Chicco Xpace Isofix Návod na obsluhu

Kategória
Autosedačky
Typ
Návod na obsluhu
100
NávodKpoužitiu
DÔLEŽITÉ: PRED POUŽITÍM SI POZORNE A
DÔKLADNE PREČÍTAJTE TENTO NÁVOD
NA POUŽITIE. VYHNETE SA TAK NEBEZPEČENSTVU
NESPRÁVNEHO POUŽITIA VÝROBKU. ODLOŽTE
SI HO PRE ĎALŠIU KONZULTÁCIU. RIAĎTE
SA TÝMTO NÁVODOM, ABY NEDOŠLO K
OHROZENIU BEZPEČNOSTI VÁŠHO DIEŤAŤA
POZOR! PRED POUŽITÍM ODSTRÁŇTE PRÍPADNÉ
SÁČKY Z UMELEJ HMOTY A VŠETKY ČASTI OBALU
VÝROBKU A UCHOVAJTE ICH MIMO DOSAHU
DETÍ. BALIACI MATERIÁL DAJTE DO DELENÉHO
ODPADU, RIADIAC SA PLATNÝMI NORMAMI.
DÔLEŽITÉ OZNÁMENIE: Inštalácia
pomocou systému ISOFIX
1. ISOFIX je zariadenie na upevnenie detí. Je
odsúhlasené nariadením ECE R44/04 pre
všeobecné použitie vo vozidlách majúcich
zakotvujúci systém ISOFIX.
2. Pred inštaláciou sedačky a použitím systému
ISOFIX UNIVERSALE je nevyhnutné prečítať
návod na použitie vozidla. V návode
je uvedený počet miest vhodných na
umiestnenie zodpovedajúcej skupiny
autosedačky homologovanej ISOFIX
UNIVERSALE.
3. Toto zariadenie bolo klasifikované ako
”univerzálne” na základe prísnejších
homologačných kritérií oproti
predchádzajúcim modelom, ktoré nemajú
toto oznámenie.
4. Zariadenie ISOFIX je určené pre hmotnostnú
skupinu 1 a veľkostnú triedu B.
5. V prípade pochybností sa obráťte na výrobcu
alebo predajcu zariadenia.
POZOR! Nikdy nepoužívajte na inštaláciu
autosedačky naraz obidva systémy zakotvenia:
ISOFIX a bezpečnostný pás vozidla.
POZOR! Počas používania ISOFIX-u nie je
postačujúce pripevnenie dolných zakotvení. Je
nevyhnutné pripevniť “Top Tether” do miesta
zakotvenia určeného výrobcom automobilu.
DÔLEŽITÉ OZNÁMENIE: Inštalácia
pomocou trojbodového pásu
1. Ide o univerzálne zariadenie na upevnenie
detí, homologované podľa nariadenia ECE
R44/04 kompatibilné s väčšinou, ale nie so
všetkými sedadlami vozidla.
2. Správna kompatibilita je dosiahnutá, ak
výrobca vozidla v návode uvádza, že vozidlo
je prispôsobené na inštaláciu “univerzálnych”
zariadení na upevnenie detí daného veku.
3. Toto zariadenie pre upevnenie detí bolo
klasifikované ako “univerzálne” podľa
prísnejších homologačných kritérií v
porovnaní s modelmi predchádzajúcimi,
ktoré nemajú toto oznámenie.
4. Je vhodné pre použitie iba vo vozidlách
s trojbodovým bezpečnostným pásom,
statickým, alebo navíjacím, homologovaným
podľa predpisu UN/ECE N°16 alebo inej
ekvivalentnej normy.
5. V prípade pochybností kontaktujte výrobcu
alebo predajcu zariadenia.
VEĽMI DÔLEŽITÉ! PREČÍTAJTE IHNEĎ
• Tátosedačkajehomologovanáako“Skupina
1”,naprevozdetíohmotnostiod9do18Kg,
(približneod9–12mesiacovdo3rokov)
podľa európskeho nariadenia ECE R 44/04.
• Sedačkumôženastaviťibadospelý.
• Každákrajinamáinénormyanariadenia,
čo sa týka bezpečnosti prevozu detí v
aute. Preto doporučujeme obrátiť sa na
kompetentný úrad pre získanie ďalších
informácií.
