Bosch GEX 125-1 AE Návod na používanie

Kategória
Silové brúsky
Typ
Návod na používanie
106 | Slovensky 2 609 140 411 11.6.07
Všeobecné výstražné
upozornenia a
bezpečnostné pokyny
Prečítajte si všetky Výstražné
upozornenia a bezpečnostné
pokyny. Zanedbanie dodržiavania Výstražných
upozornení a pokynov uvedených v nasledujúcom
texte môže ma za následok zásah elektrickým
prúdom, spôsobi požiar a/alebo ažké poranenie.
Tieto Výstražné upozornenia a bezpečnostné
pokyny starostlivo uschovajte na budúce
použitie.
Pojem ručné elektrické náradie používaný v
nasledujúcom texte sa vzahuje na ručné elektrické
náradie napájané zo siete (s prívodnou šnúrou) a
na ručné elektrické náradie napájané
akumulátorovou batériou (bez prívodnej šnúry).
1) Bezpečnos na pracovisku
a) Pracovisko vždy udržiavajte čisté a dobre
osvetlené. Neporiadok a neosvetlené
priestory pracoviska môžu ma za následok
pracovné úrazy.
b) Týmto náradím nepracujte v prostredí
ohrozenom výbuchom, v ktorom sa
nachádzajú horavé kvapaliny, plyny
alebo horavý prach. Ručné elektrické
náradie vytvára iskry, ktoré by mohli prach
alebo pary zapáli.
c) Nedovote deom a iným nepovolaným
osobám, aby sa počas používania
ručného elektrického náradia zdržiavali v
blízkosti pracoviska. Pri odpútaní
pozornosti zo strany inej osoby môžete
strati kontrolu nad náradím.
2) Elektrická bezpečnos
a) Zástrčka prívodnej šnúry ručného
elektrického náradia musí pasova do
použitej zásuvky. Zástrčku v žiadnom
prípade nijako nemeňte. S uzemneným
elektrickým náradím nepoužívajte ani
žiadne zástrčkové adaptéry. Nezmenené
zástrčky a vhodné zásuvky znižujú riziko
zásahu elektrickým prúdom.
b) Vyhýbajte sa telesnému kontaktu s
uzemnenými povrchovými plochami, ako
sú napr. rúry, vykurovacie telesá, sporáky
a chladničky. Keby by bolo Vaše telo
uzemnené, hrozí zvýšené riziko zásahu
elektrickým prúdom.
c) Chráňte elektrické náradie pred účinkami
daža a vlhkosti. Vniknutie vody do
ručného elektrického náradia zvyšuje riziko
zásahu elektrickým prúdom.
d) Nepoužívajte prívodnú šnúru mimo
určený účel na nosenie ručného
elektrického náradia, ani na jeho
zavesenie a zástrčku nevyberajte zo
zásuvky ahaním za prívodnú šnúru.
Zabezpečte, aby sa sieová šnúra
nedostala do blízkosti horúceho telesa,
ani do kontaktu s olejom, s ostrými
hranami alebo pohybujúcimi sa
súčiastkami ručného elektrického
náradia. Poškodené alebo zauzlené
prívodné šnúry zvyšujú riziko zásahu
elektrickým prúdom.
e) Ke pracujete s ručným elektrickým
náradím vonku, používajte len také
predlžovacie káble, ktoré sú schválené aj
na používanie vo vonkajších priestoroch.
Použitie predlžovacieho kábla, ktorý je
vhodný na používanie vo vonkajšom
prostredí, znižuje riziko zásahu elektrickým
prúdom.
f) Ak sa nedá vyhnú použitiu ručného
elektrického náradia vo vlhkom prostredí,
použite ochranný spínač pri poruchových
prúdoch. Použitie ochranného spínača pri
poruchových prúdoch znižuje riziko zásahu
elektrickým prúdom.
3) Bezpečnos osôb
a) Bute ostražitý, sústrete sa na to, čo
robíte a k práci s ručným elektrickým
náradím pristupujte s rozumom. Nepra-
cujte s ručným elektrickým náradím nikdy
vtedy, ke ste unavený, alebo ke ste
pod vplyvom drog, alkoholu alebo liekov.
