Fellowes Helios 30 Návod na obsluhu

Kategória
Stroje na tepelné viazanie
Typ
Návod na obsluhu
Ofce Thermal Binder
Helios 30
TM
Please read these instructions before use.
Lire ces instructions avant utilisation.
Lea estas instrucciones antes del usarlo.
Diese Anleitungen vor Gebrauch genau durchlesen.
Primo dell’uso, si raccomanda di leggere questo
manuale di istruzioni.
Dese instructies voor gebruik lezen.
Läs dessa anvisningar innan du använder apparaten.
Læs venligst denne vejledning før anvendelse.
Lue nämä ohjeet ennen käyttöä.
Vennligst les nøye igjennom denne bruksanvisningen før bruk.
Przed użyciem proszę zapoznać się z tą instrukcją.
Перед эксплуатацией устройства ознакомьтесь
с содержанием данной инструкции.
Διαβάστε τις παρακάτω οδηγίες πριν από τη χρήση.
Kullanmadan önce lutfen bu talimatlari okuyen.
Pred poużitím si pročtěte tyto pokyny.
Pred poużitím si prečítajte tieto pokyny.
Kérjük, hogy használat elött olvassa el az
utasításokat.
Leia estas instruções antes da utilização.
F
GB
D
I
E
NL
S
DK
FIN
N
PL
RU
GR
TR
CZ
SK
H
P
SCHOPNOSTI
Pri viazaní:
- zapojte zariadenie do jednoducho prístupnej zásuvky,
- aby ste predišli zásahu elektrickým prúdom, nepoužívajte zariadenie v blízkosti vody a nerozlejte
vodu na zariadenie, napájací kábel ani na zásuvku.
Výkon
Šírka vstupu 310 mm
Kapacita viazania (max.)
30mm / 300 hárkov (80 g/m2)
Približný čas zahriatia 4 minúty
Čas vychladnutia 30 – 60 minút
Cykly viazania 1 – 10 cyklov / 1 – 2 minúty
Ind kátor pripravenosti
Svetelný ind kátor a pípanie
Rozhranie diód LED Áno
Tepelný štít Áno
Úsporný režim /
automatické vypnutie Áno (30 min.)
Viazanie viacerých dokumentov Áno
Technické údaje
Napätie / frekvencia /prúd (A)
220 – 240 V stried., 50/60 Hz, 2,7 A
Príkon 600 W
Rozmery (v x š x h) 530 x 230 x 100 mm
Čistá hmotnosť 2,6 kg
Kapacita viazania
Maximálna kapacita je 300 hárkov podľa toho,
či ide o jeden alebo viacero dokumentov.
Napr.: 1 x 300 hárkov = max. 300
5 x 60 hárkov = max. 300
10 x 15 hárkov = max. 150
DBAJTE NA TO, aby zariadenie bolo na pevnom
povrchu.
OTESTUJTE pred používaním funkcie zariadenia
pomocou skúšobných hárkov a nastavte ho.
ODSTRÁŇTE pred viazaním svorky a iné kovové
predmety.
UDRŽUJTE zariadenie mimo zdrojov tepla a
vody.
VYPNITE zariadenie po každom použití.
ODPOJTE zariadenie od elektrickej siete, ak ho
nebudete dlhšie používať.
POUŽÍVAJTE viazacie obaly určené na
používanie pri príslušných nastaveniach.
NEDOVOĽTE zvieratám zdržiavať sa v blízkosti
zariadenia počas jeho používania.
NEDOVOĽTE, aby sa napájací kábel dostal do
kontaktu s horúcimi povrchmi.
NENECHÁVAJTE elektrický kábel prevesený cez
skriňu alebo poličku.
NEPOUŽÍVAJTE zariadenie, ak je napájací kábel
poškodený.
NEPOKÚŠAJTE SA otvoriť ani inak opraviť toto
zariadenie.
NEPREKRAČUJTE menovitý výkon zariadenia.
NEDOVOĽTE deťom používať tento výrobok bez
dozoru.
NEVIAŽTE ostré ani kovové predmety (napr.
spinky alebo svorky).
NEVIAŽTE dokumenty citlivé na teplo (napr.
vstupenky, ultrazvukové snímky a pod.).
DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
64
Prečítajte si pred používaním a uschovajte pre budúce potreby.
UPOZORNENIE:
Zariadenie vytiahnite zo zásuvky. Nechajte zariadenie vychladnúť.
Vonkajšiu stranu zariadenia je možné vyčistiť vlhkou handričkou. Na čistenie nepoužívajte rozpúšťadlá ani
horľavé látky.
USKLADNENIE A ČISTENIE
SLOVENSKY
SK
NEDOTÝKAJTE SA tepelnej platne počas
viazania – je veľmi horúca.
Funkcia kontroly systému
Zariadenie po zapnutí vykoná kontrolu
systému. Ind kátory LED ovládacieho
panela postupne zablikajú, čím sa
skontroluje ich funkčnosť.
