Ryobi RBV26 Návod na obsluhu

Kategória
Vyžínače trávy
Typ
Návod na obsluhu
Avertissement! Il est essentiel que vous lisiez les instructions contenues dans ce mode d'emploi avant d'assembler, d'entretenir et d'utiliser
cet appareil.
Warning! It is essential that you read the instructions in this manual before assembling, operating and maintaining this machine.
Warnung! Es ist unerlässlich, dass Sie die Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung lesen, bevor Sie das Gerät montieren,
bedienen und warten.
Advertencia! Es muy importante que lea las instrucciones de este manual antes de montar, realizar operaciones de mantenimiento y
trabajar con esta herramienta.
Avvertenze! Leggere le istruzioni contenute nel manuale prima di montare, mettere in funzione e svolgere le operazioni di manutenzione
sulla macchina.
Aviso: É essencial que leia as instruções neste manual antes de começar a montar, efectuar a manutenção ou
utilizar esta máquina.
Waarschuwing: Het is van essentieel belang dat u de instructies in deze gebruiksaanwijzing leest voor u deze machine
monteert, gebruikt en onderhoudt.
Varning: Det är mycket viktigt att du läser igenom anvisningarna i den här bruksanvisningen innan du monterar,
använder eller underhåller den här maskinen.
Advarsel: Det er meget vigtigt, at man læser anvisningerne i denne brugsanvisning, inden maskinen samles, betjenes
og vedligeholdes.
Advarsel: Det er viktig at du leser instruksjonene i denne brukermanualen før du setter sammen, vedlikeholder og
bruker maskinen.
Varoitus: On tärkeää, että luet tämän käsikirjan ennen tämän laitteen kokoamista, huoltoa ja käyttöä.
Figyelem! Fontos, hogy a gép összeszerelése, használata és karbantartása eltt elolvassa a kézikönyvben található
utasításokat.
Varování: Neinstalujte, neprovádjte údržbu ani nepoužívejte tento nástroj díve, než si petete pokyny uvedené v
tomto návodu..
:
 ,      
  ,   .
Avertizare: Este esenial s citii instruciunile din cadrul acestui manual înainte de asamblarea, operarea i întreinerea
acestui dispozitiv.
Ostrzeenie: Bardzo wane jest, aby zapozna si z podrcznikiem obsugi przed przystpieniem do montau, obsugi lub
konserwacji tego urzdzenia.
Opozorilo: Zelo pomembno je, da pred sestavljanjem, vzdrževanjem in uporabo te naprave preberete navodila v tem prironiku.
Upozorenje:
Vrlo je važno da ste prije sklapanja, rada i održavanja ovog stroja proitali upute u ovom priruniku.
Hoiatus: Enne masina kokkupanekut, kasutama ja hooldama hakkamist tuleb käesolevas juhendis esitatud juhised kindlasti läbi
lugeda.
spjimas: Prieš montuojant, naudojant arba atliekant technin šio prietaiso priežir, btina perskaityti ši vartotojo instrukcij.
Brdinjums: Ir oti svargi, lai js izlastu visas instrukcijas šaj rokasgrmat, pirms salikt, lietot un apkopt šo mašnu.
Varovanie: Je dôležité, aby ste si preítali pred montážou, prevádzkou a údržbou tento návod.

:
         ,   ,
      .
960413007-01.indd AII960413007-01.indd AII 2010/3/30 9:492010/3/30 9:49
209
Slovenina(Preklad z pôvodných inštrukcií)
FR EN DE ES IT PT NL SV DA NO FI HU CS RU RO PL SL HR
SK
ET LT LV BG
ÚVOD
Toto zariadenie má mnoho funkcií, ktoré jeho používanie
robia ešte príjemnejším. Bezpenos, výkon a spoahlivos
boli hlavnými kritériami pri navrhovaní tohto zariadenia, o
robí jeho údržbu a prevádzku ešte jednoduchšími.
VŠEOBECNÉ BEZPENOSTNÉ PRAVIDLÁ
PLÁNOVANÉ POUŽITIE:
Tento produkt je navrhnutý na sekanie ostrých vertikálnych
okrajov pozdž chodníkov, cestiiek a okrajov kvetinových
záhonov. Je urený len na sekanie trávy alebo inej mäkkej
vegetácie. Nie je urený na sekanie v iných smeroch s
výnimkou vertikálneho alebo iného matriálu, ako tráva
a iná mäkká vegetácia. Nie je urený na použitie s
elektrickou výkonovou hlavou.
VAROVANIE:
Preítajte si všetky inštrukcie, aby ste im
porozumeli. Ak nedodržíte inštrukcie uvedené
nižšie, môže to ma za následok zranenie
elektrickým prúdom, požiar a/alebo otravu
oxidom uhonatý, o môže spôsobi smr alebo
vážne osobné zranenie.
Nedovote, aby deti alebo osoby bez dozoru
používali túto jednotku.
Nikdy nezapínajte a neprevádzkujte zariadenie
v uzavretom prostredí; vdýchnutie výfukových plynov
môže spôsobi smr.
Vždy noste ochranu oí s bonými chránimi, ktorá
spa normu EN 166, spolone s ochranou uší. Ak
tak neurobíte, môže to spôsobi, že úlomky odletia
do vašich oí, o môže spôsobi vážne zranenie.
Dbajte, aby okolostojaci, deti a domáce zvieratá boli
vo vzdialenosti aspo 15 m.
Oblete si hrubé dlhé nohavice, vrchný diel s dlhými
rukávmi, ižmy a rukavice. Nenoste voné obleenie,
krátke nohavice, sandále, žiadne šperky ani
nechote bosý.
Aby ste znížili riziko zranenia predmetmi, ktoré sa
vtiahnu do rotujúcich astí, nikdy nenoste voné
obleenie, šály, retiazky a podobne. Zabezpete dlhé
vlasy tak, aby boli na úrovni ramena, aby sa predišlo
ich zapleteniu do rotujúcich astí.
Túto jednotku neprevádzkujte, ke ste unavený,
chorý alebo pod vplyvom alkoholu, drog alebo liekov.
Neprevádzkujte ju pri slabom osvetlení.
Udržujte všetky asti svojho tela alej od
pohybujúcich sa astí a horúcich povrchov jednotky.
