Leonard LAI6030A Používateľská príručka

Značka
Leonard
Model
LAI6030A
Typ
Používateľská príručka
LAI6030A
Návod na používanie
Varný panel
OBSAH
Bezpečnostné informácie 2
Bezpečnostné pokyny 4
Popis výrobku 6
Každodenné používanie 8
Tipy a rady 11
Ošetrovanie a čistenie 12
Riešenie problémov 13
Inštalácia 15
Technické údaje 17
Energetická účinnosť 18
Vyhradzujeme si právo na zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.
BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE
Pred inštaláciou a používaním spotrebiča si pozorne
prečítajte priložený návod na používanie. Výrobca
nezodpovedá za telesnú ujmu ani za škody spôsobené
nesprávnou montážou alebo používaním. Tieto pokyny
uskladnite na bezpečnom a prístupnom mieste, aby ste do
nich mohli v budúcnosti nahliadnuť.
Bezpečnosť detí a zraniteľných osôb
Tento spotrebič smú používať deti staršie ako 8 rokov a
osoby so zníženou fyzickou, zmyslovou alebo psychickou
spôsobilosťou alebo nedostatkom skúseností a znalostí,
iba ak sú pod dozorom zodpovednej osoby alebo ak boli
zodpovednou osobou poučené o bezpečnom používaní
spotrebiča a rozumejú prípadným rizikám.
Nedovoľte, aby sa deti hrali so spotrebičom.
Obaly vždy uschovajte mimo dosah detí a náležite ich
zlikvidujte.
Nedovoľte deťom ani domácim zvieratám priblížiť sa k
spotrebiču, keď pracuje alebo keď sa chladí. Prístupné
časti sú horúce.
Ak má spotrebič detskú poistku, mala by byť zapnutá.
Deti nesmú spotrebič bez dozoru čistiť ani vykonávať
žiadnu údržbu na spotrebiči.
Deti do 3 rokov vrátane sa nesmú nikdy približovať k
spotrebiču, keď je v prevádzke.
2 Leonard
Všeobecné bezpečnostné pokyny
VAROVANIE: Spotrebič a jeho prístupné časti sa počas
používania môžu značne zahriať. Nedotýkajte sa
ohrevných článkov. Deti do 8 rokov nesmú mať prístup k
spotrebiču, iba ak sú nepretržite pod dohľadom
zodpovednej osoby.
Spotrebič nepoužívajte prostredníctvom externého
časovača ani samostatného diaľkového ovládania.
VAROVANIE: Varenie na oleji alebo tuku na varnom paneli
bez dohľadu môže byť nebezpečné a môže spôsobiť
požiar.
NIKDY sa nepokúšajte zahasiť oheň vodou, ale vypnite
spotrebič a potom zakryte plameň, napr. pokrievkou alebo
nehorľavou pokrývkou.
UPOZORNENIE: Proces prípravy jedla musí byť pod
dozorom. Krátkodobý proces prípravy jedla si vyžaduje
nepretržitý dozor.
VAROVANIE: Nebezpečenstvo požiaru: Na varnom
povrchu nenechávajte žiadne predmety.
Kovové predmety, napríklad nože, vidličky, lyžice a
pokrievky by sa nemali klásť na povrch varného panela,
pretože sa môžu zohriať.
Na čistenie spotrebiča nepoužívajte parné čističe.
Varný panel vypínajte po každom použití jeho ovládacími
prvkami. Nespoliehajte sa na funkciu rozpoznávania varnej
nádoby.
Ak je sklokeramický/sklenený povrch prasknutý, vypnite
spotrebič, aby ste vylúčili možnosť úrazu elektrickým
prúdom.
Ak je poškodený elektrický napájací kábel, musíte ho dať
vymeniť u výrobcu, v autorizovanom servise alebo
kvalifikovanej osobe, aby sa predišlo nebezpečenstvu.
VAROVANIE: Používajte iba také ochranné lišty varného
panela, ktoré navrhol výrobca kuchynského spotrebiča,
alebo ich výrobca kuchynského spotrebiča uvádza ako
vhodné v návode na použitie, alebo ochranné lišty varného
Leonard 3
panela zahrnuté v spotrebiči. Použitie nevhodných
ochranných líšt môže spôsobiť nehody.
BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
Inštalácia
VAROVANIE! Tento spotrebič
smie nainštalovať iba
kvalifikovaná osoba.
Odstráňte všetok obalový materiál.
Poškodený spotrebič neinštalujte ani
nepoužívajte.
Dodržiavajte pokyny pre inštaláciu
dodané so spotrebičom.
Dodržiavajte požadovanú minimálnu
vzdialenosť od iných spotrebičov a
nábytku.
Vždy dávajte pozor, ak presúvate
spotrebič, pretože je ťažký. Vždy
používajte ochranné rukavice a
uzavretú obuv.
