Roland GR-55 Používateľská príručka

Značka
Roland
Kategória
Hudobné vybavenie
Model
GR-55
Typ
Používateľská príručka
Uživatelský manuál
Obsah
BEZPEČNÉ POUŽITÍ PŘÍSTROJE .......................... 4
DŮLEŽITÉ POKYNY ................................................ 5
Hlavní vlastnosti ........................................................................... 6
Nastavení 7
Příprava pro pouţití GR-55 ................................................................ 8
Zapojení ....................................................................................... 8
Za/vypnutí přístroje ....................................................................... 8
Výběr kytary nebo basy (GUITAR<->BASS) ............................... 9
Nastavení snímačů (GK SETTING) ............................................. 9
Nastavení snímače kytary................................................. 10
Nastavení snímače baskytary........................................... 11
Specifikace výstupního zařízení (OUTPUT SELECT ) ............. 12
Ladění nástroje (funkce Tuner) .................................................. 13
Quick Start 15
Výběr a hraní zvuky.......................................................................... 16
Nastavení výstupní úrov ........................................................ 16
Výběr zvukového patche ............................................................ 16
Hra na kytaru .............................................................................. 17
Vytvoření vlastního zvuku .......................................................... 18
Pouţití funkce EZ EDIT k vytvoření zvuku ....................... 18
Uloţení vytvořeného zvuku ............................................... 18
Referenční část 19
Popis panelů .................................................................................... 20
Čelní panel ................................................................................... 20
Hlavní obrazovka ................................................................ 20
Obrazovka EDIT ................................................................. 20
Zadní panel .................................................................................. 21
Postranní panel .......................................................................... 21
Jak funguje GR-55............................................................................. 22
Editace zvuků (TONE)....................................................................... 23
Změna zvuku ............................................................................... 23
Kategorie zvu .................................................................. 23
Editace zvuku .............................................................................. 24
Editace zvuku (podrobné nastavení) .......................................... 24
Výpis parametrů (PCM TONE 1/PCM TONE 2) ......................... 25
Výpis parametrů (MODELING TONE) ........................................ 29
Nastavení efektů (EFFECT) .............................................................. 38
Přepínání typu efektu .................................................................. 38
Editace efektů .............................................................................. 39
Editace efektů (podrobné nastavení) .......................................... 39
Změna struktury/Určení cíle zapojení ......................................... 40
Výpis parametrů (EFFECT )........................................................ 41
AMP .................................................................................... 41
MOD.................................................................................... 42
MFX .................................................................................... 45
DELAY ................................................................................ 52
REVERB ............................................................................. 52
CHORUS ............................................................................ 53
EQ ....................................................................................... 53
Nastavení patche (MASTER) ............................................................ 54
Nastavení pedálu a GK ovládání (PEDAL/GK CTL) .................. 54
Nastavení kontroleru (ASSIGN) .................................................. 54
Nastavení tempo patche (PATCH TEMPO) ............................... 54
Nastavení GK snímače pro kaţdý patch (GK SET ) .................. 54
Nastavení jacku GUITAR OUT (GUITAR OUT) ......................... 54
Ladění jednotlivých strun (ALT-TUNING) ................................... 54
Nastavení V-LINK (V-LINK) ........................................................ 54
Výpis parametrů (MASTER)........................................................ 55
PEDAL/GK CTL .................................................................. 55
ASSIGN .............................................................................. 57
PATCH TEMPO ................................................................. 58
GK SET ............................................................................... 58
GUITAR OUT ..................................................................... 59
ALT-TUNING ...................................................................... 59
V-LINK ................................................................................ 59
Neţ přistoupíte k práci, pečlivě si přečtěte sekce nazvané: ―BEZPEČNÉ POUŢITÍ NÁSTROJE‖ (str. 4) a „DŮLEŢITÉ POZNÁMKY― (str. 5).
Tyto sekce podávají důleţité informace ohledně správného zacházení s přístrojem. Navíc, pokud si chcete být jisti, ţe jste vyčerpali
veškeré informace k plné funkčnosti nového přístroje, přečtěte si celý Uţivatelský manuál. Manuál by měl být dobře uloţen a nablízku, kvůli
snadnému nahlédnutí.
Copyright © 2011 ROLAND CORPORATION Veškerá práva vyhrazena. Žádnou část této publikace nelze jakkoliv používat,
bez písemného svolení ROLAND, Czech Republic Distributor, s.r.o.
Roland je registrovaná obchodní známka Microsoft Corporation v USA i jinde.
2
Obsah
Uloţení patche (PATCH WRITE) .................................................... 60
Uloţení patche (PATCH WRITE) ............................................... 60
Přejmenování patche ....................................................... 60
Změna pořadí patchů (PATCH EXCHANGE) ........................... 60
Inicializace nastavení patche (PATCH INITIALIZE) .................. 60
Přiřazení kontrolerů ......................................................................... 61
Kontrolery, jejichţ přiřazení lze změnit ...................................... 61
Sjednocení operací pedálu pro všechny patche .............. 61
Výpis parametrů (SYSTEM) ........................................................ 74
GK SETTING ...................................................................... 74
OUTPUT SELECT .............................................................. 75
PEDAL/GK CTL .................................................................. 76
MIDI/USB ............................................................................ 79
OTHER ............................................................................... 80
BACKUP/INITIALIZE .......................................................... 80
Appendix 81
Změna přiřazení pedálu jednotlivým patchům ................. 61
Zadání parametrů, ovládaných kontrolerem .................... 62
Pouţití frázových smyček ................................................................ 64
Vyuţití GR-55 jako zvukového přehrávače..................................... 65
Kopírovázvukových souboz počítače do USB paměti ...... 65
Výpis patchů GR-55 .......................................................................... 82
GUITAR MODE .................................................................. 82
BASS MODE ...................................................................... 88
Problémy a potíže ........................................................................... 90
Chybové zprávy ................................................................................ 92
Vloţení USB paměti ................................................................... 65
Přehrávání zvuku ........................................................................ 65
Signálový tok .................................................................................... 93
Pouţití pedálu k ovládání audio přehrávače ............................. 65
Tabulka MIDI implementace ............................................................. 94
Zapojení externího zařízení............................................................. 66
Připojení k počítači přes USB ..................................................... 66
Zapojení GR-55 do počítače ............................................. 66
Nastavení funkcí USB ....................................................... 66
Zapojení GR-55 do MIDI ............................................................. 67
MIDI konektory .................................................................. 67
Nastavení MIDI .................................................................. 67
Zapojení GR-55 do V-LINK zařízení .......................................... 68
Za/vypnutí funkce V-LINK ................................................. 68
Nastavení V-LINK.............................................................. 68
Nastavení celého GR-55 (SYSTEM) ............................................... 69
Nastavení GK snímačů (GK SETTING) ..................................... 69
Přepínání GK sad .............................................................. 70
Přejmenování GK sady ..................................................... 70
Specifikace výstupního zařízení (OUTPUT SELECT) ............... 70
Nastavení pedálu a ovládání GK (PEDAL/GK CTL) .................. 70
Nastavení MIDI a USB (MIDI/USB) ............................................ 70
Nastavení jacku GUITAR OUT (GUITAR OUT)......................... 70
Trvalý výstup zvuku normálního snímače z jacku
GUITAR OUT pro všechny patche .................................... 70
Trvalý výstup zvuku modelingu z jacku GUITAR
OUT pro všechny patche ................................................... 70
Změna výstupu zvuku z jacku GUITAR OUT pro
jednotlivé patche ................................................................ 71
Ladění kytary (TUNER) ............................................................... 71
Nastavení kontrastu displeje (LCD) ............................................ 71
Nastavení Auto Power Off (POWER) ......................................... 71
Přepínání kytary a basy (GUITAR<->BASS) ............................. 71
Uloţení nastavení GR-55 do USB paměti (BACKUP) ............... 72
Obnovení nastavení GR-55 z USB paměti (RESTORE) . 72
Nastavení citlivosti pedálu (CALIB) ........................................... 73
Obnovení nastavení z výroby (FACTORY RESET)................... 73
Hlavní specifikace ............................................................................ 95
Index .................................................................................................. 96
3
BEZPEČNÉ POUŢITÍ PŘÍSTROJE
Nepokoušejte se přístroj opravovat či vyměňovat jeho vnitřní součásti
(s jimkou speciálních pokynů uvedených v vodu). Všechny
opravy by měl provádět pouze váš dodavatel, nejbliţší servis firmy
Roland či autorizovaný prodejce produktů Roland, jak je uvedeno
v oddílu „Informace―.
