Garmin echoMAP™ CHIRP 74cv Návod na používanie

Kategória
Meranie, testovanie
Typ
Návod na používanie
echoMAP
CHIRP řada 40/50/70/90
Návod k obsluze
© 2016 Garmin Ltd. nebo její dceřiné společnosti
Všechna práva vyhrazena. Na základě autorských zákonů není povoleno tento návod kopírovat (jako celek ani žádnou jeho část) bez písemného souhlasu společnosti Garmin. Společnost
Garmin si vyhrazuje právo změnit nebo vylepšit svoje produkty a provést změny v obsahu tohoto návodu bez závazku vyrozumět o takových změnách nebo vylepšeních jakoukoli osobu nebo
organizaci. Aktuální aktualizace a doplňkové informace o použití tohoto produktu naleznete na webu na adrese www.garmin.com.
Garmin
®
, logo
Garmin
®
, BlueChart
®
,
g2 Vision
®
a Ultrascroll
®
jsou ochranné známky společnosti Garmin Ltd. nebo jejích dceřiných společností registrované v USA a dalších zemích. echoMAP
,
HomePort
,
Panoptix
,
Garmin ClearVü
a
Garmin Quickdraw
jsou ochranné známky společnosti Garmin Ltd. nebo jejích dceřiných společností. Tyto ochranné známky nelze používat bez
výslovného souhlasu společnosti Garmin.
microSD
®
a logo microSDHC jsou ochranné známky společnosti SD-3C, LLC. NMEA
®
a NMEA 2000
®
jsou registrované ochranné známky společnosti National Marine Electronics Association.
Windows
®
je registrovaná ochranná zámka společnosti Microsoft Corporation ve Spojených státech a dalších zemích. Ostatní ochranné známky a obchodní názvy náleží příslušným vlastníkům.
Obsah
Úvod................................................................................ 1
Front View...................................................................................1
Tlačítka zařízení.....................................................................1
Stažení návodů........................................................................... 1
Symboly použité v návodu.......................................................... 1
Vložení paměťových karet.......................................................... 1
Aktualizace softwaru................................................................... 1
Načtení nového softwaru na paměťovou kartu...................... 1
Aktualizace softwaru zařízení................................................ 2
Satelitní signály systému GPS....................................................2
Výběr zdroje GPS.................................................................. 2
Přizpůsobení kresliče map............................................ 2
Přizpůsobení domovské obrazovky............................................ 2
Kombinace.................................................................................. 2
Výběr kombinace................................................................... 2
Přizpůsobení obrazovky Kombinace..................................... 2
Přidání vlastní obrazovky Kombinace.................................... 2
Odstranění obrazovky Kombinace......................................... 2
Nastavení typu plavidla...............................................................2
Úprava podsvícení...................................................................... 2
Úprava režimu barev.................................................................. 3
Mapy a 3D zobrazení map.............................................. 3
Navigační mapa a pobřežní rybářská mapa............................... 3
Přibližování a oddalování na mapě........................................ 3
Posun mapy pomocí kláves................................................... 3
Výběr položky na mapě prostřednictvím tlačítek zařízení..... 3
Měření vzdálenosti na mapě.................................................. 3
Symboly na mapě.................................................................. 3
Navigování k bodu na mapě.................................................. 3
Zobrazení informací o poloze a objektu na mapě.................. 4
Zobrazení detailů o navigačních pomůckách........................ 4
Linie směru pohybu a značky úhlu........................................ 4
Prémiové mapy........................................................................... 4
Zobrazení informací o přílivové stanici.................................. 5
Zobrazení satelitních snímků na navigační mapě................. 5
Zobrazení leteckých fotografií pamětihodností...................... 5
Automatický identifikační systém................................................ 5
Symboly zaměření AIS.......................................................... 5
Směr pohybu a projektovaný kurz aktivovaných cílů AIS...... 6
Zobrazení plavidel AIS na mapě nebo ve 3D zobrazení
mapy...................................................................................... 6
Aktivace cíle pro plavidlo AIS.................................................6
Zobrazení seznamu hrozeb AIS............................................ 6
Nastavení alarmu nebezpečí srážky pro bezpečnou zónu.... 6
Nouzové signály AIS.............................................................. 6
Vypnutí příjmu AIS................................................................. 7
Nastavení normálního a 3D zobrazení mapy............................. 7
Nastavení navigačních a rybářských map............................. 7
Trasové body a nastavení prošlých tras na mapách
a zobrazení map.................................................................... 8
Zobrazení navigačního výřezu............................................... 8
Nastavení jiných plavidel na mapách a zobrazeních
mapy...................................................................................... 8
Nastavení Fish Eye 3D.......................................................... 8
Nastavení čísel překrytí......................................................... 8
Mapování Garmin Quickdraw Contours....................... 9
Mapování vodní plochy pomocí funkce Garmin Quickdraw
Contours..................................................................................... 9
Přidání štítku na mapu Garmin Quickdraw Contours................. 9
Komunita Garmin Quickdraw...................................................... 9
Používání komunity Garmin Quickdraw................................. 9
Sdílení vašich map Garmin Quickdraw Contours
prostřednictvím komunity Garmin Quickdraw........................ 9
Stahování map komunity Garmin Quickdraw.........................9
Nastavení vrstevnic Garmin Quickdraw Contours.................... 10
Navigace pomocí kresliče map................................... 10
Základní otázky navigace......................................................... 10
Cíle........................................................................................... 11
Vyhledání cíle podle jména.................................................. 11
Výběr cíle s použitím navigační mapy................................. 11
Vyhledání cíle pomocí uživatelských dat............................. 11
Hledání cíle Námořní služby................................................ 11
Kurzy.........................................................................................11
Nastavení a sledování přímého kurzu pomocí funkce Přejít
na......................................................................................... 11
Ukončení navigace................................................................... 11
Trasové body............................................................................ 11
Označení aktuální polohy jako trasový bod......................... 11
Vytvoření trasového bodu v jiné poloze............................... 12
Označení polohy volání MOB nebo SOS............................ 12
Zobrazení seznamu všech trasových bodů......................... 12
Úprava uloženého trasového bodu...................................... 12
Vyhledání uloženého trasového bodu a navigace k němu.. 12
Odstranění trasového bodu nebo MOB............................... 12
Odstranění všech trasových bodů....................................... 12
Trasy......................................................................................... 12
Vytvoření a navigace trasy z aktuální pozice....................... 12
Vytvoření a uložení trasy..................................................... 12
Zobrazení seznamu tras...................................................... 12
Úprava uložené trasy........................................................... 12
Vyhledání a navigování podle uložené trasy....................... 13
Vyhledání a navigace souběžně s uloženou trasou............ 13
Odstranění uložené trasy..................................................... 13
Odstranění všech uložených tras.........................................13
Prošlé trasy............................................................................... 13
Zobrazení prošlých tras....................................................... 13
Nastavení barvy aktivní prošlé trasy.................................... 13
Uložení aktivní prošlé trasy.................................................. 13
Zobrazení seznamu uložených prošlých tras...................... 13
Úprava uložené prošlé trasy................................................ 13
Uložení prošlé trasy jako trasy............................................. 13
Procházení seznamu prošlých tras a navigace po
zaznamenané prošlé trase...................................................13
Odstranění uložené prošlé trasy:......................................... 14
Odstranění všech uložených prošlých tras.......................... 14
Sledování aktivní prošlé trasy.............................................. 14
Vymazání aktivní prošlé trasy.............................................. 14
Správa paměti záznamu prošlé trasy během pořizování
záznamu.............................................................................. 14
Konfigurace intervalu nahrávání záznamu prošlé trasy....... 14
Odstranění všech uložených trasových bodů, tras a prošlých
tras............................................................................................ 14
Automatická navigace...............................................................14