• Nepoužívať výrobok bez prečítania
návodu.
• Rizikovážnehozraneniadieťaťa,atonieiba
v prípade nehody, ale aj za iných okolností
(napr. náhle zabrzdenie, atď.) sa zvýši, keď
sa presne nedodržujú pokyny, uvedené v
tomto návode.
• Tentovýrobokjeurčenýnapoužitieibaako
autosedačka, nie na domáce použitie.
• Žiadnasedačkanemôžezabezpečiťúplnú
bezpečnosť dieťaťa v prípade nehody,
ale použitie tohto výrobku znižuje riziko
zranenia alebo smrti.
• Autosedačku, správne umiestnenú a so
zapnutými pásmi, používajte aj na krátke
cesty. Vyhnete sa tak zbytočnému riziku.
Zvlášť skontrolujte, aby bol pás správne
natiahnutý, aby nebol pokrútený a aby
nebol v nesprávnej polohe.
• Ajvprípadeľahkejnehodysasedačkamusí
vymeniť, pretože na nej môžu byť prítomné
poškodenia neviditeľné voľným okom.
• Nepoužívajtesedačkyzdruhejruky:mohli
by mať štrukturálne vady, neviditeľné
voľným okom, ktoré by však mohli znížiť
bezpečnosť výrobku.
• Sedačkunepoužívajtekeďjepoškodená,
zdeformovaná, príliš opotrebovaná, alebo
keď chýba niektorá z jej častí: mohla by
stratiť pôvodné bezpečnostné vlastnosti.
• Navýrobkunesmiebyťprevedenážiadna
úprava bez súhlasu výrobcu. Nemontujte
SK
101
naň iné príslušenstvo, náhradné súčiastky
alebo prvky, ktoré neboli dodané a
odsúhlasené výrobcom na použitie pre
danú autosedačku.
• Nepoužívajtenič,napr.vankúšeaprikrývky,
na zvýšenie polohy sedačky zo sedadla,
alebo dieťaťa zo sedačky: v prípade
dopravnej nehody by mohla sedačka
nespĺňať správne jej účel.
• Skontrolujte,čimedzisedačkouasedadlom
auta, alebo medzi sedačkou a dverami nie
sú položené žiadne predmety .
• Skontrolujte,čisúsedadláauta(ohybné,
sklápacie alebo otáčacie) dobre upevnené.
• Skontrolujte,činiesúvautevoľnepohodené
predmety alebo batožina a to hlavne na
priestore pod oknom vzadu; v prípade
nehody alebo náhleho zabrzdenia by mohli
poraniť cestujúcich.
• Nedovoľte,abysadetihralisautosedačkou,
alebo jej časťami.
• Zažiadnychokolnostínenechávajtedieťa
samé v aute; mohlo by to byť nebezpečné!
• Dosedačkyposaďteibajednodieťa.
• Ubezpečte sa, či všetci cestujúci vaute
majú pripnuté príslušné bezpečnostné
pásy; ako pre vlastnú bezpečnosť, tak aj pre
bezpečnosť dieťaťa, lebo v prípade nehody
alebo náhleho zabrzdenia by mohli poraniť
dieťa.
• POZOR!Počasnastavovaní(hlavovejopierky
a bezpečnostných pásov), zabezpečte, aby
pohyblivé časti sedačky neprišli do kontaktu
s telom dieťaťa.
Ak potrebujete počas jazdy nastaviť
autosedačku alebo umiestniť dieťa, odstavte
auto na bezpečnom mieste.
• Pravidelnekontrolujte,čidieťaneodoplo
bezpečnostný pás a či nemanipuluje s
časťami sedačky.
• Počasjazdynedávajtedieťaťudorúkjedlo,
hlavne lízatko, nanuk, alebo iné jedlo na
paličke. V prípade nehody alebo náhleho
zabrzdenia by sa mohlo poraniť.
• Počasdlhýchciestrobtečastéprestávky.
Dieťa sa v sedačke ľahko unaví a potrebuje
sa hýbať. Odporúča sa nechať nastúpiť a
vystúpiť dieťa na strane chodníka.
• Neodstraňujteštítkyaznačkynapoťahu,
lebo by sa tým mohol poškodiť.
