Leonard LAI6000F Používateľská príručka

Značka
Leonard
Model
LAI6000F
Typ
Používateľská príručka
návod na používanie
Varný panel
LAI6000F
OBSAH
Bezpečnostné informácie 2
Bezpečnostné pokyny 3
Popis výrobku 5
Každodenné používanie 6
Užitočné rady a tipy 8
Ošetrovanie a čistenie 10
Riešenie problémov 10
Pokyny pre inštaláciu 12
Technické informácie 14
Ochrana životného prostredia 14
Vyhradzujeme si právo na zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.
BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE
Pred inštaláciou a používaním spotrebiča si pozorne prečítajte
priložený návod na používanie. Výrobca nie je zodpovedný za
škody a zranenia spôsobené nesprávnou inštaláciou a použí-
vaním. Návod na používanie uchovávajte vždy v blízkosti spo-
trebiča, aby ste doň mohli v budúcnosti nahliadnuť.
Bezpečnosť detí a zraniteľných osôb
Varovanie Nebezpečenstvo udusenia, poranenia alebo
trvalého postihnutia.
Deti staršie ako 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými,
zmyslovými alebo psychickými schopnosťami alebo nedo-
statkom skúseností a znalostí môžu tento spotrebič používať
len vtedy, ak sú pod dozorom dospelej osoby alebo osoby,
ktorá je zodpovedná za ich bezpečnosť.
•Nedovoľte, aby sa deti hrali so spotrebičom.
Obaly uschovajte mimo dosahu detí.
•Nedovoľte deťom ani domácim zvieratám priblížiť sa k spo-
trebiču počas prevádzky alebo keď je horúci. Prístupné časti
sú horúce.
•Ak má spotrebič detskú poistku, odporúčame ju zapnúť.
Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
Všeobecné bezpečnostné pokyny
•Spotrebič a jeho prístupné časti sa počas používania môžu
veľmi zohrievať. Nedotýkajte sa výhrevných telies.
•Spotrebič nepoužívajte prostredníctvom externého časovača
ani samostatného diaľkového ovládania.
Varenie na varnom paneli s tukom alebo olejom bez dohľadu
môže byť nebezpečné a môže spôsobiť požiar.
2 leonard
Nikdy sa nepokúšajte zahasiť oheň vodou, ale vypnite spo-
trebič a potom zakryte plameň, napr. pokrievkou alebo ne-
horľavou pokrývkou.
Na varnom povrchu nenechávajte žiadne predmety.
•Na čistenie spotrebiča nepoužívajte parné čističe.
Kovové predmety, napríklad nože, vidličky, lyžice a pokriev-
ky by sa nemali klásť na povrch varného panela, pretože sa
môžu rozpáliť.
Ak je sklokeramický povrch prasknutý, vypnite spotrebič,
aby ste vylúčili možnosť úrazu elektrickým prúdom.
Varný panel vypínajte po každom použití jeho ovládacími pr-
vkami. Nespoliehajte sa na funkciu rozpoznávania varnej
nádoby.
BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
Inštalácia
Varovanie Tento spotrebič smie
nainštalovať iba kvalifikovaná osoba.
•Odstráňte všetok obalový materiál.
Poškodený spotrebič neinštalujte ani ne-
používajte.
Dodržiavajte pokyny pre inštaláciu doda-
né so spotrebičom.
Dodržiavajte minimálnu vzdialenosť od
iných spotrebičov a nábytku.
•Pri premiestňovaní spotrebiča buďte vždy
opatrní, pretože je ťažký. Vždy používajte
bezpečnostné rukavice.
Plochy výrezu utesnite tesniacim materiá-
lom, aby ste predišli vydutiu spôsobené-
mu vlhkosťou.
Spodnú časť spotrebiča chráňte pred pa-
rou a vlhkosťou.
•Spotrebič neinštalujte vedľa dverí ani pod
okno. Predídete tak zhodeniu horúceho
kuchynského riadu zo spotrebiča pri
otvorení dverí alebo okna.
•Ak je spotrebič nainštalovaný nad zásuv-
kami, uistite sa, že je priestor medzi
spodnou časťou spotrebiča a hornou zá-
suvkou postačujúci na cirkuláciu vzdu-
chu.