Malý okamih nepozornosti môže ma pri
používaní náradia za následok vážne
poranenia.
b) Noste osobné ochranné pomôcky a
používajte vždy ochranné okuliare.
Nosenie osobných ochranných pomôcok,
ako je ochranná dýchacia maska,
bezpečnostná pracovná obuv. ochranná
prilba alebo chrániče sluchu, poda druhu
ručného elektrického náradia a spôsobu
jeho použitia znižujú riziko poranenia.
c) Vyhýbajte sa neúmyselnému uvedeniu
ručného elektrického náradia do činnosti.
Pred zasunutím zástrčky do zásuvky
a/alebo pred pripojením akumulátora,
pred chytením alebo prenášaním ručného
elektrického náradia sa vždy presvedčte
sa, či je ručné elektrické náradie vypnuté.
Ak budete ma pri prenášaní ručného
elektrického náradia prst na vypínači, alebo
ak ručné elektrické náradie pripojíte na
elektrickú sie zapnuté, môže to ma za
následok nehodu.
POZOR
OBJ_BUCH-315-002.book Page 106 Monday, June 11, 2007 12:59 PM
Slovensky | 1072 609 140 411 11.6.07
d) Skôr ako náradie zapnete, odstráňte z
neho nastavovacie náradie alebo kúče
na skrutky. Nastavovací nástroj alebo kúč,
ktorý sa nachádza v rotujúcej časti ručného
elektrického náradia, môže spôsobi vážne
poranenia osôb.
e) Vyhýbajte sa abnormálnym polohám tela.
Zapezpečte si pevný postoj, a
neprestajne udržiavajte rovnováhu. Takto
budete môc ručné elektrické náradie v
neočakávaných situáciách lepšie
kontrolova.
f) Pri práci noste vhodný pracovný odev.
Nenoste široké odevy a nemajte na sebe
šperky. Vyvarujte sa toho, aby so Vaše
vlasy, odev a rukavice dostali do blízkosti
rotujúcich súčiastok náradia. Voný odev,
dlhé vlasy alebo šperky môžu by zachytené
rotujúcimi časami ručného elektrického
náradia.
g) Ak sa dá na ručné elektrické náradie
namontova odsávacie zariadenie a zaria-
denie na zachytávanie prachu,
presvedčte sa, či sú dobre pripojené a
správne používané. Používanie
odsávacieho zariadenia a zariadenia na
zachytávanie prachu znižuje riziko ohrozenia
zdravia prachom.
4) Starostlivé používanie ručného elektrického
náradia a manipulácia s ním
a) Ručné elektrické náradie nikdy
nepreažujte. Používajte také elektrické
náradie, ktoré je určené pre daný druh
práce. Pomocou vhodného ručného
elektrického náradia budete pracova lepšie
a bezpečnejšie v uvedenom rozsahu výkonu
náradia.
b) Nepoužívajte nikdy také ručné elektrické
náradie, ktoré má pokazený vypínač.
Náradie, ktoré sa už nedá zapnú alebo
vypnú, je nebezpečné a treba ho zveri do
opravy odborníkovi.
c) Skôr ako začnete náradie nastavova
alebo prestavova, vymieňa
príslušenstvo alebo skôr, ako odložíte
náradie, vždy vytiahnite zástrčku sieovej
šnúry zo zásuvky. Toto preventívne
opatrenie zabraňuje neúmyselnému
spusteniu ručného elektrického náradia.
d) Nepoužívané ručné elektrické náradie
uschovávajte tak, aby bolo mimo dosahu
detí. Nedovote používa pneumatické
náradie osobám, ktoré s ním nie sú
dôverne oboznámené, alebo ktoré si
neprečítali tieto Pokyny. Ručné elektrické
náradie je nebezpečné vtedy, ke ho
používajú neskúsené osoby.
e) Ručné elektrické náradie starostlivo
ošetrujte. Kontrolujte, či pohybli
súčiastky bezchybne fungujú alebo či
neblokujú, či nie sú zlomené alebo
poškodené niektoré súčiastky, ktoré by
mohli negatívne ovplyvňova správne
fungovanie ručného elektrického náradia.
