Garmin GPSMAP 7610xsv, Volvo Penta Návod na používanie

Kategória
Meranie, testovanie
Typ
Návod na používanie
Návod
k obsluze
VOLVO PENTA GLASS COCKPIT
© 2013–2017 Garmin Ltd. nebo její dceřiné společnosti
Všechna práva vyhrazena. Na základě autorských zákonů není povoleno tento návod kopírovat (jako celek ani žádnou jeho část) bez písemného souhlasu společnosti Garmin. Společnost
Garmin si vyhrazuje právo změnit nebo vylepšit svoje produkty a provést změny v obsahu tohoto návodu bez závazku vyrozumět o takových změnách nebo vylepšeních jakoukoli osobu nebo
organizaci. Aktuální aktualizace a doplňkové informace o použití tohoto produktu naleznete na webu na adrese www.garmin.com.
Garmin
®
, logo společnosti Garmin, BlueChart
®
,
g2 Vision
®
,
GPSMAP
®
, FUSION
®
, quatix
®
,
Ultrascroll
®
a
VIRB
®
jsou ochranné známky společnosti Garmin Ltd. nebo jejích dceřiných společností
registrované v USA a dalších zemích. ActiveCaptain
,
ECHOMAP
,
Fantom
,
FUSION-Link
, Garmin ClearVü
, Garmin Connect
, Garmin Express
, Garmin Helm
, Garmin LakeVü
, Garmin
Nautix
,
Garmin Quickdraw
,
GCV
,
GMR
, GRID
,
GXM
,
HomePort
,
MotionScope
,
OneChart
, Panoptix
, Shadow Drive
, a SmartMode
jsou ochranné známky společnosti Garmin Ltd.
nebo jejích dceřiných společností. Tyto ochranné známky nelze používat bez výslovného souhlasu společnosti Garmin.
Volvo Penta
®
je registrovaná ochranná známka společnosti Volvo Trademark Holding AB.
Apple
®
je ochranná známka společnosti Apple Inc. registrovaná v USA a dalších zemích. Android
je ochranná známka společnosti Google
Inc. Značka slova Bluetooth
®
a loga jsou majetkem
společnosti Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli použití tohoto názvu společností Garmin podléhá licenci. CZone
je ochranná známka společnosti Power Products, LLC. FLIR
®
je registrovaná
ochranná známka společnosti FLIR Systems, Inc. Logo SDHC je ochranná známka společnosti SD-3C, LLC. SiriusXM
®
je registrovaná ochranná známka společnosti SiriusXM Radio Inc. WiFi
®
je registrovaná ochranná známka společnosti Wi-Fi Alliance Corporation. Windows
®
je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA a dalších zemích. Všechny další
ochranné známky a autorská práva jsou majetkem příslušných vlastníků.
Obsah
Úvod................................................................................ 1
Přehled zařízení..........................................................................1
Používání dotykové obrazovky.............................................. 1
Tlačítka na displeji................................................................. 1
Uzamčení a odemčení dotykové obrazovky.......................... 1
Tipy a zkratky..............................................................................1
Otevření návodu k obsluze v kresliči map.................................. 2
Stažení návodů........................................................................... 2
Centrum podpory Garmin........................................................... 2
Vložení paměťové karty.............................................................. 2
Příjem satelitních signálů GPS................................................... 2
Výběr zdroje GPS.................................................................. 2
Přizpůsobení kresliče map............................................ 2
Domovská obrazovka................................................................. 2
Přidání položky mezi oblíbené............................................... 2
Přizpůsobení stránek.................................................................. 3
Přizpůsobení rozložení SmartMode nebo stránky
Kombinace............................................................................. 3
Přidání rozložení SmartMode................................................ 3
Vytvoření nové stránky Kombinace....................................... 3
Odstranění stránky Kombinace..............................................3
Přizpůsobení zobrazení údajů............................................... 3
Propojení rozložení s tlačítkem na ovládání a tlačítkem na
páčce joystick.........................................................................3
Obnovení rozložení stanice................................................... 4
Přednastavení.............................................................................4
Uložení nové předvolby......................................................... 4
Správa předvoleb................................................................... 4
Nastavení typu plavidla...............................................................4
Úprava podsvícení...................................................................... 4
Úprava režimu barev.................................................................. 4
Přizpůsobení úvodní obrazovky................................................. 4
Automatické zapínání kresliče map............................................ 4
Automatické vypnutí systému..................................................... 4
Aplikace ActiveCaptain™.............................................. 4
Role ActiveCaptain..................................................................... 5
Začínáme s aplikací ActiveCaptain.............................................5
Aktualizace softwaru pomocí aplikace ActiveCaptain................ 5
Aktualizace map pomocí ActiveCaptain..................................... 5
Komunikace s bezdrátovými zařízeními...................... 5
Síť WiFi......................................................................................5
Nastavení bezdrátové sítě WiFi............................................ 5
Připojení bezdrátového zařízení k chartplotteru.................... 6
Změna bezdrátového kanálu................................................. 6
Změna hostitele WiFi............................................................ 6
Bezdrátový snímač větru............................................................ 6
Připojení bezdrátového snímače k chartplotteru................... 6
Nastavení orientace snímače větru....................................... 6
Mapy a 3D zobrazení map.............................................. 6
Navigační mapa a rybářská mapa.............................................. 6
Přibližování a oddalování pomocí dotykové obrazovky......... 7
Symboly na mapě.................................................................. 7
Měření vzdálenosti na mapě.................................................. 7
Vytvoření trasového bodu na mapě....................................... 7
Zobrazení informací o poloze a objektu na mapě.................. 7
Zobrazení detailů o navigačních pomůckách........................ 7
Navigování k bodu na mapě.................................................. 7
Prémiové mapy........................................................................... 7
Zobrazení informací o přílivové stanici.................................. 8
Animované ukazatele přílivu/odlivu a proudu................... 8
Zobrazení ukazatelů přílivu/odlivu a proudu..................... 8
Zobrazení satelitních snímků na navigační mapě................. 8
Zobrazení leteckých fotografií pamětihodností...................... 8
Automatický identifikační systém................................................ 8
Symboly zaměření AIS.......................................................... 8
Směr pohybu a projektovaný kurz aktivovaných cílů AIS...... 9
Aktivace cíle pro plavidlo AIS.................................................9
Zobrazení informací o zaměřeném plavidle AIS............... 9
Deaktivace cíle pro plavidlo AIS........................................9
Zobrazení seznamu hrozeb AIS a MARPA............................9
Nastavení alarmu nebezpečí srážky pro bezpečnou zónu.... 9
Nouzové signály AIS.............................................................. 9
Navigace k vysílání nouzového signálu............................ 9
Symboly cílů zařízení nouzové signalizace AIS................ 9
Povolení upozornění na testy přenosu AIS....................... 9
Vypnutí příjmu AIS............................................................... 10
Menu mapy............................................................................... 10
Vrstvy mapy......................................................................... 10
Nastavení vrstvy mapy.................................................... 10
Nastavení vrstvy hloubky................................................ 10
Nastavení vrstvy vlastního plavidla................................. 10
Nastavení přímé linie...................................................... 10
Nastavení vrstvy uživatelských dat................................. 11
Nastavení vrstvy jiných plavidel...................................... 11
Nastavení vrstvy voda..................................................... 11
Nastavení vrstvy Počasí..................................................11
Nastavení překrytí radaru................................................11
Nastavení mapy................................................................... 11
Nastavení Fish Eye 3D........................................................ 11
Podporované mapy...................................................................11
Mapování Garmin Quickdraw Contours..................... 12
Mapování vodní plochy pomocí funkce Garmin Quickdraw
Contours................................................................................... 12
Přidání štítku na mapu Garmin Quickdraw Contours............... 12
Komunita Garmin Quickdraw.................................................... 12
Připojení ke komunitě Garmin Quickdraw pomocí aplikace
ActiveCaptain....................................................................... 12
Stahování map komunity Garmin Quickdraw pomocí
aplikace ActiveCaptain.................................................... 12
Sdílení vašich map Garmin Quickdraw Contours
s komunitou Garmin Quickdraw pomocí aplikace
ActiveCaptain.................................................................. 12
Připojení ke komunitě Garmin Quickdraw pomocí aplikace
Garmin Connect................................................................... 12
Sdílení vašich map Garmin Quickdraw Contours
s komunitou Garmin Quickdraw pomocí aplikace Garmin
Connect........................................................................... 13
Stahování map komunity Garmin Quickdraw pomocí
aplikace Garmin Connect................................................ 13
Nastavení vrstevnic Garmin Quickdraw Contours.................... 13
Stínování hloubkových pásem............................................. 13
Navigace pomocí kresliče map................................... 13
Základní otázky navigace......................................................... 14
Cíle........................................................................................... 14
Vyhledání cíle podle jména.................................................. 14
Výběr cíle s použitím navigační mapy................................. 14
Hledání cíle Námořní služby................................................ 14
Vyhledávání prodejce Volvo Penta...................................... 14
Ukončení navigace.............................................................. 14
Trasové body............................................................................ 14
Označení aktuální polohy jako trasový bod......................... 14
Vytvoření trasového bodu v jiné poloze............................... 14
Označení polohy volání SOS............................................... 14
Zobrazení seznamu všech trasových bodů......................... 15
Úprava uloženého trasového bodu...................................... 15
Přesun uloženého trasového bodu...................................... 15
Vyhledání uloženého trasového bodu a navigace k němu.. 15
Odstranění trasového bodu nebo MOB............................... 15
Odstranění všech trasových bodů....................................... 15
Obsah i
Nastavení a sledování přímého kurzu pomocí funkce Přejít
na......................................................................................... 15
Trasy......................................................................................... 15
Vytvoření a navigace trasy z aktuální pozice....................... 15
Vytvoření a uložení trasy..................................................... 15
Zobrazení seznamu tras a cest automatické navigace........ 16
Úprava uložené trasy........................................................... 16
Vyhledání a navigování podle uložené trasy....................... 16
Vyhledání a navigace souběžně s uloženou trasou............ 16
Odstranění uložené trasy..................................................... 16
Odstranění všech uložených tras.........................................16
Automatická navigace...............................................................16
Nastavení a sledování cesty Automatická navigace
Cesta....................................................................................16
Vytvoření a uložení cesty Automatická navigace................ 16
Úprava uložené cesty Automatická navigace...................... 17
Zrušení probíhajícího výpočtu Automatická navigace......... 17
Nastavení načasovaného příjezdu...................................... 17
Konfigurace trasy automatické navigace............................. 17
Nastavení vzdálenosti od pobřeží................................... 17
Prošlé trasy............................................................................... 18
Zobrazení prošlých tras....................................................... 18
Nastavení barvy aktivní prošlé trasy.................................... 18
Uložení aktivní prošlé trasy.................................................. 18
Zobrazení seznamu uložených prošlých tras...................... 18
Úprava uložené prošlé trasy................................................ 18
Uložení prošlé trasy jako trasy............................................. 18
Procházení seznamu prošlých tras a navigace po
zaznamenané prošlé trase...................................................18
Odstranění uložené prošlé trasy:......................................... 18
Odstranění všech uložených prošlých tras.......................... 18
Sledování aktivní prošlé trasy.............................................. 18
Vymazání aktivní prošlé trasy.............................................. 18
Správa paměti záznamu prošlé trasy během pořizování
záznamu.............................................................................. 18
Konfigurace intervalu nahrávání záznamu prošlé trasy....... 18
Hranice..................................................................................... 19
Vytvoření hranice................................................................. 19
Převedení trasy na hranici................................................... 19
Převedení prošlé trasy na hranici........................................ 19
Upravení hranice..................................................................19
Propojení hranice a rozložení SmartMode.......................... 19
Nastavení alarmu hranice.................................................... 19
Odstranění hranice.............................................................. 19
Synchronizace uživatelských dat napříč námořní sítí Garmin.. 19
Odstranění všech uložených trasových bodů, tras a prošlých
tras............................................................................................ 19
Funkce pro plavbu....................................................... 19
Nastavení typu plavidla.............................................................19
Závod plachetnic.......................................................................19
Navigace na počáteční linii.................................................. 19
Nastavení počáteční linie................................................ 20
Používání navigace na počáteční linii............................. 20
Spuštění časovače závodu.................................................. 20
Zastavení časovače závodu................................................ 20
Nastavení vzdálenosti mezi přídí a anténou GPS............... 20
Nastavení přímé linie................................................................ 20
Nastavení vyrovnání lodního kýlu............................................. 20
Linie směru pohybu a značky úhlu........................................... 21
Nastavení linie směru pohybu a značky úhlu...................... 21
Sonarový echolot......................................................... 21
Zastavení přenosu sonarových signálů.................................... 21
Změna zobrazení sonaru.......................................................... 21
Zobrazení sonaru Tradiční........................................................21
Zobrazení sonaru s rozdělením frekvence.......................... 21
Zobrazení sonaru s rozdělením a přiblížením..................... 21
Zobrazení sonaru Garmin ClearVü........................................... 21
Zobrazení sonaru SideVü......................................................... 22
Skenovací technologie SideVü............................................ 22
Měření vzdálenosti na obrazovce sonaru............................ 22
Zobrazení sonaru Panoptix...................................................... 22
Zobrazení spodního sonaru LiveVü..................................... 22
