Leonard LAI6000F Používateľská príručka

Značka
Leonard
Model
LAI6000F
Typ
Používateľská príručka
LAI6000F
Návod na používanie
Varný panel
OBSAH
Bezpečnostné informácie 2
Bezpečnostné pokyny 3
Popis výrobku 6
Každodenné používanie 8
Tipy a rady 10
Ošetrovanie a čistenie 12
Riešenie problémov 12
Inštalácia 15
Technické informácie 17
Energetická účinnosť 18
Vyhradzujeme si právo na zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.
BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE
Pred inštaláciou a používaním spotrebiča si pozorne
prečítajte priložený návod na používanie. Výrobca nie je
zodpovedný za škody a zranenia spôsobené nesprávnou
inštaláciou a používaním. Návod na používanie uchovávajte
vždy v blízkosti spotrebiča, aby ste doň mohli v budúcnosti
nahliadnuť.
Bezpečnosť detí a zraniteľných osôb
Tento spotrebič smú používať deti staršie ako 8 rokov a
osoby so zníženou fyzickou, zmyslovou alebo psychickou
spôsobilosťou alebo nedostatkom skúseností a znalostí,
iba ak sú pod dozorom zodpovednej osoby alebo ak boli
zodpovednou osobou poučené o bezpečnom používaní
spotrebiča a rozumejú prípadným rizikám.
Nedovoľte, aby sa deti hrali so spotrebičom.
Obaly uschovajte mimo dosahu detí.
Nedovoľte deťom ani domácim zvieratám priblížiť sa k
spotrebiču počas prevádzky alebo keď je horúci. Prístupné
časti sú horúce.
Ak má spotrebič detskú poistku, odporúčame, aby ste ju
zapli.
Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
Deti do 3 rokoch nesmú mať prístup k spotrebiču, iba ak
sú nepretržite pod dohľadom zodpovednej osoby.
Všeobecné bezpečnostné pokyny
Spotrebič a jeho prístupné časti sa počas používania môžu
značne zahriať. Nedotýkajte sa ohrevných článkov.
2 Leonard
Spotrebič nepoužívajte prostredníctvom externého
časovača ani samostatného diaľkového ovládania.
Varenie na oleji alebo tuku na varnom paneli bez dohľadu
môže byť nebezpečné a môže spôsobiť požiar.
Nikdy sa nepokúšajte zahasiť oheň vodou, ale vypnite
spotrebič a potom zakryte plameň, napr. pokrievkou alebo
hasiacou prikrývkou.
Na varnom povrchu nenechávajte žiadne predmety.
Kovové predmety, napríklad nože, vidličky, lyžice a
pokrievky by sa nemali klásť na povrch varného panela,
pretože sa môžu zohriať.
Na čistenie spotrebiča nepoužívajte parné čističe.
Varný panel vypínajte po každom použití jeho ovládacími
prvkami. Nespoliehajte sa na funkciu rozpoznávania varnej
nádoby.
Ak je sklokeramický/sklenený povrch prasknutý, vypnite
spotrebič, aby ste vylúčili možnosť úrazu elektrickým
prúdom.
Ak je poškodený elektrický napájací kábel, musíte ho dať
vymeniť u výrobcu, v autorizovanom servise alebo
kvalifikovanej osobe, aby sa predišlo nebezpečenstvu.
BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
Inštalácia
VAROVANIE! Tento spotrebič
smie nainštalovať iba
kvalifikovaná osoba.
Odstráňte všetok obalový materiál.
Poškodený spotrebič neinštalujte ani
nepoužívajte.
Dodržiavajte pokyny na inštaláciu
dodané so spotrebičom.
Dodržiavajte požadovanú minimálnu
vzdialenosť od iných spotrebičov a
nábytku.
Pri premiestňovaní spotrebiča buďte
vždy opatrní, pretože je ťažký. Vždy
používajte bezpečnostné rukavice.
Plochy výrezu utesnite tesniacim
materiálom, aby ste predišli vydutiu
spôsobenému vlhkosťou.
Spodnú časť spotrebiča chráňte pred
parou a vlhkosťou.
Spotrebič neinštalujte vedľa dverí ani
pod okno. Predídete tak zhodeniu
horúceho kuchynského riadu zo
spotrebiča pri otvorení dverí alebo
okna.
Ak je spotrebič nainštalovaný nad
zásuvkami, uistite sa, že je priestor
medzi spodnou časťou spotrebiča a
hornou zásuvkou postačujúci na
cirkuláciu vzduchu.
