EHEIM incpiria 530 Návod na obsluhu

Značka
EHEIM
Model
incpiria 530
Typ
Návod na obsluhu
de
Bedienungsanleitung
no
Bruksanvisning
en
Operating manual
Käyttöohje
fr
Mode d’emploi
pl
Instrukcja obsługi
it
Istruzioni per l‘uso
cs
Návod k obsluze
es
Manual de instrucciones
sk
Návod na obsluhu
pt
Manual de instruções
hu
Használati utasítás
nl
Bedieningshandleiding
sl
Navodilo za upravljanje
da
Betjeningsvejledning
ro
Manual de utilizare
sv
Bruksanvisning
ru
Руководство по обслуживанию
109
Slovenčina
Preklad originálneho návodu na obsluhu
Kombinácia akvárií incpiria
1. Všeobecné pokyny pre používateľa
Informácie pre používanie návodu na obsluhu
Skôr ako uvediete prístroj prvý raz do prevádzky, musíte si úplne prečítať návod na obsluhu a poro
-
zumieť jeho obsahu.
Návod na obsluhu považujte za súčasť výrobku a uschovajte ho dobre a v dosahu.
Tento návod na obsluhu odovzdajte pri postúpení prístroja tretej osobe.
Vysvetlenie symbolov
Na svietidle LED sa používajú nasledovné symboly:
Prístroj sa smie používať iba vo vnútorných priestoroch na akvaristické oblasti použitia.
Nebezpečenstvo zranení očí
Tento symbol upozorňuje nato, aby ste nikdy nepozerali dlhší čas priamo do osvetľovacieho prostried
-
ku, lebo inak riskujete zranenia očí.
Symbol upozorňuje na to, že vzdialenosť spodnej strany svietidla od najvyššej hladiny vody musí byť
minimálne 15 mm.
Prístroj má triedu ochrany III (ochranné malé napätie).
Prístroj spĺňa požiadavky smernice EN 60598-1/-2.
Nasledujúce symboly a signalizačné slová sa používajú v tomto návode na obsluhu:
NEBEZPEČENSTVO!
Symbol upozorňuje na hroziace nebezpečenstvo v dôsledku zásahu elektrickým prúdom, ktoré môže
mať za následok smrť alebo ťažké telesné zranenie.
NEBEZPEČENSTVO!
Symbol upozorňuje na hroziace nebezpečenstvo, ktoré môže mať za následok smrť alebo ťažké
telesné zranenie.
VAROVANIE!
Symbol upozorňuje na hroziace nebezpečenstvo, ktoré môže mať za následok stredné až ľahké teles
-
né zranenia alebo zdravotné riziko.
POZOR!
Symbol upozorňuje na nebezpečenstvo vecných škôd.
Upozornenie s užitočnými informáciami a tipmi.
min. 15 mm
110
Slovenčina
Dohoda o zobrazení:
Odkaz na obrázok, tu odkaz na obrázok A
Ste vyzvaní na manipuláciu.
2. Oblasť použitia
Prístroj a všetky diely obsiahnuté v rozsahu dodávky sú určené na používanie v súkromnej oblasti a smú sa
používať výlučne:
na akvaristické účely
so sladkou vodou
vo vnútorných priestoroch
za použitia prídavných dielov, ktoré sú odporúčané výrobcom
za dodržiavania technických údajov
Pre prístroj platia nasledovné obmedzenia:
nepoužívať na komerčné alebo priemyselné účely
nevhodné pre morskú vodu
3. Bezpečnostné pokyny
Z tohto prístroja môžu vychádzať nebezpečenstvá pre osoby a vecné škody,
keď sa prístroj používa neodborne, resp. sa nepoužíva na určený účel alebo
sa nedodržiavajú bezpečnostné pokyny.
Pre vašu bezpečnosť
Nedovoľte, aby sa obal z prístroja dostal do rúk deťom, pretože z neho
môžu vychádzať nebezpečenstvá (nebezpečenstvo zadusenia!).
Tento prístroj môžu používať deti staršie ako 8 rokov, ako aj osoby so
zníženými fyzickými, senzorickými alebo mentálnymi schopnosťami
alebo nedostatkom skúseností a/alebo vedomostí, ak sa na ne dohliada
alebo ak boli zodpovedajúco poučení vzhľadom na bezpečné použí
-
vanie prístroja a pochopili z toho vyplývajúce nebezpečenstvá. Deti sa
nesmú hrať s prístrojom. Čistenie a údržbu používateľa nesmú vykoná-
vať deti, iba vtedy áno, ak sa na ne dohliada.
