Casio HR-8RCE Používateľská príručka

Značka
Casio
Model
HR-8RCE
Typ
Používateľská príručka
93-1174100002 SA1608-A Printed in China
Suomi
• Muista pitää kaikki käyttöä koskevat asiakirjat
lähettyvillä tulevaa tarvetta varten.
Tärkeitä varotoimenpiteitä
• Ilmoitus ”P--Error” ilmoittaa paperitukoksesta. Korjaa
ongelma mahdollisimman pian.
• Jos käynnissä oleva tulostus pysähtyy, paina A:ta
tai RESET-näppäintä tilanteen selvittämiseksi. Tästä
voi seurata satunnaisten merkkien tulostumista.
• Puhdista laskin pyyhkimällä se pehmeällä, kuivalla
rievulla.
• Kaikki muunto- ja veroasetukset nollautuvat, kun
laskimen virta sammuu (paristojen tyhjentyessä,
irrotettaessa vaihtovirtajohto pistorasiasta,
virtakatkosta johtuen jne.).
• Tämän ohjekirjasen sisältö saattaa muuttua ilman
erillistä ilmoitusta.
• CASIO COMPUTER CO., LTD. ei kanna vastuuta
kolmannen osapuolen esittämistä menetyksistä tai
vaateista, jotka ovat saattaneet johtua tämän laitteen
käytöstä.
Virran saanti
Laskimen virtalähteenä voi käyttää kahta AA-kokoista
paristoa tai erityistä AC-sovitinta.
k Käyttö paristolla
Vaihda paristot mahdollisimman nopeasti, jos
merkkien lukeminen näytöltä muuttuu hankalaksi tai
jos tulostamisessa on ongelmia, kuten hitautta tai
muistisisällön menettämistä tulostamisen aikana.
• Älä käytä erityyppisiä paristoja yhdessä.
• Älä käytä uusia ja vanhoja paristoja yhdessä.
• Säilytä paristot lasten ulottumattomissa. Ota yhteyttä
lääkäriin välittömästi, jos lapsi nielee pariston.
• Tyhjentyneet paristot voivat vuotaa ja vaurioittaa
laskinta, jos ne jäävät paristolokeroon pitkiksi ajoiksi.
• Vaikka et käyttäisi laskinta, vaihda paristot vuoden
välein.
k Käyttö vaihtovirralla
• Ota sovitin irti pistorasiasta silloin kun et käytä
laskinta.
• Laskimen virta täytyy olla sammutettu kun sovitin
liitetään tai irrotetaan.
• Muun sovittimen kuin AD-A60024-mallin (joko laitteen
mukana toimitetun tai muulla tavalla hankitun) käyttö
voi vahingoittaa laskinta.
k Automaattinen virrankatkaisutoiminto
Automaattinen virrankatkaisutoiminto: Noin kuuden
(6) minuutin kuluttua viimeisestä tulostus- tai
näppäintoimenpiteestä.
• Jos automaattinen virrankatkaisu (tai O:n
painaminen) katkaisee virran kesken laskutoimituksen,
voit palauttaa laskimen virrankatkaisua edeltäneeseen
tilaan seuraavalla toiminnolla:
ON
A=.
k Nollausnäppäin (RESET)
• RESET-näppäimen painaminen tyhjentää muistin.
Muista kirjoittaa erikseen talteen kaikki tärkeät säädöt
ja numerotiedot välttääksesi tahattomat tietojen
häviämiset.
• Kun painat laskimen takaseinässä olevaa RESET-
näppäintä, palaa laskimen toiminta normaaliin
mahdollisen toimintahäiriön sattuessa. Mikäli toiminta
ei RESET-näppäintä painettaessa normalisoidu, tulee
ottaa yhteyttä myyjään tai paikalliseen edustajaan.
Tietoja syöttömuistista
Tämän laskimen syöttömuisti muistaa yhteensä 16
näppäintoimenpidettä. Näinollen voit jatkaa näppäilyä,
vaikka toinen toimenpide olisi vielä kesken.
Tekniset tiedot
Sopiva lämpötila: 0 astetta C — 40 astetta C
Virran saanti:
Vaihtovirta: Vaihtovirtasovitin (AD-A60024)
Tasavirta: Tuetut paristotyypit: AA-kokoinen paristo
R6P (SUM-3), R6C (UM-3) tai LR6 (alkaliparisto)
• Älä käytä ladattavia paristoja.
Neljä (4) AA-kokoista mangaaniparistoa (R6C
(UM-3)) kestää noin 390 tuntia jatkuvalla
näyttömuodolla (540 tuntia tyypillä R6P (SUM-
3)) tai tulostaa noin 3000 peräkkäistä riviä lukua
”555555M+” näkyen samalla näytössä (7000 riviä
tyypillä R6P (SUM-3)).
Tulostimen käyttöikä: Noin 200 000 riviä
Mitat: 42 mm (K) × 102 mm (L) × 208,5 mm (S)
lukuunottamatta rullanpidintä
Paino: 345 g paristot mukaanlukien
Dansk
• Sørg for at have al brugerdokumentation ved hånden
til fremtidig konsultation.
Vigtige forsigtighedsregler
• Papirblokeringer angives med “P--Error”. Ret
problemet så hurtigt som muligt.
• Hvis en igangværende operation standser, så tryk A
eller nulstillingsknappen RESET for at slette. Dette
kan resultere i udskrivningen af tilfældige tegn.
• Rengør lommeregneren ved at tørre den af med en
blød, tør klud.
• Alle indstillinger for valutaomregning og skatterater
vil blive slettet, hvis strømmen til regnemaskinen
afbrydes (på grund af lav batterieffekt, hvis
strømkablet ikke er sat i forbindelse, ved strømsvigt
osv.).
• Indholdet i denne brugsanvisning kan ændres uden
varsel.
• CASIO COMPUTER CO., LTD. påtager sig intet
ansvar for krav fra trediemand, der stammer fra
anvendelse af dette produkt.
Strømforsyning
Din regnemaskine kan strømforsynes med
batterier af AA-størrelse eller vha. den angivne
vekselstrømsadapter.
k Anvendelse med batterier
Udskift batterier hurtigst muligt, når skærmens
tegn bliver svære at læse, eller hvis du begynder
at få udskriftsvanskeligheder såsom langsom
udskriftshastighed eller tab af hukommelsesindhold
undervejs gennem en udskrift.
• Bland aldrig batterier af forskellige typer.
• Bland aldrig gamle og nye batterier.
• Não utilize pilhas recarregáveis.
Quatro pilhas de manganês de tamanho AA (R6C
(UM-3)) proporcionam aproximadamente 390
horas de exibição contínua (540 horas com o tipo
R6P (SUM-3)); ou impressão de aproximadamente
3.000 linhas consecutivas de ‘‘555555M+’’ com
exibição (7.000 linhas com o tipo R6P (SUM-3)).
Ciclo de vida da impressora:
Aproximadamente 200.000 linhas
Dimensões:
42 mm (A) × 102 mm (L) × 208,5 mm (P)
(excluindo o sujeitador do rolo)
Peso: 345 g incluindo as pilhas
Pyccкий
Обязательно храните всю пользовательскую
документацию под рукой, чтобы пользоваться ею
для справки в будущем.
Важные меры предосторожности
Индикация «P--Error» свидетельствует о замятии
бумаги. Эту проблему следует устранить как
можно быстрее.
Если прерывается операция печати, нажать на
A или кнопку RESET для сброса ошибки. В
результате возможна печать случайных символов.
Для очистки калькулятора протирать его мягкой
сухой тканью.
При прекращении питания калькулятора
(вследствие разрядки батарей, отсоединения
силового шнура от розетки, перебоев с питанием
в сети и т. п.) происходит удаление всех обменных
курсов и ставок налогов.
Содержание инструкции может быть изменено без
предупреждения.
Фирма «CASIO COMPUTER CO., LTD.» не несет
ответственности никакого вида и не принимает
никакого рода претензий от третьей стороны в
связи с использованием данного изделия.
Питание
Для питания калькулятора используются батареи
размера AA или указанный сетевой адаптер.
k Работа на батареях
Если становится трудно прочесть цифры на экране
или начинаются проблемы с печатью, например,
снижение скорости печати или потеря части
содержимого памяти в ходе печати, как можно
быстрее замените батареи.
Не использовать вместе батареи разных типов.
Не использовать новые батареи вместе со
старыми.
Хранить батареи в недоступном для маленьких
детей месте. Если ребенок проглотил батарею,
немедленно обратиться к врачу.
Если надолго оставить разрядившиеся батареи в
отделении для батарей, возможна их протечка и
повреждение калькулятора.
Даже если калькулятор не используется, следует
менять батареи не реже одного раза в год.
k Работа от сети
На время неиспользования калькулятора
вынимать адаптер из розетки.
При подсоединении и отсоединении адаптера
удостоверяться в том, что калькулятор выключен.
Использование любого адаптера, отличного
от AD-A60024 (поставляется в комплекте или
приобретается дополнительно), может привести к
повреждению калькулятора.
k Функция автоматического отключения
питания
Автоматическое отключение питания —
активируется примерно через шесть минут после
вывода после последнего нажатия на клавишу или
завершения печати.
Если в результате автоматического отключения
питания (или нажатия O) питание отключается
при выполнении вычисления, выполните
следующие действия:
ON
A=. В результате
калькулятор вернется к состоянию до
отключения питания.
k Кнопка «RESET»
Нажатие на кнопку «RESET» приводит к очистке
памяти. Во избежание случайной утраты
важных данных о настройке и числовых данных
обязательно храните все эти данные отдельно в
письменном виде.
В случае нарушений в работе калькулятора для
восстановления нормального функционирования
нажмите на кнопку «RESET» на тыльной стороне
аппарата. Если к восстановлению нормального
функционирования это не приводит, обратитесь в
магазин, в котором приобретен калькулятор, или
к ближайшему торговому агенту.
О входном буфере
Входной буфер рассчитан на 16 действий
клавишами, так что ввод с помощью клавиш можно
продолжать и до окончания обработки другого
действия.
Технические характеристики
Диапазон рабочих температур — 0—40°С
Питание
Переменный ток: сетевой адаптер (AD-A60024)
Постоянный ток: Поддерживаемые типы батарей:
батареи размера AA–R6P (SUM-3), R6C (UM-3)
или LR6 (щелочные батареи)
• Не используйте аккумуляторные батареи.
Четыре марганцевые батареи размера AA (R6C
(UM-3)) обеспечивают ок. 390 часов (в случае
батарей типа R6P (SUM-3) – ок. 540 часов)
непрерывной индикации или печати ок. 3000
последовательных строк «555555M+» (в случае
батарей типа R6P (SUM-3) – ок. 7000 строк) с
индикацией.
Эксплуатационный ресурс принтера:
ок. 200000 строк
Размеры — 42 мм (В) × 102 мм (Ш) × 208,5 мм (Т)
без держателя рулона
Масса — 345 г с батареями
Magyar
Minden felhasználói dokumentációt tartson kéznél
későbbi útmutatásért.
Fontos tudnivalók
A papírelakadást a ‘‘P--Error’’ jelzi. Orvosolja a
problémát minél hamarabb.
Ha egy folyamatban levő művelet leáll, a törléshez
nyomja meg a A vagy a RESET gombot. Ennek
eredménye véletlenszerű karakterek nyomtatása
lehet.
A számológép felületének tisztítását puha, száraz
ronggyal végezze.
Minden átváltási és adószámítási beállítás törlődik,
amikor a számológép tápellátása megszűnik (gyenge
elemenergia, kihúzott hálózati csatlakozókábel vagy
áramkimaradás stb. miatt).