Pred použitím náradia dajte poškodené
súčiastky vymeni. Vea nehôd bolo
spôsobených nedostatočnou údržbou
elektrického náradia.
f) Rezné nástroje udržiavajte ostré a čisté.
Starostlivo ošetrované rezné nástroje s
ostrými reznými hranami majú menšiu
tendenciu k zablokovaniu a ahšie sa dajú
vies.
g) Používajte ručné elektrické náradie,
príslušenstvo, nastavovacie nástroje a
pod. poda týchto výstražných
upozornení a bezpečnostných pokynov.
Pri práci zohadnite konkrétne pracovné
podmienky a činnos, ktorú budete
vykonáva. Používanie ručného
elektrického náradia na iný účel ako na
predpísané použitie môže vies k
nebezpečným situáciám.
5) Servisné práce
a) Ručné elektrické náradie dávajte opra-
vova len kvalifikovanému personálu,
ktorý používa originálne náhradné
súčiastky. Tým sa zabezpečí, že
bezpečnos náradia zostane zachovaná.
Bezpečnostné pokyny
špecifické pre dané náradie
f Používajte ručné elektrické náradie len na
brúsenie nasucho. Vniknutie vody do ručného
elektrického náradia zvyšuje riziko zásahu
elektrickým prúdom.
f Dajte pozor na to, aby neboli odletujúcimi
iskrami ohrozené žiadne osoby. Z blízkosti
miesta práce odstráňte všetky hora
materiály. Pri brúsení kovov odletuje prúd
iskier.
f Pozor, nebezpečenstvo požiaru! Vyhýbajte
sa prehrievaniu brúsených obrobkov a
brúsky. Zásobník na prach vždy pred
prestávkou v práci vyprázdnite. Brúsny prach
v odsávacom vrecku, mikrofiltri alebo v
papierovom vrecu (prípadne vo filtračnom
vrecku resp. filtri vysávača) sa môže za
nepriaznivých okolností ako napr. pri odletovaní
OBJ_BUCH-315-002.book Page 107 Monday, June 11, 2007 12:59 PM
108 | Slovensky 2 609 140 411 11.6.07
iskier kovov, sám od seba zapáli. Osobitné
nebezpečenstvo hrozí najmä vtedy, ak je
zmiešaný so zvyškami laku, polyuretánu alebo s
inými chemickými látkami a brúsený materiál je
po dlhej práci horúci.
f Zabezpečte obrobok. Obrobok upnutý
pomocou upínacieho zariadenia alebo zveráka
je bezpečnejší ako obrobok pridržiavaný rukou.
f Neobrábajte materiál, ktorý obsahuje
azbest. Azbest sa považuje za rakovinotvorný
materiál.
f Ak by pri práci mohol vznika zdraviu
škodlivý, horavý alebo výbušný prach,
vykonajte potrebné ochranné opatrenia.
Napríklad: Niektoré druhy prachu sa považujú
za rakovinotvorné. Noste ochrannú dýchaciu
masku a v prípade možnosti pripojenia
používajte aj zariadenie na odsávanie prachu a
triesok.
f Udržiavajte svoje pracovisko v čistote.
Mimoriadne nebezpečné sú zmesi rôznych
materiálov. Prach z ahkých kovov sa môže
ahko zapáli alebo explodova.
f Nepoužívajte ručné elektrické náradie, ktoré
má poškodenú prívodnú šnúru. Nedotýkajte
sa poškodenej prívodnej šnúry a v prípade,
že sa kábel počas práce s náradím poškodí,
ihne vytiahnite zástrčku zo zásuvky.
Poškodené prívodné šnúry zvyšujú riziko
zásahu elektrickým prúdom.
Popis fungovania
Prečítajte si všetky Výstražné upo-
zornenia a bezpečnostné pokyny.