Noste ochrannú tvárovú masku v prašných
podmienkach, aby ste znížili riziko zranenia spojené
s vdýchnutím prachu.
Pred každým použitím zariadenia skontrolujte
pracovnú oblas. Odstráte všetky také predmety,
ako sú kamene, rozbité sklo, nechty, káble alebo
šnúry, ktoré by zariadenie mohlo odfúknu alebo
ktoré by sa do neho mohlo zamota.
Udržujte stabilnú polohu a rovnováhu. Nepreháajte.
Prílišné priblíženie môže ma za následok stratu
rovnováhy alebo vystavenie sa horúcim povrchom.
Túto jednotku nikdy neprevádzkujte bez mriežky
na zachytávanie iskier; táto mriežka je umiestnená
vnútri tlmia.
Pred odložením nechajte zariadenie vychladnú.
Používajte len náhradné diely a príslušenstvo
znaky Ryobi. Ak tak neurobíte, môže to zapríini
nízky výkon alebo to môže vies ku zraneniu.
Vykonávajte údržbu zariadenia poda pokynov na
údržbu, ktoré sa nachádzajú v návode na obsluhu.
Pred každým použitím jednotku skontrolujte, i nie sú
uvonené upevovacie asti, i palivo nepresakuje
a pod. Poškodené asti vymete.
Pred istením, opravou alebo kontrolou motor
vypnite a uistite sa, že všetky pohybujúce asti sa
zastavili. Odpojte kábel zapaovacej svieky a kábel
držte alej od zástrky, aby ste zabránili spusteniu
zariadenia.
Servis dúchadla/vysávaa môže vykonáva
len kvali kovaný opravár. Servis alebo údržba,
ktorú vykoná nekvali kovaný opravár, môže
vies k zraneniu používate
a alebo k poškodeniu
zariadenia.
Používajte len identické náhradné asti, ke
vykonávate servis dúchadla/vysávaa. Používanie
neschválených astí môže vies k vážnemu zraneniu
používatea alebo k poškodeniu zariadenia.
Nepoužívajte ho na rebríku, na streche alebo na
nestabilnej podpere. Stabilná poloha na pevnom
povrchu vám umožní lepšie ovládanie dúchadla/
vysávaa v neakaných situáciách.
ŠPECIFICKÉ BEZPENOSTNÉ PREDPISY
Poas prevádzky dúchadlo/vysáva vždy držte vo
svojej pravej ruke. Pozrite si pokyny na prevádzku
v tomto návode, kde nájdete správnu polohu
zariadenia poas prevádzky ako aj doplujúce
informácie.
Aby sa znížilo riziko straty sluchu spôsobené
hladinou (hladinami) hluku, je potrebné používa
ochranu uší.
Aby sa znížilo riziko zranenia spôsobené rotujúcimi
asami, zastavte motor ešte pre inštaláciou
alebo odstránením príslušenstva. Zariadenie
neprevádzkujte bez ochranných štítov. Pred
vykonaním údržby alebo ak sa chcete dosta
k pohyblivým astiam, vždy odpojte zapaovaciu
svieku.
Nesmerujte trysku dúchadla smerom na udí alebo
zvieratá.
Nikdy neprevádzkujte jednotku bez namontovaných
960413007-01.indd 209960413007-01.indd 209 2010/3/30 9:492010/3/30 9:49
210
Slovenina(Preklad z pôvodných inštrukcií)
FR EN DE ES IT PT NL SV DA NO FI HU CS RU RO PL SL HR
SK
ET LT LV BG
trubíc. Na zariadení sa nachádza uzatváracie
zariadenie, bez namontovanej trubice sa jednotka
nespustí.
Nikdy nedávajte predmety do trubíc dúchadla.
Zariadenie používajte len takým spôsobom, ktorý je
popísaný v návode na obsluhu.
Vysáva nepoužívajte bez namontovaného vrecka;
odlietavajúci odpad môže zapríini vážne zranenie.
Pred zapnutím zariadenia vždy úplne zatvorte vrecko
vysávaa.
Rotujúce lopatky kolesa môžu zapríini vážne
zranenie. Zastavte motor a skontrolujte, i sa lopatky
kolesa prestali krúti ešte pred otvorením dvierok
vysávaa alebo pred montážou/výmenou trubíc. Do
trubíc vysávaa, ktoré sú namontované na vysávai,
nedávajte svoje ruky ani iné predmety.
Nikdy neprevádzkujte jednotku bez vhodne
pripojeného príslušenstva. Ke sa zariadenie
používa ako dúchadlo, vždy namontujte trubice
a zatvorte dvierka. Ke sa zariadenie používa ako
vysáva, vždy namontujte trubice a vrecko. Uistite
sa, že vrecko vysávaa je úplne zazipsované, ke
je jednotka spustená, aby sa predišlo odletovaniu
odpadu. (Poznámka: na jednotke sa nachádza
uzatváracie zariadenie, ktoré zabráni tomu, aby sa
zariadenie spustilo, ak nie sú namontované všetky
trubice.)
Vyhýbajte sa situáciám, kde by sa vrecko vysávaa
mohlo zapáli. Nepracujte v blízkosti otvoreného
oha. Nevysávajte teplý popol z kozubov, zvyšky
z grilu, z krovín at. Nevysávajte odhodené cigary
alebo cigarety, až kým ich popol úplne nevychladne.
PLNENIE PALIVOM
Palivo je vysoko horavé. Dodržujte bezpenostné
opatrenia, aby ste znížili riziko vážneho osobného
zranenia.
Palivo uskladujte v chladnom, dobre vetranom
prostredí, v bezpenej vzdialenosti od zariadení,
ktoré produkujú iskry/plamene.
Palivo uskladujte v nádobách, ktoré sú špeciálne
ur
ené na tento úel.
Palivo dopajte vonku a poas dopania nefajite.
Palivo pridávajte ešte pred spustením motora. Nikdy
neodstraujte veko palivovej nádrže ani nepridávajte
palivo, ak motor beží alebo ak je ešte horúci.
Poas manipulácie s palivom nefajite.
Zmiešavajte a uskladujte palivo len v nádobe
urenej na benzín.
