EHEIM professionel 3 1200XL Návod na obsluhu

Značka
EHEIM
Kategória
vodné pumpy
Model
professionel 3 1200XL
Typ
Návod na obsluhu
154
čeština
Příčina
Odstranění
Umístění ltru Horní hrana hlavy čerpadla by měla být alespoň 10 cm pod vodní
hladinou.Lepší je umístění pod akváriem.
Instalací hadic se nasává
vzduch
Zkontrolujte těsnost hadicových spojení, hadice v případě potřeby
vyměňte.
Přídavný přívod vzduchu
(membránové čerpadlo)
Výstup neinstalujte v blízkosti sací trubky
Silně znečištěné ltrační
hmoty
Vyčistěte ltrační hmoty
Filtrační hmoty jako např.
EHEIM MECH / SUBSTRAT
pro jsou naplněné v síťkách.
Dlouhodobá ltrační média se nikdy neplní do sítěných sáčků nebo
nylonových punčoch. To vede v krátké době k extrémnímu poklesu
výkonu čerpadla.
...Vzduch ve ltru
Příčina
Odstranění
Chybí napájení ze sítě Zapojte zástrčku do sítě
Zlomená osa Vyměňte osu (viz seznam náhradních dílů)
Chybí rotor čerpadla resp.
je zablokovaný kamínkem,
ulitou apod.
Namontujte rotor čerpadla, vyčistěte komoru čerpadla
...Čerpadlo neběží
slovenčina
Dakujeme,
že ste si kúpili nový vonkajší lter pre akvária EHEIM generácia High-Tech EHEIM professionel 3.
Tento inovačný systém je vďaka novo vyvinutému pomocnému nasávaciemu zariadeniu, funkčne
vyhovujúcemu bezpečnostnému adaptéru a vizuálnej kontrole prietoku veľmi komfortný a maximál-
ne bezpečný. Veľký objem nádrže, veľký horný predradený lter v spojení so zladenou štruktúrou
ltračnej hmoty pri tom zabezpečujú optimálne čistenie vody, vysoko účinné odbúravanie škodlivín, a
tým dobrý zdravotný stav obyvateľov Vášho akvária.
Praktická obsluha je veľmi jednoduchá a pohodlná. Všetko, čo potrebujete vedieť o prvej inštalácii,
starostlivosti a údržbe, nájdete v tomto podrobnom návode na obsluhu.
155
slovenčina
Používajte len v uzatvorených priestoroch pre akvaristické oblasti použitia
Než ponoríte ruku do vody v akváriu, odpojte od siete všetky elektrické zariadenia
nachádzajúce sa vo vode.
Pred otvorením ltra, zariadenie vždy odpojte od elektrickej siete.
Pre vašu vlastnú bezpečnosť odporúčame vytvoriť s pripájacím káblom
odkvapkávaciu slučku, ktorá zabráni prípadnému stekaniu vody pozdĺž
kábla do sieťovej zásuvky.
Pri použití rozdvojovacej zásuvky alebo externého zdroja napájania
musia byť zdroj alebo zásuvka umiestnené nad sieťovým prívodom
ltra.
Nebezpečenstvo popálenia! Pozor pri dotyku výhrevnej špirály pri prístrojoch s vyhrievaním.
Prívodný sieťový kábel prístroja nie je možné vymieňať.
Externý sieťový kábel a sieťový zdroj je zakázané opravovať.
V prípade poškodenia kábla je zakázané prístroj ďalej používať.
V prípade poškodenia externého sieťového kábla alebo zdroja sa tieto zariadenia musia
vymeniť.
Obráťte sa na svojho špecializovaného predajcu alebo na servis spoločnosti EHEIM.
Výmenu výhrevnej špirály a elektroniky smú vykonávať iba odborní servisní
pracovníci rmy EHEIM.
Pri výbere miesta inštalácie prístroja dbajte na výšku inštalácie.
Aby bola dosiahnutá optimálna prevádzková bezpečnosť funkcií,
medzi hladinou vody a dnom ltra smie byť najviac 180 cm.
Pretože pri spracovaní dreva sa používa celý rad lakov a politúr, môžu
podstavce prístroja zanechávať na nábytku a parketových podlahách
viditeľné stopy.