Funkcia tepelného štítu
Svorka na dokumenty funguje ako
„tepelný štít“, ktorý zabraňuje obsluhe,
aby sa náhodne dotkla tepelnej platne.
Funkcia automatického vypnutia
Ak sa zariadenie nepoužíva počas 30
minút, funkcia automatického vypnutia
ho prepne do pohotovostného režimu.
Indikátor LED zapnutia bude blikať
načerveno a nazeleno. Ak chcete opäť
zariadenie používať, stlačte tlačidlo
zapnutia.
Dokument vždy vložte do viazacieho
obalu náležitej veľkosti.
Najlepšie výsledky dosiahnete
doplnením kapacity tepelného obalu
prázdnymi hárkami.
Pred finálnym zviazaním otestujte
viazanie pomocou tepelných obalov
podobnej veľkosti a hrúbky.
Zariadenie Helios obsahuje naklonený
tepelný mechanizmus, ktorý zaručuje
správne zarovnanie dokumentu s
podperou počas procesu viazania.
Najlepšie výsledky dosiahnete so
spotrebným materiálom značky
Fellowes ®:
Tepelné viazacie obaly najlepšie fungujú
s tenkými a nenatieranými papiermi. Ak
chcete dosiahnuť uspokojivé výsledky
s ťažkými a natieranými papiermi,
postupujte opatrne.
Ak sa hárky k obalu úplne neprilepili,
môžete sa pokúsiť zlepšiť výsledok
opätovným spracovaním dokumentu.
Dbajte na to, aby hárky boli dobre
zarovnané a dotýkali sa lepivého chrbta
tepelného obalu. Je to možné dosiahnuť
poklepaním usporiadaného dokumentu
v obale o rovný pevný povrch. Je to
možné vykonať pred procesom viazania
aj po ňom.
A Vypínač (na zadnej strane) I Zaistenie veka (2)
B Tlačidlo a indikátor LED zapnutia J Kanál viazania
C Vodidlo hrúbky viazania K Podpera na dokument
D Výber časovača (zvýšenie) L Svetelné používateľské rozhranie
E Výber časovača (zníženie) M Chladiace otvory
F Tlačidlo výberu / potvrdenia N Svorka na dokumenty (viazanie)
G Nastavenie hrúbky / výber časovača O Chladiaci otvor
H Veko
OVLÁDACIE PRVKY VIAZAČA
FUNKCIE A TIPY
65
Zapnite vypínač (na zadnej strane
zariadenia).
Indikátor LED zapnutia bude svietiť
načerveno. Ak chcete aktivovať zariadenie,
stlačte tlačidlo zapnutia na ovládacom
paneli. Zariadenie sa zahreje a indikátor
LED bude blikať. Keď je zariadenie
pripravené na viazanie, zapípa (3x) a
indikátor LED bude svietiť nazeleno.
Pripravte dokumenty vložením hárkov
do tepelných obalov. Najlepšie výsledky
dosiahnete, ak do obalu nevložíte príliš
veľa ani príliš málo hárkov. Ako pomôcku
použite mierku na určenie hrúbky
viazania. Mierka je označená po 6 mm.
Do zariadenia Helios 30 je možné vkladať
jeden alebo viacero dokumentov v ce kovej
hrúbke 30 mm (približne 300 hárkov s
gramážou 80 g/m2).
Vybratý cyklus viazania je signalizovaný
modrým indikátorom LED. Ak potrebujete
zmeniť cyklus na mierke, použite tlačidlá
výberu časovača. Mierka má 10 nastavení.
Napr. dokument s hrúbkou 6 mm =
nastavenie 1 (do 60 hárkov), dokument s
hrúbkou 30 mm = nastavenie 10 (do 300
hárkov).
Potiahnutím otvorte svorku na dokumenty
(funkcia tepelného štítu) a vložte
dokumenty do viazacieho kanála. Dbajte na
to, aby sa chrbát viazacích obalov dotýkal
výhrevného telesa.
Stlačením tlačidla výberu / potvrdenia
spustite cyklus viazania. Modrý indikátor
LED začne blikať a odpočítavať sa v poradí.
Po dokončení cyklu zariadenie zapípa
(trikrát). Modrý indikátor LED zhasne.
Zariadenie obsahuje integrovanú
priehradku na vychladenie. Je možné ho
vytiahnuť zo zadnej strany zariadenia a dá
sa aj potiahnuť smerom nahor, aby sa doň
zmestili väčšie dokumenty.
Po dokončení cyklu viazania ihneď vyberte
dokumenty a položte ich do priehradky
na vychladnutie alebo na rovný povrch
a nechajte ich vychladnúť. Dokument je
v prípade potreby možné zo zariadenia
vybrať aj uprostred cyklu. Dávajte si pozor,
lepidlo môže byť horúce a roztopené.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
POSTUP VIAZANIA
66
S riešením vám pomôžu naši odborníci.