Dbajte na to, aby medzi pracovnou do-
skou a prednou časťou spodnej kuchyn-
skej jednotky zostal voľný priestor s veľ-
kosťou 2 mm na vetranie. Záruka sa ne-
vzťahuje na poškodenia spôsobené ne-
dostatočným vetracím priestorom.
Spodná čas
ť spotrebiča sa môže zohriať.
Pod spotrebič odporúčame nainštalovať
nehorľavý oddeľovací panel, ktorý zame-
dzí prístup k jeho spodnej časti.
Zapojenie do elektrickej siete
Varovanie Nebezpečenstvo požiaru a
zásahu elektrickým prúdom.
Všetky práce súvisiace s elektrickým za-
pojením musí vykonať kvalifikovaný elek-
trikár.
•Spotrebič musí byť uzemnený.
•Pred akýmkoľvek zásahom sa presvedč-
te, že je spotrebič odpojený od elektrickej
siete.
Použite vhodný elektrický sieťový kábel.
Elektrické sieťové káble sa nesmú zamo-
tať.
•Presvedčte sa, že sa sieťový kábel alebo
zástrčka (ak je k dispozícii) pri zapájaní
spotrebiča do blízkej zásuvky nedotýka
horúceho spotrebiča alebo horúcej varnej
nádoby
Skontrolujte, či je spotrebič správne nain-
štalovaný. Uvoľnený a nesprávny elektric-
ký sieťový kábel alebo zástrčka (ak sa
leonard 3
používa) môže spôsobiť nadmerné zo-
hriatie zásuvky.
•Skontrolujte, či je nainštalovaná ochrana
proti zásahu elektrickým prúdom.
Použite káblovú svorku na odľahčenie ťa-
hu.
Uistite sa, že zástrčka (ak sa používa) ale-
bo prívodný elektrický kábel nie je poško-
dený. Ak chcete vymeniť prívodný elek-
trický kábel, kontaktujte servis alebo elek-
trikára.
Elektrická sieť v domácnosti musí mať
odpájacie zariadenie, ktoré umožní odpo-
jenie spotrebiča od elektrickej siete na
všetkých póloch. Vzdialenosť kontaktov
odpájacieho zariadenia musí byť minimál-
ne 3 mm.
Použite iba správne izolačné zariadenia:
ochranné ističe alebo poistky (skrutkova-
cie poistky treba vybrať z držiaka).
Používanie
Varovanie Nebezpečenstvo zranenia,
popálenín alebo zásahu elektrickým
prúdom.
•Tento spotrebič používajte v domácom
prostredí.
•Nemeňte technické charakteristiky tohto
spotrebiča.
Na obsluhu spotrebiča nepoužívajte ex-
terný časovač ani samostatné diaľkové
ovládanie.
•Počas činnosti nenechávajte spotrebič
bez dozoru.
•Spotrebič nepoužívajte, keď máte mokré
ruky, ani keď je v kontakte s vodou.
Na varné zóny neklaďte príbor ani po-
krievky. Môžu sa zohriať.
Po každom použití varnú zónu vypnite.
Nespoliehajte sa na detektor varnej nád-
oby.
•Nepoužívajte spotrebič ako pracovný ale-
bo odkladací povrch.
V prípade prasklín na povrchu treba spo-
trebič odpojiť od elektrického napájania,
aby sa predišlo úrazu elektrickým prú-
dom.
•Keď je spotrebič v prevádzke, používate-
lia s kardiostimulátorom musia udržiavať
vzdialenosť od indukčných varných zón
minimálne 30 cm.
Varovanie Hrozí nebezpečenstvo
požiaru alebo výbuchu.
Tuky a oleje môžu pri zohriatí uvoľňovať
horľavé výpary. Pri príprave jedla musia
byť plamene alebo horúce predmety v
dostatočnej vzdialenosti od tukov a ole-
jov.
•Výpary uvoľňované veľmi horúcim olejom
môžu spôsobiť spontánne vznietenie.
Použitý olej, ktorý môže obsahovať zvy-
šky pokrmov, môže spôsobiť požiar pri
nižšej teplote ako nový olej.
•Horľavé látky ani predmety, ktoré sú na-
siaknuté horľavými látkami, neklaďte do
spotrebiča, do jeho blízkosti ani naň.
•Oheň sa nepokúšajte zahasiť vodou.
Spotrebič odpojte od elektrickej siete a
plameň zakryte pokrievkou alebo hasia-
cou prikrývkou.