Palivo zmiešavajte vonku na mieste, kde sa
nevyskytujú iskry alebo plamene.
Veko palivovej nádrže uvoujte pomaly, aby sa
uvonil tlak a zabráte, aby sa palivo dostalo do
okolia veka.
Po doplnení paliva veko nádrže poriadne utiahnite.
Rozliate palivu z jednotky utrite. Presute sa 9m
pre od miesta tankovania predtým, ako naštartujete
motor.
Nikdy a za žiadnych okolností sa nepokúšajte zapáli
rozliate palivo.
Manipulujte s palivom opatrne, aby ste znížili riziko
požiaru alebo vzniku popálenín. Palivo je vysoko
horavé.
Ak palivo rozlejete, nepokúšajte sa zapnú motor, ale
odneste zariadenie z miesta, kde je palivo rozliate
a zabráte vzniku akéhokovek zdroja zapálenia, až
kým sa palivové výpary nerozptýlia.
Celú nádrž a veká nádrže vymieajte bezpeným
spôsobom.
Palivo z nádrží prelejte do nádob urených na benzín
a zabrá
te tomu, aby sa jednotkou hýbalo pred jej
premiestnením v motorovom vozidle.
Pri vypúšaní palivovej nádrže používajte schválený
typ nádoby na palivo, a to na dobre vetranom mieste.
Vyberte si prázdne miesto, zastavte motor a pred
doplnením paliva ho nechajte vychladnú.
Uschovajte si tieto pokyny. asto si overujte
informácie v nich a používajte ich na inštruovanie
iných, ktorí by mohli používa toto zariadenie. Ak
niekomu toto zariadenie požiiate, požiajte mu aj
pokyny.
Ke prevádzkujete výrobok, noste ochranu sluchu.
Prevádzkovanie podobných nástrojov v blízkosti
zvyšuje riziko zranenia.
Použitie ochrany sluchu znižuje schopnos pou
zvukové výstrahy (výkriky alebo alarmy). Operátor
musí dáva zvláš pozor, o sa deje v pracovnej
oblasti.
Bolo zistené, že vibrácie z runých nástrojov
môžu prispie u uritých udí k stavu nazývanému
Raynaudov syndróm. Symptómy sa môžu prejavova
tpnutím, zníženou citlivosou a obelením prstov, o
je obyajne zjavné pri vystavení sa chladu. Dediné
faktory, vystavovanie sa chladu a vlhkosti, diéta,
fajenie a pracovné zvyky môžu znane prispie k
vzniku týchto symptómov. Existujú opatrenia, ktoré
môže operátor vykona na možné zníženie úinkov
vibrácií:
a) Udržiava svoje telo poas chladného poasia v
teple. Ke prevádzkujete jednotku, noste rukavice,
aby sa ruky a zápästia udržiavali v teple. Bolo
zistené, že chladné poasie je hlavným faktorom,
ktorý prispieva k Raynaudovmu syndrómu.
b) Po každom uritom asovom úseku prevádzky
cvite, aby ste zlepšili krvný obeh.
c) Poas práce si doprajte asté prestávky.
Obmedzte dobu vystavovania sa cez de.
Ak zistíte ktorýkovek zo symptómov tohto stavu,
okamžite prerušte používanie zariadenia, navštívte
svojho lekára a povedzte mu o symptómoch.
Ak chcete zníži riziko nadýchania sa prachu, jemne
navlhite pracovnú oblas pred vyfukovaním alebo
vysávaním.
Na uvonenie hrubých neistôt alebo napadaného
lístia, i iného odpadu pred použitím vyfukovaa
použite záhradné hrable alebo metlu.
Ke je prítomné riziko padajúcich predmetov, noste
ochranu sluchu.
960413007-01.indd 210960413007-01.indd 210 2010/3/30 9:492010/3/30 9:49
211
Slovenina(Preklad z pôvodných inštrukcií)
FR EN DE ES IT PT NL SV DA NO FI HU CS RU RO PL SL HR
SK
ET LT LV BG
SYMBOLY
Na vašom zariadení sa môžu použi niektoré z nasledovných symbolov. Preštudujte si ich a naute sa ich význam.
Správna interpretácia týchto symbolov vám umožní prevádzkova zariadenie lepšie a bezpenejš
ie.
SYMBOL NÁZOV OZNAENIE/VÝZNAM
Bezpenostná výstraha Oznauje potenciálne nebezpeenstvo osobného zranenia.
Preítajte si návod na
obsluhu
Je potrebné, aby používate preítal a pochopil návod na obsluhu ešte pred
zaatím používania tohto zariadenia, ím sa zníži riziko zranenia.
Noste ochranu oí a uší
Poas prevádzkovania zariadenia vždy noste ochranu oí s bonými
chránimi, ktorá spa normu EN 166, spolone s ochranou uší.
Dvierka vysávaa Nezapínajte jednotku, kým dvierka vysávaa nie sú zaistené.
Dlhé vlasy Riziko vtiahnutia dlhých vlasov do prívodu vzduchu.
Trubice fukára Jednotku nezapínajte, ak trubice nie sú namontované.
Voné obleenie Riziko vtiahnutia voného obleenia do prívodu vzduchu.
Benzín a mazivo
Používajte bezolovnatý benzín urený pre motorové vozidlá s oktánovým
íslom 91 [(R + M) / 2] alebo s vyšším oktánovým íslom. Toto zariadenie je
napájané 2-taktným motorom a vyžaduje si zmiešanie benzínu s mazivom
pre 2-taktné motory.
Dbajte, aby okolostojaci
boli obale
Dbajte, aby okolostojaci, hlavne deti a
domáce zvieratá boli aspo 15 m od prevádzkovej oblasti.
Odrážanie Nebezpeenstvo odrážania sa.
Nasledujúce signálové slová a významy objasujú úrove rizika spojeného s týmto zariadením.
SYMBOL SIGNÁL VÝZNAM
NEBEZPEENSTVOO:
Oznauje bezprostredne nebezpenú situáciu, ktorá, ak sa jej nezabráni,
môže spôsobi smr alebo vážne zranenie.
VAROVANIE
Oznauje potenciálne nebezpenú situáciu, ktorá, ak sa jej nezabráni,
môže spôsobi smr alebo vážne zranenie.
