eta Artista 8777 90000 stříbrná Návod na používanie

Typ
Návod na používanie

Táto príručka je tiež vhodná pre

5-11
Digitální baristická váha •
NÁVOD K OBSLUZE
12-18
Digitálna baristická váha •
NÁVOD NA OBSLUHU
19-25
GB
Digital coffee scale
USER MANUAL
26-33
H
Digitális barista mérleg
KEZELÉSI ÚTMUTATÓ
34-41
PL
Cyfrowa waga do kawy •
INSTRUKCJA OBSŁUGI
Arsta Coee
42-49
Digitale baristische Waage •
BEDIENUNGSANLEITUNG
7.12.2020
TARE režim / TARE mode
TARE mód / Tryb TARA
TARE Modus
Mód Vážení
Mód Váženia
Weighing mode
Mérési mód
Tryb ważenia
Wiegemodus
Jednotka hmotnosti
Unit od weight
Súly egysége
Jednostka wagi
Gewichtseinheit
Symbol
Mód Ruční
Mód Ručné
Hand mode
Kéz mód
Ręcznie ważenia
Handmodus
Mód Auto
Mód Auto
Auto mode
Kéz mód
Auto ważenia
Automodus
A1
A2
A3
A7
A5
A4
A6
6
2
Proplachnutí
Prepláchnutie
Rinsing
Kiöblítése
Przepłukanie
Spülen
7
8
Záporná
hodnota
Negative unit
Minuszos érték
Wartość ujemna
Negative Wert
TARE: režim / mode
/ mód / Tryb / Modus
Mód Vážení
Mód Váženia
Weighing mode
Mérési mód
Tryb ważenia
Wiegemodus
Jednotka hmotnosti
Unit od weight
Súly egysége
Jednostka wagi
Gewichtseinheit
Mód Ruční
Mód Ručné
Hand mode
Kéz mód
Ręcznie ważenia
Handmodus
Mód Auto
Mód Auto
Auto mode
Kéz mód
Auto ważenia
Automodus
A1
A2
A3
A7
A5
A4
A6
2
/ 49
Symbol
6
3
Proplachnutí
Prepláchnutie
Rinsing
Kiöblítése
Przepłukanie
Spülen
7
4
4
3
/ 49
CZ
SK
GB
HU
PL
D
I. BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ 5
II. POPIS SPOTŘEBIČE (obr. 1) 6
III. PŘÍPRAVA K POUŽITÍ 7
IV. POKYNY K OBSLUZE 7
V. ÚDRŽBA 10
VI. EKOLOGIE 10
VII. TECHNICKÁ DATA 11
I. BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA 12
II. OPIS SPOTREBIČA (obr. 1) 13
III. PRÍPRAVA NA POUŽITIE 13
IV. POKYNY NA OBSLUHU 14
V. ÚDRŽBA 17
VI. EKOLÓGIA 17
VII. TECHNICKÉ ÚDAJE 18
I. SAFETY PRECAUTIONS 19
II. DESCRIPTION OF THE APPLIANCE (Fig. 1) 20
III. PREPARATION FOR USE 21
IV. OPERATION INSTRUCTIONS 21
V. MAINTENANCE 24
VI. ENVIRONMENT 25
VII. TECHNICAL DATA 25
I. BIZTONSÁGTECHNIKAI FIGYELMEZTETÉS 26
II. A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA (1. ábra) 27
III. HASZNÁLATRA TÖRTÉNŐ ELŐKÉSZÍTÉS 28
IV. KEZELÉSI UTASÍTÁS 28
V. KARBANTARTÁS 31
VI. KÖRNYEZETVÉDELEM 32
VII. MŰSZAKI ADATOK 32
I. OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA 34
II. OPIS URZĄDZENIA (rys. 1) 35
III. PRZYGOTOWANIE DO UŻYCIA 36
IV. INSTRUKCJA OBSŁUGI 36
V. KONSERWACJA 39
VI. EKOLOGIA 40
VII. DANE TECHNICZNE 40
I. SICHERHEITSHINWEISE UND WARNUNGEN 42
II. BESCHREIBUNG DES GERÄTES (Abb. 1) 43
III. VORBEREITUNG ZUM GEBRAUCH 44
IV. ANWEISUNGEN ZUR BEDIENUNG 44
V. WARTUNG 48
VI. UMWELTSCHUTZ 48
VII. TECHNISCHE DATEN 49
4
/ 49
CZ
5
/ 49
Digitální baristická váha
eta
8777
NÁVOD K OBSLUZE
Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Před
uvedením tohoto přístroje do provozu si velmi pozorně přečtěte návod k obsluze
a tento návod spolu se záručním listem, pokladním dokladem a podle možností
i s obalem a vnitřním obsahem obalu dobře uschovejte.
I. BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ
Instrukce v návodu považujte za součást spotřebiče a postupte je jakémukoliv
dalšímu uživateli spotřebiče.