• Sedačku nenechajte dlho vystavenú na
slnku: môže to spôsobiť farebné zmeny na
materiáloch a látkach.
• Keďbolovozidlodlhšíčas vystavené na
slnku, pred uložením dieťaťa do sedačky
pozorne skontrolujte, či niektoré časti nie
sú prehriate: pred uložením dieťaťa do
sedačky ich nechajte vychladnúť, aby sa
dieťa nepopálilo.
• Keď je sedačka prázdna, musí byť vždy
pripevnená (prostredníctvom pripojenia
ISOFIX alebo trojbodového pásu), alebo
odložená v odkladacom priestore auta.
Neupevnená sedačka môže byť nebezpečná
pre cestujúcich v prípade nehody alebo
náhleho zabrzdenia.
Spoločnosť Artsana nenesie žiadnu
zodpovednosť za nesprávne a iné použitie
výrobku, než uvedené v tomto návode.
NÁVOD NA POUŽITIE
• PRVKY
• OBMEDZENIAAPOŽIADAVKYNAPOUŽITIE
VÝROBKU A NA SEDADLO VOZIDLA
UMIESTNENIE SEDAČKY DO VOZIDLA
POMOCOU SYSTÉMU ISOFIX
UMIESTNENIE SEDAČKY DO VOZIDLA
POMOCOU TROJBODOVÉHO PÁSU
• UPOZORNENIAPRESPRÁVNEUMIESTNENIE
SEDAČKY
• USADENIEDIEŤAŤADOSEDAČKY
• NASTAVENIEPODLOŽKYHLAVOVEJOPIERKY
A BEZPEČNOSTNÝCH PÁSOV
• NASTAVENIESKLONUSEDADLA
• ÚDRŽBA
PRVKY (Obr. 1-2-3-4-5)
Obr. 1 (Predná strana)
A. Podložka hlavovej opierky
B. Otvory na prechod pásov
C. Ramenné ochrany
D. Bezpečnostné pásy sedačky
E. Tlačidlo na nastavenie dĺžky pásov
F. Pás pre nastavenie dĺžky bezpečnostných
pásov
G. Spona uzáveru/otvorenia pásov
H. Poťah
I. Polstrovaný lonový pás
J. Základňa sedačky
K. Sedadlo sedačky
L. Odpájacia kľučka systému ISOFIX
Obr. 2 (Zadná strana)
M. Tlačidlo na nastavenie hlavového operadla
N. Homologačné nálepky
O. Kotvová príchytka pásov sedačky
P1 Systém ISOFIX
P2 Top Tether
Obr. 3 (Zo strany)
Q. Páka na nastavenie sedadla
R. Vrecko na uloženie návodu
102
S. Drážka pre prechod brušnej časti
trojbodového pásu vozidla
S1. Drážka pre prechod priečnej časti
trojbodového pásu vozidla
T. Svorka blokujúca priečnu časť
bezpečnostného pásu vozidla
U. Nálepky s návodom na inštaláciu
V. Systém ISOFIX
Obr. 4 (Detail systému ISOFIX)
W. Prípojky
X. Ochranné kryty
Y. Odpájacie tlačidlá
Z. Signalizačné zariadenie o správnom
pripojení
Obr. 5 (Detail TOP TETHER)
AA. Pás
BB. Regulátor
CC. Indikátor napätia
DD. Hák
OBMEDZENIA A POŽIADAVKY NA POUŽITIE
VÝROBKU A NA SEDADLO VOZIDLA
POZOR! Prísne dodržujte nasledujúce
obmedzenia a požiadavky na použitie výrobku
a na sedadlo auta: v opačnom prípade nie je
možné zaručiť požadovanú bezpečnosť.
• Hmotnosťdieťaťamusíbyťod9do18kg.
• Autosedačka môže byť pripevnená na
sedadlo vozidla pomocou trojbodového
bezpečnostného pásu, statického, alebo
navíjacieho, homologovaného v súlade
s nariadením UNI/ECE N°16, alebo inými
ekvivalentnými normami (Obr. 6).
• Autosedačkamôžebyťupevnenápomocou
sysrému ISOFIX na miestach uvedených v
návode na použitie vozidla.