Zobrazení čelního sonaru LiveVü........................................ 22
RealVü Zobrazení čelního sonaru 3D.................................. 23
Zobrazení RealVü 3D Down................................................ 23
RealVü Zobrazení historického sonaru 3D.......................... 23
Zobrazení sonaru FrontVü................................................... 23
Výběr typu sonarové sondy...................................................... 23
Kalibrace kompasu.............................................................. 23
Vytvoření trasového bodu na obrazovce sonaru...................... 24
Pozastavení zobrazení sonaru................................................. 24
Prohlížení historie sonaru......................................................... 24
Sdílení sonaru...........................................................................24
Výběr zdroje sonaru............................................................. 24
Změna názvu zdroje sonaru................................................ 24
Nastavení úrovně podrobností................................................. 24
Úprava intenzity barev.............................................................. 24
Záznamy ze sonaru.................................................................. 24
Záznam displeje sonaru....................................................... 24
Ukončení záznamu sonaru.................................................. 24
Odstranění záznamu ze sonaru........................................... 25
Přehrávání záznamů ze sonaru........................................... 25
Nastavení tradičního sonaru a sonarů SideVü a Garmin
ClearVü..................................................................................... 25
Nastavení úrovně přiblížení na obrazovce sonaru.............. 25
Nastavení rychlosti procházení............................................ 25
Úprava rozsahu měřítka hloubky nebo šířky....................... 25
Nastavení potlačení šumu sonaru....................................... 25
Nastavení vzhledu sonaru................................................... 26
Alarmy sonaru...................................................................... 26
Rozšířená nastavení sonaru................................................ 26
Nastavení instalace sonarové sondy Tradiční nebo sondy
SideVü či Garmin ClearVü................................................... 26
Frekvence sonaru................................................................ 27
Výběr frekvencí............................................................... 27
Vytvoření přednastavené frekvence............................... 27
Zapnutí rozsahu A................................................................27
Nastavení sonaru Panoptix...................................................... 27
Nastavení úhlu zobrazení a úrovně zoomu RealVü............ 27
Nastavení rychlosti vysílání RealVü.....................................27
Menu sonaru LiveVü Forward a FrontVü............................. 27
Nastavení úhlu vysílání sonarových sond LiveVü a
FrontVü........................................................................... 28
Nastavení alarmu mělčiny FrontVü................................. 28
Nastavení vzhledu pro zařízení LiveVü a FrontVü.............. 28
Nastavení vzhledu pro zařízení RealVü.............................. 28
Nastavení instalace sonarové sondy Panoptix.................... 28
Nastavení vyrovnání přídě.............................................. 28
Radar............................................................................. 29
Interpretace údajů radaru......................................................... 29
Překrytí radaru..................................................................... 29
Překrytí radaru a zarovnání dat mapy..................................29
Přenos radarových signálů....................................................... 29
Zastavení přenosu radarových signálů................................ 29
Nastavení režimu automatického přenosu.......................... 29
Povolení a úprava zóny bez přenosu radaru....................... 30
Úprava dosahu radaru.............................................................. 30
Tipy pro výběr dosahu radaru.............................................. 30
Radarová technologie MotionScope™ využívající Dopplerův
efekt.......................................................................................... 30
Zapínání střežené zóny............................................................ 30
Určení kruhové střežené zóny............................................. 30
ii Obsah
Určení částečné střežené zóny............................................30
Vypnutí střežené zóny......................................................... 30
MARPA..................................................................................... 31
Symboly zaměřování MARPA..............................................31
Přiřazení značky MARPA k objektu..................................... 31
Odebrání značky MARPA ze zaměřeného objektu............. 31
Zobrazení informací o označeném objektu MARPA............ 31
Zobrazení seznamu hrozeb AIS a MARPA......................... 31
Zobrazení plavidel AIS na obrazovce radaru....................... 31
Režim VRM a EBL............................................................... 31
Zobrazení VRM a EBL.................................................... 31
Úprava režimu VRM a EBL............................................. 31
Měření dosahu a směru k cílovému objektu................... 31
Echo Trails................................................................................ 31
Zapnutí funkce Echo Trails.................................................. 31
Úprava délky funkce Echo Trails......................................... 32
Vymazání funkce Echo Trails.............................................. 32
Optimalizace zobrazení radaru................................................. 32
Zesílení a odrazy radaru...................................................... 32
Automatické nastavení kontroly úrovně zesílení na
obrazovce radaru............................................................ 32
Ruční nastavení kontroly úrovně zesílení na obrazovce
radaru.............................................................................. 32
Minimalizace rušení blízkými velkými objekty................. 32
Minimalizace rušení postranní smyčkou na obrazovce
radaru.............................................................................. 32
Automatická úprava radarových odrazů od mořské hladiny
na obrazovce radaru....................................................... 32
Ruční úprava radarových odrazů od mořské hladiny na
obrazovce radaru............................................................ 33
Úprava radarových odrazů v důsledku dešťových srážek
na obrazovce radaru....................................................... 33
Omezení radarových odrazů mezikanálového přeslechu
na obrazovce radaru....................................................... 33
Menu možností radaru......................................................... 33
Menu nastavení radaru........................................................ 33
Nastavení vzhledu radaru.................................................... 33
Nastavení při instalaci radaru.............................................. 34
Posun přední části lodi.................................................... 34
Nastavení vlastní parkovací polohy................................ 34
Výběr různých zdrojů radaru.....................................................34
Změna režimu radaru............................................................... 34
Autopilot........................................................................ 34
Konfigurace autopilota a uvedení do provozu.......................... 34
Otvírání obrazovky autopilota................................................... 34
Obrazovka autopilota................................................................ 34
Úprava přírůstku stupňovitého řízení................................... 34
Nastavení úsporného režimu............................................... 34
Zapnutí Shadow Drive™...................................................... 35
Lišta překrytí autopilota.............................................................35
Zapnutí autopilota..................................................................... 35
Úprava směru pohybu pomocí kormidla.............................. 35
Nastavení směru pohybu pomocí kresliče map v režimu
stupňovitého řízení...............................................................35
Vzory pro řízení........................................................................ 35
Dodržování vzoru otočení do protisměru............................. 35
Nastavení a dodržování vzoru kruhů................................... 35
Nastavení a dodržování klikatého vzoru.............................. 35
Dodržování vzoru otočení Williamson..................................35
Dodržování vzoru kroužení.................................................. 35
Nastavení a dodržování vzoru ve tvaru čtyřlístku................ 35
Nastavení a dodržování vyhledávacího vzoru..................... 35
Zrušení vzoru pro řízení....................................................... 35
Digitální selektivní volání............................................ 36
Kreslič map zapojený v síti a funkce rádia VHF....................... 36
Zapnutí DSC............................................................................. 36
Seznam DSC............................................................................ 36
Zobrazení seznamu DSC.....................................................36
Přidání kontaktu DSC.......................................................... 36
Příchozí nouzová volání........................................................... 36
Navigování k lodi v nouzi..................................................... 36
Nouzová volání „muž přes palubu“ spuštěná z rádia VHF.. 36
Nouzová volání „muž přes palubu“ a SOS spuštěná
z chartplotteru...................................................................... 36
Sledování pozic........................................................................ 36
Zobrazení zprávy o pozici.................................................... 36
Navigování ke sledované lodi.............................................. 36
Vytvoření trasového bodu na pozici sledované lodi............. 36
Úprava informací ve zprávě o pozici.................................... 36
Odstranění žádosti o zprávu o pozici................................... 37
Zobrazení tras plavidla na mapě......................................... 37
Hovory jednotlivého postupu.................................................... 37
Výběr kanálu DSC............................................................... 37
Uskutečnění hovoru jednotlivého postupu........................... 37
Uskutečnění hovoru jednotlivého postupu s cílem AIS........ 37
Měřidla a grafy.............................................................. 37
Zobrazení měřidel..................................................................... 37
Změna dat zobrazených na měřidle.................................... 37
Přizpůsobení měřidel........................................................... 37
Přizpůsobení limitů měřidla motoru a měřidla paliva........... 37
Nastavení upozornění na zbývající palivo................................ 37
Zobrazení grafů........................................................................ 38
Nastavení měřítek rozsahu grafů a času............................. 38
Informace o přílivu/odlivu, informace o proudu a
astronomické informace.............................................. 38
Informace o přílivové stanici..................................................... 38
Informace o aktuální stanici...................................................... 38
Astronomické informace........................................................... 38
Zobrazení přílivové stanice, aktuální stanice či astronomických
informací pro odlišné datum..................................................... 38
Zobrazení informací pro jinou přílivovou či aktuální stanici...... 38
Zobrazení informací z almanachu z navigační mapy............... 38
Správa varování............................................................ 38
Zobrazení zpráv........................................................................ 38
Řazení a filtrování zpráv........................................................... 38
Ukládání zpráv na paměťovou kartu.........................................38
Vymazání všech zpráv..............................................................38
Přehrávač Media Player............................................... 38
Otevření přehrávače Media Player........................................... 38
Ikony.................................................................................... 38
Výběr zdroje médií.................................................................... 39
Přehrávání hudby..................................................................... 39
Procházení hudby................................................................ 39
Zapnutí abecedního vyhledávání.................................... 39
Nastavení opakování skladby.............................................. 39
Nastavení opakování všech skladeb................................... 39
Nastavení náhodného přehrávání skladeb.......................... 39
Úprava hlasitosti....................................................................... 39
Ztlumení hlasitosti médií...................................................... 39
Zapnutí a vypnutí rozsahů................................................... 39
Rádio VHF................................................................................ 39
Vyhledávání kanálů VHF..................................................... 39
Úprava potlačení šumu VHF................................................ 39
Rádio........................................................................................ 39
Nastavení regionu pro tuner................................................ 39
Změna stanice..................................................................... 39
Změna režimu ladění........................................................... 39
Přednastavení...................................................................... 39
Uložení stanice jako předvolby....................................... 39
Výběr předvolby.............................................................. 39
Odebrání předvolby.........................................................39
Obsah iii
Přehrávání DAB........................................................................ 40
Nastavení regionu pro tuner DAB........................................ 40
Vyhledávání stanic DAB...................................................... 40
Přepínání stanic DAB...........................................................40
Výběr stanice DAB ze seznamu......................................40
Výběr stanice DAB z kategorie....................................... 40
Předvolby DAB.....................................................................40
Uložení stanice DAB jako předvolby............................... 40
Výběr předvolby DAB ze seznamu................................. 40
Odebrání předvolby DAB................................................ 40
Satelitní rádio SiriusXM............................................................ 40
Vyhledávání ID stanice SiriusXM......................................... 40
Aktivace předplatného SiriusXM.......................................... 40
Přizpůsobení průvodce kanály............................................. 40
Uložení SiriusXM kanálu do seznamu předvoleb................ 40
Odemčení rodičovské kontroly SiriusXM............................. 41
Nastavení rodičovské kontroly na rádiových kanálech
SiriusXM.......................................................................... 41
Změna rodičovského hesla na rádiu SiriusXM................ 41
Obnovení výchozích hodnot pro nastavení rodičovské
kontroly............................................................................41
Vymazání všech zamčených kanálů na rádiu
SiriusXM.......................................................................... 41
Nastavení názvu zařízení......................................................... 41
Aktualizace softwaru přehrávače Media Player........................ 41
Počasí SiriusXM........................................................... 41
Požadavky na vybavení a předplatné SiriusXM....................... 41
Vysílání meteorologických údajů.............................................. 41
Změna mapy počasí................................................................. 41
Zobrazení informací o srážkách............................................... 41
Zobrazení srážek................................................................. 42
Informace o bouřkových buňkách a blescích........................... 42
Informace o orkánech............................................................... 42
Upozornění na počasí a informace o počasí............................ 42
Informace o předpovědi............................................................ 42
Zobrazení předpovědi na další časové období.................... 42
Meteorologické fronty a tlakové středy................................ 42
