Casio FR-2650RC Používateľská príručka

Značka
Casio
Model
FR-2650RC
Typ
Používateľská príručka
Suomi
Muista pitää kaikki käyttöä koskevat asiakirjat lähettyvillä
tulevaa tarvetta varten.
Tärkeitä varotoimenpiteitä
Ilmoitus ”P--Error” ilmoittaa paperitukoksesta. Korjaa ongelma
mahdollisimman pian.
Jos käynnissä oleva tulostus pysähtyy, paina v:ta tai
RESET-näppäintä tilanteen selvittämiseksi. Tästä voi seurata
satunnaisten merkkien tulostumista.
Puhdista laskin pyyhkimällä se pehmeällä, kuivalla rievulla.
Katkaise virta käytön jälkeen tai silloin kun et aio käyttää
laskinta. On parasta irrottaa johto seinäkoskettimesta, mikäli
laitetta ei tulla käyttämään pitkään aikaan.
Tämän ohjekirjasen sisältö saattaa muuttua ilman erillistä
ilmoitusta.
CASIO COMPUTER CO., LTD. ei kanna vastuuta kolmannen
osapuolen esittämistä menetyksistä tai vaateista, jotka ovat
saattaneet johtua tämän laitteen käytöstä.
Virran saanti
Käytä laskimen virtalähteenä ainoastaan erityistä AC-sovitinta.
k Käyttö vaihtovirralla
Ota sovitin irti pistorasiasta silloin kun et käytä laskinta.
Muun sovittimen kuin AD-A60024-mallin (joko laitteen mukana
toimitetun tai muulla tavalla hankitun) käyttö voi vahingoittaa
laskinta.
k Automaattinen virrankatkaisutoiminto
Automaattinen virrankatkaisutoiminto: Noin 30 minuutin kuluttua
viimeisestä tulostus- tai näppäintoimenpiteestä.
Jos automaattinen virrankatkaisu katkaisee virran kesken
laskutoimituksen, laita laskin takaisin päälle painamalla
v(ON).
k Varmuusparisto
Laskimessasi on valmiiksi yksi CR2032-litiumparisto, jonka
avulla laskimeen tallennetut tiedot pysyvät tallessa, kun laskin
ei ole liitetty AC-virtalähteeseen. Varmuusparisto on vaihdettava
noin 22 kuukauden välein, jotta muistiin tallennetut tiedot eivät
häviä, jos laskimessa ei ole virtalähdettä.
Pidä paristo pienten lasten ulottumattomissa. Jos joku
vahingossa nielaisee pariston, ota heti yhteys lääkäriin.
k Nollausnäppäin (RESET)
RESET-näppäimen painaminen tyhjentää muistin. Muista
kirjoittaa erikseen talteen kaikki tärkeät säädöt ja numerotiedot
välttääksesi tahattomat tietojen häviämiset.
Kun painat laskimen takaseinässä olevaa RESET-näppäintä,
palaa laskimen toiminta normaaliin mahdollisen toimintahäiriön
sattuessa. Mikäli toiminta ei RESET-näppäintä painettaessa
normalisoidu, tulee ottaa yhteyttä myyjään tai paikalliseen
edustajaan.
Tietoja syöttömuistista
Tämän laskimen syöttömuisti muistaa yhteensä 16
näppäintoimenpidettä. Näinollen voit jatkaa näppäilyä, vaikka
toinen toimenpide olisi vielä kesken.
Tekniset tiedot
Sopiva lämpötila: 0 astetta C — 40 astetta C
Käyttövirran saanti: Vaihtovirtasovitin (AD-A60024)
Kello: Tarkkuus normaaleissa lämpötilaoloissa: ±3 sekuntia
päivässä
Tulostimen käyttöikä: Noin 200 000 riviä
Mitat: 64,7 mm (K) × 195 mm (L) × 313 mm (S) paperirullan
pidikkeet mukaanlukien
Paino:
620 g
Dansk
Sørg for at have al brugerdokumentation ved hånden til
fremtidig konsultation.
Vigtige forsigtighedsregler
Papirblokeringer angives med “P--Error”. Ret problemet så
hurtigt som muligt.
Hvis en igangværende operation standser, så tryk v eller
nulstillingsknappen RESET for at slette. Dette kan resultere i
udskrivningen af tilfældige tegn.
Rengør lommeregneren ved at tørre den af med en blød, tør
klud.
Sluk for regnemaskinen efter brugen eller hvis du ikke agter
at anvende den. Det er bedst at tage den ud af forbindelse
med stikkontakten i væggen, hvis den ikke skal anvendes i
længere tid.
Indholdet i denne brugsanvisning kan ændres uden varsel.
CASIO COMPUTER CO., LTD. påtager sig intet ansvar for
krav fra trediemand, der stammer fra anvendelse af dette
produkt.
Strømforsyning
Brug kun den angivne strømforsyning til at lade din
regnemaskine.
k Anvendelse med lysnettet
Tag adapteren ud af stikkontakten, når du ikke anvender den.
Anvendelse af andre adaptere end AD-A60024 (der medfølger
eller anskaffes som et tilvalg) kan beskadige regnemaskinen.
k Automatisk slukkefunktion
Automatisk slukkefunktion: Udløses ca. 30 minutter efter sidste
udskrift eller knaptryk.
Hvis den automatiske slukkefunktion slukker for strømmen,
mens en beregning er i gang, så tryk på v(ON), for at tænde
den igen.
k Reservebatteri
Din regnemaskine leveres med et enkelt indbygget CR2032
litiumbatteri, der leverer strøm for at bevare værdier gemt i
hukommelsen, når du lader regnemaskinen stå uden strøm. Du
skal udskifte reservebatteriet ca. én gang hver 22. måned, for at
bevare hukommelsens indhold, hvis du lader regnemaskinen stå
uden strøm.
Hold batterierne væk fra små børn. Søg øjeblikkelig lægehjælp,
hvis batterierne skulle blive slugt.
k Nulstillingsknap (RESET)
Tryk på nulstillingsknappen (RESET) sletter indholdet af
hukommelsen. Husk altid at lave separate optegnelser af alle
vigtige indstillinger og numeriske data for at gardere mod tab
af disse.
Tryk på nulstillingknappen (RESET) på bagsiden af
regnemaskinen for at genetablere normal operation, hvis
regnemaskinen ikke skulle fungere korrekt. Hvis indtrykning
af nulstillingsknappen ikke bevirker, at den normale operation
vender tilbage, bedes De rette henvendelse til den oprindelige
detailhandler eller nærmeste forhandler.
Om indlæsningsbufferen
Indlæsningsbufferen i denne regnemaskine rummer op til 16
tastbetjeninger, således at du kan fortsæte med at indtaste,
uanset om du er igang med en anden operation.
Specifikationer
Omgivelsestemperatur: 0°C til 40°C
Strømforsyning under drift: Lysnetadapter (AD-A60024)
Ur: Nøjagtighed under normal temperaturer: ±3 sekunder om
dagen
Printerens levetid: Ca. 200.000 linjer
Mål: 64,7 mm (H) × 195 mm (B) × 313 mm (D), inklusive
rulleholdere
Vægt:
620 g
Português
Certifique-se de guardar toda a documentação do usuário à
mão para futuras referências.
Precauções importantes
Congestionamentos de papel são indicados por ‘‘P--Error’’.
Corrija o problema assim que possível.
Se uma operação de impressão em andamento for
interrompida, pressione v ou o botão RESET para apagar.
Isso pode resultar na impressão de caracteres aleatórios.
Limpe a calculadora com um pano macio e seco.
Desligue a alimentação após o uso ou se você não planeja
usar a calculadora. É melhor desconectar o adaptador da
tomada elétrica se você não planeja utilizar a calculadora
durante um longo período de tempo.
O conteúdo destas instruções está sujeito a modificações sem
aviso prévio.
A CASIO COMPUTER CO., LTD. não assume nenhuma
responsabilidade por quaisquer perdas ou reclamações
provenientes de terceiros que possam resultar do uso deste
produto.
Fornecimento de energia
Use apenas o adaptador de CA especificado para alimentar a
sua calculadora.
k Operação com corrente alternada
Desconecte a ficha da tomada elétrica quando não estiver
usando a calculadora.
Usar um adaptador diferente do AD-A60024 (seja fornecido ou
obtido como opcional) pode avariar sua calculadora.
k Função desligamento automático
Desligamento automático: Acionado aproximadamente 30
minutos depois da última impressão ou operação de tecla.
Se o desligamento automático desligar a energia enquanto a
calculadora estiver funcionando, pressione v(ON) para ligar
novamente.
k Bateria reserva
A sua calculadora vem com uma bateria de litium interna
CR2032 que fornece energia para guardar os valores
armazenados na memória quando a calculadora não estiver
conectada a uma saída de energia CA. Você precisará de trocar
a bateria de backup cerca de uma vez a cada 22 meses para
manter o conteúdo da memória se você deixar a calculadora
sem energia.
Mantenha a pilha fora do alcance de crianças pequenas. Se
uma pilha for engolida, procure um médico imediatamente.
k Botão RESET
Pressionar o botão RESET apaga o conteúdo da memória.
Certifique-se de manter registros separados de todas as
configurações e dados numéricos importantes para proteger-se
contra uma perda acidental.
Pressione o botão RESET na parte posterior da calculadora
para restaurar o funcionamento normal toda vez que a
calculadora não funcionar corretamente. Se a pressão do
botão RESET não restaurar o funcionamento normal, entre
em contato com o revendedor original ou distribuidor mais
próximo.
Sobre a memória intermediária de
entrada
A memória intermediária desta calculadora armazena até 16
operações de tecla de modo que você possa continuar com uma
entrada enquanto uma outra operação esteja sendo processada.
Especificações
Faixa de temperatura ambiente: 0°C a 40°C
Operação fornecimento de energia: Adaptador de CA (AD-
A60024)
Relógio: Exatidão em temperaturas normais: ±3 segundos por
dia
Ciclo de vida da impressora: Aproximadamente 200.000 linhas
Dimensões: 64,7 mm (A) × 195 mm (L) × 313 mm (P)
(incluindo os sujeitadores do rolo)
Peso:
620 g
Русский
Обязательно храните всю пользовательскую
документацию под рукой, чтобы пользоваться ею для
справки в будущем.
Важные меры предосторожности
Индикация «P--Error» свидетельствует о замятии бумаги.
Эту проблему следует устранить как можно быстрее.
Если прерывается операция печати, нажать на v или
кнопку RESET
для сброса ошибки. В результате возможна
печать случайных символов.
Для очистки калькулятора протирать его мягкой сухой
тканью.
После работы на калькуляторе и если планируется
долго им не пользоваться, выключать калькулятор. Если
планируется долго им не пользоваться, лучше всего
отсоединить его от сетевой розетки.
Содержание инструкции может быть изменено без
предупреждения.
Фирма «CASIO COMPUTER CO., LTD.» не несет
ответственности никакого вида и не принимает
никакого рода претензий от третьей стороны в связи с
использованием данного изделия.
Питание
Для питания калькулятора используйте только указанный
сетевой адаптер.
k Работа от сети
На время неиспользования калькулятора вынимать
адаптер из розетки.
Использование любого адаптера, отличного от AD-
A60024 (поставляется в комплекте или приобретается
дополнительно), может привести к повреждению
калькулятора.
k Функция автоматического отключения
питания
Автоматическое отключение питания — активируется
примерно через 30 минут после вывода после последнего
нажатия на клавишу или завершения печати.
Если в результате автоматического отключения питание
отключается при выполнении вычисления, нажмите
v(ON), чтобы снова включить его.
k Резервная батарея
Калькулятор поставляется с установленной в нем литиевой
батареей CR2032, обеспечивающей питание для хранения
значений в памяти, когда калькулятор не подключен к
сетевой розетке. Чтобы содержимое памяти сохранялось,
когда к калькулятору не подключен источник питания,
необходимо один раз в 22 месяца выполнять замену
резервной батареи.
Хранить батарею в не досягаемом для маленьких детей
месте. Если ребенок случайно проглотил батарею,
немедленно обратиться к врачу.
k Кнопка «RESET»
Нажатие на кнопку «RESET» приводит к очистке памяти.
Во избежание случайной утраты важных данных о
настройке и числовых данных обязательно храните все
эти данные отдельно в письменном виде.
В случае нарушений в работе калькулятора для
восстановления нормального функционирования нажмите
на
кнопку «RESET» на тыльной стороне аппарата. Если к
восстановлению нормального функционирования это не
приводит, обратитесь в магазин, в котором приобретен
калькулятор, или к ближайшему торговому агенту.
О входном буфере
Входной буфер рассчитан на 16 действий клавишами,
так что ввод с помощью клавиш можно продолжать и до
окончания обработки другого действия.
Технические характеристики
Диапазон рабочих температур — 0—40°С
Питаниев рабочем режиме
сетевой адаптер (AD-A60024)
Часы
Точность при нормальной температуре: ±3 секунды
в день
Эксплуатационный ресурс принтера:
ок. 200000 строк
Размеры 64,7 мм (В)
× 195 мм (Ш) × 313 мм (Т)
(с держателями рулона)
Масса 620 г
Magyar
Minden felhasználói dokumentációt tartson kéznél későbbi
útmutatásért.
Fontos tudnivalók
A papírelakadást a ‘‘P--Error’’ jelzi. Orvosolja a problémát minél
hamarabb.
Ha egy folyamatban levő művelet leáll, a törléshez nyomja meg
a
v vagy a RESET gombot. Ennek eredménye véletlenszerű
karakterek nyomtatása lehet.
A számológép felületének tisztítását puha, száraz ronggyal
végezze.
Kapcsolja ki a tápfeszültséget használat után, illetve ha nem
tervezi használni a számológépet. A legjobb, ha kihúzza a
dugót a hálózati csatlakozó aljzatból, ha hosszú ideig nem
tervezi használni a számológépet.
A használati útmutató tartalma minden előzetes értesítés nélkül
változhat.
CASIO COMPUTER CO., LTD. nem vállal felelősséget
e termék használatából származó veszteségekért illetve
harmadik fél követeléseiért.
Energiaellátás
A számológépet csak a megadott AC adapterről táplálja.
k Működtetés hálózatról
Húzza ki az adaptert a hálózati aljzatból, amikor nem használja
a számológépet.
Az AD-A60024-től (szállított vagy opcióként beszerzett) eltérő
adapter használata károsíthatja a számológépet.
k Automatikus kikapcsolás funkció
Automatikus kikapcsolás: Körülbelül 30 perccel az utolsó
nyomtatás vagy gombnyomás után.
Ha az Automatikus kikapcsolás kikapcsolást okoz a
számolás közben, nyomja meg a v(ON) gombot az ismételt
bekapcsoláshoz.
k Szárazelem
A számológépe egy beépített CR2032 lítium elemmel
rendelkezik, amely áramellátást biztosít, hogy a számológép
memóriájában tárolt értékeket megőrizze amikor a számológépet
nincs a hálózati áramforráshoz csatlakoztatva. A szárazelemet
ki kell cserélni minden 22 hónapban, hogy megőrizze a memória
tartalmát ha a számológépet áram nélkül hagyja.
Tartsa a szárazelemet kisgyermekektől távol. Elem