• Sedačkamôžebyťumiestnenánapredné
sedadlo, vedľa vodiča, alebo na ktorékoľvek
zadné sedadlo a musí byť vždy orientované
v smere jazdy. Nikdy nepoužívajte túto
sedačku na bočne obrátených sedadlách,
alebo na sedadlách obrátených proti smeru
jazdy (Obr. 7).
POZOR! Na základe štatistík dopravných nehôd
všeobecne platí, že zadné sedadlá vozidla sú
bezpečnejšie oproti prednému sedadlu: preto
sa odporúča umiestniť sedačku na zadné
sedadlá. Odporúčame ako najbezpečnejšie
zadné stredné sedadlo, ak má trojbodový
bezpečnostný pás.
Ak je sedačka umiestnená na predné sedadlo,
pre väčšiu bezpečnosť sa odporúča posunúť ho
čo najviac dozadu (pokiaľ to dovoľuje prítomnosť
ostatných spolujazdcov na zadnom sedadle) a
nastaviť operadlo sedadla čo najviac vodorovne.
Ak je možné nastaviť výšku pásu, nastavte ju
čo najnižšie. Zabezpečte, aby bol nastavovač
pásuumiestnenýza(alebomaximálnevúrovni)
operadla sedadla vozidla.
Neodporúča sa umiestniť sedačku na predné
sedadlo, ak toto má predný airbag. V prípade
umiestnenia sedačky na akékoľvek sedadlo
s airbagom, riaďte sa návodom na použitie
vozidla.
POZOR! Nikdy neumiestňujte sedačku na
sedadlo, ktoré má iba priečny pás s dvojbodovým
zakotvením.(Obr.8)
UMIESTNENIE SEDAČKY DO VOZIDLA
POMOCOU SYSTÉMU ISOFIX
PRÍPRAVA NA INŠTALÁCIU
1. Potiahnite smerom k sebe odpájaciu kľučku
systémuISOFIX(Obr.9).
2. Ťahajúc za kľučku vytiahnite KOMPLETNE
celý systém ISOFIX zo zadnej časti operadla
(Obr. 10). Skontrolujte, aby bol systém
vytiahnutý úplne.
3. Stlačte smerom dovnútra obidve červené
tlačidlá (Y) prípojek ISOFIX (Obr. 11a) a
počas neustáleho stláčania týchto tlačidiel,
odstráňte obidva ochranné kryty (X) (Obr.
11b).
4. Umiestnite obidva kryty do zodpovedajúceho
priestoru pod základňou sedadla (Obr. 12a
- 12b).
POZOR! Kryty dobre uchovajte, pretože sú
nevyhnutné na umiestnenie systému ISOFIX do
základne sedadla, keď systém nie je používaný.
UMIESTNENIE SEDAČKY
5. Umiestnite sedačku na zvolené sedadlo.
POZOR! Skontrolujte, či nie sú vložené žiadne
predmety medzi sedačkou a sedadlom
vozidla, alebo medzi sedačkou a dverami.
6. Zapnite obidve prípojky ISOFIX do
zodpovedajúcich pripojení ISOFIX
umiestnených na sedadle vozidla medzi
operadlom a sedadlom (Obr. 13). POZOR!
Signalizačné zariadenia (Z) signalizujú
správne zapnutie zelenou farbou.
7. Silným zatlačením sedačky proti operadlu
auta(Obr.14)zabezpečtejejmaximálnu
priľnavosť.
INŠTALÁCIA TOP TETHER-a
Inštalácia sedačky je kompletná iba po inštalácii
Top Tether-a.
POZOR! Riaďte sa návodom na použitie auta pre
presné určenie miesta pripojenia Top Tether-a
autosedačky. Miesto pripojenia je označené
zodpovedajúcou nálepkou (Obr. 15) a nachádza
103
sa na miestach uvedených na obrázkoch 16a
–16b–16c–16d–16e.
POZOR! Skontrolujte, či používané pripojenie
pre Top Tether je to, ktoré je predurčené na túto
funkciu a nejedná sa o krúžok na upevnenie
batožiny (Obr. 17).