Prístroj preto nikdy nestavajte priamo na nechránené drevené povrchy.
Filtr provozujte zásadně a pouze v rovné, stojaté poloze.
Filter zásadne prevádzkovať iba v stojatej polohe.
Pri týchto prístrojoch sa môžu vyskytovať magnetické polia, ktoré môžu
vyvolávať elektronické alebo mechanické poruchy alebo poškodenia.
To platí tiež pri kardiostimulátoroch.
Potrebné bezpečnostné vzdialenosti sú uvedené v príručkách týchto
lekárskych prístrojov.
Pri vykonávaní údržby hrozí riziko pomliaždenia prstov v dôsledku pôsobenia veľkých
magnetických síl.
Produkt bol vyskúšaný podľa príslušných národných predpisov a smerníc a zodpovedá
normám EÚ.
Ta naprava ni namenjena ljudem (vključno z otroci) z omejenimi zičnimi, čutnimi ali
duševnimi sposobnostmi, pomanjkljivimi izkušnjami in /ali pomanjkljivim znanjem.
Uporabljate jo lahko samo v primeru, da vas nadzoruje oseba, odgovorna za varnost ali
da vam ta oseba daje napotke, kako uporabljati to napravo. Otrokom je igranje z napravo
prepovedano.
Bezpečnostné pokyny
20 cm
156
slovenčina
Naprave ali njenih delov ne čistite v pomivalnem stroju. Ni obstojno v pomivalnem stroju!
Ta proizvod ne zavrzite skupaj z običajnimi gospodinjskimi odpadki. Odnesite ga na
lokalno zbirališče.
Vonkajší lter pre akvária 2080
Vyhotovenie:
Viď typový štítok na hornej časti ltra
Technické zmeny vyhradené.
Obsah Strana
Denícia pojmov, jednotlivé súcasti / rozsah dodávky 156
Inštalácia hadice 157
Inštalácia ltra 157
Plnenie ltracných hmôt 158-159
Uvedeniu ltra do chodu 159
Údržba a starostlivost 159-161
Co robit, ked... 161-163
Všeobecný popis funkcie
Vonkajší lter pre akvária EHEIM professionel 3 čistí akváriovú vodu v uzatvorenom cirkulačnom
okruhu. Dve nasávacie vedenia umožňujú individuálnu voľbu oblastí odsávania v akváriu. Zabudované
bezúdržbové čerpadlo pri tom zaisťuje permanentnú cirkuláciu: Voda je z akvária vedená rôznymi
ltračnými vrstvami, kde dochádza k jej mechanickej, biologickej alebo adsorpčnej ltrácii, a následne
tečie späť do akvária. Pre správnu funkciu ltra je nutné, aby bol po spustení vypustený vzduch zo
systému, čo ľahko vykonáte pomocou zabudovaného pomocného nasávacieho zariadenia.
Upozornenie: Optimálny výkon ltra a bezporuchovú funkciu dosiahnete iba pri používaní
originálnych
ltracných hmôt EHEIM (vid kapitolu „Plnenie ltracných hmôt“).
Denícia pojmov, jednotlivé súčasti / rozsah dodávky
1. hadicová poistka, 2. bezpečnostný adaptér s integrovanými uzatváracími kohútikmi, 3. uzatváracia
páka,
4. indikátor, 5. červená závora, 6. hlava čerpadla, 7. pomocné nasávacie zariadenie,
8. nasávacie hrdlo, 9. prolové tesnenie, 10. tesniace krúžky (predradený lter), 11. ltračná sieťka
(modrá),
12. predradený lter, 13. krycia mriežka, 14. ltračné rúno (biele), 15. ltračné vložky,
16. transportná miska pre predradený lter, 17. vyklápací uzáver, 18. ltračná nádržka,
19. transportné kolieska, 20. deliaca priehradka, 21. veko indikátora, 22. skriňa indikátora,
23. pružina s plavákom, 24. operný krúžok, 25. tesniaci krúžok, 26. nasávacia rúrka (2 x),
27. nasávací kôš (2 x), 28. prísavka s upínacou objímkou, 29. výtokový oblúk, 30. rúrka s tryskami,
31. hadica.