Varovanie Hrozí nebezpečenstvo
poškodenia spotrebiča.
Horúci kuchynský riad nenechávajte na
ovládacom paneli.
Obsah kuchynského riadu nenechajte vy-
vrieť.
Dávajte pozor, aby na spotrebič nespadli
predmety alebo kuchynský riad. Mohlo
by dôjsť k poškodeniu povrchu spotrebi-
ča.
Varné zóny nikdy nepoužívajte s prázd-
nym kuchynským riadom ani bez riadu.
•Na spotrebič nedávajte alobal.
Riad vyrobený z liatiny, hliníka alebo s po-
škodeným dnom môže spôsobiť poškra-
banie sklokeramiky. Pri premiestňovaní
týchto predmetov po varnom povrchu ich
vždy nadvihnite.
Ošetrovanie a čistenie
Varovanie Hrozí nebezpečenstvo
poškodenia spotrebiča.
•Spotrebič pravidelne čistite, aby ste
predišli znehodnoteniu povrchového ma-
teriálu.
•Na čistenie spotrebiča nepoužívajte prúd
vody ani paru.
•Spotrebič vyčistite vlhkou mäkkou hand-
ričkou. Používajte iba neutrálne saponáty.
Nepoužívajte abrazívne prostriedky, drô-
tenky, rozpúšťadlá ani kovové predmety.
Likvidácia
Varovanie Nebezpečenstvo poranenia
alebo udusenia.
4 leonard
Informácie o správnej likvidácii spotrebiča
vám poskytne váš miestny úrad.
•Spotrebič odpojte od elektrickej siete.
Odrežte elektrický kábel a zlikvidujte ho.
POPIS VÝROBKU
Celkový prehľad
210
mm
180
mm
180
mm
145
mm
1 2
45
3
1
Indukčná varná zóna
2
Indukčná varná zóna
3
Indukčná varná zóna
4
Ovládací panel
5
Indukčná varná zóna
Rozloženie ovládacieho panela
1 2 4 5 3 6
8910 7
Spotrebič sa ovláda senzorovými tlačidlami. Zobrazenia, ukazovatele a zvuky vám
oznámia, ktoré funkcie sú zapnuté.
Senzorové tlačidlo Funkcia
1
Zapínanie a vypínanie spotrebiča
2
Zablokovanie a odblokovanie ovládacieho panela
3
/
Zvýšenie alebo zníženie varného stupňa
4
Ukazovatele varných zón pre časomer Ukazujú, pre ktorú zónu nastavujete čas.
5
Displej časomera Zobrazenie času v minútach
6
Indikácia varného stupňa Zobrazenie varného stupňa
7
Zapnutie výkonovej funkcie Power
8
Voľba varnej zóny
9
/
Predĺženie alebo skrátenie času
10
Zapnutie a vypnutie funkcie STOP+GO
leonard 5
Zobrazenia varného stupňa
Displej Popis
Varná zóna je vypnutá.
-
Varná zóna je zapnutá.
Funkcia udržiavania teploty/STOP+GO je zapnutá.
Funkcia automatického ohrevu je zapnutá.
Nesprávny alebo príliš malý riad alebo žiadny riad na varnej zóne.
Vyskytla sa porucha.
Varná zóna je ešte horúca (zvyškové teplo).
Funkcia blokovania/detskej poistky je zapnutá.
Výkonová funkcia Power je zapnutá.
Automatické vypnutie je aktívne.
Indikátor zvyškového tepla
Varovanie Nebezpečenstvo
popálenia zvyškovým teplom!
Indukčné varné zóny generujú teplo potreb-
né na varenie priamo v dne nádoby na va-
renie. Sklokeramika sa ohreje teplom riadu
na varenie.
KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE
Aktivácia a deaktivácia
Dotykom
počas 1 sekundy sa spotrebič
aktivuje alebo deaktivuje.
Automatické vypínanie
Funkcia automaticky vypne spotrebič,
ak:
Všetky varné zóny sú vypnuté (
).
Po zapnutí spotrebiča nenastavíte žiadny
varný stupeň.
Rozlejete alebo položíte niečo na ovládací
panel na viac ako 10 sekúnd (panvicu,
handru a pod.). Na chvíľu zaznie zvukový
signál a spotrebič sa vypne. Odstráňte
príslušný predmet alebo vyčistite ovládací
panel.