Spotřebič je určen pouze pro použití v domácnostech a podobné účely
(v obchodech, kancelářích a podobných pracovištích, v hotelích, motelech
a jiných obytných prostředích, v podnicích zajišťujících nocleh se snídaní)!
Není určen pro komerční použití!
Děti a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či
mentálními schopnostmi mohou váhu obsluhovat,
pokud jsou pod dozorem.
Váhu nikdy neponořujte do vody ani nemyjte pod tekoucí vodou!
Je-li spotřebič v činnosti, zabraňte v kontaktu s ním domácím zvířatům,
rostlinám a hmyzu.
Pokud byla váha skladována při nižších teplotách, nejprve ji aklimatizujte.
Váhu používejte pouze ve vodorovné poloze na místech, kde nehrozí její
převrhnutí, v dostatečné vzdálenosti od tepelných zdrojů (např. sporák,
kamna, krb, tepelné zářiče), vlhkých povrchů (např. dřez) a zařízení se
silným elektromagnetickým polem (např. MV trouba rádio, mobilní telefon).
Nevystavujte váhu přímému slunci, nízkým nebo vysokým teplotám, ani
nadměrné vlhkosti.
Nestabilní nebo měkká podložka pod váhou může negativně ovlivnit přesnost
vážení.
Váhu chraňte proti prachu, vlhku, chemikáliím a velkým změnám teplot.
Arsta Coee
CZ
6
/ 49
S váhou manipulujte opatrně, aby nedošlo k jejímu poškození (neházejte s ní
ani ji nepřetěžujte).
Váhu nerozebírejte a nevyjímejte z ní žádné součástky.
Neumísťujte žádné předměty na povrch váhy při skladování, mohlo by dojít
k jejímu poškození.
Pokud váhu nebudete dlouhodobě používat, vyjměte z ní baterii.
Pokud baterie teče, okamžitě ji vyměňte, v opačném případě může poškodit
váhu.
Vybitou baterii zlikvidujte vhodným způsobem (viz odst. VI. LEGISLATIVA
A EKOLOGIE).
Spotřebič nikdy nepoužívejte pro žádný jiný účel, než pro který je určen
a popsán v tomto návodu!
Udržujte baterii a váhu mimo dosah dětí a nesvéprávných osob. Osoba, která
spolkne baterii, musí okamžitě vyhledat lékařskou pomoc.
Případné texty v cizím jazyce a obrázky uvedené na obalech, nebo výrobku,
jsou přeloženy a vysvětleny na konci této jazykové mutace.
Obrázky v tomto návodu jsou pouze ilustrační.
Výrobce neručí za škody způsobené nesprávným používáním spotřebiče
a příslušenství (např. znehodnocení potravin, poškození spotřebiče
apod.) a není odpovědný ze záruky za spotřebič v případě nedodržení výše
uvedených bezpečnostních upozornění.
II. POPIS SPOTŘEBIČE (obr. 1)
A váha
A1 – displej
A2 – tlačítko START – zapnutí / vypnutí časovače (max. 19:59 min.)
A3 – tlačítko MODE změna režimu vážení (ruční / auto / vážení)
A4 – tlačítko / TARE
zapnutí / vypnutí váhy a volba funkce
nulování a dovažování (TARE)
A5 – tlačítko UNIT – změna režimu jednotek (g / oz)
A6 – vážicí plocha
A7 – kryt baterie
CZ
7
/ 49
III. PŘÍPRAVA K POUŽITÍ
Odstraňte veškerý obalový materiál a vyjměte váhu. Před prvním uvedením do
provozu omyjte části spotřebiče, které mohou přijít do styku s potravinami.
Napájení a výměna baterie (obr. 1)
Typ baterie: 2 x 1,5 V AAA (je součástí balení). Otevřete kryt A7 prostoru
baterie. Vyjměte staré baterie a vložte nové baterie. Dejte pozor na dodržení
polarity. Opačným způsobem nasaďte kryt baterií, dokud nezapadne (ozve se
slyšitelné klapnutí).
IV. POKYNY K OBSLUZE
Doporučené příslušenství: není součástí balení (je možno jej zakoupit).
-
Dripper (překapávač), jedná se o keramický, kovový nebo plastový trychtýřek
se speciálními drážkami.
- Papírové filtry (velikosti odpovídající použitému Dripperu).
Zapnutí a vypnutí váhy
Pomocí tlačítka A4 TARE zapněte váhu, na displeji se zobrazí nápis Hi Coffe.
Opětovným delším stiskem (cca 2 sec.) tlačítka A4 se váha vypne.Neproběhne-li
žádná operace během cca 60 sekund, váha se automaticky vypne.
Změna jednotek hmotnosti
Hmotnost je možné zobrazit v následujících jednotkách (g – gramy, oz – unce).
Pomocí tlačítka A5 UNIT nastavte požadované jednotky hmotnosti.