Nastavení a sledování cesty Automatická navigace
Cesta....................................................................................14
Vytvoření cesty automatické navigace................................ 14
Filtrování seznamu tras a cest automatické navigace......... 14
Kontrola cesty automatické navigace.................................. 14
Úprava cesty automatické navigace.................................... 14
Zrušení probíhajícího výpočtu Automatická navigace......... 14
Nastavení načasovaného příjezdu...................................... 15
Nastavení vzdálenosti od pobřeží........................................ 15
Konfigurace trasy automatické navigace............................. 15
Hranice..................................................................................... 15
Vytvoření hranice................................................................. 15
Převedení trasy na hranici................................................... 16
Převedení prošlé trasy na hranici........................................ 16
Upravení hranice..................................................................16
Nastavení alarmu hranice.................................................... 16
Obsah i
Odstranění hranice.............................................................. 16
Sonar............................................................................. 16
Zastavení přenosu sonarových signálů.................................... 16
Změna zobrazení sonaru.......................................................... 16
Zobrazení sonaru Tradiční........................................................16
Zobrazení sonaru s rozdělením frekvence.......................... 16
Zobrazení sonaru s rozdělením a přiblížením..................... 16
Zobrazení sonaru Garmin ClearVü........................................... 16
Zobrazení sonaru SideVü......................................................... 17
Skenovací technologie SideVü............................................ 17
Zobrazení sonaru Panoptix...................................................... 17
Zobrazení spodního sonaru LiveVü..................................... 17
Zobrazení čelního sonaru LiveVü........................................ 17
RealVü Zobrazení čelního sonaru 3D.................................. 18
Zobrazení RealVü 3D Down................................................ 18
RealVü Zobrazení historického sonaru 3D.......................... 18
Zobrazení sonaru FrontVü................................................... 18
Výběr typu sonarové sondy...................................................... 18
Kalibrace kompasu.............................................................. 18
Vytvoření trasového bodu na obrazovce sonaru...................... 18
Pozastavení zobrazení sonaru................................................. 18
Prohlížení historie sonaru......................................................... 19
Sdílení sonaru...........................................................................19
Výběr zdroje sonaru............................................................. 19
Změna názvu zdroje sonaru................................................ 19
Nastavení úrovně podrobností................................................. 19
Úprava intenzity barev.............................................................. 19
Záznamy ze sonaru.................................................................. 19
Záznam displeje sonaru....................................................... 19
Ukončení záznamu sonaru.................................................. 19
Odstranění záznamu ze sonaru........................................... 19
Přehrávání záznamů ze sonaru........................................... 19
Nastavení tradičního sonaru a sonarů SideVü a Garmin
ClearVü..................................................................................... 20
Nastavení úrovně přiblížení na obrazovce sonaru.............. 20
Nastavení rychlosti procházení............................................ 20
Úprava rozsahu měřítka hloubky nebo šířky....................... 20
Nastavení vzhledu sonaru................................................... 20
Alarmy sonaru...................................................................... 20
Rozšířená nastavení sonaru................................................ 21
Nastavení instalace sonarové sondy................................... 21
Frekvence sonaru................................................................ 21
Zapnutí rozsahu A................................................................21
Nastavení sonaru Panoptix...................................................... 22
Nastavení úhlu zobrazení a úrovně zoomu RealVü............ 22
Nastavení rychlosti vysílání RealVü.....................................22
Menu sonaru LiveVü Forward a FrontVü............................. 22
Nastavení vzhledu pro zařízení LiveVü a FrontVü.............. 22
Nastavení vzhledu pro zařízení RealVü.............................. 23
Nastavení instalace sonarové sondy Panoptix.................... 23
Autopilot........................................................................ 23
Obrazovka autopilota................................................................ 23
Úprava přírůstku stupňovitého řízení................................... 24
Nastavení úsporného režimu............................................... 24
Zapnutí autopilota..................................................................... 24
Vzory pro řízení........................................................................ 24
Dodržování vzoru otočení do protisměru............................. 24
Nastavení a dodržování vzoru kruhů................................... 24
Nastavení a dodržování klikatého vzoru.............................. 24
Dodržování vzoru otočení Williamson..................................24
Funkce pro plavbu....................................................... 24
Nastavení typu plavidla.............................................................24
Závod plachetnic.......................................................................24
Navigace na počáteční linii.................................................. 24
Použití časovače závodu..................................................... 25
Nastavení vzdálenosti mezi přídí a anténou GPS............... 25
Nastavení přímé linie................................................................ 25
Nastavení vyrovnání lodního kýlu............................................. 25
Používání autopilota na plachetnici.......................................... 25
Podržení větru......................................................................25
Křižování a přehození plachty............................................. 26
Měřidla a grafy.............................................................. 26
Zobrazení obrazovky Kompas.................................................. 26
Zobrazení měřidel trasy............................................................ 26
Vynulování měřidel cesty..................................................... 26
Zobrazení měřidel motoru a paliva........................................... 26
Výběr počtu motorů zobrazených na měřidlech.................. 26
Přizpůsobení motorů zobrazených na měřidlech................. 26
Povolení alarmů stavu pro měřidla motoru.......................... 26
Zapnutí některých alarmů stavu měřidla motoru................. 26
Nastavení alarmu paliva........................................................... 26
Nastavení kapacity paliva plavidla....................................... 27
Synchronizace údajů o palivu se skutečným množstvím
paliva v plavidle....................................................................27
Zobrazení měřidel větru............................................................ 27
Konfigurace měřidla větru pro plavbu.................................. 27
Konfigurace zdroje rychlosti................................................. 27
Konfigurace zdroje směru pohybu měřidla větru................. 27
Přizpůsobení měřidla větru v poloze ostře proti větru.......... 27
Informace o přílivu/odlivu, informace o proudu a
astronomické informace.............................................. 27
Informace o přílivové stanici..................................................... 27
Informace o aktuální stanici...................................................... 27
Astronomické informace........................................................... 27
Zobrazení přílivové stanice, aktuální stanice či astronomických
informací pro odlišné datum..................................................... 27
Zobrazení informací pro jinou přílivovou či aktuální stanici...... 28
Digitální selektivní volání............................................ 28
Chartplotter a NMEA funkce rádia 0183 VHF........................... 28
Zapnutí DSC............................................................................. 28
Seznam DSC............................................................................ 28
Zobrazení seznamu DSC.....................................................28
Přidání kontaktu DSC.......................................................... 28
Příchozí nouzová volání........................................................... 28
Navigování k lodi v nouzi..................................................... 28
Sledování pozic........................................................................ 28
Zobrazení zprávy o pozici.................................................... 28
Navigování ke sledované lodi.............................................. 28
Vytvoření trasového bodu na pozici sledované lodi............. 28
Úprava informací ve zprávě o pozici.................................... 28
Odstranění žádosti o zprávu o pozici................................... 28
Zobrazení tras plavidla na mapě......................................... 28
Hovory jednotlivého postupu.................................................... 29