Spodná časť spotrebiča sa môže
zohriať. Pod spotrebič nainštalujte
nehorľavý oddeľovací panel, ktorý
zamedzí prístup k jeho spodnej časti.
Dbajte na to, aby medzi pracovnou
doskou a prednou časťou spodnej
kuchynskej jednotky zostal voľný
Leonard 3
priestor s veľkosťou 2 mm na vetranie.
Záruka sa nevzťahuje na poškodenia
spôsobené nedostatočným vetracím
priestorom.
Zapojenie do elektrickej siete
VAROVANIE! Hrozí
nebezpečenstvo požiaru a
zásahu elektrickým prúdom.
Všetky práce spojené so zapojením do
elektrickej siete smie vykonať výlučne
kvalifikovaný elektrikár.
Spotrebič musí byť uzemnený.
Pred akýmkoľvek zásahom odpojte
spotrebič od elektrickej siete.
Uistite sa, že elektrické údaje uvedené
na typovom štítku spotrebiča
zodpovedajú parametrom elektrickej
siete. Ak nie, kontaktujte elektrikára.
Skontrolujte, či je spotrebič správne
nainštalovaný. Uvoľnený a nesprávny
elektrický sieťový kábel alebo zástrčka
(ak sa používa) môže spôsobiť
nadmerné zohriatie zásuvky.
Použite vhodný elektrický sieťový
kábel.
Elektrické sieťové káble sa nesmú
zamotať.
Skontrolujte, či je nainštalovaná
ochrana proti zásahu elektrickým
prúdom.
Použite káblovú svorku na odľahčenie
ťahu.
Ak zapojíte nejaký elektrický spotrebič
do elektrickej siete v blízkosti, dbajte na
to, aby sa sieťový kábel alebo zástrčka
(ak je k dispozícii) nedotýkala horúceho
varného spotrebiča alebo horúcej
varnej nádoby.
Nepoužívajte adaptéry, rozdvojky ani
predlžovacie prívodné káble.
Uistite sa, že zástrčka (ak sa používa)
alebo prívodný elektrický kábel nie sú
poškodené. Ak treba vymeniť
poškodený sieťový kábel, kontaktujte
náš autorizovaný servis alebo
elektrikára.
Zariadenie na ochranu pred dotykom
elektrických častí pod napätím a
izolovaných častí treba namontovať
tak, aby sa nedalo odstrániť bez
nástrojov.
Zástrčku zapojte do zásuvky až na
konci inštalácie. Uistite sa, že je
napájací elektrický kábel po inštalácii
prístupný.
Ak je sieťová zásuvka uvoľnená,
nezapájajte do nej sieťovú zástrčku.
Pri odpájaní spotrebiča od elektrickej
siete neťahajte za napájací elektrický
kábel. Vždy ťahajte za zástrčku.
Použite iba správne odpájacie
zariadenia: ochranné ističe alebo
poistky (skrutkovacie poistky treba
vybrať z držiaka).
Elektrická sieť v domácnosti musí mať
odpájacie zariadenie, ktoré umožní
odpojenie spotrebiča od elektrickej
siete na všetkých póloch. Vzdialenosť
kontaktov odpájacieho zariadenia musí
byť minimálne 3 mm.
Použitie
VAROVANIE! Hrozí
nebezpečenstvo zranenia,
popálenín alebo zásahu
elektrickým prúdom.
Pred prvým použitím odstráňte zo
spotrebiča všetky obaly, značenia a
ochrannú fóliu (ak je použitá).
Tento spotrebič používajte v domácom
prostredí.
Nemeňte technické charakteristiky
tohto spotrebiča.
Zabezpečte, aby boli vetracie otvory
voľné.
Počas činnosti nenechávajte spotrebič
bez dozoru.
Po každom použití varnú zónu vypnite.
Nespoliehajte sa na detektor varnej
nádoby.
Na varné zóny neklaďte príbor ani
pokrievky. Môžu sa zohriať.
Spotrebič nepoužívajte, keď máte
mokré ruky, ani keď je v kontakte s
vodou.
Nepoužívajte spotrebič ako pracovný
alebo odkladací povrch.
Ak je povrch spotrebiča popraskaný,
ihneď odpojte spotrebič z elektrickej
4 Leonard
siete. Predídete tak zásahu elektrickým
prúdom.
Keď je spotrebič v prevádzke,
používatelia s kardiostimulátorom
musia udržiavať vzdialenosť od
indukčných varných zón minimálne
30 cm.
Keď vkladáte jedlo do horúceho oleja,
môže olej vyprsknúť.
VAROVANIE! Riziko požiaru a
výbuchu.