157
slovenčina
Vybalenie
Pri vybaľovaní skontrolujte, či boli dodané všetky súčasti. Príslušenstvo pre inštaláciu je čiastočne
zabalené vo ltračnej nádržke.
- Vykloňte všetky štyri vyklápacie uzávery na hlave ltra, posuňte ich hore a vyklopte.
Odmontujte hlavu čerpadla (viď bod 7). Z nádrže vyberte kryciu mriežku a ltrační rúno (biele)
(viď bod 8). Filtračné vložky vytiahnite za hrot (viď bod 9).
Inštalácia hadice
1 Na každú nasávaciu rúrku nasuňte nasávací kôš a pomocou prísaviek ich namontujte
na požadované miesta v akváriu..
2 Výtokový oblúk a rúrka s tryskami sa spoja krátkym kúskom hadice a taktiež sa prísavkami
upevnia na vnútornú stenu nádrže. Priložená zátka pre otvorenú stranu rúrky s tryskami sa
nasadí až vtedy, keď lter pracuje.
Tip: V závislosti na požadovanej intenzite povrchového pohybu je možné rúrku s tryskami inštalovať
buď pod vodnú hladinu alebo na ňu. Hadice skráťte na potrebnú dĺžku a nasuňte ich min. 1 cm na
nasávaciu rúrku a výtokový oblúk. Dbajte na to, aby ste hadice položili čo najkratšie, aby neboli preve-
sené alebo zlomené. Prevesené hadice môžu proces nasávania značne sťažiť.
Tip: Prípadné zlomy hadice je možné opäť vyrovnať, keď hadicu zvláčnite v teplej vode.
3 Hadice od nasávacích rúrok napojte na ľavé a pravé ústie (označenie ▼ ) a výtokový oblúk
spojte so stredným hadicovým ústím (označenie ▲ ) na adaptéri. Všetky tri konce hadice
nasuňte na doraz (v prípade potreby hadicu najprv zvláčnite v teplej vode).
4 Potom položte dvojdielnu hadicovú poistku okolo namontovaných koncov tak, aby úplne
priliehala k adaptéru, zaveste ju po stranách a zopnite dohromady.
Upozornenie: Používajte zásadne originálne hadice EHEIM. V pravidelných časových intervaloch
kontrolujte pevnosť všetkých hadicových spojení.
Inštalácia ltra
5 Pri voľbe stanoviska ltra dbajte na predpísaný výškový odstup. Aby ste docielili optimálnu
funkčnú spoľahlivosť, smie byť vzdialenosť medzi vodnou hladinou a ltrovaným dnom
max. 180 cm. Horná hrana hlavy čerpadla by však mala byť minimálne 10 cm pod vodnou
hladinou. Lepšie je umiestnenie pod akváriom.
Tip: Vonkajší lter EHEIM professionel 3 má štyri transportné kolieska. Ľahkým naklonením je možné
lter pohodlne umiestniť do spodnej skrine. V postavenom stave sú kolieska odľahčené.
Upozornenie: Pretože sa pri spracovaní dreva používa množstvo lakov a politúr, môžu nohy
prístroja zanechávať v důsledku chemickej reakcie viditeľné stopy na nábytku a parketových
podlahách. Prístroj by ste preto nemali stavať na drevené povrchy bez ochrannej podložky.
Pozor: Filter prevádzkujte zásadne v postavenej polohe!
158
slovenčina
Plnenie ltračných hmôt
Odmontovanie adaptéra
6
Uzatváraciu páku na adaptéri otočte do polohy “off”. Červenú závoru stlačte dohromady
(možno ju stlačiť iba v prípade, že uzatváracia páka je v polohe „off“!); bezpečnostný adaptér
vyskočí z poistky a je možné ho odstrániť.
Otvorenie ltra
7
Všetky štyri vyklápacie uzávery na ltračnej nádržke vykloňte, vysuňte ich hore a vyklopte.
Odmontujte hlavu čerpadla.