lenyelésekor azonnal forduljon orvoshoz.
k RESET gomb
A RESET gomb megnyomása törli a memória tartalmát.
Győződjön meg róla, hogy külön feljegyzést tart minden
fontos beállításról és numerikus adatról a véletlen adatvesztés
megelőzésére.
Nyomja meg a számológép hátulján lévő RESET gombot,
hogy helyreállítsa a rendes működést, amikor a számológép
nem működik helyesen. Ha a RESET gomb megnyomása
nem állítja helyre a rendes működést, forduljon az eredeti
kiskereskedőjéhez vagy forgalmazójához.
A beviteli tárolóról
A számológép beviteli tárolója legfeljebb 16 billentyűműveletet
tud tárolni, így Ön folytathatja a bevitelt, miközben a gép egy
műveletet dolgoz fel.
Műszaki adatok
Környezeti hőmérséklettartomány: 0°C-tól 40°C-ig
Működtetési tápellátás:
Hálózati adapter (AD-A60024)
Óra:
Pontosság normál hőmérsékleten: ±3 másodperc napjában
Nyomtató életciklusa:
Körülbelül 200 000 sor
Méretek: 64,7 mm Ma × 195 mm Sz × 313 mm Mé,
tekercstartókkal együtt
Súly: 620 g
Česky
Veškerou uživatelskou dokumentaci si ponechte při ruce pro
budoucí použití.
Důležitá upozornění
Uvíznutí papíru oznamuje hlášení „P--Error“. Problém odstraňte
co nejdříve.
Pokud se probíhající tisková operace zastaví, zprávu smažte
stisknutím
v nebo tlačítka RESET. To může mít za následek
vytištění náhodných znaků.
Kalkulátor čistěte měkkým suchým hadříkem.
Když ukončíte práci s kalkulátorem nebo jej neplánujete již
dále používat, vypněte jej. Nejlépe je kalkulátor odpojit od sítě,
pokud jej neplánujete delší dobu používat.
Obsah tohoto návodu k použití podléhá změnám bez
upozornění.
Firma CASIO COMPUTER CO., LTD. nebere žádnou
zodpovědnost za jakékoli ztráty či nároky třetích stran, které
mohou být způsobeny používáním tohoto výrobku.
Napájení
K napájení kalkulátoru použijte určený napájecí adaptér.
k Napájení ze sítě
Když kalkulátor nepoužíváte, odpojte adaptér od sítě.
Použití jiného adaptéru než AD-A60024 (buď dodaného, nebo
získaného jako příslušenství) může kalkulátor poškodit.
k Funkce automatického vypnutí
Automatické vypnutí: Aktivuje se přibližně 30 minut od
posledního tisku nebo stisknutí klávesy.
Pokud funkce Automatické vypnutí vypne napájení během
provádění výpočtu, znovu je zapněte stisknutím tlačítka
v(ON).
k Záložní baterie
Kalkulátor je vybaven jednou vestavěnou lithiovou baterií
CR2032, která slouží k uchování hodnot uložených v paměti,
když kalkulátor není zapojen do síťové zásuvky. Pokud budete
chtít, aby zůstal obsah uložený v paměti i ve chvíli, kdy kalkulátor
ponecháte bez zásobování energií, musíte záložní baterii
vyměnit každých 22 měsíců.
Držte baterie z dosahu dětí. Pokud dojde k jejich spolknutí
neprodleně se spojte s lékařem.
k Tlačítko RESET
Stisknutím tlačítka RESET se vymaže paměť. Nezapomeňte si
všechna důležitá nastavení a numerické údaje poznamenat pro
případ, že by došlo k jejich náhodné ztrátě.
Kdykoli kalkulátor nepracuje správně, stiskněte tlačítko RESET
na zadní straně, abyste jej vrátili do normálního provozu.
Pokud stisknutí tlačítka RESET neobnoví správnou funkci
kalkulátoru, spojte se s původním nebo nejbližším prodejcem
Vašeho přístroje.
Vstupní buffer (vyrovnávací paměť)
Vstupní buffer tohoto kalkulátoru je schopen pojmout až 16
klávesových operací; toto umožňuje pokračovat ve vkládání
pomocí kláves i když je právě zpracovávána jiná operace.
Technické údaje
Rozsah provozních teplot: 0°C až 40°C
Provozní napájení:
AC adaptér (AD-A60024)
Hodiny:
Přesnost za normálních teplot: ±3 sekundy za den
Životnost tiskárny:
Přibližně 200 000 řádků
Rozměry: V 64,7 mm × Š 195 mm × D 313 mm,
včetně držáků cívky
Hmotnost: 620 g
Polski
Upewnij się, czy posiadasz całą dokumentację użytkownika, w
celu otrzymania niezbędnych informacji.
Ważne środki ostrożności
Zacięcia papieru są oznaczane przez komunikat „P--Error”. Jak
najszybciej rozwiąż problem.
Jeśli bieżąca operacja drukowania zostanie zatrzymana,
naciśnij przycisk
v lub RESET, aby wznowić działanie.
Działanie może spowodować drukowanie losowych znaków.
Do czyszczenia kalkulatora używaj suchej i miękkiej szmatki.
Wyłącz kalkulator po użyciu lub jeśli nie planujesz z niego
korzystać. Polecane jest odłączenie kabla od gniazdka
ściennego, jeśli nie planujesz korzystać z kalkulatora przez
dłuższy okres czasu.
Zawartość tej Instrukcji Obsługi może ulec zmianie bez
uprzedzenia.
Firma CASIO COMPUTER CO., LTD. nie odpowiada za żadne
straty i roszczenia przez osoby trzecie, które mogą wyniknąć
podczas użytkowania artykułu.
Zasilanie
Do zasilania kalkulatora należy używać wyłącznie określonego
zasilacza prądu zmiennego.
k Zasilanie prądem zmiennym
Wyjmij wtyczkę adaptera z gniazdka prądu zmiennego, gdy nie
używasz kalkulatora.
Używanie innego adaptera niż AD-A60024 (dostarczony z
urządzeniem lub pozyskany opcjonalnie) może uszkodzić
kalkulator.
k Funkcja automatycznego wyłączania
zasilania
Automatyczne wyłączanie zasilania: Wyzwalane około 30 minut
po ostatnim wydrukowaniu lub naciśnięciu klawisza.
Jeśli funkcja automatycznego wyłączania zasilania spowoduje
wyłączenie zasilania w trakcie operacji przeprowadzania
obliczeń, należy nacisnąć v(ON), aby włączyć je ponownie.
k Bateria pomocnicza
Kalkulator ma wbudowaną baterię litową CR2032, który
zapewnia zasilanie niezbędne do przechowywania w pamięci
wartości, gdy kalkulator nie jest podłączony do gniazda zasilania
prądem zmiennym. Baterię pomocniczą należy wymieniać raz
na około 22 miesiące, aby zachowywać zawartość w pamięci w
przypadku pozostawienia kalkulatora bez źródła zasilania.
Trzymaj baterię z dala od małych dzieci. W wypadku
połknięcia, zasięgnij natychmiast porady Twojego lekarza.
k Przycisk RESET
Naciśnięcie przycisku RESET usuwa zawartość pamięci.
Zachowaj oddzielnie kopie wszystkich ważnych ustawień i
danych numerycznych, aby zabezpieczyć się w wypadku
ewentualnej ich straty.
Naciśnij przycisk RESET, znajdujący się z tyłu kalkulatora, jeśli
kalkulator nie funkcjonuje normalnie, aby przywrócić normalne
funkcjonowanie. Jeśli naciśnięcie przycisku RESET nie
przywróci normalnego funkcjonowania, zwróć się do Twojego
dostawcy lub najbliższego sprzedawcy.
Odnośnie bufora wejściowego
Bufor wejściowy kalkulatora może posiadać do 16 operacji
klawisza, dlatego też możesz kontynuować wprowadzanie
danych, nawet gdy wykonywana jest inna operacja.
Dane techniczne
Zakres temperatury otoczenia: 0°C do 40°C
Zasilanie operacyjne:
Adapter AC (AD-60024)
Zegar:
Dokładność w normalnej temperaturze: ±3 sekundy
dziennie
Cykl życia drukarki:
Około 200 000 linii
Wymiary: 64,7 mm (wys.) × 195 mm (szer.) × 313 mm (dł.)
łącznie z uchwytami rolki
Waga: 620 g
k Ennen kuin käytät laskinta ensimmäistä
kertaa…
k Inden regnemaskinen tages i brug for
første gang...
k Antes de utilizar a calculadora pela
primeira vez...
k
Перед пользованием калькулятором в
первый раз...
k Mielőtt először használja a
számológépet…
k Před prvním použitím kalkulátoru…
k Przed rozpoczęciem używania kalkulatora
po raz pierwszy...
Ennen kuin käytät laskinta ensimmäistä kertaa, vedä alla kuvattu
erityisliuska ulos ja liitä AC-sovitin. Paina lopuksi RESET-
näppäintä.
Inden regnemaskinen tages i brug for første gang, skal du
trække det herunder beskrevne isolerende ark ud og så tilslutte
strømforsyningen. Tryk til sidst på RESET-knappen.
Antes de usar a calculadora pela primeira vez, retire a lâmina
isolante descrita abaixo, e depois conecte o adaptador de CA.
Por fim, pressione o botão RESET.
Перед пользованием калькулятором в первый раз вытяните
изолирующий лист, как описано ниже, а затем подключите
сетевой адаптер. В заключение нажмите на кнопку «RESET».
Mielőtt először használja a számológépet, húzza ki az alább leírt
szigetelő lapot, és csatlakoztassa az AC adaptert. Végül nyomja
meg a RESET gombot.
Před prvním použitím kalkulátoru vytáhněte izolační proužek
popsaný níže a připojte napájecí adaptér. Nakonec stiskněte
tlačítko RESET.
Przed użyciem kalkulatora po raz pierwszy wyciągnij arkusz
izolacyjny zgodnie z poniższym opisem, a następnie podłącz
zasilacz AC. Naciśnij przycisk RESET.
Vedä eristysliuska ulos nuolen osoittamaan
suuntaan.
Træk det isolerende ark ud i retningen vist med
pilen.
Puxe a lâmina isolante na direção indicada pela
seta.
Вытащить изолирующий лист в направлении,
показанном стрелкой.
Húzza ki a szigetelő lapot a nyíl irányába.
Vytáhněte izolační proužek ve směru, jak
ukazuje šipka.
Wyciągnij arkusz izolacyjny w kierunku oznaczonym przez strzałkę.
Irrota paperileikkuri ja poista sitten musterullan lähetysteippi.
Fjern papirskæreren, og fjern så blækrullens transporttape.
Remova o cortador de papel e depois a fita de transporte do
rolo de tinta.
Выньте линейку отрыва бумаги, а затем выньте
транспортировочную ленту красочного валика.
Távolítsa el a papírvágót, majd távolítsa el a tintahenger
szállítási szalagját.
Vyjměte řezačku papíru a poté odstraňte přepravní pásku
inkoustového válce.
Wyciągnij przecinacz do papieru, a następnie usuń taśmę
transportową rolki z atramentem.
Musterullan lähetysteippi/Blækrullens transporttape/Fita de
transporte do rolo de tinta/
Транспортировочная лента
красочного валика
/
Tintahenger szállítási szalag
/
Přepravní páska
inkoustového válce
/
Taśma transportowa rolki z atramentem
Paperileikkuri/Papirskærer/Cortador de papel/
Линейка отрыва
бумаги
/
Papírvágó
/
Řezačka papíru
/
Przecinacz do papieru
k Varmuuspariston vaihtaminen
k Udskiftning af reservebatteriet
k Troca da pilha reserva
k
Замена резервной батареи
k A szárazelem cseréje
k Výměna záložní baterie
k Wymiana baterii pomocniczej
1.
2. Aseta ohut, teräväkärkinen ei-metallinen
esine (esimerkiksi hammastikku)
reikään ja irrota vanha paristo. Älä käytä
lyijykynää.
Sæt et tyndt, ikke-metallisk objekt (som
for eksempel en tandstikker) ind i hullet
og fjern det gamle batteri. Anvend ikke
en blyant med blystift.
Insira uma objeto pontudo não metálico (como um palito de
dentes) no orifício e retire a pilha usada. Não use um lápis
com grafite.
В углубление вставить предмет с тонким концом (типа
зубочистки) и извлечь старую батарею. Графитовый
карандаш не вставлять.
Illeszzen be a résbe egy kihegyezett nem fémes tárgyat
(például fogpiszkálót), és vegye ki a régi szárazelemet. Ne
használjon grafitceruzát.
Vložte tenký špičatý nekovový předmět (jako např. párátko)
do otvoru a vyjměte baterii. Nepoužívejte vodivou tužku.
Włóż cienki, ostry, niemetalowy przedmiot (jak wykałaczka)
do otworu i wyjmij starą baterię. Nie używać ołówka.
3. Pyyhi uuden pariston pinta pehmeällä, kuivalla
rievulla.
Asenna se laskimeen niin, että sen
positiivinen puoli (+) on ylöspäin.
Tør overfladen af det nye batteri af med en
blød, tør klud.
Sæt det i regnemaskinen med den positive
(+) side opad.
Limpe a superfície da pilha nova com um pano macio e seco.
Coloque a pilha na calculadora de modo que o seu lado
positivo (+) fique virado para cima.
Поверхность новой батареи протереть мягкой сухой
тканью.
Вставить батарею в калькулятор положительной
стороной (+) вверх.
Törölje le az új szárazelem felületét puha, száraz ruhával.
Helyezze be a számológépbe, hogy a pozitív (+) oldala felfelé
nézzen.
Otřete povrch nové baterie měkkým suchým hadříkem.
Vložte baterii do kalkulátoru kladnou (+) stranou nahoru.
Wytrzyj powierzchnię nowej baterii miękką, suchą szmatką.
Włóż ją do kalkulatora tak, aby jej strona dodatnia (+) była
zwrócona do góry.
4.
5. Varmista, että AC-sovitin on liitetty ja paina RESET-
näppäintä.
Når du har bekræftet, at strømforsyningen er sat til, skal du
trykke på RESET-knappen.
Depois de confirmar que o adaptador de CA está conectado,
pressione o botão RESET.
Убедившись в том, что сетевой адаптер подключен,
нажмите на кнопку «RESET».
Miután meggyőződött róla, hogy az AC adapter
csatlakoztatva van, nyomja meg a RESET gombot.
Jakmile potvrdíte připojení napájecího adaptéru, stiskněte
tlačítko RESET.
Po potwierdzeniu, że zasilacz AC jest podłączony, naciśnij
przycisk RESET.
k Käyttö vaihtovirralla
k Anvendelse med lysnettet
k Operação com corrente alternada
k
Работа от сети
k Működtetés hálózatról
k Napájení ze sítě
k Zasilanie prądem zmiennym
AD-A60024
1
3
2
“ON”
k Väritelan vaihto
k Hvordan der skiftes farvevalse
k Substituição do rolo de tinta
k Замена красочного валика
k A festékhenger cseréje
k Výměna inkoustové rolky
k Wymiana taśmy barwiącej
Mukana toimitettava tuote/Inkluderet genstand/Item incluído/
Прилагается/Tartozék/Balení obsahuje/Uwzględniona pozycja:
MS37901
Vaihtoehto/Valgmulighed/Opcional/Дополнительно/Opció/
Příslušenství/Opcja: IR-40T
1 32
k Paperirullan asetus
k Isætning af papirrullen
k Colocação do rolo de papel
k Установка рулона бумаги
k A papírtekercs betöltése
k Nasazení papírové rolky
k Wkładanie rolki papieru
12
34
58mm
×
80mm MAX
φ
“ON”
k Tulostuksen kytkentä ja katkaisu
k Skift mellem udskrivning og
ikke-udskrivning
k Comutação entre impressão e sem
impressão
k
Переключение между режимами с
печатью и без печати
k Átkapcsolás nyomtatás és nem nyomtatás
között
k Přepínání mezi tiskem a bez tisku
k Komutacja pomiędzy drukowaniem i
niedrukowaniem
k Ainoastaan laskutoimitusten tulosten
tulostaminen
k Udskriver udelukkende facitter
k Impressão apenas dos resultados dos
cálculos
k Распечатка только результатов
вычислений
k Csak a számítási eredmények nyomtatása
k
Tisk pouze výsledků výpočtů
k Drukowanie jedynie wyników obliczenia
Esimerkki:
Exemplo:
Példa:
Przykład:
Eksempel:
Пример:
Příklad:
123
456
389
260
450
-
)
“ON”, “F”
123
579
190
190
450
190
450
123
z
456
z
389
-
:
260
z
:





*
* Näytössä on myös vaiheilmaisin.
Ilmaisimia ei ole esitetty kaikissa tämän Käyttäjän oppaan
esimerkkinäytöissä.
* En trinindikator vises også på displayet.
Indikatorer vises ikke i nogle af displayeksemplerne i denne
brugervejledning.
* Um indicador de passo também aparece no mostrador.
Indicadores não aparecem em algumas das exibições de
exemplos deste guia do usuário.
*
На дисплее также отображен индикатор шага.
В некоторых примерах изображений на дисплее,
приведенных в данной инструкции по эксплуатации,
индикаторы не показаны.
* Lépésjelző is van a kijelzőn.
Ezez a jelzők e Felhasználói útmutató példakijelzőin nincsenek
feltüntetve.
* Indikátor kroků je také na displeji.
Indikátory se v některých příkladech zobrazení, které jsou
uvedeny v tomto návodu k obsluze, nezobrazí.
* Wskaźnik kroku operacyjnego jest również na wyświetlaczu.
Wskaźniki nie są pokazane w niektórych przykładach
przedstawionych w tej instrukcji obsługi.
k Viitenumeroiden tulostaminen
k Udskrivning af henvisningsnumre
k Impressão de números de referência
k Распечатка номеров для ссылок
k Hivatkozási számok nyomtatása
k Tisk referenčních čísel
k Drukowanie numerów odniesień
“ON”, “F”
1 # 17·11·2017
2 # 10022
17.112017
10
´
022
#17
11
2017