Plochy výrezu utesnite tesniacim
materiálom, aby ste predišli vydutiu
spôsobenému vlhkosťou.
Spodnú časť spotrebiča chráňte pred
parou a vlhkosťou.
Spotrebič neinštalujte vedľa dverí ani
pod okno. Predídete tak zhodeniu
horúceho kuchynského riadu zo
spotrebiča pri otvorení dverí alebo
okna.
Ak je spotrebič nainštalovaný nad
zásuvkami, uistite sa, že je priestor
medzi spodnou časťou spotrebiča a
hornou zásuvkou postačujúci na
cirkuláciu vzduchu.
Spodná časť spotrebiča sa môže
zohriať. Pod spotrebič nainštalujte
nehorľavý oddeľovací panel, ktorý
zamedzí prístup k jeho spodnej časti.
Dbajte na to, aby medzi pracovnou
doskou a prednou časťou spodnej
kuchynskej jednotky zostal voľný
priestor s veľkosťou 2 mm na vetranie.
Záruka sa nevzťahuje na poškodenia
spôsobené nedostatočným vetracím
priestorom.
Zapojenie do elektrickej siete
VAROVANIE! Hrozí
nebezpečenstvo požiaru a
zásahu elektrickým prúdom.
Všetky práce spojené so zapojením do
elektrickej siete smie vykonať výlučne
kvalifikovaný elektrikár.
Spotrebič musí byť uzemnený.
Pred akýmkoľvek zásahom odpojte
spotrebič od elektrickej siete.
Uistite sa, že elektrické údaje uvedené
na typovom štítku spotrebiča
zodpovedajú parametrom elektrickej
siete. Ak nie, kontaktujte elektrikára.
Skontrolujte, či je spotrebič správne
nainštalovaný. Uvoľnený a nesprávny
elektrický sieťový kábel alebo zástrčka
(ak sa používa) môže spôsobiť
nadmerné zohriatie zásuvky.
Použite vhodný elektrický sieťový
kábel.
Elektrické sieťové káble sa nesmú
zamotať.
Skontrolujte, či je nainštalovaná
ochrana proti zásahu elektrickým
prúdom.
Použite káblovú svorku na odľahčenie
ťahu.
Ak zapojíte nejaký elektrický spotrebič
do elektrickej siete v blízkosti, dbajte na
to, aby sa sieťový kábel alebo zástrčka
(ak je k dispozícii) nedotýkala horúceho
varného spotrebiča alebo horúcej
varnej nádoby.
Nepoužívajte adaptéry, rozdvojky ani
predlžovacie prívodné káble.
Uistite sa, že zástrčka (ak sa používa)
alebo prívodný elektrický kábel nie sú
poškodené. Ak treba vymeniť
poškodený sieťový kábel, kontaktujte
náš autorizovaný servis alebo
elektrikára.
Zariadenie na ochranu pred dotykom
elektrických častí pod napätím a
4 Leonard
izolovaných častí treba namontovať
tak, aby sa nedalo odstrániť bez
nástrojov.
Zástrčku zapojte do zásuvky až na
konci inštalácie. Uistite sa, že napájací
elektrický kábel je po inštalácii
prístupný.
Ak je sieťová zásuvka uvoľnená,
nezapájajte do nej sieťovú zástrčku.
Pri odpájaní spotrebiča od elektrickej
siete neťahajte za prívodný kábel. Vždy
ťahajte za zástrčku.
Použite iba správne odpájacie
zariadenia: ochranné ističe alebo
poistky (skrutkovacie poistky treba
vybrať z držiaka), uzemnenia a
stýkače.
Elektrická sieť v domácnosti musí mať
odpájacie zariadenie, ktoré umožní
odpojenie spotrebiča od elektrickej
siete na všetkých póloch. Vzdialenosť
kontaktov odpájacieho zariadenia musí
byť minimálne 3 mm.
Použitie
VAROVANIE! Hrozí
nebezpečenstvo zranenia,
popálenín alebo zásahu
elektrickým prúdom.
Pred prvým použitím odstráňte zo
spotrebiča všetky obaly, značenia a
ochrannú fóliu (ak je použitá).
Tento spotrebič používajte v domácom
prostredí.
Nemeňte technické charakteristiky
tohto spotrebiča.
Zabezpečte, aby boli vetracie otvory
voľné.
Počas činnosti nenechávajte spotrebič
bez dozoru.
Po každom použití varnú zónu vypnite.
Nespoliehajte sa na detektor varnej
nádoby.
Na varné zóny neklaďte príbor ani
pokrievky. Môžu sa zohriať.
Spotrebič nepoužívajte, keď máte
mokré ruky, ani keď je v kontakte s
vodou.
Spotrebič nepoužívajte ako pracovný
ani odkladací povrch.