Zanedbanie dodržiavania Výstražných
upozornení a pokynov uvedených v
nasledujúcom texte môže ma za
následok zásah elektrickým prúdom,
spôsobi požiar a/alebo ažké
poranenie.
Vyklopte si láskavo vyklápaciu stranu s obrázkami
produktu a nechajte si ju vyklopenú po celý čas,
ke čítate tento Návod na používanie.
Používanie poda určenia
Toto ručné elektrické náradie je určené na brúsenie
nasucho, a to na brúsenie dreva, plastov, kovov a
stierkovacej hmoty ako aj lakovaných povrchov.
Tie typy ručného elektrického náradia, ktoré sú
vybavené elektronickou reguláciou, sú vhodné aj
na leštenie.
Vyobrazené komponenty
Číslovanie jednotlivých komponentov sa vzahuje
na vyobrazenie elektrického náradia na grafickej
strane tohto Návodu na používanie.
1 Vypínač
2 Nastavovacie koliesko predvoby počtu obrátok
(GEX 125-1 AE)
3 Kompletný zásobník na prach
(micro filtersystem)
4 Brúsny tanier
5 Brúsny list*
6 Skrutky brúsneho taniera
7 Odsávací nátrubok
8 Filtračná vložka (micro filtersystem)
9 Odsávacia hadica*
*Zobrazené alebo popísané príslušenstvo nepatrí do
základnej výbavy produktu.
Technické údaje
Excentrická brúska GEX 125-1 A
Professional
GEX 125-1 AE
Professional
Vecné číslo 3 601 C87 0.. 3 601 C87 5..
Menovitý príkon W 250 250
Predvoba frekvencie kmitov z
Počet vonobežných obrátok min
-1
12000 750012000
Počet vonobežných kmitov min
-1
24000 1500024000
Priemer kmitov mm 2,5 2,5
Priemer brúsneho taniera mm 125 125
Hmotnos poda EPTA-Procedure 01/2003 kg 1,3 1,3
Trieda ochrany /II /II
Údaje platia pre menovité napätie [U] 230/240 V. V prípade nižšieho napätia a pri vyhotoveniach špecifických pre
niektorú krajinu sa môžu tieto údaje odlišova.
Všimnite si láskavo vecné číslo na typovom štítku svojho ručného elektrického náradia. Obchodné názvy jednotlivých
produktov sa môžu odlišova.
OBJ_BUCH-315-002.book Page 108 Monday, June 11, 2007 12:59 PM
Slovensky | 1092 609 140 411 11.6.07
Informácia o hlučnosti/vibráciách
Namerané hodnoty zisované na základe normy
EN 60745.
Hodnotená hodnota hladiny hluku A tohto náradia
je typicky: Akustický tlak 77 dB(A); Hodnota
hladiny akustického tlaku 88 dB(A). Nepresnos
merania K=2,8 dB.
Používajte chrániče sluchu!
Celkové hodnoty vibrácií (súčet vektorov troch
smerov) zisované poda normy EN 60745:
Hodnota emisie vibrácií a
h
=5,0 m/s
2
, nepresnos
merania K =1,5 m/s
2
.
Úroveň kmitov uvedená v týchto
pokynoch bola nameraná poda
postupu uvedeného v norme EN 60745 a možno ju
používa na porovnávanie rôznych náradí.
Úroveň kmitov sa bude meni poda spôsobu
použitia ručného elektrického náradia a v
niektorých prípadoch môže by vyššia ako hodnota
uvádzaná v týchto pokynoch. Zaaženie vibráciami
by mohlo by podceňované v tom prípade, ke sa
ručné elektrické náradie používa takýmto
spôsobom pravidelne.
Upozornenie: Na presný odhad zaaženia
vibráciami počas určitého časového úseku práce s
náradím treba zohadni doby, počas ktorých je
ručné elektrické náradie vypnuté alebo doby, ke
síce beží, ale v skutočnosti sa nepoužíva. To môže
výrazne redukova zaaženie vibráciami počas
celej pracovnej doby.