#10022

1
17
.
11
.
2017
:
2
1
)
22
:
k Tietoja valitsimista
k Om vælgerne
k Sobre os seletores
k
О переключателях
k A választókról
k Voliče
k Odnośnie selektorów
Toiminnon valitsin/Funktionsvælger/
Seletor de função/
Переключатель
функций
/Funkcióválasztó/
Volič funkcí/Selektor funkcji
OFF: Pois päältä.
ON: Virta päällä.
ITEM: Yhteen- ja vähennyslaskujen kokonaismäärä tuloksineen
tulostetaan painamalla : tai &. &-toimenpiteiden lukumäärä
tulostuu yhdessä tuloksen kanssa, kun painetaan G.
OFF: Strømmen er slukket.
ON: Strømmen er tændt.
ITEM: Det samlede antal additions- og subtraktionsposter
udskrives med facittet, når der trykkes på : eller &. Antallet af
&-operationer udskrives med facit, når der trykkes på G.
OFF: Desligada.
ON: Ligada.
ITEM: O número total dos itens de adição e subtração
é impresso com o resultado quando a tecla : ou & é
pressionada. O número de operações de & é impresso com o
resultado quando G é pressionado.
OFF Выключение питания.
ON Включение питания.
ITEM При нажатии на
: или & распечатывается общее
число слагаемых и вычитаемых с результатом. При нажатии
на
G распечатывается число нажатий на &.
OFF: Kikapcsolás.
ON: Bekapcsolva.
ITEM: Az összeadandó és kivonandó tételek együttes száma
kinyomtatódik az eredménnyel,
amikor megnyomja a következőt:
: vagy &.
A & műveletek száma kinyomtatódik az
eredménnyel, amikor megnyomja a
G-t.
OFF: Vypnuto.
ON: Zapnuto.
ITEM: Celkový počet sečtených a odečtených položek se
vytiskne společně s výsledkem poté, co stisknete
: nebo &.
Počet operací
& se vytiskne spolu s výsledkem, když stisknete
G.
OFF: Zasilanie wyłączone.
ON: Zasilanie włączone.
ITEM: Łączna liczba pozycji dodawania i odejmowania jest
drukowana wraz z wynikiem, jeśli naciśnięty zostanie przycisk
:
lub
&. Liczba & operacji jest drukowana wraz z wynikiem, jeśli
naciśnięty zostanie przycisk
G.
Desimaalimoodin valitsin/
Decimalfunktionsvælger/Seletor
de modo decimal/
Переключатель
режима округления
/Tizedes mód
választó
/Volič režimu desetinných
čísel
/Selektor trybu dziesiętnych
F: Kelluva desimaalipilkku.
3, 2, 0: Katkaisee määritettyyn desimaalisijaan (3, 2 tai 0),
kun oikeanpuoleinen luku on 4 tai vähemmän (0, 1, 2, 3, 4) ja
pyöristää ylöspäin, kun se on 5 tai enemmän (5, 6, 7, 8, 9).
ADD
2
: Liittää arvoihin aina kaksi desimaalisijaa.
Tärkeää
Kaikki syötetyt tiedot ja laskutoimenpiteet pyöristetään yhteen-
ja vähennyslaskua varten. Mitä tulee kerto- ja jakolaskuun,
laskutoimenpide suoritetaan syötetyin arvoin, mutta tulos
pyöristetään.
F: Flydende decimal.
3, 2, 0: Runder ned til det specificerede antal decimalpladser (3,
2 eller 0), når cifret yderst til højre er 4 eller mindre (0, 1, 2, 3, 4),
og runder op, når det er 5 eller højere (5, 6, 7, 8, 9).
ADD
2
: Tilføjer altid to decimalpladser til værdier.
Vigtigt
Ved addition og subtraktion afrundes samtlige indtastede tal og
udregninger. Ved multiplikation og division udføres udregningen
med de værdier, som indtastes, hvorefter facit rundes op.
F: Decimal flutuante.
3, 2, 0: Corta o número especificado de casas decimais (3, 2, ou
0) quando o primeiro dígito à direita for 4 ou menos (0, 1, 2, 3,
4), e arredonda quando for 5 ou mais (5, 6, 7, 8, 9).
ADD
2
: Sempre agrega duas casas decimais aos valores.
Importante
Todas as entradas e cálculos são arredondados para adição e
subtração. Para multiplicação e divisão, o cálculo é realizado com
os valores tal como introduzidos, e o resultado é arredondado.
F Плавающая десятичная запятая
3, 2, 0 Округление с недостатком до заданного количества
десятичных знаков (3, 2 или 0), если крайняя справа цифра
– это 4 или меньше (0, 1, 2, 3, 4), или с избытком, если это 5
или больше (5, 6, 7, 8, 9).
ADD
2
К значениям всегда добавляются два десятичных
знака.
Внимание
В случае сложения и вычитания все вводимые значения и
результаты округляются. В случае умножения и деления
вычисления производятся со значениями в том виде, в
каком они введены, а округляется только результат.
F: Lebegőpontos tizedes
3, 2, 0: Levágja a megadott számú tizedeseket (3, 2, vagy 0) ha
a jobboldali legszélsőbb számjegy 4 vagy kevesebb (0, 1, 2, 3,
4) és felkerekít ha 5 vagy nagyobb (5, 6, 7, 8, 9).
ADD
2
: Mindig hozzáad két tizedest az értékekhez.
Fontos
Minden bevitel és számítás összeadásnál és kivonásnál
kerekítésre kerül. Szorzásnál és osztásnál a számítás a bevitt
értékekkel történik, majd az eredmény kerekítésre kerül.
F: Pohiblivá desetinná čárka.
3, 2, 0: Provede zkrácení na zadaný počet desetinných míst (3,
2 nebo 0), když je číslice nejvíce vpravo 4 nebo menší (0, 1, 2,
3, 4), a provede zaokrouhlení nahoru, když je 5 nebo větší (5,
6, 7, 8, 9).
ADD
2
: Vždy k hodnotám připojí dvě desetinná místa.
Důležité
U sčítání a odečítání jsou všechna vložená čísla a výpočty
zaokrouhlovány. U násobení a dělení je výpočet proveden
s hodnotami tak, jak byly vloženy a výsledek je potom
zaokrouhlen.
F: Dziesiętna zmiennopozycyjna.
3, 2, 0: Ucina określoną liczbę miejsc po przecinku (3, 2 lub
0), jeśli cyfra po prawej stronie to 4 lub mniej (0, 1, 2, 3, 4) i
zaokrągla wynik do góry, jeśli cyfra to 5 lub więcej (5, 6, 7, 8, 9).
ADD
2
: Zawsze dodaje dwa miejsca po przecinku do wartości.
Ważne
Wszystkie wejścia i obliczenia są zaokrąglane dla dodawania
i odejmowania. Dla mnożnia i dzielenia, obliczenie jest
wykonywane z wprowadzonymi wartościami i wynik jest
zaokrąglany.
“PRT”, “ON”, “F”
5.
1.66666666666
5
3
1
66666666666
5
/
3
z
5 ÷ 3 = 1.66666666…
÷
=
+
“PRT”, “ON”, “2”
5.
1.67
5
3
1
67
5
/
3
z
÷
=
+
“PRT”, “ON”, “0”
5.
2.
5
3
2
5
/
3
z
÷
=
+
$1.23 + 3.21 − 1.11 + 2.00 = $5.33
123
z
321
z
111
-
2
.
z
&
1
23
3
21
1
11
2
00
5
33
+
+
+
`
1.23
4.44
3.33
5.33
5.33
“PRT”, “ON”, “ADD2
k Peruslaskutoimenpiteet
k Grundlæggende udregninger
k Cálculos básicos
k
Основные вычисления
k Alapszámítások
k Základní výpočty
k Obliczenia podstawowe
100
100
300
−200
300
300
600
900
v
1
)
z
z
3
)
z
2
)-
:
6
)z
&
5
)
z
2
)z
4
)-
:
7
)z
&
G
100
100
300
20
0
004

300
600
005

900
500
200
40
0
003

300
700
004

1
000
002

1
900

+
+
+
+
`
+
+
+
`
`

0

100.
200.
900.
1
´
000.
500.
300.
0.
1
´
900.
500.
700.
300.
G
`
500
200
−400
300
300
700
1000
1900
“PRT”, “ON
/
ITEM”, “F”
300.
`
900.
300.
`
1
´
000.
Yksikkömäärä (tulostuu ainoastaan Item-moodilla.)
Postoptælling (udskrives kun i item-indstilling.)
Contagem de itens (Impressa somente no modo de item.)
Число элементов (печатается только в режиме «Элемент»).
Tényezőszám (Csak Tényező módban nyomtatva.)
Počet položek (Vytištěno pouze v režimu položek.)
Ilość pozycji (drukowane tylko w trybie pozycji).
• Paina v, ennen kuin aloitat uuden laskutoimituksen.
::n painaminen yhteenlaskun ja vähennyslaskun aikana
tulostaa siihen mennessä saadun välivaiheen tuloksen.
&:n painaminen tulostaa tuloksen (kokonaisuudessaan) ja
lisää sen muistin kokonaissummaan. Tämä myös tyhjentää
tuloksen automaattisesti, joten voit aloittaa seuraavan
laskutoimituksen painamatta v:ta.
G:n painaminen laskee kokonaissumman. Se myös tyhjentää
automaattisesti kokonaissumman muistin.
Før du starter en ny beregning, skal du først trykke på v.
Hvis du trykker : under additions- eller subtraktionsberegning
bliver det intermediære resultat op til dette punkt udskrevet.
Hvis du trykker på &, vil resultatet (total) blive udskrevet
og lagt den til den samlede hukommelse. Dette rydder også
automatisk resultatet, så du kan begynde den næste beregning
uden at trykke v.
Hvis du trykker G, beregnes det samlede resultat. Det rydder
også automatisk den samlede hukommelse.
Antes de iniciar um cálculo novo, pressione v primeiro.
• Pressionar : durante uma adição ou subtração imprime o
resultado intermediário até o momento.
• Pressionar & imprime o resultado (total) e adiciona-o à
memória do total geral. Isso também limpa automaticamente o
resultado, para que você possa iniciar o próximo cálculo sem
pressionar v.
• Pressionar G calcula o total geral. Também limpa
automaticamente a memória do total geral.
Прежде чем начинать новые вычисления, обязательно
сначала нажмите
v.
При нажатии : в процессе выполнения сложения
или вычитания выполняется печать промежуточного
результата на данный момент.
При нажатии & выполняется печать (общего) результата
и его добавление в память полной суммы. Также при этом
результат автоматически стирается, так что вы можете
начать следующее вычисление без нажатия
v.
При нажатии G вычисляется полная сумма. Также
автоматически выполняется стирание памяти полной
суммы.
Mielőtt új számolásba kezd, győződjön meg, hogy előbb
megnyomta: v.
Összeadás vagy kivonás művelet közben a : megnyomása a
pillanatnyi részeredmény kinyomtatását eredményezi.
A & megnyomása kinyomtatja az eredményt (összeg) és
hozzáadja a végösszeg memóriához. Ez automatikusan törli
is az eredményt, így megkezdheti a következő számolást a
v
megyomása nélkül.
A G megnyomása kiszámítja a végösszeget. Ugyanakkor törli
a végösszeg memóriát is.
Před zahájením nového výpočtu nezapomeňte nejprve
stisknout
v.
Stisknutí : během výpočtu sčítání nebo odčítání vytiskne
aktuální výsledek k danému okamžiku.
Stisknutí & vytiskne výsledek (celkový) a přidá jej do paměti
celkové hodnoty. Také se tím automaticky vymaže výsledek,
takže můžete začít s dalším výpočtem, aniž byste museli
stisknout
v.
Stisknutí G vypočte celkovou hodnotu. Rovněž se tím vymaže
paměť celkové hodnoty.
Przed rozpoczęciem nowego obliczenia naciśnij przycisk v.
Naciśnięcie przycisku : podczas operacji dodawania lub
odejmowania powoduje wydrukowanie dotychczas uzyskanego
wyniku obliczenia.
Naciśnięcie przycisku & powoduje wydrukowanie wyniku
(sumy) i dodanie go do pamięci sumy ogólnej. Ponadto
powoduje automatyczne wyczyszczenie wyniku, dzięki czemu
kolejne obliczenie można rozpocząć bez naciskania przycisku
v.
Naciśnięcie przycisku G powoduje obliczenie sumy ogólnej.
Ponadto powoduje automatyczne wyczyszczenie pamięci sumy
ogólnej.
6 ÷ 3 × 5 + 2.4 − 1 = 11.4
v
6
/
3
x
5
z
2.4
z
1
-
6.
2.
12.4
11.4
0.
10.
6
3
5
10
2
4
1
÷
×
=
+
+