Zobrazení námořní předpovědi nebo předpovědi pro
pobřeží................................................................................. 42
Předpovědi počasí pro město.............................................. 42
Zobrazení mořských podmínek................................................ 42
Povrchové větry................................................................... 43
Výška vln, časová vzdálenost vln a směr vln....................... 43
Zobrazení předpovědi mořských podmínek na další časové
období.................................................................................. 43
Zobrazení informací pro rybáře................................................ 43
Údaje o povrchovém tlaku a teplotě vody............................ 43
Předpovědi míst k rybolovu..................................................43
Změna rozsahu barev teploty povrchu moře....................... 43
Informace o viditelnosti............................................................. 43
Zobrazení informací o předpovědi viditelnosti na další časové
období.................................................................................. 43
Zobrazení záznamů z bójí........................................................ 43
Zobrazení místních informací o počasí v okolí bóje............ 43
Meteorologické překrytí............................................................ 43
Zapnutí překrytí počasí na mapě......................................... 44
Nastavení překrytí počasí na navigační mapě..................... 44
Nastavení meteorologického překrytí na rybářské mapě.... 44
Zobrazení informací o předplatném počasí.............................. 44
Sledování videa............................................................ 44
Volba zdroje videa.................................................................... 44
Přepínání mezi více zdroji videa.......................................... 44
Video zařízení v síti.................................................................. 44
Použití předvoleb videa u videokamer zapojených v síti..... 44
Ukládání předvoleb videa u videokamery zapojené
v síti................................................................................. 44
Pojmenování předvoleb videa u videokamery zapojené
v síti................................................................................. 44
Aktivace předvoleb videa u videokamery zapojené
v síti................................................................................. 44
Nastavení kamery................................................................ 44
Nastavení videa................................................................... 45
Přiřazení kamery zdroji videa...............................................45
Ovládání pohybu videokamery............................................ 45
Ovládání videokamer pomocí ovládacích prvků na
obrazovce........................................................................45
Ovládání videokamery pomocí gest................................ 45
Konfigurace vzhledu videa....................................................... 45
Konfigurace displeje počítače................................................... 45
Ukončení režimu displeje počítače...................................... 45
Akční kamery Garmin VIRB®................................................... 45
Připojení akční kamery VIRB 360........................................ 45
Připojení akční kamery VIRB............................................... 46
Ovládání akční kamery VIRB pomocí chartplotteru........ 46
Nastavení akční kamery VIRB........................................ 46
Nastavení videa akční kamery VIRB...............................46
Přidání ovládacích prvků akční kamery VIRB na jiné
obrazovky........................................................................ 46
Ovládání přehrávání záznamu videa z akční kamery
VIRB................................................................................ 46
Spuštění videoprezentace VIRB..................................... 46
Konfigurace zařízení.................................................... 46
Nastavení systému................................................................... 46
Nastavení zvuku a displeje.................................................. 47
Nastavení GPS.................................................................... 47
Nastavení stanice................................................................ 47
Zobrazení informací o systémovém softwaru...................... 47
Zobrazení záznamu události........................................... 47
Nastavení předvoleb................................................................. 47
Nastavení jednotek.............................................................. 47
Nastavení navigace............................................................. 47
Konfigurace trasy automatické navigace........................ 48
Nastavení vzdálenosti od pobřeží................................... 48
Nastavení komunikace............................................................. 48
Nastavení NMEA 0183........................................................ 48
Konfigurace vět výstupu NMEA 0183............................. 48
Nastavení formátu komunikace pro jednotlivé porty NMEA
0183................................................................................ 49
NMEA 2000 Nastavení........................................................ 49
Přiřazování názvů zařízením a snímačům v síti..............49
Námořní síť.......................................................................... 49
Síť EVC................................................................................ 49
Nastavení alarmů......................................................................49
Alarmy navigace.................................................................. 49
Nastavení alarmu tažení kotvy........................................ 49
Alarmy systému................................................................... 49
Alarmy sonaru...................................................................... 49
Nastavení alarmů počasí..................................................... 49
Nastavení upozornění na zbývající palivo........................... 50
Nastavení Moje plavidlo............................................................50
Nastavení vyrovnání lodního kýlu........................................ 50
Nastavení teplotního posunu vody...................................... 50
Kalibrace zařízení pro měření rychlosti vodního proudu..... 50
Přidání klávesy.....................................................................50
Nastavení faktoru rychlosti...................................................50
Nastavení palivové nádrže...................................................51
Nastavení jiných plavidel.......................................................... 51
Nastavení synchronizovaná v námořní síti Garmin.................. 51
Obnovení původních nastavení chartplotteru z výroby............ 51
Sdílení a správa uživatelských dat............................. 51
Kopírování trasových bodů, tras a prošlých tras z HomePort do
kresliče map..............................................................................51
iv Obsah
Výběr typu souboru pro trasové body a trasy ze zařízení jiných
výrobců..................................................................................... 52
Kopírování uživatelských dat z paměťové karty....................... 52
Kopírování uživatelských dat na paměťovou kartu................... 52
Kopírování vestavěných map na paměťovou kartu.................. 52
Zálohování dat do počítače...................................................... 52
Obnovení zálohovaných dat v chartplotteru............................. 52
Ukládání systémových informací na paměťovou kartu............. 52
Dodatek......................................................................... 52
Registrace zařízení................................................................... 52
Aktualizace softwaru................................................................. 53
Načtení nového softwaru na paměťovou kartu.................... 53
Aktualizace softwaru zařízení.............................................. 53
Digitální přepínání.....................................................................53
Spárování vzdáleného vstupního zařízení s chartplotterem..... 53
Párování zařízení GRID s chartplotterem z chartplotteru.... 53
Párování zařízení GRID s chartplotterem ze zařízení
GRID.................................................................................... 53
Otočení ovládací páčky joystick GRID................................. 53
Čištění obrazovky..................................................................... 53
Zobrazení obrázků z paměťové karty....................................... 53
Snímky obrazovky.................................................................... 54
Pořizování snímků obrazovky.............................................. 54
Kopírování snímků obrazovky do počítače.......................... 54
Odstranění problémů................................................................ 54
Zařízení nevyhledá signály GPS..........................................54
Zařízení se nezapne nebo se stále vypíná.......................... 54
Zařízení nevytváří trasové body ve správných polohách..... 54
Kontaktování podpory Garmin.................................................. 54
Technické údaje........................................................................54
Technické údaje................................................................... 54
NMEA 2000Informace PGN................................................. 55
NMEA Informace 0183.........................................................55
Rejstřík.......................................................................... 57
Obsah v
Úvod
VAROVÁNÍ
Přečtěte si leták
Důležité bezpečnostní informace a informace
o produktu vložený v obalu s výrobkem. Obsahuje varování a
další důležité informace.
POZNÁMKA: Ne všechny možnosti jsou k dispozici na všech
modelech.
Po více než 100 letech působení v námořním oboru se jméno
Volvo Penta
®
stalo symbolem spolehlivosti, technické inovace,
prvotřídního výkonu a dlouhé životnosti. Jsme přesvědčeni, že
tyto vlastnosti přesně odpovídají nárokům a očekáváním, která
kladete na svůj výrobek Volvo Penta.
Zařízení
Volvo Penta Glass Cockpit bylo navrženo ve spolupráci
společností Volvo Penta a Garmin
®
. Je vybaveno novým
uživatelským rozhraním, které obsahuje přístroje určené
k navigaci a komunikační zařízení. Monitory jsou plně
integrovány se systémy pohonu Volvo Penta a s dalšími
přístroji.
Abyste mohli využívat všechny funkce, které od výrobku
očekáváte, žádáme vás o pečlivé prostudování návodu
k použití. Před prvním vyplutím je také vhodné poznamenat si
rady týkající obsluhy a údržby. Dbejte na bezpečnostní pokyny
uvedené v návodu.
Chtěli bychom vás také pozvat k využití naší celosvětové sítě
distributorů a opraven, kde vám mohou poskytnout technické
poradenství, servis a náhradní díly.
Webové stránky Garmin na adrese www.garmin.com představují
aktuální informace o vašem výrobku. Stránky podpory vám
poskytnou odpovědi na časté otázky kladené oddělení podpory.
Můžete si zde rovněž stáhnout aktualizace softwaru a map.
K dispozici jsou také kontaktní informace na oddělení podpory
společnosti Garmin pro případ, že byste měli jakékoli otázky.
Svého nejbližšího prodejce Volvo Penta můžete vyhledat
pomocí nástroje pro vyhledávání prodejců integrovaného
v zařízení
Glass Cockpit nebo můžete navštívit naše webové
stránky na adrese
www.volvopenta.com.
Vítejte na palubě!
Přehled zařízení
Umístění položek se u jednotlivých modelů může lišit.
À
Stavový řádek zobrazuje aktivní alarmy a funkce
Á
Zapínací tlačítko
Â
Automatický snímač podsvícení
Používání dotykové obrazovky
Klepnutím na obrazovku vyberte položku.
Přetažením nebo přejetím prstu po obrazovce můžete
obrazovku posunout nebo jí procházet.
„Štípnutím“ dvou prstů směrem k sobě můžete zobrazení
oddálit.
Roztažením dvou prstů lze zobrazení přiblížit.
Tlačítka na displeji
Tlačítka na displeji se mohou zobrazovat na některých
obrazovkách a funkcích. Některá tlačítka jsou přístupná pouze
na kombinované stránce nebo v rozložení SmartMode
či když
jsou připojené doplňky, jako je radar.
Tlačítko Funkce
Vymaže ikony na obrazovce a znovu vystředí obrazovky na
plavidle
Otevře zobrazení položky na celou obrazovku
Vytvoří nový trasový bod
Vytvoří trasu do cíle s odbočkami
Přidá odbočku k trase na zvolené poloze
Odstraní poslední přidanou odbočku z trasy
Vytvoří přímou trasu do cíle bez odboček
Vytvoří trasu do cíle pomocí automatické navigace
Spustí navigaci
Ukončí navigaci
Ukončuje a spouští radarový přenos
Spustí nabídku nastavení zesílení radaru
Spustí nabídku nastavení radarových odrazů od mořské
hladiny
Spustí nabídku nastavení radarových odrazů v důsledku
dešťových srážek
Zapíná a vypíná možnost radaru Echo Trails
Získá radarový cíl a začne jej sledovat
Zobrazí a nastaví linii VRM/EBL
Otevře menu pro stránku nebo funkci
Otevře menu
Počasí pro stránku nebo funkci
Otevře menu
Radar pro stránku nebo funkci
Otevře menu
Přednastavení pro stránku nebo funkci
Uzamčení a odemčení dotykové obrazovky
Chcete-li předejít náhodnému stisknutí dotykové obrazovky,
můžete ji uzamknout.
1
Obrazovku uzamknete v nabídce > Uzamknout
dotykovou obr..
2
Tlačítkem obrazovku odemknete.
Tipy a zkratky
Stisknutím tlačítka chartplotter zapnete.
Z libovolné obrazovky se výběrem možnosti Home
vrátíte na
domovskou obrazovku.
Výběrem možnosti Menu
otevřete další nastavení dané
obrazovky.
Výběrem možnosti Menu
nabídku opět zavřete.
Stisknutím tlačítka otevřete další možnosti, například
nastavení podsvícení nebo uzamčení obrazovky.
Pokud chcete vypnout chartplotter, stiskněte ikonu a poté
Vypnout
> Vypnout systém
nebo podržte tlačítko , dokud
nedoběhnte lišta Vypnout systém.
Pokud chcete přepnout chartplotter do pohotovostního
režimu, stiskněte tlačítko a vyberte možnost Vypnout >
Stanice rež. sp..
Na domovské obrazovce některých modelů můžete přejít
nahoru nebo dolů pomocí tlačítek kategorií na pravé straně
a zobrazit další tlačítka.
Úvod 1
U některých modelů nejsou všechna tlačítka kategorií na
pravé straně obrazovky viditelná. Šipky nad nebo pod tlačítky
označují, že nejsou vidět všechna tlačítka.
U některých tlačítek menu povolíte možnost stisknutím
tlačítka
À
.
Zelená kontrolka u možnosti označuje, že je možnost
aktivní
Á
.
Je-li možnost k dispozici, můžete stisknutím šipek
Â
otevřít
menu.
V některých tlačítek se při výběru možnosti
Á
objeví šipky
menu
Â
.
Otevření návodu k obsluze v kresliči map
1
Vyberte možnost Info
> Návod k obsluze
.
2
Vyberte návod.
3
Vyberte možnost
Otevřeno.
Stažení návodů
Nejnovější návod k obsluze a překlad návodů můžete získat
z webových stránek Garmin
.
1
Přejděte na stránku www.garmin.com/manuals
/VolvoGlassCockpit.
2
Stáhněte si návod.
Centrum podpory
Garmin
Nápovědu a informace, jako jsou například návody k produktům,
často kladené otázky, videa, aktualizace softwaru a zákaznická
podpora, naleznete na webové stránce support.garmin.com.
Vložení paměťové karty
Chartplotter podporuje externí paměťové karty. Paměťové karty
s mapami vám umožní zobrazit satelitní snímky s vysokým
rozlišením a letecké referenční snímky přístavů a dalších bodů
zájmu. Prázdné paměťové karty můžete použít k záznamu
mapování
Garmin Quickdraw
Contours, k záznamu dat sonaru
(s kompatibilní sonarovou sondou) nebo k přenášení dat,
například trasových bodů nebo tras, do jiného kompatibilního
chartplotteru nebo do počítače.
Toto zařízení podporuje paměťové karty s kapacitou až 32 GB
a formátováním FAT32.
1
Otevřete dvířka
À
čtečky paměťových karet.
2
Vložte paměťovou kartu
Á
. Štítek musí směřovat pryč od
dvířek.
3
Paměťovou kartu zatlačte, dokud nezaslechnete cvaknutí.
4
Zavřete čtečky paměťových karet.
Příjem satelitních signálů GPS
Zařízení bude možná potřebovat k vyhledání satelitních signálů
nezastíněný výhled na oblohu. Údaje o datu a čase jsou
automaticky nastaveny podle pozice GPS.
1
Zapněte přístroj.
2
Počkejte, až zařízení nalezne satelity.
Vyhledání satelitních signálů může trvat 30 až 60 sekund.
Jakmile zařízení získá satelitní signály, v horní části domovské
obrazovky se zobrazí ikona .
Pokud zařízení ztratí satelitní signály, ikona zmizí a nad
ikonou na mapě se zobrazí otazník.
Další informace o systému GPS naleznete na stránce
www.garmin.com/aboutGPS.
Pokud potřebujete radu ohledně
hledání satelitů, přejděte na
Zařízení nevyhledá signály GPS,
strana 54.
Výběr zdroje GPS
Jestliže máte k dispozici více než jeden zdroj GPS, můžete
vybrat preferovaný zdroj pro data GPS.
1
Vyberte možnost Nastavení > Systém >
GPS > Zdroj
.
2
Vyberte zdroj pro data GPS.
Přizpůsobení kresliče map
Domovská obrazovka
Domovská obrazovka chartplotteru nabízí přístup ke všem jeho
funkcím. Funkce závisí na příslušenství připojenému
k chartplotteru. Některé funkce zmíněné v tomto návodu nemusí
být dostupné.
Kategorie na pravé straně obrazovky poskytují rychlý přístup
k hlavním funkcím chartplotteru. Například kategorie Sonar
zobrazuje obrazovky a stránky související s funkcí sonaru.
Často používané položky můžete uložit do kategorie Oblíbené
.
Všechny položky umístěné podél spodní části domovské
obrazovky se zobrazí i na všech ostatních obrazovkách
(s výjimkou tlačítka Nastavení). Tlačítko Nastavení se zobrazuje
pouze na domovské obrazovce.
Z jiné obrazovky se na domovskou obrazovku vrátíte výběrem
možnosti Home.