UPOZORNENIE
Oznauje potenciálne nebezpenú situáciu, ktorá, ak sa jej nezabráni,
môže spôsobi malé alebo stredne ažké zranenie.
VÝSTRAHA
(Bez výstražného symbolu) Oznauje situáciu, v ktorej môže dôjs
k poškodeniu majetku.
960413007-01.indd 211960413007-01.indd 211 2010/3/30 9:492010/3/30 9:49
212
Slovenina(Preklad z pôvodných inštrukcií)
FR EN DE ES IT PT NL SV DA NO FI HU CS RU RO PL SL HR
SK
ET LT LV BG
POPIS
Obr. 1a.
1. Spodná trubica vysávaa
2. Vrecko vysávaa
3. Adaptér
4. Regulátor rýchlosti
5. Spúša škrtiacej klapky
6. Horná trubica vysávaa
7. Veko palivovej nádrže
8. Rúka štartéra
9. Páka štartéra
10. Horná rukovä
11. Spína zap./vyp.
12. Kladný spína na strane vyfukovania
13. Základová žiarovka
14. Rukovä vysávaa
Obr. 1b.
15. Horná trubica fukára
16. Klapka dvierok
17. Kryt prívodu
18. Dolná trubica fukára
19. Kladný spína na strane vysávania
Obr. 2.
15. Horná trubica fukára
18. Dolná trubica fukára
19. Kladný spína na strane vysávania
Obr. 3.
2. Vrecko vysávaa
3. Adaptér
Obr. 4.
20. Zdvihnuté otvory
21. Adaptér namontovaná vo vrecku vysávaa
22. Zvýšená uzamkýnacia lišta s vložkou spínaa z
kovovej doštiky
Obr. 5.
23. Príslušenstvo vrecka vysávaa
24. Skrutka na dvierkach prívodu
25. Krycia doštika vákuového prívodu
17. Kryt prívodu
19. Kladný spína na strane vysávania
Obr. 6.
26. Otvor vysávaa
27. Uzatváracia klapka
28. Príslušenstvo trubice vysávaa
29. Skrutka príslušenstva trubice vysávaa
17. Kryt prívodu
19. Kladný spína na strane vysávania
Obr. 7.
8. Rúka štartéra a lanko
30. Štítok rýchleho spustenia
5. Spúša škrtiacej klapky
11. Spína zap./vyp.
9. Páka štartéra
13. Základová žiarovka
Obr. 8.
12. Kladný spína na strane vyfukovania
19. Kladný spína na strane vysávania
Obr. 9.
31. Vysokorýchlostný tryska
Obr. 10.
4. Regulátor rýchlosti
5. Spúša škrtiacej klapky
Obr. 11.
12. Kladný spína na strane vyfukovania
19. Kladný spína na strane vysávania
Obr. 12.
32. Kryt vzduchového  ltra
33. Otote spínaom a otvorte alebo zatvorte
Obr. 13.
32. Kryt vzduchového  ltra
34. Vzduchový  lter
VLASTNOSTI
TECHNICKÉ VLASTNOSTI VÝROBKU
Zdvihový objem motora .........................................26 cm
3
Rýchlos vzduchu ...............................................320 km/h
Objem vzduchu................................................11 m
3
/min.
Váha ........................................................................4,3 kg
Menovitý výkon .......................................................0,6 Kw
Otáky motora (Max.) .......................................9000 ot./m
Otáky motora (vonobeh) ....................3000 – 4600 ot./m
Úrove tlaku hluku poda EN 15503:2009 dodatok A
(dúchadlo/vysáva)
Prevádzka.............................................. 83,3 / 82,8 dB(A)
Vonobeh ............................................... 72,4 / 71,1 dB(A)
Ekvivalentná úrove tlaku hluku pri hmotnosti A ...............
............................................................... 83,3 / 82,8 dB(A)
Úrove tlaku hluku v pozícii operátora (dúchadlo/
vysáva)
Prevádzka.............................................. 96,4 / 96,6 dB(A)
Vonobeh ............................................... 81,3 / 81,6 dB(A)
Ekvivalentná úrove emisií tlaku hluku pri hmotnosti A .....
............................................................... 88,7 / 88,9 dB(A)
Nepresnos merania úrovne hluku ....................... 3 dB(A)
960413007-01.indd 212960413007-01.indd 212 2010/3/30 9:492010/3/30 9:49
213
Slovenina(Preklad z pôvodných inštrukcií)
FR EN DE ES IT PT NL SV DA NO FI HU CS RU RO PL SL HR
SK
ET LT LV BG
hodnota vibrácií na držadle poda EN 15503:2009
dodatok B
Režim dúchadla (predné držadlo/ zadné držadlo)
Prevádzka................................................1,63 / 1,57 m/s
2
Vonobeh ................................................. 0,80 / 0,78 m/s
2
Celková ekvivalentná hodnota vibrácií ..... 0,96/0,93 m/s
2
Výbeh vákuového režimu (Predné držadlo / zadné
držadlo) ...................................................1,63 / 1,60 m/s
2
Vonobeh ................................................. 0,80 / 0,76 m/s
2
Celková ekvivalentná hodnota vibrácií ... 0,96 / 0,93 m/s
2
Nepresnos merania vibrácií ...............................1,5 m/s
2
OBOZNÁMTE SA S FUKÁROM/VYSÁVAOM
Pozrite si obr. 1a. – 1b.
Bezpené používanie tohto zariadenia si vyžaduje
pochopenie informácií o zariadení a informácií
v návode na obsluhu ako aj vedomosti o práci, ktorú
budete vykonáva. Pred použitím tohto zariadenia sa
oboznámte so všetkými prevádzkovými podmienkami
a bezpenostnými pravidlami.
TRUBICA A TRYSKY FUKÁRA
Trubicu dúchadla môžete zmontova a namontova na
dúchadlo bez použitia iných nástrojov.
KLADNÉ SPÍNAE
Výrobok je vybavený kladnými spínami. Jednotka bude
fungova len vtedy, ak sú obidva kovové kontakty vložené
do kladných spínaov. Týmto sa zníži riziko náhodného
kontaktu s otáajúcimi sa asami.