Změna režimu vážení
Váha disponuje 3 základními režimy vážení. Opakovaným stisknutím tlačítka
A3 MODE zvolte režim, ve kterém chcete pracovat Hand = Ruční / Auto =
Automaticky /
Symbol
6
3
Proplachnutí
Prepláchnutie
Rinsing
Kiöblítése
Przepłukanie
Spülen
7
4
= režim vážení.
Režim ruční vážení s časováním (obr. 2)
1) Váhu umístěte na vhodný rovný povrch a zapněte ji pomoci tlačítka A4 TARE.
2) Pomocí tlačítka A3 MODE zvolte režim Hand = ruční.
3)
Šálek nebo nádobu s Dripperem
položte doprostřed vážicí plochy A6.
4) Stiskněte tlačítko A4 TARE pro resetování údaje displeje na „0.0“.
5) Nasypte do filtru požadované množství mleté kávy.
CZ
8
/ 49
6) Stiskněte tlačítko A4 TARE pro resetování údaje displeje na „0.0“.
7) Stiskněte tlačítko A2 START pustíte časování a poté přidávejte požadované
množství horké vody.
8) Během přípravy můžete krátkým stisknutím tlačítka A2 START přerušit čas
měření nebo delším stiskem (cca 2 sec.) čas vynulovat.
9) Váhu lze vypnout delším stisknutím (cca 2 sec.) tlačítka A4 TARE nebo
vyčkat cca 60 sekund na automatické vypnutí.
Režim automatické vážení s časováním (obr. 3)
1) Váhu umístěte na vhodný rovný povrch a zapněte ji pomoci tlačítka A4 TARE.
2) Pomocí tlačítka A3 MODE zvolte režim Auto = Automatický.
3) Šálek nebo nádobu s Dripperem položte doprostřed vážicí plochy A6, displej
automaticky zobrazí „0.0“.
4) Nasypte do filtru požadované množství mleté kávy, displej automaticky
zobrazí „0.0“.
5) Přidávejte požadované množství horké vody, displej bude automaticky
zobrazovat čas a hmotnost.
6) Odejměte šálek s připravenou kávou z váhy, displej automaticky zobrazí „0.0“.
7) Váhu lze vypnout delším stisknutím (cca 2 sec.) tlačítka A4 TARE nebo
vyčkat cca 60 sekund na automatické vypnutí.
Návod na přípravu kávy pomocí Dripperu (1 šálek = 10 g kávy / 150 ml vody)
1. Na vhodnou nádobu umístěte dripper a do něj vložte papírový filtr s ohnutým
okrajem po délce spoje.
2. Filtr důkladně propláchněte horkou vodou (cca 95
o
C). Zbavíte se tím
„papírové“ pachuti kávy a filtr i dripper nahřejete na optimální teplotu. Vodu
následně z nádoby vylijte.
3. Do filtru nasypte kávu a uprostřed vytvořte malou prohlubeň. Kávu
doporučujeme čerstvě praženou a pomletou. Ideální hrubost mletí větší než
na espresso, ale menší než na French Press.
4. Malé množství horké vody (cca 40 g) pomalu nalijte do středu kávy a nechte
kávu tzv. kvést po dobu cca 40 sekund.
5. Postupně nalijte zbytek vody (110 g) do dripperu. Vodu pomalu lijte na kávu
od středu ke krajům krouživým pohybem. Tento postup by měl trvat okolo 2,5
minuty.
CZ
9
/ 49
Režim vážení
Symbol
6
3
Proplachnutí
Prepláchnutie
Rinsing
Kiöblítése
Przepłukanie
Spülen
7
4
(obr. 4)
1) Váhu umístěte na vhodný rovný povrch a zapněte ji pomoci tlačítka A4 TARE.
2) Pomocí tlačítka A3 MODE zvolte režim
Symbol
6
3
Proplachnutí
Prepláchnutie
Rinsing
Kiöblítése
Przepłukanie
Spülen
7
4
= Vážení.
3) Páku
nebo nádobu (používáte-li nějakou) položte na váhu před zapnutím.
Před zapnutím váhy na ni nepokládejte předměty, které chcete vážit!
4) Jakmile se na displeji zobrazí „0.0 je váha připravena k vážení.
5) Potravinu (věc) položte doprostřed vážicí plochy A6. Pokud vážíte tekutinu
nebo sypkou potravinu (např. mouku), umístěte ji do předem připravené
misky nebo nádoby (na vážicí ploše A6). Poté vyčkejte, než dojde k ustálení
hodnoty na displeji.
6) Před přidáním další položky stiskněte tlačítko A4 TARE.pro resetování údaje
displeje na „0.0“. Přidejte na váhu další položku. Na displeji se vám zobrazí
váha přidané položky. Postup můžete opakovat.