Ak je povrch spotrebiča popraskaný,
ihneď odpojte spotrebič z elektrickej
siete. Predídete tak zásahu elektrickým
prúdom.
Keď je spotrebič v prevádzke,
používatelia s kardiostimulátorom
musia udržiavať vzdialenosť od
indukčných varných zón minimálne
30 cm.
Keď vkladáte jedlo do horúceho oleja,
môže olej vyprsknúť.
VAROVANIE! Riziko požiaru a
výbuchu.
Tuky a oleje môžu pri zohriatí
uvoľňovať horľavé výpary. Pri príprave
jedla musia byť plamene alebo horúce
predmety v dostatočnej vzdialenosti od
tukov a olejov.
Výpary uvoľňované veľmi horúcim
olejom môžu spôsobiť spontánne
vznietenie.
Použitý olej, ktorý môže obsahovať
zvyšky pokrmov, môže spôsobiť požiar
pri nižšej teplote ako nový olej.
Horľavé látky ani predmety, ktoré sú
nasiaknuté horľavými látkami, neklaďte
do spotrebiča, do jeho blízkosti ani naň.
VAROVANIE! Hrozí
nebezpečenstvo poškodenia
spotrebiča.
Horúci kuchynský riad nenechávajte na
ovládacom paneli.
Na sklenený povrch varného panela
neklaďte horúcu pokrievku varnej
nádoby.
Obsah kuchynského riadu nenechajte
vyvrieť.
Dávajte pozor, aby na spotrebič
nespadli predmety alebo kuchynský
riad. Mohlo by dôjsť k poškodeniu
povrchu spotrebiča.
Varné zóny nikdy nepoužívajte s
prázdnym kuchynským riadom ani bez
riadu.
Na spotrebič nedávajte alobal.
Riad vyrobený z liatiny, hliníka alebo s
poškodeným dnom môže spôsobiť
poškriabanie skla / sklokeramiky. Pri
Leonard 5
premiestňovaní týchto predmetov po
varnom povrchu ich vždy nadvihnite.
Tento spotrebič je určený iba na
varenie. Nesmie byť použitý na iné
účely, napríklad na vykurovanie
miestnosti.
Ošetrovanie a čistenie
Spotrebič pravidelne čistite, aby ste
predišli znehodnoteniu povrchového
materiálu.
Pred čistením spotrebič vypnite a
nechajte vychladnúť.
Pred údržbou spotrebič odpojte od
elektrickej siete.
Na čistenie spotrebiča nepoužívajte
prúd vody ani paru.
Spotrebič čistite vlhkou mäkkou
handričkou. Používajte iba neutrálne
saponáty. Nepoužívajte abrazívne
prostriedky, drôtenky, rozpúšťadlá ani
kovové predmety.
Likvidácia
VAROVANIE! Nebezpečenstvo
poranenia alebo udusenia.
Informácie o správnej likvidácii
spotrebiča vám poskytne váš miestny
úrad.
Spotrebič odpojte od elektrickej siete.
Prívodný elektrický kábel odrežte blízko
pri spotrebiči a zlikvidujte ho.
Servis
Ak treba dať spotrebič opraviť, obráťte
sa na autorizované servisné stredisko.
Používajte iba originálne náhradné
súčiastky.
POPIS VÝROBKU
Rozloženie varného povrchu
145 mm
180 mm
180/280
mm
1
21
1
1
Indukčná varná zóna
2
Ovládací panel
6 Leonard
Rozloženie ovládacieho panela
1 2 3 4 5 6
79 810
Spotrebič sa ovláda senzorovými tlačidlami. Zobrazenia, ukazovatele a zvuky vám
oznámia, ktoré funkcie sú zapnuté.
Sen‐
zoro‐
tla‐
čidlo
Funkcia Poznámka
1
ZAP / VYP Zapínanie a vypínanie varného panela.
2
Zablokovanie ovládania /
Detská poistka
Zablokovanie a odblokovanie ovládacieho
panela.
3
STOP+GO Zapnutie a vypnutie funkcie
4
- Displej varného stupňa Zobrazenie varného stupňa.
5
- Ukazovatele varných zón
pre časomer
Ukazujú, pre ktorú zónu nastavujete čas.
6
- Displej časomeru Zobrazenie času v minútach.
7
- Voľba varnej zóny.
8
/
- Predĺženie alebo skrátenie času.
9
Výkonová funkcia Power Zapnutie a vypnutie funkcie
10
- Ovládací pásik Nastavenie varného stupňa.
Zobrazenie varného stupňa
Displej Popis
Varná zóna je vypnutá.
Leonard 7
Displej Popis
-
Varná zóna je zapnutá.
Funkcia STOP+GO je zapnutá.
Funkcia Výkonová funkcia Power je zapnutá.
+ číslo
Vyskytla sa porucha.
Varná zóna je ešte horúca (zvyškové teplo).