Pred používaním vykonajte vizuálnu kontrolu, aby ste zabezpečili, že
sú prístroj a zvlášť sieťový kábel a zástrčka nepoškodené.
Nikdy nepozerajte dlhší čas priamo do osvetľovacieho prostriedku, pre-
tože inak riskujete poranenia očí.
Opravy smie vykonávať výlučne servisné miesto spoločnosti EHEIM.
⌦A
111
Slovenčina
Vykonávajte iba práce, ktoré sú popísané v tomto návode.
Používajte iba originálne náhradné diely a príslušenstvo pre prístroj.
Prístroj musí byť istený cez ochranné zariadenie proti chybnému prúdu
s dimenzovaným chybným prúdom maximálne 30 mA. Pri otázkach
alebo problémoch sa obráťte na odborníka elektrikára.
Okamžite odpojte všetky prístroja v akváriu od siete pri netesnosti, príp.
keď sa aktivuje ochranné zariadenie proti chybnému prúdu.
Zásadne odpojte všetky prístroje v akváriu od siete, keď sa nepouží-
vajú, skôr než diely namontujete, príp. demontujete a pred všetkými
čistiacimi a údržbárskymi prácami.
Dodržiavajte návody na obsluhu dodaných svietidiel LED, prítoku a
osvetlenia skrine, zvlášť kapitolu Bezpečnosť, Uvedenie do prevádzky,
Obsluha a Údržba!
Chráňte zásuvku a sieťovú zástrčku pred vlhkosťou. Odporúča sa
vytvoriť so sieťovým káblom odkvapkávaciu misku, ktorá zabráni tomu,
aby sa príp, na kábli nedostala k zástrčke voda tečúca pozdĺž kábla.
Elektrické údaje LED svietidla sa musia zhodovať s údajmi elektrickej
siete. Tieto údaje nájdete na typovom štítku, v obale alebo v tomto
návode.
Vzdialenosť na spodnej strane svietidla k najvyššej hladine vody musí
činiť minimálne 15 mm.
4. Príprava
Vybalenie
Všetky komponenty opatrne vyberte z obalu a ubezpečte sa, že nič nechýba a nič nie je poškodené.
Pozor! Nebezpečenstvo prasknutia tabule skla na dne akvária.
Akvárium sa nesmie odložiť na prípojky
b
(⌦B).
Akvárium ponechajte na transportných koľajničkách.
5. Montáž
Stanovisko
Dávajte pozor na priame slnečné žiarenie, nie príliš veľa denného svetla!
Akvárium nedávajte do blízkosti tepelných zdrojov.
Akvárium nedávajte do blízkosti elektrického vybavenia.
Dbajte nato, aby bola v blízkosti sieťová prípojka.
112
Slovenčina
POZOR! Vecné škody.
Dbajte na vodorovný podklad s dostatočnou nosnosťou.
Všimnite si vzniknuté zaťaženie podlahy z dôvodu celkovej hmotnosti.
Postavenie a vyrovnanie spodnej skrine (⌦A)
1. Spodnú skriňu položte na želané miesto.
2. Spodnú skriňu vyrovnajte pomocou vodováhy presne do roviny.
Na dosiahnutie vodorovného vyrovnania môžete použiť nožičku. Dbajte pritom nato, aby nožička
priliehala celou plochou.
Položenie akvária (⌦C)
Nebezpečenstvo! Poranenia osôb alebo vecné škody.
Akvárium sa nesmie prepravovať alebo nosiť v naplnenom stave.
Pozor! Vecné škody.
Medzi akváriom a spodnou skriňou nesmú byť žiadne cudzie telesá, rohože alebo podložky.
Hornú stranu spodnej skrine a spodnú stranu dna akvária dôkladne vyčistite.
Akékoľvek cudzie telesá, rohože alebo podložky odstráňte.
1. Prázdne akvárium umiestnite na spodnú skriňu. Dávajte pritom pozor na to, aby prípojky ležali vo
výreze hornej strany spodnej skrine.
Nastavenie/demontáž dvierok
Dvierka môžete dodatočne nastaviť (⌦D).
Dvierka môžete rýchlo demontovať/namontovať cez rýchloupínaciu funkciu (⌦E).
6. Uvedenie do prevádzky
Inštalácia odtokov (⌦F)
Odtok je namontovaný z výroby.
Typy 230, 330 a 430 majú jeden odtok. Typ 530 má dva odtoky.
Tip: Medzi odtokovú rúru a lter nainštalujte dvojitý kohút EHEIM na zjednodušenie údržbárskych
prác.