Při instalaci více displejů v námořní síti Garmin je můžete
seskupit do stanice. Stanice umožňuje, aby displeje fungovaly
společně a nikoli jako několik samostatných displejů. Rozložení
stránek můžete pro každý displej přizpůsobit tak, aby jednotlivé
stránky displeje vypadaly odlišně. Pokud změníte rozložení
stránky na určitém displeji, změny se zobrazí pouze na tomto
displeji. Pokud změníte název a symbol rozložení, změny se
zobrazí na všech displejích ve stanici, aby bylo zajištěno
jednotné zobrazení.
Položky SmartMode jsou zaměřené na určitou aktivitu, jako
například plavba nebo zakotvení. Stisknutím tlačítka SmartMode
na domovské obrazovce lze na jednotlivých displejích ve stanici
zobrazit různé informace. Například vyberete-li na domovské
obrazovce možnost Plavba, může jeden displej zobrazovat
navigační mapu a jiný obrazovku radaru.
Přidání položky mezi oblíbené
1
Na domovské obrazovce vyberte vpravo kategorii.
2
Přidržte tlačítko vlevo.
Položka se přidá do kategorie domovské obrazovky
Oblíbené.
2 Přizpůsobení kresliče map
Přizpůsobení stránek
Přizpůsobení rozložení SmartMode nebo stránky
Kombinace
Můžete přizpůsobit rozložení a data zobrazená na stránkách
Kombinace a rozložení SmartMode. Pokud změníte rozložení
stránky v zobrazení, které právě používáte, zobrazí se změny
pouze v tomto zobrazení (s výjimkou názvu a symbolu
SmartMode). Pokud změníte název nebo symbol SmartMode
rozložení, zobrazí se změna na všech displejích ve stanici.
1
Otevřete stránku, kterou chcete přizpůsobit.
2
Vyberte možnost
Menu.
3
Vyberte možnost
Upravit rozložení nebo Upravit
kombinaci.
4
Vyberte možnost:
Chcete-li změnit název, vyberte možnost Název nebo
Název a symbol > Název, zadejte nový název a vyberte
možnost
Hotovo.
Chcete-li změnit symbol SmartMode
, vyberte možnosti
Název a symbol
> Symbol
a poté vyberte nový symbol.
Chcete-li změnit počet zobrazených funkcí a rozložení
obrazovky, vyberte možnost Rozvržení a vyberte
požadovanou možnost.
Chcete-li změnit funkci na části obrazovky, vyberte okno,
které chcete změnit, a poté vyberte funkci ze seznamu
vpravo.
Chcete-li změnit způsob rozdělení obrazovky, přesuňte
šipku do nové polohy.
Chcete-li změnit data zobrazovaná na stránce a další
ukazatele dat, vyberte možnost Překrytí
a poté vyberte
z nabídky.
Chcete-li části obrazovky SmartMode přiřadit předvolbu,
vyberte možnost Přednastavení > Zahr. a ze seznamu
vpravo vyberte požadovanou předvolbu.
Přidání rozložení SmartMode
Můžete přidat rozložení SmartMode vyhovující vašim potřebám.
Přizpůsobení rozložení SmartMode domovské obrazovky ve
stanici se zobrazí na všech displejích ve stanici.
1
Na domovské obrazovce vyberte možnosti SmartMode™ >
Menu > Přidat rozložení.
2
Vyberte možnost:
Chcete-li změnit název rozložení, vyberte možnost Název
a symbol
> Název
, zadejte nový název a poté vyberte
možnost
Hotovo.
Chcete-li změnit symbol SmartMode, vyberte možnosti
Název a symbol >
Symbol
a poté vyberte nový symbol.
Chcete-li změnit počet zobrazených funkcí a rozložení
obrazovky, vyberte možnost Rozvržení
a vyberte
požadovanou možnost.
Chcete-li změnit funkci na části obrazovky, vyberte okno,
které chcete změnit, a poté vyberte funkci ze seznamu
vpravo.
Chcete-li změnit způsob rozdělení obrazovky, přesuňte
šipku do nové polohy.
Chcete-li změnit data zobrazovaná na stránce a další
ukazatele dat, vyberte možnost Překrytí a poté vyberte
z nabídky.
Chcete-li části obrazovky SmartMode přiřadit předvolbu,
vyberte možnost Přednastavení >
Zahr.
a ze seznamu
vpravo vyberte požadovanou předvolbu.
Vytvoření nové stránky Kombinace
Můžete vytvořit vlastní stránku Kombinace, která vyhovuje
vašim potřebám.
1
Vyberte možnosti Kombinovaná řešení > Menu > Přidat
kombinaci.
2
Vyberte okno.
3
Zvolte funkci pro okno.
4
Opakujte tento postup u všech oken na stránce.
5
Přetažením šipek změňte velikost oken.
6
Podržením okna změníte uspořádání.
7
Podržením datového pole vyberete nová data.
8
Vyberte možnost Rozvržení
a zvolte rozložení.
9
Vyberte možnost
Název, zadejte název stránky a zvolte
možnost Hotovo.
10
Vyberte možnost Překrytí
a vyberte, která data se mají
zobrazovat.
11
Vyberte možnost
Hotovo po dokončení nastavení stránky.
Odstranění stránky Kombinace
1
Vyberte možnosti Kombinovaná řešení
> Menu > Odstranit
kombinaci
.
2
Vyberte kombinaci.
Přizpůsobení zobrazení údajů
Můžete přizpůsobit data zobrazená na obrazovce.
1
Vyberte možnost podle typu obrazovky, kterou prohlížíte:
V zobrazení celé obrazovky vyberte možnost Menu >
Upravit překrytí.
V kombinované obrazovce vyberte možnost Menu >
Upravit kombinaci
> Překrytí
.
V obrazovce SmartMode
vyberte možnost
Menu >
Upravit rozložení
> Překrytí
.
TIP:
Chcete-li rychle změnit data zobrazovaná v rámečku
překrytí, přidržte rámeček překrytí.
2
Vyberte položku pro přizpůsobení dat a ukazatele dat:
Chcete-li změnit data zobrazovaná v rámečku překrytí,
vyberte rámeček překrytí, vyberte nová data pro zobrazení
a vyberte možnost
Back.
Chcete-li vybrat umístění a rozložení ukazatele překrytí
dat, vyberte možnost
Data a vyberte požadovanou
možnost.
Chcete-li přizpůsobit informace zobrazované při navigaci,
vyberte možnost Navigace
a vyberte požadovanou
možnost.
Chcete-li zapnout další ukazatele dat, např. ovládací prvky
médií, vyberte možnost Horní panel nebo Dolní panel a
vyberte požadované možnosti.
3
Vyberte možnost Hotovo.
Propojení rozložení s tlačítkem na ovládání a
tlačítkem na páčce joystick
Rozložení můžete propojit s tlačítkem na ovládání a tlačítkem na
páčce joystick. Po stisknutí přiřazeného tlačítka se otevře
propojené rozložení na obrazovkách stanice.
1
Na domovské obrazovce vyberte možnost Menu > Spojit
rozložení.
2
Vyberte položku nebo název tlačítka.
3
Vyberte možnost
Vyberte rozložení.
Přizpůsobení kresliče map 3
4
Vyberte rozložení určené k propojení s položkou nebo
tlačítkem.
5
V případě potřeby opakujte kroky 2 až 4 pro zbývající
tlačítka.
Po stisknutí přiřazeného tlačítka na ovládání nebo páčce
joystick se otevře přiřazené rozložení na obrazovkách stanice.
Obnovení rozložení stanice
Můžete obnovit výchozí nastavení rozložení pro všechny
stanice.
Vyberte možnost Nastavení
> Systém > Informace o
stanici > Obnovení stanic
.
Přednastavení
Předvolba je sada nastavení, která optimalizují obrazovku nebo
zobrazení. Pro optimalizaci skupin nastavení pro vaši činnost lze
použít konkrétní předvolby. Např. některá nastavení mohou být
optimální pro rybaření, jiná pro plavbu. Předvolby jsou dostupné
na některých obrazovkách, např. u grafů, zobrazení sonaru a
zobrazení radaru.
Chcete-li vybrat předvolbu pro kompatibilní obrazovku, vyberte
možnost
Menu
>
a dále požadovanou předvolbu.
Pokud používáte předvolbu a provedete změny nastavení nebo
zobrazení, můžete uložit změny předvolby nebo vytvořit novou
předvolbu na základě nových přizpůsobení.
Uložení nové předvolby
Po přizpůsobení nastavení a prohlédnutí obrazovky můžete
uložit přizpůsobení jako novou předvolbu.
1
Na kompatibilní obrazovce změňte nastavení a zobrazení.
2
Vyberte možnost Menu
>
>
Uložit > Nový
.
3
Zadejte název a vyberte možnost Hotovo
.
Správa předvoleb
Předem nahrané předvolby lze přizpůsobit nebo lze upravit
vytvořené předvolby.
1
V kompatibilní obrazovce vyberte možnost Menu > >
Spravovat.
2
Vyberte předvolbu.
3
Vyberte možnost:
Chcete-li přejmenovat předvolbu, vyberte možnost
Přejmenovat, zadejte nový název a poté vyberte možnost
Hotovo
.
Chcete-li upravit předvolbu, vyberte možnost Upravit a
aktualizujte předvolbu.
Chcete-li odstranit vybranou předvolbu, vyberte možnost
Odstr.
.
Chcete-li nastavit všechny předvolby na tovární nastavení,
vyberte možnost Vynulovat vše.
Nastavení typu plavidla
Můžete vybrat typ lodě pro provedení konfigurace nastavení
chartplotteru a používání funkcí přizpůsobených pro váš typ
lodě.
1
Vyberte možnost Nastavení >
Moje plavidlo > Typ plavidla
.
2
Vyberte možnost.
Úprava podsvícení
1
Vyberte možnost Nastavení > Systém >
Zobrazení >
Podsvícení
.
2
Úprava podsvícení.
TIP:
Na libovolné obrazovce opakovaným stisknutím tlačítka
nastavte úroveň jasu. To se může hodit v případě, že je
úroveň jasu příliš nízká a obrazovka je obtížně čitelná.
Úprava režimu barev
1
Vyberte možnost Nastavení >
Systém > Zvuky a displej >
Barevný režim
.
TIP:
Přístup k nastavení barev získáte výběrem možnosti
>
Barevný režim na libovolné obrazovce.
2
Vyberte možnost.
Přizpůsobení úvodní obrazovky
Úvodní obrazovku chartplotteru si můžete upravit podle svého.
1
Vložte paměťovou kartu s obrázkem, který chcete použít.
2
Vyberte možnost Nastavení >
Systém > Zvuky a displej >
Obrázek při spuštění > Výběr obrázku
.
3
Vyberte slot paměťové karty.
4
Vyberte obrázek.
Doporučujeme použít obrázek menší než 50 MB.
5
Vyberte možnost
Nast. jako úvod. obr..
Nový obrázek se na úvodní obrazovce zobrazí po vypnutí a
opětovném zapnutí chartplotteru.
Automatické zapínání kresliče map
Můžete nastavit kreslič map tak, aby se při připojení napájení
automaticky zapnul. Jinak je třeba kreslič map zapínat
stisknutím tlačítka
.
Vyberte možnost Nastavení
> Systém > Automatické
zapnutí
.
POZNÁMKA: Je-li položka
Automatické zapnutí nastavena
na hodnotu Zapnuto, kreslič map je vypnut tlačítkem
a
napájení je odebráno a znovu připojeno během méně než
dvou minut, pravděpodobně bude třeba kreslič map
restartovat stisknutím tlačítka .
Automatické vypnutí systému
Můžete nastavit automatické vypnutí chartplotteru a celého
systému po vybrané době v režimu spánku. Jinak je nutné
stisknout a podržet tlačítko
a vypnout tak systém manuálně.
1
Vyberte možnost Nastavení >
Systém > Automatické
vypnutí
.
2
Vyberte možnost.
Aplikace ActiveCaptain
UPOZORNĚNÍ
Tato funkce umožňuje uživatelům odesílat informace. Garmin
neposkytuje žádná ujištění ohledně přesnosti, úplnosti nebo
aktuálnosti informací odesílaných uživateli. Jakékoliv použití
informací odeslaných uživateli nebo spoléhání se na ně je na
vaše vlastní nebezpečí.
POZNÁMKA:
Chcete-li používat funkci
ActiveCaptain, musíte
chartplotter připojit k adaptéru WiFi
®
.
Aplikace ActiveCaptain zajišťuje připojení k zařízení GLASS
COCKPIT, mapám a komunitě a zajišťuje dokonalý zážitek
z pobytu na lodi.
Na mobilním zařízení s aplikací ActiveCaptain můžete stahovat,
nakupovat a aktualizovat mapy. Aplikaci lze používat ke
snadnému a rychlému přenosu uživatelských dat, jako jsou
trasové body a trasy, k připojení do komunity Garmin Quickdraw
Contours Community a k aktualizaci softwaru zařízení.
Z aplikace můžete rovněž plánovat svoji cestu a zobrazovat
a ovládat zařízení GLASS COCKPIT.
Připojením se do komunity ActiveCaptain získáte aktuální
zpětnou vazbu týkající se přístavů a dalších bodů zájmu. Po
spárování dokáže aplikace odesílat chytrá oznámení, jako jsou
například hovory a texty, na displej chartplotteru.
4 Aplikace
ActiveCaptain
Role ActiveCaptain
Váš stupeň interakce se zařízením GLASS COCKPIT
v aplikaci
ActiveCaptain záleží na přidělené roli.