A használati útmutató tartalma minden előzetes
értesítés nélkül változhat.
CASIO COMPUTER CO., LTD. nem vállal
felelősséget e termék használatából származó
veszteségekért illetve harmadik fél követeléseiért.
Energiaellátás
A számológépet AA méretű elemekről, vagy AC
adapterről táplálhatja.
k Elemes működés
Cserélje ki az elemeket amint lehetséges, ha a kijelző
számjegyei nehezen olvashatók, vagy nyomtatási
problémát tapasztal, például lassú nyomtatási
sebesség, vagy egy nyomtatási folyamat során a
memória tartalmának elvesztése.
Soha ne keverjen különböző típusú elemeket.
Soha ne keverjen régi elemeket újakkal.
Az elemeket tartsa távol kisgyerekektől. Lenyelés
esetén azonnal forduljon orvoshoz.
A kimerült elemek kifolyhatnak és károsíthatják
a számológépet, ha hosszú időn keresztül az
elemtartóban maradnak.
Cserélje ki az elemeket legalább egyszer egy évben,
akkor is, ha nem használja a számológépet.
k Működtetés hálózatról
Húzza ki az adaptert a hálózati aljzatból, amikor nem
használja a számológépet.
Győződjön meg róla, hogy a számológép tápellátása
ki van kapcsolva, amikor az adaptert csatlakoztatja
vagy kihúzza.
Az AD-A60024-től (szállított vagy opcióként beszerzett)
eltérő adapter használata károsíthatja a számológépet.
k Automatikus kikapcsolás
Automatikus kikapcsolás: Körülbelül hat perccel az
utolsó nyomtatás vagy gombnyomás után.
Ha az Automatikus kikapcsolás (vagy az O
megnyomása) kikapcsolást okoz a számolás közben,
végezze el a következőket:
ON
A=. Ez visszaállítja
a számológépet a kikapcsolás előtti állapotba.
k RESET gomb
A RESET gomb megnyomása törli a memória
tartalmát. Győződjön meg róla, hogy külön feljegyzést
tart minden fontos beállításról és numerikus adatról a
véletlen adatvesztés megelőzésére.
Nyomja meg a számológép hátulján lévő RESET
gombot, hogy helyreállítsa a rendes működést, amikor
a számológép nem működik helyesen. Ha a RESET
gomb megnyomása nem állítja helyre a rendes
működést, forduljon az eredeti kiskereskedőjéhez
vagy forgalmazójához.
A beviteli tárolóról
A számológép beviteli tárolója legfeljebb 16
billentyűműveletet tud tárolni, így Ön folytathatja a
bevitelt, miközben a gép egy műveletet dolgoz fel.
Műszaki adatok
Környezeti hőmérséklettartomány: 0°C-tól 40°C-ig
Tápellátás:
Hálózatról: Hálózati adapter (AD-A60024)
Elemről: Támogatott elemtípusok: AA-méretű R6P
(SUM-3), R6C (UM-3) elem vagy LR6 (alkáli elem)
• Ne használjon tölthető elemeket.
Négy AA-méretű mangánelem (R6C (UM-3))
körülbelül 390 órányi folyamatos kijelzésű
működést biztosít (540 óra R6P (SUM-3)) típussal;
vagy körülbelül 3 000 egymást követő ‘‘555555M+’’
tartalmú sor nyomtatása kijelzéssel (7 000 sor R6P
(SUM-3)) típussal.
Nyomtató életciklusa: Körülbelül 200 000 sor
Méretek: 42 mm Ma × 102 mm Sz × 208,5 mm Mé, a
tekercstartó nélkül
Súly: 345 g elemekkel együtt
Česky
Veškerou uživatelskou dokumentaci si ponechte při
ruce pro budoucí použití.
Důležitá upozornění
Uvíznutí papíru oznamuje hlášení „P--Error“. Problém
odstraňte co nejdříve.
Pokud se probíhající tisková operace zastaví, zprávu
smažte stisknutím A nebo tlačítka RESET. To může
mít za následek vytištění náhodných znaků.
Kalkulátor čistěte měkkým suchým hadříkem.
Všechny informace o směnných kurzech a výši daně
se smažou, kdykoli se přeruší napájení kalkulátoru (z
důvodu vybitých baterií, odpojení ze sítě, výpadku el.
energie atd.)
Obsah tohoto návodu k použití podléhá změnám bez
upozornění.
Firma CASIO COMPUTER CO., LTD. nebere žádnou
zodpovědnost za jakékoli ztráty či nároky třetích
stran, které mohou být způsobeny používáním tohoto
výrobku.
Napájení
Kalkulátor mohou pohánět baterie velikosti AA, nebo
lze použít určený napájecí adaptér.
k Napájení z baterií
Kdykoli začnou být čísla na obrazovce špatně čitelná
nebo začne docházet k problémům s tiskem, jako je
například nízká rychlost tisku nebo ztráta části obsahu
v paměti během tisku, vyměňte co nejdříve baterie.
Nikdy nekombinujte baterie různých typů.
Nikdy nekombinujte staré baterie s novými.
Udržujte baterie mimo dosah malých dětí. Pokud dítě
baterie spolkne, ihned situaci proberte s lékařem.
Pokud ponecháte vybité baterie dlouhou dobu v
přihrádce pro baterie, může z nich vytéct elektrolyt a
poškodit kalkulátor.
I když kalkulátor nepoužíváte, měli byste baterie
vyměnit alespoň jednou za rok.
k Napájení ze sítě
Když kalkulátor nepoužíváte, odpojte adaptér od sítě.
Když připojujete nebo odpojujete adaptér, zajistěte,
aby byl kalkulátor vypnut.
Použití jiného adaptéru než AD-A60024 (buď
dodaného, nebo získaného jako příslušenství) může
kalkulátor poškodit.
k Funkce automatického vypnutí
Automatické vypnutí: Aktivuje se přibližně šest minut od
posledního tisku nebo stisknutí klávesy.
Pokud funkce Automatické vypnutí (nebo stisknutí
O) způsobí vypnutí kalkulátoru během provádění
výpočtu, postupujte takto:
ON
A=. Tím se kalkulátor
vrátí do stavu před vypnutím.
k Tlačítko RESET
Stisknutím tlačítka RESET se vymaže paměť.
Nezapomeňte si všechna důležitá nastavení a
numerické údaje poznamenat pro případ, že by došlo
k jejich náhodné ztrátě.
Kdykoli kalkulátor nepracuje správně, stiskněte
tlačítko RESET na zadní straně, abyste jej vrátili do
normálního provozu. Pokud stisknutí tlačítka RESET
neobnoví správnou funkci kalkulátoru, spojte se s
původním nebo nejbližším prodejcem Vašeho přístroje.
Vstupní buffer (vyrovnávací pať)
Vstupní buffer tohoto kalkulátoru je schopen pojmout až
16 klávesových operací; toto umožňuje pokračovat ve
vkládání pomocí kláves i když je právě zpracovávána
jiná operace.
Technické údaje
Rozsah provozních teplot: 0°C až 40°C
Napájení:
Střídavé: AC adaptér (AD-A60024)
Stejnosměrné: Podporované typy baterií: Baterie R6P
(SUM-3), R6C (UM-3) nebo LR6 (alkalická baterie)
velikosti AA
• Nepoužívejte dobíjecí baterie.
Čtyři zinkouhlíkové baterie velikosti AA (R6C
(UM-3)) zaručují přibližně 390 hodin nepřetržitého
zobrazení (540 hodin u typu R6P (SUM-3)) nebo
tisk přibližně 3 000 po sobě jdoucích řádků údaje
„555555M+“ se zobrazením (7 000 řádků u typu
R6P (SUM-3)).
Životnost tiskárny: Přibližně 200 000 řádků
Rozměry: V 42 mm × Š 102 mm × D 208,5 mm, bez
držáku rolky
Hmotnost: 345 g včetně baterií
Polski
Upewnij się, czy posiadasz całą dokumentację
użytkownika, w celu otrzymania niezbędnych
informacji.
Ważne środki ostrożności
Zacięcia papieru są oznaczane przez komunikat
„P--Error”. Jak najszybciej rozwiąż problem.
Jeśli bieżąca operacja drukowania zostanie
zatrzymana, naciśnij przycisk A lub RESET, aby
wznowić działanie. Działanie może spowodować
drukowanie losowych znaków.
Do czyszczenia kalkulatora używaj suchej i miękkiej
szmatki.
Wszystkie ustawienia wymiany i stawki podatku
zostaną usunięte, ilekroć zasilanie kalkulatora
zostanie odcięte (w skutek małej mocy baterii,
wyciągniętego przewodu zasilania prądem zmiennym,
przerwy w dostawie prądu itd.)
Zawartość tej Instrukcji Obsługi może ulec zmianie
bez uprzedzenia.
Firma CASIO COMPUTER CO., LTD. nie odpowiada
za żadne straty i roszczenia przez osoby trzecie, które
mogą wyniknąć podczas użytkowania artykułu.
Zasilanie
Kalkulator może być zasilany przy użyciu baterii AA lub
określonego zasilacza prądu zmiennego.
k Działanie baterii
Wymień baterie możliwie szybko, jeśli wartości
wyświetlane na ekranie stają się trudne do odczytania
lub występują problemy z drukowaniem, np. niska
prędkość drukowania lub utrata zawartości pamięci
podczas operacji drukowania.
Nigdy nie mieszaj baterii różnego typu.
Nigdy nie mieszaj baterii starych z nowymi.
Trzymaj baterie z dala od małych dzieci. W przypadku
połknięcia baterii natychmiast skontaktuj się z
lekarzem.
Wyczerpane baterie mogą przeciekać i uszkadzać
kalkulator, jeśli zostaną zostawione w komorze baterii
przez zbyt długi okres.
Nawet jeśli nie używasz kalkulatora, wymieniaj baterie
co najmniej raz do roku.
k Zasilanie prądem zmiennym
Wyjmij wtyczkę adaptera z gniazdka prądu
zmiennego, gdy nie używasz kalkulatora.
Upewnij się, że zasilanie kalkulatora jest wyłączone,
gdy podłączasz lub wyłączasz adapter.
Używanie innego adaptera niż AD-A60024
(dostarczony z urządzeniem lub pozyskany
opcjonalnie) może uszkodzić kalkulator.
k Funkcja automatycznego wyłączania
zasilania
Automatyczne wyłączanie zasilania: Wyzwalane około
sześć minut po ostatnim wydrukowaniu lub naciśnięciu
klawisza.
Jeśli funkcja automatycznego wyłączania zasilania
(lub naciśnięcie przycisku O) spowoduje wyłączenie
zasilania w trakcie operacji przeprowadzania obliczeń,
wykonaj następującą operację:
ON
A=. Spowoduje
to przywrócenie kalkulatora do stanu, w którym
znajdował się przed wyłączeniem zasilania.
k Przycisk RESET
Naciśnięcie przycisku RESET usuwa zawartość
pamięci. Zachowaj oddzielnie kopie wszystkich
ważnych ustawień i danych numerycznych, aby
zabezpieczyć się w wypadku ewentualnej ich straty.
Naciśnij przycisk RESET, znajdujący się z tyłu
kalkulatora, jeśli kalkulator nie funkcjonuje normalnie,
aby przywrócić normalne funkcjonowanie. Jeśli
naciśnięcie przycisku RESET nie przywróci
normalnego funkcjonowania, zwróć się do Twojego
dostawcy lub najbliższego sprzedawcy.
Odnośnie bufora wejściowego
Bufor wejściowy kalkulatora może posiadać do 16
operacji klawisza, dlatego też możesz kontynuować
wprowadzanie danych, nawet gdy wykonywana jest
inna operacja.
Dane techniczne
Zakres temperatury otoczenia: 0°C do 40°C
Zasilanie:
AC: Adapter AC (AD-60024)
DC: Obsługiwane typy baterii: Baterie AA R6P (SUM-
3), R6C (UM-3) lub LR6 (baterie alkaliczne)
Nie używaj baterii z możliwością ponownego
ładowania.
Cztery baterie manganowe AA (R6C (UM-
3)) zapewniają około 390 godzin ciągłego
wyświetlania (540 godzin typu R6P (SUM-3)); lub
drukowania około 3000 linii z rzędu „555555M+”
z wyświetlaniem (7000 linii z bateriami typu R6P
