Logitech Keyboard Folio Návod na inštaláciu

Kategória
Obaly na tablety
Typ
Návod na inštaláciu
Logitech Keyboard Folio
Slovenčina  129
Popis produktu
1. Držiak zariadenia iPad
2. Ochranné
zariadenie folio
3. Funkčné klávesy
4. Klávesnica
5. Indikátor pripojenia
Bluetooth a stavu
batérie
6. Tlačidlo pripojenia
Bluetooth
7. Vypínač
8. Nabíjací port micro-USB
9. Nabíjací kábel
micro-USB
10. Dokumentácia
k výrobku
Setup Guide
Keyboard Folio
5
1
2
4
3
6
7
8
9
10
Logitech Keyboard Folio
130  Slovenčina
Nastavenie zariadenia Keyboard Folio
Začíname
1. Otvorte zariadenie Keyboard Folio
a vložte iPad do držiaka:
2. Presuňte držiak iPadu do pozície
na písanie (pozrite časť „Používanie
zariadenia Keyboard Folio“).
Nadviazanie spojenia s iPadom
Zariadenie Keyboard Folio sa spojí
s iPadom prostredníctvom pripojenia
Bluetooth. Pri prvom použití musíte
zariadenie Keyboard Folio spárovať
s iPadom:
1. Zapnite klávesnicu:
Indikátor stavu blikne na modro na
znamenie, že klávesnica je zistiteľná
a pripravená na spárovanie s iPadom.
Pri prvom zapnutí bude klávesnica
zistiteľná 15 minút.
Ak sa indikátor stavu rozsvieti
na červeno, nabite batériu.
Ďalšie informácie nájdete v časti
„Nabíjanie batérie“.
Logitech Keyboard Folio
Slovenčina  131
2. Na iPade:
•Skontrolujte, či je funkcia Bluetooth
vášho zariadenia iPad zapnutá.
Vyberte Nastavenia > Bluetooth >
Zapnuté.
•Z ponuky Zariadenia vyberte
„Logitech Keyboard Folio“.
3. Ak iPad požaduje kód PIN, zadajte ho
pomocou zariadenia Keyboard Folio
(a nie pomocou iPadu).
Po úspešnom prepojení sa indikátor
stavu krátko rozsvieti na modro, a potom
zhasne.
Pripojenie k inému iPadu
1. Uistite sa, že je klávesnica zapnutá.
2. Skontrolujte, či je funkcia Bluetooth
vášho zariadenia iPad zapnutá.
Vyberte Nastavenia > Bluetooth >
Zapnuté.
3. Stlačte tlačidlo na pripojenie Bluetooth:
Klávesnica bude zistiteľná počas 3 minút.
4. V ponuke Zariadenia iPadu vyberte
„Logitech Keyboard Folio“.
5. Ak iPad požaduje kód PIN, zadajte ho
pomocou zariadenia Keyboard Folio
(a nie pomocou iPadu).
Po úspešnom prepojení sa indikátor
stavu krátko rozsvieti na modro, a potom
zhasne.
Logitech Keyboard Folio
132  Slovenčina
Uloženie zariadenia iPad pri
cestovaní
1. Vložte iPad do držiaka.
2. Zavrite zariadenie Keyboard Folio:
Používanie zariadenia Keyboard Folio
Polohovanie do dvoch pozícií
Zariadenie Keyboard Folio je možné
polohovať do dvoch pozícií - pozícia na
písanie a pozícia na surfovanie.
Na písanie presuňte držiak iPadu
do pozície na písanie tak, že ho zaistíte
zarovnaním s integrovaným magnetom.
Zapnite klávesnicu:
Na surfovanie umiestnite držiak iPadu
do surfovacej pozície (nezabudnite vypnúť
klávesnicu s cieľom úspory energie):
Ak v pozícii na písanie prestanete
klávesnicu chvíľu používať,
automaticky sa prepne do režimu spánku.
Stlačením ľubovoľného tlačidla režim
spánku prerušíte.
Poloha na písanie
Pozícia na surfovanie
Logitech Keyboard Folio
Slovenčina  133
Indikátory stavu
Indikátor pripojenia Bluetooth a stavu batérie
Indikátor Popis
Bliká nazeleno Batéria sa nabíja.
