Logitech 920-005527 Návod na inštaláciu

Kategória
Obaly na tablety
Typ
Návod na inštaláciu

Táto príručka je tiež vhodná pre

Logitech Ultrathin Keyboard Cover i5
Slovenčina  179
Popis produktu
1. Ochranný obal
2. Držiak zariadenia iPad
3. Klávesnica
4. Funkčné klávesy
5. Indikátor Bluetooth® a stavu batérie
6. Tlačidlo pripojenia Bluetooth
7. Vypínač napájania
8. Nabíjací port micro-USB
9. Dokumentácia
10. Nabíjací kábel micro-USB
Setup Guide
Ultrathin Keyboard Cover i5
4 51
2
6
7
8
9
10
3
Logitech Ultrathin Keyboard Cover i5
180  Slovenčina
Nastavenie produktu
1. Zapnite zariadenie Keyboard Cover:
• Automaticky sa začne vyhľadávanie
zariadení Bluetooth a bude
pokračovať ďalších 15 minút.
Indikátor stavu bliká namodro.
• Ak indikátor stavu krátko blikne
načerveno, nabite batérie.
Ďalšie informácie nájdete v časti
„Nabíjanie batérií“.
2. Skontrolujte, či je funkcia
Bluetooth zariadenia iPad zapnutá.
Vyberte Nastavenia > Bluetooth >
Zapnuté.
3. V ponuke Zariadenia vášho iPadu
vyberte položku „Ultrathin Keyboard
Cover i5“. Pripojenie Bluetooth
dokončené.
4. Umiestnite iPad na zariadenie
Keyboard Cover.
Logitech Ultrathin Keyboard Cover i5
Slovenčina  181
Nabíjanie batérie
1. Jeden koniec kábla micro-USB zapojte
do nabíjacieho portu a druhý koniec
do portu USB v počítači.
Môžete použiť tiež 5 V nabíjačku USB
(napríklad tu, ktorú ste dostali spoločne
s vaším iPadom) za predpokladu, že jej
menovitý výkon je aspoň 500 mA.
Počas nabíjania bliká indikátor stavu
na zeleno.
2. Dobite batériu – indikátor stavu
sa rozsvieti na zeleno.
Informácie týkajúce sa batérií:
• Plne nabitá batéria poskytuje energiu
počas cca 3 mesiacov, ak používate
zariadenie Keyboard Cover asi
dve hodiny denne.
• Ak sa po zapnutí klávesnice indikátor
stavu krátko rozsvieti načerveno,
dobite batériu.
• Ak zariadenie Keyboard Cover
nepoužívate, vypnite ho aby ste
ušetrili energiu.
• Ak zariadenie Keyboard Cover
prestanete používať a nevypnete ho,
prepne sa do režimu spánku.
Režim spánku prerušíte stlačením
ľubovoľného klávesu.
USB
Logitech Ultrathin Keyboard Cover i5
182  Slovenčina
Funkčné klávesy
Home = Domovská obrazovka iPadu
Fn + 1 = Zamknúť obrazovku
Zamkne alebo odomkne obrazovku
zariadenia iPad
Fn + 2 = SiriUmožňuje použív
váš hlas na odosielanie správ,
plánovanie schôdzok,
vytáčanie hovorov a veľa ďalšieho
Fn + 4 = Prepínanie aplikácií
Fn + 5 = Virtuálna klávesnica
Zobrazí/skryje virtuálnu klávesnicu
Fn + 7 = Predchádzajúca skladba
Fn + 8 = Prehrať/Pozastaviť
Fn + 9 = Ďalšia skladba
Fn + 0 = Stlmiť
Fn + pomlčka = Znížiť hlasitosť
Fn + plus = Zvýšiť hlasitosť
Fn + X = Vystrihnúť
Fn + C = Kopírovať
Fn + V = Prilepiť
Fn + Kurzor vľavo = Vybrať vľavo
Vyberie text naľavo, jedno slovo
po druhom
Fn + Kurzor vpravo = Vybrať vpravo
Vyberie text napravo, jedno slovo
po druhom
Prepnúť jazyk
Poznámky: Ak chcete aktivovať funkčný kláves, stlačte a podržte kláves Fn, a potom stlačte niektorý