8 Z nádržky vyberte predradený lter, kryciu mriežku a ltračné rúno (biele).
9 Filtračné vložky vytiahnite za hrot. Zapustené držadlá je možné vytiahnuť hore.
Plnenie
Aby bola zabezpečená optimálna a bezporuchová funkcia Vášho vonkajšieho ltra EHEIM profes-
sionel 3, odporúčame Vám použitie originálnych ltračných hmôt EHEIM. Iba tieto hmoty sú presne
zladené s vonkajším ltrom EHEIM, poskytujú čistiacim baktériám ideálne prostredia pre kolonizáciu a
starajú sa o čistú a zdravú vodu v akváriu. Príslušnú súpravu Media-Set pre lter EHEIM professionel
3 dostanete u svojho predajcu akváriových potrieb pod objednávacím číslom 2520800.
10 Najspodnejšiu ltračnú vložku naplňte tesne pod okraj hmotou EHFIMECH. Druhú a tretiu
ltračnú vložku naplňte tesne pod okraj hmotou SUBSTRAT pro.
Pozor: Filtračné vložky nesmú byť preplnené, pretože by inak na seba tesne nedoliehali!
11 Potom ltračnú hmotu vo ltračnej vložke za súčasného miešania vypláchnite pod tečúcou vodou,
až už nebude viditeľné zakalenie vody.
12 Filtračnú vložku naplnenú hmotou EHFIMECH najprv vsaďte opäť do ltračnej nádržky a silne ju
pritlačte dole na operné rebrá.
13 Druhú a tretiu ltračnú vložku (obe naplnené hmotou SUBSTRAT pro) po vypláchnutí taktiež
vložte do ltra. Držadlá opäť zapustite a dbajte na to, aby ltračné vložky ležali na sebe a lícovali.
14 Potom položte biele ltračné rúno na hornú ltračnú vložku tak, aby bolo umiestnené na
zasunutom držadle.
Pozor: Biele ltračné rúno nesmie ležať pod držadlom!
- Kryciu mriežku položte na biele ltračné rúno
Predradený lter
Funkcia: Predradený lter zachytáva hrubé nečistoty z akváriovej vody tak, aby ltračnými vložkami
prúdila už predltrovaná voda. Tým sa podstatne znižuje znečisťovanie ltračných vložiek a je za-
istená vysoká účinnosť biologického odbúravania škodlivín a vysoká životnosť ltrov. Predradený lter
sa ľahko demontuje. Aby bolo čistenie predradeného ltra v medziintervaloch ešte jednoduchšie, je
súčasťou dodávky transportná miska pre predradený lter.
15 Predradený lter s modrou ltračnou sieťkou vložte do ltračnej nádržky tak, aby prepad bol
nad deliacou priehradkou.
Upozornenie: Nasávanie funguje iba vtedy, keď je predradený lter vyprázdnený!
159
slovenčina
Filter zatvorte, vložte bezpečnostný adaptér
16
Skontrolujte správne uloženie prolového tesnenia na hlave čerpadla a tesnení na
predradenom ltri a v prípade potreby odstráňte nečistoty. U tesniacej plochy na hornej
hrane nádrže taktiež skontrolujte nečistoty a v prípade potreby ju očistite a ľahko namažte
sprejom pre údržbu EHEIM Pegespray, objednávacie číslo 400 100 0.
- Hlavu čerpadla nasaďte na ltračnú nádržku a zatvorte všetky štyri vyklápacie uzávery.
17 Bezpečnostný adaptér zasúvajte ľahkým tlakom do hlavy čerpadla, až počuteľne zaklapne.
Pri zasúvaní adaptéra musí byť uzatváracia páka v polohe „off”, inak bude bezpečnostný
mechanizmus brániť zaklapnutiu adaptéra.
Uvedenie ltra do chodu
18 Pred spustením je potrebné najprv uzatváraciu páku na bezpečnostnom adaptéri otočiť do
polohy „on“. Tým sa otvoria tri uzatváracie kohútiky. Ak nie je možné uzatváraciu páku otočiť do
polohy „on“, nie je bezpečnostný adaptér správne namontovaný v hlave čerpadla. Opakujte znovu
operáciu 17.
19 Niekoľkokrát silne stlačte pomocné nasávacie zariadenie, až sa ltračná nádržka samočinne
naplní vodou. Po naplnení nádržky je možné zapojiť sieťovú zástrčku a lter uviesť do chodu.
Dbajte na to, aby rúrka s tryskami bola počas plnenia (výtlačná strana) nad vodnou
hladinou, aby sa prístroj optimálne odvzdušnil.