Nepouţívejte přístroj na místech vykazujících:
• teplotní extrémy (tj. přímý sluneční svit v uzavřeném vozidle, blízkost
tepelných vodičů či umístění na ploše topného zařízení); nebo
• páru (např.: koupelny, umývárny či vlhké podlahy);
• výpary či kouř; nebo
• solné výpary; nebo
• vlhkost; nebo
• lze očekávat déšť; nebo
• prach; nebo
• silné otřesy a vibrace.
Zajistěte, aby přístroj vţdy stál rovně a na stabilním povrchu. Nikdy jej
neumisťujte na místech vykazujících otřesy či šikmé plochy.
Pouţijte pouze přiloţený adaptér. Rovněţ zajistěte, aby napětí,
uvedené na přístroji, odpovídalo napětí ve vaší síti. Jiné AC adaptéry
mohou mít různou polaritu, nebo být upraveny pro jiné napětí, takţe
jejich pouţití můţe způsobit zničení, znehodnocení nebo zkrat.
Pokud jsou v domácnosti děti neschopné dodrţovat základní
bezpečnostní pravidla při práci s přístrojem, je třeba dozor dospělé
osoby.
• Chraňte přístroj před silnými nárazy. (Nesmí upadnout!)
Nepřipojujte přístroj k síťové zásuvce, kterou sdílí větší počet dalších
elektricch zařízení. Obzvláště buďte opatrní při pouţívání
prodluţovacích šňůr – celkový příkon všech zařízení připojených
k prodluţovací šňůře nesmí nikdyesáhnout výkonovou zatíţitelnost
zásuvky dané prodluţovací šňůry (příkon/proud). Přetíţení můţe
způsobit přílišné zatíţení kabelu, hoření izolace a případné roztavení.
Dříve, neţ pouţijete zařízení v cizí zemi, kontaktujte dodavatele,
nejbliţší servis firmy Roland či autorizovaného prodejce produktů
Roland, jak je uvedeno v oddílu „Informace―.
Přístroj a adaptér by měly být umístěny tam, kde můţe probíhat
chlazení.
Při zapojování/vypojování přístroje k/od napájecí sítě vţdy
zastrkujte/vytahujte pouze zástrčku napájecího adaptéru.
Pouţívejte pouze přiloţený síťový kabel. Tento kabel nes být
vyuţit pro ţádný jiný účel.
Nepřekrucujte přívodní kabel, nestavte na něj těţké předměty,
apod. Můţete ji tak zničit, rozlámat na více částí a způsobit tak
zkrat. Poškozená šňůra můţe způsobit poţár a zranění!
Doporučujeme adaptér pravidelně odpojit a vyčistit sucm hadříkem,
odstranit tak veškerý prach a další nahromaděnou špínu z okolí.
Rovněţ, pokud bude přístroj delší dobu nevyuţit, odpojte jej od proudu.
Jakýkoliv nahromaděný prach můţe způsobit zkrat a vést tak k poţáru.
Tento přístroj, jak samotný, tak v kombinaci se zesilovačem, sluchátky
nebo reproduktorovou soustavou, můţe vyprodukovat takovou úroveň
zvuku, ţe zapříčiní trvalou ztrátu sluchu. Nepracujte delší dobu s
vysokou
Chraňte zástrčky i kabely před natahováním. Všechny zástrčky
i kabely by měly být umístěny mimo dosah dětí.
Nikdy na přístroj nešlapejte ani jej nezatěţujte těţkými předměty.
hlasitostí nebo na nepříjemné úrovni. Pokud zjistíte poškození sluchu
či zvonění v uších, doporučujeme navštívit lékaře.
Nepokládejte na zařízení nádoby s tekutinou, např. vázy. Nikdy se
nesmí dovnitř dostat cizí předměty (zápalné předměty, mince, dráty)
či tekutiny (voda, dţus). Mohlo by dojít ke zkratu, či jinému
poškození.
Ihned vypněte přístroj, vytáhněte přívodní kabel adaptéru ze sítě a
kontaktujte servisní středisko, nejbliţší Roland centrum nebo
autorizovaného Roland dealera, podle seznamu na stránce
„Informace―, pokud se vyskytne následující situace:
• AC adaptér, přívodní šňůra nebo zástrčka jsou zničené; nebo
nebo
• se objeví kouř či neobvyklý zápach
• jestliţe zapadl nějaký předmět či byla nalita tekutina do přístroje,
nebo
• přístroj byl vystaven dešti, či jiné vlhkosti, nebo
• přístroj nepracuje normálně, příp. vykazuje razné odlišnosti
ve funkcích.
Nikdy přístroj nezapojujte/nevypojujte k/od síťové zásuvky vlhkýma
rukama.
Před přesunem přístroje odpojte adaptér a všechny kabely, vedoucí
k externím přístrojům.
