Logitech Folio Návod na inštaláciu

Značka
Logitech
Kategória
obaly na tablety
Model
Folio
Typ
Návod na inštaláciu
Logitech Ultrathin Keyboard Folio m1
Slovenčina  201
Popis produktu
1. Držiak zariadenia iPad mini
2. Ochranné zariadenie folio
3. Funkčné klávesy
4. Klávesnica
5. Indikátor Bluetooth®
6. Kontrolka stavu batérie
7. Tlačidlo pripojenia Bluetooth
8. Vypínač
9. Nabíjací port micro-USB
10. Nabíjací kábel micro-USB
11. Dokumentácia k výrobku
6
7
8
9
10
11
5
1
2
4
3
Ultrathin Keyboard Folio m1
1 2
43
PDF
www.logitech.com/support/ultrathin-keyboard-folio-m1
Logitech Ultrathin Keyboard Folio m1
202  Slovenčina
Nastavenie zariadenia
Keyboard Folio
Začíname
1. Otvorte zariadenie keyboard folio,
uistite sa, že okraj vášho iPadu mini
je zarovnaný s držiakom iPadu mini,
a zatlačte ho smerom dole:
2. Presuňte zariadenie keyboard folio
do pozície na písanie:
Nadviazanie spojenia s iPadom mini
Zariadenie keyboard folio sa spojí s iPadom
mini prostredníctvom pripojenia Bluetooth.
Pri prvom použití musíte zariadenie
keyboard folio spárovať s iPadom mini:
1. Zapnite klávesnicu:
Indikátor Bluetooth blikne na znamenie,
že klávesnica je zistiteľná a pripravená
na spárovanie s iPadom mini. Pri prvom
zapnutí bude klávesnica zistiteľná
15 minút.
Ak sa indikátor stavu batérie
rozsvieti na červeno, nabite batériu.
Ďalšie informácie nájdete v časti
„Nabíjanie batérie“.
Logitech Ultrathin Keyboard Folio m1
Slovenčina  203
2. Na iPade mini:
•Skontrolujte, či je funkcia Bluetooth
vášho zariadenia iPad mini zapnutá.
Vyberte Nastavenia > Bluetooth >
Zapnuté.
•V ponuke Zariadenia vyberte
„Ultrathin Keyboard Folio m1“.
3. Ak iPad mini požaduje kód PIN,
zadajte ho pomocou klávesnice Folio
(a nie pomocou iPadu mini).
Po úspešnom prepojení sa indikátor
Bluetooth krátko rozsvieti na modro,
a potom zhasne.
Pripojenie k inému iPadu mini
1. Uistite sa, že je klávesnica zapnutá.
2. Skontrolujte, či je funkcia Bluetooth
vášho zariadenia iPad mini zapnutá.
Vyberte Nastavenia > Bluetooth >
Zapnuté.
3. Stlačte tlačidlo na pripojenie Bluetooth:
Klávesnica bude zistiteľná počas 3 minút.
4. V ponuke Zariadenia iPadu vyberte
„Ultrathin Keyboard Folio m1“.
5. Ak iPad mini požaduje kód PIN,
zadajte ho pomocou klávesnice Folio
(a nie pomocou iPadu mini).
Po úspešnom prepojení sa indikátor
Bluetooth krátko rozsvieti na modro,
a potom zhasne.
Logitech Ultrathin Keyboard Folio m1
204  Slovenčina
Používanie zariadenia
Keyboard Folio
Polohovanie do dvoch pozícií
Zariadenie Keyboard Folio je možné
polohovať do dvoch pozícií – pozícia na
písanie a pozícia na surfovanie.
Na písanie presuňte držiak iPadu mini
do pozície na písanie tak, že ho zaistíte
zarovnaním s integrovaným magnetom.
Zapnite klávesnicu:
Na surfovanie umiestnite držiak iPadu mini
do surfovacej pozície (nezabudnite vypnúť
klávesnicu s cieľom úspory energie):
Ak v pozícii na písanie prestanete
klávesnicu chvíľu používať,
automaticky sa prepne do režimu spánku.
Stlačením ľubovoľného tlačidla režim
spánku prerušíte.
Odpojenie iPadu mini
Ak chcete vybrať váš iPad mini
zo zariadenia folio, vyhnite jeden z rohov
držiaka iPadu mini:
Váš iPad mini tak uvoľníte:
Logitech Ultrathin Keyboard Folio m1
Slovenčina  205
Uloženie zariadenia iPad mini pri
cestovaní
1. Vložte iPad mini do držiaka.
2. Zavrite zariadenie Keyboard Folio:
Indikátory stavu
Vaše zariadenie keyboard folio je vybavené indikátormi, ktoré poskytujú informácie o stave
batérie a pripojení Bluetooth.
Kontrolka stavu batérie
Indikátor Popis
Bliká nazeleno Batéria sa nabíja.
Neprerušovaná zelená Batéria je úplne nabitá (100%).
Svieti červeno Batéria je takmer vybitá (menej než 10%). Dobite batériu.
Indikátor Bluetooth
Indikátor Popis
Bliká Rýchlo: Klávesnica je v režime vyhľadávania,
pripravená na spárovanie.
Pomaly: Klávesnica sa pokúša znovu pripojiť k iPadu mini.
Svieti Spárovanie cez Bluetooth alebo opakované pripojenie
prebehlo úspešne.