0

“PRT”, “ON”, “F”
2 × (−3) = −6
2
x
3
{
z
2
-
3
-6
×
=
+
2.
−3.
−6.
3 × 2 = 6
4 × 2 = 8
2
x
x
3
z
4
z
2
2
3
6
4
8
×
××
=
+
=
+
2.
2.
K
6.
K
8.
K
FI DA PT RU HU CS PL
FR-2650RC
Käyttäjän opas
Brugervejledning
Guia do Usuário
ИНСТРУКЦИЯ ПО
ЭКСПЛУАТАЦИИ
Felhasználói Útmutató
Návod k použití
Instrukcja Obsługi
93-1194000004 SA1701-A Printed in China
© 2017 CASIO COMPUTER CO., LTD.
Yksikkömääräarvo näkyy ainoastaan yhteen- ja vähennyslaskuissa.
Yksikkömäärä käynnistyy uudelleen luvusta 001, kun painat &
ja syötät toisen arvon näppäimellä
z
tai -.
Postnummerværdien vises kun for udregninger med addition
og subtraktion.
Postoptællingen begynder igen fra 001, når der trykkes på & og
indtastes en anden værdi med
z
eller -.
O valor do número de itens é exibido apenas para os cálculos
de adição e subtração.
O número de item recomeça desde 001 sempre que pressiona
& e introduz um outro valor com
z
ou -.
Число элементов отображается только для действий
сложения и вычитания.
При нажатии на & и вводе нового значения с помощью
клавиши
z
или - подсчет элементов возобновляется с 001.
A tényezőszám értéke csak az összeadás és kivonás
műveletre jelenik meg.
A tényezőszám 001-ről indul újra, amikor megnyomja a &-ot
és megad egy másik értéket a
z
vagy - segítségével.
Počet položek je zobrazen pouze pro výpočty se sčítáním a
odečítáním.
Počítání položek začíná znovu od 001, kdykoli stisknete & a
vložíte další hodnotu pomocí
z
nebo -.
Wartość ilości pozycji jest wyświetlana jedynie dla obliczeń
dodawania i odejmowania.
Zliczanie pozycji restart od 001, jeśli naciśniesz & i
wprowadzisz inną wartość z
z
lub -.
“PRT”, “ITEM”, “F”
v
150
z
220
z
1
)
-
&
i
(AVG)
150
220
10
0
003

270
90
+
+
`

0

150.
370.
270.
0.
270.
`
90.
,7
Kun Item-moodilla painat &, tulostuu kokonaismäärä
yhdessä yksikkömäärän kanssa. Jos nyt painat i, tulostuu
keskimääräinen arvo yksikköä kohden.
• Indtrykning af & i Item-indstilling udskriver slutresultatet
sammen med postoptællingen. Indtrykning af i nu udskriver
den gennemsnitlige sum pr. post.
• Pressionar & no modo de item imprime o total junto com a
contagem de itens. Logo, pressionar i imprime a quantia
média por item.
Нажатие на & в режиме «Элемент» позволяет напечатать
сумму с числом элементов. Последующее нажатие на
i
позволяет напечатать среднее значение в расчете на
элемент.
A & megnyomása a Tényező módban kinyomtatja a
végösszeget a tényezőszámmal együtt. Most az
i
megnyomása kinyomtatja a tényezőnkénti átlagösszeget.
Stisknutím & v režimu položek vytisknete celkovou sumu
včetně počtu položek. Nyní stisknutím
i vytisknete průměrnou
hodnotu na položku.
Naciśnięcie & w trybie pozycji drukuje sumę z ilością pozycji.
Aby wydrukować kwotę średnią na jedną pozycję, wystarczy
nacisnąć dodatkowo
i.
• Yksikköjen lukumäärän määrääminen
Kun syötät arvon ja painat i, lisääntyy maksimi kolme vähiten
merkittävää (oikeanpuoleista) syöttöarvon lukua yksikköjen
lukumäärään. Jos syöttöarvossa on desimaaliosa, se jätetään
pois ja ainoastaan kokonaislukua käytetään.
Esimerkki: 1234 i Lisää 234 yksikkömäärään.
1.23 i Lisää 1 yksikkömäärään.
Jos olet määrännyt yksikköjen lukumäärän, se tulostuu
vasemmalle puolelle.
• Specikation af antallet af poster
Indtastning af en værdi og indtrykning af i tilføjer op til de tre
mindst betydende (yderst til højre) cifre i indtastningsværdien
til postoptællingen. Hvis indtastningsværdien indeholder en
decimaldel, vil denne blive skåret bort og kun heltallet vil blive
anvendt.
Eksempel: 1234 i Lægger 234 til postoptællingen.
1.23 i Lægger 1 til postoptællingen.
Hvis antallet af poster er specificeret, vil det blive udskrevet til
venstre.
• Especificação do número de itens
Introduzir um valor e pressionar i adiciona até três dígitos
menos significativos (extremidade direita) do valor introduzido
para a contagem de itens. Se o valor introduzido incluir uma
parte decimal, a parte decimal será cortada e apenas o número
inteiro será usado.
Exemplo: 1234 i Adiciona 234 à contagem de itens.
1.23 i Adiciona 1 à contagem de itens.
Se especificar o número de itens, ele será impresso no lado
esquerdo.
Задание числа элементов
В результате ввода значения с последующим нажатием на
i к числу элементов прибавляется число, содержащее
максимум три младшие (самые правые) цифры введенного
значения. Если значение содержит десятичные знаки, они
отбрасываются, и прибавляется только целая часть.
Пример. 1234
i к числу элементов прибавляется 234.
1.23
i к числу элементов прибавляется 1.
Если число элементов задано, оно печатается слева.
A tényezőszám meghatározása
Érték megadása és az i megnyomása hozzáadja a bemeneti
érték három legkisebb helyi értékű (jobb oldali) jegyét a
tényezőszámhoz. Ha a bemeneti érték tartalmaz tizedes részt,
a tizedes rész le lesz vágva, és csak az egész részt fogja
használni.
Példa: 1234
i 234-et ad a tényezőszámhoz.
1.23
i 1-et ad a tényezőszámhoz.
Ha megadta a tényezőszámot, az bal oldalon kinyomtatódik.
Určení počtu položek
Vložením hodnoty a stisknutím i se provede přičtení
posledních třech nejméně významným číslic (nejvíce vpravo)
vložené hodnoty k počtu položek. Pokud vložené číslo obsahuje
desetinnou část, je desetinná část odříznuta a použito pouze
integerové číslo.
Příklad: 1234
i přičte 234 k počtu položek.
1.23
i přičte 1 k počtu položek.
Jestliže jste určili počet položek, je tento vytištěn na levé
straně.
Wyszczególnianie ilości pozycji
Wprowadzenie wartości i naciśnięcie i pozwala na dodanie
trzech najmniej znaczących cyfr (najbardziej na prawo)
wprowadzonej do ilości pozycji wartości. Jeśli wprowadzona
wartość zawiera część dziesiętną, część dziesiętna jest ucinana i
jest używana jedynie stała.
Przykład: 1234
i Dodaje 234 do ilości pozycji.
1.23
i Dodaje 1 do ilości pozycji.
Jeśli wyszczególnisz ilość pozycji, będzie ona wydrukowana
po lewej stronie.
“PRT”, “ON”, “F”
v
1234
i
1.23
i
i
234

001

235

+
+

0

0.
235
1.
,7
,7
234.
,7
k Kellon käyttö
k Uso do relógio
k
Az óra használata
k Używanie zegara
k Anvendelse af uret
k Пользование
часами
k Použití hodin
• Kellonajan ja päivämäärän tulostaminen
• Udskrivning af klokkeslæt og dato
• Impressão da data e hora atuais
Чтобы распечатать время и дату
A pillanatnyi dátum és idő nyomtatásához
Vytištění aktuálního času a data
Aby wydrukować bieżący czas i datę
“PRT”, “ON”, “F”


#0 1
18
#06-23-2017
T
T
Kun kellonaika on näkyvissä, voit vaihdella 12-tuntisen ja
24-tuntisen kellon välillä painamalla /(12/24).
Mens det aktuelle klokkeslæt vises, kan du trykke /(12/24)
for at vælge, om displayet skal vise 12-timers og 24-timers
tidsvisning.
Enquanto a hora atual estiver exibida, você pode pressionar /
(12/24) para alternar a exibição entre o formato de 12 e 24 horas.
Когда отображается текущее время, нажимая на /
(12/24), можно переключать отображение времени между
12-часовым и 24-часовым форматами.
Miközben a pillanatnyi idő van megjelenítve, megnyomhatja a
/(12/24) gombot, hogy váltson a 12 és 24 órás kijelzés között.
Při zobrazení aktuálního času je možné stisknutím /(12/24)
přepínat zobrazení mezi 12hodinovým a 24hodinovým
systémem času.
Gdy wyświetlany jest bieżący czas, możesz nacisnąć przycisk
/(12/24), aby przełączyć wyświetlanie czasu w systemie 12- i
24-godzinnym.
Seuraavassa näkyvät esimerkit näytöstä ja tulosteesta, kun
valittuna on 12-tuntinen kello.
Det følgende viser display- og udskriftseksempler, når
12-timers tidsvisning er valgt.
O seguinte mostra exemplos de exibição e impressão quando
o formato de 12 horas está selecionado.
Далее показаны примеры отображения и печати, когда
выбран 12-часовой формат.
A következő a 12 órás kijelzés eseténi kijelző és nyomtatási
példűkat mutatja.
Následuje příklad zobrazení a vytištění, když je zvolen
12hodiný systém času.
Poniżej przedstawiono przykłady wyświetlania i drukowania w
przypadku zaznaczenia opcji czasu 12-godzinnego.
#01
18
#01
18
$ 
3 
`
Tarkoittaa aamupäivää./Angiver AM./
Indica AM./
Обозначает время до полудня.
/
DE jelzése.
/
Značí AM.
/
Wskazuje czas AM.
Tarkoittaa iltapäivää./Angiver PM./Indica PM./
Обозначает время после полудня.
/
DU jelzése.
/
Značí PM.
/
Wskazuje czas PM.
• Kellonajan ja päivämäärän asettaminen
• Indstilling af klokkeslæt og dato
• Ajuste de hora e data
Чтобы выставить время и дату
Az idő és a dátum beállítása
Nastavení času a data
Aby ustawić czas i datę
“PRT”, “ON”, “F”
15. maaliskuuta 2017, 10:30 aamupäivällä
15. marts, 2017, 10:30
15 de março de 2017 10:30 AM
15 марта 2017 г., 10.30
2017. március 15, 10:30 de
15. března 2017 10:30 am
15 marca 2017 r., 10:30
1
v
2
T
3
%(SET)
103003152017*
TT
(Kunnes ”SET” näkyy.)(Indtil SET kommer frem.)(Até que SET apareça.)
(пока не появится индикация «SET»)(Amíg SET meg nem jelenik.)
(Až se objeví SET.)(Aż do ukazania się „SET”.)