•Spotrebič sa veľmi zohreje (napr. po vy-
vretí celého obsahu nádoby). Pred opä-
tovným použitím spotrebiča musí varná
zóna vychladnúť.
Ak používate nesprávny kuchynský riad.
Symbol
sa zapne a po 2 minútach sa
varná zóna automaticky vypne.
Nevypnete varnú zónu ani nezmeníte na-
stavenie varného stupňa. Po určitej dobe
sa zobrazí
a spotrebič sa vypne. Po-
zrite si informácie uvedené nižšie.
•Súvislosť medzi nastaveným varným
stupňom a časmi automatického vypnu-
tia:
, — 6 hodín
— 5 hodín
— 4 hodiny
— 1,5 hodiny
Varný stupeň
Dotknite sa
na zvýšenie varného stupňa.
Dotknite sa
na zníženie varného stupňa.
Na displeji sa zobrazí varný stupeň. Dotkni-
te sa naraz
a , aby ste vypli varnú zó-
nu.
Automatický ohrev
Potrebný varný stupeň dosiahnete rýchlejšie
aktivovaním funkcie automatického ohrevu.
Táto funkcia nastaví na určitý čas najvyšší
varný stupeň (pozrite si graf) a potom na-
staví potrebný nižší varný stupeň.
Zapnutie funkcie automatického ohrevu pre
varnú zónu:
1.
Stlačte tlačidlo
. Symbol sa zo-
brazí na displeji.
2.
Okamžite sa dotknite tlačidla
. Sym-
bol
sa zobrazí na displeji.
6 leonard
3. Hneď potom sa opakovane dotýkajte
tlačidla
, až kým sa nezapne potreb-
ný varný stupeň. Po 3 sekundách sa na
displeji zobrazí
.
Funkciu vypnete dotknutím sa tlačidla
.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
0
123456789
Funkcia zvýšeného výkonu
Výkonová funkcia Power zvyšuje výkon in-
dukčných varných zón. Výkonovú funkciu
Power je možné zapnúť na obmedzený čas
(pozrite si kapitolu Technické informácie).
Potom sa varná zóna opäť automaticky
prepne na najvyšší varný stupeň. Zapína sa
dotykom tlačidla
, rozsvieti sa symbol
. Ak ju chcete vypnúť, dotknite sa alebo
.
Riadenie výkonu
Riadenie výkonu rozdeľuje výkon medzi dve
varné zóny vo dvojici (pozrite si obrázok).
Výkonová funkcia Power zvýši výkon na
maximálnu úroveň pre jednu varnú zónu z
dvojice. Výkon na druhej varnej zóne sa au-
tomaticky zníži. Indikácia varného stupňa
varnej zóny so zníženým výkonom striedavo
zobrazuje dve úrovne.
Časomer
Časovač odpočítavajúci smerom nado
Použite časomer s odratávaním smerom
nadol na nastavenie času prevádzky varnej
zóny pri jednom varení.
Časomer nastavujte po výbere varnej
zóny.
Varný stupeň možno nastaviť pred alebo po
nastavení časomeru.
Nastavenie varnej zóny:Stláčajte
dovtedy, kým sa nezobrazí indikátor po-
trebnej varnej zóny.
Aktivácia alebo zmena nastavenia
časomera: dotknite sa
alebo ča-
someru a nastavte dobu (
00
-
99
mi-
nút). Keď kontrolka varnej zóny začne bli-
kať pomalšie, odpočítava sa nastavená
doba.
Deaktivácia časomera: nastavte varnú
zónu pomocou
a dotknutím sa
deaktivujte časomer. Zostávajúci čas sa
bude odpočítavať smerom k
00
. Kon-
trolka varnej zóny zhasne.
Kontrola zvyšného času: Zvoľte varnú
zónu pomocou
. Indikátor varnej zóny
začne blikať rýchlejšie. Na displeji sa zo-
brazí zostávajúci čas.
Po uplynutí nastavenej doby zaznie zvukový
signál a bude blikať
00
. Varná zóna sa
deaktivuje.
Zastavenie zvuku: dotknite sa
Kuchynské stopky
Keď varné zóny nie sú zapnuté, časomer
môžete používať ako kuchynské stopky.