Před čištěním přístroj vypněte a odpojte jeho napájecí kabel od
ťové zásuvky (str. 8).
Kdykoliv očekáváte bouři a blesky, odpojte adaptér ze zásuvky.
Šrouby a/nebo USB klíč ukládejte na bezpečném místě mimo dosahu
dětí, aby je nemohly náhodně spolknout.
4
VAROVÁ
UPOZORNĚNÍ
VAROVÁ
DŮLEŢITÉ POKYNY
Zdroj napájení
• Nezapojujte přístroj do stejného obvodu elektrické
tě, kterou vyuţívají přístroje, ovládané spínačem
(jako lednička, pračka, mikrovlnná trouba nebo
ventilace), příp. obsahují elektromotor. Podle
způsobu pouţití elektrických zařízení se můţe
vyskytnout pokles napětí, který způsobí poškození
nebo šum. Není-li moţné pouţít ji zdroj proudu,
vyuţijte alespoň filtr pro odrušení. Není-li moţné
pouţít jiný zdroj proudu, vyuţijte alespoň filtr pro
odrušení.
• AC adaptér se po delším souvislém pouţití mírně
ohřívá. Je to běţné a nenívod k obavám.
• Před propojením s dalšími přístroji zkontrolujte,
zda jsou všechny vypnuty. Tak předejdete
špatné funkci či poškození reproduktorů či
ostatních zařízení.
Umístění
• Provoz přístroje v blízkosti výkonových zesilovačů
(či jiných zařízení disponujících velká výkonová
trafa) můţe vykazovat brum. Tento problém
odstraníte změnou směru umístění přístroje či jeho
přemístěním od zdroje interference.
• Přístroj můţe rušit rozhlasové či televizní vysílání.
Nepouţívejte přístroj v blízkosti těchto přijímačů.
• Během bezdrátové komunikace dalších zařízení
(jako mobilních telefonů) můţe vzniknout jem
šum. Tento šum vzniká při zvonění i při rozhovoru.
Pokud se vyskytne tento problém, je potřeba
odstranit tato zařízení z blízkosti přístroje, nebo je
vypnout.
• Nevystavujte přístroj přímému slunečnímu svitu,
neumisťujte jej v blízkosti tepelného vyzařování,
neponechávejte jej uvnitř uzavřeného vozu či
v prostředí vykazujícím teplotní extrémy. Příliš
vysoká teplota můţe deformovat nebo změnit
barvu povrchu nástroje.
• Pokud přesunete přístroj do jiného prostředí
s velmi rozdílnou teplotou nebo vlhkostí, mohou se
objevit kapičky (kondenzace) uvnitř přístroje.
V tomto stavu je pouţití přístroje riskantní. Proto,
ještě před pouţitím přístroje, jej musíte nechat
přizpůsobit se prostředí, po několik hodin, aţ se
kondenzace vypaří.
• Podle materiálu a teploty povrchu, na kterém
přístroj stojí, jeho gumo noţky mohou změnit
barvu či nechat stopy.
Abyste tomu předešli, podloţte noţky kouskem
hadříku. V tom případě musíte zajistit, aby přístroj
nesklouzl, nebo se nehýbal.
• Nepokládejte nádoby s vodou (např. vázy) na
přístroj. Rovněţ předejděte pouţití sprejů,
parfémů, alkohol, laky, apod. Občas přetřete
přístroj měkkým hadříkem a odstraňte kaţdou
kapku.
Údrţba
• Pravidelně přístroj otírejte jemným suchým, či
jemně zvlhčeným hadříkem. Pro odstranění
zašlých nečistot pouţijte hadřík napuštěný
jemm nebrusným prostředkem.
Poté přístroj osušte jemným suchým hadříkem.
• Nikdy nepouţívejte benzín, ředidla, alkohol či
rozpouštědla ţádného druhu, vyvarujete se tak
nebezpečí odbarvení a/nebo deformací.
Opravy a data
• Prosím, uvědomte si, ţe data, obsaţená v paměti
nástroje, mohou být ztracena, pokud jej zašlete na
opravu. Důleţitá data by měla být vţdy zálohována
do USB paměti, nebo na papír (je-li to moţné). Při
opravách je nutné předejít ztrátě dat. V určich
případech (jako kdyţ nefunguje okruh, udrţují
paměť pod napětím), však musíme upozornit, ţe
data nemusít moţné zachránit.
Pouţití externí paměti
• Pečlivě zasuňte USB paměť zcela dovnitř — aţ si
pevně zasedne.
• Nikdy se nedotýkejte vodících ploch na USB
paměti. Dbejte o jeho stálou čistotu.
• USB paměti jsou konstruovány pomocí velmi
přesných komponent; nakládejte s nimi pečlivě,
dle následujících bodů.
• Abyste předešli zničení klíče statickou
elektřinou, zajistěte odvedení statické elektřiny
z povrchu svého těla dříve, neţ s m začnete
pracovat.
Nedotýkejte se kovových prvků, ani je
neklaďte těmito částmi k sobě.
• Neohýbejte, neodhazujte a nevystavujte je
silm nárazům,vibracím.
Nenechejte na ně působit přímé sluneční
světlo, teplo v uzavřeném autě, nebo na
podobných místech.
Nesmí zvlhnout.
Nerozebírejte ani neupravujte nitro.
Další doporučení
• Uvědomte si prosím, ţe nesprávným chodem či
zacházením s přístrojem můţe dojít k
nenávratné ztrátě obsahu paměti. Abyste se
uchránili nebezpečí ztráty důleţitých dat,
doporučujeme provádět pravidelně záloţní
kopie celé paměti přístroje do USB paměti.
• Můţe se bohuţel stát, ţe uloţená data v paměti
nebo v USB paměti nebude moţné obnovit,
jakmile byla ztracena. Společnost Roland
Corporation za takovou ztrátu dat neodpovídá.
• Při práci s tlačítky, knoby, tahomi potenciometry
nebo dalšími kontrolery, jakoţ i s
jacky a konektory buďte opatrní. Hrubé zacházení
můţe způsobit špatnou funkci přístroje.
• Vyvarujte se úderů či silného tlaku na displej.
• Během při-/odpojování kabelů uchopte samotný
konektor, nikdy netahejte za kabel. Tak
předejdete zkratům nebo zničení vnitřních
komponent kabelu.
Pracujete-li s expression pedálem, dejte si pozor,
abyste nezasunuli prsty mezi panel a pedál.
Pokud jsou v domácnosti děti neschopné
dodrţovat základní bezpečnostní pravidla při
práci s přístrojem, je třeba dozor dospělé osoby.
• Zachovávejte přiměřené nastavení hlasitosti,
abyste neobtěţovali své sousedy. Při pouţití
sluchátek se nebudete muset ohlíţet na okolí
(obzvláště v noci).