Vyhlásenie o konformite
Na vlastnú zodpovednos vyhlasujeme, že dole
popísaný výrobok Technické údaje sa zhoduje s
nasledujúcimi normami alebo normatívnymi
dokumentami: EN 60745 poda ustanovení
smerníc 89/336/EWG, 98/37/EG (do 28.12.2009),
2006/42/EG (od 29.12.2009).
06.12.2006, Robert Bosch GmbH, Power Tools Division
D-70745 Leinfelden-Echterdingen
Montáž
f Pred každou prácou na ručnom elektrickom
náradí vytiahnite zástrčku náradia zo
zásuvky.
Výmena brúsneho listu
(pozri obrázok A)
Pred nasadením nového brúsneho listu odstráňte z
brúsneho taniera 4 nečistotu a prach, napr.
pomocou nejakého štetca.
Povrchová plocha brúsneho taniera 4 je vyrobená z
velkronovej tkaniny, aby sa dali brúsne listy upína
rýchlo a jednoducho.
Brúsny list 5 pritlačte pevne na dolnú stranu
brúsneho taniera 4.
Na zabezpečenie optimálneho odsávania prachu
dajte pozor na to, aby sa výrezy na brúsnom liste
prekrývali s otvormi na brúsnom tanieri.
Aby ste si zjednodušili nastavenie brúsneho listu 5
na brúsnom tanieri 4, môžete použi nastavovaciu
pomôcku, ktorá je znázornená na obrázku a
uložená v kufríku náradia. Položte brúsny list
velkronovou tkaninou smerom hore do
nastavovacej pomôcky a ručné elektrické náradie s
brúsnym tanierom dobre pritlačte.
Dr. Egbert Schneider
Senior Vice President
Engineering
Dr. Eckerhard Strötgen
Head of Product
Certification
POZOR
OBJ_BUCH-315-002.book Page 109 Monday, June 11, 2007 12:59 PM
110 | Slovensky 2 609 140 411 11.6.07
Výber brúsneho listu
Poda druhu obrábaného materiálu a požadovaného úberu povrchu obrobku sú k dispozícii rozličné
brúsne listy:
Výmena brúsneho taniera
(pozri obrázok B)
Upozornenie: Poškodený brúsny tanier 4
okamžite vymeňte.
Stiahnite z taniera brúsny list, resp. leštiaci nástroj.
Úplne vyskrutkujte 4 skrutky 6 a brúsny tanier 4
demontujte. Nasate nový brúsny tanier 4 a
skrutky opä utiahnite.
Upozornenie: Pri nasadzovaní brúsneho taniera
dávajte pozor na to, aby ozubenia unášača zapadli
do výrezov brúsneho taniera.
Odsávanie prachu a triesok
Vlastné odsávanie so zásobníkom na prach
(pozri obrázok C1C4)
Nasate zásobník na prach 3 na odsávací
nátrubok 7 tak, aby zaskočil.
Vaka tomu, že zásobník na prach 3 je vyrobený z
priehadného materiálu, dá sa stav naplnenia
zásobníka jednoducho kontrolova.
Ak chcete zásobník na prach 3 vyprázdni,
potiahnite ho s miernym pootočením smerom dole.
Pred otvorením zásobníka na prach 3 by ste mali
zásobník na prach vyklepa o pevnú podložku
poda obrázka, aby ste uvonili prach z filtračnej
vložky.
Pridržte zásobník na prach 3 a vyklopte filtračnú
vložku 8 smerom hore a zásobník na prachj
vyprázdnite. Vyčistite lamely filtračnej vložky 8
pomocou nejakej mäkkej kefy.