Tuky a oleje môžu pri zohriatí
uvoľňovať horľavé výpary. Pri príprave
jedla musia byť plamene alebo horúce
predmety v dostatočnej vzdialenosti od
tukov a olejov.
Výpary uvoľňované veľmi horúcim
olejom môžu spôsobiť spontánne
vznietenie.
Použitý olej, ktorý môže obsahovať
zvyšky pokrmov, môže spôsobiť požiar
pri nižšej teplote ako nový olej.
Horľavé látky ani predmety, ktoré sú
nasiaknuté horľavými látkami, neklaďte
do spotrebiča, do jeho blízkosti ani naň.
VAROVANIE! Hrozí
nebezpečenstvo poškodenia
spotrebiča.
Horúci kuchynský riad nenechávajte na
ovládacom paneli.
Obsah kuchynského riadu nenechajte
vyvrieť.
Dávajte pozor, aby na spotrebič
nespadli predmety alebo kuchynský
riad. Mohlo by dôjsť k poškodeniu
povrchu spotrebiča.
Varné zóny nikdy nepoužívajte s
prázdnym kuchynským riadom ani bez
riadu.
Na spotrebič nedávajte alobal.
Riad vyrobený z liatiny, hliníka alebo s
poškodeným dnom môže spôsobiť
poškriabanie skla / sklokeramiky. Pri
premiestňovaní týchto predmetov po
varnom povrchu ich vždy nadvihnite.
Tento spotrebič je určený iba na
varenie. Nesmie byť použitý na iné
účely, napríklad na vykurovanie
miestnosti.
Ošetrovanie a čistenie
Spotrebič pravidelne čistite, aby ste
predišli znehodnoteniu povrchového
materiálu.
Pred čistením spotrebič vypnite a
nechajte vychladnúť.
Pred údržbou spotrebič odpojte od
elektrickej siete.
Na čistenie spotrebiča nepoužívajte
prúd vody ani paru.
Spotrebič čistite vlhkou mäkkou
handričkou. Používajte iba neutrálne
saponáty. Nepoužívajte abrazívne
prostriedky, drôtenky, rozpúšťadlá ani
kovové predmety.
Likvidácia
VAROVANIE! Nebezpečenstvo
poranenia alebo udusenia.
Informácie o správnej likvidácii
spotrebiča vám poskytne váš miestny
úrad.
Spotrebič odpojte od elektrickej siete.
Odrežte elektrický kábel a zlikvidujte
ho.
Servis
Ak treba dať spotrebič opraviť, obráťte
sa na autorizované servisné stredisko.
Používajte iba originálne náhradné
súčiastky.
Leonard 5
POPIS VÝROBKU
Rozloženie varného povrchu
145 mm
180 mm
210 mm
180 mm
1
1
1 1
2
1
Indukčná varná zóna
2
Ovládací panel
Rozloženie ovládacieho panela
1 2 43 5 6
78910
Spotrebič sa ovláda senzorovými tlačidlami. Zobrazenia, ukazovatele a zvuky vám
oznámia, ktoré funkcie sú zapnuté.
Sen‐
zor‐
ové
tlači‐
dlo
Funkcia Poznámka
1
ZAP / VYP Zapnutie a vypnutie varného panela.
6 Leonard
Sen‐
zor‐
ové
tlači‐
dlo
Funkcia Poznámka
2
Blokovanie / Detská pois‐
tka
Zablokovanie a odblokovanie ovládacieho
panela.
3
STOP+GO Zapnutie a vypnutie funkcie.
4
- Displej varného stupňa Zobrazenie varného stupňa.
5
- Ukazovatele varných zón
pre časovač
Ukazujú, pre ktorú zónu nastavujete čas.
6
- Displej časovača Zobrazenie času v minútach.
7
- Nastavenie varnej zóny.
8
/
- Predĺženie alebo skrátenie času.
9
/
- Nastavenie varného stupňa.
10
Výkonová funkcia Power Zapnutie a vypnutie funkcie.
Zobrazenie varného stupňa
Displej Popis
Varná zóna je vypnutá.
- / -
Varná zóna je zapnutá.
Funkcia STOP+GO je zapnutá.
Funkcia Automatický ohrev je zapnutá.
Funkcia Výkonová funkcia Power je zapnutá.
+ číslo
Vyskytla sa porucha.
Varná zóna je ešte horúca (zvyškové teplo).
Funkcia Blokovanie / Detská poistka je zapnutá.
Kuchynský riad je nevhodný alebo príliš malý, prípadne na varnej zóne
nie je žiadny riad.
Funkcia Automatické vypínanie je zapnutá.