REGULÁTOR RÝCHLOSTI
Funkcia regulátora rýchlosti umožuje použite fukára
bez podržania spúšaa škrtiacej klapky. Ak chcete zníži
otáky motora, jednoducho posute páku regulátora
rýchlosti smerom dopredu.
VYSOKORÝCHLOSTNÁ TRYSKA SO ŠKRABKOU NA
MOKRÉ LISTY
Vysokorýchlostná tryska je vhodná na zber mokrých
a lepkavých listov. Umožní vám zoškrabova mokré listy
a odpad, ke používate fukár.
MOTOR
Fukár má výkonný motor s objemom 26 cm
3
s
dostatoným výkonom na vykonávanie vyfukovania a
vysávania.
START EASY™
Funkcia Start Easy™ vám umožní jednoduchšie a
rýchlejšie spustenie zariadenia.
SPÍNA SPÚŠAA
Fukár sa môže používa pri akejkovek rýchlosti od
neinnosti až po plný plyn.
VYSÁVA / TLMI
Premena fukára na vysáva/tlmi je jednoduché a na jeho
vykonanie staí použi krížový skrutkova.
VRECKO VYSÁVAA
Vrecko vysávaa sa pripája na fukár vemi jednoducho,
a to pomocou adaptéra vrecka.
RUKOVÄ VYSÁVAA
Toto vybavenie umožuje používateovi pohodlné
vysávanie.
TRUBICE VYSÁVAA
Trubice vysávaa sa môžu namontova na dúchadlo
pomocou krížového skrutkovaa.
MONTÁŽ
VYBALENIE
Toto zariadenie si vyžaduje montáž.
Opatrne vyberte zariadenie a všetko príslušenstvo zo
škatule. Uistite sa, že máte všetky položky uvedené
v zozname zásielky.
VAROVANIE:
Nepoužívajte toto zariadenie, ak nejaká as
zo zoznamu zásielky je už namontovaná na
zariadenie, ke ho vybalíte. asti v tomto
zozname nie sú namontované na zariadenie
výrobcom a vyžadujú si montáž zákazníkom.
Použitie zariadenia, ktoré bolo nesprávne
zmontované, môže zapríini vážne osobné
zranenie.
Zariadenie pozorne skontrolujte, aby ste sa
ubezpeili, i sa poas dodania ni nezlomilo alebo
nepoškodilo.
Obalový materiál nezlikvidujte, kým ste pozorne
neskontrolovali a dostatone nevyskúšali zariadenie.
MONTÁŽ TRUBÍC FUKÁRA
Pozrite si obr. 2.
Založte koniec spodnej trubice do konca hormej
trubice.
Vyrovnajte zdvihnuté klapky na výstupe krytu
fukára s otvormi na hornej trubici, zasute ich do
seba a pevne utiahnite otoením; uistite sa, že
umelohmotný spúša je stlaený, o umožní, že
uzatváracie zariadenie sa zatvorí a zariadenie bude
pripravené na použitie. Po poiatonom použití
skontrolujte, i je utiahnutie tesné a v prípade
potreby ho ešte utiahnite.
Zavrtite kryt prívodu a dotiahnite skrutku n kryte,
960413007-01.indd 213960413007-01.indd 213 2010/3/30 9:492010/3/30 9:49
214
Slovenina(Preklad z pôvodných inštrukcií)
FR EN DE ES IT PT NL SV DA NO FI HU CS RU RO PL SL HR
SK
ET LT LV BG
ubezpete sa, i sú kovové kontakty vložené do
kladného spínaa.
Vytiahnite klzný zbera z kladného spínaa, potom
otote trubice, ím ich vyberiete z výstupu puzdra
vyfukovaa.
MONTÁŽ VRECKA VYSÁVAA
Pozrite si obr. 3. - 4.
Odstráte trubicu vyfukovaa vytiahnutím kovového
kontaktu, otoením a odstránením z puzdra výstupu
vyfukovaa.
Rozzipsujte vrecko vysávaa a umiestnite dovnútra
adaptér tak, ako je to zobrazené. Posute adaptér
vrecka vysávaa cez otvor oproti zipsu. Širší koniec
adaptéra zostane vnútri vrecka vysávaa, ak sa
namontuje správne.
Vyrovnajte vyvýšené otvory na adaptéri vákuového
vrecúška do jednej roviny s vyvýšenými
uzamkýnacími lištami na puzdre výstupu
vyfukovaa; zatlate adaptér vrecúška do puzdra.
Otoením ho uzamknete na svojom mieste, zatlate
kovový kontakt do otvoru kladného spínaa, ím sa
ubezpeíte, že spína je zapojený a pripravený na
prevádzku.
Otáajte vreckom vysávaa, až kým popruh na
rameno nebude vo zvislej polohe.
Skontrolujte, i je vrecko vysávaa zazipsované
a zatvorené ešte pred zapnutím zariadenia.
MONTÁŽ TRUBÍC VYSÁVAA
Pozrite si obr. 5. - 6.
VAROVANIE:
Rotujúce lopatky kolesa môžu zapríini vážne
zranenie. Vždy zastavte motor a skontrolujte,
i sa lopatky kolesa prestali krúti ešte pred
otvorením dvierok vysávaa alebo pred
montážou/výmenou trubíc. Do trubíc vysávaa,
ktoré sú namontované na vysávai, nedávajte
svoje ruky ani iné predmety.
Montáž trubíc vysávaa:
Spojte hornú a dolnú trubicu vysávaa tak, že
vyrovnáte zdvihnuté uzatváracie klapky s príslušnými
otvormi na hornej trubici vysávaa, dve trubice sa
spoja do jednej, ide o jednorazovú montáž.
Stlate klapku dvierok pomocou plochého
skrutkovaa a uvonite skrutku na dvierkach, ím sa
otvoria dvierka prívodu na vysávai.
Vyrovnajte klapky na kryte so súpravou trubíc.
Dotiahnite skrutky na hornej vákuovej trubici, ím ju
pripevníte k puzdru vyfukovaa. Ubezpete sa, i
je kovový kontakt na vákuovej trubici založený do
kladného spínaa.
Odstránenie trubíc vysávaa:
Uvonite skrutky na hornej trubici vysávaa tak, že
ich otoíte proti smeru hodinových ruiiek.