Dotknite sa tlačidla
. Požadovanú dobu
nastavte pomocou dotykových ovládačov
leonard 7
alebo . Po uplynutí nastavenej doby
zaznie zvukový signál a bude blikať
00
.
Zastavenie zvuku: dotknite sa
STOP+GO
Funkcia STOP+GO nastaví všetky zapnuté
varné zóny na najnižší varný stupeň (
).
Pri zapnutej funkcii STOP+GO nemôžete
zmeniť nastavenie varného stupňa.
Funkcia STOP+GO nezastaví funkciu časo-
mera.
Ak chcete zapnúť túto funkciu, dotknite
sa
. Rozsvieti sa symbol .
Ak chcete vypnúť túto funkciu, dotknite
sa
. Zobrazí sa varný stupeň, ktorý ste
predtým nastavili.
Blokovanie
Keď sú varné zóny zapnuté, môžete zablo-
kovať ovládací panel, ale nie tlačidlo
.
Zabraňuje neúmyselným zmenám varného
stupňa.
Najskôr nastavte varný stupeň.
Ak chcete spustiť túto funkciu, dotknite sa
tlačidla
. Na 4 sekundy sa rozsvieti sym-
bol
.
Časomer zostane zapnutý.
Ak chcete zrušiť túto funkciu, dotknite sa
tlačidla
. Zobrazí sa varný stupeň, ktorý
ste predtým nastavili.
Keď vypnete spotrebič, vypnete aj túto
funkciu.
Detská poistka
Táto funkcia znemožňuje neúmyselné za-
pnutie spotrebiča.
Aktivácia detskej poistky
Zapnite spotrebič pomocou
. Nena-
stavujte žiadny varný stupeň.
Dotknite sa
na 4 sekundy. Rozsvieti
sa symbol
.
Vypnite spotrebič pomocou
.
Vypnutie detskej poistky
Zapnite spotrebič pomocou
. Nena-
stavujte žiadny varný stupeň. Dotknite
sa
na 4 sekundy. Rozsvieti sa symbol
.
Vypnite spotrebič pomocou
.
Na dočasné vypnutie detskej poistky
iba na jedno varenie
Zapnite spotrebič pomocou
. Rozsvie-
ti sa symbol
.
Dotknite sa
na 4 sekundy. Do 10
sekúnd nastavte varný stupeň. Spo-
trebič môžete používať.
Po vypnutí spotrebiča pomocou
sa
detská poistka znova aktivuje.
UŽITOČNÉ RADY A TIPY
INDUKČNÉ VARNÉ ZÓNY
Pri indukčných varných zónach vytvára silné
elektromagnetické pole teplo v kuchynskom
riade veľmi rýchlo.
Kuchynský riad pre indukčné varné
zóny
Dôležité upozornenie Indukčné varné
zóny používajte s vhodným riadom.
Materiál kuchynského riadu
vhodný: liatina, oceľ, smaltovaná oceľ,
antikoro, riad s viacvrstvovým dnom (oz-
načený výrobcom ako vhodný pre in-
dukčné platne).
nevhodný: hliník, meď, mosadz, sklo,
keramika, porcelán.
Riad je vhodný pre indukčný varný
panel, ak…
... po nastavení najvyššieho varného
stupňa voda zovrie veľmi rýchlo.
... ak sa ku dnu riadu pritiahne magnet.
Dno riadu musí byť podľa možností
čo najhrubšie a najrovnejšie.
Rozmery riadu: Indukčné varné zóny sa
automaticky prispôsobujú rozmerom dna
kuchynského riadu, a to až do určitej hrani-
ce.
Zvuky počas prevádzky
môžete počuť
praskanie: riad je vyrobený z rôznych ma-
teriálov (sendvičová štruktúra).
pískanie: pri používaní jednej varnej zóny
alebo viacerých varných zón s vysokým
výkonom, ak je kuchynský riad vyrobený
8 leonard
z rôznych materiálov (sendvičová štruktú-
ra).
•hučanie: pri používaní vysokých výkonov.
cvakanie: pri spínaní elektrických obvo-
dov.
•svišťanie, bzučanie: pri činnosti ventiláto-
ra.
Zvuky sú normálne a neznamenajú
žiadne poruchy spotrebiča.
Úspora energie
Ako ušetriť energiu
Na kuchynský riad podľa možností vždy
položte pokrievku.
Kuchynský riad položte na varnú zónu
pred zapnutím.