Leonard 7
Ukazovateľ zvyškového tepla
VAROVANIE! Hrozí
nebezpečenstvo popálenia
zvyškovým teplom.
Indukčné varné zóny generujú teplo
potrebné na varenie priamo v dne nádoby
na varenie. Sklokeramika sa mierne
ohreje teplom riadu na varenie.
KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE
VAROVANIE! Pozrite si
kapitoly ohľadne bezpečnosti.
Zapnutie a vypnutie
Ak chcete varný panel zapnúť alebo
vypnúť, dotknite sa tlačidla
na 1
sekundu.
Automatické vypínanie
Funkcia automaticky vypne varný
panel, ak:
všetky varné zóny sú vypnuté,
po zapnutí varného panela nenastavíte
žiadny varný stupeň,
rozlejete alebo položíte niečo na
ovládací panel na viac ako 10 sekúnd
(panvicu, handru atď.). Zaznie zvukový
signál a varný panel sa vypne.
Odstráňte príslušný predmet alebo
vyčistite ovládací panel.
varný panel sa veľmi zohreje (napr. po
vyvretí celého obsahu nádoby). Pred
opätovným použitím varného panelu
nechajte varnú zónu vychladnúť.
ak používate nesprávny riad. Rozsvieti
sa symbol a po 2 minútach sa varná
zóna automaticky vypne.
Ak nevypnete varnú zónu alebo
nezmeníte varný stupeň. Po čase sa
zobrazí symbol a varný panel sa
vypne.
Vzťah medzi varným stupňom a
časom, po ktorom sa varný panel
vypne:
Varný stupeň Varný panel sa
vypne po
, 1 - 2
6 hodinách
Varný stupeň Varný panel sa
vypne po
3 - 4 5 hodinách
5 4 hodinách
6 - 9 1,5 hodine
Varný stupeň
Ak chcete zvýšiť varný stupeň, dotknite sa
. Ak chcete znížiť varný stupeň, dotknite
sa . Ak chcete varnú zónu vypnúť,
dotknite sa naraz
a .
Automatický ohrev
Ak zapnete túto funkciu, dosiahnete skôr
požadovaný varný stupeň. Funkcia
nastaví na určitý čas najvyšší varný
stupeň, ktorý sa potom zníži na potrebnú
úroveň.
Pred zapnutím funkcie musí
byť varná zóna chladná.
Zapnutie funkcie pre varnú zónu:
dotknite sa
( sa rozsvieti). Okamžite
sa dotknite ( sa rozsvieti). Okamžite
sa dotknite , kým sa nerozsvieti správny
varný stupeň. Po 3 sekundách sa rozsvieti
ukazovateľ .
Vypnutie funkcie: dotknite sa .
Výkonová funkcia Power
Táto funkcia zvyšuje výkon indukčných
varných zón. Funkciu možno aktivovať pre
indukčnú varnú zónu iba na obmedzený
čas. Potom sa indukčná varná zóna opäť
8 Leonard
automaticky prepne na najvyšší varný
stupeň.
Pozrite si kapitolu „Technické
informácie“.
Zapnutie funkcie pre varnú zónu:
dotknite sa . sa zapne.
Vypnutie funkcie: dotknite sa tlačidla
alebo .
Časovač
Odpočítavajúci časovač
Túto funkciu môžete použiť na nastavenie
času prevádzky varnej zóny pre jedno
konkrétne varenie.
Najskôr nastavte varnú zónu a potom
funkciu. Varný stupeň možno nastaviť
pred alebo po nastavení funkcie.
Nastavenie varnej zóny:opakovane sa
dotýkajte
, až kým sa nerozsvieti
ukazovateľ požadovanej varnej zóny.
Zapnutie funkcie alebo zmena času:
dotknite sa alebo časovača a
nastavte čas (00 - 99 minút). Keď
ukazovateľ varnej zóny začne blikať
pomaly, odpočítava sa nastavený čas.
Kontrola zostávajúceho času: zvoľte
varnú zónu pomocou tlačidla .
Ukazovateľ varnej zóny začne rýchlo
blikať. Na displeji sa zobrazí zostávajúci
čas.
Vypnutie funkcie: nastavte varnú zónu
pomocou
a dotknite sa . Zostávajúci
čas sa bude odpočítavať nadol až po 00.
Ukazovateľ varnej zóny zhasne.
Po uplynutí nastaveného času
zaznie zvukový signál a bude
blikať 00. Varná zóna sa
vypne.
Vypnutie zvuku: dotknite sa .
Kuchynský časomer
Túto funkciu môžete použiť ako
Kuchynský časomer, ak je varný panel
zapnutý a varné zóny nie sú zapnuté
(displej varného stupňa zobrazí ).