• Pokud přístroj přenášíte, zabalte jej do krabice (vč.
vyztuţení), ve které jste jej zakoupili, je-li to moţné.
Jinak budete muset pouţít odpovídající balící
materiál.
Vysvětlující texty v tomto manuále zahrnují
zobrazení, co bývá obvykle na displeji. Ovšem je
moţné ţe zakoupený kus můţe obsahovat novější,
pokročilejší verzi systému (např. s novějšími zvuky),
takţe to, co vidíte na displeji, nemusí bezvýhradně
souhlasit s manuálem.
• Microsoft a Windows jsou registrované ochranné
známky Microsoft Corporation.
• Sejmuté obrazovky v tomto dokumentu jsou pouţity
dle doporučení Microsoft Corporation.
Windows® je oficiálně označen jako: Microsoft®
Windows®
Operační systém"
Apple a Macintosh jsou registrované obchod
známky Apple Inc.
• Mac OS je obchodní známkou Apple Inc.
• MMP (Moore Microprocessor Portfolio) odpovídá
patentovému portfoliu, zaměřenému na architekturu
mikroprocesorů, vyvíjenou u Technology Properties
Limited (TPL). Roland získal na tuto technologii
licenci od TPL Group.
• Jména zmíněná v tomto dokumentu jsou obchodními
známkami nebo registrovanými obchodmi
známkami sch majitelů.
5
Hlavní vlastnosti
Zvuk: Sofistikované prolnutí PCM syntezátoru a COSM
modelingového zvukového generátoru
Zvuky, vyrobe vysoce kvalitním PCM syntezátorem a realistický COSM modelingový
zvukový generátor lze volně kombinovat a čerpat z výhod charakteristické metodiky
kaţdého z nich.
Intuitivně tak můţete tvořit nozvukové kombinace s naprostou volností. Můţete
například vytvořit vlastní kytarozvuk Lead, postavený na standardní zkreslené kytaře,
v kombinaci se Synth Lead nebo varhanním zvukem. Popř. můţete vrstvit flétnu nebo
zvuk Synth Bell s akustickou kytarou a vytvářet tak fantastické nové zvuky.
COSM komba a různé efektové jednotky jsou zahrnuty nezávisle, umoţňují vytvářet
neuvěřitelné variace, od drsných zvuků kytarového komba, aţ po komplikované šumy.
Výrazovost: Nově vyvinutá technologie detekce výšky tónu
Signál nezávislého snímače pro kaţdou ze šesti strun je analyzován vysokou rychlostí
a nově vyvinum algoritmem, coţ zajišťuje rychlou a přesnou odezvu zvukového
generátoru.
Kromě toho, poloha úhozu na strunu, stejně jako rozdíly mezi tóny, hranými trsátkem
nebo prsty, jsou rovněţ detekovány a vysílány do zvukového generátoru, coţ dá
GR-55 k dispozici výrazové prostředky, které jsou mnohem rozsáhlejší a přirozejší,
neţ jakýkoliv dřívější kytarový syntezátor.
Snadné pouţití: Pomocí SOUND STYLE zvolíte zvuk a pomocí
EZ EDIT jej můţete editovat
Tři tlačítka SOUND STYLE - ―LEAD, ―RHYTHM‖ a ―OTHER‖ nabízí připravené zvuky
pro širokou paletu hudebních stylů. Rozměrný LCD zaručuje z vaší pozice skvělou
viditelnost.
Stiskem tlačítka [EZ EDIT] můţete provádět snadné grafické úpravy zvuku, je to
báječné zjednodušení, zvláště při hraní naţivo.
Co je to COSM?
Technologie, která simuluje stávající fyzickou strukturu, materiály, apod., s vyuţitím virtuálních procesů, se nazývá
―technologie modelingu‖. COSM (Composite Object Sound Modeling) je technická inovace společnosti Roland, která
kombinuje různé technologie modelování zvuku, a vytváří nové a jedinečné zvuky.
6
Nastavení
Tato kapitola objasňuje, jak provést nezbytná nastavení, kdyţ pracujete s GR-55 poprvé.
Nejdříve si připravte kytaru/baskytaru
Chcete-li pouţívat GR-55, potřebujete kytaru nebo basu, vybavenou děleným snímačem (GK
snímačem), který má na výstupu oddělené signály všech strun. Můţete k tomu pouţít GK
snímač Roland GK-3 nebo GK-3B.
• Podrobnosti o instalaci GK sníme najdete v manuálu GK smače.
MEMO
Dejte si pozor, aby struna nedrnčela o ohnutý krk nebo opotřebované praţce, také na
špatné nastavení oktáv můţe působit problémy, jako jsou špatné tóny během hraní.
Tento přístroj nepodporuje 7-strunné kytary/ baskytary ani jiné nestandardní kytary/
baskytary.
Prohledejte web a seznamte se s instalací GK snímačů
Na webové stránce Roland, najdete na stránce ―GK-3/3B Installation Tips‖ vysvětlení a fotografie, jak
připevnit GK snímač. Určitě si je prohlédněte!
http://www.roland.com/GK/
Příprava pro pouţití GR-55
Zapojení
Kytara, vybavená GK-3/
GK-2A, basa vybavená GK-
3B/GK-2B, nebo běţně
dostupná GK-ready kytara
či basa
Jack GUITAR OUT
vysílá zvuk
normálního snímače
a také modelingový
zvuk (str. 22).
Blíţe viz ―Nastavení
jacku GUITAR OUT
(str. 54)
Zesilovač nebo PA (linkový signál)
Pouţijete-li mono výstup, zapojte
jej do jacku L/MONO.
Sluchátka
AC adaptér
Adaptér natočte tak, aby
strana s indikátorem (viz
obrázek) byla nahoru
a strana s textovou
informací dolů.
Indikátor bude svítit,
jakmile zapojíte adaptér
do zásuvky.
Nečekanému přerušení
dodávky proudu do
přístroje náhodným
vysunutím přívodní
šňůry a vzniklému
elektrickému šoku
zabráníte tak, ţe
zavěsíte šňůru na
háček podle obrázku.
POZN.
Abyste předešli poškození nebo zničení reproduktorů nebo zařízení, stáhněte vţdy hlasitost a vypněte všechna zařízení ještě před
provedením zapojení.
Zapněte všechna zařízení dříve, neţ zvýšíte hlasitost zesilovače.
Za/Vypnutí přístroje
Zapnutí přístroje
Jakmile dokončíte zapojení, zapněte všechna zařízení v daném pořadí. Zapnutím ve špatném pořadí riskujete poškození a/nebo zničení
reproduktorů nebo některých zařízení.
