Logitech Ultrathin Keyboard Cover for iPad Air Návod na inštaláciu

Značka
Logitech
Kategória
klávesnice mobilných zariadení
Model
Ultrathin Keyboard Cover for iPad Air
Typ
Návod na inštaláciu
Logitech Ultrathin Keyboard Cover i5
Slovenčina  179
Popis produktu
1. Ochranný obal
2. Držiak zariadenia iPad
3. Klávesnica
4. Funkčné klávesy
5. Indikátor Bluetooth® a stavu batérie
6. Tlačidlo pripojenia Bluetooth
7. Vypínač napájania
8. Nabíjací port micro-USB
9. Dokumentácia
10. Nabíjací kábel micro-USB
Setup Guide
Ultrathin Keyboard Cover i5
4 51
2
6
7
8
9
10
3
Logitech Ultrathin Keyboard Cover i5
180  Slovenčina
Nastavenie produktu
1. Zapnite zariadenie Keyboard Cover:
• Automaticky sa začne vyhľadávanie
zariadení Bluetooth a bude
pokračovať ďalších 15 minút.
Indikátor stavu bliká namodro.
• Ak indikátor stavu krátko blikne
načerveno, nabite batérie.
Ďalšie informácie nájdete v časti
„Nabíjanie batérií“.
2. Skontrolujte, či je funkcia
Bluetooth zariadenia iPad zapnutá.
Vyberte Nastavenia > Bluetooth >
Zapnuté.
3. V ponuke Zariadenia vášho iPadu
vyberte položku „Ultrathin Keyboard
Cover i5“. Pripojenie Bluetooth
dokončené.
4. Umiestnite iPad na zariadenie
Keyboard Cover.
Logitech Ultrathin Keyboard Cover i5
Slovenčina  181
Nabíjanie batérie
1. Jeden koniec kábla micro-USB zapojte
do nabíjacieho portu a druhý koniec
do portu USB v počítači.
Môžete použiť tiež 5 V nabíjačku USB
(napríklad tu, ktorú ste dostali spoločne
s vaším iPadom) za predpokladu, že jej
menovitý výkon je aspoň 500 mA.
Počas nabíjania bliká indikátor stavu
na zeleno.
2. Dobite batériu – indikátor stavu
sa rozsvieti na zeleno.
Informácie týkajúce sa batérií:
• Plne nabitá batéria poskytuje energiu
počas cca 3 mesiacov, ak používate
zariadenie Keyboard Cover asi
dve hodiny denne.
• Ak sa po zapnutí klávesnice indikátor
stavu krátko rozsvieti načerveno,
dobite batériu.
• Ak zariadenie Keyboard Cover
nepoužívate, vypnite ho aby ste
ušetrili energiu.
• Ak zariadenie Keyboard Cover
prestanete používať a nevypnete ho,
prepne sa do režimu spánku.
Režim spánku prerušíte stlačením
ľubovoľného klávesu.
USB
Logitech Ultrathin Keyboard Cover i5
182  Slovenčina
Funkčné klávesy
Home = Domovská obrazovka iPadu
Fn + 1 = Zamknúť obrazovku
Zamkne alebo odomkne obrazovku
zariadenia iPad
Fn + 2 = SiriUmožňuje použív
váš hlas na odosielanie správ,
plánovanie schôdzok,
vytáčanie hovorov a veľa ďalšieho
Fn + 3 = Hľadať
Spustí funkciu hľadanie zariadenia
iPad
Fn + 4 = Prepínanie aplikácií
Fn + 5 = Virtuálna klávesnica
Zobrazí/skryje virtuálnu klávesnicu
Fn + 7 = Predchádzajúca skladba
Fn + 8 = Prehrať/Pozastaviť
Fn + 9 = Ďalšia skladba
Fn + 0 = Stlmiť
Fn + pomlčka = Znížiť hlasitosť
Fn + plus = Zvýšiť hlasitosť
Fn + X = Vystrihnúť
Fn + C = Kopírovať
Fn + V = Prilepiť
Fn + Kurzor vľavo = Vybrať vľavo
Vyberie text naľavo, jedno slovo
po druhom
Fn + Kurzor vpravo = Vybrať vpravo
Vyberie text napravo, jedno slovo
po druhom
Prepnúť jazyk
Poznámky: Ak chcete aktivovať funkčný kláves, stlačte a podržte kláves Fn, a potom stlačte niektorý
z klávesov uvedených vyššie.