7) Váhu lze vypnout delším stisknutím (cca 2 sec.) tlačítka A4 TARE nebo
vyčkat cca 60 sekund na automatické vypnutí.
Poznámka
Pokud je celková hmotnost ≤100 g, na displeji se zobrazuje „0.0“ g.
Pokud je celková hmotnost >100 g, na displeji se zobrazuje „0.0“ g
a zobrazí se také nápis „Tare“.
Po odejmutí všech položek z vážicí plochy se na displeji zobrazí celkový
součet hmotností se znaménkem „“.
i
Překročení váživosti váhy
Maximální hmotnost, kterou lze vážit, je 3 kg. Pokud se bude vážit položka
o hmotnosti vyšší než 3 kg, objeví se na displeji upozornění na chybu EEEE. Toto
upozornění znamená, že hmotnost vážené položky překračuje váživost váhy.
POZOR
Předmět o nadměrné hmotnosti je nutné z desky váhy odebrat, aby
se předešlo poškození váhy!
!
Chybová hlášení zobrazená na displeji váhy
— Baterie je vybitá. Vyměňte baterii.
CZ
10
/ 49
Symbol
6
3
Proplachnutí
Prepláchnutie
Rinsing
Kiöblítése
Przepłukanie
Spülen
7
4
Přetížení váhy, hmotnost překračuje 3 kg.
Symbol
6
3
Proplachnutí
Prepláchnutie
Rinsing
Kiöblítése
Przepłukanie
Spülen
7
4
Indikátor nestability. Umístěte váhu na tvrdý a rovný povrch,
ponechejte ji v klidu zkalibrovat. Váha poté bude pracovat
správně.
Pokud se projeví příznaky jako blikání displeje nebo chybné znázornění, snažte
se přemístit váhu pryč z dosahu rušivého zdroje (např. mikrovlnné trouby) nebo
zajistěte vypnutí tohoto zdroje po dobu používání váhy.
V. ÚDRŽBA
Čištění provádějte pravidelně po každém použití! Nepoužívejte drsné
a agresivní čisticí prostředky (např. ostré předměty, ředidla nebo jiná
rozpouštědla)! Povrch váhy otírejte měkkým vlhkým hadříkem. Dbejte na to,
aby se do vnitřních částí nedostala voda. NEPONOŘUJTE ji do vody
a nepoužívejte pro čistění chemické čisticí prostředky. Všechny části by měly být
vyčištěny hned po kontaktu se silně aromatickými/barvícími potravinami nebo
s tuky, kořením a octem. Dbejte na to, aby se nedostaly do kontaktu s kyselinami,
například citrónovou šťávou. Výlisky z plastu nikdy nesušte nad zdrojem tepla
(např. kamna, el./plynový sporák). Některé potraviny mohou určitým způsobem
příslušenství zabarvit. To však nemá na funkci spotřebiče žádný vliv a není
důvodem k reklamaci spotřebiče. Toto zabarvení obvykle za určitou dobu samo
zmizí.
Údržbu rozsáhlejšího charakteru nebo údržbu, která vyžaduje zásah do
vnitřních částí spotřebiče, musí provést odborný servis! Nedodržením
pokynů výrobce zaniká právo na záruční opravu.
Případné další informace o spotřebiči a servisní síti získáte na infolince +420
545 120 545 nebo na internetové adrese www.eta.cz.
VI. EKOLOGIE
Pokud to rozměry dovolují, jsou na všech kusech vytištěny znaky materiálů
použitých na výrobu balení, komponentů a příslušenství, jakož i jejich recyklace.
CZ
11
/ 49
Uvedené symboly na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamenají, že
použité elektrické nebo elektronické výrobky nesmí být likvidovány společně
s komunálním odpadem. Za účelem jejich správné likvidace je odevzdejte
na k tomu určených sběrných místech, kde budou přijaty zdarma. Správnou
likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje
a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí
a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další
podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa.
Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními
předpisy uděleny pokuty. Vybitou baterii z váhy vyjměte a vhodným způsobem
prostřednictvím k tomu určených speciálních sběrných sítí bezpečně zlikvidujte.
Baterii nikdy nelikvidujte spálením!
VII. TECHNICKÁ DATA
Váživost max. (kg) 3
Rozlišení (g) po 0,1 g (2-999 g) a 1 g (1000--3000 g)
Hmotnost (kg) cca 0,3
Spotřebič třídy ochrany III.
Rozměry cca (DxHxV), (mm) 164 x 155 x 29
Změna technické specifikace a obsahu případného příslušenství dle
modelu výrobku vyhrazena výrobcem.
HOUSEHOLD USE ONLY – Pouze pro použití v domácnosti. DO NOT
IMMERSE IN WATER OR OTHER LIQUIDS – Neponořovat do vody nebo
jiných tekutin.