1. Skontrolujte, či odtok, resp. odtoky pevne sedia
c
.
2. Umiestnite lter v spodnej skrini.
3. Namontujte hadicu vášho ltra na odtokové hrdlo. K tomu dodržiavajte návod na obsluhu vášho
ltra.
Inštalácia prítoku (⌦G)
1. Veďte prítokovú hadicu cez dieru na dne akvária a cez napájaciu šachtu.
2. Namontujte prítok. K tomu dodržiavajte návod na obsluhu inštalačnej súpravy.
113
Slovenčina
Inštalácia osvetlenia akvária (⌦H)
1. Pomocou plynulo prestaviteľných vyťahovacích strmeňov môžete svietidlo LED
g
prispôsobiť na
šírku vášho akvária. Na tento účel vytiahnite vyťahovací strmeň z telesa svietidla do želanej dĺžky.
2. Nasaďte svietidlo LED do prolov
h
na čelných stranách akvária. Dávajte pritom pozor na bezpeč-
né osadenie svietidla LED
3. Vložte sieťový kábel svietidla LED do prolu.
4. Veďte kábel cez napájaciu šachtu do spodnej skrine.
5. Zastrčte pripojovací konektor svietidla LED do pripojovacej zdierky sieťovej jednotky EHEIM.
Pri vykonávaní údržbárskych prác sa dá svietidlo LED v prole posunúť.
Inštalácia osvetlenia skrine
1. Zastrčte pripojovací konektor osvetlenia skrine do príslušnej sieťovej jednotky. Dodržiavajte k tomu
návod na obsluhu osvetlenia skrine.
2. Zastrčte sieťovú zástrčku sieťovej jednotky do sieťovej zásuvky.
7. Obsluha
Naplnenie akvária (⌦I)
POZOR! Vecné škody.
Na čistenie nepoužívajte žiadne tvrdé predmety alebo čistiace prostriedky.
1. Akvárium pred naplnením vyčistite teplou vodou a mäkkou čistou hubkou.
2. Akvárium ozdobte štrkom, kameňmi a rastlinami atď.
NEBEZPEČENSTVO! Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom z dôvodu vniknutej vody!
Svietidlo LED je proti vniknutej vode chránené len pri dočasnom ponorení!
Vzdialenosť od spodnej strany svietidla
g
k najvyššej hladine vody musí činiť minimálne 15 mm.
3. Naplňte akvárium vodou po maximálne 85 mm pod hornou hranou
i
.
Zapnutie/vypnutie svietidla LED
1. Na zapnutie svietidla LED zastrčte sieťovú zástrčku sieťovej jednotky do sieťovej zásuvky.
2. Na vypnutie svietidla LED vytiahnite sieťovú zástrčku sieťovej jednotky.
Pre kontrolované zapnutie a vypnutie svietidla LED odporúčame časové spínacie hodiny alebo kontrol
-
nú jednotku EHEIM LED na individuálne programovanie.
Položenie krytu (⌦J)
Kryt
j
má menšiu šírku ako kryt
k
.
1. Položte kryt
j
do spodnej klznej plochy krycieho rámu.
2. Položte kryt
k
do hornej klznej plochy krycieho rámu.
114
Slovenčina
Otvorenie/zatvorenie krytu
POZOR! Vecné škody.
Na spodnej strane sa môže tvoriť kondenzovaná voda.
Kryt otvárajte len bočným posunutím alebo bočným vyklopením.
Pred odobratím krytov nechajte kondenzovanú vodu odkvapkať do akvária.
Zapnutie/vypnutie osvetlenia skrine
1. Osvetlenie skrine zapnite, príp. vypnite pomocou diaľkového ovládania. Dodržiavajte k tomu návod
na obsluhu osvetlenia skrine.
8. Údržba
NEBEZPEČENSTVO! Zásah elektrickým prúdom!
Pred údržbárskymi prácami zásadne odpojte všetky prístroje od elektrickej siete.
POZOR! Vecné škody.
Na čistenie nepoužívajte žiadne tvrdé predmety alebo agresívne čistiace prostriedky.
Komponenty prístroja nie sú vhodné do umývačky riadu! Prístroj, príp. časti prístroja neumývajte v
umývačke riadu.
V nasledujúcich odsekoch sú popísané údržbárske práce, ktoré sú potrebné pre optimálnu a bezporu
-
chovú prevádzku. Pravidelná údržba predlžuje životnosť a zabezpečuje funkčnosť prístroja peny počas
dlhého časového obdobia.
1. Pravidelne odstraňujte usadeniny vodného kameňa z nábytku, skla a svietidla LED mäkkou a vlhkou
handričkou.