(SUM-3)).
Cykl życia drukarki: Około 200 000 linii
Wymiary: 42 mm (wys.) × 102 mm (szer.) × 208,5 mm
(dł.) bez uchwytu rolki
Waga: 345 g włącznie z bateriami
k Ennen kuin käytät laskinta ensimmäistä
kertaa…
k Inden regnemaskinen tages i brug for
første gang...
k Antes de utilizar a calculadora pela
primeira vez...
k Перед пользованием калькулятором в
первый раз...
k Mielőtt először használja a számológépet…
k Před prvním použitím kalkulátoru…
k Przed rozpoczęciem używania kalkulatora
po raz pierwszy...
(1) Liu’uta rullapaperin kansi ja irrota se.
(2) Irrota musterullan kortti.
(1) Ryk papirrulledækslet, og fjern det.
(2) Fjern blækrullekortet.
(1) Deslize o protetor do rolo de papel e remova-o.
(2) Remova o cartão do rolo de tinta.
(1) Сдвиньте крышку рулона бумаги и снимите ее.
(2) Снимите карту красочного валика.
(1) Csúsztassa el a papírhenger fedelét és távolítsa el.
(2) Távolítsa el a tintahenger kártyáját.
(1) Posuňte kryt svitkového papíru a odstraňte jej.
(2) Vyjměte kartu inkoustového válce.
(1) Przesuń pokrywę rolki papieru i zdejmij ją.
(2) Wymontuj kartę rolki z atramentem.
Kortti/Kort/Cartão/Карта/
Kártya/Karta/Karta
1
2
k Paristojen asettaminen
k Hvordan batterierne sættes i
k Colocação das pilhas
k Установка батарей
k Elemek behelyezése
k Vložení baterií
k Wkładanie baterii
5
4
RESET
13
2
Varmista että paristojen k ja l navat osoittavat
oikeaan suuntaan.
Husk at k og l polerne på batterierne skal vende i
den rigtige retning.
Certifique-se de que as polaridades k e l estejam
nas direções corretas.
Вставлять батареи так, чтобы их положительные
(k) и отрицательные (l) полюсы были
ориентированы правильно.
Győződjön meg róla, hogy az egyes elemek k és l
pólusa megfelelő irányba mutat.
Vždy zajistěte správnou orientaci pólů k a l u všech
baterií.
Upewnij się, że bieguny k i l każdej baterii zwrócone
są w odpowiednim kierunku.
k Käyttö vaihtovirralla
k Anvendelse med lysnettet
k Operação com corrente alternada
k Работа от сети
k Működtetés hálózatról
k Napájení ze sítě
k Zasilanie prądem zmiennym (z sieci)
AD-A60024
1
3
RESET
2
k Väritelan vaihto
k Hvordan der skiftes farvevalse
k Substituição do rolo de tinta
k Замена красочного валика
k A festékhenger cseréje
k Výměna inkoustové rolky
k Wymiana taśmy barwiącej
Mukana toimitettava tuote/Inkluderet genstand/Item
incluído/Прилагается/Tartozék/Balení obsahuje/
Uwzględniona pozycja: MS37902
Vaihtoehto/Valgmulighed/Opcional/Дополнительно/
Opció/Příslušenství/Opcja: IR-40
1
2
3
4
Väritela/Farvevalse/Rolo de tinta/Красочный
валик/Festékhenger/Inkoustová rolka/
Taśma barwiąca
k Paperirullan asetus
k Isætning af papirrullen
k Colocação do rolo de papel
k Установка рулона бумаги
k A papírtekercs betöltése
k Nasazení papírové rolky
k Wkładanie rolki papieru
• Ulkorulla • Udvendig rulle
• Rolo externo Наружный рулон
Külső tekercs Externí rolka
Rolka zewnętrzna
1
2
3
4
5
FEED
• Hold batterierne uden for små børns rækkevidde.
Hvis et batteri sluges, skal der omgående søges
lægehjælp.
• Udbrændte batterier kan lække og beskadige
regnemaskinen, hvis de efterlades i batterirummet i
længere tid.
• Selv hvis du ikke bruger regnemaskinen, bør du
udskifte batterierne mindst én gang om året.
k Anvendelse med lysnettet
• Tag adapteren ud af stikkontakten, når du ikke
anvender den.
• Forvis dig om, at der er slukket for regnemaskinen,
når adapteren sættes i forbindelse eller tages ud af
forbindelse.
• Anvendelse af andre adaptere end AD-A60024
(der medfølger eller anskaffes som et tilvalg) kan
beskadige regnemaskinen.
k Automatisk slukkefunktion
Automatisk slukkefunktion: Udløses ca. seks minutter
efter sidste udskrift eller knaptryk.
• Hvis den automatiske slukkefunktion (eller tryk på
O) slukker for strømmen, mens en beregning er i
gang, så udfør følgende procedure:
ON
A=. Dette
vil føre regnemaskinen tilbage til dens tilstand, fra før
strømmen blev slukket.
k Nulstillingsknap (RESET)
• Tryk på nulstillingsknappen (RESET) sletter indholdet
af hukommelsen. Husk altid at lave separate
optegnelser af alle vigtige indstillinger og numeriske
data for at gardere mod tab af disse.
• Tryk på nulstillingknappen (RESET) på bagsiden af
regnemaskinen for at genetablere normal operation,
hvis regnemaskinen ikke skulle fungere korrekt. Hvis
indtrykning af nulstillingsknappen ikke bevirker, at
den normale operation vender tilbage, bedes De rette
henvendelse til den oprindelige detailhandler eller
nærmeste forhandler.
Om indlæsningsbufferen
Indlæsningsbufferen i denne regnemaskine rummer
op til 16 tastbetjeninger, således at du kan fortsæte
med at indtaste, uanset om du er igang med en anden
operation.
Specifikationer
Omgivelsestemperatur: 0°C til 40°C
Strømforsyning:
AC: Lysnetadapter (AD-A60024)
DC: understøttede batterityper: batterier af AA-
størrelse R6P (SUM-3), R6C (UM-3) eller LR6
(alkalinebatteri)
• Brug ikke genopladelige batterier.
Fire manganbatterier af AA-størrelse (R6C (UM-3))
giver ca. 390 timers uafbrudt angivelse (540 timer
med type R6P (SUM-3)); eller udskrivning af ca.
3000 på hinanden følgende linjer med “555555M+”
med angivelse (7000 linjer med type R6P (SUM-3))
Printerens levetid: Ca. 200.000 linjer
Mål: 42 mm (H) × 102 mm (B) × 208,5 mm (D),
eksklusive rulleholder
Vægt: 345 g insklusive batterier
Português
• Certifique-se de guardar toda a documentação do
usuário à mão para futuras referências.
Precauções importantes
• Congestionamentos de papel são indicados por
‘‘P--Error’’. Corrija o problema assim que possível.
• Se uma operação de impressão em andamento
for interrompida, pressione A ou o botão RESET
para apagar. Isso pode resultar na impressão de
caracteres aleatórios.
• Limpe a calculadora com um pano macio e seco.
• Todas as configurações de taxas de impostos e
câmbio serão apagadas toda vez que a energia para
a calculadora for cortada (devido à baixa energia das
pilhas, desconexão do cabo de alimentação de CA,
corte de energia, etc.)
• O conteúdo destas instruções está sujeito a
modificações sem aviso prévio.
• A CASIO COMPUTER CO., LTD. não assume
nenhuma responsabilidade por quaisquer perdas ou
reclamações provenientes de terceiros que possam
resultar do uso deste produto.
Fornecimento de energia
A calculadora pode ser alimentada com pilhas tamanho
AA ou usando o adaptador de CA especificado.
k Operação com pilhas
Troque as pilhas assim que possível sempre que os
números na tela se tornarem difíceis de ler ou se você
começar a ter problemas de impressão como uma
velocidade de impressão lenta ou perda do conteúdo
da memória no meio de uma operação de impressão.
• Nunca misture pilhas de tipos diferentes.
• Nunca misture pilhas novas e velhas.
• Mantenha pilhas longe de crianças pequenas. Em
caso de ingestão, consulte imediatamente seu
médico.
• Pilhas gastas podem vazar e danificar a calculadora
se forem deixadas no compartimento por longos
períodos.
• Mesmo se você não utilizar a calculadora, substitua
as pilhas pelo menos uma vez por ano.
k Operação com corrente alternada
• Desconecte a ficha da tomada elétrica quando não
estiver usando a calculadora.
• Certifique-se de que a alimentação da calculadora
esteja desligada quando conectar ou desconectar o
adaptador.
• Usar um adaptador diferente do AD-A60024 (seja
fornecido ou obtido como opcional) pode avariar sua
calculadora.
k Função de desligamento automático
Desligamento automático: Aproximadamente seis
minutos após a última operação de tecla ou impressão.
• Se o desligamento automático (ou pressionar O)
fizer com que a calculadora seja desligada durante
um cálculo, faça o seguinte:
ON
A=. Isso irá
retornar a calculadora ao estado em que estava antes
de ser desligada.
k Botão RESET
• Pressionar o botão RESET apaga o conteúdo da
memória. Certifique-se de manter registros separados
de todas as configurações e dados numéricos
importantes para proteger-se contra uma perda
acidental.
• Pressione o botão RESET na parte posterior
da calculadora para restaurar o funcionamento
normal toda vez que a calculadora não funcionar
corretamente. Se a pressão do botão RESET não
restaurar o funcionamento normal, entre em contato
com o revendedor original ou distribuidor mais
próximo.
Sobre a memória intermediária de
entrada
A memória intermediária desta calculadora armazena
até 16 operações de tecla de modo que você possa
continuar com uma entrada enquanto uma outra
operação esteja sendo processada.
Especificações
Faixa de temperatura ambiente: 0°C a 40°C
Fornecimento de energia:
CA: Adaptador de CA (AD-A60024)
CC: Tipos de pilhas suportados: Pilha tamanho AA
R6P (SUM-3), R6C (UM-3) ou LR6 (pilha alcalina)
FI DA PT RU HU CS PL
Käyttäjän opas
Brugervejledning
Guia do Usuário
ИНСТРУКЦИЯ ПО
ЭКСПЛУАТАЦИИ
Felhasználói Útmutató
Návod k použití
Instrukcja Obsługi
HR-8RCE
58mm × 80mm MAX
φ
7
6
• Sisärulla • Indvendig rulle
• Rolo interno Внутренний рулон
Belső tekercs Interní rolka
Rolka wewnętrzna
2
1
FEED
58mm × 25mm MAX
k Tulostuksen kytkentä ja katkaisu
k Skift mellem udskrivning og ikke-
udskrivning
k Comutação entre impressão e sem
impressão
k Переключение между режимами с
печатью и без печати
k Átkapcsolás nyomtatás és nem nyomtatás
között
k Přepínání mezi tiskem a bez tisku
k Komutacja pomiędzy drukowaniem i
niedrukowaniem
k Ainoastaan laskutoimitusten tulosten
tulostaminen
k Udskriver udelukkende facitter
k Impressão apenas dos resultados dos
cálculos
k Распечатка только результатов
вычислений
k Csak a számítási eredmények nyomtatása
k Tisk pouze výsledků výpočtů
k Drukowanie jedynie wyników obliczenia
Esimerkki:
Exemplo:
Példa:
Przykład:
Eksempel:
Пример:
Příklad:
123
456
389
260
450
-
)
123+
456-
389+
{
260=
{
123
579
190
190
450
450
“F”
P
P