Logitech Ultrathin Keyboard Cover i5
Slovenčina  183
Používanie produktu
Významy indikátora stavu
Indikátor Popis
Bliká nazeleno Batéria sa nabíja.
Neprerušovaná
zelená
Batéria je úplne nabitá (100%).
Svieti červeno Batéria je takmer vybitá (menej než 10%). Dobite batériu.
Bliká Rýchlo: Kryt s klávesnicou je v režime vyhľadávania,
pripravený na spárovanie.
Pomaly: Kryt s klávesnicou sa pokúša znovu pripojiť k iPadu mini.
Svieti Spárovanie cez Bluetooth alebo opakované pripojenie prebehlo úspešne.
Uloženie zariadenia iPad pri cestovaní
1. Nadvihnite iPad zo zariadenia
Keyboard Cover.
2. Natočte iPad (obrazovkou smerom dole)
tak, aby sa tlačidlo Home nachádzalo
vpravo.
3. Umiestnite iPad na zariadenie
Keyboard Cover. Magnetický klip
pomôže iPad udržať na mieste.
Logitech Ultrathin Keyboard Cover i5
184  Slovenčina
Pripojenie k inému zariadeniu iPad
1. Uistite sa, že je zariadenie
Keyboard Cover zapnuté.
2. Skontrolujte, či funkcia Bluetooth
vášho zariadenia iPad je zapnutá.
Vyberte Nastavenia > Bluetooth >
Zapnuté.
3. Stlačte tlačidlo na pripojenie Bluetooth.
Zariadenie Keyboard Cover bude
zistiteľné počas 3 minút.
4. V ponuke Zariadenia vášho iPadu
vyberte položku „Ultrathin Keyboard
Cover i5“. Pripojenie Bluetooth
dokončené.
5. Umiestnite nový iPad na zariadenie
Keyboard Cover.
Riešenie problémov
Zariadenie Keyboard Cover
nefunguje
• Stlačením ľubovoľného tlačidla prerušte
režim spánku zariadenia Keyboard Cover.
• Zariadenie Keyboard Cover vypnite,
a potom znovu zapnite.
• Nabite vnútorné batérie.
Ďalšie informácie nájdete v časti
„Nabíjanie batérií“.
• Obnovte prepojenie Bluetooth medzi
zariadením Keyboard Cover a iPadom.
•Overte, či je funkcia Bluetooth
zariadenia iPad zapnutá.
•V ponuke Zariadenia iPadu
vyberte „Ultrathin Keyboard Cover
i5“. Po úspešnom prepojení cez
Bluetooth sa indikátor stavu krátko
rozsvieti namodro.
Logitech Ultrathin Keyboard Cover i5
Slovenčina  185
Likvidácia batérie na konci životnosti produktu
1. Odnímte vrchný kryt klávesnice
pomocou skrutkovača.
2. Odpojte batériu od obvodovej dosky
a vyberte ju.
3. Produkt a batériu zlikvidujte v súlade
s miestnymi predpismi.
Aký je váš názor?
Venujte nám chvíľu času a povedzte nám to.
Ďakujeme vám za kúpu nášho produktu.
www.logitech.com/ithink
1 2 3
Logitech Ultrathin Keyboard Cover i5
186  Slovenčina
Navštívte produktovú centrálu
Nájdete tu viac informácií a podporu
on-line pre váš produkt. Urobte si chvíľu
a navštívte produktovú centrálu, kde sa
dozviete ďalšie informácie o vašom novom
zariadení Keyboard Cover.
Prečítajte si články online, v ktorých nájdete
pomoc k inštalácii, tipy na používanie alebo
informácie o ďalších funkciách.
Spojte sa s ostatnými používateľmi
na našich komunitných fórach, od ktorých
môžete získať rady, klásť im otázky
a zdieľať riešenia problémov.
Na produktovej centrále je k dispozícii
široký výber obsahu:
• Výukové programy
• Riešenie problémov
• Komunitná podpora
• Software na prevzatie
• Dokumentácia online
• Informácie o záruke
• Náhradné diely (ak sú dostupné)
Prejdite na stránku www.logitech.com/
support/ultrathin-keyboard-cover-i5
/

Táto príručka je tiež vhodná pre