0
#08
22
#03-15-2017
$ 
$ 

* Kun valittuna on 12-tuntinen kello, aamupäivän ja iltapäivän
välillä voi vaihtaa painamalla x(AM/PM).
Virheellisen arvon syöttäminen kellonaikaa ja päivämäärää
asettaessa aiheuttaa ”Error”-viestin ilmestymisen noin 0,5
sekunnin ajaksi.
* Når 12-timers tidsvisning anvendes, vil tryk her på x(AM/PM)
skifte mellem AM og PM.
Indtastning af en værdi, der er uden for det tilladte interval,
under konfiguration af indstillinger for dato og klokkeslæt vil få
meddelelsen “Error” til at blive vist i 0,5 sekunder.
* Quando o formato de 12 horas estiver sendo usado, pressionar
x(AM/PM) irá alternar entre AM e PM.
A inserção de um valor que esteja fora do intervalo permitido
durante o ajuste das configurações de data e hora fará
com que seja exibida a mensagem “Error” por cerca de 0,5
segundo.
*
Если используется 12-часовой формат отображения
времени, при нажатии здесь на
x(AM/PM) происходит
переключение обозначения времени до полудня и после
полудня.
Если при выставлении времени и даты ввести значение,
которое находится за пределами допустимого диапазона,
приблизительно на 0,5 секунды появится сообщение
«Error».
* Amikor a 12 órás kijelzést használja az x(AM/PM)
menyomása itt DE és DU között vált.
A megengedett intervallumon kívüli érték megadása az idő
és dátum beállítása közben az “Error” üzenet megjelenését
eredményezi kb 0,5 másodpecig.
* Při použití 12hodinového systému času zde stisknutím
x(AM/PM) lze přepínat mezi AM a PM.
Je-li během konfigurace času a data zadána hodnota, která je
mimo povolený rozsah, zobrazí se zpráva „Error“, a to po dobu
přibližně 0,5 sekundy.
* Jeśli używany jest system 12-godzinny, naciśnięcie przycisku
x(AM/PM) w tym miejscu spowoduje przełączanie między
godziną AM i PM.
Wprowadzenie wartości poza dopuszczalnym zakresem
podczas konfigurowania ustawień czasu i daty spowoduje
pojawienie się komunikatu „Error” przez około 0,5 s.
• Päivämääräformaatin määrittäminen
Paina päivämäärän asettamisen tai näyttämisen aikana
G(FORMAT) kelataksesi kolmen käytettävissä olevan
päivämääräformaatin läpi.
Kuukausi Päivä Vuosi KK-PP-VVVV
Päivä Kuukausi Vuosi PP-KK-VVVV
Vuosi Kuukausi Päivä VVV-KK-PP
• Specifikation af datoformatet
Tryk på G(FORMAT) under indstillingen eller angivelseen af
dato for at gennemløbe de tre disponible datoformater.
Måned dag år MM-DD-ÅÅÅÅ
Dag måned år DD-MM-ÅÅÅÅ
År måned dag ÅÅÅÅ-MM-DD
• Especificação do formato da data
Durante a definição ou exibição da data, pressione G(FORMAT)
para mudar através dos três formatos de data disponíveis.
Mês Dia Ano MM-DD-AAAA
Dia Mês Ano DD-MM-AAAA
Ano Mês Dia AAAA-MM-DD
Задание формата даты
При выставлении или отображении даты для перехода к
следующему из имеющихся трех форматов даты нажимать
на клавишу G(FORMAT).
Месяц число год ММ-ЧЧ-ГГГГ
Число месяц год ЧЧ-ММ-ГГГГ
Год месяц число ГГГГ-ММ-ЧЧ
A dátumforma megadása
A dátumbeállítás vagy kijelzés közben, nyomja meg a
G(FORMAT)-t a három rendelkezésre álló dátumformán való
végiggörgetéshez.
Hónap Nap Év HH-NN-ÉÉÉÉ
Nap Hónap Év NN-HH-ÉÉÉÉ
Év Hónap Nap ÉÉÉÉ-HH-NN
Určení formátu data
Během zobrazení nebo nastavení data stiskněte G(FORMAT).
To vám umožní cyklicky procházet tři formáty data, které jsou k
dispozici.
Měsíc Den Rok MM-DD-RRRR
Den Měsíc Rok DD-MM-RRRR
Rok Měsíc Den RRRR-MM-DD
Określanie formatu daty
Podczas ustawiania lub wyświetlania daty naciśnij przycisk
G(FORMAT), aby przejść pomiędzy trzema dostępnymi
formatami daty.
Miesiąc, dzień, rok; MM-DD-RRRR
Dzień, miesiąc, rok; DD-MM-RRRR
Rok, miesiąc, dzień; RRRR-MM-DD
k Laskutoimenpiteen selauskatselu
k For at se en udregning igen
k Revisão de um cálculo
k
Просмотр вычисления
k Egy számítás áttekintése
k Kontrola výpočtu
k Przeglądanie obliczenia
200 × 3 + 120 − 15 = 705
“PRT”, “ON”, “F”
v
2
)x
3
z
120
z
15
-
200
3
600
120
1
5
×
=
+
+

0










Näppäintoiminnot tallentuvat laskumuistiin silloin kun ne
syötetään.
Yllä olevassa esimerkissä näytön vasemmalla puolella olevat
arvot tarkoittavat vaiheen numeroa. Laskumuistiin mahtuu
yhteensä 150 vaihetta.
Selaustoimenpidettä voidaan käyttää vain laskumuistin
ensimmäisen 150 vaiheen katseluun, vaikka vaiheita olisi
useampia.
Selaustoimenpidettä ei voi suorittaa virheilmaisimen ollessa
näytössä.
• Kun painat v:ta, tyhjentyvät kaikki vaiheet laskumuistista ja
vaiheiden laskenta alkaa uudelleen numerosta 1.
Tastbetjeninger kan gemmes i udregningshukommelsen i takt
med at de indtastes.
Værdierne, der vises i venstre side af displayet i
ovenstående eksempel, repræsenterer et trinnummer.
Udregningshukommelsen kan rumme op til 150 trin.
Review (genfremkaldning) kan kun bruges til at vise de første
150 trin i udregningshukommelsen, selv hvis der er flere trin.
Review (genfremkaldning) kan ikke udføres, mens en
fejlindikator vises.
• Tryk v sletter samtlige trin fra udregningshukommelsen og
starter trinrækkefølgen igen fra trin 1.
As operações de tecla são armazenadas na memória de
cálculo à medida que você as introduz.
Os valores mostrados no lado esquerdo do visor nos exemplos
mostrados acima indicam números de passos. A memória de
cálculo pode conter até 150 passos.
A revisão só pode ser usada para os primeiros 150 passos na
memória de cálculo, mesmo que haja mais passos.
A revisão não pode ser realizada enquanto um indicador de
erro estiver exibido.
• Pressionar v apaga todos os passos da memória de cálculo e
reinicia a contagem de passos desde 1.
Действия клавишами сохраняются в памяти вычисления
по мере их ввода.
Значения, отображаемые в показанных выше примерах с
левой стороны дисплея, означают номера шагов. Память
вычисления рассчитана на 150 шагов.
Функция просмотра позволяют просмотреть только
первые 150 шагов, содержащиеся в памяти вычисления,
даже если их насчитывается больше.
При наличии на дисплее индикатора ошибки применение
функции просмотра невозможно.
Нажатие v приводит к удалению из памяти вычисления
всех шагов и возобновлению отсчета шагов с 1.
A műveletsorokat a számítási memória úgy tárolja, ahogy
bevitelre kerülnek.
A kijelző bal oldalán megjelenített értékek mindegyike a fenti
példában lépésszámokat jelent. A számítási memória 150
lépést tud tárolni.
A Review csak a számítási memóriában levő első 150 lépés
megtekintésére használható, akkor is ha ennél több lépés van.
A Review nem hajtható végre, amikor megjelenik egy hibajelző.
A v megnyomásával lehet az összes lépést törölni a
számítási memóriából és újraindítani a számítási lépéseket,
kezdve megint 1-től.
Operace s klávesami jsou uloženy do výpočtové paměti
postupně, jak je vkládáte.
Hodnoty zobrazené na levé straně displeje ve výše uvedených
příkladech značí čísla kroků. Ve výpočtové paměti lze uchovat
až 150 kroků.
Klávesu Review lze používat ke kontrole pouze prvních 150
kroků uložených ve výpočtové paměti i v případě, je-li těchto
kroků k dispozici více.
Operace Review nelze používat, pokud se zobrazuje chybové
hlášení.
Stisknutím v se vymažou všechny kroky z výpočtové paměti a
počítání kroků začne znovu od 1.
Operacje klawisza są stopniowo magazynowane w pamięci
obliczenia w miarę ich wprowadzania.
Wartości wyświetlane po lewej stronie w powyższym
przykładzie wskazują numery kroków. Pamięć obliczenia może
zawierać do 150 kroków operacyjnych.
Przeglądania można użyć do wyświetlenia tylko pierwszych
150 kroków operacyjnych w pamięci, nawet jeśli w pamięci
znajduje się więcej kroków.
Przeglądania nie można wykonać, gdy wyświetlany jest
komunikat o błędzie.
Naciśnięcie klawisza v usuwa z pamięci obliczenia wszystkie
kroki operacyjne i powoduje wznowienie liczenia kroków
operacyjnych od 1.
• Laskutoimenpiteen selauskatselu
• For et se udregningen igen
• Para revisar um cálculo
Просмотр вычисления
A számítás áttekintése
Kontrola výpočtu
Aby dokonać przeglądu obliczenia
F*
1