*
1
*
2
190
450
*
1
Näytössä on myös vaiheilmaisin.
*
2
Ilmaisin ilmestyy painaessasi =.
• Näitä ilmaisimia ei ole esitetty joissakin tämän
Käyttäjän oppaan esimerkkinäytöissä.
*
1
En trinindikator vises også på displayet.
*
2
Denne indikator kommer frem, når du trykker på =.
• Disse indikatorer vises ikke i nogle af
displayeksemplerne i denne brugervejledning.
*
1
Um indicador de passo também aparece no
mostrador.
*
2
Este indicador aparece quando você pressiona =.
• Esses indicadores não aparecem em algumas das
exibições de exemplos deste guia do usuário.
*
1
На дисплее также отображен индикатор шага.
*
2
Данный индикатор появляется при нажатии на
=.
В некоторых примерах изображений на
дисплее, приведенных в данной инструкции по
эксплуатации, эти индикаторы не показаны.
*
1
Lépésjelző is van a kijelzőn.
*
2
Ez a jelzés a = megnyomásakor jelenik meg.
Ezek a jelzők e Felhasználói útmutató példakijelzőin
nincsenek feltüntetve.
*
1
Indikátor kroků je také na displeji.
*
2
Tento indikátor se zobrazí, když stisknete =.
Tyto indikátor nejsou ukázány v některých příkladech
zobrazení, která jsou uvedena v tomto návodu k
obsluze.
*
1
Wskaźnik kroku operacyjnego jest również na
wyświetlaczu.
*
2
Ten wskaźnik ukazuje się, gdy naciśniesz przycisk
=.
Te wskaźniki nie są pokazane w niektórych
przykładach przedstawionych w tej Instrukcji obsługi.
k Viitenumeroiden tulostaminen
k Udskrivning af henvisningsnumre
k Impressão de números de referência
k Распечатка номеров для ссылок
k Hivatkozási számok nyomtatása
k Tisk referenčních čísel
k Drukowanie numerów odniesień
1 # 17·11·2017
2 # 10022
17.112017
10
´
022
17.11.2017{
1#22{
1
2
3
3
“F”
#17