Pozor: Pri určitom spôsobe položenia hadíc sa môže stať, že sa najprv naplní jedna z nich.
V tom prípade stlačte naplnené nasávacie potrubie nakrátko silne prstami,
až sa naplní prázdna hadica.
- Potom nasuňte uzatváraciu zátku na otvorený koniec rúrky s tryskami.
Regulácia prietoku
20
Pre nastavenie výkonu ltra na strane výtlaku podľa želania otáčajte uzatváracou pákou na
bezpečnostnom adaptéri pomaly v smere „off“. Plavák v priezore pri tom ukazuje aktuálny
prietok vody.
Kontrolný indikátor
21
Indikátor informuje neustále pretekajúcej vody, a tým signalizuje prípadné poruchy. Ak sa dotýka
plavák červeného pruhu značenia, nedosahuje sa už plný výkon a
ltračný systém je nutné skontrolovať. (viď „Čo robiť, keď...”, strana 155-157).
Údržba a starostlivosť
- Najprv dajte uzatváraciu páku na bezpečnostnom adaptéri do polohy „off“ (viď operácia 20).
Potom vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky. Odmontujte bezpečnostný adaptér (viď operácia 6).
- Filter nakloňte na priehlbniach držadla ľahko dopredu a vytiahnite ho na transportných kolieskach
zo spodnej skrine. Otvorte všetky štyri vyklápacie uzávery a vyberte hlavu čerpadla.
Medzičistenie (predradený lter)
22
Predradený lter vytiahnite za obe držadlá z nádržky a vložte ho do transportnej misky.
Predradený lter vyprázdnite a modrú ltračnú sieťku dôkladne vypláchnite pod tečúcou
vlažnou vodou, až už nebude viditeľné zakalenie vody.
Tip: Modrú ltračnú sieťku po 2 – 3 čisteniach vymeňte (obj. číslo 2616802).
160
slovenčina
- Z nádržky vyberte kryciu mriežku a skontrolujte, či je biele ltračné rúno silne znečistené,
v prípade potreby ho vymeňte. Biele ltračné rúno slúži na mechanickú jemnú ltráciu.
Pretože čiastočky nečistôt nie je možné z ltračného rúna úplne vyprať, smie sa rúno použiť
iba raz. Používajte vždy nové ltračné rúno (objednávacie číslo 2616802).
Hlavné čistenie
- Predradený lter, kryciu mriežku, ltračné rúno a všetky tri ltračné vložky vyberte z ltračnej
nádržky. Filtračnú hmotu vo ltračnej vložke dôkladne prepláchnite pod tečúcou vlažnou vodou,
až už nebude viditeľné zakalenie vody.
Biele ltračné rúno slúži na jemnú mechanickú ltráciu. Pretože čiastočky nečistôt zachytené
ltračným rúnom už nie je možné bez zvyšku vyprať, je dovolené použiť ltračné rúno iba raz.
Použite vždy nové ltračné rúno (objednávacie číslo 2616802).
Modrú ltračnú sieťku (objednávacie číslo 2616802) je možné použiť znovu 2 – 3 krát. Pred opätov-
ným použitím ju šetrne vyperte pod tečúcou vodou, aby zostali zachované baktérie, ktoré sa tu usídlili.
Tip: Pri výmene hmoty SUBSTRAT pro zmiešajte cca 1/3 použitej ltračnej hmoty s novým
materiálom, aby sa kultúry baktérií rýchlejšie rozmnožili.
- Filtračnú nádržku vymyte a potom do nej opäť vsuňte ltračné vložky. Najspodnejšiu ltračnú
vložku pritlačte na operné rebrá a dbajte na to, aby každá nasledujúca ltračná vložka vždy dobre
sedela na predchádzajúcej. Potom položte na hornú ltračnú vložku nové ltračné rúno. Držadlo
pri tom musí byť zasunuté. Na rúno položte kryciu mriežku a vložte predradený lter.
Pozor: Biele ltračné rúno sa nesmie vkladať pod držadlo ltračnej vložky.
- Skontrolujte, či horná hrana ltra a prolové tesnenie v hornej časti ltra nie sú znečistené či
poškodené. Prolové tesnenie v prípade potreby vymeňte. Hornú hranu nádržky ľahko nastriekajte
sprejom EHEIM Pegespray (objednávacie číslo 4001000), nasaďte hornú časť ltra a zatvorte
všetky štyri vyklápacie uzávery. Filter postavte do spodnej skrine.