TO AVOID DANGER OF SUFFOCATION, KEEP THIS
PLASTIC BAG AWAY FROM BABIES AND
CHILDREN. DO NOT USE THIS BAG IN CRIBS,
BEDS, CARRIAGES OR PLAYPENS. THIS BAG IS
NOT A TOY. – Nebezpečí udušení. Nepoužívejte tento
sáček v kolébkách, postýlkách, kočárcích nebo dětských ohrádkách. PE sáček
odkládejte mimo dosah dětí. Sáček není na hraní.
UPOZORNĚNÍ
SK
12
/ 49
Digitálna baristická váha
eta
8777
NÁVOD NA OBSLUHU
Vážený zákazník, ďakujeme Vám za zakúpenie nášho produktu. Pred
uvedením tohto prístroja do prevádzky, si veľmi pozorne prečítajte návod na
obsluhu a tento návod spolu so záručným listom, dokladom o predaji a podľa
možností aj s obalom a vnútorným vybavením obalu dobre uschovajte.
I. BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA
Inštrukcie v návode považujte za súčásť spotrebiča a postúpte ich
akémukoľvek ďalšiemu užívateľovi spotrebiča.
Výrobok je určený len pre použitie v domácnostiach a pre podobné účely
(v obchodoch, kanceláriách a podobných pracoviskách, v hoteloch, moteloch
a iných obytných prostrediach, v podnikoch zaisťujúcich nocľah s raňajkami)!
Nie je určený pre komerčné použitie!
Deti a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými
alebo mentálnymi schopnosťami môžu váhu
obsluhovať, ak sú pod dozorom.
Váhu nikdy neponárajte do vody ani ju neumývajte tečúcou vodou!
Ak je spotrebič v činnosti, zabráňte v kontakte s ním domácim zvieratám,
rastlinám a hmyzu.
Ak bola váha skladovaná pri nižších teplotách, najskôr ju nechajte aklimatizovať.
Váhu používajte iba vo vodorovnej polohe na mieste, kde nehrozí jej
prevrátenie, v dostatočnej vzdialenosti od tepelných zdrojov (napr. sporáka,
kachlí, krbu, tepelných žiaričov) a zariadení so silným elektromagnetickým
poľom (napr. mikrovlnná rúra, rádio, mobilný telefón).
Nevystavujte váhu priamemu slnku, nízkym alebo vysokým teplotám, ani
nadmernej vlhkosti.
Nestabilná alebo mäkká podložka pod váhou môže negatívne ovplyvniť
presnosť váženia.
Váhu chráňte pred prachom, vlhkom, chemikáliami a veľkými zmenami teplôt.
Arsta Coee
SK
13
/ 49
S váhou manipulujte opatrne, aby sa nepoškodila (nehádžte ju ani ju
nepreťažujte).
Váhu nerozoberajte a nevyberajte z nej žiadne súčiastky.
Pri skladovaní na povrch váhy nič neukladajte. Váha by sa mohla poškodiť.
Ak váhu nebudete dlhšie používať, vyberte z nej batériu.
Ak batéria tečie, okamžite ju vyberte, v opačnom prípade môže váhu poškodiť.
Vybitú batériu zlikvidujte vhodným spôsobom (pozri text VI. LEGISLATÍVA
A EKOLÓGIA).
Spotrebič nikdy nepoužívajte na žiadny iný účel, než na ktorý je určený
a opísaný v tomto návode!
Udržujte batériu a váhu mimo dosahu detí a nesvojprávnych osôb. Osoba,
ktorá prehltne batériu, musí okamžite vyhľadať lekársku pomoc.
Prípadné texty v cudzom jazyku a obrázky uvedené na obaloch, alebo
výrobku, sú preložené a vysvetlené na konci tejto jazykovej mutácie.
Obrázky v tomto návode sú len ilustračné.
Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené nesprávnym používaním
spotrebiča (napríklad znehodnotenie potravín, poškodenie spotrebiča)
a nie je povinný poskytnúť záruku na spotrebič v prípade nedodržania zhora
uvedených bezpečnostných upozornení.
II. OPIS SPOTREBIČA (obr. 1)
A jednotka váhy
A1 — displej
A2 tlačidlo START – zapnutie / vypnutie časovača (max. 19:59 min.)
A3 tlačidlo MODE zmena režimu váženia (Ručný / Auto / Važenie)
A4 tlačidlo / TAREzapnutie / vypnutie váhy a voľba funkcie
nulovania dovažovanie
A5 tlačidlo UNIT – zmena režimu jednotiek (g / oz)
A6 — vážiaca plocha
A7 kryt batérie
III. PRÍPRAVA NA POUŽITIE
Odstráňte všetok obalový materiál a vyberte váhu. Pred prvým uvedením do
prevádzky umyte časti spotrebiča, ktoré môžu prísť do styku s potravinami.
