Leitz 64140001 Návod na obsluhu

Značka
Leitz
Model
64140001
Typ
Návod na obsluhu
42
SK
ívateľská prírka
UPOZORNENIE! Dôlité bezpečnost
informácie
Pozorne si prečítajte nasledujúce bezpečnostné pokyny.
Dodržujte celý návod. Tým sa vyhnete nebezpečenstvu,
ktoré môžu viesť k pkodeniu majetku a/alebo vážnemu
zraneniu. Uistite sa, že každý, kto používa používa zaria-
denie, si prečítal a dodiava tieto varovania a tento návod.
Osoby/produkt
robok používajte len popísaným spôsobom v tomto
návode.
Pred použitím skontrolujte, či výrobok nie je poškodený.
Nepoužívajte, ak je zjavne poškode, nefunguje ako by
mal alebo ak vlhkosť prenikla do jeho vnútra.
Chráňte výrobok pred vlhkosťou, extrémnymi teplotami,
silným slnečným svetlom a horľavými plynmi, parami a
rozpúšťadlami.
Nepokúšajte sa upravovať, meniť alebo opravov
výrobok. Neháte na zem, neohýnajte ani ho nette.
Používajte a skladujte výrobok mimo dosahu detí a
domácich zvierat.
Tento návod si uchovajte a odovzdajte ho nasledujúcemu
používateľovi výrobku.
Laser
Tento produkt používa laser triedy 2 v súlade s európ-
skou normou EN 60825-1:2007.
POZOR! Laserové lúče môžu spôsobiť poškodenie očí
alebo pokožky. Nikdy sa nepozerajte do laserového lúča
priamo či prostredníctvom optických prístrojov.
Ak laserový lúč zasiahne vaše oči, okamžite ich zatvorte
a odvráťte sa.
Nikdy nemierte laserovým lúčom na osoby alebo zvie-
ratá.
Nikdy nemierte laserovým lúčom na zrkadlá či iný ref-
lexný povrch.
robok musí byť označený štítkom s varovaním lasera.
Nepoužívajte laser bez tohto označenia.
Batérie
Pri vkladaní batérií sa uistite, že ich vkladáte v správnom
smere (+/–) podľa oznenia.
Vyberte batérie, ak sa zariadenie nepoužíva pravidelne.
V opačnom prípade hrozí, že batérie. Únik kyseliny môže
spôsobiť popáleniny alebo poškodenie výrobku.
Uchovávajte batérie mimo dosahu detí a domácich
zvierat. Inak by ich mohli prehltnúť deti alebo domáce
zvieratá. Pri požití okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.
etky batérie vymeňte naraz. Používajte len batérie
uvedeného typu.
Nerozoberajte a vyhýbajte sa skratu batérií a udržujte ich
mimo ohňa.
Nikdy sa nepokúšajte nabíjať štandardné batérie (nebez-
pečenstvo výbuchu!).
m
43
SK
Funkcie výrobku
Laserové ukazovátko všetko v jednom, LED svetlo, tablet
stylus a pero (atramentové náplne: typ D1 alebo podobné,
67 mm)
Laserový výstupný otvor
A
a LED výstupný otvor
B
Laserové tlačidlo
C
a LED tlačidlo
D
Vymeniteľný hrot medzi tablet stylusom
E
a perom
F
Tri vymeniteľné gombíkové batérie, typu LR41
G
Vloženie/výmena batérií
Batérie sú už nainštalované pri zakúpení zariadenia. Pred
použitím odstráňte ochrannú fóliu.
1. Ak chcete otvoriť priehradku na batérie, odskrutkujte
hornú časť pera.
2. Vložte tri gombíkové batérie LR41 do priestoru pre
batérie. Dávajte pozor na polaritu (+/–).
3. Zatvorte priestor na batérie.
Použitie výrobku
Ak chcete prepínať medzi tablet stylusom a perom, stačí
vytiahnuť spodnú časť stylusu. Znovu ho vlte do poža-
dovaného smeru.
Ak chcete použiť laserové ukazovátko: Držte pero tak, aby
laserový výstup
A
smeroval od vás. Potom stlačte tlačidlo
lasera
C
.
Ak chcete použiť LED svetlo: Dte pero tak, aby výstup
B
smeroval od vás. Potom stlačte tlačidlo LED
D
.
Technické údaje
Prevádzkové napätie DC 4,5 V (3 gombíkové
batérie, typ LR41)
Výkon lasera <1 mW
Vlnová dĺžka lasera 673 Nm
Laserová trieda 2
Prípustná teplota okolia (prevádzka) 0-40 °C
Rozmery (Ø x L) 11 mm × 143 mm
Hmotnosť 48 g
Likvidácia
Prečiarknutý kontajner znamená, že tento
výrobok sa nesmie vyhadzovať do domového
odpadu (netriedený odpad). Ste povinní likvi-
dovať staré elektronické zariadenia a prázdne
batérie/akumulátory na miestach na to urče-
ných štátom. Likvidácia je pre vás zdarma. Viac
informácií získate na mestskej alebo obecnej správe alebo v
obchode, kde ste výrobok zakúpili.
Ďalšie informácie
Aktuálne informácie a/alebo ďalšie údaje o použití možno
získať z opisu výrobku na http://www.leitz.com/. Alebo nas-
kenujte QR kód na zadnej strane tohto návodu.
/

Táto príručka je tiež vhodná pre