POZOR! Pretiahnite Top Tether medzi hornou
časťou operadla sedadla vozidla a opierkou
hlavy. Nikdy neumiestňujte Top Tether nad
opierkuhlavy(Obr.18).
8. Pourčenímiestapripojenianapojiťhák(DD)
TopTether-a(Obr.19).
9. Silnýmpotiahnutímpásuajehonapnutím
nastaviť dĺžku pásu Top Tether-a (Obr. 20).
Potvrdením o správnom napnutí je zelená
farba indikátora umiestneného na páse (Obr.
21).
10. Natočiť prebytočný pás a zabezpečiť ho
pomocou prítomného pásu suchého zipsu
(Obr. 22).
ODMONTOVANIE
POZOR! Pred odmontovaním vybrať dieťa zo
sedačky.
1. Uvoľniť Top Tether stlačením tlačidla BB (Obr.
23) a odpojiť hák.
2. Navinúť pás Top Tether-a a zabezpečiť ho
pomocou prítomného pásu suchého zipsu
(Obr. 22).
3. Potiahnúť smerom navonok odpájaciu
kľučku systému ISOFIX (L) a ťahajúc za ňu
oddialiť autosedačku od operadla auta,
až kým nedôjde k úplnému vytiahnutiu
systému ISOFIX (Obr. 24a-24b).
4. Stlačením obidvoch červených tlačidiel
smerom dovnútra odpojiť prípojky zo
zodpovedajúcich pripojení systému ISOFIX
na sedadle auta (Obr. 25).
5. Zo základne sedačky vybrať obidva kryty,
ktoré tam boli uložené počas inštalácie a
znovu ich umiestniť na zodpovedajúce
prípojky ISOFIX-u tak, aby ich koncové časti
boli obrátené smerom dovnútra (Obr. 26a-
26b).
6. Zatlačiť úplne systém ISOFIX do základne
autosedačky (Obr. 27).
UMIESTNENIE SEDAČKY DO VOZIDLA
POMOCOU TROJBODOVÉHO PÁSU
POZOR! BEZPEČNOSTNÝ PÁS NESMIE NIKDY
PRECHÁDZAŤ INÝMI MIESTAMI NA SEDAČKE,
NEŽ AKO JE UVEDENÉ V TOMTO NÁVODE NA
POUŽITIE: OHROZILA BY SA TAK BEZPEČNOSŤ
DIEŤAŤA!
Miesta prechodu pásu sú označené na sedačke
červenými značkami.
POZOR!Obrázkyatexttohtonávodusavzťahujú
na umiestnenie sedačky na pravé zadné sedadlo
vozidla. Pri potrebe umiestniť sedačku na iné
sedadlo, postupovať rovnakým spôsobom.
1. Uložte sedačku na zvolené sedadlo. POZOR!
Skontrolujte, či nie sú prítomné predmety
medzi sedačkou a sedadlom, alebo medzi
sedačkou a dverami.
2. Nakloňte úplne operadlo sedačky ťahajúc
smerom k sebe páku (O) uloženú pod
sedadlomsedačky(Q)(Obr.28).
3. Vytiahnite bezpečnostný pás vozidla a
prestrčte ho do priestoru medzi operadlom
azákladňousedačky(Obr.29).
4. Prestrčte brušnú časť trojbodového pásu
vozidla do zodpovedajúcich priechodov
pre pás (Obr. 30).
5. Vytiahnite ju na druhej strane sedačky a
zapnite ju do uzáverovej spony sedadla
auta. (Obr. 31).
6. Stlačením páky uzáverovej spony sedadla
otvorte svorku blokujúcu pás (T) (Obr. 32).
7. Do svorky vložte priečnu časť
bezpečnostného pásu a umiestnite ju tak,
ako je znázornené na obr 33. Uvoľnite
páku svorky , ktorá sa automaticky vráti do
uzáverovej polohy.
8. Silným potiahnutím priečnej časti
bezpečnostného pásu úplne priblížte
sedačku k sedadlu vozidla (Obr. 34), Ak je
potrebné, pomôžte si tlačením kolena na
sedačku.
9. Pretiahnite hornú časť priečného pásu
cez drážku S1 a umiestnite ju tak, ako je
znázornené na obrázku 35.
10. Silno potiahnite pás smerom znázorneným
na obrázku 35 pre možnosť napnutia aj
poslednej časti pásu.