* Vţdy se ujistěte, ţe je hlasitost minimální, neţ přístroj zapnete. I kdyţ je hlasitost minimální přesto uslyšíte zvuk, je to normální a nejde
o závadu.
* Toto zařízení je vybaveno ochranným okruhem. Proto zabere určitou dobu, neţ začne pracovat normálně.
1. Stiskem vypínače [POWER] zapnete GR-55.
2. Zapněte kombo.
Vypnutí přístroje
1. Zkontrolujte následující body íve, neţ vypnete přístroj.
Stáhli jste hlasitost připojených přístrojů?
Máte uloţená data (nastavení, zvuky, apod.), které si chcete ponechat?
2. Vypněte kombo a ostatní připojená zařízení.
3. Stiskem vypínače [POWER] vypněte GR-55.
Pokud nechcete, aby se nástroj vypínal automaticky, vypte
parametr ―Auto Power Off‖.
Dle nastavení z výroby, se bude GR-55 vypínat automaticky po 10 hodinách, kdyţ skončíte hraní nebo provedete poslední
operaci na panelu. Jestliţe chcete, aby přístroj zůstal stále zapnutý, musíte změnit nastavení ―AUTO POWER OFF‖ na
―OFF‖, dle popisu na str. 71.
POZN.
Nastavení, které jste upravili, bude po vypnutí ztraceno. Pokud si je chcete uchovat, musíte je uloţit ještě před vypnutím přístroje.
8
Příprava pro pouţití GR-55
Výběr kytary nebo basy
(GUITAR<->BASS)
Před pouţitím GR-55, musíte zvolit reţim, který určuje, zda budete
hrát na kytaru nebo basu.
* Z výroby je zde nastaveno ―GUITAR‖.
* Pokud jste zvolili BASS MODE, jména některých parametrů se
zobrazují jinak, neţ v reţimu GUITAR MODE.
(Např.) Číslo strun ―1, 2, 3, 4, 5, 6--> ―H, 1, 2, 3, 4, L‖.
1. Stiskem [EDIT] vstoupíte na obrazovku EDIT.
Nastavení snímů
(GK SETTING)
Abyste zajistili, ţe GR-55 je v nejlepším moţném stavu pro hraní,
musíte provést správné nastavení děleného snímače (nastavení
GK). Tím je zaručen optimální provoz GR-55.
POZN.
Nastavení GK je mimořádně důleţité, chcete-li hrát na GR-55
nejlepším moţným zvukem. Proto je musíte provést správně.
MEMO
Kdyţ do GR-55 zapojujete v různou dobu různé kytary,
ukládejte si příslušná nastavení pro kaţdou z nich. Blíţe o tom
viz ―Nastavení GK snímačů (GK SETTINGS)‖ (str. 69).
1. Stiskem [EDIT] vstoupíte na obrazovku EDIT.
2. Stiskněte PAGE [◄][►] a zvolte záloţku SYSTEM.
2. Stiskem PAGE [◄][►] vstoupíte na záloţku SYSTEM.
3. Tlačítky [] [►] zvolte ikonu BACKUP/INIT a stiskněte
tlačítko [ENTER].
3. Tlačítky [] [►] zvolte ikonu GK SETTING a stiskněte
tlačítko [ENTER].
4. Tlačítky [] [►] zvolte ikonu GUITAR<->BASS a stiskněte
tlačítko [ENTER].
4. Tlačítky PAGE [◄][►] zvolte záloţku PU.
5. Pokud chcete změnit reţim, tlačítky [◄] [►] zvolte
―OK‖ a stiskněte tlačítko [ENTER].
5. Nastavte snímač.
Pokud hrajete na kytaru
Pokud hrajete na baskytaru
Jestliţe se rozhodnete neměnit reţim, zvolte ―CANCEL‖
a stiskněte [ENTER].
6. Pokud se objeví následující obrazovka, vypněte GR-55.
Při příštím zapnutí GR-55, vidíte na obrazovce zadaný reţim
(―GUITAR MODE‖ nebo ―BASS MODE‖).
Jakmile nastavíte reţim, GR-55 se spustí v zadaném reţimu
vţdy, kdyţ jej zapnete.
9
Příprava pro pouţití GR-55
Nastavení snímače kytary
1. Tlačítky [] [] posuňte kurzor na ―PU TYPE a
kolečkem zvolte typ snímače, který je nainstalovaný na
vaší kytaře.
4. Tlačítky [] [] zvolte kaţdou strunu a pro kaţdou z
nich zadejte vzdálenost od středu snímače ke kobylce.
* Pokud je PU TYPE nastaven na jeden z piezzo snímačů, není toto
nastavení potřeba.
Hodnota Popis
GK-3 Zvolte, pokud pouţíváte GK-3.
GK-2A Zvolte, pokud pouţíváte GK-2A.
PIEZO Toto nastavení je správně, kdyţ pouţíváte piezzo sním
s plochou odezvou.
PIEZO F Toto nastavení je správně pro piezzo snímač Fishman.
PIEZO G Toto nastavení je správně pro piezzo snímač Graph Tech.
PIEZO L Toto nastavení je správně pro piezzo snímač L.R. Baggs.
PIEZO R Toto nastavení je správně pro piezzo snímač RMC.
Piezzo snímač je typ snímače, který se montuje na kobylku kytary
a vyuţívá piezoelektrické prvky k detekci vibrací strun.
Jestliţe pouţíváte kytaru, vybavenou GK smačem, který
není typu piezzo, zvolte ―GK-2A‖.
* Jestliţe si nejste jisti, které nastavení piezzo typu je to správné,
zkuste zvolit různé moţnosti, hrajte na kytaru a vyberte ten piezzo
typ, jehoţ zvuk je nejpřirozenější. V tom případě bude rozdíl lépe
patrný, kdyţ vypnete přepínače zvuku PCM 1 a 2 (str. 25).
* Pokud jste zvolili PIEZO, PIEZO F, PIEZO G, PIEZO L nebo
PIEZO R jako PU Type, můţete provést další úpravy kvality
zvuku, jeho výšek i basů (str. 75).
2. Tlačítky [] [] posuňte kurzor na ―SCALE‖ a kolečkem
dále zadejte velikost menzury (vzdálenosti mezi nultým
praţcem a kobylkou).
Zvolte nejbliţší hodnotu v rozsahu 500–660 mm.
―ST‖ (648 mm) zvolte pro standardní typ Stratocaster, nebo ―LP‖
(628 mm) pro Les Paul. Blíţe o dalších parametrech viz ―GK
SETTING‖ na str. 74.