Zvyškové teplo využite na udržiavanie te-
ploty jedla alebo na roztopenie.
Účinnosť varných zón
Účinnosť varných zón závisí od priemeru
dna kuchynského riadu. Kuchynský riad s
priemerom dna menším ako je minimálny
rozmer absorbuje iba časť ohrevného výko-
nu, ktorý vytvára varná zóna. Údaje o mini-
málnych priemeroch nájdete v kapitole
Technické informácie.
Príklady použitia na varenie
Vzájomný vzťah medzi nastaveným varným
stupňom a spotrebou energie varnej zóny
nie je lineárny.
Zvýšenie nastavenia varného stupňa nie je
priamoúmerné zvýšeniu spotreby energie
varnej zóny.
To znamená, že varná zóna nastavená na
stredne intenzívny varný stupeň využíva me-
nej ako polovicu svojho výkonu.
Údaje uvedené v tabuľke sú iba orien-
tačné.
Var-
stu-
peň
Použitie: Čas Rady Nominálna
spotreba
energie
1
Uchovanie teploty priprave-
ného jedla
podľa potreby Na riad položte pokrievku 3 %
1 - 2 Holandská omáčka, topenie:
maslo, čokoláda, želatína
5 – 25 min Z času na čas premiešajte 3 – 5 %
1 - 2 Zahustenie: kypré omelety,
volské oká
10 – 40 min Varte s pokrievkou 3 – 5 %
2 - 3 Varenie ryže a jedál s mlieč-
nym základom, prihrievanie
hotových jedál
25 – 50 min Pridajte aspoň dvakrát toľ-
ko tekutiny ako ryže,
mliečne jedlá počas prí-
pravy premiešajte
5 – 10 %
3 - 4 Dusenie zeleniny, rýb, mäsa 20 – 45 min Pridajte niekoľko polievko-
vých lyžíc tekutiny
10 – 15 %
4 - 5 Varenie zemiakov v pare 20 – 60 min Použite max. ¼ l vody na
750 g zemiakov
15 – 21 %
4 - 5 Varenie väčšieho množstva
jedla, omáčok a polievok
60 – 150 min Max. 3 l tekutiny plus prí-
sady
15 – 21 %
6 - 7 Jemné vyprážanie: rezne,
teľacie cordon bleu, kotlety,
mäsové guľky, klobásy, pe-
čeň, zásmažka, vajíčka, lie-
vance, šišky
podľa potreby Po uplynutí polovice času
obráťte
31 – 45 %
7 - 8 Vyprážanie pri vyššej teplo-
te, placky, steaky, rezne
5 – 15 min Po uplynutí polovice času
obráťte
45 – 64 %
9 Varenie vody, varenie cestovín, príprava mäsa (guláš, ragú), vyprážané hra-
nolčeky
100 %
leonard 9
Var-
stu-
peň
Použitie: Čas Rady Nominálna
spotreba
energie
Varenie veľkého množstva vody. Je zapnutá funkcia Power.
OŠETROVANIE A ČISTENIE
Spotrebič vyčistite po každom použití.
Dbajte na to, aby bola dolná časť kuchyn-
ského riadu vždy čistá.
Škrabance a tmavé škvrny na sklokera-
mike neovplyvňujú funkčnosť spotrebi-
ča.
Odstránenie špiny:
1. Okamžite odstráňte:roztopený
plast, plastovú fóliu a potraviny s ob-
sahom cukru. V opačnom prípade
môžu nečistoty poškodiť spotrebič.
Na sklo použite špeciálnu škrabku.
Škrabku priložte na sklenený povrch
tak, aby bola naklonená v ostrom
uhle, a čepeľ posúvajte po povrchu.
Odstráňte po dostatočnom vy-
chladnutí spotrebiča: usadeniny
vodného kameňa, škvrny od vody,
mastné škvrny, lesklé kovové farebné
fľaky. Použite špeciálny čistiaci pro-
striedok na sklokeramiku alebo ne-
hrdzavejúcu oceľ.
2. Spotrebič vyčistite vlhkou handričkou a
malým množstvom čistiaceho pro-
striedku.
3. Nakoniec čistou handrou vyutierajte
spotrebič dosucha.
RIEŠENIE PROBLÉMOV
Problém Možná príčina Riešenie
Spotrebič sa nedá zapnúť ani
používať.