2. Pravidelne čistite klzné plochy krytov
j
a
k
.
9. Odstraňovanie porúch
NEBEZPEČENSTVO! Zásah elektrickým prúdom!
Pred odstraňovaním porúch zásadne odpojte všetky prístroje od elektrickej siete.
Svietidlo LED sa nedá opraviť. Chybný prístroj sa musí kompletne vymeniť.
Porucha Možná príčina Náprava
LED-svietidlo nesvieti Sieťová zástrčka sieťovej jednotky
nie je zastrčená.
Zastrčte sieťovú zástrčku do
sieťovej zásuvky.
Pokazené svietidlo LED Svietidlo LED vymeňte
Osvetlenie skrine nesvieti Sieťová zástrčka sieťovej jednotky
nie je zastrčená.
Zastrčte sieťovú zástrčku do
sieťovej zásuvky.
Diaľkové ovládanie osvetlenia
skrine nereaguje
Batérie chýbajú/sú prázdne Vložte/vymeňte batérie
Pri ostatných poruchách sa, prosím, obráťte na servis spoločnosti EHEIM.
115
Slovenčina
10. Vyradenie z prevádzky a likvidácia
Skladovanie
POZOR! Vecné škody.
Prístroj nevystavujte vplyvom počasia alebo teplotám pod bodom mrazu.
1. Vyčistite prístroj
2. Prístroj uskladnite na suchom mieste zabezpečenom proti mrazu.
Likvidácia
Prístroj, ktorý sa už nedá použiť, by sa nemal likvidovať ako celok, ale mal by sa demontovať na jednotlivé
časti a recyklovať podľa druhu materiálov.
VAROVANIE! Rezné poranenia. Poranenia očí odletujúcimi úlomkami skla.
Rozbitie sklenených dosiek akvária a ltračnej nádrže môže viesť k zraneniam očí odletujúcimi úlom
-
kami skla a viesť k rezným poraneniam.
V žiadnom prípade nerozbíjajte sklenené dosky akvária a ltračnej nádrže, aby ste ich zlikvidovali s
domácim odpadom.
V prípade likvidácie prístroja dodržiavajte príslušné zákonné predpisy.
Prístroj sa nesmie zlikvidovať s komunálnym alebo domovým odpadom. Prístroj sa odoberá bezplatne
na komunálnych zberných miestach, resp. zberných dvoroch druhotných surovín. Obal výrobku pozo-
stáva z recyklovateľných materiálov. Zlikvidujte ho ekologicky a odovzdajte na opätovné zhodnotenie.
11. Technické údaje
Typ 230 330 430 530
Rozmery komplet 70 × 60 × 144 cm 100 × 60 × 144 cm 130 × 60 × 144 cm 160 × 60 × 144 cm
Prázdna hmotnosť cca 105 kg cca 146 kg cca 198 kg cca 236 kg
Celková hmotnosť, naplnená cca 350 kg cca 500 kg cca 650 kg cca 800 kg
Akvárium
Objem vody cca 230 l cca 330 l cca 430 l cca 530 l
Rozmery (d x š x v) 70 × 60 × 65 cm 100 × 60 × 65 cm 130 × 60 × 65 cm 160 × 60 × 65 cm
Svietidlo LED
Typ EHEIM power LED+
Technické údaje svietidla LED nájdete v príslušnom návode na obsluhu.
116
Slovenčina
12. Záruka
Na svietidlo akvária dávame záruku 24 mesiacov od dátumu kúpy. Vzťahuje sa na príp. nedostatky na
zabudovaných elektrických častiach. Vylúčené zo záruky sú poškodenia v dôsledku samostatne vykonaných
zásahov.
Na nábytok akvária platí záručná doba 24 mesiacov, ktorá sa vzťahuje na prípadné výrobné chyby.
Na lepenie a spracovanie akvária preberáme záruku pod dobu 36 mesiacov od dátumu kúpy, s výnimkou
poškodenia skla. Predpokladom je dodržanie uvedených pokynov na inštaláciu. Na ryby, rastliny a diely príslu-
šenstva, ako aj na škody a následné škody v byte sa ani počas záručnej doby záruka neposkytuje. Označenie
spodnej strany neodstraňujte, lebo inak zaniká nárok na záručné plnenie.
V rámci záručnej doby sa naša oprava vykonáva bezplatne. Na uznanie nárok na záručné plnenie sa musí
spolu s dokladom o kúpe označeným dátumom, predložiť obchodníkovi tento doklad.
/

Táto príručka je vhodná aj pre