Zapnutie funkcie: dotknite sa .
Dotknite sa tlačidla alebo časovača,
aby ste nastavili čas. Po uplynutí
nastaveného času zaznie zvukový signál
a bude blikať 00.
Vypnutie zvuku: dotknite sa
.
Táto funkcia nemá vplyv na
činnosť varných zón.
STOP+GO
Táto funkcia nastaví všetky zapnuté varné
zóny na najnižší varný stupeň.
Pri zapnutej funkcii nemôžete zmeniť
nastavenie varného stupňa.
Funkcia nezastaví funkcie časovača.
Zapnutie funkcie: dotknite sa . sa
zapne. Rozsvieti sa ukazovateľ
Vypnutie funkcie: dotknite sa . Nastaví
sa predchádzajúci varný stupeň.
Blokovanie
Ovládací panel môžete počas používania
varných zón uzamknúť. Táto funkcia
zabráni neúmyselnej zmene varného
stupňa.
Najprv nastavte varný stupeň.
Zapnutie funkcie: Dotknite sa
.
Rozsvieti sa na 4 sekundy.Časovač
zostane zapnutý.
Vypnutie funkcie: dotknite sa . Nastaví
sa predchádzajúci varný stupeň.
Keď vypnete varný panel,
vypnete aj túto funkciu.
Detská poistka
Táto funkcia zabráni neúmyselnému
zapnutiu varného panela.
Zapnutie funkcie: zapnite varný panel
pomocou
Nenastavujte žiadny varný
Leonard 9
stupeň. Dotknite sa na 4 sekundy.
Rozsvieti sa . Vypnite varný panel
pomocou .
Vypnutie funkcie: zapnite varný panel
pomocou Nenastavujte žiadny varný
stupeň. Dotknite sa na 4 sekundy.
Rozsvieti sa . Vypnite varný panel
pomocou
.
Ak chcete dočasne prerušiť funkciu iba
na jedno varenie: varný panel aktivujte
pomocou
. sa zapne. Dotknite sa
na 4 sekundy. Do 10 sekúnd nastavte
varný stupeň. Varný panel môžete
používať. Po vypnutí varného panela
pomocou
sa funkcia znovu zapne:
Funkcia Riadenie výkonu
Varné zóny sú zoskupené podľa polohy
a počtu fáz vo varnom paneli. Pozrite si
obrázok.
Každá fáza má maximálnu elektrickú
výkonovú kapacitu 3 700 W.
Funkcia rozloží výkon medzi varné
zóny pripojené do rovnakej fázy.
Funkcia sa aktivuje vtedy, keď celkové
výkonové zaťaženie varných zón
pripojených na jednu fázu presiahne 3
700 W.
Funkcia zníži výkon ostatných varných
zón pripojených do rovnakej fázy.
Ukazovateľ varného stupňa pre zónu
so zníženým výkonom striedavo
zobrazuje dve úrovne.
TIPY A RADY
VAROVANIE! Pozrite si
kapitoly ohľadne bezpečnosti.
Kuchynský riad
Pri indukčných varných zónach
vytvára silné elektromagnetické
pole teplo v kuchynských
nádobách veľmi rýchlo.
Indukčné varné zóny
používajte s vhodným
kuchynským riadom.
Materiál varných nádob
vhodný: liatina, oceľ, smaltovaná oceľ,
antikoro, riad s viacvrstvovým dnom
(označený výrobcom ako vhodný pre
indukčné varné zóny).
nevhodný: hliník, meď, mosadz, sklo,
keramika, porcelán.
Varná nádoba je vhodná pre indukčný
varný panel, ak:
po nastavení najvyššieho varného
stupňa voda zovrie veľmi rýchlo.
ak sa ku dnu nádoby pritiahne magnet.
Dno kuchynského riadu musí
byť hrubé a ploché.
Rozmery kuchynského riadu
Indukčné varné zóny sa automaticky
prispôsobujú rozmerom dna kuchynského
riadu, avšak len do určitej hranice.
10 Leonard
Účinnosť varných zón závisí od priemeru
dna kuchynského riadu. Kuchynský riad s
priemerom dna menším, ako je minimálny
rozmer, absorbuje iba časť ohrevného
výkonu, ktorý vytvára varná zóna.
Pozrite si kapitolu „Technické
informácie“.
Zvuky počas prevádzky
Ak je počuť:
praskanie: riad je vyrobený z rôznych
materiálov (sendvičová štruktúra).
pískanie: pri používaní varnej zóny s
vysokým výkonom, ak je kuchynský
riad vyrobený z rôznych materiálov
(sendvičová štruktúra).
hučanie: pri používaní vysokých
výkonov.
cvakanie: pri spínaní elektrických
obvodov.
svišťanie, bzučanie: pri činnosti
ventilátora.
