrannýobloukve
sklopenépoloze
Zvednutíochrannéhooblouku
Důležité:Kdyžjeochrannýobloukvevzpřímené
poloze,vždysepřipoutejtebezpečnostnímpásem.
1.Zvedněteochrannýobloukdoprovoznípolohy
aotočteknoíkytak,abysečástečnězasunuly
dodrážek(Obrázek9).
2.Tlačtenahorníčástochrannéhoobloukua
zvedněteochrannýobloukdozcelasvislépolohy
tak,abykolíkyzapadlydosprávnépolohy,když
jsouotvoryvyrovnányskolíky(Obrázek9).
3.Zatlačenímdoochrannéhoobloukuse
přesvědčte,zdajsouzasunutyobakolíky.
Použitíbezpečnostního
blokovacíhosystému
DŮLEŽITÉUPOZORNĚNÍ
Jestližejsouochrannéspínačeodpojenynebo
poškozeny,strojsemůžezaprovozuchovat
nepředvídatelněazpůsobitzraněníosob.
Sochrannýmispínačinemanipulujte.
Denněfunkciochrannýchspínačů
kontrolujteajakýkolipoškozenýspínač
předpoužitímstrojevyměňte.
Funkcebezpečnostního
blokovacíhosystému
Bezpečnostníblokovacísystémjezkonstruovántak,
abyznemožnilnastartovánímotoru,pokudnejsou
splněnynásledujícípodmínky:
Jezataženaparkovacíbrzda.
Jevypnutovládacíspínačžacíchnožů(PTO).
OvládacípákypojezdujsouvNEUTRÁLNÍZAJIŠTĚNÉ
poloze.
Bezpečnostníblokovacísystémjetakéurčenk
vypnutímotoru,pokudsepřesunouovládacípáky
pojezduzNEUTRÁLNÍPOLOHYpřizataženéparkovací
brzdě,nebopokudseobsluhazvednezesedadlapři
zapnutémvývodovémhřídeli(PTO).
Měřičprovozníchhodinpoužíváindikátoryk
upozorněníuživatele,kdyžjesoučástsystému
blokovánívesprávnépoloze.Kdyžjesoučástve
správnépoloze,naobrazovceserozsvítíindikátor.
g187670
Obrázek10
1.Indikátorysvítí,kdyžjsousoučástiblokovánívesprávné
poloze
Zkouškabezpečnostního
blokovacíhosystému
Servisníinterval:Přikaždémpoužitínebodenně
18
Předkaždýmpoužitímstrojeproveďtezkoušku
bezpečnostníhoblokovacíhosystému.Pokud
bezpečnostnísystémnefungujevsouladusníže
uvedenýmpopisem,nechtebezpečnostnísystém
okamžitěopravitvautorizovanémservisnímstředisku.
1.Posaďtesenasedadlo,zatáhněteparkovací
brzduaZAPNĚTEovládacíspínačžacíchnožů
(PTO).Zkustenastartovatmotor.Motorse
nesmínastartovat.
2.Posaďtesenasedadlo,zatáhněteparkovací
brzduaVYPNĚTEovládacíspínačžacích
nožů(PTO).Přesuňtejednuzovládacíchpák
pojezduzNEUTRÁLNÍZAJIŠTĚNÉpolohy.Zkuste
nastartovatmotor.Motorsenesmínastartovat.
Zopakujtepostupprodruhouovládacípáku.
3.Posaďtesenasedadlo,zatáhněteparkovací
brzdu,VYPNĚTEovládacíspínačžacíchnožů
(PTO)apřesuňteovládacípákypojezdudo
polohyZÁMKUNEUTRÁLU.Nynínastartujtemotor.
Kdyžmotorpracuje,uvolněteparkovacíbrzdu,
zapněteovládacíspínačžacíchnožů(PTO)
amírněsezvednětezesedadla.Motorsemusí
vypnout.
4.Posaďtesenasedadlo,zatáhněteparkovací
brzdu,VYPNĚTEovládacíspínačžacíchnožů
(PTO)apřesuňteovládacípákypojezdudo
NEUTRÁLNÍZAJIŠTĚNÉpolohy.Nynínastartujte
motor.Přispuštěnémmotoruuveďtejedenz
ovládacíchprvkůpojezdudostřednípolohya
posuňtejej(dopředunebodozadu);motorse
musívypnout.Tentopostupopakujteprodruhý
ovládacíprvekpojezdu.
5.Posaďtesenasedadlo,uvolněteparkovací
brzdu,VYPNĚTEovládacíspínačžacíchnožů
(PTO)apřesuňteovládacípákypojezdudo
NEUTRÁLNÍZAJIŠTĚNÉpolohy.Zkustenastartovat
motor.Motorsenesmínastartovat.
Nastavenípolohysedadla
Sedadlemmůžetepohybovatdopředuadozadu.
Jehopolohusinastavtetak,abystemělioptimální
podmínkyprořízeníaovládánístrojeamaximální
pracovnípohodlí(Obrázek11).
g027632
Obrázek11
Nastavenísestavzadních
tlumičů
SystémzavěšeníMyRide™lzeseřídittak,aby
umožňovalhladkouapohodlnoujízdu.Dvězadní
sestavytlumičůmůžetenastavitprorychloua
snadnouzměnusystémuzavěšení.Systémzavěšení
nastavtedonejpohodlnějšípolohy.
Drážkyprosestavyzadníchtlumičůmajípro
usnadněníaretovanépolohy.Sestavyzadníchtlumičů
můžeteumístitdopolohykdekolivdrážce,nejenv
aretovanépoloze.Následujícíobrázekznázorňuje
polohuproměkkounebotvrdoujízduarůzné
aretovanépolohy(Obrázek12).
g227753
Obrázek12
1.Nejtvrdšípoloha3.Zarážkyvdrážkách
2.Nejměkčípoloha
19
Poznámka:Zajistěte,abyleváapravásestava
zadníhotlumičebylyvždynastavenydostejných
poloh.
Nastavtesestavyzadníchtlumičů(Obrázek13)
g227752
g227751
Obrázek13
Používánípřídavných
zařízeníapříslušenství
Používejtepouzepřídavnázařízeníapříslušenství
schválenáspolečnostíToro.
Pokudpřidátevícenež1soupravupromontáž
příslušenství(tj.soupravulopatynebouniverzální
montážnísoupravu)doněkteréze4poloh(viz
Obrázek14),namontujtesoupravupředního
závaží.Soupravupředníhozávažívyžádejteod
autorizovanéhoservisníhostřediska.
g037417
Obrázek14
1.Pokudjsouvtěchtomístechnainstalovány2nebovíce
montážníchsoupravpříslušenství,namontujtesoupravu
předníhozávaží.
Běhemprovozu
Bezpečnostníkrokyběhem
použití
Obecnébezpečnostníinformace
Přiobsluzestrojemusíbýtobsluhamaximálně
pozorná.Neprovádějtežádnéčinnosti,ježby
odvádělyvašipozornost,neboťbystemohlizpůsobit
zraněnínebopoškozenímajetku.
20
/

Táto príručka je tiež vhodná pre