Svieti zeleno Batéria je nabitá (viac než 20%).
Svieti červeno Batéria je takmer vybitá (menej než 20%). Nabite batériu.
Bliká namodro Klávesnica je pripravená na párovanie alebo sa pokúša
znova pripojiť k iPadu.
Svieti namodro Spárovanie cez Bluetooth alebo opakované pripojenie
prebehlo úspešne.
Logitech Keyboard Folio
134  Slovenčina
Funkčné klávesy
Home = Domovská obrazovka
iPadu
Fn + 1 = Zamknúť obrazovku
Zamkne alebo odomkne obrazovku
zariadenia iPad
Fn + 2 = Siri
Umožňuje používať váš
hlas na odosielanie správ,
plánovanie schôdzok,
vytáčanie hovorov a veľa ďalšieho
Fn + 3 = Hľadať
Spustí funkciu hľadanie
zariadenia iPad
Fn + 4 = Prepnúť jazyk
Prepne jazyk klávesnice
Fn + 5 = Virtuálna klávesnica
Zobrazí/skryje virtuálnu klávesnicu
Fn + 6 = Prezentácia
Fn + 7 = Predchádzajúca skladba
Fn + 8 = Prehrať/Pozastaviť
Fn + 9 = Ďalšia skladba
Fn + 0 = Stlmiť
Fn + pomlčka = Znížiť hlasitosť
Fn + plus = Zvýšiť hlasitosť
Fn + X = Vystrihnúť
Fn + C = Kopírovať
Fn + V = Prilepiť
Fn + Kurzor vľavo = Vybrať vľavo
Vyberie text naľavo, jedno slovo
po druhom
Fn + Kurzor vpravo =
Vybrať vpravo
Vyberie text napravo, jedno slovo
po druhom
Fn + medzerník =
Prepínanie aplikácií
Poznámky:
• Ak chcete aktivovať funkčný kláves, stlačte a podržte kláves Fn, a potom stlačte niektorý z klávesov
uvedených vyššie.
• Funkcia Siri nie je podporovaná iPadom 2 alebo staršími verziami.
Logitech Keyboard Folio
Slovenčina  135
Nabíjanie batérie
Ak sa indikátor stavu rozsvieti na červeno,
je potrebné dobiť batériu zariadenia
Keyboard Folio.
1. Jeden koniec kábla micro-USB zapojte
do nabíjacieho portu a druhý koniec
do portu USB v počítači.
Počas nabíjania bliká indikátor stavu
na zeleno.
Poznámka: Ak použijete alternatívne riešenie
nabíjania, majte na pamäti, že maximálny
príkon je 5 V, 500mA.
2. Dobite batériu - indikátor stavu sa
rozsvieti na zeleno.
Informácie týkajúce sa batérií
•Plne nabitá batéria poskytuje energiu na
cca tri mesiace, ak používate klávesnicu
asi dve hodiny denne.
•Ak sa po zapnutí klávesnice indikátor
stavu krátko rozsvieti na červeno,
dobite batériu.
•Ak klávesnicu nepoužívate, vypnite ju aby
ste ušetrili energiu v batérii.
•Ak v pozícii na písanie prestanete
klávesnicu chvíľu používať, automaticky
sa prepne do režimu spánku.
Stlačením ľubovoľného tlačidla režim
spánku prerušíte.
USB
Logitech Keyboard Folio
136  Slovenčina
Likvidácia batérie na konci
životnosti produktu
1. Odnímte vrchný kryt klávesnice
pomocou skrutkovača.
2. Odpojte batériu od obvodovej dosky
a vyberte ju.
3. Produkt a batériu zlikvidujte v súlade
s miestnymi predpismi
Navštívte produktovú centrálu
Nájdete tu viac informácií a podporu on-
line pre váš produkt. Urobte si chvíľu čas
a navštívte produktovú centrálu, kde sa
dozviete ďalšie informácie o vašom novom
zariadení Keyboard Folio.
www.logitech.com/support/keyboardfolio
Prečítajte si články online, v ktorých nájdete
pomoc k inštalácii, tipy na používanie
a informácie o ďalších funkciách.