Znovu zapnite spotrebič a do 10
sekúnd nastavte varný stupeň.
Naraz ste sa dotkli 2 alebo
viacerých senzorových tlači-
diel.
Dotknite sa iba jedného senzo-
rového tlačidla.
Funkcia STOP+GO je zapnutá. Pozrite si kapitolu „Každodenné
používanie“.
Na ovládacom paneli je voda
alebo je ovládací panel zneči-
stený tukom.
Vyčistite ovládací panel.
Zaznie zvukový signál a spotre-
bič sa vypne.
Keď je spotrebič vypnutý, za-
znie zvukový signál.
Niečo ste položili na jedno ale-
bo viaceré senzorové tlačidlá.
Odstráňte predmet zo senzoro-
vých tlačidiel.
Spotrebič sa vypne. Niečo sa položili na senzorové
tlačidlo
.
Odstráňte daný predmet zo
senzorového tlačidla.
10 leonard
Problém Možná príčina Riešenie
Ukazovateľ zvyškového tepla sa
nerozsvieti.
Varná zóna ešte nie je horúca,
pretože bola zapnutá iba krát-
ko.
Ak bola varná zóna zapnutá do-
statočne dlho na to, aby bola
horúca, obráťte sa na servisné
stredisko.
Funkcia automatického ohrevu
nefunguje.
Varná zóna je horúca. Varnú zónu nechajte dostatočne
vychladnúť.
Je nastavený najvyšší varný
stupeň.
Najvyšší varný stupeň má rov-
naký výkon ako funkcia automa-
tického ohrevu.
Varný stupeň sa prepína medzi
dvomi úrovňami.
Funkcia riadenia výkonu je za-
pnutá.
Pozrite si časť „Riadenie výko-
nu“.
Zohriali sa senzorové tlačidlá. Kuchynský riad je príliš veľ
alebo ste ho položili príliš blíz-
ko ovládačov.
V prípade potreby preložte veľ
riad na zadné varné zóny.
Rozsvieti sa symbol .
Je zapnuté automatické vypí-
nanie.
Spotrebič vypnite a znova ho
zapnite.
Rozsvieti sa symbol .
Je zapnutá detská poistka ale-
bo funkcia zablokovania.
Pozrite si kapitolu „Každodenné
používanie“.
Rozsvieti sa symbol .
Na varnej zóne nie je žiadny
kuchynský riad.
Položte kuchynský riad na varnú
zónu.
Riad nie je vhodný. Použite vhodný kuchynský riad.
Priemer dna nádoby je pre da-
nú varnú zónu príliš malý.
Presuňte kuchynský riad na
menšiu varnú zónu.
Na displeji sa zobrazí symbol
a číslo.
Porucha spotrebiča. Spotrebič odpojte na určitý čas
od elektrického napájania. Na
chvíľu odpojte poistku elektric-
kej siete domácnosti. Spotrebič
znova zapojte. Ak sa znova roz-
svieti symbol
, obráťte sa na
servisné stredisko.
Rozsvieti sa symbol .
Na spotrebiči sa vyskytla chy-
ba, pretože pokrm vo varnej
nádobe vyvrel. Ochrana pred
prehriatím varných zón a funk-
cia automatického vypnutia sú
zapnuté.
Spotrebič vypnite. Odstráňte
horúci kuchynský riad. Počkajte
približne 30 sekúnd a potom
opäť zapnite varnú zónu. Ak bol
problémom kuchynský riad,
chybové hlásenie na displeji
zhasne, ale ukazovateľ zvyško-
vého tepla môže zostať zapnu-
tý. Kuchynský riad nechajte do-
statočne vychladnúť a pozrite si
časť „Kuchynský riad pre in-
dukčné varné zóny“, aby ste zi-
stili, či je váš kuchynský riad
kompatibilný so spotrebičom.
Ak ste vyskúšali hore uvedené riešenia a
nedokážete opraviť tento problém, obráťte
sa na predajcu alebo na zákaznícke stredi-
sko. Uveďte údaje z typového štítku, troj-
miestny kód sklokeramiky (je v rohu sklene-
ného povrchu) a zobrazovanú chybovú
správu.