Funkcia Zablokovanie ovládania/ Detská poistka je zapnutá.
Kuchynský riad je nevhodný alebo príliš malý, prípadne na varnej zóne
nie je žiadny riad.
Funkcia Automatické vypínanie je zapnutá.
Ukazovateľ zvyškového tepla
VAROVANIE! Hrozí
nebezpečenstvo popálenia
zvyškovým teplom.
Indukčné varné zóny generujú teplo
potrebné na varenie priamo v dne nádoby
na varenie. Sklokeramika sa mierne
ohreje teplom riadu na varenie.
KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE
VAROVANIE! Pozrite si
kapitoly ohľadne bezpečnosti.
Zapnutie a vypnutie
Ak chcete varný panel zapnúť alebo
vypnúť, dotknite sa tlačidla
na 1
sekundu.
Automatické vypínanie
Funkcia automaticky vypne varný
panel, ak:
všetky varné zóny sú vypnuté,
po zapnutí varného panela nenastavíte
žiadny varný stupeň,
rozlejete alebo položíte niečo na
ovládací panel na viac ako 10 sekúnd
(panvicu, handru atď.). Zaznie zvukový
signál a varný panel sa vypne.
Odstráňte príslušný predmet alebo
vyčistite ovládací panel.
varný panel sa veľmi zohreje (napr. po
vyvretí celého obsahu nádoby). Pred
opätovným použitím varného panela
nechajte varnú zónu vychladnúť.
ak používate nesprávny riad. Rozsvieti
sa symbol a po 2 minútach sa varná
zóna automaticky vypne.
Ak nevypnete varnú zónu alebo
nezmeníte varný stupeň. Po čase sa
zobrazí symbol a varný panel sa
vypne.
Varné stupne a časy, po ktorých sa
varný panel vypne:
Varný stupeň Varný panel sa
vypne po
, 1 - 2
6 hodinách
3 - 4 5 hodinách
5 4 hodinách
8 Leonard
Varný stupeň Varný panel sa
vypne po
6 - 9 1,5 hodine
Varný stupeň
Nastavenie alebo zmena varného stupňa:
Dotknite sa ovládacieho pásika v mieste
správneho nastavenia varného stupňa
alebo prst presuňte pozdĺž pásika až kým
nedosiahnete požadované nastavenie.
Výkonová funkcia Power
Táto funkcia zvyšuje výkon indukčných
varných zón. Funkciu možno zapnúť pre
indukčnú varnú zónu iba na obmedzený
čas. Potom sa indukčná varná zóna opäť
automaticky prepne na najvyšší varný
stupeň.
Pozrite si kapitolu „Technické
informácie“.
Zapnutie funkcie pre varnú zónu:
dotknite sa . Rozsvieti sa .
Vypnutie funkcie: zmeňte varný stupeň.
Výkonová funkcia Power s
dvojkruhovou varnou zónou
Funkcia pre vnútorný okruh sa zapne
vtedy, keď varný panel zistí, že je rozmer
hrnca menší než priemer vnútorného
kruhu. Funkcia pre vonkajší okruh sa
zapne vtedy, keď varný panel zistí, že je
rozmer hrnca väčší než priemer
vonkajšieho kruhu.
Časovač
Časovač odpočítavajúci smerom nadol
Túto funkciu môžete použiť na nastavenie
času prevádzky varnej zóny pre jedno
konkrétne varenie.
Najprv nastavte varný stupeň varnej zóny
a potom nastavte funkciu.
Nastavenie varnej zóny: opakovane sa
dotýkajte , až kým sa nerozsvieti
ukazovateľ požadovanej varnej zóny.
Zapnutie funkcie alebo zmena času:
dotknite sa alebo časomera a
nastavte čas (00 - 99 minút). Keď
ukazovateľ varnej zóny začne blikať
pomaly, odpočítava sa nastavený čas.
Kontrola zostávajúceho času: zvoľte
varnú zónu pomocou tlačidla .
Ukazovateľ varnej zóny začne blikať
rýchlejšie. Na displeji sa zobrazí
zostávajúci čas.
Vypnutie funkcie: nastavte varnú zónu
pomocou a dotknite sa . Zostávajúci
čas sa odpočíta späť na 00. Ukazovateľ
varnej zóny zhasne.
Po uplynutí nastaveného času
zaznie zvukový signál a bude
blikať 00. Varná zóna sa
vypne.
Vypnutie zvuku: dotknite sa .
Kuchynský časomer
Túto funkciu môžete použiť ako
Kuchynský časomer, ak je varný panel
zapnutý a varné zóny nie sú zapnuté. Na
displeji varného stupňa sa zobrazí .
Zapnutie funkcie: dotknite sa .
Dotknite sa tlačidla alebo časomeru,
aby ste nastavili čas. Po uplynutí
nastaveného času zaznie zvukový signál
a bude blikať 00.