11

2017






#10022











k Desimaalimoodi
F: Kelluva desimaalipilkku
0-2-
5/4
: Pyöristä tulokset 0:aan tai kahdeksi
kymmenyssijaksi käyttämällä kelluvaa desimaalipilkkua
syöttöön ja väliaikaistuloksiin.
k Decimalfunktion
F: Flydende decimal
0-2-
5/4
: Afrund facitter til 0 eller 2 med anvendelse af
flydende decimal for indlæsning og mellemfacitter.
k Modo decimal
F: Decimal flutuante
0-2-
5/4
: Arredonda os resultados a 0 ou 2 casas
decimais, empregando o decimal flutuante para a
entrada e resultados intermediários.
k Режим округления
F: Плавающая десятичная запятая.
0-2-
5/4
: Округление результатов до нуля
или двух десятичных знаков с применением
плавающей десятичной запятой для ввода и для
промежуточных результатов.
k Tizedes mód
F: Lebegőpontos tizedes
0-2-
5/4
: Eredmények kerekítése 0 vagy 2 tizedes
jegyre, lebegőpontos tizedest alkalmazva bevitelhez és
közbenső eredményekhez.
k Režim desetinné čárky
F: Pohyblivá desetinná čárka
0-2-
5/4
: Zaokrouhlování výsledků na 0 nebo 2
desetinná místa při aplikaci pohyblivé desetinné čárky
pro vkládání a mezivýsledky.
k Tryb dziesiętnych
F: Dziesiętna zmiennopozycyjna
0-2-
5/4
: Wyniki zaokrąglone do 0 lub 2 miejsc
dziesiętnych, stosując dziesiętną zmiennopozycyjną dla
wejścia i wyników pośrednich.
(
F
)
”F”-ilmaisin ei näy näytössä.
“F” indikatoren kommer ikke frem på displayet.
O indicador “F” não aparece no mostrador.
Индикатор «F» на дисплее отсутствует.
Az “F” jelző nem jelenik meg a kijelzőn.
Indikace „F“ se na displeji neobjeví.
Wskaźnik „F” nie ukazuje się na wyświetlaczu.
5 ÷ 3 = 1.66666666…
“PRT”, “F”
5/
3=
5
166666666666
5
3
1

66666666666
÷
=
`
“PRT”, “2-
5/
3=
5
167
5/4
5
3
1

67
÷
=
`
5/
3=
5
2
“PRT”, “0-
5/4
5
3
2
÷
=
`
k Peruslaskutoimenpiteet
k Grundlæggende udregninger
k Cálculos básicos
k Основные вычисления
k Alapszámítások
k Základní výpočty
k Obliczenia podstawowe
6
2
10
124
114
0
6 ÷ 3 × 5 + 2.4 – 1 = 11.4
A
6/
3*
5+
2.4-
1=
“PRT”, “F”

0

6

3

5

2
4
1

11
4
÷
×
+
=
`
2
2
3 × 2 = 6
4 × 2 = 8
2*
*
3=
4=
K
6
K
8
K
2

2

3

6

4

8

×
××
=
`
=
`
8 × 9 = 72
5 × 6 = 30
2 × 3 = 6
48
−)
M/EX
8
72
8*
9l
5*
6m
2*
3l
U
0
5
30
0
0
2
6
0
0
48
0
0
UU
(m)A

0

0

8

9

72

5

6

30

2

3

6

48

M
M
`
×
=
M
+
×
=
M
×
=
M
+
M
Manufacturer:
CASIO COMPUTER CO., LTD.
6-2, Hon-machi 1-chome
Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan
Responsible within the European Union:
Casio Europe GmbH
Casio-Platz 1
22848 Norderstedt, Germany
www.casio-europe.com
2#*
5&
200 × 5% = 10
200
10
200

5

10

×
%
`
3#*
5&
+
315
300 + (300 × 5%) = 315
300
15
300

5

15

315

×
%
`
+`
400
5#*
20&
-
500 – (500 × 20%) = 400
500
100
500

20

100

400

×
%
`
`
30/
60&
30 = 60 × ?% ? = 50
30
50
30

60

50

÷
%
`
12-
10&
12 = 10 + (10 × ?%)
12
20
12

10

20

%
`
120+
25&
-
120
160
40
100%
25%
$120
? ($160)
? ($40)
120

25

160

40

+
%
`
`
k Muutosten tekeminen laskutoimitusta
syöttäessäsi
k Foretager ændringer, når du indtaster en
beregning
k Alterações durante a inserção de um
cálculo
k Внесение изменений по мере ввода
вычисления
k Módosítások végrehajtása számítás
bevitelekor
k Provádění změn při zadávání výpočtu
k Wprowadzanie zmian podczas wpisywania
obliczenia
2+
C
=
2
3
0
4
6
2 + 3 = 6
3
4
4
2+
-
7=
2
2
−5
2 + 7 = −5
5+
'
=
5 + 77 = 12
77
5
77
7
12
2

4

6

+
=
`
2

7

-5

+
=
`
5

7

12

+
=
`
“PRT”, “F”
k Virheet
k Erros
k Hibák
k Błędy
k Fejl
k Ошибки
k Chyby
999
´
999
´
999
´
999
100000000000
999999999999+
1=
A
1
2
3
999
999
999
999

1

1

00000000000
-----

0
E=
0
“PRT”, “F”
+
=
k Valuutan muuntaminen
k Valutaomregning
k Conversão de moedas
k Пересчет валют
k Valutaátváltás
k Převod měn
k Konwersja walut
M/EX
• Muunnosarvojen säätäminen
Esimerkki: Muuntokerroin 1 = 1,1080 US$ kohteelle
Local 1
Indstilling af omregningskurser
Eksempel: Omregningskurs 1 euro = 1,1080 $ for
Local 1
Para definir as taxas de conversão
Exemplo: Taxa de conversão 1 = U.S. $1,1080 para
Local 1
Задание обменных курсов
Пример: обменный курс 1 евро = 1,1080 доллара
США для местной валюты 1 (Local 1)
Átváltási árfolyamok beállítása
Példa: Átváltási árfolyam 1 = U.S. $1,1080 1 hazai
valutáért (Local 1)
Nastavení kurzů
Příklad: Přepočítací kurz 1 EUR = 1,1080 USD pro
Local 1
Aby nastawiać kursy konwersji
Przykład: Kurs konwersji 1 EUR= 1,1080 USD dla
lokalizacji 1 (Local 1)
“EXCH”, “PRT”
1A
2&(SET)
(Kunnes ”SET” näkyy.)(Indtil SET kommer frem.)
(Até que SET apareça.)(пока не появится индикация
«SET»)(Amíg SET meg nem jelenik.)(Až se objeví SET.)
(Aż do ukazania się „SET”.)

/


6(7
3m(Local 1)
1.1080*&(SET)