Zvuky sú normálne a neznamenajú
žiadnu poruchu varného panela.
Príklady použitia na varenie
Vzájomný vzťah medzi nastaveným
varným stupňom a spotrebou energie
varnej zóny nie je lineárny. Zvýšenie
nastavenia varného stupňa nie je
priamoúmerné zvýšeniu spotreby energie
varnej zóny. To znamená, že varná zóna
nastavená na stredne intenzívny varný
stupeň využíva menej ako polovicu svojho
výkonu.
Údaje uvedené v tabuľke sú iba
orientačné.
Teplotné
nastavenie
Použitie: Čas
(min)
Rady
- 1
Udržiavanie teploty hotových
jedál.
podľa
potre‐
by
Na kuchynský riad položte
pokrievku.
1 - 2. Holandská omáčka, topenie:
maslo, čokoláda, želatína.
5 - 25 Z času na čas premiešajte.
1 - 2. Zahustenie: nadýchané omel‐
ety, volské oká.
10 -
40
Varte s pokrievkou.
2. - 3. Dusenie ryže a jedál s mlieč‐
nym základom, prihrievanie
hotových jedál.
25 -
50
Pridajte aspoň dvakrát toľko
tekutiny ako ryže, mliečne jed‐
lá počas prípravy premiešajte.
3. - 4. Dusenie zeleniny, rýb, mäsa. 20 -
45
Pridajte niekoľko polievkových
lyžíc tekutiny.
4. - 5. Dusenie zemiakov v pare. 20 -
60
Použite max. ¼ l vody na
750 g zemiakov.
4. - 5. Varenie väčšieho množstva
jedla, omáčok a polievok.
60 -
150
Max. 3 l tekutiny plus prísady.
Leonard 11
Teplotné
nastavenie
Použitie: Čas
(min)
Rady
5. - 7 Jemné vyprážanie: rezne, teľa‐
cie cordon bleu, kotlety, mä‐
sové guľky, klobásky, pečeň,
zásmažka, vajíčka, lievance,
šišky.
podľa
potre‐
by
Po uplynutí polovice času ob‐
ráťte.
7 - 8 Vyprážanie pri vyššej teplote,
zemiakové placky, steaky, re‐
zne.
5 - 15 Po uplynutí polovice času ob‐
ráťte.
9 Varenie vody, varenie cestovín, príprava mäsa (guláš, ragú), vyprážané hra‐
nolčeky.
Varenie veľkého množstva vody. Je zapnutá výkonová funkcia Power.
OŠETROVANIE A ČISTENIE
VAROVANIE! Pozrite si
kapitoly ohľadne bezpečnosti.
Všeobecné informácie
Varný panel očistite po každom použití.
Dbajte na to, aby bola dolná časť
kuchynského riadu vždy čistá.
Škrabance a tmavé škvrny na povrchu
neovplyvňujú funkčnosť varného
panela.
Používajte špeciálny čistič určený na
povrch varného panela.
Na sklo použite špeciálnu škrabku.
Čistenie varného panela
Okamžite odstráňte: roztopený plast,
plastovú fóliu a potraviny s obsahom
cukru. V opačnom prípade môžu
nečistoty poškodiť varný panel.
Špeciálnu škrabku priložte na sklenený
povrch tak, aby bola naklonená v
ostrom uhle, a čepeľ posúvajte po
povrchu.
Po dostatočnom vychladnutí
varného panela odstráňte: usadeniny
vodného kameňa, škvrny od vody,
mastné škvrny, lesklé kovové farebné
fľaky. Varný panel vyčistite vlhkou
handričkou a malým množstvom
umývacieho prostriedku. Po čistení
utrite varný panel mäkkou handričkou.
RIEŠENIE PROBLÉMOV
VAROVANIE! Pozrite si
kapitoly ohľadne bezpečnosti.
12 Leonard
Čo robiť, keď...
Problém Možné príčiny Riešenie
Varný panel sa nedá zapnúť
ani používať.
Varný panel nie je pripojený
k zdroju elektrického napája‐
nia alebo je pripojený ne‐
správne.
Skontrolujte, či je varný pan‐
el správne pripojený k zdroju
elektrického napájania. Poz‐
rite si schému zapojenia.
Je vyhodená poistka. Skontrolujte, či je príčinou
poruchy práve poistka. Ak
sa poistka vyhodí opako‐
vane, obráťte sa na kvalifi‐
kovaného elektrikára.