Výběr kanálu DSC............................................................... 29
Uskutečnění hovoru jednotlivého postupu........................... 29
Uskutečnění hovoru jednotlivého postupu s cílem AIS........ 29
Přehrávač Media Player............................................... 29
Otevření přehrávače Media Player........................................... 29
Ikony.................................................................................... 29
Výběr zdroje médií.................................................................... 29
Přehrávání hudby..................................................................... 29
Procházení hudby................................................................ 29
Nastavení opakování skladby.............................................. 29
Nastavení opakování všech skladeb................................... 29
Nastavení náhodného přehrávání skladeb.......................... 29
Úprava hlasitosti....................................................................... 29
Zapnutí a vypnutí rozsahů................................................... 29
Ztlumení hlasitosti médií...................................................... 30
Rádio VHF................................................................................ 30
Vyhledávání kanálů VHF..................................................... 30
ii Obsah
Úprava potlačení šumu VHF................................................ 30
Rádio........................................................................................ 30
Nastavení regionu pro tuner................................................ 30
Změna stanice..................................................................... 30
Změna režimu ladění........................................................... 30
Přednastavení...................................................................... 30
Přehrávání DAB........................................................................ 30
Nastavení regionu pro tuner DAB........................................ 30
Vyhledávání stanic DAB...................................................... 30
Přepínání stanic DAB...........................................................30
Předvolby DAB.....................................................................30
Satelitní rádio SiriusXM............................................................ 31
Vyhledávání ID stanice SiriusXM......................................... 31
Aktivace předplatného SiriusXM.......................................... 31
Přizpůsobení průvodce kanály............................................. 31
Uložení SiriusXM kanálu do seznamu předvoleb................ 31
Odemčení rodičovské kontroly SiriusXM............................. 31
Nastavení názvu zařízení......................................................... 31
Aktualizace softwaru přehrávače Media Player........................ 31
Konfigurace zařízení.................................................... 32
Automatické zapínání kresliče map.......................................... 32
Nastavení systému................................................................... 32
Nastavení displeje................................................................32
Nastavení GPS.................................................................... 32
Zobrazení záznamu události................................................ 32
Zobrazení informací o systémovém softwaru...................... 32
Nastavení mého plavidla.......................................................... 32
Nastavení vyrovnání lodního kýlu........................................ 32
Nastavení teplotního posunu vody...................................... 33
Kalibrace zařízení pro měření rychlosti vodního proudu..... 33
Nastavení kapacity paliva plavidla....................................... 33
Synchronizace údajů o palivu se skutečným množstvím
paliva v plavidle....................................................................33
Přizpůsobení limitů měřidla motoru a měřidla paliva........... 33
Nastavení komunikace............................................................. 33
NMEA 0183..........................................................................34
NMEA 2000 Nastavení........................................................ 34
Nastavení alarmů......................................................................34
Alarmy navigace.................................................................. 34
Alarmy systému................................................................... 34
Nastavení alarmu paliva...................................................... 34
Nastavení jednotek................................................................... 34
Nastavení navigace.................................................................. 34
Nastavení jiného plavidla.......................................................... 35
Obnovení původních nastavení chartplotteru z výroby............ 35
Sdílení a správa uživatelských dat............................. 35
Kopírování trasových bodů, tras a prošlých tras z HomePort do
kresliče map..............................................................................35
Kopírování dat z paměťové karty..............................................35
Kopírování trasových bodů, tras a prošlých tras na paměťovou
kartu.......................................................................................... 35
Výběr typu souboru pro trasové body a trasy ze zařízení jiných
výrobců..................................................................................... 35
Sdílení trasových bodů a tras v různých zařízeních................. 35
Kopírování vestavěných map na paměťovou kartu.................. 35
Zálohování dat do počítače...................................................... 35
Obnovení zálohovaných dat v chartplotteru............................. 36
Ukládání systémových informací na paměťovou kartu............. 36
Dodatek......................................................................... 36
Registrace zařízení................................................................... 36
Čištění obrazovky..................................................................... 36
Snímky obrazovky.................................................................... 36
Pořizování snímků obrazovky.............................................. 36
Kopírování snímků obrazovky do počítače.......................... 36
Odstranění problémů................................................................ 36
Zařízení nevyhledá signály GPS..........................................36
My device will not turn on or keeps turning off..................... 36
Zařízení nevytváří trasové body ve správných polohách..... 37
NMEA Informace 0183............................................................. 37
Informace PGNNMEA 2000......................................................37
Rejstřík.......................................................................... 38
Obsah iii
Úvod
VAROVÁNÍ
Přečtěte si leták
Důležité bezpečnostní informace a informace
o produktu vložený v obalu s výrobkem. Obsahuje varování a
další důležité informace.
Front View
À
Power key
Á
Device keys
Â
microSD
®
memory card slot
Ã
Automatic backlight sensor
OZNÁMENÍ
You should ensure the device is firmly secured in the cradle. If
the device is not firmly secured, it can lose power or not display
sonar information. The device can also fall out of the cradle and
become damaged if it is not firmly secured.
Tlačítka zařízení
Pokud je podržíte, zapíná a vypíná zařízení.
Rychlým stisknutím a uvolněním upravte podsvícení a
režim barev.
Zmenšuje mapu nebo zobrazení.
Zvětšuje mapu nebo zobrazení.
Prochází, zvýrazňuje volby a přesunuje kurzor.
SELECT Potvrzuje zprávy a vybírá volby.
BACK Umožňuje návrat na předchozí obrazovku.
MARK Uloží aktuální polohu jako trasový bod.
HOME Umožňuje návrat na plochu.
MENU Otevírá menu možností pro stránku, pokud je to vhodné.
Zavírá menu, pokud je to vhodné.
Stažení návodů
Nejnovější návod k obsluze a překlad návodů můžete získat
z webových stránek.
1
Přejděte na web www.garmin.com/manuals/echoMAP-
CHIRPcv.
TIP:
Chcete-li na web přejít rychle, naskenujte následující
kód:
2
Stáhněte si návod.
Symboly použité v návodu
V tomto návodu je termín „vybrat“ použit pro popis těchto akcí.
Použití kláves šipek pro zvýraznění položky menu a stisknutí
možnosti SELECT
(pro zařízení s klávesami Hard).
Stisknutí kláves, například SELECT nebo MENU.
Pokud jste vyzváni, abyste vybrali více položek v řadě, zobrazí
se v textu malé šipky. Například, „výběr možnosti MENU
>
Přidat
“ označuje, že bude nutné vybrat položku MENU
nebo
pevnou klávesu a poté vybrat položku Přidat.
Obrázky v tomto návodu slouží pouze pro referenci a
neodpovídají přesně vašemu zařízení.
Vložení paměťových karet
Chartplotter podporuje externí paměťové karty. Paměťové karty
s mapami vám umožní zobrazit satelitní snímky s vysokým
rozlišením a letecké referenční snímky přístavů a dalších bodů
zájmu. Prázdné paměťové karty můžete použít k záznamu
mapování
Garmin Quickdraw
Contours, k záznamu dat sonaru
(s kompatibilní sonarovou sondou) nebo k přenášení dat,
například trasových bodů nebo tras, do jiného kompatibilního
chartplotteru nebo do počítače.
Toto zařízení podporuje paměťové karty s kapacitou až 32 GB
a formátováním FAT32.
1
Otevřete vstupní klapku nebo dvířka
À
na přední straně
chartplotteru.
2
Vložte paměťovou kartu
Á
.
3
Paměťovou kartu zatlačte, dokud nezaslechnete cvaknutí.
4
Zavřete dvířka.
Aktualizace softwaru
Po instalaci zařízení nebo přidání příslušenství k zařízení může
být nutné aktualizovat software zařízení.
Toto zařízení podporuje paměťové karty s kapacitou až 32 GB
a formátováním FAT32.
Před provedením aktualizace softwaru si můžete zkontrolovat
verzi, která je v zařízení momentálně nainstalována (Zobrazení
informací o systémovém softwaru
, strana
32). Poté přejděte na
stránku www.garmin.com/support/software/marine.html, vyberte
možnost
Zobrazit všechna zařízení v tomto balíčku a porovnejte
nainstalovanou verzi softwaru s verzí, která je zde pro váš
produkt uvedena.