0

#----------------
#1--------1

10800
* Arvoa 1 suuremmille kursseille voit syöttää maksimi
kuusi numeroa. Arvoa 1 pienemmille kursseille
voit syöttää maksimi 8 numeroa, mukaanlukien
kokonaisosan 0 ja etunollat (vaikkakin ainoastaan
kuusi merkittävää lukua, laskien vasemmalta ja alkaen
ensimmäisestä ei-nollaluvusta, voidaan eritellä).
Esimerkkejä: 0,123456, 0,0123456, 0,0012345
• Voit tarkistaa senhetkisen arvon painamalla A ja sen
jälkeen m(Local 1).
* For omregningskurser på 1 eller højere, kan du
indtaste op til seks cifre. For omregningskurser,
som er lavere end 1, kan du indtaste op til 8 cifre,
inklusive 0 for heltallet og ikke-betydende nuller (selv
om kun seks betydende cifre, regnet fra venstre
og begyndende med det første ikke-nul ciffer, kan
specificeres).
Eksempler: 0,123456, 0,0123456, 0,0012345
• Det er muligt at kontrollere den aktuelt valgte
omregningskurs ved at trykke på A efterfulgt af
m(Local 1).
* Para taxas de 1 ou maiores, você pode introduzir
até seis dígitos. Para taxas menores que 1, você
pode introduzir até 8 dígitos, incluindo 0 para o dígito
inteiro e zeros não significativos (embora somente
seis dígitos significativos, contados da esquerda e
começando com o primeiro dígito não zero, possam
ser especificados).
Exemplos: 0,123456, 0,0123456, 0,0012345
• Você pode verificar a taxa definida atualmente
pressionando A e, em seguida, m(Local 1).
* Если курс 1 и выше, можно ввести до 6 цифр.
Если курс ниже 1, можно ввести до 8 цифр,
включая 0 в качестве целого и начальные ноли
(но не более 6 значащих цифр, считая слева с
первой цифры, отличной от ноля).
Примеры: 0,123456, 0,0123456, 0,0012345
Для проверки выставленного к настоящему
моменту курса можно нажать на A, а затем на
m(Local 1).
* 1 vagy nagyobb árfolyamoknál legfeljebb hat
számjegyet adhat meg. 1-nél kisebb értékeknél
legfeljebb 8 számjegyet adhat meg, beleértve az
egész számjegyhez való 0-t és a vezető nullákat
(csak hat értékes jeggyel, balról számítva és az első
nem nulla számjeggyel kezdve adható meg).
Példák: 0,123456, 0,0123456, 0,0012345
Ellenőrizheti az éppen hozzárendelt árfolyamot az
A, majd a m(Local 1) gomb megnyomásával.
* Pro kurzy 1 a vyšší lze vložit až šest míst. Pro
kurzy menší než 1 lze vložit až 8 míst včetně 0 na
integerovém místě (před desetinnou čárkou) a nuly
na čele za desetinnou čárkou (lze specifikovat pouze
šest platných míst počítáno zleva a započato na
prvním nenulovém místě).
Příklady: 0,123456, 0,0123456, 0,0012345
Nastavený kurz lze zkontrolovat stisknutím A a poté
m(Local 1).
* Dla kursów z 1 lub większych, możesz wprowadzać
do sześciu cyfr. Dla kursów mniejszych niż 1, możesz
wprowadzać do 8 cyfr, włącznie z 0 dla cyfr liczb
całkowitych i pierwszych zer (niemniej jednak może
być wyszczególnione jedynie sześć cyfr znaczących,
liczonych od lewej strony i rozpoczynających się od
cyfry, która nie jest zerem).
Przykłady: 0,123456, 0,0123456, 0,0012345
Możesz sprawdzić obecnie nastawiony kurs
naciskając A, a następnie m(Local 1).
Valuutan muunnosarvo/Omregningskurs/Taxa de
conversão/Обменный курс/Átváltási árfolyam/
Kurz/Kurs konwersji
= 1, Local 1 (USD) =1.1080, Local 2 (GBP) = 0.8320
100 USD ? (90.25)
1A
21#m(Local 1)
3M()
4m(Local 1)

/



110 GBP? (91.52)
1A
2110M()
3l(Local 2)

/


100 USD GBP? (75.09)
1A
21#m(Local 1)
3l(Local 2)

/


/
/
“EXCH”, “PRT”, “2-
5/4

0

100
#1--------1

10800
90

25
100
L
÷
=
L
÷

0

110
#2-------0

832000
91

52
×
=
L

0

100
#1--------1

10800
90

2527075812
#2-------0

832000
75

09
L
÷
=
×
=
L
k Verolaskut
k Afgiftsudregninger
k Cálculos de impostos
k Налоговые вычисления
k Adószámítások
k Daňové výpočty
k Obliczanie podatków
• Veroarvon määrääminen
Esimerkki: Veroarvo = 10%
Fastsættelse af en afgiftsprocent
Eksempel: Afgiftsprocent = 10%
Para definir uma taxa de imposto
Exemplo: Taxa de imposto = 10%
Задание ставки налога
Пример: ставка налога 10 %
Az adókulcs beállítása
Példa: Adókulcs = 10%
Nastavení výše daně
Příklad: výše daně = 10%
Aby nastawiać stopę podatkową
Przykład: Stopa podatkowa = 10%
“PRT”
1A
2&(SET)

7$;


6(7

0

#----------------
#-------------10

%
T
3S10&(SET)
(Kunnes ”SET” näkyy.)(Indtil SET kommer frem.)
(Até que SET apareça.)(пока не появится индикация
«SET»)(Amíg SET meg nem jelenik.)(Až se objeví SET.)
(Aż do ukazania się „SET”.)
• Voit tarkistaa senhetkisen arvon painamalla A ja sen
jälkeen S.
• Det er muligt at kontrollere den aktuelt valgte
afgiftsprocent ved at trykke på A efterfulgt af S.
• Você pode verificar a taxa definida atualmente
pressionando A e, em seguida, S.
Заданную ставку можно проверить нажатием на
A, а затем на S.
Ellenőrizheti az éppen beállított adókulcsot az A,
majd a S gomb megnyomásával.
Právě nastavenou výši daně lze zkontrolovat
stisknutím A a poté S.
Możesz sprawdzić obecnie wyszczególnioną stopę
podatkową, naciskając A, a następnie S.
Veroarvo/Afgiftsprocent/Taxa de imposto/Cтавка
налога/Adókulcs/Výše daně/Stopa podatkowa =
10%
A
150S
S

7$;


7$;
*
1
*
2
A
110T
T

7$;
²


7$;
*
3
*
2
*
1
*
3
“PRT”, “2-
5/4

0

150

10

15

00
165

00
T
%
T
T
+
T

0

110

10

10

00
100

00
+
T
%
T
T
T
*
1
Veroton hinta/Pris-uden-afgift/Preço menos imposto/
цена без налога/Ár – adó/Cena bez daně/Cena bez
podatku
*
2
Vero/Afgift/Imposto/налог/Adó/Daň/Podatek
*
3
Verollinen hinta/Pris-med-afgift/Preço mais imposto/
цена с налогом/Ár + adó/Cena s daní/Cena z
podatkiem
k Kustannukset (C), myyntihinta (S), voitto
(M), voittosumma (MA)
k Omkostning (C), salgspris (S), fortjeneste
(M), fortjeneste (beløb) (MA)
k Custo (C), preço de venda (S), margem
(M), quantia da margem (MA)
k Стоимость (C), продажная цена (S),
розничная наценка (M), сумма
розничной наценки (MA)
k Költség (C), eladási ár (S), haszonkulcs
(M), haszonkulcs mértéke (MA)
k Náklady (C), prodejní cena (S), marže (M),
hodnota marže (MA)
k Koszt (C), cena sprzedaży (S), marża (M),
kwota marży (MA)
“PRT”, “F”
S ($2000)
C ($800) M? (60%)
MA? ($1200)


0$5
1
´
200
0$5

&267
#
v

0

800

2
000

60

1
200

쏻쏻
``
M
%
MT
S? ($200)
C ($120) M (40%)
MA? ($80)


6(//

6(//

0$5

&267

0

120

40

200

40

80

쏻쏻
M
%
``
M
%
MT
S ($150)
C? ($105) M (30%)
MA? ($45)