Varný panel znovu zapnite a
do 10 sekúnd nastavte var‐
ný stupeň.
Naraz ste sa dotkli 2 alebo
viacerých senzorových tlači‐
diel.
Dotknite sa iba jedného sen‐
zorového tlačidla.
Funkcia STOP+GO je zap‐
nutá.
Pozrite si kapitolu „Každod‐
enné používanie“.
Na ovládacom paneli je vo‐
da alebo je ovládací panel
znečistený tukom.
Vyčistite ovládací panel.
Zaznie zvukový signál a var‐
ný panel sa vypne.
Keď je varný panel vypnutý,
zaznie zvukový signál.
Niečo ste položili na jedno
alebo viaceré senzorové tla‐
čidlá.
Odstráňte predmet zo sen‐
zorových tlačidiel.
Varný panel sa vypne. Niečo ste položili na senzor‐
ové tlačidlo .
Odstráňte daný predmet zo
senzorového tlačidla.
Ukazovateľ zvyškového te‐
pla sa nezapne.
Zóna ešte nie je horúca,
pretože bola zapnutá iba po
krátky čas.
Ak bola zóna zapnutá dosta‐
točne dlho na to, aby bola
horúca, obráťte sa na autori‐
zované servisné stredisko.
Funkcia Automatický ohrev
nefunguje.
Zóna je horúca. Zónu nechajte dostatočne
vychladnúť.
Je nastavený najvyšší varný
stupeň.
Najvyšší varný stupeň má
rovnaký výkon ako funkcia.
Varný stupeň sa prepína
medzi dvomi úrovňami.
Funkcia Riadenie výkonu je
zapnutá.
Pozrite si kapitolu „Každod‐
enné používanie“.
Zohriali sa senzorové tlači‐
dlá.
Kuchynský riad je príliš veľ‐
ký alebo ste ho položili príliš
blízko ovládačov.
Ak je to možné, preložte veľ‐
ký riad na zadné zóny.
Leonard 13
Problém Možné príčiny Riešenie
Rozsvieti sa .
Funkcia Automatické vypí‐
nanie je zapnutá.
Varný panel vypnite a znova
ho zapnite.
Rozsvieti sa .
Funkcia Detská poistka ale‐
bo Blokovanie je zapnutá.
Pozrite si kapitolu „Každod‐
enné používanie“.
Rozsvieti sa .
Na zóne nie je žiadny ku‐
chynský riad.
Kuchynský riad položte na
varnú zónu.
Kuchynský riad nie je vhod‐
ný.
Použite vhodný kuchynský
riad.
Pozrite si kapitolu „Tipy a ra‐
dy“.
Príliš malý priemer dna riadu
pre túto zónu.
Použite kuchynský riad
správnych rozmerov.
Pozrite si kapitolu „Tech‐
nické informácie“.
Na displeji sa zobrazí a
číslo.
Došlo k poruche varného
panela.
Varný panel na určitý čas
odpojte od elektrického na‐
pájania. Na chvíľu odpojte
poistku elektrickej siete do‐
mácnosti. Opäť zapojte
poistku a varný panel. Ak sa
znova rozsvieti , obráťte
sa na autorizované servisné
stredisko.
Rozsvieti sa .
Došlo k poruche varného
panela, pretože pokrm z ria‐
du vyvrel. Zapli sa Automa‐
tické vypínanie a ochrana
proti prehriatiu varných zón.
Varný panel vypnite. Od‐
stráňte horúci kuchynský
riad. Približne po 30 sekun‐
dách opäť zapnite zónu. Ak
bol problémom riad, chybo‐
vá správa sa vypne. Ukazo‐
vateľ zvyškového tepla
môže zostať zapnuté. Riad
nechajte dostatočne vy‐
chladnúť. Skontrolujte, či je
riad kompatibilný s varným
panelom.
Pozrite si kapitolu „Tipy a ra‐
dy“.
Ak neviete nájsť riešenie...
Ak problém nedokážete odstrániť sami,
zavolajte predajcu alebo autorizované
servisné stredisko. Uveďte údaje z
typového štítka. Uveďte tiež trojmiestny
kód sklokeramiky (je v rohu skleneného
povrchu) a zobrazované chybové
hlásenie. Uistite sa, že ste varný panel
používali správne. Ak ste ho používali
nesprávne, servisný zásah technika
servisného strediska alebo predajcu
nebude bezplatný, a to ani počas záručnej
14 Leonard
lehoty. Pokyny upravujúce záručné a
servisné podmienky nájdete v záručnej
brožúre.