SK
14
/ 49
Napájania a výmena batérie (obr. 1)
Typ batérie: 2 x 1,5 V AAA (je súčasťou balenia). Otvorte kryt A7 priestoru
batérie. Vyberte staré batérie a vložte nové batérie. Dajte pozor na dodržanie
polarity. Opačným spôsobom nasaďte kryt batérií, pokým nezapadne, ozve sa
počuteľné klapnutie.
IV. POKYNY NA OBSLUHU
Odporúčané príslušenstvo: nie je súčasťou balenia (možno ho kúpiť).
Dripper (prekvapkáč), ide o keramický, kovový alebo plastový lievik so
špeciálnymi drážkami.
— Papierové filtre (veľkosť zodpovedajúca použitému dripperu).
Zapnutie a vypnutie váhy
Pomocou tlačidla A4 TARE zapnite váhu, na displeji sa zobrazí nápis Hi Coffe.
Opätovným dlhším stlačením (asi 2 sek.) tlačidla A4 sa váha vypne. Ak sa
žiadna operácia neuskutoční do asi 60 sekúnd, váha sa automaticky vypne.
Zmena jednotiek hmotnosti
Môžete meniť jednotky hmotnosti medzi klasickým metrickým systémom
(g – gramy) a angloamerickou mernou sústavou (oz – unce). Prepnutie mernej
sústavy zaistíte stlačením tlačidla A5 UNIT.
Zmena režimu váženia
Váha disponuje 3 základnými režimami váženia. Opakovaným stlačením tlačidla
A3 MODE si môžete zvoliť režim v ktorom chcete pracovať Hand = Ručný /
Auto = Automaticky /
Symbol
6
3
Proplachnutí
Prepláchnutie
Rinsing
Kiöblítése
Przepłukanie
Spülen
7
4
= režim Váženia.
Režim ručného váženia s časovaním (obr. 2)
1) Váhu umiestnite na vhodný rovný povrch a zapnite ju pomocou tlačidla A4 TARE.
2) Pomocou tlačidla A3 MODE vyberte režim Hand = Ručný.
3) Šálku alebo nádobu s Dripperom položte do stredu vážiacej plochy A6.
4) Tlačte tlačidlo A4 TARE na resetovanie údajov displeja na „0.0“.
5) Nasypte do filtra požadované množstvo mletej kávy.
6) Tlačte tlačidlo A4 TARE na resetovanie údajov displeja na „0.0“.
7) Opustite časovanie tlačidla A2 START a potom pridajte požadované
množstvo horúcej vody.
SK
15
/ 49
8) Počas prípravy môžete krátkym stlačením tlačidla A2 START prerušiť čas
merania alebo dlhším stlačením čas vynulovať.
9) Váhu možno vypnúť dlhším stlačením (asi 2 sek.) tlačidla A4 TARE alebo
počkať asi 60 sekúnd na automatické vypnutie.
Režim automatického váženia s časovaním (obr. 3)
1) Váhu umiestnite na vhodný rovný povrch a zapnite ju pomocou tlačidla A4 TARE.
2) Pomocou tlačidla A3 MODE zvoľte režim Auto = Automaticky.
3) Šálku alebo nádobu s Dripperom položte uprostred vážiacej plochy A6,
displej automaticky zobrazí „0.0“.
4) Nasypte do filtra požadované množstvo mletej kávy, displej automaticky
zobrazí „0.0“.
5) Pridávajte požadované množstvo horúcej vody, displej bude automaticky
zobrazovať čas a hmotnosť.
6) Odberte šálku s pripravenou kávou z váhy, displej automaticky zobrazí „0.0“.
7) Váhu možno vypnúť dlhším stlačením (asi 2 sek.) tlačidla A4 TARE alebo
počkať asi 60 sekúnd na automatické vypnutie.
Návod na prípravu kávy pomocou drippera (1 šálka = 10 g kávy / 150 ml vody)
1) Na vhodnú nádobu umiestnite dripper a doň vložte papierový filter s ohnutým
okrajom po dĺžke spoja.
2) Filter dôkladne prepláchnite horúcou vodou (približne 95
o
C). Zbavíte sa tým
„papierovej“ vône kávy a filter aj dripper zahrejete na optimálnu teplotu. Vodu
následne z nádoby vylejte.
3) Do filtra nasypte kávu a uprostred vytvorte malú priehlbinu. Kávu
odporúčame čerstvo praženú a pomletú. Ideálna hrubosť mletia väčšia ako
na espresso, ale menšia ako na French Press.
4) Malé množstvo horúcej vody (asi 40 g) pomaly nalejte do stredu kávy
a nechajte kávu tzv. kvitnúť po dobu asi 40 sekúnd.
5) Postupne zalejte zvyšnú vodu (110 g) do drippera. Vodu pomaly lejte na
kávu od stredu ku krajom krúživým pohybom. Tento postup by mal trvať
okolo 2,5 minúty.