Pokud máte v zařízení starší software než ten, který je uveden
na webu, podle pokynů nahrajte software na paměťovou kartu
(
Načtení nového softwaru na paměťovou kartu, strana 1) a
poté aktualizujte software v zařízení (Aktualizace softwaru
zařízení, strana 2)
.
Načtení nového softwaru na paměťovou kartu
Aktualizaci softwaru je nutné nakopírovat pomocí počítače se
softwarem
Windows
®
na paměťovou kartu.
POZNÁMKA: Pokud nemáte počítač se softwarem Windows,
můžete kontaktovat zákaznickou podporu Garmin
®
a kartu
s aktualizací softwaru si objednat.
1
Vložte paměťovou kartu do slotu v počítači.
2
Přejděte na stránku www.garmin.com/support/software
/marine.html.
Úvod 1
TIP:
Z této stránky si také můžete stáhnout aktualizovaný
návod k obsluze a nahrát jej do chartplotteru.
3
Vyberte možnost Řada echoMAP s kartou SD.
4
Vedle možnosti Řada echoMAP s kartou SD
vyberte
položku Stáhnout.
5
Přečtěte si a potvrďte podmínky.
6
Vyberte možnost Stáhnout.
7
Vyberte umístění a zvolte možnost Uložit.
8
Dvakrát klikněte na stažený soubor.
Ve zvoleném umístění dojde k vytvoření složky Garmin
s aktualizací softwaru. Zobrazí se dialogové okno, které vám
pomůže s přenosem aktualizace na paměťovou kartu.
9
Vyberte možnost
Další.
10
Vyberte jednotku přiřazenou paměťové kartě a vyberte
možnost Další
> Dokončit
.
Na paměťové kartě dojde k vytvoření složky Garmin
s aktualizací softwaru. Načtení aktualizace softwaru na
paměťovou kartu může trvat několik minut.
Aktualizace softwaru zařízení
Než budete moci aktualizovat software, je nutné si opatřit
paměťovou kartu obsahující aktualizaci softwaru nebo načíst
nejnovější software na paměťovou kartu (Načtení nového
softwaru na paměťovou kartu,
strana
1).
1
Zapněte chartplotter.
2
Jakmile se objeví domovská obrazovka, vložte paměťovou
kartu do slotu.
POZNÁMKA:
Aby se objevily instrukce o aktualizaci
softwaru, musí být přístroj před vložením karty plně načten.
3
Postupujte podle pokynů na obrazovce.
4
Vyčkejte několik minut, dokud se nedokončí proces
aktualizace softwaru.
5
Po zobrazení výzvy ponechejte paměťovou kartu na místě a
ručně chartplotter restartujte.
6
Vyjměte paměťovou kartu.
POZNÁMKA:
Je-li paměťová karta vyjmuta dříve, než se
přístroj plně restartuje, aktualizaci softwaru není dokončena.
Satelitní signály systému GPS
Když zapnete chartplotter, musí přijímač GPS shromáždit data
satelitů a stanovit aktuální polohu. Jakmile chartplotter získá
satelitní signály, v horní části domovské obrazovky se zobrazí
ikona
. Pokud chartplotter ztratí satelitní signály, ikona
zmizí a nad ikonou na mapě se zobrazí otazník.
Další informace o systému GPS naleznete na stránce
www.garmin.com/aboutGPS. Nápovědu k hledání satelitního
signálu najdete v části (Zařízení nevyhledá signály GPS,
strana 36)
.
Výběr zdroje GPS
Jestliže máte k dispozici více než jeden zdroj GPS, můžete
vybrat preferovaný zdroj pro data GPS.
1
Vyberte možnost Nastavení > Systém > GPS.
2
Vyberte zdroj pro data GPS.
Přizpůsobení kresliče map
Přizpůsobení domovské obrazovky
Na domovskou obrazovku můžete přidávat položky nebo je
uspořádat jinak.
1
Na domovské obrazovce vyberte možnost Přizpůsobit menu
Domů
.
2
Vyberte možnost:
Pokud chcete změnit uspořádání položky, vyberte
možnost Změnit uspořádání, vyberte položku určenou
k přesunutí a zvolte pro ni nové umístění.
Chcete-li přidat položku na domovskou obrazovku,
vyberte možnost
Přidat a poté vyberte novou položku
určenou k přidání.
Pokud chcete položku přidanou na domovskou obrazovku
odebrat, vyberte možnost Odebrat
a zvolte položku.
Kombinace
Obrazovka Kombinace ukazuje kombinaci několika různých
obrazovek současně. Počet možností dostupných na obrazovce
Kombinace závisí na volitelných zařízeních připojených ke
kresliči map a na tom, zda používáte prémiové mapy.
Výběr kombinace
1
Vyberte možnost Kombinace
.
2
Vyberte kombinaci.
Přizpůsobení obrazovky Kombinace
1
Vyberte možnost Kombinace
.
2
Pomocí tlačítek se šipkami zvýrazněte obrazovku
Kombinace.
3
Vyberte možnost Konfigurovat.
4
Vyberte možnost:
Chcete-li změnit název, vyberte možnost Název a zadejte
nový název.
Chcete-li změnit uspořádání informací na obrazovce,
vyberte možnost
Změnit rozložení a zvolte nové
rozložení.
Chcete-li změnit informace viditelné na obrazovce, vyberte
možnost
Změnit funkci a zvolte nové informace.
Pokud chcete přizpůsobit údaje zobrazené na obrazovce,
vyberte možnost
Čísla překrytí (
Nastavení čísel překrytí
,
strana
8).
Velikost informačních oblastí zobrazenou na obrazovce
změníte výběrem možnosti Změnit velikost kombinace.
Přidání vlastní obrazovky Kombinace
Můžete vytvořit vlastní obrazovku Kombinace, která vyhovuje
vašim potřebám.
1
Vyberte možnost Kombinace > MENU > Přidat.
2
Postupujte podle pokynů na obrazovce.
Odstranění obrazovky Kombinace
1
Vyberte možnost Kombinace.
2
Pomocí tlačítek se šipkami zvýrazněte kombinaci.
3
Vyberte možnost
Odebrat.
Nastavení typu plavidla
Můžete vybrat typ lodě pro provedení konfigurace nastavení
chartplotteru a používání funkcí přizpůsobených pro váš typ
lodě.
1
Vyberte možnost Nastavení > Moje plavidlo > Typ plavidla.
2
Vyberte možnost.
Úprava podsvícení
1
Vyberte možnost Nastavení
> Systém > Displej >
Podsvícení
.
TIP: Stisknutím ikony na libovolné obrazovce otevřete
nastavení podsvícení.
2
Úprava podsvícení.
2 Přizpůsobení kresliče map
Úprava režimu barev
1
Vyberte režim Nastavení > Systém
> Displej > Barevný
režim
.
TIP:
Výběrem možnosti
>
Displej > Barevný režim
na
libovolné obrazovce si otevřete nastavení barev.
2
Vyberte možnost.
Mapy a 3D zobrazení map
Dostupné mapy a 3D zobrazení map závisejí na mapových
datech a na použitém příslušenství.
Mapy a 3D zobrazení map otevřete výběrem možnosti Mapy.
Navigační mapa: Zobrazuje navigační data dostupná na
předem načtených mapách a data z doplňkových map, pokud
jsou k dispozici. Data zahrnují údaje o bójích, světlech,
kabelech, naměřené hloubce, přístavech a přílivových
stanicích ve výškovém zobrazení.
Perspective 3D: Poskytuje náhled z pozice nad a za lodí (podle
vašeho kurzu) a představuje vizuální navigační pomůcku.