Funkce Vlastník Host
Zaregistrovat zařízení, vestavěné mapy a karty
doplňkových map k účtu
Ano
Aktualizace softwaru Ano Ano
Automaticky přenést stažené nebo vytvořené
vrstevnice
Garmin Quickdraw
Ano
Zasílání chytrých oznámení Ano Ano
Automaticky přenést uživatelská data, např. trasové
body a trasy
Ano
Zahájit navigaci k určitému trasovému bodu nebo po
určité trase a odeslat trasový bod nebo trasu do
zařízení
GLASS COCKPIT
Ano Ano
Začínáme s aplikací ActiveCaptain
POZNÁMKA: Funkce ActiveCaptain je k dispozici pouze
u modelů s technologií WiFi.
K zařízení
GLASS COCKPIT můžete připojit mobilní zařízení
pomocí aplikace
ActiveCaptain. Aplikace nabízí snadnou
a rychlou interakci s chartplotterem a možnost provádět činnosti,
jako je sdílení dat, registrace, aktualizace softwaru zařízení
a dostávání oznámení na mobilní zařízení.
1
V zařízení
GLASS COCKPIT vyberte možnost
ActiveCaptain.
2
Na stránce ActiveCaptain
vyberte možnost
Síť Wi-Fi > Wi-
Fi > Zapnuto.
3
Zadejte jméno a heslo pro tuto síť.
4
Vložte paměťovou kartu do slotu karty zařízení GLASS
COCKPIT (Vložení paměťové karty, strana 2)
.
5
Vyberte možnost
Vytvořit paměťovou kartu ActiveCaptain.
OZNÁMENÍ
Můžete být vyzváni k formátování paměťové karty.
Formátování odstraní všechna data uložená na kartě. To
zahrnuje veškerá uložená uživatelská data, jako jsou trasové
body. Formátování karty je doporučené, ale nikoli nutné.
Před formátováním karty doporučujeme uložit data
z paměťové karty do interní paměti zařízení (Kopírování
uživatelských dat z paměťové karty,
strana
52)
. Po
formátování karty pro aplikaci
ActiveCaptain je možné
převést uživatelská data zpět na kartu (Kopírování
uživatelských dat na paměťovou kartu,
strana
52).
Zkontrolujte, zda je karta vložená, vždy před použitím funkce
ActiveCaptain.
6
V obchodě s aplikacemi na mobilním zařízení nainstalujte a
otevřete aplikaci ActiveCaptain.
7
Umístěte mobilní zařízení do vzdálenosti 32 m (105 stop) od
zařízení
GLASS COCKPIT.
8
V nastavení mobilního zařízení přejděte na stránku připojení
WiFi
a připojte se k zařízení Garmin pomocí jména a hesla
zadaného v zařízení Garmin.
Aktualizace softwaru pomocí aplikace
ActiveCaptain
Pokud má zařízení technologii WiFi, můžete pomocí aplikace
ActiveCaptain stáhnout a nainstalovat nejnovější aktualizace
softwaru zařízení.
OZNÁMENÍ
Aktualizace softwaru mohou od aplikace vyžadovat stahování
velkých souborů. Na stahování se mohou vztahovat datové
limity nebo poplatky vašeho poskytovatele připojení k internetu.
Více informací o datových limitech a poplatcích vám poskytne
váš poskytovatel připojení.
Proces instalace může trvat několik minut.
1
Připojte mobilní zařízení k zařízení GLASS COCKPIT
(Začínáme s aplikací ActiveCaptain,
strana
5).
2
Když je k dispozici aktualizace softwaru a máte na mobilním
zařízení připojení k internetu, vyberte možnost Software
Updates > Download.
Aplikace ActiveCaptain stáhne aktualizaci do mobilního
zařízení. Po opětovném připojení aplikace k zařízení GLASS
COCKPIT
se aktualizace přenese do zařízení. Po dokončení
přenosu budete vyzváni k instalaci aktualizace.
3
Po výzvě na zařízení
GLASS COCKPIT vyberte možnost
instalace aktualizace.
Pokud chcete software instalovat okamžitě, vyberte
možnost OK.
Pokud chcete s aktualizací počkat, vyberte možnost
Zrušit
. Až budete chtít instalovat aktualizaci, vyberte
možnost
ActiveCaptain >
Aktualizace softwaru >
Instalovat nyní
.
Aktualizace map pomocí ActiveCaptain
Pomocí aplikace ActiveCaptain můžete stáhnout a přenést do
zařízení nejnovější aktualizace map. Chcete-li ušetřit místo
v mobilním zařízení, místo na kartě ActiveCaptain a zkrátit dobu
stahování, doporučujeme stahovat pomocí aplikace
ActiveCaptain pouze ty mapové oblasti, které potřebujete.
Stahujete-li celou mapu, můžete pomocí aplikace Garmin
Express
stáhnout mapu na paměťovou kartu. Aplikace Garmin
Express stahuje velké mapy rychleji než aplikace ActiveCaptain.
Další informace získáte na stránce garmin.com/express.
OZNÁMENÍ
Aktualizace map mohou ke stažení velkých souborů vyžadovat
aplikaci. Na stahování se mohou vztahovat datové limity nebo
poplatky vašeho poskytovatele připojení k internetu. Více
informací o datových limitech a poplatcích vám poskytne váš
poskytovatel připojení.
1
Připojte mobilní zařízení k zařízení GLASS COCKPIT
(Začínáme s aplikací ActiveCaptain,
strana
5).
2
Když je k dispozici aktualizace mapy a máte na mobilním
zařízení připojení k internetu, vyberte možnost OneChart >
My Charts.
3
Vyberte mapu, kterou chcete aktualizovat.
4
Vyberte oblast ke stáhnutí.
5
Vyberte možnost
Download
Aplikace ActiveCaptain stáhne aktualizaci do mobilního
zařízení. Po opětovném připojení aplikace k zařízení GLASS
COCKPIT
se aktualizace přenese do zařízení. Po dokončení
přenosu budou aktualizované mapy připravené k používání.
Komunikace s bezdrátovými
zařízeními
Chartplottery mohou vytvořit bezdrátovou síť, k níž lze připojovat
bezdrátová zařízení.
Před vytvořením sítě
WiFi musíte chartplotter připojit k adaptéru
WiFi.
Po připojení bezdrátových zařízení budete moci využít aplikace
Garmin, například
ActiveCaptain.
Síť WiFi
Nastavení bezdrátové sítě WiFi
Chartplottery mohou vytvořit síť
WiFi, k níž lze připojovat
bezdrátová zařízení. Při prvním přístupu k nastavením
bezdrátové sítě budete vyzváni k nastavení sítě.
Komunikace s bezdrátovými zařízeními 5
1
Vyberte možnost Nastavení
> Komunikace > Síť Wi-Fi >
Wi-Fi > Zapnuto > OK
.
2
Je-li to nutné, zadejte název pro tuto bezdrátovou síť.
3
Zadejte heslo.
Toto heslo budete potřebovat pro přístup k bezdrátové síti
z bezdrátového zařízení. Heslo rozlišuje velká a malá
písmena.
Připojení bezdrátového zařízení k chartplotteru
Než budete moci připojit bezdrátové zařízení k bezdrátové síti
chartplotteru, musíte nakonfigurovat bezdrátovou síť
chartplotteru (Nastavení bezdrátové sítě
Wi
Fi
, strana 5).
K chartplotteru můžete připojit několik bezdrátových zařízení za
účelem sdílení dat.
1
Na bezdrátovém zařízení zapněte technologii WiFi
a hledejte
bezdrátové sítě.
2
Zvolte název bezdrátové sítě svého chartplotteru (Nastavení
bezdrátové sítě Wi
Fi
,
strana
5).
3
Zadejte heslo k síti.
Změna bezdrátového kanálu
Máte-li potíže s nalezením nebo připojením se k zařízení, nebo
dochází-li k interferenci, můžete změnit bezdrátový kanál.
1
Vyberte možnosti Nastavení
> Komunikace > Síť Wi-Fi >
Rozšířené > Kanál
.
2
Zadejte nový kanál.
Není třeba měnit bezdrátový kanál zařízení připojených k této
síti.
Změna hostitele
WiFi
Můžete nastavit, který kreslič map bude sloužit jako hostitel
WiFi
. Toto nastavení může pomoci odstranit problémy
s komunikací WiFi. Změna hostitele WiFi umožňuje vybrat
kreslič map, který je fyzicky blíže k vašemu mobilnímu zařízení.
1
Vyberte možnosti Nastavení > Komunikace >
Síť Wi-Fi >
Rozšířené > Hostitel Wi-Fi
.
2
Postupujte podle pokynů na obrazovce.
Bezdrátový snímač větru
Připojení bezdrátového snímače k chartplotteru
Na chartplotteru si můžete zobrazovat data z kompatibilního
bezdrátového snímače.
1
Vyberte možnost Nastavení > Komunikace > Bezdrátová
zařízení.
2
Vyberte snímač větru.
3
Vyberte možnost Zapnout.
Chartplotter začne vyhledávat a připojovat bezdrátový
snímač.
Abyste mohli data ze snímače zobrazovat, přidejte je do
datového pole nebo grafu.
Nastavení orientace snímače větru
Toto nastavení byste měli upravit v případě, že snímač
nesměřuje k přední části lodi zcela souběžně s osou lodi.
POZNÁMKA:
Otvor, kde se kabel připojuje k tyči, označuje
přední část snímače.
1
Odhadněte úhel ve stupních po směru hodinových ručiček
okolo stěžně lodi, ve kterém snímač směřuje od středu
přední části lodi:
Pokud snímač směřuje k pravoboku, úhel by měl být mezi
1 a 180 stupni.
Pokud snímač směřuje k levoboku, úhel by měl být mezi
-1 a -180 stupni.
2
Vyberte možnost Nastavení >
Komunikace > Bezdrátová
zařízení
.
3
Vyberte snímač větru.
4
Vyberte možnost
Vyrovnání úhlu větru.
5
Zadejte úhel pozorovaný v kroku 1.
6
Vyberte možnost
Hotovo.
Mapy a 3D zobrazení map
Dostupné mapy a 3D zobrazení map závisejí na mapových
datech a na použitém příslušenství.
Mapy a 3D zobrazení map otevřete výběrem možnosti Mapy.
Navigační mapa
: Zobrazuje navigační data dostupná na
předem načtených mapách a data z doplňkových map, pokud
jsou k dispozici. Data zahrnují údaje o bójích, světlech,
kabelech, naměřené hloubce, přístavech a přílivových
stanicích ve výškovém zobrazení.
Perspective 3D: Poskytuje náhled z pozice nad a za lodí (podle
vašeho kurzu) a představuje vizuální navigační pomůcku.
Toto zobrazení je praktické v případech navigace obtížnými
mělčinami, útesy, mosty nebo kanály a je užitečné v případě,
že se snažíte identifikovat příjezdové a odjezdové trasy
v neznámých přístavech nebo kotvištích.
Mariner’s Eye 3D: Zobrazuje podrobný, trojrozměrný náhled
z pozice nad a za lodí (podle vašeho kurzu) a představuje
vizuální navigační pomůcku. Toto zobrazení je praktické
v případech navigace obtížnými mělčinami, útesy, mosty
nebo kanály a v případě, že se snažíte identifikovat
příjezdové a odjezdové trasy v neznámých přístavech nebo
kotvištích.
POZNÁMKA:
3D zobrazení mapy jsou dostupná
s prémiovými mapami a pouze v některých oblastech.
Fish Eye 3D
: Poskytuje podvodní zobrazení, které vizuálně
představuje mořské dno podle informací mapy. Je-li připojen
převodník sonaru, pozastavené cíle (například ryby) jsou
označeny červenými, zelenými a žlutými kroužky. Červené
kroužky označují největší cíle a zelené označují ty nejmenší.
Rybářská mapa: Poskytuje podrobné zobrazení obrysů dna
a naměřené hloubky na mapě. Tato mapa odstraňuje z mapy
navigační data, poskytuje podrobná data o měření hloubek a
vylepšuje zobrazení obrysů dna pro rozpoznání hloubek.
Tato mapa je nejlepší pro pobřežní hlubokomořské rybaření.
POZNÁMKA: V některých oblastech je u prémiových map
k dispozici rybářská mapa.
Překrytí radaru: Překrývá informace radaru na navigační mapě
nebo rybářskou mapu, pokud je k kreslič map připojen
k radaru. Tato funkce není k dispozici u všech modelů.
Navigační mapa a rybářská mapa
POZNÁMKA:
V některých oblastech je u prémiových map
k dispozici rybářská mapa.
Navigační mapa je optimalizovaná pro navigaci. Umožňuje
naplánovat trasu, zobrazit informace o mapě a používat mapu
jako navigační pomůcku. Navigační mapa otevřete zvolením
možnosti Mapy
> Navigační mapa
.
Rybářská mapa poskytuje podrobné zobrazení s podrobnějšími
informacemi o dně a rybářským obsahem. Tato mapa je
optimalizovaná pro používání při rybaření. Rybářská mapa
otevřete zvolením možnosti Mapy
> Rybářská mapa
.
6 Mapy a 3D zobrazení map
Přibližování a oddalování pomocí dotykové obrazovky
Můžete rychle přiblížit nebo oddálit obrazovky, jako jsou
například mapy a zobrazení sonaru.
Přiblížením dvou prstů směrem k sobě můžete zobrazení
oddálit.
Roztažením dvou prstů od sebe lze zobrazení přiblížit.
Symboly na mapě
Tato tabulka obsahuje některé běžné symboly, které můžete
vidět na podrobných mapách.
Ikona Popis
Bóje
Informace
Námořní služby
Přílivová stanice
Aktuální stanice
K dispozici je letecký snímek
K dispozici je snímek perspektivy
K dalším běžným funkcím map patří vrstevnice hloubky,
mezipřílivové zóny, zvukové sirény (tak jak jsou vyobrazeny na
původní papírové mapě), navigační pomůcky a symboly,
překážky a oblasti kabelů.
Měření vzdálenosti na mapě
1
Vyberte polohu na mapě nebo na překrytí radaru.