- Opäť vložte bezpečnostný adaptér (viď operácia 17).
Upozornenie: V pravidelných časových intervaloch kontrolujte tesnosť všetkých hadicových spojení.
- Aby sa nádržka naplnila vodou, je potrebné niekoľkonásobným stlačením pomocného nasávaciho
zariadenie obnoviť cirkuláciu vody. Potom lter uveďte do chodu zapojením zástrčky do siete.
Upozornenie: Nasávanie funguje iba v prípade, že je predradený lter vyprázdnený!
Čistenie hadíc
Hadice pravidelne čistite univerzálnou čistiacou kefkou EHEIM (objednávacie číslo 4005570).
Čistenie komory čerpadla
23 Otočením záverného prstenca otvorte veko čerpadla a odstráňte ho.
Upozornenie: Magnetické pole týchto prístrojov môže vyvolať elektronické alebo mechanické
poruchy alebo poškodenia iných prístrojov. To platí aj pre kardiostimulátory. Potrebné bezpečnostné
odstupy nájdete v príručkách k týmto lekárskym prístrojom.
Pozor: Pri údržbe hrozí nebezpečenstvo pomliaždenia prstov v dôsledku silných
magnetických síl. Rotor čerpadla vyťahujte najlepšie kliešťami.
161
slovenčina
24 Z komory čerpadla vytiahnite rotor čerpadla.
25 Keramickú os opatrne opláchnite (nebezpečenstvo zlomenia) a všetky súčasti vrátane komory
čerpadla, mazacieho kanála a veka čerpadla očistite mäkkou kefkou (čistiaca súprava, objednávacie
číslo 4009560).
- Všetky súčasti opäť namontujte a komoru čerpadla uzatvorte otočením záverného prstenca.
Čistenie indikátora
- Odmontujte bezpečnostný adaptér (viď operácia 6). Vyprázdnite všetky hadice. Až potom
otvorte hadicovú poistku a hadice odpojte od bezpečnostného adaptéra.
26 Západky na zadnej strane bezpečnostného adaptéra stlačte a veko indikátora odstráňte
smerom dopredu.
27 Potom veko indikátora nasaďte vyššie a použite ho na vypáčenie skrine indikátora z
bezpečnostného adaptéra.
28 Vyberte skriňu indikátora.
29 Opatrne odstráňte operný krúžok a plavák s pružinou vyberte zo skrine indikátora.
Dávajte pozor, aby ste nepoškodili pružinu. Skriňu indikátora vyčistite čistiacou kefkou objednávacie
číslo 4009560. Plavák s pružinou opäť vložte a xujte operným krúžkom. Skriňu indikátora opäť na-
montujte do bezpečnostného adaptéra a veko indikátora zatlačte tak, až západky zaklapnú.
Tesnenie
Všetky tesnenia nastriekajte pri každom čistení sprejom EHEIM Pegespray, objednávacie číslo
4001000. Tým zachováte dlhodobo vláčnosť tesnení a zvýšite ich životnosť. V prípade poškodenia je
nutné tesnenie vymeniť (viď zoznam náhradných dielov).
Nebezpečenstvo!
Pri prácach na ltri dbajte na to, aby do elektrických rozhraní neprenikla voda. Vytiahnite
sieťovú zástrčku! Pri problémoch si vyhľadajte v internete naše stránky www.eheim.de .
Príčina
Odstránenie
Filtračné vložky
namontované vo zlej polohe
Filtračné vložky a predradený lter vsuňte tak, aby ležali v zákryte
nad sebou.
Preplnené ltračné vložky Filtračné vložky neprepĺňajte. V prípade potreby dotykové plochy
vyčistite.
Nesprávne namontovaná
deliaca priehradka
Deliacu priehradku zasuňte do ltračnej nádržky tak, aby správne
zaklapla.
Nesprávne namontované
prolové tesnenie
Tesnenie vložte správne do drážky hornej časti ltra na to určenej.