Toto zobrazení je praktické v případech navigace obtížnými
mělčinami, útesy, mosty nebo kanály a je užitečné v případě,
že se snažíte identifikovat příjezdové a odjezdové trasy
v neznámých přístavech nebo kotvištích.
Mariner’s Eye 3D
: Zobrazuje podrobný, trojrozměrný náhled
z pozice nad a za lodí (podle vašeho kurzu) a představuje
vizuální navigační pomůcku. Toto zobrazení je praktické
v případech navigace obtížnými mělčinami, útesy, mosty
nebo kanály a v případě, že se snažíte identifikovat
příjezdové a odjezdové trasy v neznámých přístavech nebo
kotvištích.
POZNÁMKA:
V některých oblastech jsou u prémiových map
k dispozici zobrazení map Mariner's Eye 3D a Fish Eye 3D.
Fish Eye 3D
: Poskytuje podvodní zobrazení, které vizuálně
představuje mořské dno podle informací mapy. Je-li
připojena sonarová sonda, pozastavené cíle (například ryby)
jsou označeny červenými, zelenými a žlutými kroužky.
Červené kroužky označují největší cíle a zelené označují ty
nejmenší.
Rybářská mapa: Poskytuje podrobné zobrazení obrysů dna
a naměřené hloubky na mapě. Tato mapa odstraňuje z mapy
navigační data, poskytuje podrobná data o měření hloubek a
vylepšuje zobrazení obrysů dna pro rozpoznání hloubek.
Tato mapa je nejlepší pro pobřežní hlubokomořské rybaření.
Navigační mapa a pobřežní rybářská mapa
POZNÁMKA:
V některých oblastech je u prémiových map
k dispozici příbřežní rybářská mapa.
Navigační a rybářská mapa umožňuje naplánovat si cestu,
zobrazit mapové informace a sledovat trasu. Rybářská mapa je
určena pro pobřežní rybaření.
Navigační mapu otevřete zvolením možnosti
Mapy > Navigační
mapa.
Rybářskou mapu otevřete zvolením možnosti Mapy
> Rybářská
mapa
.
Přibližování a oddalování na mapě
Úroveň přiblížení nebo oddálení udává hodnota měřítka ve
spodní části mapy. Lišta pod hodnotou měřítka představuje tuto
vzdálenost na mapě.
Zvolením možnosti mapu oddálíte.
Zvolením možnosti mapu přiblížíte.
Posun mapy pomocí kláves
Mapou můžete pohybovat, abyste zobrazili jinou oblast, než ve
které se právě nacházíte.
1
Na mapě používejte tlačítka se šipkami.
2
Výběrem klávesy BACK
ukončíte posun a vrátíte obrazovku
na svou aktuální pozici.
POZNÁMKA:
Chcete-li provádět posun z kombinované
obrazovky, vyberte možnost SELECT.
Výběr položky na mapě prostřednictvím tlačítek
zařízení
1
Na mapě nebo ve 3D zobrazení mapy vyberte možnost , ,
nebo a posuňte kurzor.
2
Vyberte možnost
SELECT.
Měření vzdálenosti na mapě
1
Na mapě vyberte polohu.
2
Vyberte možnost
Měření vzdálenosti.
Na obrazovce se zobrazí ikona špendlíku označující vaši
aktuální polohu. Vzdálenost a úhel od špendlíku jsou
uvedeny v rohu.
TIP:
Chcete-li špendlík vynulovat a měřit od aktuální polohy
kurzoru, vyberte možnost SELECT.
Symboly na mapě
Tato tabulka obsahuje některé běžné symboly, které můžete
vidět na podrobných mapách.
Ikona Popis
Bóje
Informace
Námořní služby
Přílivová stanice
Aktuální stanice
K dispozici je letecký snímek
K dispozici je snímek perspektivy
K dalším běžným funkcím map patří vrstevnice hloubky,
mezipřílivové zóny, zvukové sirény (tak jak jsou vyobrazeny na
původní papírové mapě), navigační pomůcky a symboly,
překážky a oblasti kabelů.
Navigování k bodu na mapě
UPOZORNĚNÍ
Funkce Auto Guidance je založena na elektronických mapových
informacích. Tyto údaje nezaručují vyhnutí se překážkám a
mělčinám. Opatrně porovnávejte kurz se všemi zrakovými vjemy
a vyhýbejte se libovolné pevnině, mělké vodě či jiným
překážkám, které se mohou objevit v cestě.
Při použití funkce Přejít na mohou přímý kurz a upravený kurz
procházet přes pevninu nebo mělkou vodu. Řiďte se tím, co
vidíte, a kormidlujte tak, abyste se vyhnuli pevnině, mělké vodě
a jiným nebezpečným objektům.
POZNÁMKA: V některých oblastech je u prémiových map
k dispozici příbřežní rybářská mapa.
POZNÁMKA:
V některých oblastech je u prémiových map
k dispozici funkce Auto Guidance.
Mapy a 3D zobrazení map 3
1
Vyberte polohu na navigační mapě nebo na rybářské mapě.
2
V případě potřeby zvolte možnost SELECT
.
3
Vyberte možnost
Navigovat k.
4
Vyberte možnost:
Chcete-li navigovat přímo na pozici, vyberte možnost
Přejít na
.
Chcete-li vytvořit trasu k pozici včetně odboček, vyberte
možnost
Trasa do.
Chcete-li použít funkci Auto Guidance, vyberte možnost
Automatická navigace.
5
Zkontrolujte kurz označený purpurovou linií.
POZNÁMKA: Při použití funkce Auto Guidance znamená
šedý segment v libovolné části fialové čáry, že funkce Auto
Guidance nemůže propočítat část linie Auto Guidance. To je
způsobeno nastaveními pro minimální bezpečnou hloubku
vody a minimální bezpečnou výšku překážek.
6
Sledujte purpurovou linii a kormidlujte tak, abyste se vyhnuli
pevnině, mělčinám a jiným překážkám.
Zobrazení informací o poloze a objektu na mapě
Můžete zobrazit informace o poloze nebo objektu na navigační
nebo rybářské mapě.
POZNÁMKA:
V některých oblastech je u prémiových map
k dispozici příbřežní rybářská mapa.
1
Vyberte polohu nebo objekt na navigační mapě nebo na
rybářské mapě a stiskněte tlačítko
SELECT.
Na pravé straně mapy se zobrazí seznam možností.
Zobrazené možnosti se různí podle zvolené polohy nebo
objektu.
2
Vyberte možnost:
Chcete-li navigovat do zvolené pozice, vyberte možnost
Navigovat k
.
Chcete-li označit trasový bod na pozici kurzoru, vyberte
možnost
Nový trasový bod.
Chcete-li zobrazit vzdálenost a směr objektu ze své
aktuální pozice, vyberte možnost Měření vzdálenosti.
Na obrazovce se zobrazí vzdálenost a směr. Chcete-li
provést měření z jiné než ze své aktuální polohy, stiskněte
tlačítko
SELECT.
Chcete-li zobrazit příliv/odliv, proud, astronomické údaje,
poznámky mapy nebo informace o místních službách
poblíž kurzoru, vyberte možnost Informace
.
Zobrazení detailů o navigačních pomůckách
Na navigační mapě, rybářské mapě, ve zobrazení mapy
Perspective 3D nebo Mariner’s Eye 3D můžete zobrazit detaily o
různých typech navigačních pomůcek, například o majácích,
světlech a překážkách.
POZNÁMKA:
V některých oblastech je u prémiových map
k dispozici příbřežní rybářská mapa.
POZNÁMKA:
V některých oblastech jsou u prémiových map
k dispozici zobrazení map Mariner's Eye 3D a Fish Eye 3D.
1
Na mapě nebo v 3D zobrazení mapy vyberte navigační
pomůcku.