Logitech Ultrathin Keyboard Folio m1
206  Slovenčina
Funkčné klávesy
Home = Domovská obrazovka
iPadu mini
Fn + 1 = Zamknúť obrazovku
Zamkne alebo odomkne obrazovku
zariadenia iPad mini
Fn + 2 = Siri
Umožňuje používať váš
hlas na odosielanie správ,
plánovanie schôdzok, vytáčanie
hovorov a veľa ďalšieho
Fn + 3 = Hľadať*
Spustí funkciu hľadanie zariadenia
iPad mini
Fn + 4 = Prepnúť jazyk
Prepne jazyk klávesnice
Fn + 5 = Virtuálna klávesnica
Zobrazí/skryje virtuálnu klávesnicu
Fn + 6 = Prezentácia*
Fn + 7 = Predchádzajúca skladba
Fn + 8 = Prehrať/Pozastaviť
Fn + 9 = Ďalšia skladba
Fn + 0 = Stlmiť
Fn + pomlčka = Znížiť hlasitosť
Fn + plus = Zvýšiť hlasitosť
Fn + X = Vystrihnúť
Fn + C = Kopírovať
Fn + V = Prilepiť
Fn + Kurzor vľavo = Vybrať vľavo
Vyberie text naľavo, jedno slovo
po druhom
Fn + Kurzor vpravo = Vybrať vpravo
Vyberie text napravo, jedno slovo po
druhom
Fn + medzerník =
Prepínanie aplikácií
Poznámka: Ak chcete aktivovať funkčný kláves, stlačte a podržte kláves Fn, a potom stlačte niektorý
z klávesov uvedených vyššie.
* Dostupné iba pre iPad s iOS 6 alebo starším.
Logitech Ultrathin Keyboard Folio m1
Slovenčina  207
Nabíjanie batérie
Ak sa indikátor stavu batérie rozsvieti
na červeno, je potrebné dobiť batériu
zariadenia.
1. Jeden koniec kábla micro-USB zapojte
do nabíjacieho portu a druhý koniec
do portu USB v počítači.
Môžete použiť tiež 5 V nabíjačku USB
(napríklad tu, ktorú ste dostali spoločne
s vaším iPadom mini) za predpokladu,
že jej menovitý výkon je aspoň 500 mA.
Počas nabíjania bliká indikátor stavu
na zeleno.
2. Dobite batériu – indikátor stavu batérie
sa rozsvieti na zeleno.
Informácie týkajúce sa batérií
•Plne nabitá batéria poskytuje energiu na
cca tri mesiace, ak používate klávesnicu
asi dve hodiny denne.
•Ak sa po zapnutí klávesnice indikátor
stavu krátko rozsvieti na červeno,
dobite batériu.
•Ak klávesnicu nepoužívate, vypnite ju aby
ste ušetrili energiu v batérii.
•Ak v pozícii na písanie prestanete
klávesnicu chvíľu používať,
automaticky sa prepne do režimu spánku.
Stlačením ľubovoľného tlačidla režim
spánku prerušíte.
USB
Logitech Ultrathin Keyboard Folio m1
208  Slovenčina
Likvidácia batérie na konci
životnosti produktu
1. Odnímte vrchný kryt klávesnice
pomocou skrutkovača.
2. Odpojte batériu od obvodovej dosky
a vyberte ju.
3. Produkt a batériu zlikvidujte v súlade
s miestnymi predpismi
Navštívte produktovú centrálu
Nájdete tu viac informácií a podporu
on-line pre váš produkt. Nájdite si
chvíľu a navštívte produktovú centrálu,
kde nájdete ďalšie informácie o vašej novej
klávesnici folio.
www.logitech.com/support/ultrathin-
keyboard-folio-m1
Prečítajte si články online, v ktorých nájdete
pomoc ku nastaveniam, tipy na používanie
alebo informácie o ďalších funkciách.
Spojte sa s ostatnými používateľmi na
našich komunitných fórach, od ktorých
môžete získať rady, klásť im otázky a zdieľať
riešenia problémov.
K dispozícii je široký výber obsahu,
okrem iného:
•Výukové programy
•Riešenie problémov
•Komunitná podpora
•Dokumentácia online
•Informácie o záruke
•Náhradné diely (ak sú dostupné)
3
2
1
Logitech Ultrathin Keyboard Folio m1
Slovenčina  209
Riešenie problémov
Klávesnica nefunguje
•Stlačením ľubovoľného tlačidla prerušte
režim spánku klávesnice.
•Klávesnicu vypnite, a potom znovu
zapnite.
•Nabite vnútornú batériu. Ďalšie informácie
nájdete v časti „Nabíjanie batérie“.
•Obnovte prepojenie Bluetooth medzi
klávesnicou a iPadom mini.
•Skontrolujte, či je funkcia Bluetooth
zapnutá v nastavení zariadenia iPad mini
(Nastavenia > Bluetooth > Zapnuté).
•V ponuke Zariadenia iPadu mini
vyberte „Ultrathin Keyboard Folio m1”.
Po nadviazaní pripojenia Bluetooth sa
indikátor stavu batérie rozsvieti na modro.
Aký je váš názor?
Ďakujeme vám za kúpu nášho produktu.
Urobte si chvíľu čas a povedzte nám
svoj názor naň.
www.logitech.com/ithink
/