Skontrolujte, či nie je poškodené, v prípade potreby vymeňte
...Hornú časť ltra nie je možné zatvoriť
Čo robiť, keď …
162
slovenčina
Príčina
Odstránenie
Nie sú správne uzatvorené
vyklápacie uzávery
Všetky vyklápacie uzávery správne zatvorte
Znečistené tesniace plochy
alebo prolové tesnenie
Tesniace plochy vyčistite a ľahko nastriekajte sprejom EHEIM
Silikonfettspray objednávacie číslo 4001000
Chýba tesnenie, príp.
je poškodené alebo zle
vložené
Tesnenie vložte správne resp. ho vymeňte
...Filter je v hornej časti netesný
Príčina
Odstránenie
Klapka primárneho ltra nie
je uzatvorená
Skontrolujte, ci klapka a jej okolie nie sú znecistené, v
prípade potreby vycistite
Skontrolujte správne uloženie ventilovej klapky
Predradený lter je naplnený
vodou.
Predradený lter vyprázdnite a opakujte proces nasávania.
Nasávanie funguje iba, keď je predradený lter vyprázdnený!!!
...Pomocné nasávacie zariadenie nefunguje
Príčina
Odstránenie
Nesprávna poloha páky
bezpečnostného adaptéra
Skontrolujte polohu páky a v prípade potreby ju opravte
Znečistený bezpečnostný
adaptér
Bezpečnostný adaptér vymontujte. Otvorte uzatváraciu páku a otvory
vyčistite čistiacou kefkou (objednávacie číslo 4005570)
Inštalácia hadíc Skontrolujte, či hadice nie sú zlomené resp. či niekde nie je silne
zmenšený prierez
Znečistená inštalácia hadíc V pravidelných časových intervaloch čistite inštaláciu hadíc, t. j.
pretiahnite univerzálnu čistiacu kefku (objednávacie číslo 4005570)
nasávacím a výtlačným potrubím resp. nasávacími rúrkami a rúrkou
s tryskami
Len jedno nasávacie
potrubie je naplnené vodou
Nasávacie potrubie, ktoré je naplnené vodou, stlačte prstami, až sa
druhé nasávacie potrubie tiež naplní vodou
Upchaný nasávací kôš Odstráňte hrubé nečistoty, vyčistite ltračný kôš
Silne znečistená ltračná
hmota
Vyčistite ltračnú hmotu
Filtračné hmoty ako napr.
EHEIM MECH / SUBSTRAT
pro sú naplnené v sieťke
Dlhodobé ltračné hmoty nikdy neplňte do sieťkových vreciek alebo
nylónových punčoch. To vedie v krátkej dobe k extrémnemu poklesu
výkonu čerpadla.
Filtračná hmota nie je
správne vyčistená
Filtračnú hmotu pri čistení vyberte z koša na ltračnú hmotu a
prepláchnite ju vlažnou vodou
Zlá štruktúra ltračnej hmoty Skontrolujte, či štruktúra ltračnej hmoty umožňuje nami odporúčané
vrstvené ltrovanie. Najspodnejšiu ltračnú vložku naplňte tesne
pod okraj hmotou EHEIM MECH. Obe zostávajúce ltračné vložky
naplňte taktiež tesne pod okraj hmotou SUBSTRAT pro. Biele
ltračné rúno nikdy neklaďte pod držadlo.
...Výkon čerpadla silne poklesol
163
slovenčina
Príčina
Odstránenie
Keramické puzdro nie
je inštalované, alebo je
inštalované chybne
Keramické puzdro správne inštalujte a prípadne vymeňte.
Keramická os prasknutá Vymeňte keramickú os.
...čerpadlo vydáva za chodu silný hluk
Príčina
Odstránenie
Umiestnenie ltra Horná hrana hlavy čerpadla by mala byť aspoň 10 cm pod vodnou
hladinou.Lepšie je umiestnenie pod akváriom.
Inštaláciou hadíc sa nasáva
vzduch
Skontrolujte tesnosť hadicových spojení, hadice v prípade potreby
vymeňte.
Prídavný prívod vzduchu
(membránové čerpadlo)
Výstup neinštalujte v blízkosti nasávacej rúrky
Silne znečistené ltračné
hmoty
Vyčistite ltračné hmoty
Filtračné hmoty ako napr.
EHEIM MECH / SUBSTRAT
pro sú naplnené v sieťkach.
