Gorenje SXB177YZ-U Používateľská príručka

Značka
Gorenje
Kategória
mikrovlny
Model
SXB177YZ-U
Typ
Používateľská príručka
MO 20 MW
Navodila za uporabo
Upute za uporabu
Uputstvo za upotrebu
Óïàòñòâà çà óïîòðåáà
Instruction manual
Használati útmutató
I
Instrukcja obs³ugi
Èíñòðóêöèè çà óïîòðåáà
Èíñòðóêöèÿ ïî ýêñïëóàòàöèè
Návod na použití
Istruzioni d’uso
Manual de utilizare
íöòðóêö³ÿ ç åêñïëóàòàö³¿
SI
BIH HR
BIH SRB MNE
MK
GB
H
RO
UA
PL
BG
RUS
CZ
I
Mikrovalovna peèica
Mikrovalovna peænica
Mikrotalasna rerna
Ìèêðîáðàíîâàòà ïå÷êà
Microwave oven
Mikrohullámú sütõ
Microunde
̳êðîõâèëüîâà ï³÷
Kuchenka mikrofalowa
Ìèêðîâúëíîâàòà ôóðíà
Ìèêðîâîëíîâàÿ ïå÷ü
Mikrovlnná trouba
Forno a microonde
75
VA DORESTE SA FOLOSITI CU PLACERE ACEST APARAT
U SK
 
 
Spotreba energie: .................................................................................................. 230V~50Hz,1200W
 ......................................................................................................................................... 700W
 ........................................................................................................... 2450MHz
 ................................................................... )
 ........................................................... )
 ............................................................................................................................. 20 litrov
 ................................................................................................................ 0,5 kg
 ............................................................................... < 58 dB(A)

o  
 
a  

1. 
a) a) 
 
b)  
v 
2. 
a) 
b) 


servis.





a) stite dvere a 
76
b) 
c) 

In
1.  
2. 
- 
- 
- Vydutia alebo diery v 
- 
 E 
3. 0,5 kg a 

4.  vysokou teplotou a parou.
5. 
6. 
priestor a vzadu 10 cm.
7. 
8. 
VAROVANIE-
9.  malej vzdialenosti.
10.  
 
UPOZORNENIE: 

 nasledovne:
 Zem
 
 
 

-   E
-
- N alebo

- L alebo

77

VAROVANIE:  

pre modely s funkciou grilovania)
VAROVANIE: smiete

VAROVANIE: 
 
mikrovlnnou energiou.;
VAROVANIE: Tekutiny a  

WARNING: 





 0 cm
0cm z  neblokujte

 
y v 
aby sa nevznietili;
Ak spozorujete dym, vypnite alebo odpojte zariadenie a 


pri  
  pred

Vajcia v   



jemnou tkaninou.
  
pokrmov;
  
 



78

 

1. P
 spojky).
2. 
rilizovanie.
3. 
4. 
5.  

6. 
7. 
8. 

-TE
-  
-  
- 
- 

a 
- 

-  

-  
- 
9.  
10.  
11.  
 

12. 

  

13. Pokrm obsahuje zmes tuku a -
 
a 

14.  
 
 

79
15.   ohrieva
 

16. 
a)  


b)  

c) 
 
 poistkovej skrini.

1 
2 
3 
4 
5 
80


1. .
2. .

1.  na " ".
2. 

-frek
 ohrievanie jedla bez zmeny tvaru alebo farby.

- Rozmrazovanie
- 
1  
2 
81
- Varenie

1. 

2. 

3.   
- 
- Obsah vody
- 

jedlo vybrali von z  receptoch a v 
:
- 
-  celom jedle

1.  
2. 
3.  
  

zovrie.




- 
 
 
a 
- 



 
v elektrickom obvode
- 

82
- Iskrenie a  kovovou

 
-  

a .


100%

85%

66%

48%

17%
Rozmrazovanie
40%
VARENIE / OHRIEVANIE
Nasleduj


1. nu varenia.

2. 
a 

 
ZASTAVENIE VARENIA
1. 
obnovenie varenia zatvorte dvierka.
2.  "0".

1. .

 
 zatvorte dvierka.
1. 
2.   
83
RIAD NA VARENIE
RIAD

MIKROVLNY
POPIS


s 
popis
 




Tanier


 




a 
riad

Niekto 








NIE
NIE




iskrenie.







ozdobu



na ohrievanie


NIE
NIE





 

 ohrievanie.


iskrenie






s 
popis





 vyberajte to



84

a tuku


striekaniu a 


 :
-  
- Dvierka a tesnenia dvierok
-  
 
1.  .
2. vrchoch
a 
3.  
 

4. Umyte v  
NEVYLEJTE VODU DO VE

I
 

 
odovzdajte ho v 


Ak potrebujete in
 

o 

IE!
/

Táto príručka je tiež vhodná pre