3. Tlačítky PAGE [◄][►] zvolte záloţku DIS.
5. Tlačítky PAGE [▲] [▼] zvolte záloţku SEN.
6. Tlačítky [] [] posuňte kurzor na 6TH STRING SENS.
Zahrajte na šestou strunu nejsilněji, jak očekáváte při budoucím
hraní a kolečkem nastavte citlivost na maximální moţnou
hodnotu, neţ ručička stupnice narazí na okraj.
* Jakmile ručička narazí na okraj, je úroveň příliš silná. Stáhněte
citlivost.
* U některých kytar můţe signál dosáhnout maxima i při minimální
citlivosti. V tom případě nastavte vzdálenost od děleného snímače
ke struně o něco větší, neţ je doporučeno.
7. Stejným způsobem nastavte citlivost páté aţ první struny.
8. Zkontrolujte hlasitost všech strun.
Zahrajte na kaţdou strunu 6–1 normální silou, pokud z
struna nezvykle silně, stáhněte citlivost této struny a
dorovnejte nesrovnalosti v hlasitostech mezi strunami.
9. kolikerým stiskem tlačítka [EXIT] se vrátíte na hlavní
obrazovku.
Tato nastavení jsou nezbytná, pokud jste nově nainstalovali
dělený snímač na kytaru, nebo kdyţ jste změnili výšku snímače.
Tato nastavení zůstanou zachována, i kdyţ vypnete přístroj.
Jakmile je nastavení správně, není potřeba je provádět znovu,
kdykoliv chcete hrát. Blíţe o dalších parametrech viz ―GK
SETTING‖ na str. 74.
10
Hodnota
Popis
GK-3B
Zvolte, pokud pouţíváte GK-3B.
GK-2B
Zvolte, pokud pouţíváte GK-2B.
PIEZO
Toto nastavení je správně, kdyţ pouţíváte piezzo
snímač s plochou odezvou.
PIEZO G
Toto nastavení je správně pro piezzo snímač Graph Tech.
PIEZO R
Toto nastavení je správně pro piezzo snímač RMC.
Příprava pro pouţití GR-55
Nastavení snímače baskytary
1. Tlačítky [] [] posuňte kurzor na ―PU TYPEa
kolečkem zvolte typ snímače, který je nainstalovaný na
vaší baskytaře.
3. Tlačítky [] [] posuňte kurzor na ―GK PU POS
a kolečkem zvolte polohu leného snímače.
U 4-strunné basy:
U 5-strunné basy:
Piezzo snímač je typ snímače, který se montuje na kobylku kytary
a vyuţívá piezoelektrické prvky k detekci vibrací strun.
Jestliţe pouţíváte kytaru, vybavenou GK snímačem, který není
typu piezzo, zvolte ―GK-2B‖.
* Jestliţe si nejste jisti, které nastavení piezzo typu je to správné,
zkuste zvolit různé moţnosti, hrajte na kytaru a vyberte ten piezzo
typ, jehoţ zvuk je nejpřirozenější.
* Pokud jste zvolili PIEZO, PIEZO F, PIEZO G, PIEZO L nebo
PIEZO R jako PU Type, ţete provést další úpravy kvality
zvuku, jeho výšek i basů (str. 75).
2. Tlačítky [] [] posuňte kurzor na ―SCALE‖ a kolečkem
dále zadejte velikost menzury (vzdálenosti mezi nultým
praţcem a kobylkou).
U 6-strunné basy:
4. Tlačítky PAGE [◄][►] zvolte záloţku DIS.
5. Tlačítky [▲] [▼] zvolte kaţdou strunu a pro kaţdou
z nich zadejte vzdálenost od středu snímače ke kobylce.
* Pokud je PU TYPE nastaven na jeden z piezzo snímačů, není toto
nastavení potřeba.
Zvolte nejbliţší hodnotu v rozsahu 710-940 mm. Pro standardní
Jazz Bass typ nebo Precision Bass typ, zvolte LONG JB/PB (864 mm).
Blíţe o dalších parametrech viz ―GK SETTING‖ na str. 74.
6. Stiskněte PAGE [◄][►] a zvolte záloţku SEN.
11
Příprava pro pouţití GR-55
7. Tlačítky [] [►] posuňte kurzor do pole STRING SENS pro
nejniţší strunu.
Zahrajte na nejniţší strunu nejsilněji, jak očekáváte při budoucím
hraní a kolečkem nastavte citlivost na maximální moţnou
hodnotu, neţ ručička stupnice narazí na okraj.
* Jakmile ručička narazí na okraj, je úroveň příliš silná. Stáhněte
citlivost.
* U některých baskytar můţe signál dosáhnout maxima i při
minimální citlivosti. V tom případě nastavte vzdálenost od
děleného snímače ke struně o něco větší, neţ je doporučeno.
8. Stejným způsobem nastavte citlivost zbývajících strun.
9. Zkontrolujte rozdíly hlasitostí mezi strunami.
Zahrajte na kaţdou strunu normální silou, pokud zní struna
nezvykle silně, stáhněte citlivost této struny a dorovnejte
nesrovnalosti v hlasitostech mezi strunami.
10. Několikerým stiskem tlačítka [EXIT] se vrátíte na hlavní
obrazovku.
Tato nastavení jsou nezbytná, pokud jste nově nainstalovali
dělený snímač na baskytaru, nebo kdyţ jste změnili výšku
snímače. Tato nastavení zůstanou zachována, i kdyţ vypnete
přístroj. Jakmile je nastavení správně, není potřeba je provádět
znovu, kdykoliv chcete hrát. Blíţe o dalších parametrech viz ―GK
SETTING‖ na str. 74.
Specifikace výstupního
zařízení (OUTPUT SELECT)
Jak zadat zařízení (zesilovač), zapojené do
jacků OUTPUT. Nastavení zvuku u GR-55
zaručuje, ţe bude znít optimálně u
zařízení, které jste zadali.
1. Stiskem [EDIT] vstoupíte na obrazovku EDIT.
2. Stiskněte PAGE [◄][►] a zvolte záloţku SYSTEM.
3. Tlačítky [] [►] zvolte ikonu OUTPUT SELECT
a stiskněte tlačítko [ENTER].
Objeví se obrazovka OUTPUT SELECT.
4. Kolečkem zvolte zaříze (zesilovač), zapojené do
jacků OUTPUT.
* Z výroby je zde nastaveno ―LINE/PHONES‖.
* Pokud jste zapojili sluchátka, nastaví se automaticky na
―LINE/ PHONES‖, bez ohledu na nastavení OUTPUT
SELECT.
Nastavení
Popis
LINE/PHONES
Toto nastavení je správné pro sluchátka, nebo kdyţ
zapojíte GR-55 do klávesového komba, mixu či
digitálního rekordéru.
JC-120
Toto nastavení zvolte, pokud jste GR-55 zapojili do
kytarového vstupu komba Roland JC-120.