6(//

0$5

&267

&267

0

150

30

105

30

45

``
M
%
쏻쏻
M
%
MT
k Laskutoimenpiteen selauskatselu
k For at se en udregning igen
k Revisão de um cálculo
k Просмотр вычисления
k Egy számítás áttekintése
k Kontrola výpočtu
k Przeglądanie obliczenia
“PRT”, “F”
(20 + 10 – 5) × 2 ÷ 5 = 10
• Näppäintoiminnot tallentuvat laskumuistiin silloin kun
ne syötetään.
• Yllä olevassa esimerkissä näytön vasemmalla
puolella olevat arvot tarkoittavat vaiheen numeroa.
Laskumuistiin mahtuu yhteensä 150 vaihetta.
• Selaustoimenpidettä voidaan käyttää vain
laskumuistin ensimmäisen 150 vaiheen katseluun,
vaikka vaiheita olisi useampia.
• Selaustoimenpidettä ei voi suorittaa virheilmaisimen
ollessa näytössä.
• Kun painat A:ta, tyhjentyvät kaikki vaiheet
laskumuistista ja vaiheiden laskenta alkaa uudelleen
numerosta 1.
• Tastbetjeninger kan gemmes i
udregningshukommelsen i takt med at de indtastes.
• Værdierne, der vises i venstre side af displayet i
ovenstående eksempel, repræsenterer et trinnummer.
Udregningshukommelsen kan rumme op til 150 trin.
• Review (genfremkaldning) kan kun bruges til at vise
de første 150 trin i udregningshukommelsen, selv hvis
der er flere trin.
• Review (genfremkaldning) kan ikke udføres, mens en
fejlindikator vises.
• Tryk på A sletter samtlige trin fra
udregningshukommelsen og starter trinrækkefølgen
igen fra trin 1.
• As operações de tecla são armazenadas na memória
de cálculo à medida que você as introduz.
• Os valores mostrados no lado esquerdo do visor
nos exemplos mostrados acima indicam números de
passos. A memória de cálculo pode conter até 150
passos.
• A revisão só pode ser usada para os primeiros 150
passos na memória de cálculo, mesmo que haja mais
passos.
• A revisão não pode ser realizada enquanto um
indicador de erro estiver exibido.
• Pressionar A apaga todos os passos da memória de
cálculo e reinicia a contagem de passos desde 1.
Действия клавишами сохраняются в памяти
вычисления по мере их ввода.
Значения, отображаемые в показанных выше
примерах с левой стороны дисплея, означают
номера шагов. Память вычисления рассчитана на
150 шагов.
Функция просмотра позволяют просмотреть
только первые 150 шагов, содержащиеся в памяти
вычисления, даже если их насчитывается больше.
При наличии на дисплее индикатора ошибки
применение функции просмотра невозможно.
Нажатие A приводит к удалению из памяти
вычисления всех шагов и возобновлению отсчета
шагов с 1.
A műveletsorokat a számítási memória úgy tárolja,
ahogy bevitelre kerülnek.
A kijelző bal oldalán megjelenített értékek mindegyike
a fenti példában lépésszámokat jelent. A számítási
memória 150 lépést tud tárolni.
A Review csak a számítási memóriában levő első 150
lépés megtekintésére használható, akkor is ha ennél
több lépés van.
A Review nem hajtható végre, amikor megjelenik egy
hibajelző.
A A megnyomásával lehet az összes lépést törölni
a számítási memóriából és újraindítani a számítási
lépéseket, kezdve megint 1-től.
Operace s klávesami jsou uloženy do výpočtové
paměti postupně, jak je vkládáte.
Hodnoty zobrazené na levé straně displeje ve výše
uvedených příkladech značí čísla kroků. Ve výpočtové
paměti lze uchovat až 150 kroků.
Klávesu Review lze používat ke kontrole pouze
prvních 150 kroků uložených ve výpočtové paměti i v
případě, je-li těchto kroků k dispozici více.
Operace Review nelze používat, pokud se zobrazuje
chybové hlášení.
Stisknutím A se vymažou všechny kroky z
výpočtové paměti a počítání kroků začne znovu od 1.
Operacje klawisza są stopniowo magazynowane w
pamięci obliczenia w miarę ich wprowadzania.
Wartości wyświetlane po lewej stronie w
powyższym przykładzie wskazują numery kroków.
Pamięć obliczenia może zawierać do 150 kroków
operacyjnych.
Przeglądania można użyć do wyświetlenia tylko
pierwszych 150 kroków operacyjnych w pamięci,
nawet jeśli w pamięci znajduje się więcej kroków.
Przeglądania nie można wykonać, gdy wyświetlany
jest komunikat o błędzie.
Naciśnięcie klawisza
A usuwa z pamięci obliczenia
wszystkie kroki operacyjne i powoduje wznowienie
liczenia kroków operacyjnych od 1.
• Laskutoimenpiteen selauskatselu
For et se udregningen igen
Para revisar um cálculo
Просмотр вычисления
A számítás áttekintése
Kontrola výpočtu
Aby dokonać przeglądu obliczenia
GUIDELINES LAID DOWN BY FCC RULES FOR
USE OF THE UNIT IN THE U.S.A. (not applicable
to other areas).
NOTICE: This equipment has been tested and
found to comply with the limits for a Class B digital
device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules.
These limits are designed to provide reasonable
protection against harmful interference in a residential
installation. This equipment generates, uses and can
radiate radio frequency energy and, if not installed
and used in accordance with the instructions, may
cause harmful interference to radio communications.
However, there is no guarantee that interference will
not occur in a particular installation. If this equipment
does cause harmful interference to radio or television
reception, which can be determined by turning the
equipment off and on, the user is encouraged to
try to correct the interference by one or more of the
following measures:
• Reorient or relocate the receiving antenna.
Increase the separation between the equipment
and receiver.
Connect the equipment into an outlet on a circuit
different from that to which the receiver is connected.
Consult the dealer or an experienced radio/TV
technician for help.
Caution: Changes or modification to the product not
expressly approved by CASIO could void
the user’s authority to operate the product.
F*
1







5(9

5(9

5(9

5(9

5(9

5(9
*
2
F
F
F
F
F
*
1
Kun painat F-näppäintä, suoritetaan
uudelleentarkistus alkaen ensimmäisestä
vaiheesta. Kun painat G-näppäintä, suoritetaan
uudelleentarkistus viimeisestä vaiheesta. Kukin F-
tai G-näppäimen painallus kelaa yhden vaiheen.
Jos jompaakumpaa näppäintä pidetään painettuna,
kelataan siihen saakka, kunnes vapautat sen.
*
2
REV: selaa käynnissä olevaa toimenpidettä.
• Katselutoimenpiteestä poistutaan painamalla C.
*
1
Ved at trykke på F gennemgår du fra første trin,
mens G gennemgår fra det sidste trin. Hvert tryk
F eller G ruller med et trin. Ved at holde en af
tasterne nede, ruller du, indtil du slipper dem.
*
2
REV: Genfremkaldning af en igangværende
operation.
• Indtrykning af C afslutter review-operationen.
*
1
Pressionar F inicia a revisão a partir do primeiro
passo, enquanto que pressionar G inicia a revisão
a partir do último passo. Cada pressão de F ou
de G rola um passo por vez. Mantenha uma das
teclas pressionada para obter uma rolagem rápida
até soltar a tecla.
*
2
REV: Revise a operação em andamento.
• Pressione C para sair da operação de revisão.
*
1
Нажатие на F позволяет просмотреть шаги
вычислений, начиная с первого, а нажатие на G
— начиная с последнего. Каждое нажатие на F
или G пролистывает на один шаг. Удержание
любой из этих клавиш позволяет непрерывно
пролистывать, пока вы не отпустите клавишу.
*
2
REV: выполнение операции просмотра.
При нажатии на C операция просмотра
прекращается.
*
1
A F megnyomására az átnézés az első lépéstől
kezdve történik, míg a G megnyomására az
utolsó lépéstől. A F, illetve a G minden egyes
megnyomása egy lépésnyit gördít. Bármelyik gomb
nyomva tartásával folyamatosan görgethet, amíg fel
nem engedi azt.
*
2
REV: Visszanézési művelet folyamatban.
A C gomb megnyomásával kilép az átnézés
műveletből.
*
1
Stisknutím F provedete kontrolu od prvního
kroku, zatímco stisknutím G provedete kontrolu od
posledního kroku. S každým stisknutím F nebo G
se posunete o jeden krok. Když některé z tlačítek
přidržíte stisknuté, budou se kroky procházet, dokud
je neuvolníte.
*
2
REV: Probíhá operace kontroly.
Stisknutím C opustíte operaci procházení.
*
1
Naciśnięcie przycisku F umożliwia przeglądanie
od pierwszego kroku operacyjnego, a przycisku
G — od ostatniego kroku operacyjnego. Każde
naciśnięcie przycisku F lub G pozwala przewijać
o jeden krok operacyjny. Przytrzymanie dowolnego
z tych klawiszy umożliwia przewijanie do czasu
puszczenia przycisku.
*
2
REV: Sprawdź trwającą operację.
Naciśnięcie C wywołuje zakończenie operacji
przeglądania.
• Laskutoimenpiteen muokkaus
Redigering af en udregning
Para editar um cálculo
Редактирование вычисления
Egy számítás szerkesztése
Změna výpočtu
Aby edytować obliczenie
(20 + 10 – 5) × 2 ÷ 5 = 10 @ (20 – 5 – 5) × 3 ÷ 5 = 6
F