2
Vyberte možnost
Měření vzdálenosti.
Na obrazovce se zobrazí ikona špendlíku označující vaši
aktuální polohu. Vzdálenost a úhel od špendlíku jsou
uvedeny v rohu.
TIP: Chcete-li špendlík vynulovat a měřit od aktuální polohy
kurzoru, vyberte možnost
Select.
Vytvoření trasového bodu na mapě
1
Na mapě vyberte polohu nebo objekt.
2
Vyberte možnost .
Zobrazení informací o poloze a objektu na mapě
Na navigační mapě nebo na rybářské mapě si můžete zobrazit
informace o poloze nebo objektu, například příliv a odliv,
astronomické údaje, poznámky k mapě nebo místní služby.
1
Vyberte polohu nebo objekt na navigační mapě nebo na
rybářské mapě.
V horní části mapy se zobrazí seznam možností. Zobrazené
možnosti se různí podle zvolené polohy nebo objektu.
2
V případě potřeby zvolte .
3
Vyberte možnost Informace.
Zobrazení detailů o navigačních pomůckách
Na navigační mapě, rybářské mapě, ve zobrazení mapy
Perspective 3D nebo Mariner’s Eye 3D můžete zobrazit detaily o
různých typech navigačních pomůcek, například o majácích,
světlech a překážkách.
POZNÁMKA:
V některých oblastech je u prémiových map
k dispozici rybářská mapa.
POZNÁMKA:
3D zobrazení mapy jsou dostupná s prémiovými
mapami a pouze v některých oblastech.
1
Na mapě nebo v 3D zobrazení mapy vyberte navigační
pomůcku.
2
Vyberte název navigační pomůcky.
Navigování k bodu na mapě
UPOZORNĚNÍ
Funkce Automatická navigace je založena na elektronických
mapových informacích. Tyto údaje nezaručují vyhnutí se
překážkám a mělčinám. Opatrně porovnávejte kurz se všemi
zrakovými vjemy a vyhýbejte se libovolné pevnině, mělké vodě
či jiným překážkám, které se mohou objevit v cestě.
Při použití funkce Přejít na mohou přímý kurz a upravený kurz
procházet přes pevninu nebo mělkou vodu. Řiďte se tím, co
vidíte, a kormidlujte tak, abyste se vyhnuli pevnině, mělké vodě
a jiným nebezpečným objektům.
POZNÁMKA: V některých oblastech je u prémiových map
k dispozici rybářská mapa.
POZNÁMKA: V některých oblastech je u prémiových map
k dispozici funkce Automatická navigace.
1
Vyberte polohu na navigační mapě nebo na rybářské mapě.
2
V případě nutnosti vyberte možnost Navigovat k
.
3
Vyberte možnost:
Chcete-li navigovat přímo na pozici, vyberte možnost
Přejít na
nebo
.
Chcete-li vytvořit trasu k pozici včetně odboček, vyberte
možnost Trasa do nebo .
Chcete-li použít funkci Automatická navigace, vyberte
možnost
Automatická navigace nebo
.
4
Zkontrolujte kurz označený purpurovou linií.
POZNÁMKA:
Při použití funkce Automatická navigace
znamená šedý segment v libovolné části fialové čáry, že
funkce Automatická navigace nemůže propočítat část linie
Automatická navigace. To je způsobeno nastaveními pro
minimální bezpečnou hloubku vody a minimální bezpečnou
výšku překážek.
5
Sledujte purpurovou linii a kormidlujte tak, abyste se vyhnuli
pevnině, mělčinám a jiným překážkám.
Prémiové mapy
UPOZORNĚNÍ
Funkce Automatická navigace je založena na elektronických
mapových informacích. Tyto údaje nezaručují vyhnutí se
překážkám a mělčinám. Opatrně porovnávejte kurz se všemi
zrakovými vjemy a vyhýbejte se libovolné pevnině, mělké vodě
či jiným překážkám, které se mohou objevit v cestě.
POZNÁMKA:
Ne všechny modely podporují všechny mapy.
Volitelné prémiové mapy, jako je například BlueChart
®
g2
Vision
®
, vám umožní maximálně využít kreslič map. Prémiové
mapy mohou kromě podrobných námořních map obsahovat tyto
funkce, které jsou dostupné v některých oblastech.
Mariner’s Eye 3D: Poskytuje náhled z pozice nad a za lodí a
představuje trojrozměrnou navigační pomůcku.
Fish Eye 3D
: Poskytuje podvodní, trojrozměrné zobrazení, které
vizuálně představuje mořské dno podle informací na mapě.
Rybářské mapy: Zobrazuje mapu s vylepšenými obrysy dna a
bez navigačních dat. Tato mapa se dobře hodí pro pobřežní
hlubokomořské rybaření.
Satelitní snímky s vysokým rozlišením
: Poskytuje satelitní
snímky s vysokým rozlišením pro realistické zobrazení
pevniny a vody na navigační mapě (
Zobrazení satelitních
snímků na navigační mapě, strana 8).
Letecké fotografie: Zobrazuje přístavy a další letecké snímky
důležité z hlediska navigace, které vám pomohou
vizualizovat okolí (Zobrazení leteckých fotografií
pamětihodností, strana 8)
.
Podrobné údaje o silnicích a POI: Zobrazuje podrobné údaje
o silnicích a bodech zájmu (POI), které obsahují velmi
Mapy a 3D zobrazení map 7
podrobné pobřežní silnice a POI, jako jsou například
restaurace, ubytování a místní atrakce.
Automatická navigace: Využívá zadaná data o vašem plavidle
a mapová data ke stanovení nejlepšího kurzu do vašeho cíle.
Zobrazení informací o přílivové stanici
Ikona na mapě označuje přílivovou stanici. Můžete zobrazit
podrobný graf přílivové stanice, který vám pomůže předvídat
úroveň přílivu v různý čas nebo v různé dny.
POZNÁMKA:
Tato funkce je k dispozici v některých oblastech u
prémiových map.
1
Vyberte přílivovou stanici na navigační mapě nebo na
rybářské mapě.
Informace o směru přílivu a úrovni přílivu se zobrazí vedle .
2
Vyberte název stanice.
Animované ukazatele přílivu/odlivu a proudu
POZNÁMKA:
Tato funkce je k dispozici v některých oblastech u
prémiových map.
Můžete zobrazit ukazatele pro animovanou přílivovou stanici a
směr proudu na navigační mapě nebo na rybářské mapě. Je
také nutné povolit animované ikony v nastavení mapy
(
Zobrazení ukazatelů přílivu/odlivu a proudu, strana 8).
Ukazatel přílivové stanice se na mapě zobrazí jako svislý
sloupcový graf se šipkou. Červená šipka směřující dolů
označuje odliv a modrá šipka směřující nahoru označuje příliv.
Pokud přesunete kurzor na ukazatel přílivové stanice, zobrazí
se nad ukazatelem stanice výška přílivu/odlivu na dané stanici.
Ukazatele směru proudu se na mapě zobrazují jako šipky. Směr
jednotlivých šipek označuje směr proudu na konkrétní pozici
mapy. Barva šipky proudu ukazuje rozsah rychlostí proudu
na dané pozici. Pokud přesunete kurzor nad ukazatel směru
proudu, nad ukazatelem směru proudu se zobrazí konkrétní
rychlost proudu na dané pozici.
Barva Rozsah rychlostí proudu
Žlutá 0 až 1 uzel
Oranžová 1 až 2 uzly
Červená 2 nebo více uzlů
Zobrazení ukazatelů přílivu/odlivu a proudu
POZNÁMKA:
Tato funkce je k dispozici v některých oblastech u
prémiových map.
Statické nebo animované indikátory stanic měření přílivu/odlivu
a aktuálních stanic můžete zobrazit na navigační nebo rybářské
mapě.
1
Na navigační nebo rybářské mapě vyberte možnost Menu >
Vrstvy >
Mapa > Příliv a odliv a pr.
.
2
Vyberte možnost:
Chcete-li na mapě zobrazit animované indikátory stanic
a animované indikátory aktuálního směru, vyberte
možnost Animovaná
.
Aktivovat posuvník přílivu a odlivu a proudů, který
nastavuje dobu hlášení přílivu a odlivu a proudů na mapě,
můžete pomocí možnosti Posuvník.
Zobrazení satelitních snímků na navigační mapě
POZNÁMKA:
Tato funkce je k dispozici v některých oblastech u
prémiových map.
Navigační mapu je možné překrýt satelitními snímky s vysokým
rozlišením, a to jak v oblastech zobrazujících vodu, tak
v oblastech zobrazujících pevninu.
POZNÁMKA:
Pokud jsou aktivovány, jsou satelitní snímky
s vysokým rozlišením viditelné pouze při nižší úrovni přiblížení.
Jestliže snímky s vysokým rozlišením na volitelné oblasti mapy
nevidíte, můžete vybrat možnost
a přiblížit náhled. Můžete
také nastavit vyšší úroveň detailů změnou detailů přiblížení
mapy.
1
Na navigační mapě vyberte možnost Menu > Vrstvy >
Satelitní snímky.
2
Vyberte možnost:
Výběrem možnosti Pouze pevnina zobrazíte standardní
informace mapy o vodě a fotografiemi překryjete pouze
pevninu.
Výběrem možnosti Fotomapa zobrazíte fotografie jak na
vodě, tak na pevnině, ve stanovené úrovni neprůhlednosti.
Pomocí posuvníku upravte neprůhlednost fotografií. Čím
vyšší procento nastavíte, tím víc budou satelitní fotografie
překrývat pevninu i vodu.
Zobrazení leteckých fotografií pamětihodností
Než budete moci zobrazit letecké fotografie na navigační mapě,
je nutné zapnout nastavení Satelitní snímky
v nastavení mapy.
POZNÁMKA:
Tato funkce je k dispozici v některých oblastech u
prémiových map.
Můžete využít letecké fotografie pamětihodností a přístavů
k orientaci v okolí nebo k tomu, abyste se seznámili s přístavem
ještě dříve, než tam dorazíte.
1
Na navigační mapě vyberte ikonu fotoaparátu:
Chcete-li zobrazit letecký snímek, vyberte možnost .
Chcete-li zobrazit snímek z perspektivy, vyberte možnost
. Fotografie byla pořízena z pozice fotoaparátu, jež
ukazuje ve směru kužele.
2
Vyberte možnost Letecký snímek.
Automatický identifikační systém
Automatický identifikační systém (AIS) umožňuje identifikovat a
sledovat jiná plavidla a upozorňuje vás na dopravu v oblasti.
Pokud je chartplotter připojen k externímu zařízení AIS, může
zobrazovat některé informace AIS o jiných plavidlech, která se
nacházejí v dosahu, jsou vybavena transpondérem a aktivně
vysílají informace AIS.
K informacím hlášeným o jednotlivých plavidlech patří
identifikace MMSI (Maritime Mobile Service Identity), pozice,
rychlost GPS, směr pohybu GPS, čas uplynulý od posledního
hlášení polohy plavidla, nejbližší přiblížení a doba k nejbližšímu
přiblížení.
Některé modely chartplotteru podporují také systém sledování
Blue Force Tracking. Plavidla sledovaná pomocí systému Blue
Force Tracking jsou na chartplotteru označena modrozelenou
barvou.
Symboly zaměření AIS
Symbol Popis
Plavidlo AIS. Plavidlo hlásí informace AIS. Směr, kterým
ukazuje trojúhelník, označuje směr, kterým se pohybuje
plavidlo AIS.
Cíl je vybrán.
Cíl je aktivován. Cíl se na mapě zobrazuje jako větší. Zelená
linie připojená k cíli označuje směr pohybu cíle. Pokud je
zvoleno nastavení Zobrazit, pod cílem se zobrazuje informace
MMSI, rychlost a směr plavidla. Pokud se ztratí přenos AIS
z plavidla, zobrazí se pruh zprávy.
Cíl je ztracen. Zelený symbol X informuje o tom, že se ztratil
přenos AIS z plavidla, a chartplotter zobrazí pruh zprávy
s dotazem, zda by se mělo plavidlo dále sledovat. Pokud
sledování plavidla ukončíte, symbol ztraceného cíle zmizí
z mapy nebo z 3D zobrazení mapy.
8 Mapy a 3D zobrazení map
Symbol Popis
Nebezpečný cíl v dosahu. Cíl bliká, zazní alarm a zobrazí se
pruh zprávy. Pokud je alarm potvrzen, svítící červený
trojúhelník s připojenou červenou linií označuje polohu a směr
pohybu cíle. Pokud byl alarm nebezpečí srážky pro
bezpečnou zónu nastaven na hodnotu Vypnuto, cíl bliká, ale
zvukový alarm nezazní a pruh alarmu se nezobrazí. Pokud se
ztratí přenos AIS z plavidla, zobrazí se pruh zprávy.
Nebezpečný cíl je ztracen. Červený symbol X informuje o
tom, že se ztratil přenos AIS z plavidla, a chartplotter zobrazí
pruh zprávy s dotazem, zda by se mělo plavidlo dále sledovat.
Pokud sledování plavidla ukončíte, symbol ztraceného nebez-
pečného cíle zmizí z mapy nebo z 3D zobrazení mapy.
Pozice tohoto symbolu označuje nejbližší bod přístupu
k nebezpečnému cíli, a čísla poblíž symbolu označují nejbližší
bod přístupu k tomuto cíli.
POZNÁMKA:
Plavidla sledovaná pomocí funkce Blue Force
Tracking jsou bez ohledu na svůj stav označena modrozelenou
barvou.
Směr pohybu a projektovaný kurz aktivovaných cílů
AIS
Pokud aktivovaný cíl AIS poskytuje informace o směru pohybu a
kurzu nad zemí, směr pohybu cíle se zobrazí na mapě jako plná
linie připojená k symbolu cíle AIS. Linie směru pohybu se
nezobrazí v 3D zobrazení mapy.