SMALL
Toto nastavení zvolte, pokud jste GR-55 zapojili do
malého kytarového zesilovače.
COMBO
Toto nastavení zvolte, pokud jste GR-55 zapojili do
kytarového vstupu komba (které má zesilovač i
reproduktory v jenom kabinetu), jiného neţ JC-120.
Podle zesilovače, který pouţíváte, můţe mít volba
―JC-120‖ lepší výsledek.
STACK
Toto nastavení zvolte, pokud jste GR-55 zapojili do
kytarového vstupu zesilovače typu Stack (které nemá
zesilovač i reproduktory v jenom kabinetu).
JC-120
RETURN
Toto nastavení zvolte, pokud jste GR-55 zapojili do
RETURN jacku JC-120.
COMBO
RETURN
Toto nastavení zvolte, pokud jste GR-55 zapojili do
jacku RETURN kytarového komba.
STACK
RETURN
Zvolte, pokud jste GR-55 zapojili do RETURN jacku
zesilovače typu stack. Současně byste měli zvolit
nastavení ―STACK RETURN‖, pokud pouţíváte GR-
55 s odděleným zesilovačem a speaker kabinetem.
12
Záložka
Popis
MULTI MODE
Umoţňuje ladit šest strun současně.
SINGLE MODE
Umoţňuje ladění tak, ţe hrajete jeden tón na
jednu konkrétní strunu, kterou ladíte.
Parametr
Hodnota
Popis
MASTER TUNE
435Hz
-445 Hz
Udává referenční výšku.
* Nastavení z roby zde určuje
―440Hz‖.
TUNER MUTE
OFF
Během ladění půjde zvuk na výstup.
ON
Během ladění půjde zvuk na výstup.
* Nastavení z roby je ―ON‖.
Příprava pro pouţití GR-55
Nastavení
Popis
B-AMP WITH
TWEETER
Toto nastavení zvolte, pokud jste GR-55 zapojili do
basového zesilovače, který má tweeter.
B-AMP NO
TWEETER
Toto nastavení zvolte, pokud jste GR-55 zapojili do
basového zesilovače, který nemá tweeter. Výškový
rozsah bude nastaven správně.
5. kolikerým stiskem tlačítka [EXIT] se vrátíte na hlavní
obrazovku.
Ladění nástroje
(funkce Tuner)
Povíme si, jak pouţívat funkci Tuner u GR-55 pro vaši kytaru
nebo basu.
1. Stiskněte pedály [2] a [3] současně.
4. Sledujte obrazovku a nalaďte nástroj tak, aby svítil jen
střední indikátor.
Opakujte kroky 3 a 4, aţ jsou naladěny všechny struny.
MEMO
Pokud ladíte kytaru, vybavenou vibrato pákou, můţe se
naladěním jedné struny rozladit jiná. V tom případě nalaďte
struny jen přibliţně, takţe vidíte správné jméno noty a pak
dolaďte kaţdou strunu opakovaně, aţ jsou všechny naladěny
správně.
5. Jakmile dokončíte ladění, stiskněte pedál (některý z [1][3]
nebo [CTL]).
Budete vráceni na původní obrazovku.
Můţete se na ni také vrátit stiskem [EXIT].
Na obrazovce TUNER
Na obrazovce TUNER můţete pouţít kurzorová tlačítka
a kolečko pro následující nastavení.
Objeví se obrazovka TUNER.
2. Tlačítky PAGE [] [] přepínáte mezi záloţkami a volíte
reţim funkce Tuner.
3. Hrajte na prázdnou strunu, kterou ladíte a nalaďte ji tak,
aby bylo jméno poţadované noty na displeji.
V reţimu MULTI MODE
V reţimu SINGLE MODE
* U systémového parametru GK SETTING, je-li DOWN TUNE (str.
75) nastaven na hodnotu jinou, neţ ―0‖, na obrazovce ladičky vidíte
jména not, které dosud nejsou naladěné.
13
MEMO
14
Quick Start
Tato kapitola objasňuje základní operace.
Neţ začnete hrát, měli byste nastavit přepínač Select u GK
snímače na ―MIX‖!
Pokud zvolíte jinou hodnotu, nemu být výsledný zvuk na výstupu správně.
Krok 4
t.
Zvolte banku.
1. Stiskněte pedály [1] a [2]
současně.
Číslo banky na displeji bude blikat,
nyní můţete vybrat banku (BANK
SELECT). V tuto chvíli ještě nejsou
zvuky přepnuty.
2. Pedály [1]/[2] změňte banku.
3. Stiskem pedálu [3] nebo [CTL]
potvrďte zvolenou banku.
Stiskem pedálů [1] a [2] současně
můţete zrušit volbu banky.
Zvukový styl
Shrnutí
LEAD
Zvukové styly, vhodné pro sólování, jako jsou
sólové zvuky kytary a dechoch nástrojů.
RHYTHM
Zvukové styly, vhodné pro doprovod, jako jsou
akordy nebo arpeggia.
OTHER
Zvukové styly, které zahrnují charakteristické
zvuky syntezátorů.
Výběr a hraní zvuky
Nyní jste dokončili přípravy, takţe si povíme, jak pracovat s GR-55 během hraní.
Nastavení výstupní úrovně
1. Výstupní úroveň GR-55 nastavíte knobem [OUTPUT LEVEL].
Otočením knobu doprava hlasitost zvýšíte,
otočením doleva ji sníţíte aţ na nulu. Normálně můţete ponechat
knob asi ve střední poloze.
Stiskněte Expression pedál.
Zvyšujte knob Volume u GK smače.
Výběr zvukového patche
Co je to Patch?
“Patch” je jednotka zvuku u GR-55, kromě nastavení,
určujícího typ zvuku, patch rovněţ zahrnuje nastavení
efektů.
Nastavení patche můţete volně modifikovat (editovat) a pak je
uloţit do GR-55 jako “user patch”. (Patche, které jsou jiţ v
GR-55 připraveny, nazýváme presetové patche”).
Více o typech patchů, viz ―Jak funguje GR-55(str. 22).
Co je to Banka?
“Banka” obsahuje tří patche.
Co je to Zvukový styl?
GR-55 umoţňuje vybrat presetové patche ze tří zvukových
stylů”, jinak také kategorií. Nejprve zvolte styl zvuku,
kterým chcete hrát a potom zvolte patch v rámci tohoto stylu.
Zadejte zvukový styl, kterým chcete hrát.
Knobem hlasitosti GK-3 nastavíte
hlasitost patche.
Hrajte.
Banka patchů Jméno patche
Zvukový styl
Číslo patche
V nastavení z výroby můţete pouţít
tlačítka [S1]/[S2] GK snímače k
přepínání bank.
Pedály [1]–[3] zvolte
patch.