Vypnutie zvuku: dotknite sa .
Táto funkcia nemá vplyv na
činnosť varných zón.
Leonard 9
STOP+GO
Táto funkcia nastaví všetky zapnuté varné
zóny na najnižší varný stupeň.
Pri zapnutej funkcii nemôžete zmeniť
nastavenie varného stupňa.
Funkcia nezastaví funkcie časovača.
Zapnutie funkcie: dotknite sa . sa
zapne.
Vypnutie funkcie: dotknite sa
. Zobrazí
sa predchádzajúci varný stupeň.
Zablokovanie ovládania
Ovládací panel môžete zablokovať počas
prevádzky varných zón. Táto funkcia
zabráni neúmyselnej zmene varného
stupňa.
Najprv nastavte varný stupeň.
Zapnutie funkcie: Dotknite sa . Na 4
sekundy sa rozsvieti .Časovač zostane
zapnutý.
Vypnutie funkcie: dotknite sa . Zobrazí
sa predchádzajúci varný stupeň.
Keď vypnete varný panel,
vypnete aj túto funkciu.
Detská poistka
Táto funkcia zabráni neúmyselnému
zapnutiu varného panela.
Zapnutie funkcie: zapnite varný panel
pomocou
. Nenastavujte žiadny varný
stupeň. Dotknite sa na 4 sekundy.
Rozsvieti sa
. Vypnite varný panel
pomocou .
Vypnutie funkcie: zapnite varný panel
pomocou
. Nenastavujte žiadny varný
stupeň. Dotknite sa na 4 sekundy.
Rozsvieti sa . Vypnite varný panel
pomocou .
Ak chcete dočasne prerušiť funkciu iba
na jedno varenie: varný panel zapnite
pomocou . sa zapne. Dotknite sa
na 4 sekundy. Do 10 sekúnd nastavte
varný stupeň. Varný panel môžete
používať. Po vypnutí varného panela
pomocou sa funkcia znovu zapne:
OffSound Control (Zapnutie a
vypnutie zvukovej signalizácie)
Vypnite varný panel. Dotknite sa na 3
sekundy. Displej sa zapne a vypne.
Dotknite sa na 3 sekundy. Rozsvieti sa
alebo . Dotknite sa časovača, aby
ste si vybrali niektorú z nasledovných
možností:
– zvuková signalizácia je vypnutá
– zvuková signalizácia je zapnutá
Ak chcete potvrdiť výber, počkajte na
automatické vypnutie varného panela.
Ak je táto funkcia nastavená na ,
zvukovú signalizáciu budete počuť iba v
prípade, že:
sa dotknete ,
Kuchynský časomer sa vypne
Časovač odpočítavajúci smerom nadol
sa vypne
položíte niečo na ovládací panel.
Funkcia Riadenie výkonu
Varné zóny sú zoskupené podľa polohy
a počtu fáz varného panela. Pozrite si
obrázok.
Každá fáza má maximálnu elektrickú
výkonovú kapacitu 3 700 W.
Funkcia rozloží výkon medzi varné
zóny pripojené do rovnakej fázy.
Funkcia sa aktivuje vtedy, keď celkové
výkonové zaťaženie varných zón
pripojených na jednu fázu presiahne 3
700 W.
Funkcia zníži výkon ostatných varných
zón pripojených do rovnakej fázy.
Ukazovateľ varného stupňa pre zónu
so zníženým výkonom striedavo
zobrazuje dve úrovne.
10 Leonard
TIPY A RADY
VAROVANIE! Pozrite si
kapitoly ohľadne bezpečnosti.
Kuchynský riad
Pri indukčných varných zónach
vytvára silné elektromagnetické
pole teplo v kuchynskom riade
veľmi rýchlo.
Indukčné varné zóny
používajte s vhodným
kuchynským riadom.
Materiál varných nádob
vhodný: liatina, oceľ, smaltovaná oceľ,
antikoro, riad s viacvrstvovým dnom
(označený výrobcom ako vhodný pre
indukčné varné zóny).
nevhodný: hliník, meď, mosadz, sklo,
keramika, porcelán.
Kuchynský riad je vhodný pre indukčný
varný panel, ak:
po nastavení najvyššieho varného
stupňa voda zovrie veľmi rýchlo.
ak sa ku dnu riadu pritiahne magnet.
Dno kuchynského riadu musí
byť hrubé a ploché.
Rozmery kuchynského riadu
Indukčné varné zóny sa automaticky
prispôsobujú rozmerom dna kuchynského
riadu, avšak len do určitej hranice.
Účinnosť varných zón závisí od priemeru
dna kuchynského riadu. Kuchynský riad s
priemerom dna menším ako je minimálny
rozmer absorbuje iba časť ohrevného
výkonu, ktorý vytvára varná zóna.
Pozrite si kapitolu „Technické
informácie“.