Odstráte súpravu trubíc vysávaa z krytu vysávaa.
Riadne zatvorte dvierka krytu prídu na vysávai tak,
že utiahnete skrutku na dvierkach.
PREVÁDZKA
POZNÁMKA: Jednotka má kladné spínae na stranách
s otvormivyfukovania a vysávania. Jednotka bude beža
len vtedy, ak sú kovové kontakty vložené do kladných
spínaov. Ke jednotka beží v režime vyfukovania (obr.
8), kovový kontakt na vyfukovacej trubici a dvierka musia
by založené do ich príslušných kladných spínaov. Ke
jednotka beží v režime vysávania (obr. 11), spúšajte
ju ako v režime vysávania, kovový kontakt na adaptéri
trubice a vákuová trubica musia by vložené do svojich
príslušných kladných spínaov.
VAROVANIE:
Zoznámte sa so zariadením a používajte
ho opatrne. Zapamätajte si, že sekunda
nepozornosti môže spôsobi vážne zranenie.
VAROVANIE:
Stroj neprevádzkujte v blízkosti otvorených
okien.
VAROVANIE:
Vždy noste ochranu oí s bonými chránimi,
ktorá spa normu EN166, spolone s ochranou
uší. Ak tak neurobíte, môže to spôsobi, že
úlomky odletia do vašich oí, o môže spôsobi
vážne zranenie.
APLIKÁCIE
Toto zariadenie môžete použi na úely uvedené nižšie:
na istenie listov a iného odpadu z trávnika
na istenie plošín a ciest od listov a ihliia
na vysávanie listov z trávnika
ZMIEŠANIE PALIVA
Toto zariadenie je napájané 2-taktným motorom
a vyžaduje si zmiešanie benzínu s olejom pre 2-taktné
motory. Zmes má by v pomere 50:1.
POZNÁMKA: Odporúame v zariadení používa LEN olej
znaky Ryobi (presná zmes) alebo olej typu G.
ZMIEŠANIE PALIVA:
Použite istú nádobu, ktorý je urená na benzín.
V nádobe zmiešajte olej pre 2-taktné motory
s bezolovnatým benzínom poda pokynov výrobcu
zariadenia.
960413007-01.indd 214960413007-01.indd 214 2010/3/30 9:492010/3/30 9:49
215
Slovenina(Preklad z pôvodných inštrukcií)
FR EN DE ES IT PT NL SV DA NO FI HU CS RU RO PL SL HR
SK
ET LT LV BG
Tento motor je certi kovaný na používanie s bezolovnatým
benzínom ureným pre motorové vozidlá s oktánovým
íslom 91 [(R + M) / 2] alebo s vyšším oktánovým íslom.
Nepoužívajte olej pre motorové vozidlá alebo olej pre
4-taktné motory.
POZNÁMKA: Väšina palivových zmesí zostane
použitená po dobu 30 dní. NEZMIEŠAVAJTE väšie
množstvá, ako sú použitené po dobu 30 dní.
PALIVO PRE 2-TAKTNÉ MOTORY / OLEJOVÁ ZMES
(50:1)
BENZÍN OLEJ
1 galón (USA) 2,6 oz.
1 liter 20 cm
3
(20 ml)
NAPLNENIE NÁDRŽE
VAROVANIE:
Benzín je vysoko horavý a výbušný. Požiar
alebo výbuch vám a iným osobám spôsobí
popáleniny. Pred doplnením paliva vždy vypnite
motor. Nikdy nepridávajte palivo do motora,
ke beží alebo je horúci. Pred spustením
motora prejdite vzdialenos 9 m od miesta,
kde ste dopali palivo. Nefajite a vzdiate sa
od otvorených plameov a iskier. Ak nebudete
palivo dopa bezpeným spôsobom, môže to
zapríini vážne osobné zranenie.
oistite povrch okolo veka nádrže, aby ste zabránili
jeho zneisteniu.
Pomaly uvonite veko nádrže tak, že ním budete
otáa proti smeru hodinových ruiiek.
Palivovú zmes opatrne dolejte do nádrže.
Pred vrátením veka na miesto ho oistite a prezrite
jeho tesnenie.
Vráte na miesto veko nádrže utiahnite ho v smere
hodinových ruiiek.
Rozliate palivo zo zariadenia poutierajte.
Pred spustením motora prejdite vzdialenos 9 m od
miesta, kde ste dopali palivo do zariadenia.
POZNÁMKA: Je bežné, že z nového motora bude pri
prvom použití unika dym.
VAROVANIE:
Skontrolujte, i neuniká palivo. Netesné veko
nádrže predstavuje nebezpeenstvo požiaru
a musí sa okamžite vymeni. AK spozorujete
únik paliva, napravte daný problém ešte pred
použitím zariadenia. Ak to neurobíte, môže to
vies k vzniku požiaru, ktorý môže zapríini
vážne osobné zranenie.
OKYSLIENÉ PALIVÁ
NEPOUŽÍVAJTE PALIVO E85. STRATÍTE ZÁRUKU NA
VÁŠ VÝROBOK.
POZNÁMKA: Poškodenie palivového systému alebo
problémy s výkonom, ktoré boli zapríinené okyslieným
palivom, ktoré obsahovalo viac percent okysliovadiel,
ako bolo stanovené, nie je zahrnuté do záruky.
Etanol: Benzín, ktorý obsahuje menej ako 10% etanolu
(všeobecne oznaovaného ako E10) alebo 15% etanolu
(všeobecne oznaovaného ako E15), je možné používa.
Nepoužívajte palivo E85.
SPÚŠANIE A ZASTAVOVANIE
Pozrite si obr. 7.
Zapnutie studeného motora:
NESTLATE spúša škrtiacej klapky, kým sa motor
nezapne a nezane beža.
Umiestnite dúchadlo/vysáva na rovný, holý povrch.
ZÁKLAD – Stlate základovú žiarovku 7-krát.
NASTAVTE štartovaciu páku do polohy ŠTART.
POTIAHNITE rúku štartéra tak, aby sa motor
spustil.
POZNÁMKA: Stlaenie a uvonenie spúšaa škrtiacej
klapky uvoní štartovaciu páku do polohy CHOD.