Režim váženie
Symbol
6
3
Proplachnutí
Prepláchnutie
Rinsing
Kiöblítése
Przepłukanie
Spülen
7
4
(obr. 4)
1) Váhu umiestnite na vhodný rovný povrch a zapnite ju pomocou tlačidla A4 TARE.
SK
16
/ 49
2) Pomocou tlačidla MODE A3 nastavte požadovaný režim
Symbol
6
3
Proplachnutí
Prepláchnutie
Rinsing
Kiöblítése
Przepłukanie
Spülen
7
4
= Váženia.
3) Páku alebo nádobu (ak nejakú používate) položte na váhu pred zapnutím.
Predmety, ktoré chcete zvážiť, neklaďte na váhu pred jej zapnutím!
4) Váha je pripravená na váženie, ak displej zobrazuje „0.0“.
5) Potravinu (vec) položte doprostred vážiacej plochy A6. Ak vážite tekutinu
alebo sypkú potravinu (napr. múku), umiestnite ju do vopred pripravenej
misky alebo nádoby (na vážiacej ploche A6). Potom počkajte, než dôjde
k ustáleniu hodnoty na displeji.
6) Pred pridaním ďalšej položky stlačte tlačítko TARE A4 pre resetovanie údaju
displeja na „0.0“. Pridajte na váhu ďalšiu položku a na displeji sa vám zobrazí
váha pridanej položky. Postup môžete opakovať.
7) Váhu možno vypnúť dlhším stlačením (asi 2 sek.) tlačidla TARE A4 alebo
vyčkať asi 60 sekúnd na automatické vypnutie.
Poznámka
Keď je celková hmotnosť ≤ 100 g, na displeji sa zobrazuje „0.0“ g. Keď je
celková hmotnosť > 100 g, na displeji sa zobrazuje „0.0“ g a nápis „Tare“.
Akonáhle sa odoberú všetky vážené predmety z vážiace dosky, na displeji
sa objaví záporná hodnota „“.
i
Nadváha
Váha dokáže merať váhu v maximálnej hodnote 3 kg. Ak je vážená položka
ťažšia ako 3 kg, displej zobrazí údaj EEEE. To znamená, že položka presahuje
kapacitu váhy.
POZOR
Odstráňte položku s nadváhou z váhy, ináč hrozí jej poškodenie.
!
Chybové hlásenia zobrazené na displeji váhy
Batéria je vybitá, vymeňte batérie.
Symbol
6
3
Proplachnutí
Prepláchnutie
Rinsing
Kiöblítése
Przepłukanie
Spülen
7
4
Nadváha, váha presahuje 3 kg.
SK
17
/ 49
Symbol
6
3
Proplachnutí
Prepláchnutie
Rinsing
Kiöblítése
Przepłukanie
Spülen
7
4
Indikátor nestability. Umiestnite váhu na tvrdý a rovný povrch,
nechajte ju v kľude skalibrovať. Váha potom bude pracovať
správne.
Ak sa prejavujú symptómy akými napríklad zobrazenia chybných alebo nestálych
údajov, pokúste sa oddialiť váhu preč od zdroja rušenia (napr. mikrovlnnej rúry)
alebo vypnite zdroj rušenia pokiaľ váhu používate.
V. ÚDRŽBA
Nepoužívajte drsné a agresívne čistiace prostriedky (napr. ostré predmety,
riedidlá, alebo iné rozpúšťadlá). Povrch váhy vyčistite mäkkou vlhkou
handričkou. Dbajte na to, aby sa do vnútorných častí nedostala voda.
NEPONÁRAJTE ju do vody a nepoužívajte pre čistenie chemické/hrubé čistiace
prostriedky. Všetky časti by mali byť vyčistené hneď po kontakte s tukmi,
korením, octom a silne aromatickými/farbiacimi potravinami. Dbajte na to, aby
sa nedostali do kontaktu s kyselinami, napríklad citrónovou šťavou. Výlisky
z plastu nikdy nesušte nad zdrojom tepla (napr. kachle, el./plynový sporák).
Niektoré potraviny môžu určitým spôsobom príslušenstvo zafarbiť. To však
nemá na funkciu spotrebiča žiadny vplyv a nie je dôvodom na reklamáciu
spotrebiča. Toto zafarbenie obvykle za určitý čas samo zmizne.
Údržbu rozsiahlejšieho charakteru alebo údržbu, ktorá vyžaduje zásah
do vnútorných častí spotrebiča, musí vykonať iba špecializovaný servis!
Nedodržaním pokynov výrobcu zaniká právo na záručnú opravu!
Prípadné ďalšie informácie o spotrebiči a servisnej sieti získate na infolinke
+420 545 120 545 alebo na internetovej adrese www.eta.sk.
VI. EKOLÓGIA
Ak to rozmery umožňujú, na všetkých dieloch sú vytlačené znaky materiálov,
ktoré sú použité na obalový materiál, komponenty a príslušenstvo, ako aj na ich
recyklovanie. Uvedené symboly na výrobku alebo v sprievodnej dokumentácii
znamenajú, že použité elektrické alebo elektronické výrobky nesmú byť
likvidované spoločne s komunálnym odpadom.