z klávesov uvedených vyššie.
Logitech Ultrathin Keyboard Cover i5
Slovenčina  183
Používanie produktu
Významy indikátora stavu
Indikátor Popis
Bliká nazeleno Batéria sa nabíja.
Neprerušovaná
zelená
Batéria je úplne nabitá (100%).
Svieti červeno Batéria je takmer vybitá (menej než 10%). Dobite batériu.
Bliká Rýchlo: Kryt s klávesnicou je v režime vyhľadávania,
pripravený na spárovanie.
Pomaly: Kryt s klávesnicou sa pokúša znovu pripojiť k iPadu mini.
Svieti Spárovanie cez Bluetooth alebo opakované pripojenie prebehlo úspešne.
Uloženie zariadenia iPad pri cestovaní
1. Nadvihnite iPad zo zariadenia
Keyboard Cover.
2. Natočte iPad (obrazovkou smerom dole)
tak, aby sa tlačidlo Home nachádzalo
vpravo.
3. Umiestnite iPad na zariadenie
Keyboard Cover. Magnetický klip
pomôže iPad udržať na mieste.
Logitech Ultrathin Keyboard Cover i5
184  Slovenčina
Pripojenie k inému zariadeniu iPad
1. Uistite sa, že je zariadenie
Keyboard Cover zapnuté.
2. Skontrolujte, či funkcia Bluetooth
vášho zariadenia iPad je zapnutá.
Vyberte Nastavenia > Bluetooth >
Zapnuté.
3. Stlačte tlačidlo na pripojenie Bluetooth.
Zariadenie Keyboard Cover bude
zistiteľné počas 3 minút.
4. V ponuke Zariadenia vášho iPadu
vyberte položku „Ultrathin Keyboard
Cover i5“. Pripojenie Bluetooth
dokončené.
5. Umiestnite nový iPad na zariadenie
Keyboard Cover.
Riešenie problémov
Zariadenie Keyboard Cover
nefunguje
• Stlačením ľubovoľného tlačidla prerušte
režim spánku zariadenia Keyboard Cover.
• Zariadenie Keyboard Cover vypnite,
a potom znovu zapnite.
• Nabite vnútorné batérie.
Ďalšie informácie nájdete v časti
„Nabíjanie batérií“.
• Obnovte prepojenie Bluetooth medzi
zariadením Keyboard Cover a iPadom.
•Overte, či je funkcia Bluetooth
zariadenia iPad zapnutá.
•V ponuke Zariadenia iPadu
vyberte „Ultrathin Keyboard Cover
i5“. Po úspešnom prepojení cez
Bluetooth sa indikátor stavu krátko
rozsvieti namodro.
Logitech Ultrathin Keyboard Cover i5
Slovenčina  185
Likvidácia batérie na konci životnosti produktu
1. Odnímte vrchný kryt klávesnice
pomocou skrutkovača.
2. Odpojte batériu od obvodovej dosky
a vyberte ju.
3. Produkt a batériu zlikvidujte v súlade
s miestnymi predpismi.
Aký je váš názor?
Venujte nám chvíľu času a povedzte nám to.
Ďakujeme vám za kúpu nášho produktu.
www.logitech.com/ithink
1 2 3
Logitech Ultrathin Keyboard Cover i5
186  Slovenčina
Navštívte produktovú centrálu
Nájdete tu viac informácií a podporu
on-line pre váš produkt. Urobte si chvíľu
a navštívte produktovú centrálu, kde sa
dozviete ďalšie informácie o vašom novom
zariadení Keyboard Cover.
Prečítajte si články online, v ktorých nájdete
pomoc k inštalácii, tipy na používanie alebo
informácie o ďalších funkciách.
Spojte sa s ostatnými používateľmi
na našich komunitných fórach, od ktorých
môžete získať rady, klásť im otázky
a zdieľať riešenia problémov.
Na produktovej centrále je k dispozícii
široký výber obsahu:
• Výukové programy
• Riešenie problémov