Dlhodobé ltračné média sa nikdy neplnia do sieťkových vreciek
alebo nylónových punčoch. To vedie za krátky čas k extrémnemu
poklesu výkonu čerpadla.
...Vzduch vo ltri
Príčina
Odstránenie
Chýba napájanie zo siete Zapojte zástrčku do siete
Zlomená os Vymeňte os (viď zoznam náhradných dielov)
Chýba rotor čerpadla resp.
je zablokovaný kamienkom,
ulitou a pod.
Namontujte rotor čerpadla, vyčistite komoru čerpadla
...Čerpadlo nebeží
Zle vložené ltračné rúno Po vložení hornej ltračnej vložky zasuňte držadlo a biele ltračné
rúno položte naň
Filtračné rúno nebolo
vymenené
Filtračné rúno je nutné meniť pri každom čistení (objednávacie číslo
2616802)
Znečistené čerpadlo Vyčistite komoru čerpadla, chladiaci a mazací kanál súpravou
čistiacich keek (objednávacie číslo 4009560) (viď kap. „Údržba a
starostlivosť“)
Nesprávna cirkulácia vody Filter uveďte do chodu nasatím (viď popis v návode). Dbajte na to,
aby vratný tok vody (výtlačná strana) bol počas plnenia nad vodnou
hladinou, aby došlo k optimálnemu odvzdušneniu prístroja.
Na hadicovom systéme je
nainštalované príliš veľa
príslušenstva
Pripojené príslušenstvo znižuje výkon ltra. Skontrolujte situáciu a v
prípade potreby odstráňte zbytočné príslušenstvo alebo ho zapojte
cez zvláštny vodný okruh.
175
slovensko
Pri oskrbovalnih delih obstaja nevarnost stiskanja prstov zaradi visoke magnetne sile.
Proizvod je preizkušen v skladu z ustreznimi nacionalnimi predpisi in direktivami in ustreza
EU-standardom.
Tento elektrospotrebič sa nehodí k používaniu osobami (vrátane detí) s obmedzenými
fyzickými, senzorickými, alebo duševnými schopnosťami, alebo osobami, ktorým chýbajú
skúsenosti a/alebo znalosti, okrem toho prípadu, keď budú tieto kvôli bezpečnosti pod
dohľadom zodpovednej osoby, alebo ňou boli poučené, ako sa má elektrospotrebič
používať. Deti by mali používať elektrospotrebič pod dohľadom, aby sa zabezpečilo, že sa
nebudú s elektrospotrebičom hrat.
Prístroj – alebo jeho časti – nečistite v umývačke riadu. Nie je odolný voči umývačkám riadu.
Tento výrobok sa nesmie odstrániť s normálnym domácim odpadom. Odovzdajte ho
vo vašej miestnej zberni zvláštnych odpadov.
Zunanji lter za akvarij 2080
Izvedba:
glej tipsko tablico na zgornjem delu ltra
Pridržujemo si pravico sprememb.
Vsebina Stran
Dolocitev pojmov za posamezne dele / obseg dobave 176
Cevna inštalacija 176
Namestitev ltra 176-177
Polnjenje ltrskih mas 177-178
Zagon 178-179
Vzdrževanje in nega 179-180
Kaj storiti, ko ... 180-182
Splošni opis delovanja
Zunanji lter EHEIM professionel 3 cisti akvarijsko vodo v zaprtem obtocnem sistemu. Zaradi
dveh sesalnih vodov zunanjega ltra professionel 3 je mogoce sesalna obmocja v akvariju
namestiti individualno. Pri tem vgrajena crpalka brez vzdrževanja zagotavlja neprestano cirkulacijo:
Voda iz akvarija tece skozi razlicne ltrske sloje, pri cemer ltriranje poteka na mehanski,
biološki ali adsorpcijski nacin in zatem voda tece nazaj v akvarij. Za delovanje ltra je treba
ob zagonu iz sistema odstraniti zrak, kar je z uporabo vgrajenega sesalnega pripomocka popolnoma
enostavno.
Opozorilo: Optimalno moc ltra in brezhibno delovanje je mogoce doseci samo z uporabo
originalnih ltrskih mas EHEIM (glej poglavje „Polnjenje ltrskih mas“).
/