Zapnutie teplého motora:
POTIAHNITE rúku štartéra tak, aby sa motor spustil.
Zastavenie motora:
Stlate a podržte spína v polohe zastavenia „O“, až kým
sa motor nezastaví.
Pozrite si obr. 8. - 9.
VAROVANIE:
Neumiestujte dúchadlo na vrch alebo do
blízkosti voného odpadu alebo štrku. Odpad by
sa mohol vsa do nasávacieho otvoru dúchadla
, o by mohlo zapríini poškodenie zariadenia
a vážne osobné zranenie.
Aby ste zabránili rozptýleniu odpadu, fúkajte okolo
vonkajších okrajov kopy odpadu. Nikdy nefúkajte
priamo do stredu kopy.
Zariadenie používajte len vo vhodných asoch - nie
skoro ráno alebo neskoro veer, ke by ste mohli
ruši ostatných. Konajte v súlade s asmi uvedenými
v miestnych predpisoch.
Ak chcete zníži úrove hluku, znížte poet zariadení
používaných naraz a vyfukova prevádzkujte pri
tejto práci pri najnižšej možnej rýchlosti udržiavanej
škrtiacou klapkou. Týmto sa môže tiež zmeni
úrove vibrácií.
Šetrite vodu tým, že budete používa výkonné
dúchadlá namiesto hadíc pri vykonávaní prác na
trávniku a v záhrade, vrátane miest ako stoky,
zásteny, terasy, vonkajšie grily, verandy a záhrady.
960413007-01.indd 215960413007-01.indd 215 2010/3/30 9:492010/3/30 9:49
216
Slovenina(Preklad z pôvodných inštrukcií)
FR EN DE ES IT PT NL SV DA NO FI HU CS RU RO PL SL HR
SK
ET LT LV BG
Pred použitím zariadenie skontrolujte, predovšetkým
mulovadlo, vzduchové prívody a vzduchové  ltre.
Pred vyfukovaním použite hrable a metly na
odpratanie odpadu.
V prašných podmienkach jemne zvlhite povrchy, ak
máte k dispozícii vodu.
Dávajte pozor na deti, domáce zvieratá, otvorené
okná a erstvo umyté autá a odpad odfukujte
bezpeným spôsobom.
Dúchadlo držte tak, ako je to na obr. 9., takže prúd
vzduchu bude blízko pri zemi.
Po použití dúchadlo a aj iné zariadenia OISTITE!
Odpad zlikvidujte vhodným spôsobom.
Vysokorýchlostná tryska je vhodná na zber mokrých
a lepkavých listov. Umožní vám zoškrabova mokré
listy a odpad, ke používate dúchadlo.
REGULÁTOR RÝCHLOSTI
Pozrite si obr. 10.
Regulátor rýchlosti sa môže použi pri prevádzke dúchadla
bez podržania spúšaa škrtiacej klapky.
Zapnutie regulátora rýchlosti:
Páku regulátora rýchlosti potiahnite smerom k sebe
a zastavte ju v požadovanej polohe škrtiacej klapky.
Ak chcete uvoni regulátor rýchlosti, posute páku
regulátora rýchlosti po celej džke smerom k prednej
asti zariadenia.
PREVÁDZKA VYSÁVAA
Pozrite si obr. 11.
VAROVANIE:
Mulovadlo a všetky horúce povrchy dúchadla
/vysávaa držte od svojho tela. Ak takto
neurobíte, môže to ma za následok vážne
zranenie osôb.
Namontujte trubice a vrecko vysávaa. Pozrite si
as Montáž v v tomto návode.
Zapnite dúchadlo. Pozrite si as Spúšanie a
zastavovanie v v tomto návode.
Dajte si popruh vrecka vysávaa na pravé plece.
Podržte hornú rukovä v avej ruke a rukovä
vysávaa v pravej ruke.
Pohybujte dúchadlom/vysávaom zo strany na
stranu pozdž vonkajšieho okraja odpadu. Aby ste
predišli upchaniu, neumiestnite trubicu vysávaa
priamo do kopy odpadu.
Motor držte vyššie ako je koniec prívodu trubice
vysávaa.
Vždy držte trubicu vysávaa smerom dole, ke
pracujete na svahu.
Aby ste predišli vážnemu zraneniu alebo poškodeniu
zariadenia, nezbierajte kamene, rozbité sklo, faše
alebo podobné predmety.
Ak sa trubice vysávaa upchajú, vypnite motor,
skontrolujte, i sa lopatky kolesa prestali krúti
a odpojte kábel zapaovacej svieky ešte pred
odstránením upchania.
Odstráte trubice vysávaa a vyistite kryt ventilátora
dúchadla . Odstráte vrecko a vyistite trubicu.
Možno bude potrebné použi malú ty alebo palicu
na vyistenie celej džky trubice. Skontrolujte, i sa
vyistil všetok odpad ešte pred opätovnou montážou
trubíc vysávaa.
ÚDRŽBA
VAROVANIE:
Pri servise používajte len identické náhradné
diely. Použitím iných dielov riskujete poškodenie
zariadenia.
VAROVANIE:
Vždy noste ochranu oí s bonými chránimi,
ktorá spa normu EN166, spolone s ochranou
uší. Ak tak neurobíte, môže to spôsobi, že
úlomky odletia do vašich oí, o môže spôsobi
vážne zranenie.
VAROVANIE:
Pred kontrolou, istením alebo servisom
zariadenia motor vypnite, pokajte, kým sa
pohyblivé asti zastavia a odpojte kábel
zapaovacej svieky a držte ho alej od zástrky
zapaovacej svieky. Nedodržanie týchto
pokynov môže vies k vážnemu osobnému
zraneniu alebo k poškodeniu majetku.
VŠEOBECNÁ ÚDRŽBA
Vyhýbajte sa použitiu rozpúšadiel pri istení plastových
astí. Väšina plastov je citlivá na poškodenie rôznymi
typmi komerných rozpúšadiel a môže sa poškodi ich
použitím. Na odstránenie neistoty, prachu, maziva,
mazadla at. použite istú utierku.
VAROVANIE:
Nikdy nedovote, aby s plastovými asami
prišli do kontaktu brzdová kvapalina, benzín,
produkty na báze ropy, penetrané mazivo at.