5(9

5(9

5(9

5(9
*
2
F
F
F
*
1
Kun painat F-näppäintä, suoritetaan uudelleentarkistus
alkaen ensimmäisestä vaiheesta. Kun painat G-näppäintä,
suoritetaan uudelleentarkistus viimeisestä vaiheesta. Kukin
F- tai G-näppäimen painallus kelaa yhden vaiheen. Jos
jompaakumpaa näppäintä pidetään painettuna, kelataan
siihen saakka, kunnes vapautat sen.
*
2
REV: selaa käynnissä olevaa toimenpidettä.
Katselutoimenpiteestä poistutaan painamalla C.
*
1
Ved at trykke på F gennemgår du fra første trin, mens G
gennemgår fra det sidste trin. Hvert tryk på F eller G ruller
med et trin. Ved at holde en af tasterne nede, ruller du, indtil
du slipper dem.
*
2
REV: Genfremkaldning af en igangværende operation.
• Indtrykning af C afslutter review-operationen.
*
1
Pressionar F inicia a revisão a partir do primeiro passo,
enquanto que pressionar G inicia a revisão a partir do
último passo. Cada pressão de F ou de G rola um passo
por vez. Mantenha uma das teclas pressionada para obter
uma rolagem rápida até soltar a tecla.
*
2
REV: Revise a operação em andamento.
• Pressione C para sair da operação de revisão.
*
1
Нажатие на F позволяет просмотреть шаги
вычислений, начиная с первого, а нажатие на
G
начиная с последнего. Каждое нажатие на
F или G
пролистывает на один шаг. Удержание любой из этих
клавиш позволяет непрерывно пролистывать, пока вы не
отпустите клавишу.
*
2
REV: выполнение операции просмотра.
При нажатии на C операция просмотра прекращается.
*
1
A F megnyomására az átnézés az első lépéstől kezdve
történik, míg a
G megnyomására az utolsó lépéstől. A F,
illetve a
G minden egyes megnyomása egy lépésnyit gördít.
Bármelyik gomb nyomva tartásával folyamatosan görgethet,
amíg fel nem engedi azt.
*
2
REV: Visszanézési művelet folyamatban.
A C gomb megnyomásával kilép az átnézés műveletből.
*
1
Stisknutím F provedete kontrolu od prvního kroku, zatímco
stisknutím
G provedete kontrolu od posledního kroku. S
každým stisknutím
F nebo G se posunete o jeden krok.
Když některé z tlačítek přidržíte stisknuté, budou se kroky
procházet, dokud je neuvolníte.
*
2
REV: Probíhá operace kontroly.
Stisknutím C opustíte operaci procházení.
*
1
Naciśnięcie przycisku F umożliwia przeglądanie od
pierwszego kroku operacyjnego, a przycisku
G — od
ostatniego kroku operacyjnego. Każde naciśnięcie przycisku
F lub G pozwala przewijać o jeden krok operacyjny.
Przytrzymanie dowolnego z tych klawiszy umożliwia
przewijanie do czasu puszczenia przycisku.
*
2
REV: Sprawdź trwającą operację.
Naciśnięcie C wywołuje zakończenie operacji przeglądania.
• Laskutoimenpiteen muokkaus
• Redigering af en udregning
• Para editar um cálculo
Редактирование вычисления
Egy számítás szerkesztése
Změna výpočtu
Aby edytować obliczenie
200 × 3 + 120 – 15 = 705 @ 200 × 4 + 120 + 25 = 945
F







5(9
5(9
5(9
5(9
5(9




&57
&57






5(9

F
c*
1
*
2
4*
3
c*
4
F
F
c
25
z
*
3
c
C
*
5
*
1
Paina c, kun vaihe, jota haluat korjata, on näkyvissä.
*
2
CRT-ilmaisin on näytöllä, kun laskumuistin muokkaus on
otettu käyttöön.
*
3
Voit muokata arvoja ja komentopainikkeiden toimintoja
(
z
, -, x, /). Kertomistoimenpide voidaan
vaihtaa jakamistoimenpiteeseen ja päinvastoin (×
÷) ja yhteenlaskutoimenpide voidaan vaihtaa
vähennystoimenpiteeksi ja päinvastoin (+ −).
Et voi kuitenkaan vaihtaa kertomistoimenpidettä
tai jakamistoimenpidettä yhteenlasku- tai
vähennystoimenpiteeseen tai päinvastoin.
*
4
Kun olet suorittanut muutokset, paina uudelleen c.
*
5
Tulos syntyy aina laskutoimenpiteestä. Et voi muuttaa tulosta
vain uutta numeroa syöttämällä.
Voit tehdä niin paljon muutoksia kuin haluat, kun
painat c-näppäintä kerran muokkaustoimenpiteen
aloittamiseksi ja sitten vielä kerran muokkaustoimenpiteen
lopettamiseksi. Muista painaa c-näppäintä poistuaksesi
muokkaustoimenpiteestä, kun olet tehnyt haluamasi muutokset.
Kun muokkaat laskutoimenpiteen sisältöä, voimassa olevat
pyöristys- ja kymmenyslukuasetukset vaikuttavat kaikkiin
laskumuistissa oleviin vaiheisiin.
Jos ilmenee virhe syöttäessäsi tai muokatessasi
laskutoimenpidettä, kaikki vaiheet tyhjentyvät laskumuistista
eikä niitä voi selata.
Laskutoimituksen nopeus riippuu laskumuistissa olevien
vaiheiden lukumäärästä.
*
1
Tryk c, mens det trin, du vil ændre, er angivet.
*
2
CRT-indikatoren ses i displayet, mens
udregningshukommelsesredigering muliggøres.
*
3
Du kan redigere værdier og kommandoknaptryk (
z
,
-, x, /). En multiplikationsoperation kan ændres
til en divisionsoperation og omvendt (× ÷), og en
additionsoperation kan ændres til en subtraktionsoperation
og omvendt (+ −). Du kan dog ikke ændre en
multiplikationsoperation eller divisionsoperation til en
additions- eller subtraktionsoperation eller omvendt.
*
4
Tryk c igen, når du har udført de ønskede ændringer.
*
5
Facit frembringes altid ved udregning. Det er ikke muligt at
ændre det ved at indtaste en værdi.
Du kan lave lige så mange ændringer, som du ønsker,
så længe du trykker på c én gang for at starte
redigeringsdriften og så igen for at afslutte redigeringen. Glem
ikke at trykke på c for at forlade redigeringen, når du har
foretaget de ønskede ændringer.
Når du redigerer indholdet af en udregning, vil de nuværende
indstillinger for afrunding og decimaltegn påvirke det nye
udregningsfacit.
Hvis der opstår en fejl, mens De indtaster en udregning eller
under redigering af en udregning, vil samtlige trin blive slettet
fra udregningshukommelsen og kan ikke kaldes frem igen.
Udregningshastighed afhænger af antallet af trin akkumuleret i
udregningshukommelsen.
*
1
Pressione c enquanto o passo que você deseja corrigir é
exibido.
*
2
O indicador CRT aparece no mostrador enquanto uma edição
da memória de cálculo está ativada.
*
3
Você pode editar valores e operações com teclas de
comando (
z
, -, x, /). Uma operação de multiplicação
pode ser transformada em uma operação de divisão e
vice-versa (× ÷), e uma operação de adição pode ser
transformada em uma operação de subtração e vice-versa (+
−). No entanto, não é possível transformar uma operação
de multiplicação ou divisão em uma operação de adição ou
subtração e vice-versa.
*
4
Depois de fazer as mudanças desejadas, pressione c
novamente.
*
5
O resultado é sempre produzido pelo cálculo. Você não pode
mudá-lo introduzindo um valor.
Você pode fazer tantas mudanças quanto quiser, contanto que
pressione c uma vez para iniciar a operação de edição
e mais uma vez para terminar a operação de edição. Não se
esqueça de pressionar c para sair do modo de edição
depois de fazer as mudanças desejadas.
Ao editar o conteúdo de um cálculo, os ajustes atuais de
arredondamento e casas decimais afetam o novo resultado
do cálculo.
Se ocorrer um erro enquanto você estiver introduzindo um
cálculo ou editando um cálculo, todos os passos serão
apagados da memória de cálculo e não poderão ser revisados.
A velocidade de cálculo depende do número de passos na
memória de cálculo.
*
1
Нажать на c, когда отображается исправляемый шаг.
*
2
Пока допускается редактирование выражения с
помощью памяти вычисления, на дисплее находится
индикатор «CRT».
*
3
Возможно редактирование значений и действий
командными клавишами (
z
, -, x, /). Умножение
можно заменить на деление и наоборот (
× ÷), а
сложение можно заменить на вычитание и наоборот (+
). Однако нельзя заменить умножение или деление на
сложение или вычитание и наоборот.
*
4
По окончании внесения нужных изменений повторно
нажать на
c.
*
5
Результат всегда получается из вычисления. Изменить
результат вводом значения невозможно.
Вы можете внести любое количество изменений, нажимая
c для входа в режим редактирования и нажимая
ее еще раз для выхода из режима редактирования.
Не забывайте нажимать
c для выхода из режима
редактирования после изменения необходимых значений.
При редактировании вычисления текущие режим
округления и число десятичных знаков распространяются
на результат нового вычисления.
В случае ошибки во время ввода или редактирования
выражения из памяти вычисления удаляются все шаги, и
их просмотр становится невозможным.
Скорость вычисления зависит от количества шагов в
памяти вычисления.
*
1
Nyomja meg: c a módosítani kívánt lépés
megjelenítésekor.
*
2
A CRT jelzés csak addig látható a kijelzőn, amíg a számítási
memória szerkesztése lehetséges.
*
3
Szerkesztheti az értékeket és a parancsgomb műveleteket
(
z
, -, x, /). Egy szorzási művelet megváltoztatható
osztási műveletre és fordítva (×
÷), aés egy összeadási
művelet megváltoztatható kivonásra és fordítva (+
−).
Ugyanakkor nem változtathat egy szorzási műveletet vagy
osztási műveletet összeadűsra vagy kivonásra és fordítva.
*
4
Miután elvégezte a kívánt módosítást, ismét nyomja meg:
c.
*
5
A végeredmény csak számításból eredhet, beírással
megváltoztatni nem lehet.
Akármennyi változtatást elvégezhet: a szerkesztési művelet
indításához nyomja meg a
c gombot egyszer, majd a
szerkesztési művelet befejezéséhez még egyszer. A kívánt
érték megváltoztatása után nyomja meg a
c gombot a
szerkesztésből való kilépéshez.
Amikor egy számítás eredményét szerkeszti, a pillanatnyi
kerekítési és tizedes jegy beállítások befolyásolják az új
számítási eredményt.
Ha a számítás bevitelekor vagy szerkesztésekor hiba történik,
akkor az összes lépés véglegesen törlődik a számítási
memóriából és a bevitt adatokat már nem lehet visszanézni.
A számítás gyorsasága a számítási memóriában levő lépések
számától függ.
*
1
Stiskněte c, když je zobrazen krok, který chcete opravit.
*
2
Indikace CRT je zobrazena na displeji, když je možno
provádět změny ve výpočtové paměti.
*
3
Můžete upravovat hodnoty a klávesové operace příkazů (
z
,
-, x, /). Operaci násobení lze změnit na operaci dělení
a naopak (×
÷), a operaci sčítání lze změnit na odečítání
a naopak (+
−). Nelze však změnit operaci násobení nebo
operaci dělení na operaci sčítání nebo odečítání, a naopak.
*
4
Jestliže jste ukončili provádění změn, stiskněte znovu c.
*
5
Výsledek je vždy produkován výpočtem. Nelze jej změnit
pouze vložením hodnoty.
Můžete provádět tolik změn, kolik budete chtít, jen musíte
stisknout
c, jakmile zahájíte úpravy, a potom znovu,
jakmile úpravy ukončíte. Nezapomeňte stisknout
c pro
vystoupení z režimu oprav po provedení potřebných změn.
Jestliže opravujete obsah výpočtu, potom aktuální
zaokrouhlování a nastavení desetinných míst ovlivní nový
výsledek výpočtu.
Dojde-li k chybě během vkládání výpočtu nebo během změny
výpočtu, jsou z výpočtové paměti vymazány všechny kroky a
nelze je tedy kontrolovat.
Rychlost výpočtu záleží na počtu kroků ve výpočtové paměti.
*
1
Naciśnij przycisk c, gdy wyświetlany jest krok, który
chcesz poprawić.
*
2
Wskaźnik CRT na wyświetlaczu podczas edycji pamięci
obliczenia jest włączony.
*
3
Możesz edytować wartości i operacje klawiszy poleceń (
z
,
-, x, /). Operacja mnożenia może być zamieniona w
operację dzielenia i vice versa (×
÷), a operacja dodawania
może być zamieniona w operację odejmowania i vice versa
(+
−). Niemniej nie można zamienić operacji mnożenia
lub dzielenia w operację dodawania lub odejmowania i vice
versa.
*
4
Po zakończeniu wprowadzania zmian naciśnij ponownie
przycisk
c.
*
5
Wynik jest zawsze dostarczany za pomocą obliczenia. Nie
możesz go zmienić wprowadzając wartość.
Możesz wprowadzać dowolną liczbę zmian, jeżeli naciśniesz
przycisk
c w celu rozpoczęcia operacji edycji, a potem
ponownie, aby zakończyć operację edycji. Pamiętaj o
naciśnięciu przycisku
c, aby wyjść z edytowania po
wprowadzeniu żądanych zmian.
Gdy edytujesz zawartość obliczenia, bieżące ustawienia
zaokrąglenia i miejsca po przecinku mają wpływ na nowe
wyniki obliczeń.
Jeśli zaistnieje błąd w trakcie wprowadzania lub edytowania
obliczenia, wszystkie kroki operacyjne są usuwane z pamięci
obliczenia i nie będzie możliwe ponowne ich przeglądnięcie.
Prędkość obliczeń zależy od liczby kroków w pamięci
obliczenia.
k Laskumuistin sisällön tulostaminen
• Paina j tulostaaksesi toimenpiteet ja laskutoimitusten
tulokset. j-toiminnon ensimmäinen rivi on ”• • • • 0 • • • •”.
Lopeta tulostaminen painamalla uudestaan j tai v.
k Udskrift af udregningshukommelsens
indhold
• Tryk j for at udskrive operationer og udregningsfacitter.
Den første linje i en j-operation vil være “• • • • 0 • • • •”.
• Tryk j eller v igen for at standse udskriften.
k Impressão do conteúdo da memória de
cálculo
• Pressione j para imprimir operações e resultados de
cálculos. A primeira linha de uma operação de j será
• • • • 0 • • • •”.
Para interromper a impressão, pressione j novamente
ou v.
k Распечатка содержимого памяти
вычисления
Чтобы распечатать операции и результаты вычислений,
нажмите на
j. При выполнении операции j
первая строка выглядит так: «
• • • • 0 • • • •».
Чтобы прервать печать, повторно нажмите на j или
нажмите на
v.
k Számítási memória tartalmának
kinyomtatása
Nyomja meg: j, hogy a műveletek és számítások
eredményeit kinyomtassa. A
j művelet első sora
• • • • 0 • • • •” lesz.
A nyomtatás megállításához nyomja meg ismét: j vagy
v.
k Tisk obsahu paměti výpočtů
Stisknutím j vytisknete operace a výsledky výpočtů.
První řádek operace
j bude „• • • • 0 • • • •“.
Tisk zastavíte opětovným stisknutím j nebo v.
k Drukowanie zawartości pamięci obliczenia
Naciśnij przycisk j, aby wydrukować wyniki operacji i
obliczeń. Pierwszą linią operacji
j będzie „• • • • 0 • • • •”.
Aby zatrzymać drukowanie, naciśnij ponownie przycisk j
lub przycisk
v.
Manufacturer:
CASIO COMPUTER CO., LTD.
6-2, Hon-machi 1-chome
Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan
Responsible within the European Union:
Casio Europe GmbH
Casio-Platz 1
22848 Norderstedt, Germany
www.casio-europe.com
GUIDELINES LAID DOWN BY FCC RULES FOR USE OF
THE UNIT IN THE U.S.A. (not applicable to other areas).
NOTICE: This equipment has been tested and found to
comply with the limits for a Class B digital device, pursuant
to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to
provide reasonable protection against harmful interference
in a residential installation. This equipment generates, uses
and can radiate radio frequency energy and, if not installed
and used in accordance with the instructions, may cause
harmful interference to radio communications. However, there
is no guarantee that interference will not occur in a particular
installation. If this equipment does cause harmful interference
to radio or television reception, which can be determined by
turning the equipment off and on, the user is encouraged to
try to correct the interference by one or more of the following
measures:
Reorient or relocate the receiving antenna.
• Increase the separation between the equipment and receiver.
• Connect the equipment into an outlet on a circuit different
from that to which the receiver is connected.
Consult the dealer or an experienced radio/TV technician
for help.
Caution: Changes or modification to the product not expressly
approved by CASIO could void the user’s authority
to operate the product.
8 × 9 = 72
– ) 5 × 6 = 30
2 × 3 = 6
48
y
v
8
x
9
q
5
x
6
w
2
x
3
q
E
8.
72.
5.
30.
0
0
0
2.
6.
0
0
48.
0
0.
0.
8
9
72
5
6
3
0
2
3
6
48
×
=
M
+
×
=
M
×
=
M
+
M
0

