Q-CONNECT KF01603 Používateľská príručka

Značka
Q-CONNECT
Kategória
kalkulačky
Model
KF01603
Typ
Používateľská príručka
33
návOd na OBsluhu
W
FunKCIE
. Funkcia automatického vypnutia: v prípade, že
nebudete s kalkulačkou pracovať po 5-12
minútach sa automaticky vypne.
. štyri funkcie pamäti: sčítanie, odčítanie, stav
pamäti, vynulovanie pamäti.
Pamäťové funkcie
[M+] Stlačením tohto tlačidla pričítame číslo do
pamäti. Zobrazí sa symbol MEMORY.
[M-] Stlačením tohto tlačidla odčítame číslo z
pamäti. Zobrazí sa symbol MEMORY.
[MRC] Jedným stlačením tohto tlačidla sa zobrazí
stav pamäti, dvojitým stlačením sa pamäť
vynuluje.
Príklady výPočtov
Príklad Postup Zobrazenie
6 + 7 = 13 [6][+][7][=] 13.
10 – 4 = 6 [1][0][-][4][=] 6.
7 x 5 = 35 [7][x][5][=] 35.
14 ÷ 7 = 2 [1][4][÷][7][=] 2.
√64 [6][4][√] 8.
Výpočet 6% z 200 [2][0][0][x][6][%] 12.
34
Pričítať 6% k 20 [2][0][+][6][%] 21.20
Výpočet 20% zľavy z 150 [1][5][0][x][2][0][%] 30.
80 x 9 = 720 + [8][0][x][9][M+] 720.
50 x 6 = 300 – [5][0][x][6][M-] 300.
20 x 3 = 60 + [2][0][x][3][M+] 60.
[MRC] 480.
výmena batérií
. Vytočte skrutky držiace zadný kryt kalkulačky a
vyberte staré batérie.
. Vložte nové čisté a suché batérie, pozor na
správnu polaritu batérie (+).
. Zadný kryt upevnite skrutkou.
. Stlačte tlačidlo pre zapnutie (ON).
. Upozornenie: vybité batérie môžu kalkulačku
poškodiť.
StaroStlivoSť a údržba
. Udržujte kalkulačku v suchu, pokiaľ sa namočí
ihneď ju vysušte.
. Na čistenie nepoužívajte čistidlá, rozpúšťadlá
ani drsné materiály, čistite len suchou, jemnou
handričkou.
. Nevystavujte kalkulačku nárazom.
. Kalkulačku nijako neohýbajte.
/