INŠTALÁCIA
VAROVANIE! Pozrite si
kapitoly ohľadne bezpečnosti.
Pred inštaláciou
Pred nainštalovaním varného panela si
zapíšte informácie uvedené dolu na
typovom štítku. Typový štítok s
technickými údajmi je umiestnený na
spodnej strane varného panela.
Sériové číslo ....................
Zabudované varné panely
Zabudovateľné varné panely sa môžu
používať až po zabudovaní do vhodnej
skrinky alebo do pracovnej dosky, ktoré
vyhovujú platným normám.
Napájací kábel
Varný panel sa dodáva s napájacím
káblom.
Na výmenu poškodeného sieťového
kábla použite nasledovný sieťový kábel
typu (alebo viac): H05BB-F Tmax 90°C.
Obráťte sa na miestne autorizované
servisné stredisko.
Montáž
min.
50mm
min.
500mm
min.
2mm
Leonard 15
min. 2 mm
A
B
A
12 mm
28 mm
38 mm
B
57 mm
41 mm
31 mm
min
30 mm
min. 500 mm
< 20 mm
> 20 mm
min. 2 mm
A
B
A
12 mm
28 mm
38 mm
B
57 mm
41 mm
31 mm
min. 500 mm
R 5mm
min.
55mm
560
+1
mm
490
+1
mm
min.
38 mm
min.
2 mm
16 Leonard
min.
12 mm
min.
2 mm
TECHNICKÉ INFORMÁCIE
Typový štítok
Model LAI6000F Č. výrobku (PNC) 949 594 335 01
Typ 58 GAD D5 AU 220 - 240 V 50 - 60 Hz
Indukcia 7.4 kW Vyrobené v Nemecku
Sér.č. ................. 7.4 kW
LEONARD
Špecifikácia varných zón
Varná zóna Nominálny
výkon (max.
varný stupeň)
[W]
Výkonová
funkcia Power
[W]
Výkonová
funkcia Power
maximálne
trvanie [min]
Priemer ku‐
chynského ria‐
du [mm]
Ľavá predná 2200 3700 10 180 - 210
Ľavá zadná 1800 - - 145 - 180
Pravá predná 1400 - - 125 - 145
Pravá zadná 1800 2500 10 145 - 180
Výkon varných zón sa môže v určitej malej
miere odchyľovať od údajov v tabuľke.
Mení sa podľa materiálu a rozmeru
kuchynského riadu.
Optimálne výsledky varenia dosiahnete
tak, že budete používať riad s priemerom
nie väčším ako sú údaje v tabuľke.
Leonard 17
ENERGETICKÁ ÚČINNOSŤ
Informácie o produkte podľa EU 66/2014
Identifikácia modelu LAI6000F
Typ varného panela Zabudovateľný
varný panel
Počet varných zón 4
Technológia ohrevu Indukcia
Priemer kruhových varných
zón (Ø)
Ľavá predná
Ľavá zadná
Pravá predná
Pravá zadná
21,0 cm
18,0 cm
14,5 cm
18,0 cm
Spotreba energie na varnú
zónu (EC electric cooking)
Ľavá predná
Ľavá zadná
Pravá predná
Pravá zadná
169,3 Wh / kg
180,0 Wh / kg
185,8 Wh / kg
171,4 Wh / kg
Spotreba energie varného
panela (EC electric hob)
176,6 Wh / kg
EN 60350-2 - Elektrické varné spotrebiče
pre domácnosť. Časť 2: Varné panely.
Metódy merania funkčných vlastností
Úspora energie
Ak budete postupovať podľa nižšie
uvedených tipov, môžete pri
každodennom varení ušetriť energiu.
Ohrejte iba potrebné množstvo vody.
Na kuchynský riad podľa možností vždy
položte pokrievku.
Kuchynský riad položte na varnú zónu
ešte pred jej zapnutím.
Menší riad položte na menšie varné
zóny.
Kuchynský riad položte priamo na stred
varnej zóny.
Zvyškové teplo využite na udržiavanie
teploty jedla alebo na roztopenie.
OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Materiály označené symbolom odovzdajte
na recykláciu. . Obal hoďte do
príslušných kontajnerov na recykláciu.
Chráňte životné prostredie a zdravie ľudí a
recyklujte odpad z elektrických a
elektronických spotrebičov. Nelikvidujte
spotrebiče označené symbolom spolu s
odpadom z domácnosti. Výrobok
odovzdajte v miestnom recyklačnom
zariadení alebo sa obráťte na obecný
alebo mestský úrad.
18 Leonard
*
Leonard 19
867312755-A-492014
/