Zvuky počas prevádzky
Ak je počuť:
praskanie: riad je vyrobený z rôznych
materiálov (sendvičová štruktúra).
pískanie: používate varnú zónu s
vysokým výkonom a kuchynský riad je
vyrobený z rôznych materiálov
(sendvičová štruktúra).
hučanie: pri používaní vysokých
výkonov.
cvakanie: pri spínaní elektrických
obvodov.
svišťanie, bzučanie: pri činnosti
ventilátora.
Zvuky sú normálne a neznamenajú
žiadnu poruchu varného panela.
Príklady použitia na varenie
Vzájomný vzťah medzi nastaveným
varným stupňom a spotrebou energie
varnej zóny nie je lineárny. Zvýšenie
nastavenia varného stupňa nie je
priamoúmerné zvýšeniu spotreby energie
varnej zóny. To znamená, že varná zóna
Leonard 11
nastavená na stredne intenzívny varný
stupeň využíva menej ako polovicu svojho
výkonu.
Údaje uvedené v tabuľke sú iba
orientačné.
Varný stu‐
peň
Použitie: Čas
(min)
Rady
- 1
Udržiavanie teploty hotových
jedál.
podľa
potre‐
by
Na kuchynský riad položte po‐
krievku.
1 - 2 Holandská omáčka, topenie:
maslo, čokoláda, želatína.
5 - 25 Z času na čas premiešajte.
1 - 2 Zahustenie: nadýchané omele‐
ty, volské oká.
10 -
40
Varte s pokrievkou.
2 - 3 Dusenie ryže a jedál s mlieč‐
nym základom, prihrievanie
hotových jedál.
25 -
50
Pridajte aspoň dvakrát toľko
tekutiny ako ryže, mliečne jed‐
lá počas prípravy premiešajte.
3 - 4 Dusenie zeleniny, rýb, mäsa. 20 -
45
Pridajte niekoľko polievkových
lyžíc tekutiny.
4 - 5 Dusenie zemiakov v pare. 20 -
60
Použite max. ¼ l vody na
750 g zemiakov.
4 - 5 Varenie väčšieho množstva
jedla, omáčok a polievok.
60 -
150
Max. 3 l tekutiny plus prísady.
6 - 7 Jemné vyprážanie: rezne, teľa‐
cie cordon bleu, kotlety, mäso‐
vé guľky, klobásky, pečeň, zá‐
smažka, vajíčka, lievance, ši‐
šky.
podľa
potre‐
by
Po uplynutí polovice času ob‐
ráťte.
7 - 8 Vyprážanie pri vyššej teplote,
zemiakové placky, steaky, rez‐
ne.
5 - 15 Po uplynutí polovice času ob‐
ráťte.
9 Varenie vody, varenie cestovín, príprava mäsa (guláš, ragú), vyprážané hra‐
nolčeky.
Varenie veľkého množstva vody. Je zapnutá výkonová funkcia Power.
OŠETROVANIE A ČISTENIE
VAROVANIE! Pozrite si
kapitoly ohľadne bezpečnosti.
Všeobecné informácie
Varný panel očistite po každom použití.
Dbajte na to, aby bola dolná časť
kuchynského riadu vždy čistá.
Škrabance a tmavé škvrny na povrchu
neovplyvňujú funkčnosť varného
panela.
Používajte špeciálny čistič určený na
povrch varného panela.
Na sklo použite špeciálnu škrabku.
12 Leonard
Čistenie varného panela
Okamžite odstráňte: roztopený plast,
plastovú fóliu, cukor a potraviny s
obsahom cukru. V opačnom prípade
môžu nečistoty poškodiť varný panel.
Dávajte pozor, aby ste sa nepopálili.
Špeciálnu škrabku priložte na sklenený
povrch tak, aby bola naklonená v
ostrom uhle, a čepeľ posúvajte po
povrchu.
Po dostatočnom vychladnutí
varného panela odstráňte: usadeniny
vodného kameňa, škvrny od vody,
mastné škvrny, lesklé kovové farebné
fľaky. Varný panel vyčistite vlhkou
handričkou s neabrazívnym čistiacim
prostriedkom. Po čistení utrite varný
panel mäkkou handričkou.
Odstráňte lesklé kovové fľaky:
použite roztok vody a octu a vyčistite
sklenený povrch vlhkou handričkou.
RIEŠENIE PROBLÉMOV
VAROVANIE! Pozrite si
kapitoly ohľadne bezpečnosti.
Čo robiť, keď...
Problém Možné príčiny Riešenie
Varný panel sa nedá zapnúť
ani používať.
Varný panel nie je pripojený
k zdroju elektrického napája‐
nia alebo je pripojený ne‐
správne.
Skontrolujte, či je varný pa‐
nel správne pripojený k
zdroju elektrického napája‐
nia. Pozrite si schému zapo‐
jenia.