0

M
`
200 × 5% = 10
2
)x
5
%
200
5
10
×
%
+
200.
10.
3
)x
5
%
z
300
5
15
315
×
%
+
+
%
315.
300.
15.
300 + (300 × 5%) = 315
5
)x
20
%
-
500
20
100
400
×
%
+
%
400.
500.
100.
500 – (500 × 20%) = 400
30 = 60 × ?% ? = 50
30
/
60
%
30
60
50
÷
%
+
30.
50
30
60
100%
? (50%)
30 + 60 = ? ? = 90
30 + 60 = 60 × ?% ? = 150
30
/
60
%
z
30
60
50
90
150
÷
%
+
`
30.
150.
50.
12
? (20%)
10 ? (2)
100%
12 − 10 = ? ? = 2
12 − 10 = 10 × ?% ? = 20
12
/
10
%
-
12
10
120
2
20
÷
%
+
`
12.
20.
120.
10
s
12
z
14
z
10
12
2
20
14
4
40
`
%
=
`
=
`
10.
Δ
20.
Δ
40.
Δ
100%
25%
$480
? ($640)
? ($160)
480
x
25
e
-
480
25
160
640
160
×
%
M
%
%
160.
480.
640
080'
100%
$130
4%
? ($125)
? ($5)
130
/
4
e
-
130
4
5
125
5
÷
%
M
%
%
5.
130.
125
080'
k Muutosten tekeminen laskutoimitusta
syöttäessäsi
k Foretager ændringer, når du indtaster en
beregning
k Alterações durante a inserção de um
cálculo
k
Внесение изменений по мере ввода
вычисления
k Módosítások végrehajtása számítás
bevitelekor
k Provádění změn při zadávání výpočtu
k Wprowadzanie zmian podczas wpisywania
obliczenia
2
z
c
4
z
&
2.
3.
0.
6.
2 + 3 = 6
3
4
“PRT”, “ON”, “F”
2

4

6

+
+
`
5
z
>
z
&
5 + 77 = 12
77
5.
77.
7.
12.
5

7

12

+
+
`
k Virheet
k Erros
k
Hibák
k Błędy
k Fejl
k
Ошибки
k Chyby
999999999999 + 1 = 1000000000000
999
´
999
´
999
´
999.
1.00000000000
999999999999
z
1
z
v
1
2
3
999
999
999
999

1

1
00000000000
-----

0

E
0.
“PRT”, “ON”, “F”
+
+
k Verolaskut
k Afgiftsudregninger
k Cálculos de impostos
k
Налоговые вычисления
k Adószámítások
k Daňové výpočty
k Obliczanie podatków
• Veroarvon määrääminen
Esimerkki: Veroarvo = 10%
• Fastsættelse af en afgiftsprocent
Eksempel: Afgiftsprocent = 10%
• Para definir uma taxa de imposto
Exemplo: Taxa de imposto = 10%
Задание ставки налога
Пример: ставка налога 10 %
Az adókulcs beállítása
Példa: Adókulcs = 10%
Nastavení výše daně
Příklad: výše daně = 10%
Aby nastawiać stopę podatkową
Przykład: Stopa podatkowa = 10%
“PRT”, “ON”, “F”
1
v
2
%(SET)
(Kunnes ”SET” näkyy.)(Indtil SET kommer frem.)(Até que SET apareça.)
(пока не появится индикация «SET»)(Amíg SET meg nem jelenik.)
(Až se objeví SET.)(Aż do ukazania się „SET”.)

0
#----------------
#-------------10

%
T

7$;


6(7
3
10S
Voit tarkistaa senhetkisen arvon painamalla v ja sen jälkeen
S.
Det er muligt at kontrollere den aktuelt valgte afgiftsprocent ved
at trykke på v efterfulgt af S.
Você pode verificar a taxa definida atualmente pressionando
v e, em seguida, S.
Заданную ставку можно проверить нажатием на v, а
затем на
S.
Ellenőrizheti az éppen beállított adókulcsot az v, majd a S
gomb megnyomásával.
Právě nastavenou výši daně lze zkontrolovat stisknutím v a
poté
S.
Możesz sprawdzić obecnie wyszczególnioną stopę podatkową,
naciskając
v, a następnie S.
Veroarvo/Afgiftsprocent/Taxa de imposto/Cтавка налога/
Adókulcs/Výše daně/Stopa podatkowa = 10%
“PRT”, “ON”, “2”
v
150
S
S
0.
150
10
15
00
165
00
T
%
T
T
+
T

0


7$;

7$;
v
110
T
T
0.
110
10
10
00
100
00
+
T
%
T
T
T

0


7$;²

7$;
*
1
*
2
*
3
*
2
*
3
*
1
*
1
Veroton hinta/Pris-uden-afgift/Preço menos imposto/цена без
налога
/Ár – adó/Cena bez daně/Cena bez podatku
*
2
Vero/Afgift/Imposto/налог/Adó/Daň/Podatek
*
3
Verollinen hinta/Pris-med-afgift/Preço mais imposto/цена с
налогом
/Ár + adó/Cena s daní/Cena z podatkiem
k Kustannukset (C), myyntihinta (S), voitto
(M), voittosumma (MA)
k Omkostning (C), salgspris (S), fortjeneste
(M), fortjeneste (beløb) (MA)
k Custo (C), preço de venda (S), margem
(M), quantia da margem (MA)
k Стоимость (C), продажная цена (S),
розничная наценка (M), сумма
розничной наценки (MA)
k Költség (C), eladási ár (S), haszonkulcs
(M), haszonkulcs mértéke (MA)
k Náklady (C), prodejní cena (S), marže (M),
hodnota marže (MA)
k Koszt (C), cena sprzedaży (S), marża (M),
kwota marży (MA)
“PRT”, “ON”, “F”
S ($2000)
C ($800)
M? (60%)
MA? ($1200)
0
800
2
000
60
1
200

``
M
%
MT
v
8
)z
2
)
0
x
v


0$5
1
´
200
0$5

&267
S? ($200)
C ($120) M (40%)
MA? ($80)
0
120
40
200
40
80

M
%
``
M
%
MT
v
120
z
40
v
v
x


6(//

6(//

0$5

&267
S ($150)
C? ($105) M (30%)
MA? ($45)
0
150
30
105
30
45
``
M
%

M
%
MT
v
150
x
30
v
v
z


6(//

0$5

&267

&267
k Yksikkömäärä
k Contagem de itens
k
Tényezőszám
k Ilość pozycji
k Postoptælling
k
Подсчет
элементов
k Počet položek
“PRT”, “ON”, “F”
150
220
– 100
270
Yksikkömäärä/Postoptælling/
Contagem de itens
/Подсчет
элементов/Tényezőszám
/
Počet
položek/Ilość pozycji
Keskimääräinen arvo/
Gennemsnitsværdi/
Valor médio
/Среднее
значение/Átlagérték/
Průměrná hodnota/
Wartość średnia
v
150
z
220
z
1
)
-
i
i
(AVG)
i
150
220
10
0
003

90
003

+
+

0

150.
370.
270.
0.
003
003
,7
,7
90.
,7
/