Projektovaný kurz aktivovaného cíle AIS se zobrazí jako
přerušovaná linie na mapě nebo v 3D zobrazení mapy. Délka
linie projektovaného kurzu vychází z hodnoty nastavení
projektovaného směru pohybu. Pokud aktivovaný cíl AIS
nevysílá informace o rychlosti nebo pokud se plavidlo
nepohybuje, pak se linie projektovaného kurzu nezobrazí.
Výpočet linie projektovaného kurzu mohou ovlivnit informace o
změnách rychlosti, kurzu nad zemí nebo rychlosti otáčení, které
plavidlo vysílá.
Pokud aktivovaný cíl AIS poskytuje informace o kurzu nad zemí,
směru pohybu a rychlosti otáčení, projektovaný kurz cíle se
vypočítá podle informací o kurzu nad zemí a rychlosti otáčení.
Směr, kterým se cíl otáčí, a který rovněž vychází z informací o
rychlosti otáčení, je označen směrem praporku na konci linie
směru pohybu. Délka praporku se nemění.
Pokud aktivovaný cíl AIS poskytuje informace o kurzu nad zemí
a směru pohybu, ale neposkytuje informace o rychlosti otáčení,
projektovaný kurz cíle se vypočítá podle informací o kurzu nad
zemí.
Aktivace cíle pro plavidlo AIS
1
Na mapě nebo v 3D zobrazení mapy vyberte plavidlo AIS.
2
Vyberte možnost Plavidlo AIS >
Aktivovat cíl
.
Zobrazení informací o zaměřeném plavidle AIS
Můžete zobrazit stav signálu AIS, MMSI, rychlost GPS, směr
pohybu GPS a další informace, které jsou hlášeny o zaměřeném
plavidle AIS.
1
Na mapě nebo v 3D zobrazení mapy vyberte plavidlo AIS.
2
Vyberte možnost Plavidlo AIS.
Deaktivace cíle pro plavidlo AIS
1
Na mapě nebo v 3D zobrazení mapy vyberte plavidlo AIS.
2
Vyberte možnost Plavidlo AIS > Deaktivovat.
Zobrazení seznamu hrozeb AIS a MARPA
1
Na mapě vyberte možnost Menu > Vrstvy >
Jiná plavidla >
Seznam > Zobrazit
.
2
Vyberte typy hrozeb, které chcete zahrnout do seznamu.
Nastavení alarmu nebezpečí srážky pro bezpečnou
zónu
Před nastavením alarmu nebezpečí srážky je nutné k zařízení
AIS nebo k radaru připojit kompatibilní chartplotter.
Alarm nebezpečí srážky pro bezpečnou zónu se používá pouze
s funkcemi AIS a MARPA. Funkci MARPA lze použít s radarem.
Bezpečná zóna umožňuje předcházet srážkám a lze ji
přizpůsobit.
1
Vyberte možnost Nastavení > Alarmy > Alarm neb. sr.
>
Zapnuto
.
Pokud se objekt MARPA nebo AIS dostane do bezpečné
zóny plavidla, zobrazí se zpráva a spustí se alarm. Tento
objekt je na obrazovce rovněž označen jako nebezpečný. Po
zaznění alarmu zpráva zmizí a alarm je vypnut, objekt však
dále zůstává označen na obrazovce jako nebezpečný.
2
Vyberte možnost
Pohoří.
3
Vyberte poloměr bezpečné zóny okolo plavidla.
4
Vyberte možnost
Čas k.
5
Vyberte, za jak dlouho se má spustit alarm v případě, že
objekt pravděpodobně protne bezpečnou zónu.
Například pokud chcete být upozorněni na pravděpodobné
protnutí bezpečné zóny s předstihem 10 minut, nastavte
možnost
Čas k na hodnotu 10 a alarm bude spuštěn
10 minut před protnutím bezpečné zóny plavidlem.
Nouzové signály AIS
Samostatná zařízení pro nouzové signály AIS začnou po
aktivaci vysílat nouzová hlášení o pozici. Kreslič map dokáže
přijímat signály z vysílačů SART (Search and Rescue
Transmitters), radiomajáků EPIRB (Emergency Position
Indicating Radio Beacons) a další signály typu muž přes palubu.
Vysílání nouzových signálů se liší od standardního vysílání AIS,
takže se na kresliči map zobrazují odlišně. Namísto sledování
vysílání nouzového signálu pro zabránění srážce tak sledujete
vysílání nouzového signálu pro vyhledání a poskytnutí pomoci
plavidlu nebo osobě.
Navigace k vysílání nouzového signálu
Když obdržíte vysílání nouzového signálu, zobrazí se alarm
nouzového signálu.
Výběrem možnosti Zobrazit
> Přejít na
spustíte navigaci
k vysílání.
Symboly cílů zařízení nouzové signalizace AIS
Symbol Popis
Přenos zařízení nouzové signalizace AIS. Výběrem zobrazíte
další informace o přenosu a zahájíte navigaci.
Přenos ztracen.
Test přenosu. Zobrazí se, když plavidlo zahájí test zařízení
nouzové signalizace. Nepředstavuje skutečný tísňový stav.
Test přenosu ztracen.
Povolení upozornění na testy přenosu AIS
Chcete-li se vyhnout velkému počtu upozornění na testy
a symbolů v oblastech s hustou dopravou, jako jsou například
přístavy, můžete si zvolit, zda přijímat nebo ignorovat zprávy o
testech AIS. Aby bylo možné testovat nouzové zařízení AIS,
musí být v kresliči map povolen příjem upozornění na testy.
1
Vyberte možnost Nastavení > Alarmy > AIS.
2
Vyberte možnost:
Chcete-li přijímat nebo ignorovat testovací signály zařízení
EPRIB (Emergency Position Indicating Radio Beacon
neboli Radiomaják označující nouzovou pozici), vyberte
možnost Test AIS-EPIRB.
Chcete-li přijímat nebo ignorovat testovací signály Muž
přes palubu (MOB), vyberte možnost Test AIS-MOB.
Mapy a 3D zobrazení map 9
Chcete-li přijímat nebo ignorovat testovací signály
průzkumného a záchranného vysílače (SART), vyberte
možnost
Test AIS-SART.
Vypnutí příjmu AIS
Příjem signálu AIS je ve výchozím nastavení zapnutý.
Vyberte možnost Nastavení >
Jiná plavidla > AIS >
Vypnuto
.
Veškeré funkce AIS na všech mapách a v 3D zobrazeních
map jsou vypnuty. Patří k nim zaměření a sledování plavidel
AIS, alarmy nebezpečí srážky v důsledku zaměření a
sledování plavidel AIS a zobrazení informací o plavidlech
AIS.
Menu mapy
POZNÁMKA: Ne všechna nastavení platí pro všechny mapy.
Některé možnosti vyžadují prémiové mapy nebo připojení
doplňků, jako je například radar.
Na mapě vyberte možnost
Menu.
Vrstvy: Upravuje vzhled různých položek na mapě (Vrstvy
mapy
, strana
10)
.
Quickdraw Contours: Slouží k zapnutí kreslení vrstevnic dna a
umožňuje vytváření štítků rybářských map (Mapování
Garmin
Quickdraw Contours, strana
12)
.
Nastavení: Slouží ke změně nastavení mapy (Nastavení mapy,
strana 11)
.
Upravit překrytí: Slouží k nastavení dat zobrazovaných na
obrazovce (Přizpůsobení zobrazení údajů, strana 3)
.
Vrstvy mapy
Vrstvy na mapě umožňují vypínat či zapínat a upravovat prvky
map. Každé zobrazení je specifické pro používanou mapu.
POZNÁMKA:
Ne všechna nastavení lze použít na všechny
mapy a modely chartplotterů. Některé možnosti vyžadují
prémiové mapy nebo připojení příslušenství.
Na mapě vyberte možnost
Menu > Vrstvy.
Mapa: Slouží k zobrazení a skrytí položek souvisejících
s mapou (Nastavení vrstvy mapy, strana 10)
.
Moje plavidlo: Slouží k zobrazení a skrytí položek souvisejících
s plavidlem (Nastavení vrstvy vlastního plavidla,
strana
10)
.
Uživatelská data: Slouží k zobrazení a skrytí uživatelských dat,
jako jsou trasové body, hranice a prošlé trasy, a k otvírání
seznamů uživatelských dat (Nastavení vrstvy uživatelských
dat
, strana
11)
.
Jiná plavidla: Slouží k úpravám zobrazení ostatních plavidel
(Nastavení vrstvy jiných plavidel, strana 11).
Voda
: Slouží k zobrazení a skrytí údajů o hloubce (
Nastavení
vrstvy voda
, strana
11)
.
Quickdraw Contours: Slouží k zobrazení a skrytí dat
Garmin
Quickdraw
(Nastavení vrstevnic Garmin Quickdraw Contours
,
strana
13)
.
Ujeté trasy: Slouží k zobrazení a skrytí prošlých tras
v zobrazení 3D mapy.
Vzdálenost kruhů: Zobrazí a konfiguruje vzhled vzdálenosti
kruhů v zobrazení 3D mapy. Vzdálenost kruhů pomáhá při
vizualizaci vzdáleností v některých zobrazeních mapy.
Nastavení vrstvy mapy
Na mapě vyberte možnost Menu > Vrstvy > Mapa.
Satelitní snímky: Zobrazí satelitní snímky s vysokým rozlišením
v oblastech zobrazujících pevninu i v oblastech zobrazujících
vodu i pevninu, pokud používáte některé prémiové mapy
(Zobrazení satelitních snímků na navigační mapě, strana 8)
.
Příliv a odliv a pr.: Zobrazuje indikátory aktuálních stanic
a indikátory stanic měření přílivu/odlivu (Zobrazení ukazatelů
přílivu/odlivu a proudu, strana 8) a zapíná posuvník přílivu
a odlivu a proudů, který nastavuje dobu, po kterou se příliv
a odliv a proudy uvádějí na mapě.
Navigační pomůcky: Zobrazí navigační pomůcky na mapě.
BZ na pevnině: Zobrazí body zájmu na pevnině.
Fotografické body: Zobrazí ikony kamery u leteckých fotografií
(Zobrazení leteckých fotografií pamětihodností, strana 8)
.
Body služeb: Zobrazí polohu námořních služeb.
Hloubka
: Nastaví položky ve vrstvě hloubky (
Nastavení vrstvy
hloubky,
strana
10)
.
Nastavení vrstvy hloubky
Na mapě vyberte možnost Menu > Vrstvy > Mapa >
Hloubka
.
Stínování hloubky: Nastaví horní a dolní hloubku na odstín
mezi tímto rozmezím.
Stínování mělčiny: Nastaví stínování od pobřežní linie podle
zadané hloubky.
Hloubkové kóty: Zapne zvukové sirény a nastaví nebezpečnou
hloubku. Hloubkové kvóty, které jsou stejně hluboké nebo
mělčí než nebezpečná hloubka, jsou označeny červeným
textem.
Hranice rybářské oblasti: Nastaví úroveň přiblížení, aby se
zobrazily podrobné obrysy dna a naměřené hloubky,
a zjednodušuje zobrazení mapy pro optimální použití při
rybolovu.
Nastavení vrstvy vlastního plavidla
Na mapě vyberte možnost Menu > Vrstvy > Moje plavidlo.
Linie směru pohybu: Slouží k zobrazení a úpravě linie směru
pohybu, což je linie nakreslená na mapě od přídě lodi ve
směru pohybu (Nastavení linie směru pohybu a značky úhlu,
strana 21)
.
Aktivní prošlé trasy: Zobrazuje na mapě aktivní prošlou trasu
a otevírá menu Možnosti aktivní prošlé trasy
.
Větrná růžice: Představuje grafické znázornění úhlu nebo
směru větru zjištěného pomocí připojeného snímače
a nastavuje zdroj větru.
Kompasová růžice: Zobrazí kolem vaší lodi kompasovou růžici,
která vyznačí směr kompasu vzhledem ke směru pohybu
člunu. Aktivace této možnosti deaktivuje možnost Větrná
růžice.
Ikona plavidla: Nastaví ikonu, která představuje vaši polohu na
mapě.
Nastavení přímé linie
Chcete-li použít funkce přímých linií, je nutné připojit
k chartplotteru snímač větru.
V režimu plavby Nastavení typu plavidla,
strana
4 můžete
zobrazit na navigační mapě přímé linie. Přímé linie mohou být
velmi užitečné při závodu.
Na navigační mapě vyberte možnostMenu > Vrstvy > Moje
plavidlo > Přímé linie
> Nastavení
.
Displej: Nastaví zobrazení přímých linií a plavidel na mapě a
nastaví délku přímých linií.
Úhel plavby: Umožní zvolit, jak zařízení vypočítá přímé linie.
Možnost
Aktuální vypočítá přímé linie pomocí měření úhlu
větru snímačem větru. Možnost Manuálně vypočítá přímé
linie pomocí manuálně zadaných návětrných a závětrných
úhlů.
Návětrný úhel: Nastavení přímé linie podle návětrného úhlu
plavby.
Závětrný úhel: Nastavení přímé linie podle závětrného úhlu
plavby.
Kor. př. a odlivu: Provede korekci přímých linií založených na
přílivu/odlivu.
Filtr přím. linií: Odfiltruje data přímých linií na základě
zadaného časového intervalu. Pokud chcete vyhlazenější
10 Mapy a 3D zobrazení map
linie, které odfiltrují některé změny směru jízdy lodi nebo
skutečný úhel větru, zadejte vyšší číslo. Pokud chcete linie,
které zobrazují s vyšší citlivostí změny ve směru jízdy lodi
nebo skutečný úhel větru, zadejte nižší číslo.