Poistka je vypálená. Skontrolujte, či je príčinou
poruchy práve poistka. Ak
sa poistka vypáli opakova‐
ne, obráťte sa na kvalifiko‐
vaného elektrikára.
Varný panel znovu zapnite a
do 10 sekúnd nastavte var‐
ný stupeň.
Naraz ste sa dotkli 2 alebo
viacerých senzorových tlači‐
diel.
Dotknite sa iba jedného sen‐
zorového tlačidla.
Funkcia STOP+GO je za‐
pnutá.
Pozrite si kapitolu „Každo‐
denné používanie“.
Na ovládacom paneli je vo‐
da alebo je ovládací panel
znečistený tukom.
Vyčistite ovládací panel.
Leonard 13
Problém Možné príčiny Riešenie
Zaznie zvukový signál a var‐
ný panel sa vypne.
Zaznie zvukový signál, aj
keď je varný panel vypnutý.
Niečo ste položili na jedno
alebo viaceré senzorové tla‐
čidlá.
Odstráňte predmet zo sen‐
zorových tlačidiel.
Varný panel sa vypne. Niečo ste položili na senzo‐
rové tlačidlo .
Odstráňte daný predmet zo
senzorového tlačidla.
Ukazovateľ zvyškového tep‐
la sa nerozsvieti.
Zóna ešte nie je horúca,
pretože bola zapnutá iba
krátky čas.
Ak bola zóna zapnutá dosta‐
točne dlho na to, aby bola
horúca, obráťte sa na autori‐
zované servisné stredisko.
Varný stupeň sa prepína
medzi dvomi úrovňami.
Funkcia Riadenie výkonu je
zapnutá.
Pozrite si kapitolu „Každo‐
denné používanie“.
Zohriali sa senzorové tlačid‐
lá.
Kuchynský riad je príliš veľ‐
ký alebo ste ho položili príliš
blízko ovládačov.
Ak je to možné, preložte veľ‐
ký riad na zadné zóny.
Pri dotyku senzorových tlači‐
diel neznejú žiadne zvuky.
Zvuková signalizácia je vy‐
pnutá.
Zapnite zvukovú signalizá‐
ciu.
Pozrite si kapitolu „Každo‐
denné používanie“.
Rozsvieti sa .
Je zapnuté automatické vy‐
pínanie.
Varný panel vypnite a znova
ho zapnite.
Rozsvieti sa .
Je zapnutá detská poistka
alebo funkcia blokovania.
Pozrite si kapitolu „Každo‐
denné používanie“.
Rozsvieti sa .
Na zóne nie je žiadny riad. Položte kuchynský riad na
zónu.
Kuchynský riad nie je vhod‐
ný.
Použite vhodný kuchynský
riad.
Pozrite si kapitolu „Tipy a ra‐
dy“.
Príliš malý priemer dna riadu
pre túto zónu.
Použite kuchynský riad
správnych rozmerov.
Pozrite si kapitolu „Technic‐
ké informácie“.
14 Leonard
Problém Možné príčiny Riešenie
Na displeji sa zobrazí a
číslo.
Došlo k poruche varného
panelu.
Odpojte varný panel na urči‐
tý čas od elektrického napá‐
jania. Na chvíľu odpojte po‐
istku elektrickej siete do‐
mácnosti. Potom ju znova
zapojte. Ak sa znova roz‐
svieti , obráťte sa na au‐
torizované servisné stredi‐
sko.
Rozsvieti sa .
Na varnom paneli sa vyskyt‐
la chyba, pretože pokrm v
kuchynskom riade vyvrel. Je
zapnutá funkcia Automatic‐
kého vypínania a ochrana
proti prehriatiu zón.
Vypnite varný panel. Od‐
stráňte horúci kuchynský
riad z varnej zóny. Približne
po 30 sekundách opäť za‐
pnite zónu. Ak bol problé‐
mom riad, chybové hlásenie
sa vypne. Ukazovateľ zvy‐
škového tepla môže zostať
zobrazený. Riad nechajte
dostatočne vychladnúť.
Skontrolujte, či je riad kom‐
patibilný s varným panelom.
Pozrite si kapitolu „Tipy a ra‐
dy“.
Ak nemôžete nájsť riešenie...
Ak problém nedokážete odstrániť sami,
kontaktujte predajcu alebo autorizované
servisné stredisko. Uveďte údaje z
typového štítka. Uveďte tiež trojmiestny
kód sklokeramiky (je v rohu skleneného
povrchu) a zobrazované chybové
hlásenie. Uistite sa, že ste varný panel
používali správne. Ak ste ho používali
nesprávne, servisný zásah technika
servisného strediska alebo predajcu
nebude bezplatný, a to ani počas záručnej
lehoty. Pokyny upravujúce záručné a
servisné podmienky nájdete v záručnej
brožúre.