Materiál Použitie Zrnitos
Farba
Lak
Výplňová hmota
Stierka
Na obrúsenie farby hrubý 40
60
Na obrusovanie pôvodných farebných náterov
(napr. na odstraňovanie náterov štetcom,
kvapôčok farby a stečenín farby)
stredný 80
100
120
Na dokončovacie brúsenie pri lakovaní jemný 180
400
Všetky drevené
materiály (napr. tvrdé
drevo, mäkké drevo,
drevotrieskové dosky,
stavebné platne)
Kovové materiálny
Na predbrúsenie napr. drsných nehobovaných
hranolov a dosák
hrubý 40
60
Na rovinné brúsenie a na zarovnávanie drobných
nerovností
stredný 80
100
120
Na dokončovacie a jemné brúsenie dreva jemný 180
240
320
400
Kameň
Mramor
Granit
Keramika
Sklo
Plexisklo
Automobilový lak
Corian®
Varicor®
Na predbrúsenie hrubý 60
Na tvarovacie brúsenie a obrusovanie hrán stredný 80
100
120
Na jemné brúsenie pri tvarovaní jemný 180
240
320
400
Vemi jemné leštiace brúsenie a zaokrúhovanie
hrán
vemi jemný 600
1200
OBJ_BUCH-315-002.book Page 110 Monday, June 11, 2007 12:59 PM
Slovensky | 1112 609 140 411 11.6.07
Externé odsávanie (pozri obrázok D)
Hadicu vysávača nasuňte 9 na odsávací nátrubok
7. Pripojte hadicu vysávača 9 k vysávaču. Prehad
rozličných typov pripojení na vysávače nájdete na
konci tohto Návodu na používanie.
Vysávač musí by vhodný pre daný druh
opracovávaného materiálu.
Pri odsávaní materiálov mimoriadne ohrozujúcich
zdravie, rakovinotvorných alebo suchých prachov
používajte špeciálny vysávač.
Prevádzka
Uvedenie do prevádzky
f Všimnite si napätie siete! Napätie zdroja
prúdu musí ma hodnotu zhodnú s údajmi na
typovom štítku ručného elektrického
náradia. Výrobky označené pre napätie 230 V
sa smú používa aj s napätím 220 V.
Zapínanie/vypínanie
Posuňte na zapnutie elektrického náradia vypínač
1 smerom doprava do polohy „I“.
Na vypnutie elektrického náradia posunte vypínač
1 smerom doava do polohy „0“.
Predvoba počtu obrátok (GEX 125-1 AE)
Pomocou nastavovacieho kolieska predvoby
počtu obrátok 2 môžete nastavi požadovaný
počet obrátok aj počas chodu ručného
elektrického náradia.
1 2 nízky počet obrátok
3 4 stredný počet obrátok
5 6 vysoký počet obrátok
Potrebný počet obrátok závisí od druhu
obrábaného materiálu a od pracovných podmienok
a dá sa zisti na základe praktickej skúšky.
Po dlhšej práci s nízkym počtom obrátok by ste
mali ručné elektrické náradie ochladi cca
3-minútovým chodom s maximálnym počtom
obrátok bez zaaženia.
Brzda brúsneho taniera
Integrovaná brzda brúsneho taniera znižuje počet
obrátok pri vonobehu náradia, takže po priložení
náradia na obrobok sa zabraňuje tvoreniu rýh.
Ak počas chodu náradia pri vonobehu počet
obrátok vždy narastá, je brúsny tanier poškodený a
treba ho vymeni, alebo brzda brúsneho taniera je
už opotrebovaná. Opotrebovanú brzdu brúsneho
taniera musíte da vymeni v autorizovanej
servisnej opravovni ručného elektrického náradia
Bosch.
Pokyny na používanie
f Počkajte na úplné zastavenie ručného
elektrického náradia, až potom ho odložte.
Aby Vás práca s týmto ručným elektrickým náradím
neunavovala, môžete ho drža poda konkrétneho
spôsobu používania zhora, zboku alebo spredu.
(pozri obrázok E)
Brúsenie plôch
Zapnite ručné elektrické náradie, položte ho celou
brúsnou plochou na obrábaný podklad a miernym
prítlakom ním pohybujte po obrobku.
Úber a kvalita brúsenej plochy závisia v zásadnej
miere od výberu brúsneho listu (zrnitosti), od
zvoleného stupňa počtu obrátok brúsneho taniera
(GEX 125-1 AE) a od prítlaku.