Chemikálie môžu poškodi, oslabi alebo znii
plasty, o môže vies k vážnemu osobnému
zraneniu.
asto vykonávajte tu popísané nastavenia a opravy.
Pre prípad iných opráv dajte dúchadlo/vysáva opravi
autorizovanému servisnému technikovi.
ISTENIE VZDUCHOVÉHO FILTRA
Pozrite si obr. 12. - 13.
960413007-01.indd 216960413007-01.indd 216 2010/3/30 9:492010/3/30 9:49
217
Slovenina(Preklad z pôvodných inštrukcií)
FR EN DE ES IT PT NL SV DA NO FI HU CS RU RO PL SL HR
SK
ET LT LV BG
Vzduchový  lter udržujte istý, aby bola prevádzka
zariadenia správna a jeho životnos dlhá.
Odstráte kryt vzduchového  ltra tak, že otoíte
otoným gombíkom proti smeru hodinových ruiiek
a zárove jemne potiahnete kryt.
Filter opláchnite istou vodou.
Filter jemne vyžmýkajte, aby sa odstránila
prebytoná voda. Filter vráte na jeho miesto.
Vráte na miesto kryt vzduchového  ltra. Otoným
gombíkom otáajte v smere hodinových ruiiek, až
kým sa kryt neuzavrie.
ISTENIE OTVORU VÝFUKOVÝCH PLYNOV,
MULOVAA A ZACHYTÁVAA ISKIER
POZNÁMKA: V závislosti od typu použitého paliva,
typu a množstva použitého maziva a/alebo vašich
prevádzkových podmienok sa otvor výfukových plynov,
mulovadlo a/alebo štít zachytávaa iskier môže zanies
usadeninami karbónu. Ak spozorujete zníženie výkonu
vášho benzínového zariadenia, možno budete musie
odstráni tieto usadeniny, a tak obnovíte výkon zariadenia.
Odporúame, aby túto úlohu vykonával len kvali kovaný
servisný technik.
Zachytáva iskier sa musí vyisti a vymeni každých 5é
hodín alebo raz rone, aby sa zabezpeil dobrý výkon
vášho zariadenia. Zachytáva iskier sa môžu nachádza
na rôznych miestach v závislosti od zakúpeného modelu.
Kontaktujte najbližšie servisné stredisko, kde vám
poskytnú informácie o umiestnené zachytávaa iskier na
vašom modeli zariadenia.
VAROVANIE:
Aby ste zabránili riziku vzniku požiaru, nikdy
nezapínajte dúchadlo/vysáva bez zachytávaa
iskier.
VRECKO VYSÁVAA
Zneistené vrecko znižuje výkon. Vrecko vyistíte tak, že
ho vyvrátite a dobre ním potrasiete. Opláchnite vrecko
v mydlovej vode aspo raz rone.
VEKO PALIVOVEJ NÁDRŽE
VAROVANIE:
Netesné veko nádrže predstavuje
nebezpeenstvo požiaru a musí sa okamžite
vymeni.
Súasou veka nádrže je jednorazový  lter a spätná
klapka. Zneistený palivový  lter môže by príinou
nízkeho výkonu motora. Ak sa výkon zlepší, ke sa veko
nádrže utiahne, chybná môže by spätná klapka alebo
lter môže by zneistený. V prípade potreby veko nádrže
vymete.
VÝMENA ZAPAOVACEJ SVIEKY
Tento motor používa zapaovaciu svieku typu Ryobi
AC00160, Champion RCJ-6Y alebo NGK BPMR7A s
025-palcovým priestorom medzi elektródami. Použite
presnú náhradu a svieku vymete každý rok.
USKLADNENIE ZARIADENIA
Zo zariadenia vyistite všetok cudzí materiál.
Nepoužívané zariadenie uskladujte vnútri
v suchom, dobre vetranom prostredí mimo
dosahu detí. Skladujte mimo dosahu prostriedkov
spôsobujúcich koróziu, napr. záhradníckych
chemikálií a rozmrazovacích solí.
Dodržujte všetky ISO a mieste predpisy pri
uskladovaní zariadenia a pri manipulácii s palivom.
Uskladnenie po dobu 1 a viac mesiacov:
Vypustite všetko palivo z nádrže do nádoby
na benzín. Nechajte motor zapnutý, až kým sa
nezastaví.
960413007-01.indd 217960413007-01.indd 217 2010/3/30 9:492010/3/30 9:49
218
Slovenina(Preklad z pôvodných inštrukcií)
FR EN DE ES IT PT NL SV DA NO FI HU CS RU RO PL SL HR
SK
ET LT LV BG
RIEŠENIE PROBLÉMOV
Problém Možná príina Riešenie
Motor sa nespustí.
V nádrži nie je palivo.
Zapaovacia svieka má skrat alebo je
zneistená.
Zapaovacia svieka je zlomená (porcelán
je prasknutý alebo elektródy sú pokazené).
Kábel zapaovania má skrat, je zlomený
alebo odpojený zo zapaovacej svieky.
Zapaovanie nefunguje.
Naplte nádrž.
Vymete zapaovaciu svieku.
Vymete zapaovaciu svieku.
Vymete kábel zapaovania alebo pripojte
k nej zapaovaciu svieku.
Kontaktujte autorizované servisné centrum.
Motor sa ažko
spúša.
V benzíne je voda alebo je palivová zmes
stará.
V palivovej zmesi je príliš vea maziva.
Motor je málo alebo príliš priškrtený.
Slabá iskra alebo zapaovacia svieka.
Vypustite všetko palivo a potom doplte
erstvé palivo.
Vypustite palivo a potom doplte vhodnú
zmes.
Nastavte priškrtenie poda potreby.
Kontaktujte autorizované servisné centrum.
Motor má nízky
výkon.
Vzduchový  lter je zanesený.
Vyistite vzduchový  lter. Pozrite si as
istenie štítu vzduchového  ltra v tomto
návode.
Motor sa prehrieva. V palivovej zmesi je málo maziva.
Zmiešajte palivo tak, ako je to popísané
v pokynoch.
960413007-01.indd 218960413007-01.indd 218 2010/3/30 9:492010/3/30 9:49