INŠTALÁCIA
VAROVANIE! Pozrite si
kapitoly ohľadne bezpečnosti.
Pred inštaláciou
Pred nainštalovaním varného panela si
zapíšte informácie uvedené dolu na
typovom štítku. Typový štítok s
technickými údajmi je umiestnený na
spodnej strane varného panela.
Sériové číslo ....................
Zabudovateľné varné panely
Zabudovateľné varné panely sa môžu
používať až po zabudovaní do vhodnej
skrinky alebo do pracovnej dosky, ktoré
vyhovujú platným normám.
Napájací kábel
Na zapojenie do jednofázovej alebo
dvojfázovej elektrickej siete použite
sieťový kábel s nasledujúcou
Leonard 15
špecifikáciou (alebo vyššou):
H05V2V2-F T min 90°C.
Montáž
min.
50mm
min.
500mm
min.
2mm
min. 2 mm
A
B
A
12 mm
28 mm
38 mm
B
57 mm
41 mm
31 mm
min
30 mm
min. 500 mm
< 20 mm
> 20 mm
min. 2 mm
A
B
A
12 mm
28 mm
38 mm
B
57 mm
41 mm
31 mm
min. 500 mm
R 5mm
min.
55mm
560
+1
mm
490
+1
mm
min.
38 mm
min.
2 mm
16 Leonard
min.
12 mm
min.
2 mm
Ochranný box
Ak používate ochranný box (ako
doplnkové príslušenstvo), nemusíte
vpredu zachovať 2 mm odstup na prietok
vzduchu ani inštalovať ochrannú
priehradku priamo pod varným panelom.
Tento ochranný box nemusí byť dostupný
v niektorých krajinách. Obráťte sa na
svojho miestneho dodávateľa.
Ochranný box nemôžete použiť
pri inštalácii varného panela
nad rúru.
TECHNICKÉ ÚDAJE
Typový štítok
Model LAI6030A PNC 949 594 423 00
Typ 60 GAD DE AU 220-240 V 50-60 Hz
Indukcia 7.4 kW Vyrobené v Nemecku
Sér.č. ................. 7.4 kW
LEONARD
Leonard 17
Špecifikácia varných zón
Varná zóna Nominálny
výkon (max.
varný stupeň)
[W]
Výkonová
funkcia Power
[W]
Výkonová
funkcia Power
maximálne tr‐
vanie [min]
Priemer ku‐
chynského ria‐
du [mm]
Ľavá predná 1400 - - 125 - 145
Ľavá zadná 1800 2500 10 145 - 180
Pravá predná 1800
3500
2800
3700
5
5
145 - 245
245 - 280
Výkon varných zón sa môže v určitej malej
miere odchyľovať od údajov v tabuľke.
Mení sa podľa materiálu a rozmeru
kuchynského riadu.
Optimálne výsledky varenia dosiahnete
tak, že budete používať riad s priemerom
nie väčším ako sú údaje v tabuľke.
ENERGETICKÁ ÚČINNOSŤ
Informácie o výrobku podľa EU 66/2014
Model LAI6030A
Typ varného panela Zabudovateľný
varný panel
Počet varných zón 3
Technológia ohrevu Indukcia
Priemer kruhových varných
zón (Ø)
Ľavá predná
Ľavá zadná
Pravá predná
14,5 cm
18,0 cm
28,0 cm
Spotreba energie na varnú
zónu (EC electric cooking)
Ľavá predná
Ľavá zadná
Pravá predná
188,6 Wh/kg
180,5 Wh/kg
177,1 Wh/kg
Spotreba energie varného
panela (EC electric hob)
182,0 Wh/kg
EN 60350-2 - Elektrické varné spotrebiče
pre domácnosť. Časť 2: Varné panely.
Metódy merania funkčných vlastností
Úspora energie
Ak budete postupovať podľa nižšie
uvedených tipov, môžete pri
každodennom varení ušetriť energiu.
Ohrejte iba potrebné množstvo vody.
Na kuchynský riad podľa možností vždy
položte pokrievku.
Kuchynský riad položte na varnú zónu
ešte pred jej zapnutím.
Menší riad položte na menšie varné
zóny.
Kuchynský riad položte priamo na stred
varnej zóny.
Zvyškové teplo využite na udržiavanie
teploty jedla alebo na roztopenie.
18 Leonard
OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Materiály označené symbolom odovzdajte
na recykláciu. . Obal hoďte do
príslušných kontajnerov na recykláciu.
Chráňte životné prostredie a zdravie ľudí a
recyklujte odpad z elektrických a
elektronických spotrebičov. Nelikvidujte
spotrebiče označené symbolom spolu s
odpadom z domácnosti. Výrobok
odovzdajte v miestnom recyklačnom
zariadení alebo sa obráťte na obecný
alebo mestský úrad.
Leonard 19
*
867328490-A-252016
/