SK
18
/ 49
Za účelom správnej likvidácie výrobkov ich odovzdajte na k tomu určených
zberných miestach, kde budú prijaté zdarma. Správnou likvidáciou tohoto
produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii
potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie,
čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti
si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri
nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými
predpismi udelené pokuty. Vybité batérie vyberte z váhy a zlikvidujte ich
prostredníctvom špecializovanej zbernej siete. Batérie nikdy nelikvidujte
spálením!
VII. TECHNICKÉ ÚDAJE
Váživosť max. (kg) 3
Rozlíšenie (g) po 0,1 g (2-999 g) a 1 g (1000--3000 g)
Hmotnosť (kg) asi 0,3
Spotrebič ochrannej triedy III.
Rozmery (DxHxV), (mm) 164 x 155 x 29
Zmena technickej špecifikácie a obsahu prípadného príslušenstvo podľa
modelu výrobku je vyhradená výrobcom.
HOUSEHOLD USE ONLY — Len na použitie v domácnosti. DO NOT IMMERSE
IN WATER OR OTHER LIQUIDS — Neponárať do vody alebo iných tekutín.
TO AVOID DANGER OF SUFFOCATION, KEEP THIS
PLASTIC BAG AWAY FROM BABIES AND
CHILDREN. DO NOT USE THIS BAG IN CRIBS,
BEDS, CARRIAGES OR PLAYPENS. THIS BAG IS
NOT A TOY. — Nebezpečenstvo udusenia.
Nepoužívajte toto vrecúško v kolískach, postieľkach, kočíkoch alebo detských
ohrádkach. PE vrecko odkladajte mimo dosahu detí. Vrecko nie je na hranie.
UPOZORNENIE
GB
19
/ 49
Digital coffee scale
eta
8777
USER MANUAL
Dear customer, thank you for purchasing our product. Please read the operating
instructions carefully before putting the appliance into operation and keep these
instructions including the warranty, the receipt and, if possible, the box with the
internal packing.
I. SAFETY PRECAUTIONS
Consider the instructions for use as a part of the appliance and pass them on
to any other user of the appliance.
The product is intended for home use and similar (in shops, oces and similar
workplaces, in hotels, motels and other residential environments, in facilities
providing accommodation with breakfast). It is not intended for commercial use!
The appliance can use by people (including
children) whose physical, sensual or mental inability
or lack of experience and knowledge prevents safe
use of the appliance if they are supervised.
Do not immerse the appliance into water and wash under running water!
When the appliance is in operation, prevent pets, plants or insects to get in
contact with it.
If the scale was stored in lower temperatures, let it adjust to the room
temperature.
Use the scale horizontally only on places without danger of turning over, keep
the appliance sufficiently far from heat power sources (e.g. oven, stove,
fireplace, heat radiators) and strong electro-magnetic field (e.g. microwave
oven, radio, mobile phone).
Do not expose the appliance to direct sunlight, low or high temperatures and
high moisture.
Unstable or soft pad under the appliance may influence accuracy of the
appliance negatively.
Arsta Coee
GB
20
/ 49
Protect the scale against dust, moisture, chemicals and abrupt temperature
changes.
Handle the scale with care not to damage it (do not overload and throw it).
Do not disassemble the scale and do not take any parts out.
Do not put any objects on the surface of the scale during storing, they could
be damaged.
If you do not intend to use the scale for a long time, remove battery from them.
If the battery is leaking, remove it immediately; it can damage the scale.
Dispose of a discharged battery in a suitable way (see par.
VI. ENVIRONMENTAL PROTECTION).
Never use the appliance for any other purpose than for that described in these
instructions for use!
Keep battery and scale out of reach of children and incapacitated people.
A person, who would swallow the battery, must seek medical help immediately.
All text in other languages and pictures shown on the packaging, or the product
itself, are translated and explained at the end of this language mutation
.
The pictures in instruction manual are only illustrative.
The manufacturer is neither liable for damage caused by improper use of the
appliance (e.g. degradation of foods, damage to the appliance etc.) nor for
damage caused by failure to observe the safety precautions by operation of
the warranty.
II. DESCRIPTION OF THE APPLIANCE (Fig. 1)
A Unit of scale
A1 – display
A2 – START button – switching the timer on/off (max. 19:59 min.)
A3 – MODE button – change the mode (Hand / Auto / of Weighing)
A4 – / TARE button – switching the scale on/off and selecting the weight
reset and TARE function
A5 – UNIT button – change the units mode (g / oz)
A6 – plate
A7 – battery cover
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56

eta Artista 8777 90000 stříbrná Návod na používanie

Typ
Návod na používanie
Táto príručka je tiež vhodná pre