Dobrý brúsny výkon a šetrenie ručného
elektrického náradia môžete dosiahnu len
pomocou bezchybných brúsnych listov.
Dbajte na rovnomerný prítlak, aby ste zvýšili
životnos brúsnych listov.
Nadmierne zvýšenie prítlaku nemá za následok
zvýšenie brúsneho výkonu, vedie len k zvýšenému
opotrebovaniu ručného elektrického náradia a
brúsneho listu.
Brúsny list, ktorý ste použili na brúsenie kovového
materiálu, už nepoužívajte na brúsenie iných
materiálov.
Používajte na brúsenie len originálne príslušenstvo
Bosch.
Hrubé brúsenie
Založte brúsny list s hrubou zrnitosou.
Ručné elektrické náradie pritláčajte iba vemi
jemne, aby bežalo na vysoký počet obrátok a aby
ste dosiahli väčší úber materiálu.
Jemné brúsenie
Založte brúsny list s jemnejšou zrnitosou.
Miernou zmenou prítlaku resp. zmenou stupňa
počtu obrátok (GEX 125-1 AE) sa dá redukova
počet obrátok brúsneho taniera, pričom jeho
excentrický pohyb zostáva zachovaný.
Pohybujte ručným elektrickým náradím plošne po
obrobku miernym prítlakom a krúživými pohybmi
alebo striedavo v pozdĺžnom a v priečnom smere.
Dajte pozor na to, aby ste ručné elektrické náradie
nezahranili, aby ste sa vyhli prebrúseniu
obrábaného obrobku, napr. pri brúsení
dyhovaných povrchov.
Po skončení práce ručné elektrické náradie
vypnite.
OBJ_BUCH-315-002.book Page 111 Monday, June 11, 2007 12:59 PM
112 | Slovensky 2 609 140 411 11.6.07
Leštenie (GEX 125-1 AE)
Ak potrebujete lešti zvetrané lakované povrchy
alebo prelešti povrchy s ryhami (napr. akrylové
sklo), môžete náradie vybavi potrebnými leštiacimi
nástrojmi, ako je napríklad hubica z jahňacej vlny,
leštiaca pls alebo leštiaca huba (príslušenstvo).
Pri leštení nastavujte nižší počet obrátok (stupeň
1 2), aby ste zabránili nadmiernemu zahrievaniu
povrchovej plochy materiálu.
Leštiaci prostriedok rozotrite pomocou leštiacej
huby rozotretím do kríža alebo krúživými pohybmi
a s miernym prítlakom a potom ho nechajte
máličko zaschnú.
Jemne zaschnutý leštiaci prostriedok rozleštite
pomocou hubice z jahňacej vlny krížovými alebo
kruhovými pohybmi.
Leštiace nástroje pravidelne čistite, aby ste si
dlhodobo zabezpečili dobré leštiace výsledky.
Leštiace nástroje vyperte pomocou jemného
pracieho prostriedku a v teplej vode, nepoužívajte
v žiadnom prípade riedidlá.
Údržba a servis
Údržba a čistenie
f Pred každou prácou na ručnom elektrickom
náradí vytiahnite zástrčku náradia zo
zásuvky.
f Ručné elektrické náradie a jeho vetracie
štrbiny udržiavajte vždy v čistote, aby ste
mohli pracova kvalitne a bezpečne.
Ak by prístroj napriek starostlivej výrobe a kontrole
predsa len prestal niekedy fungova, treba da
opravu vykona autorizovanej servisnej opravovni
elektrického náradia Bosch.
Pri všetkých dopytoch a objednávkach náhradných
súčiastok uvádzajte bezpodmienečne 10-miestne
vecné číslo uvedené na typovom štítku výrobku.
Sevisné stredisko a poradenská
služba pre zákazníkov
Servisné stredisko Vám odpovie na otázky týkajúce
sa opravy a údržby Vášho produktu ako aj
náhradných súčiastok. Rozložené obrázky a
informácie k náhradným súčiastkam nájdete aj na
web-stránke:
www.bosch-pt.com
Tím poradenskej služby pre zákazníkov Bosch Vám
rád pomôže aj pri problémoch týkajúcich sa kúpy a
nastavenia produktov a príslušenstva.