Skontrolujte, či ste správne používali spo-
trebič. Ak ste ho používali nesprávne, ser-
visný zásah technika servisného strediska
alebo predajcu nebude bezplatný, a to ani
počas záručnej lehoty. Pokyny upravujúce
záručné a servisné podmienky nájdete v zá-
ručnej brožúre.
leonard 11
POKYNY PRE INŠTALÁCIU
Varovanie Pozrite si časť
„Bezpečnostné pokyny“.
Pred inštaláciou
Pred inštaláciou spotrebiča si zaznačte
všetky údaje, ktoré sú na typovom štítku.
Typový štítok sa nachádza na spodnej stra-
ne plášťa spotrebiča.
Model ...........................
Číslo výrobku .............................
•Sériové číslo ....................
Zabudovateľné spotrebiče
Zabudovateľné spotrebiče sa môžu pou-
žívať až po zabudovaní do vhodnej skrin-
ky alebo do pracovnej dosky, ktoré vyho-
vujú platným normám.
Napájací kábel
•Spotrebič sa dodáva s napájacím káb-
lom.
Poškodený napájací elektrický kábel spo-
trebiča musíte dať vymeniť za špeciálny
kábel (typ H05BB-F Tmax 90 °C alebo
viac). Obráťte sa na miestne autorizované
servisné stredisko.
Montáž
min.
50mm
min.
500mm
min.
2mm
< 20 mm
min. 2 mm
A
B
A
12 mm
28 mm
38 mm
B
57 mm
41 mm
31 mm
min
30 mm
min. 500 mm
12 leonard
> 20 mm
min. 2 mm
A
B
A
12 mm
28 mm
38 mm
B
57 mm
41 mm
31 mm
min. 500 mm
R 5mm
min.
55mm
490
+1
mm
560
+1
mm
min.
12 mm
min.
2 mm
min.
38 mm
min.
2 mm
leonard 13
Ak používate ochranný box (doplnkové prí-
slušenstvo
1)
), priestor na vetranie vpredu s
veľkosťou 2 mm a ochranná priehradka
priamo pod spotrebičom nie sú potrebné.
Ochranný box nemôžete použiť pri inštalácii
spotrebiča nad rúru.
1) Ochranný box nemusí byť v niektorých krajinách dostupný. Obráťte sa na svojho miestneho dodávateľa.
TECHNICKÉ INFORMÁCIE
Model LAI6000F Prod.Nr. 949 594 335 01
Typ 58 GAD D5 AU 220-240 V 50-60 Hz
Induction 7,4 kW Made in Germany
Ser.Nr. .......... 7,4 kW
LEONARD
Výkon varných zón
Varná zóna Nominálny vý-
kon (max. varný
stupeň) [W]
Výkonová funk-
cia Power za-
pnutá [W]
Maximálne trva-
nie výkonovej
funkcie Power
[min]
Minimálny prie-
mer kuchynské-
ho riadu [mm]
Pravá zadná —
180 mm
1800 W 2500W 10 145
Pravá predná —
145 mm
1400 W 125
Ľavá zadná —
180 mm
1800 W 145
Ľavá predná —
210 mm
2200 W 3700W 10 180
Výkon varných zón sa môže v určitej malej
miere odchyľovať od údajov v tabuľke. Mení
sa podľa materiálu a rozmeru kuchynského
riadu.
OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Symbol na výrobku alebo na jeho obale,
návode na použitie a záručnom liste
znamená, že s výrobkom sa nesmie
zaobchádzať ako s komunálnym odpadom.
Namiesto toho je potrebné ho odovzdať do
najbližšieho zmluvného zberného dvora
vykonávajúceho zber odpadu z
elektrozariadení za účelom jeho ďalšieho
zhodnotenia a spracovania, prípadne
predajni pri kúpe nového výrobku, ak táto
predajňa uskutočňuje spätný odber.
Prispejte preto k tomu, aby bol odpad
zhodnotený a zneškodnený
environmentálne vhodným spôsobom tak,
aby sa predišlo jeho negatívnym vplyvom
na životné prostredie a ľudské zdravie.
Podrobnejšie informácie nájdete na
internetovej stránke www.envidom.sk.
14 leonard
Obalový materiál
Obalové materiály nie sú škodlivé pre
životné prostredie a môžu sa recyklo-
vať. Plastové časti sú označené znač-
kami: >PE<, >PS< atď. Vyhoďte obalo-
vý materiál do zberných nádob na od-
pad.
leonard 15
892955271-B-082013
/