Nastavení vrstvy uživatelských dat
Na mapách lze zobrazit uživatelská data, jako jsou trasové
body, hranice a prošlé trasy.
Na mapě vyberte možnost Menu > Vrstvy > Uživatelská data.
Trasové body: Zobrazí trasové body na mapě a otevře seznam
trasových bodů.
Hranice: Zobrazí hranice na mapě a otevře seznam hranic.
Ujeté trasy: Zobrazuje prošlé trasy na mapě.
Nastavení vrstvy jiných plavidel
POZNÁMKA:
Tyto možnosti vyžadují připojení doplňků, jako je
například přijímač AIS, radar nebo rádio VHF.
Na mapě vyberte možnost
Menu > Vrstvy > Jiná plavidla.
DSC: Nastavuje zobrazení tras a plavidel DSC na mapě
a zobrazuje seznam DSC.
AIS
: Nastavuje zobrazení tras a plavidel AIS na mapě
a zobrazuje seznam AIS.
MARPA
: Nastavuje zobrazení tras a plavidel MARPA na mapě
a zobrazuje seznam MARPA.
Detaily
: Zobrazuje na mapě podrobnosti o jiných plavidlech.
Pr. směr poh.: Nastaví promítnutý čas směru pohybu pro
aktivovaná plavidla AIS označená pomocí funkce MARPA.
Alarm neb. sr.: Nastaví bezpečnou zónu u alarmu nebezpečí
srážky
(
Nastavení alarmu nebezpečí srážky pro bezpečnou
zónu, strana 9)
.
Nastavení vrstvy voda
Na mapě vyberte možnost Menu > Vrstvy > Voda.
Stínování hloubky: Nastaví horní a dolní hloubku na odstín
mezi tímto rozmezím.
Stínování mělčiny: Nastaví stínování od pobřežní linie podle
zadané hloubky.
Hloubkové kóty: Zapne zvukové sirény a nastaví nebezpečnou
hloubku. Hloubkové kvóty, které jsou stejně hluboké nebo
mělčí než nebezpečná hloubka, jsou označeny červeným
textem.
Hranice rybářské oblasti: Nastaví úroveň přiblížení, aby se
zobrazily podrobné obrysy dna a naměřené hloubky,
a zjednodušuje zobrazení mapy pro optimální použití při
rybolovu.
Stínování obrysu: Zobrazuje sklon dna pomocí stínování. Tato
funkce je k dispozici pouze u některých prémiových map.
Snímky sonaru: Zobrazuje snímky sonaru jako podporu
zobrazení hustoty dna. Tato funkce je k dispozici pouze u
některých prémiových map.
Hladina vody v jezeře: Nastaví současnou hladinu vody
v jezeře. Tato funkce je k dispozici pouze u některých
prémiových map.
Nastavení vrstvy Počasí
Na navigační nebo rybářské mapě vyberte možnost Menu >
Vrstvy >
Mapa > Počasí >
.
Na počasí mapě vyberte možnost Menu > Vrstvy > Mapa >
Počasí.
Pozorované vrstvy: Nastaví, které pozorované položky počasí
se zobrazí. Pozorované počasí znamená stávající počasí,
které je nyní viditelné.
Vrstvy předpovědi
: Nastaví, které předpovídané položky
počasí se zobrazí.
Režim vrstvy: Zobrazuje předvídané nebo pozorované
informace o počasí.
Smyčka: Zobrazuje smyčku předvídaných nebo pozorovaných
informací o počasí.
Legenda: Zobrazí legendu k počasí s intenzitou zvyšující se
zleva doprava.
Předplatné počasí: Zobrazuje informací o předplatném počasí.
Obnovit výchozí hodnoty: Obnoví tovární nastavení počasí.
Upravit překrytí: Slouží k nastavení dat zobrazovaných na
obrazovce (Přizpůsobení zobrazení údajů,
strana
3).
Nastavení překrytí radaru
Na navigační nebo rybářské mapě vyberte možnost Menu >
Vrstvy > Radar > .
Na obrazovce radaru vyberte možnost Menu.
Rad. do poh. rež.: Ukončí radarový přenos.
Zisk: Nastaví zesílení (Automatické nastavení kontroly úrovně
zesílení na obrazovce radaru, strana 32).
Rad. od. o m h: Nastaví radarové odrazy od mořské hladiny
(Automatické nastavení kontroly úrovně zesílení na
obrazovce radaru, strana 32)
.
Možnosti radaru: Otevře menu možností radaru
(
Menu
možností radaru,
strana
33)
.
Jiná plavidla: Nastaví zobrazování ostatních plavidel
v zobrazení radaru (Nastavení vrstvy jiných plavidel,
strana 11)
.
Nastavení radaru: Otevře nastavení zobrazení radaru (Menu
nastavení radaru,
strana
33).
Upravit překrytí: Slouží k nastavení dat zobrazovaných na
obrazovce (Přizpůsobení zobrazení údajů,
strana
3).
Nastavení mapy
POZNÁMKA:
Ne všechna nastavení lze použít na všechny
mapy a 3D zobrazení map. Některá nastavení vyžadují externí
doplňky nebo příslušné prémiové mapy.
Na mapě vyberte možnost
Menu >
Nastavení
.
Orientace: Nastaví perspektivu mapy.
Detail: Slouží k upravení množství detailů zobrazovaných na
mapě při různé úrovni přiblížení.
Světová mapa: Použije na mapu buď základní světovou mapu,
nebo stínovaný obrys mapy. Tyto rozdíly jsou viditelné pouze
při takovém oddálení, kdy již nelze rozeznat detailní mapy.
Startovní čára: Nastaví startovní čáru závodu plachetnic.
Vložit mapu: Zobrazí malou mapu se středem ve vaší aktuální
poloze.
Nastavení Fish Eye 3D
POZNÁMKA:
Tato funkce je k dispozici v některých oblastech u
prémiových map.
Na mapě v zobrazení Fish Eye 3D vyberte možnost Menu.
Zobrazit: Nastavuje perspektivu 3D zobrazení mapy.
Ujeté trasy: Zobrazuje prošlé trasy.
Kužel sonaru: Zobrazí kužel, který představuje oblast pokrytou
sonarovou sondou.
Symboly ryb: Zobrazí pozastavené cíle.
Podporované mapy
V zájmu zajištění bezpečí a zábavy na vodě, podporují zařízení
Garmin
pouze oficiální mapy vytvořené společností Garmin
nebo schváleným tvůrcem třetí strany.
Můžete nakupovat mapy společnosti Garmin. Pokud nakupujete
mapy od jiné společnosti než Garmin, informujte se před
nákupem o prodejci. Dejte si pozor na prodejce online. Pokud
jste zakoupili nepodporovanou mapu, vraťte ji prodejci.
Mapy a 3D zobrazení map 11
Mapování
Garmin Quickdraw
Contours
VAROVÁNÍ
Funkce mapování Garmin Quickdraw
Contours umožňuje
uživatelům generovat mapy.Společnost Garmin neposkytuje
žádná ujištění ohledně přesnosti, spolehlivosti, úplnosti nebo
aktuálnosti map generovaných třetími stranami. Jakékoliv
použití map generovaných třetími stranami nebo spoléhání se
na ně je na vaše vlastní nebezpečí.
Funkce mapování Garmin Quickdraw Contours umožňuje
snadno a rychle vytvářet mapy s vrstevnicemi a štítky hloubky
pro libovolnou vodní plochu.
Když funkce Garmin Quickdraw Contours zaznamenává data,
kolem ikony plavidla je barevný kruh. Tento kruh představuje
přibližnou oblast mapy, která je při každém průjezdu skenována.
Zelený kruh indikuje dobrou hloubku a polohu GPS a rychlost
pod 16 km/h (10 mil/h). Žlutý kruh indikuje dobrou hloubku a
polohu GPS a rychlost 16 až 32 km/h (10 mil/h až 20 mil/h).
Červený kruh indikuje špatnou hloubku nebo polohu GPS a
rychlost nad 32 km/h (20 mil/h).
Data
Garmin Quickdraw Contours můžete zobrazit na
kombinované obrazovce nebo jako jediné zobrazení na mapě.
Množství uložených dat závisí na velikosti paměťové karty,
zdroji sonaru a rychlosti lodi během záznamu dat. Při použití
sonaru s jedním paprskem můžete zaznamenávat déle. Na 2GB
paměťovou kartu můžete zaznamenat přibližně 1 500 hodin dat.
Když zaznamenáte nová data na paměťovou kartu
v chartplotteru, nová data se přidají na vaši stávající mapu
Garmin Quickdraw Contours a uloží se na paměťovou kartu.
Když vložíte novou paměťovou kartu, stávající data se na novou
kartu nepřenesou.
Mapování vodní plochy pomocí funkce
Garmin Quickdraw
Contours
Před použitím funkce Garmin Quickdraw
Contours musíte mít
sonarovou hloubku, svou pozici podle GPS a paměťovou kartu
s volným místem.
1
V zobrazení mapy vyberte Menu > Quickdraw Contours >
Spustit záznam.
2
Po dokončení záznamu vyberte Menu > Quickdraw
Contours
> Ukončit záznam
.
3
Vyberte možnost Spravovat
> Název
a zadejte název mapy.
Přidání štítku na mapu Garmin Quickdraw
Contours
Na mapu
Garmin Quickdraw Contours můžete přidávat štítky
k označení nebezpečných míst nebo bodů zájmu.
1
Vyberte umístění na navigační mapě.
2
Vyberte možnost
Přidat štítek Quickdraw.
3
Zadejte text štítku a vyberte možnost Hotovo
.
Komunita Garmin Quickdraw
Komunita Garmin Quickdraw je bezplatná veřejná online
komunita, která umožňuje sdílet vaše mapy Garmin Quickdraw
Contours s ostatními. Můžete také stáhnout mapy, které vytvořili
jiní uživatelé.
Pokud je na vašem zařízení technologie WiFi
, můžete
k přístupu ke komunitě Garmin Quickdraw využít aplikaci
ActiveCaptain (Připojení ke komunitě Garmin Quickdraw pomocí
aplikace ActiveCaptain, strana 12).
Pokud na vašem zařízení není technologie WiFi
, můžete
k přístupu ke komunitě Garmin Quickdraw využít webovou
stránku Garmin Connect
(Připojení ke komunitě Garmin
Quickdraw pomocí aplikace Garmin Connect, strana 12)
.
Připojení ke komunitě Garmin Quickdraw pomocí
aplikace ActiveCaptain
1
Na mobilním zařízení otevřete aplikaci ActiveCaptain
a připojte se k zařízeníGLASS COCKPIT (Začínáme
s aplikací ActiveCaptain, strana 5)
.
2
V aplikaci vyberte možnost Quickdraw Community.
Můžete stahovat vrstevnice od ostatních členů komunity
(Stahování map komunity Garmin Quickdraw pomocí aplikace
ActiveCaptain,
strana
12)
a sdílet vlastní vytvořené vrstevnice
(
Sdílení vašich map Garmin Quickdraw
Contours s komunitou
Garmin Quickdraw pomocí aplikace
ActiveCaptain,
strana
12)
.
Stahování map komunity Garmin Quickdraw pomocí
aplikace ActiveCaptain
Můžete si stáhnout mapy
Garmin Quickdraw Contours, které
vytvořili jiní uživatelé a sdíleli je s komunitou Garmin Quickdraw.
1
V aplikaci ActiveCaptain na mobilním zařízení vyberte
možnost Quickdraw Community
> Search for Contours
.
2
Použijte mapu a hledejte funkce pro lokalizaci oblasti ke
stahování.
Červené tečky reprezentují mapy Garmin Quickdraw
Contours, které jsou sdíleny v příslušné oblasti.
3
Vyberte možnost
Select Download Region.
4
Tažením políčka vyberte oblast, kterou chcete stáhnout.
5
Tažením rohů upravte oblast stahování.
6
Vyberte možnost
Download Area.
Až příště připojíte aplikaci
ActiveCaptain k zařízení
GLASS
COCKPIT, stažené vrstevnice se automaticky převedou do
zařízení.
Sdílení vašich map Garmin Quickdraw Contours
s komunitou Garmin Quickdraw
pomocí aplikace
ActiveCaptain
Vámi vytvořené mapy
Garmin Quickdraw Contours můžete
sdílet s ostatními v komunitě Garmin Quickdraw.
Sdílení mapy s vrstevnicemi zahrnuje pouze sdílení vrstevnic.
Vaše trasové body se nesdílí.
Při nastavení aplikace
ActiveCaptain jste možná vybrali
automatické sdílení vrstevnic s komunitou. Pokud tomu tak není,
postupujte podle následujících kroků.
V aplikaci ActiveCaptain na mobilním zařízení vyberte
možnost Quickdraw Community.
Až příště připojíte aplikaci ActiveCaptain k zařízení GLASS
COCKPIT, vaše mapy s vrstevnicemi se automaticky převedou
komunitě.
Připojení ke komunitě Garmin Quickdraw
pomocí
aplikace Garmin Connect
1
Přejděte na connect.garmin.com.
2
Vyberte možnost Začínáme
> Quickdraw Community >
Začínáme
.
3
Pokud nemáte účet
Garmin Connect, tak si ho vytvořte.
4
Přihlaste se ke svému účtu Garmin Connect.
5
Výběrem možnosti
Námořní v pravém horním rohu otevřete
doplněk Garmin Quickdraw.
12 Mapování Garmin Quickdraw
Contours
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65
 • Page 66 66
 • Page 67 67
 • Page 68 68

Garmin GPSMAP 7610xsv, Volvo Penta Návod na používanie

Kategória
Meranie, testovanie
Typ
Návod na používanie