• Komunitná podpora
• Software na prevzatie
• Dokumentácia online
• Informácie o záruke
• Náhradné diely (ak sú dostupné)
Prejdite na stránku www.logitech.com/
support/ultrathin-keyboard-cover-i5
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65
 • Page 66 66
 • Page 67 67
 • Page 68 68
 • Page 69 69
 • Page 70 70
 • Page 71 71
 • Page 72 72
 • Page 73 73
 • Page 74 74
 • Page 75 75
 • Page 76 76
 • Page 77 77
 • Page 78 78
 • Page 79 79
 • Page 80 80
 • Page 81 81
 • Page 82 82
 • Page 83 83
 • Page 84 84
 • Page 85 85
 • Page 86 86
 • Page 87 87
 • Page 88 88
 • Page 89 89
 • Page 90 90
 • Page 91 91
 • Page 92 92
 • Page 93 93
 • Page 94 94
 • Page 95 95
 • Page 96 96
 • Page 97 97
 • Page 98 98
 • Page 99 99
 • Page 100 100
 • Page 101 101
 • Page 102 102
 • Page 103 103
 • Page 104 104
 • Page 105 105
 • Page 106 106
 • Page 107 107
 • Page 108 108
 • Page 109 109
 • Page 110 110
 • Page 111 111
 • Page 112 112
 • Page 113 113
 • Page 114 114
 • Page 115 115
 • Page 116 116
 • Page 117 117
 • Page 118 118
 • Page 119 119
 • Page 120 120
 • Page 121 121
 • Page 122 122
 • Page 123 123
 • Page 124 124
 • Page 125 125
 • Page 126 126
 • Page 127 127
 • Page 128 128
 • Page 129 129
 • Page 130 130
 • Page 131 131
 • Page 132 132
 • Page 133 133
 • Page 134 134
 • Page 135 135
 • Page 136 136
 • Page 137 137
 • Page 138 138
 • Page 139 139
 • Page 140 140
 • Page 141 141
 • Page 142 142
 • Page 143 143
 • Page 144 144
 • Page 145 145
 • Page 146 146
 • Page 147 147
 • Page 148 148
 • Page 149 149
 • Page 150 150
 • Page 151 151
 • Page 152 152
 • Page 153 153
 • Page 154 154
 • Page 155 155
 • Page 156 156
 • Page 157 157
 • Page 158 158
 • Page 159 159
 • Page 160 160
 • Page 161 161
 • Page 162 162
 • Page 163 163
 • Page 164 164
 • Page 165 165
 • Page 166 166
 • Page 167 167
 • Page 168 168
 • Page 169 169
 • Page 170 170
 • Page 171 171
 • Page 172 172
 • Page 173 173
 • Page 174 174
 • Page 175 175
 • Page 176 176
 • Page 177 177
 • Page 178 178
 • Page 179 179
 • Page 180 180
 • Page 181 181
 • Page 182 182
 • Page 183 183
 • Page 184 184
 • Page 185 185
 • Page 186 186
 • Page 187 187
 • Page 188 188
 • Page 189 189
 • Page 190 190
 • Page 191 191
 • Page 192 192
 • Page 193 193
 • Page 194 194
 • Page 195 195
 • Page 196 196
 • Page 197 197
 • Page 198 198
 • Page 199 199
 • Page 200 200
 • Page 201 201
 • Page 202 202
 • Page 203 203
 • Page 204 204
 • Page 205 205
 • Page 206 206
 • Page 207 207
 • Page 208 208
 • Page 209 209
 • Page 210 210
 • Page 211 211
 • Page 212 212
 • Page 213 213
 • Page 214 214
 • Page 215 215
 • Page 216 216
 • Page 217 217
 • Page 218 218
 • Page 219 219
 • Page 220 220
 • Page 221 221
 • Page 222 222
 • Page 223 223
 • Page 224 224
 • Page 225 225
 • Page 226 226
 • Page 227 227
 • Page 228 228

Logitech 920-005527 Návod na inštaláciu

Kategória
Obaly na tablety
Typ
Návod na inštaláciu
Táto príručka je tiež vhodná pre