2
Vyberte název navigační pomůcky.
Linie směru pohybu a značky úhlu
Linie směru pohybu je prodloužená čára vedená na mapě od
přídě lodi ve směru pohybu. Značky úhlu indikují relativní pozici
od směru nebo kurzu nad zemí, což je užitečné pro nahazování
nebo nalezení referenčních bodů.
Nastavení směru jízdy a linií kurzu vůči zemi
Můžete si na mapě zobrazit linie směru jízdy a kurzu vůči zemi
(COG).
COG je směr vašeho pohybu. Směr jízdy je směr, kterým
směřuje příď vaší lodi, je-li připojen snímač směru jízdy.
1
Na náhledu mapy vyberte možnost MENU
> Nastavení
mapy > Vzhled mapy > Linie směru pohybu
.
2
V případě potřeby vyberte možnost Zdroj a zvolte možnost:
Pro automatické použití dostupného zdroje zvolte možnost
Automat.
.
Pro použití antény GPS směru jízdy pro COG zvolte
možnost Směr poh. zař. GPS (COG).
Pro použití dat z připojeného snímače směru pohybu
zvolte možnost Sm. pohybu.
Pro použití dat z připojeného snímače směru jízdy i
z antény GPS zvolte možnost
COG a směr pohybu.
Toto na mapě zobrazí linie směru jízdy i linie COG.
3
Vyberte možnost Displej a zvolte možnost:
Vyberte možnost Vzdálenost
> Vzdálenost
a zadejte
délku linie zobrazené na mapě.
Vyberte možnost Čas
> Čas
a zadejte čas potřebný pro
výpočet celkové vzdálenosti, kterou vaše loď urazí za
daný čas při vaší současné rychlosti.
Zapnutí značek úhlu
Podél linie směru pohybu můžete na mapu přidat značky úhlu.
Značky úhlu se mohou hodit k nahazování při rybaření.
1
Nastavte linii směru pohybu (Nastavení směru jízdy a linií
kurzu vůči zemi, strana 4)
.
2
Vyberte možnost
Značky úhlu.
Prémiové mapy
UPOZORNĚNÍ
Funkce Auto Guidance je založena na elektronických mapových
informacích. Tyto údaje nezaručují vyhnutí se překážkám a
mělčinám. Opatrně porovnávejte kurz se všemi zrakovými vjemy
a vyhýbejte se libovolné pevnině, mělké vodě či jiným
překážkám, které se mohou objevit v cestě.
POZNÁMKA: Ne všechny modely podporují všechny mapy.
Volitelné prémiové mapy, jako je například BlueChart
®
g2
Vision
®
, vám umožní maximálně využít kreslič map. Prémiové
mapy mohou kromě podrobných námořních map obsahovat tyto
funkce, které jsou dostupné v některých oblastech.
Mariner’s Eye 3D: Poskytuje náhled z pozice nad a za lodí a
představuje trojrozměrnou navigační pomůcku.
Fish Eye 3D
: Poskytuje podvodní, trojrozměrné zobrazení, které
vizuálně představuje mořské dno podle informací na mapě.
Rybářské mapy: Zobrazuje mapu s vylepšenými obrysy dna a
bez navigačních dat. Tato mapa se dobře hodí pro pobřežní
hlubokomořské rybaření.
Satelitní snímky s vysokým rozlišením: Poskytuje satelitní
snímky s vysokým rozlišením pro realistické zobrazení
pevniny a vody na navigační mapě (Zobrazení satelitních
snímků na navigační mapě,
strana
5).
Letecké fotografie: Zobrazuje přístavy a další letecké snímky
důležité z hlediska navigace, které vám pomohou
vizualizovat okolí (Zobrazení leteckých fotografií
pamětihodností, strana 5)
.
Podrobné údaje o silnicích a POI: Zobrazuje podrobné údaje
o silnicích a bodech zájmu (POI), které obsahují velmi
podrobné pobřežní silnice a POI, jako jsou například
restaurace, ubytování a místní atrakce.
Automatická navigace: Využívá zadaná data o vašem plavidle
a mapová data ke stanovení nejlepšího kurzu do vašeho cíle.
4 Mapy a 3D zobrazení map
Zobrazení informací o přílivové stanici
Ikona na mapě označuje přílivovou stanici. Můžete zobrazit
podrobný graf přílivové stanice, který vám pomůže předvídat
úroveň přílivu v různý čas nebo v různé dny.
POZNÁMKA:
Tato funkce je k dispozici v některých oblastech u
prémiových map.
1
Vyberte přílivovou stanici na navigační mapě nebo na
rybářské mapě.
Informace o směru přílivu a úrovni přílivu se zobrazí vedle .
2
Vyberte název stanice.
Animované ukazatele přílivu/odlivu a proudu
POZNÁMKA:
Tato funkce je k dispozici v některých oblastech u
prémiových map.
Můžete zobrazit ukazatele pro animovanou přílivovou stanici a
směr proudu na navigační mapě nebo na rybářské mapě. Je
také nutné povolit animované ikony v nastavení mapy
(
Zobrazení ukazatelů přílivu/odlivu a proudu, strana 5).
Ukazatel přílivové stanice se na mapě zobrazí jako svislý
sloupcový graf se šipkou. Červená šipka směřující dolů
označuje odliv a modrá šipka směřující nahoru označuje příliv.
Pokud přesunete kurzor na ukazatel přílivové stanice, zobrazí
se nad ukazatelem stanice výška přílivu/odlivu na dané stanici.
Ukazatele směru proudu se na mapě zobrazují jako šipky. Směr
jednotlivých šipek označuje směr proudu na konkrétní pozici
mapy. Barva šipky proudu ukazuje rozsah rychlostí proudu
na dané pozici. Pokud přesunete kurzor nad ukazatel směru
proudu, nad ukazatelem směru proudu se zobrazí konkrétní
rychlost proudu na dané pozici.
Barva Rozsah rychlostí proudu
Žlutá 0 až 1 uzel
Oranžová 1 až 2 uzly
Červená 2 nebo více uzlů
Zobrazení ukazatelů přílivu/odlivu a proudu
POZNÁMKA:
Tato funkce je k dispozici v některých oblastech u
prémiových map.
Statické nebo animované indikátory stanic měření přílivu/odlivu
a aktuálních stanic můžete zobrazit na navigační nebo rybářské
mapě.
1
Na navigační nebo rybářské mapě vyberte možnost MENU >
Nastavení mapy >
Př. a od. a pr.
.
2
Vyberte možnost:
Chcete-li na mapě zobrazit indikátory aktuálních stanic
a indikátory stanic měření přílivu/odlivu, vyberte možnost
Zapnuto.
Chcete-li na mapě zobrazit animované indikátory stanic
a animované indikátory aktuálního směru, vyberte
možnost Animovaná.
Zobrazení satelitních snímků na navigační mapě
POZNÁMKA: Tato funkce je k dispozici v některých oblastech u
prémiových map.
Navigační mapu je možné překrýt satelitními snímky s vysokým
rozlišením, a to jak v oblastech zobrazujících vodu, tak
v oblastech zobrazujících pevninu.
POZNÁMKA: Pokud jsou aktivovány, jsou satelitní snímky
s vysokým rozlišením viditelné pouze při nižší úrovni přiblížení.
Jestliže snímky s vysokým rozlišením na volitelné oblasti mapy
nevidíte, můžete vybrat možnost a přiblížit náhled. Můžete
také nastavit vyšší úroveň detailů změnou detailů přiblížení
mapy.
1
Na navigační mapě vyberte možnost MENU > Nastavení
mapy
> Satelitní snímky
.