Spojte sa s ostatnými používateľmi na
našich komunitných fórach, od ktorých
môžete získať rady, klásť im otázky
a zdieľať riešenia problémov.
K dispozícii je široký výber obsahu, okrem
iného:
•Výukové programy
•Riešenie problémov
•Komunitná podpora
•Dokumentácia online
•Informácie o záruke
•Náhradné diely (ak sú dostupné)
3
2
1
Logitech Keyboard Folio
Slovenčina  137
Riešenie problémov
Klávesnica nefunguje.
•Stlačením ľubovoľného tlačidla prerušte
režim spánku klávesnice.
•Klávesnicu vypnite, a potom
znovu zapnite.
•Nabite vnútornú batériu.
Ďalšie informácie nájdete v časti
„Nabíjanie batérie“.
•Obnovte prepojenie Bluetooth medzi
klávesnicou a iPadom.
•Skontrolujte, či je funkcia Bluetooth
zapnutá v nastavení zariadenia iPad
(Nastavenia > Bluetooth > Zapnuté).
•V ponuke Zariadenia iPadu vyberte
„Logitech Keyboard Folio“. Po nadviazaní
pripojenia Bluetooth sa indikátor stavu
rozsvieti na modro.
Aký je váš názor?
Ďakujeme vám za kúpu nášho produktu.
Urobte si chvíľu čas a povedzte nám svoj
názor naň.
www.logitech.com/ithink
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65
 • Page 66 66
 • Page 67 67
 • Page 68 68
 • Page 69 69
 • Page 70 70
 • Page 71 71
 • Page 72 72
 • Page 73 73
 • Page 74 74
 • Page 75 75
 • Page 76 76
 • Page 77 77
 • Page 78 78
 • Page 79 79
 • Page 80 80
 • Page 81 81
 • Page 82 82
 • Page 83 83
 • Page 84 84
 • Page 85 85
 • Page 86 86
 • Page 87 87
 • Page 88 88
 • Page 89 89
 • Page 90 90
 • Page 91 91
 • Page 92 92
 • Page 93 93
 • Page 94 94
 • Page 95 95
 • Page 96 96
 • Page 97 97
 • Page 98 98
 • Page 99 99
 • Page 100 100
 • Page 101 101
 • Page 102 102
 • Page 103 103
 • Page 104 104
 • Page 105 105
 • Page 106 106
 • Page 107 107
 • Page 108 108
 • Page 109 109
 • Page 110 110
 • Page 111 111
 • Page 112 112
 • Page 113 113
 • Page 114 114
 • Page 115 115
 • Page 116 116
 • Page 117 117
 • Page 118 118
 • Page 119 119
 • Page 120 120
 • Page 121 121
 • Page 122 122
 • Page 123 123
 • Page 124 124
 • Page 125 125
 • Page 126 126
 • Page 127 127
 • Page 128 128
 • Page 129 129
 • Page 130 130
 • Page 131 131
 • Page 132 132
 • Page 133 133
 • Page 134 134
 • Page 135 135
 • Page 136 136
 • Page 137 137
 • Page 138 138
 • Page 139 139
 • Page 140 140
 • Page 141 141
 • Page 142 142
 • Page 143 143
 • Page 144 144
 • Page 145 145
 • Page 146 146
 • Page 147 147
 • Page 148 148
 • Page 149 149
 • Page 150 150
 • Page 151 151
 • Page 152 152
 • Page 153 153
 • Page 154 154
 • Page 155 155
 • Page 156 156
 • Page 157 157
 • Page 158 158
 • Page 159 159
 • Page 160 160
 • Page 161 161
 • Page 162 162
 • Page 163 163
 • Page 164 164
 • Page 165 165
 • Page 166 166
 • Page 167 167
 • Page 168 168
 • Page 169 169
 • Page 170 170
 • Page 171 171
 • Page 172 172
 • Page 173 173
 • Page 174 174
 • Page 175 175
 • Page 176 176
 • Page 177 177
 • Page 178 178
 • Page 179 179
 • Page 180 180
 • Page 181 181
 • Page 182 182
 • Page 183 183
 • Page 184 184

Logitech Keyboard Folio Návod na inštaláciu

Kategória
Obaly na tablety
Typ
Návod na inštaláciu