11. Presvedčte sa o správnosti inštalácie sedačky
(Obr. 36).
UPOZORNENIA PRE SPRÁVNE
UMIESTNENIE SEDAČKY
POZOR! Po umiestnení sedačky (pre zaručenie
bezpečnosti) VŽDY skontrolujte či
- bezpečnostný pás vozidla nie je na
niektorom mieste popretáčaný,
- je bezpečnostný pás dobre napnutý v celej
svoje dĺžke.
- Po ukončení umiestnenia musí byť sedačka
úplne priblížená k sedadlu vozidla; ak tomu
tak nie je, zopakovať postup inštalácie
sedačky.
USADENIE DIEŤAŤA DO SEDAČKY
- Pred usadením dieťaťa stlačte tlačidlo
nastavenia pásov a súčasne uchopte obidva
104
pásy sedačky pod ramennými ochranami a
ťahom k sebe ich uvoľnite (Obr. 37).
- Stlačením červeného tlačidla (Obr. 38)
otvorte uzáverové sponu pásov sedačky
a roztiahnite pásy smerom von. Po tejto
operácii je možné usadiť dieťa do sedačky
(Obr.39).
POZOR! Vždy sa uistite, čí dieťa sedí úplne
priblížené k operadlu sedačky (Obr. 40).
- Správne umiestnite lonový pás, uchopte
pásy, uložte na seba obidva jazýčky
uzáverovej spony (Obr. 41a - 41b) a pevne
ich zatlačte dovnútra uzáverovej spony až
kým nie je počuť “klik” (Obr. 42).
- Pre zaručenie bezpečnosti boli jazýčky
uzáverovej spony konštruované tak, aby
ich nebolo možné zapnúť samostatne, ale
iba vo dvojici.
NASTAVENIE PODLOŽKY HLAVOVEJ
OPIERKY A BEZPEČNOSTNÝCH PÁSOV
Hlavová opierka a bezpečnostné pásy sú
nastaviteľné do 6 polôh smerom do výšky
pomocou zadného tlačidla. POZOR! Pre správne
nastavenie musí byť hlavová opierka umiestnené
tak, aby bezpečnostné pásy operadla vychádzali
vo výške ramien dieťaťa (Obr. 43). Nastavte ju
stlačením tlačidla (M) uloženého za operadlom
(Obr. 44) a súčasným posunovaním hlavovej
opierky až do dosiahnutia požadovanej
polohy (Obr. 45); ); následne uvoľnite tlačidlo
a pridržiavajte hlavovú opierku až kým nie je
počuteľný klik, ktorý potvrdí zasunutie.
Potiahnite nastavovací pás bezpečnostných
pásov sedačky (Obr. 46) tak, aby dobre priliehali
k telu dieťaťa.
Po nastavení pásov potiahnite ramenné ochrany
smerom nadol, aby dobre a upravte ich, aby
dobre naliehali na telo dieťaťa.
POZOR! Bezpečnostné pásy musia byť dobre
napnuté a priliehať k telu dieťaťa, ale nie príliš:
vo výške ramien musí byť možné vložiť medzi
telo dieťaťa a pás jeden prst.
POZOR! Skontrolujte, či pásy nie sú popretáčané,
predovšetkým v brušnej časti.
NASTAVENIE SKLONU SEDADLA
Sedačka je nakloniteľná do 5 polôh.
Naklonenie je možné meniť potiahnutím
smerom k sebe páky uloženej pod sedadlom
(Q) (Obr. 47)
POZOR! Po dosiahnutí požadovaného
naklonenia najprv uvoľnite páku a následne
pohnite sedadlom až do počuteľného kliku,
ktorý potvrdí zakotvenie páky.
POZOR! Po dosiahnutí požadovaného
naklonenia vždy skontrolujte správne napnutie
pásov okolo sedačky.
POZOR! Zabezpečte, aby sa počas nastavení
pohyblivé časti nedotýkali dieťaťa, alebo iných
detí prevážaných na sedadle vozidla.
ÚDRŽBA
Čistenie a údržbu môže vykonávať iba dospelý.