5(9
5(9
5(9
5(9
5(9


&57


&57
&57





5(9


5(9
5(9




5(9


c*
1
*
2
-*
3
c*
4
F
c
5*
3
c
F
F
c
3c
F
F*
5
*
6
*
1
Paina c, kun vaihe, jota haluat korjata, on
näkyvissä.
*
2
CRT-ilmaisin on näytöllä, kun laskumuistin
muokkaus on otettu käyttöön.
*
3
Voit muokata arvoja ja komentopainikkeiden
toimintoja (+, -, *, /).
*
4
Kun olet suorittanut muutokset, paina uudelleen
c.
*
5
Kelaa viimeiseen vaiheeseen ja tarkasta uusi tulos.
*
6
Tulos syntyy aina laskutoimenpiteestä. Et voi
muuttaa tulosta vain uutta numeroa syöttämällä.
• Voit tehdä niin paljon muutoksia kuin
haluat, kun painat c-näppäintä kerran
muokkaustoimenpiteen aloittamiseksi ja sitten vielä
kerran muokkaustoimenpiteen lopettamiseksi.
Muista painaa c-näppäintä poistuaksesi
muokkaustoimenpiteestä, kun olet tehnyt haluamasi
muutokset.
• Kun muokkaat laskutoimenpiteen sisältöä, voimassa
olevat pyöristys- ja kymmenyslukuasetukset
vaikuttavat kaikkiin laskumuistissa oleviin vaiheisiin.
• Jos ilmenee virhe syöttäessäsi tai muokatessasi
laskutoimenpidettä, kaikki vaiheet tyhjentyvät
laskumuistista eikä niitä voi selata.
• Laskutoimituksen nopeus riippuu laskumuistissa
olevien vaiheiden lukumäärästä.
*
1
Tryk c, mens det trin, du vil ændre, er angivet.
*
2
CRT-indikatoren ses i displayet, mens
udregningshukommelsesredigering muliggøres.
*
3
Du kan redigere værdier og kommandoknaptryk
(+, -, *, /).
*
4
Tryk c igen, når du har udført de ønskede
ændringer.
*
5
Rul til det sidste trin for at kontrollere det nye facit.
*
6
Facit frembringes altid ved udregning. Det er ikke
muligt at ændre det ved at indtaste en værdi.
• Du kan lave lige så mange ændringer, som du
ønsker, så længe du trykker på c én gang for
at starte redigeringsdriften og så igen for at afslutte
redigeringen. Glem ikke at trykke på c for at
forlade redigeringen, når du har foretaget de ønskede
ændringer.
• Når du redigerer indholdet af en udregning, vil de
nuværende indstillinger for afrunding og decimaltegn
påvirke det nye udregningsfacit.
• Hvis der opstår en fejl, mens De indtaster en
udregning eller under redigering af en udregning, vil
samtlige trin blive slettet fra udregningshukommelsen
og kan ikke kaldes frem igen.
• Udregningshastighed afhænger af antallet af trin
akkumuleret i udregningshukommelsen.
*
1
Pressione c enquanto o passo que você deseja
corrigir é exibido.
*
2
O indicador CRT aparece no mostrador enquanto
uma edição da memória de cálculo está ativada.
*
3
Você pode editar valores e operações com teclas de
comando (+, -, *, /).
*
4
Depois de fazer as mudanças desejadas, pressione
c novamente.
*
5
Role para o último passo para verificar o novo
resultado.
*
6
O resultado é sempre produzido pelo cálculo. Você
não pode mudá-lo introduzindo um valor.
• Você pode fazer tantas mudanças quanto quiser,
contanto que pressione c uma vez para iniciar a
operação de edição e mais uma vez para terminar a
operação de edição. Não se esqueça de pressionar
c para sair do modo de edição depois de fazer as
mudanças desejadas.
• Ao editar o conteúdo de um cálculo, os ajustes atuais
de arredondamento e casas decimais afetam o novo
resultado do cálculo.
• Se ocorrer um erro enquanto você estiver
introduzindo um cálculo ou editando um cálculo, todos
os passos serão apagados da memória de cálculo e
não poderão ser revisados.
• A velocidade de cálculo depende do número de
passos na memória de cálculo.
*
1
Нажать на c, когда отображается
исправляемый шаг.
*
2
Пока допускается редактирование выражения
с помощью памяти вычисления, на дисплее
находится индикатор «CRT».
*
3
Возможно редактирование значений и действий
командными клавишами (+, -, *, /).
*
4
По окончании внесения нужных изменений
повторно нажать на c.
*
5
Для просмотра нового результата перейти к
последнему шагу.
*
6
Результат всегда получается из вычисления.
Изменить результат вводом значения
невозможно.
Вы можете внести любое количество
изменений, нажимая c для входа в режим
редактирования и нажимая ее еще раз для
выхода из режима редактирования. Не
забывайте нажимать c для выхода из режима
редактирования после изменения необходимых
значений.
При редактировании вычисления текущие
режим округления и число десятичных знаков
распространяются на результат нового
вычисления.
В случае ошибки во время ввода или
редактирования выражения из памяти
вычисления удаляются все шаги, и их просмотр
становится невозможным.
Скорость вычисления зависит от количества
шагов в памяти вычисления.
*
1
Nyomja meg: c a módosítani kívánt lépés
megjelenítésekor.
*
2
A CRT jelzés csak addig látható a kijelzőn, amíg a
számítási memória szerkesztése lehetséges.
*
3
Szerkesztheti az értékeket és a parancsgomb
műveleteket (+, -, *, /).
*
4
Miután elvégezte a kívánt módosítást, ismét nyomja
meg: c.
*
5
Az eredmény ellenőrzéséhez lépjen az utolsó
lépésre.
*
6
A végeredmény csak számításból eredhet, beírással
megváltoztatni nem lehet.
Akármennyi változtatást elvégezhet: a szerkesztési
művelet indításához nyomja meg a c gombot
egyszer, majd a szerkesztési művelet befejezéséhez
még egyszer. A kívánt érték megváltoztatása után
nyomja meg a c gombot a szerkesztésből való
kilépéshez.
Amikor egy számítás eredményét szerkeszti, a
pillanatnyi kerekítési és tizedes jegy beállítások
befolyásolják az új számítási eredményt.
Ha a számítás bevitelekor vagy szerkesztésekor hiba
történik, akkor az összes lépés véglegesen törlődik a
számítási memóriából és a bevitt adatokat már nem
lehet visszanézni.
A számítás gyorsasága a számítási memóriában levő
lépések számától függ.
*
1
Stiskněte c, když je zobrazen krok, který chcete
opravit.
*
2
Indikace CRT je zobrazena na displeji, když je
možno provádět změny ve výpočtové paměti.
*
3
Můžete upravovat hodnoty a klávesové operace
příkazů (+, -, *, /).
*
4
Jestliže jste ukončili provádění změn, stiskněte
znovu c.
*
5
Přejděte na poslední krok, abyste mohli zkontrolovat
nový výsledek.
*
6
Výsledek je vždy produkován výpočtem. Nelze jej
změnit pouze vložením hodnoty.
Můžete provádět tolik změn, kolik budete chtít, jen
musíte stisknout c, jakmile zahájíte úpravy, a
potom znovu, jakmile úpravy ukončíte. Nezapomeňte
stisknout c pro vystoupení z režimu oprav po
provedení potřebných změn.
Jestliže opravujete obsah výpočtu, potom aktuální
zaokrouhlování a nastavení desetinných míst ovlivní
nový výsledek výpočtu.
Dojde-li k chybě během vkládání výpočtu nebo během
změny výpočtu, jsou z výpočtové paměti vymazány
všechny kroky a nelze je tedy kontrolovat.
Rychlost výpočtu záleží na počtu kroků ve výpočtové
paměti.
*
1
Naciśnij przycisk c, gdy wyświetlany jest krok,
który chcesz poprawić.
*
2
Wskaźnik CRT na wyświetlaczu podczas edycji
pamięci obliczenia jest włączony.
*
3
Możesz edytować wartości i operacje klawiszy
poleceń (+, -, *, /).
*
4
Po zakończeniu wprowadzania zmian naciśnij
ponownie przycisk c.
*
5
Przesuń się po ostatnim kroku operacyjnym, aby
sprawdzić nowy wynik.
*
6
Wynik jest zawsze dostarczany za pomocą
obliczenia. Nie możesz go zmienić wprowadzając
wartość.
Możesz wprowadzać dowolną liczbę zmian, jeżeli
naciśniesz przycisk c w celu rozpoczęcia operacji
edycji, a potem ponownie, aby zakończyć operację
edycji. Pamiętaj o naciśnięciu przycisku c, aby
wyjść z edytowania po wprowadzeniu żądanych
zmian.
Gdy edytujesz zawartość obliczenia, bieżące
ustawienia zaokrąglenia i miejsca po przecinku mają
wpływ na nowe wyniki obliczeń.
Jeśli zaistnieje błąd w trakcie wprowadzania lub
edytowania obliczenia, wszystkie kroki operacyjne są
usuwane z pamięci obliczenia i nie będzie możliwe
ponowne ich przeglądnięcie.
Prędkość obliczeń zależy od liczby kroków w pamięci
obliczenia.
k Laskumuistin sisällön tulostaminen
• Paina j tulostaaksesi toimenpiteet ja
laskutoimitusten tulokset. j-toiminnon
ensimmäinen rivi on ”• •••0••••.
• Lopeta tulostaminen painamalla uudestaan j
tai A.
k Udskrift af udregningshukommelsens
indhold
• Tryk j for at udskrive operationer
og udregningsfacitter. Den første linje i en
j-operation vil være “• •••0••••.
• Tryk j eller A igen for at standse udskriften.
k Impressão do conteúdo da memória de
cálculo
• Pressione j para imprimir operações e
resultados de cálculos. A primeira linha de uma
operação de j será “• •••0••••.
• Para interromper a impressão, pressione j
novamente ou A.
k Распечатка содержимого памяти
вычисления
Чтобы распечатать операции и результаты
вычислений, нажмите на j. При выполнении
операции j первая строка выглядит так:
«••••0••••».
Чтобы прервать печать, повторно нажмите на
j или нажмите на A.
k Számítási memória tartalmának
kinyomtatása
Nyomja meg: j, hogy a műveletek és
számítások eredményeit kinyomtassa. A j
művelet első sora “••••0••••” lesz.
A nyomtatás megállításához nyomja meg ismét:
j vagy A.
k Tisk obsahu paměti výpočtů
Stisknutím j vytisknete operace a výsledky
výpočtů. První řádek operace j bude
••••0••••“.
Tisk zastavíte opětovným stisknutím j nebo
A.
k Drukowanie zawartości pamięci obliczenia
Naciśnij przycisk j, aby wydrukować wyniki
operacji i obliczeń. Pierwszą linią operacji j
będzie „••••0••••”.
Aby zatrzymać drukowanie, naciśnij ponownie
przycisk j lub przycisk A.
/