Oddelenie služieb zákazníkom ... www.fellowes.com
Skôr než sa obrátite na predajcu, kontaktujte
telefonicky spoločnosť Fellowes. Kontaktné informácie
nájdete na zadnej strane obálky.
POTREBUJETE POMOC?
Skontrolujte, či je zariadenie na pevnom
povrchu. Skontrolujte, či je okolo zariadenia
dostatok voľného priestoru na bezpečnú
prevádzku.
Zapojte napájací kábel do zásuvky na
zadnej strane zariadenia.
Zapojte zariadenie do jednoducho
prístupnej zásuvky. Zapnite sieťový prívod.
Otvorte a zdvihnite veko uvoľnením
bezpečnostných západiek na prednej
strane veka.
1.
2.
3.
4.
PRED VIAZANÍM
12.
Spoločnosť Fellowes zaručuje, že všetky súčasti zariadenia budú bez chýb materiálu a výroby počas
2 rokov od dátumu nákupu pôvodným spotrebiteľom. Ak sa počas záručnej doby preukáže niektorá
časť ako chybná, vaším výlučným nápravným opatrením je oprava alebo výmena chybného dielu,
podľa rozhodnutia spoločnosti Fellowes a na jej náklady. Táto záruka sa nevzťahuje na prípady zlého
zaobchádzania, nesprávnej manipulácie alebo nedovolenej opravy. Všetky implikované záruky vrátane
záruky predajnosti alebo vhodnosti pre konkrétny účel sa týmto obmedzujú na dobu trvania podľa
príslušnej vyššie uvedenej záručnej doby. Spoločnosť Fellowes v žiadnom prípade nezodpovedá za
následné škody, ktoré je možné pripísať na vrub tomuto produktu. Táto záruka vám udeľuje konkrétne
zákonné práva. Môžete mať iné zákonné práva, ktoré sa líšia od tejto záruky. Doba trvania a podmienky
tejto záruky sú platné na celom svete okrem prípadov, kde miestne právne predpisy vyžadujú iné
obmedzenia alebo podmienky. So žiadosťou o ďalšie informácie alebo záručný servis sa obráťte na
spoločnosť Fellowes alebo na predajcu.
CELOSVETOVÁ ZÁRUKA
Ďakujeme, že ste si zakúpili výrobok značky Fellowes. Navštívte lokalitu www.fellowes.com/register,
na ktorej zaregistrujete svoj produkt a budete dostávať novinky o produktoch, spätnú väzbu a ponuky.
Podrobné informácie o výrobku sa nachádzajú na typovom štítku na zadnej alebo spodnej strane
zariadenia.
REGISTRÁCIA PRODUKTU
Problém Možná príčina Riešenie
Nesvieti červený indikátor
napájania
Zariadenie nie je zapnuté
Zapnite zariadenie pomocou
tlačidla na zadnej strane
vedľa konektora vstupu
napájania a zasuňte ho do
zásuvky
Zelený ind kátor pripravenosti
nezasvieti ani po dlhšom čase
Zariadenie je v horúcom alebo
vlhkom prostredí
Premiestnite zariadenie do
chladnejšieho a suchšieho
priestoru
Voľné a nezviazané hárky
Viazací obal je zrejme príliš hrubý
na viazanie
Spracujte dokument ešte
raz, pričom dbajte na to, aby
sa hárky dotýkali lepivého
chrbta. Je to možné dosiahnuť
jemným poklepaním o rovný
povrch
Nastavenie časovača je možno
nesprávne
Skontrolujte správnosť
nastavenia časovača a
spracujte dokument ešte raz.
Voľné a zviazané hárky
Veľkosť obalu je príliš malá na
počet hárkov
Skontrolujte, či počet hárkov
vyhovuje šírke obalu. V
prípade potreby vyberte
chrbát s väčšou šírkou
Dlhý tepelný cyklus
Skontrolujte správnosť
nastavenia časovača. Dbajte
na to, aby ste dokument ihneď
vybrali
Nastavenie časovača je možno
nesprávne
Po dokončení cyklus zostali
dokumenty na tepelnej platni
RIEŠENIE PROBLÉMOV
W.E.E.E.
Tento výrobok je klasifikovaný ako elektrické a elektronické zariadenie. Ak nastane
čas jeho likvidácie, dbajte na to, aby sa tak stalo v súlade so smernicou EÚ o odpade
z elektrických a elektronických zariadeniach (WEEE) a v zhode s miestnymi zákonmi
vzťahujúcimi sa na túto smernicu.
Podrobnejšie informácie o smernici WEEE nájdete na adrese www.
fellowesinternational.com/WEEE
67
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65
 • Page 66 66
 • Page 67 67
 • Page 68 68
 • Page 69 69
 • Page 70 70
 • Page 71 71
 • Page 72 72
 • Page 73 73
 • Page 74 74
 • Page 75 75
 • Page 76 76

Fellowes Helios 30 Návod na obsluhu

Kategória
Stroje na tepelné viazanie
Typ
Návod na obsluhu