Čistenie poťahu
Poťah sedačky je kompletne snímateľný a dá
sa vyprať ručne, alebo v práčke pri 30 st. C.
Dodržiavajte pokyny uvedené na štítku poťahu.
Nikdy nepoužívajte drsné čistiace prostriedky
a rozpúšťadlá. Nepoužívajte odstredivku a poťah
nechajte vyschnúť bez žmýkania.
Poťah môže byť nahradený iba poťahom
schváleným výrobcom, pretože je súčasťou
sedačky
a teda bezpečnostným prvkom.
POZOR! Sedačka nesmie byť nikdy používaná
bez poťahu, aby nedošlo k ohrozeniu
bezpečnosti dieťaťa.
Aby ste mohli odstrániť poťah je potrebné aby
ste najskôr stiahli pásy tak, ako je nasledovne
uvedené:
- Stlačiť tlačidlo regulovania bezpečnostných
pásov a zároveň uchytiť dva pásy autosedačky
pod ramenné pásy ťahajúc ich smerom k sebe
tak, aby sa uvoľnili (Obr. 37).
- Odopnúť bezpečnostný pás stlačením
červenéhotlačidlanaspone(Obr.38).
- Otvoriť suchý zips na poťahu z vnútornej strany
operadla(Obr.48).
- Premiestniť bezpečnostný pás s ramenným
pásompodpoťah(Obr.49).
- Zopakovať ten istý úkon s druhým
bezpečnostným pásom.
- Odstrániť poťah na opretie hlavy, oddeľovač
nôh a poťah autosedačky.
Na nové namontovanie poťahu a
bezpečnostných pásov je potrebné:
- Znovu umiestniť poťah na opretie hlavy,
oddeľovač nôh a poťah autosedačky.
- Predtým než zatvoríte suchý zips, pretiahnite
cez poťah bezpečnostné pásy (Obr. 50).
UPOZORNENIE! Skontrolujte aby bezpečnostné
pásy neboli pretočené.
UPOZORNENIE! Pri niektorých typoch na
zatvorenie poťahu je použitý zips namiesto
suchého zipsu.
Čistenie kovových častí a častí z umelej
hmoty
Časti z umelej hmoty a lakované kovové časti
čistite pomocou navlhčenej handričky. Nikdy
105
nepoužívajte drsné čistiace prostriedky alebo
rozpúšťadlá.
Pohyblivé časti sedačky nesmú byť nikdy
premazávané.
Kontrola celistvosti prvkov
Odporúča sa pravidelne kontrolovať celistvosť a
stav opotrebovania nasledujúcich prvkov:
• poťah:skontrolujte,činevychádzajúčasti
výstuže. Skontrolujte celistvosť stehov.
pásy: skontrolujte, či nedochádza k
rozvlákneniu látky so stenšovaním v oblasti
nastavovacieho pásu, medzi nohami, v
ramennej časti a okolo kotvovej príchytky
nastavenia pásov.
• prvkyzplastickejhmoty:skontrolujtestav
opotrebovania všetkých častí z umelej
hmoty – nesmú na nich byť viditeľné
známky poškodenia, alebo odfarbenia.
POZOR! Sedačka musí byť nahradená, ak je
deformovaná, alebo silne opotrebovaná,
pretože v takom prípade môže stratiť pôvodné
bezpečnostné vlastnosti.
Uchovávanie výrobku
Keď sedačka nie je umiestnená v aute, odporúča
sa uchovávať ju na neprášivom, suchom mieste,
ďaleko od zdrojov tepla, vlhka a priameho
slnečného svetla.
Vyhodenie výrobku do odpadu
Po dosiahnutí hranice použiteľnosti, na ktorú
bola sedačka určená, nepoužívajte ju a dajte
ju do odpadu. Vrámci ochrany životného
prostredia roztrieďte jej jednotlivé časti podľa
noriem platných vo vašom štáte.
POTREBNÉ ĎALŠIE INFORMÁCIE ZÍSKATE
NA ADRESE:
ARTSANA SPA
Servizio Clienti
Via Saldarini Catelli, 1
22070 Grandate COMO-ITALIA
www.chicco.com
1 / 1

Chicco Xpace Isofix Návod na obsluhu

Kategória
Autosedačky
Typ
Návod na obsluhu