2
Vyberte možnost:
Výběrem možnosti
Pouze pevnina zobrazíte standardní
informace mapy o vodě a fotografiemi překryjete pouze
pevninu.
Výběrem možnosti
Prolnutí fotomapy zobrazíte fotografie
jak na vodě, tak na pevnině, ve stanovené úrovni
neprůhlednosti. Pomocí posuvníku upravte neprůhlednost
fotografií. Čím vyšší procento nastavíte, tím víc budou
satelitní fotografie překrývat pevninu i vodu.
Zobrazení leteckých fotografií pamětihodností
Než budete moci zobrazit letecké fotografie na navigační mapě,
je nutné zapnout nastavení Satelitní snímky
v nastavení mapy.
POZNÁMKA:
Tato funkce je k dispozici v některých oblastech u
prémiových map.
Můžete využít letecké fotografie pamětihodností a přístavů
k orientaci v okolí nebo k tomu, abyste se seznámili s přístavem
ještě dříve, než tam dorazíte.
1
Na navigační mapě vyberte ikonu fotoaparátu:
Chcete-li zobrazit letecký snímek, vyberte možnost .
Chcete-li zobrazit snímek z perspektivy, vyberte možnost
. Fotografie byla pořízena z pozice fotoaparátu, jež
ukazuje ve směru kužele.
2
Vyberte možnost Letecký snímek.
Automatický identifikační systém
Automatický identifikační systém (AIS) umožňuje identifikovat a
sledovat jiná plavidla a upozorňuje vás na dopravu v oblasti.
Pokud je chartplotter připojen k externímu zařízení AIS, může
zobrazovat některé informace AIS o jiných plavidlech, která se
nacházejí v dosahu, jsou vybavena transpondérem a aktivně
vysílají informace AIS.
K informacím hlášeným o jednotlivých plavidlech patří
identifikace MMSI (Maritime Mobile Service Identity), pozice,
rychlost GPS, směr pohybu GPS, čas uplynulý od posledního
hlášení polohy plavidla, nejbližší přiblížení a doba k nejbližšímu
přiblížení.
Některé modely chartplotteru podporují také systém sledování
Blue Force Tracking. Plavidla sledovaná pomocí systému Blue
Force Tracking jsou na chartplotteru označena modrozelenou
barvou.
Symboly zaměření AIS
Symbol Popis
Plavidlo AIS. Plavidlo hlásí informace AIS. Směr, kterým
ukazuje trojúhelník, označuje směr, kterým se pohybuje
plavidlo AIS.
Cíl je vybrán.
Cíl je aktivován. Cíl se na mapě zobrazuje jako větší. Zelená
linie připojená k cíli označuje směr pohybu cíle. Pokud je
zvoleno nastavení Zobrazit, pod cílem se zobrazuje informace
MMSI, rychlost a směr plavidla. Pokud se ztratí přenos AIS
z plavidla, zobrazí se pruh zprávy.
Cíl je ztracen. Zelený symbol X informuje o tom, že se ztratil
přenos AIS z plavidla, a chartplotter zobrazí pruh zprávy
s dotazem, zda by se mělo plavidlo dále sledovat. Pokud
sledování plavidla ukončíte, symbol ztraceného cíle zmizí
z mapy nebo z 3D zobrazení mapy.
Nebezpečný cíl v dosahu. Cíl bliká, zazní alarm a zobrazí se
pruh zprávy. Pokud je alarm potvrzen, svítící červený
trojúhelník s připojenou červenou linií označuje polohu a směr
pohybu cíle. Pokud byl alarm nebezpečí srážky pro
bezpečnou zónu nastaven na hodnotu Vypnuto, cíl bliká, ale
zvukový alarm nezazní a pruh alarmu se nezobrazí. Pokud se
ztratí přenos AIS z plavidla, zobrazí se pruh zprávy.
Mapy a 3D zobrazení map 5
Symbol Popis
Nebezpečný cíl je ztracen. Červený symbol X informuje o
tom, že se ztratil přenos AIS z plavidla, a chartplotter zobrazí
pruh zprávy s dotazem, zda by se mělo plavidlo dále sledovat.
Pokud sledování plavidla ukončíte, symbol ztraceného nebez-
pečného cíle zmizí z mapy nebo z 3D zobrazení mapy.
Pozice tohoto symbolu označuje nejbližší bod přístupu
k nebezpečnému cíli, a čísla poblíž symbolu označují nejbližší
bod přístupu k tomuto cíli.
POZNÁMKA:
Plavidla sledovaná pomocí funkce Blue Force
Tracking jsou bez ohledu na svůj stav označena modrozelenou
barvou.
Směr pohybu a projektovaný kurz aktivovaných cílů
AIS
Pokud aktivovaný cíl AIS poskytuje informace o směru pohybu a
kurzu nad zemí, směr pohybu cíle se zobrazí na mapě jako plná
linie připojená k symbolu cíle AIS. Linie směru pohybu se
nezobrazí v 3D zobrazení mapy.
Projektovaný kurz aktivovaného cíle AIS se zobrazí jako
přerušovaná linie na mapě nebo v 3D zobrazení mapy. Délka
linie projektovaného kurzu vychází z hodnoty nastavení
projektovaného směru pohybu. Pokud aktivovaný cíl AIS
nevysílá informace o rychlosti nebo pokud se plavidlo
nepohybuje, pak se linie projektovaného kurzu nezobrazí.
Výpočet linie projektovaného kurzu mohou ovlivnit informace o
změnách rychlosti, kurzu nad zemí nebo rychlosti otáčení, které
plavidlo vysílá.
Pokud aktivovaný cíl AIS poskytuje informace o kurzu nad zemí,
směru pohybu a rychlosti otáčení, projektovaný kurz cíle se
vypočítá podle informací o kurzu nad zemí a rychlosti otáčení.
Směr, kterým se cíl otáčí, a který rovněž vychází z informací o
rychlosti otáčení, je označen směrem praporku na konci linie
směru pohybu. Délka praporku se nemění.
Pokud aktivovaný cíl AIS poskytuje informace o kurzu nad zemí
a směru pohybu, ale neposkytuje informace o rychlosti otáčení,
projektovaný kurz cíle se vypočítá podle informací o kurzu nad
zemí.
Zobrazení plavidel AIS na mapě nebo ve 3D zobrazení
mapy
Než budete moci použít AIS, je nutné připojit kreslič map
k externímu zařízení AIS a přijímat aktivní signály transpondéru
z jiných plavidel.
Můžete nakonfigurovat, jak se ostatní plavidla zobrazují na
mapě nebo v 3D zobrazení mapy. Nastavení rozsahu zobrazení
nakonfigurované na jedné mapě nebo v jednom 3D zobrazení
mapy se použijí pouze pro danou mapu nebo dané
3D zobrazení mapy. Nastavení detailů, projektovaného směru
pohybu a stezek nakonfigurované pro jednu mapu nebo pro
jedno 3D zobrazení mapy se použijí pro všechny mapy a pro
všechna 3D zobrazení map.
1
Na mapě nebo ve 3D zobrazení mapy vyberte možnost
MENU >
Jiná plavidla > Nastavení zobrazení AIS
.
2
Vyberte možnost:
Chcete-li označit vzdálenost z vaší polohy, v níž se
objevují plavidla AIS, vyberte možnost Rozsah zobrazení,
a vyberte vzdálenost.
Podrobnosti o aktivovaných plavidlech AIS zobrazíte
výběrem možnosti Detaily
> Zobrazit
.
Promítnutý čas směru pohybu pro aktivovaná plavidla AIS
nastavíte výběrem možnosti Promítnutý směr pohybu a
zadáním času.
Prošlé trasy plavidel AIS zobrazíte výběrem možnosti
Stezky
a výběrem délky prošlé trasy, která se zobrazí za
využití stezky.