Slovakia
BSC SLOVAKIA
Elektrické ručné náradie
Hlavná 5
038 52 Sučany
Tel. +421 (043) 429 33 24
Fax.: +421 (043) 429 33 25
E-Mail: bsc@bosch-sevis.sk
www.bosch.sk
Likvidácia
Ručné elektrické náradie, príslušenstvo a obal
treba da na recykláciu šetriacu životné prostredie.
Len pre krajiny EÚ:
Neodhadzujte ručné elektrické
náradie do komunálneho odpadu!
Poda Európskej smernice
2002/96/EG o starých elektrických a
elektronických výrobkoch a poda jej
aplikácií v národnom práve sa musia
už nepoužitené elektrické produkty zbiera
separovane a da na recykláciu zodpovedajúcu
ochrane životného prostredia.
Zmeny vyhradené.
OBJ_BUCH-315-002.book Page 112 Monday, June 11, 2007 12:59 PM
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65
 • Page 66 66
 • Page 67 67
 • Page 68 68
 • Page 69 69
 • Page 70 70
 • Page 71 71
 • Page 72 72
 • Page 73 73
 • Page 74 74
 • Page 75 75
 • Page 76 76
 • Page 77 77
 • Page 78 78
 • Page 79 79
 • Page 80 80
 • Page 81 81
 • Page 82 82
 • Page 83 83
 • Page 84 84
 • Page 85 85
 • Page 86 86
 • Page 87 87
 • Page 88 88
 • Page 89 89
 • Page 90 90
 • Page 91 91
 • Page 92 92
 • Page 93 93
 • Page 94 94
 • Page 95 95
 • Page 96 96
 • Page 97 97
 • Page 98 98
 • Page 99 99
 • Page 100 100
 • Page 101 101
 • Page 102 102
 • Page 103 103
 • Page 104 104
 • Page 105 105
 • Page 106 106
 • Page 107 107
 • Page 108 108
 • Page 109 109
 • Page 110 110
 • Page 111 111
 • Page 112 112
 • Page 113 113
 • Page 114 114
 • Page 115 115
 • Page 116 116
 • Page 117 117
 • Page 118 118
 • Page 119 119
 • Page 120 120
 • Page 121 121
 • Page 122 122
 • Page 123 123
 • Page 124 124
 • Page 125 125
 • Page 126 126
 • Page 127 127
 • Page 128 128
 • Page 129 129
 • Page 130 130
 • Page 131 131
 • Page 132 132
 • Page 133 133
 • Page 134 134
 • Page 135 135
 • Page 136 136
 • Page 137 137
 • Page 138 138
 • Page 139 139
 • Page 140 140
 • Page 141 141
 • Page 142 142
 • Page 143 143
 • Page 144 144
 • Page 145 145
 • Page 146 146
 • Page 147 147
 • Page 148 148
 • Page 149 149
 • Page 150 150
 • Page 151 151
 • Page 152 152
 • Page 153 153
 • Page 154 154
 • Page 155 155
 • Page 156 156
 • Page 157 157
 • Page 158 158
 • Page 159 159
 • Page 160 160
 • Page 161 161
 • Page 162 162
 • Page 163 163
 • Page 164 164
 • Page 165 165
 • Page 166 166
 • Page 167 167
 • Page 168 168
 • Page 169 169
 • Page 170 170
 • Page 171 171
 • Page 172 172
 • Page 173 173
 • Page 174 174
 • Page 175 175
 • Page 176 176
 • Page 177 177
 • Page 178 178
 • Page 179 179
 • Page 180 180
 • Page 181 181
 • Page 182 182
 • Page 183 183
 • Page 184 184
 • Page 185 185
 • Page 186 186
 • Page 187 187
 • Page 188 188
 • Page 189 189

Bosch GEX 125-1 AE Návod na používanie

Kategória
Silové brúsky
Typ
Návod na používanie