16
Výběr a hraní zvuků
Volba User patche
Nově vytvořené patche se ukládají do GR-55 jako “user patche” (str. 18).
Stiskem tlačítka [USER] zvolte user patch v kroku 1 ―Výběr zvuku (patche)‖.
Zbývající část procedury je stejná jako u presetového patche.
Hra na kytaru
Stiskem následujících pedálů můţete aplikovat efekty na zvuk během hraní.
Pokud pracujete s tímto pedálem během
hraní, aplikuje efekt, přiřazený
jednotlim patcm.
Normálně se změní hlasitost, ale podle
patche lze přiřadit i další efekty.
Pokud stisknete špičkou pedál úplně,
rozsvítí se indikátor EXP PEDAL SW a
Expression pedál se přepne na jinou
funkci. Normálně ovládá efekt jako wah
pedál, ale je moţné mu přiřadit také jiný
efekt, podle patche.
Kdyţ stisknete tento pedál během hraní, aplikuje se efekt, přiřazený příslušnému patchi, např.
zesílení zvuku syntezátoru o oktávu, nebo prodlouţení doznění tónu syntezátoru, na který hrajete.
Tento efekt pak můţete upravit dle potřeby (str. 61).
Kaţdý z těchto efektů můţete
měnit dle potřeby (str. 61).
* Pokud ovládáte Expression pedál,
buďte opatrní, abyste si neskřípli
špičku mezi pohyblivou a pevnou část
GR-55. Pokud jsou v domácnosti malé
děti, nenechávejte si je hrát s GR-55
bez dohledu dospělého.
17
Stiskem tlačítka [WRITE] uloţíte patch do zadaného
místa.
Na obrazovce vidíte "NOW WRITING..." a patch se uloţí. Pokud
se rozhodnete neukládat patch, stiskem tlačítka [EXIT] se vrátíte
na předchozí obrazovku.
Displej
Parametr
Popis
WET
Přidá zvuku prostorovost (reverb/delay).
DRY
Ubere zvuku prostorovost (reverb/delay).
MILD
Pomůţe přidat zvuk do mixu.
BRIGHT
Pomůţe vyzvednout zvuk z mixu.
Výběr a hraní zvuků
Vytvoření vlastního zvuku
Pouţití funkce EZ EDIT k vytvoření zvuku
Zvolený patch můţete snadno editovat dle potřeby, pomocí funkce EZ EDIT v GR-55.
Zvolte patch (str. 16).
Stiskněte [EZ EDIT] a vstoupíte na
obrazovku EZ EDIT.
Upravte zvuk tlačítky [▲] [▼] [◄] [►] (kurzoromi), posunem kurzoru po mříţce.
Kolečkem nastavte celkovou
hlasitost patche.
Uloţení vytvořeného zvuku
Pokud jste tedy vytvili zvuk dle potřeby, měli byste si jej uloţit jako user patch.
Dejte si pozor, pokud chcete zvolit jiný patch před uloţením upraveného, abyste nepřišli o úpravy.
Stiskněte tlačítko [WRITE]. Objeví se obrazovka WRITE.
Otočením kolečka vyberte číslo cílového
patche.
* Podrobněji o ukládání patchů, viz ―Ukládání patche (PATCH WRITE)‖ (str. 60).
18
Referenční část
Popis panelů
Čelní panel
[OUTPUT LEVEL] knob
Nastavte hlasitost výstupních jacků
a jacku sluchátek.
Displej
Kolečko
Vyuţijete k přepínání patchů nebo editaci
hodnot.
[] [] [] [] (kurzorová tlačítka)
Vyuţijete k posuvu kurzoru do stran.
Expression pedál
Pokud pracujete s tímto pedálem během
hraní, aplikuje efekt, přiřazený
jednotlivým patchům.
Normálně se změní hlasitost, ale podle
patche lze přiřadit i další efekty.
Pokud stisknete špičkou pedál úplně,
rozsvítí se indikátor EXP PEDAL SW a
Expression pedál se přepne na jinou
funkci. Normálně ovládá efekt jako wah
pedál, ale je moţné mu přiřadit také jiný
efekt, podle patche.
Kaţdý z těchto efektů můţete
měnit dle potřeby (str. 61).
* Pokud ovládáte Expression pedál, buďte opatrní,
abyste si neskřípli špičku mezi pohyblivou a
pevnou část GR-55.
Pokud jsou v domácnosti malé děti,
nenechávejte si je hrát s GR-55 bez dohledu
dospělého.
[1] ([BANK ]),
[2] ([BANK ]), [3] pedály
Stiskem pedálů volíte patche nebo
banky patchů.
Současným stiskem pedálů
[BANK▼] a [BANK▲] můţete
za/vypnout ―Bank Select‖, c
umoţňuje zvolit poţadovanou
banku patchů (str. 16).
Stiskem pedálů [2] a [3] současně
můţete naladit kytaru (str. 13).
[CTL] (control) pedál
Podrţíte-li tento pedál,
můţete aplikovat efekt,
přiřazený patchi, jako je
sustain nebo upravit
aktuálně znějící notu.
Můţete dále přiřadit další
funkce (str. 61).
Stiskem pedálů [3] a [CTL]
současně můţete vyuţít
funkce PHRASE LOOP
(str. 64).
Tlačítko Popis
Za/vypíná funkci V-LINK (str. 68).
Přepíná zvukový styl (str. 16).
Volí user patche (str. 17).
Vstup na obrazovku EZ EDIT (str. 18).
Stiskem přecházíte na levou/pravou
záloţku na obrazovce.
Zruší operaci nebo přejde na další vyšší
úroveň na obrazovce.
Potvrdí operaci.
Vstup na obrazovku EDIT (str. 20).
Uloţí patch (str. 60).
Vstup na obrazovku AUDIO PLAYER
(str. 65). AUDIO PLAYER je dostupný
jen, je-li USB paměť v GR-55.
Hlavní obrazovka
Krátce poté, co zapnete GR-55, se objeví tato obrazovka. V
tomto manuálu, budeme vysvětlení různých procedur začínat na
této obrazovce, nebude-li uvedeno jinak.
Banka patchů Jméno patche
Obrazovka EDIT
Obrazovka EDIT se objeví, kdyţ stisknete tlačítko [EDIT]. Tlačítky
PAGE [][] přepínáte mezi záloţkami na obrazovce EDIT.
Zvukový styl
Číslo patche
Blíţe o kaţdé obrazovce, viz následující stránky.
Obrazovka
Popis
Str.
TONE
Editace nastavení zvuku.
23
EFFECT
Editace nastavení efektů.
38
MASTER
Editace celkového nastavení patche.
54
SYSTEM
Editace nastavení celého GR-55.
69
20
/