Aktivace cíle pro plavidlo AIS
1
Na mapě nebo v 3D zobrazení mapy vyberte plavidlo AIS.
2
Vyberte možnost Plavidlo AIS
> Aktivovat cíl
.
Zobrazení informací o zaměřeném plavidle AIS
Můžete zobrazit stav signálu AIS, MMSI, rychlost GPS, směr
pohybu GPS a další informace, které jsou hlášeny o zaměřeném
plavidle AIS.
1
Na mapě nebo v 3D zobrazení mapy vyberte plavidlo AIS.
2
Vyberte možnost Plavidlo AIS.
Deaktivace cíle pro plavidlo AIS
1
Na mapě nebo v 3D zobrazení mapy vyberte plavidlo AIS.
2
Vyberte možnost Plavidlo AIS > Deaktivovat cíl.
Zobrazení seznamu hrozeb AIS
Na mapě nebo zobrazení mapy 3D vyberte možnost MENU >
Jiná plavidla
> Seznam AIS
.
Nastavení alarmu nebezpečí srážky pro bezpečnou
zónu
Před nastavením alarmu nebezpečí srážky pro bezpečnou zónu
je nutné k zařízení AIS připojit kompatibilní kreslič map.
Alarm nebezpečí srážky pro bezpečnou zónu se používá pouze
s funkcí AIS. Bezpečná zóna umožňuje předcházet srážkám a
lze ji přizpůsobit.
1
Vyberte možnost Nastavení
> Alarmy > AIS > Alarm AIS >
Zapnuto
.
Pokud se aktivované plavidlo AIS dostane do bezpečné zóny
plavidla, zobrazí se zpráva a spustí se alarm. Tento objekt je
na obrazovce rovněž označen jako nebezpečný. Po zaznění
alarmu zpráva zmizí a alarm je vypnut, objekt však dále
zůstává označen na obrazovce jako nebezpečný.
2
Vyberte možnost Pohoří.
3
Vyberte poloměr bezpečné zóny okolo plavidla.
4
Vyberte možnost Čas k.
5
Vyberte, za jak dlouho se má spustit alarm v případě, že
objekt pravděpodobně protne bezpečnou zónu.
Například pokud chcete být upozorněni na pravděpodobné
protnutí bezpečné zóny s předstihem 10 minut, nastavte
možnost
Čas k na hodnotu 10 a alarm bude spuštěn
10 minut před protnutím bezpečné zóny plavidlem.
Nouzové signály AIS
Samostatná zařízení pro nouzové signály AIS začnou po
aktivaci vysílat nouzová hlášení o pozici. Kreslič map dokáže
přijímat signály z vysílačů SART (Search and Rescue
Transmitters), radiomajáků EPIRB (Emergency Position
Indicating Radio Beacons) a další signály typu muž přes palubu.
Vysílání nouzových signálů se liší od standardního vysílání AIS,
takže se na kresliči map zobrazují odlišně. Namísto sledování
vysílání nouzového signálu pro zabránění srážce tak sledujete
vysílání nouzového signálu pro vyhledání a poskytnutí pomoci
plavidlu nebo osobě.
Navigace k vysílání nouzového signálu
Když obdržíte vysílání nouzového signálu, zobrazí se alarm
nouzového signálu.
Výběrem možnosti Zobrazit > Přejít na spustíte navigaci
k vysílání.
6 Mapy a 3D zobrazení map
Symboly cílů zařízení nouzové signalizace AIS
Symbol Popis
Přenos zařízení nouzové signalizace AIS. Výběrem zobrazíte
další informace o přenosu a zahájíte navigaci.
Přenos ztracen.
Test přenosu. Zobrazí se, když plavidlo zahájí test zařízení
nouzové signalizace. Nepředstavuje skutečný tísňový stav.
Test přenosu ztracen.
Povolení upozornění na testy přenosu AIS
Chcete-li se vyhnout velkému počtu upozornění na testy
a symbolů v oblastech s hustou dopravou, jako jsou například
přístavy, můžete si zvolit, zda přijímat nebo ignorovat zprávy o
testech AIS. Aby bylo možné testovat nouzové zařízení AIS,
musí být v kresliči map povolen příjem upozornění na testy.
1
Vyberte možnost Nastavení > Alarmy > AIS.
2
Vyberte možnost:
Chcete-li přijímat nebo ignorovat testovací signály zařízení
EPRIB (Emergency Position Indicating Radio Beacon
neboli Radiomaják označující nouzovou pozici), vyberte
možnost Test AIS-EPIRB.
Chcete-li přijímat nebo ignorovat testovací signály Muž
přes palubu (MOB), vyberte možnost Test AIS-MOB.
Chcete-li přijímat nebo ignorovat testovací signály
průzkumného a záchranného vysílače (SART), vyberte
možnost Test AIS-SART.
Vypnutí příjmu AIS
Příjem signálu AIS je ve výchozím nastavení zapnutý.
Vyberte možnost Nastavení > Jiná plavidla > AIS >
Vypnuto.
Veškeré funkce AIS na všech mapách a v 3D zobrazeních
map jsou vypnuty. Patří k nim zaměření a sledování plavidel
AIS, alarmy nebezpečí srážky v důsledku zaměření a
sledování plavidel AIS a zobrazení informací o plavidlech
AIS.
Nastavení normálního a 3D zobrazení mapy
POZNÁMKA: Ne všechna nastavení lze použít na všechny
mapy a 3D zobrazení map. Některé možnosti vyžadují prémiové
mapy nebo připojení příslušenství.
Tato nastavení budou použita na normální a 3D zobrazení mapy
kromě zobrazení Fish Eye 3D (Nastavení Fish Eye 3D,
strana 8).
V normálním nebo 3D zobrazení mapy vyberte možnost MENU.
Trasové body a prošlé trasy: Více informací viz Trasové body
a nastavení prošlých tras na mapách a zobrazení map,
strana 8.
Jiná plavidla: Více informací viz Nastavení jiných plavidel
na mapách a zobrazeních mapy, strana 8.
Nav. pomůcky: Zobrazí navigační pomůcky na rybářské mapě.
Přímé linie: Upraví přímé linie v režimu plavby (xxx).
Nastavení mapy: Více informací viz Nastavení navigačních
a rybářských map, strana 7.
Čísla překrytí: Více informací viz Nastavení čísel překrytí,
strana 8. Může se zobrazit v menu Nastavení mapy.
Vzhled mapy: Více informací viz Nastavení vzhledu mapy,
strana 7. Může se zobrazit v menu Nastavení mapy.
Nastavení navigačních a rybářských map
POZNÁMKA: Ne všechna nastavení lze použít na všechny
mapy a 3D zobrazení map. Některá nastavení vyžadují externí
doplňky nebo příslušné prémiové mapy.
Na navigační nebo rybářské mapě vyberte možnost MENU
>
Nastavení mapy
.
Satelitní snímky: Zobrazí satelitní snímky s vysokým rozlišením
v oblastech zobrazujících pevninu i v oblastech zobrazujících
vodu i pevninu, pokud používáte některé prémiové mapy
(Zobrazení satelitních snímků na navigační mapě, strana 5)
.
Překrytí vody: Zapíná stínování obrysu, které zobrazuje změny
dna pomocí stínování nebo snímky sonaru, které pomáhají
s identifikací hustoty dna. Tato funkce je k dispozici pouze u
některých prémiových map.
Př. a od. a pr.: Zobrazuje indikátory aktuálních stanic
a indikátory stanic měření přílivu/odlivu (Zobrazení ukazatelů
přílivu/odlivu a proudu,
strana
5) a zapíná posuvník přílivu
a odlivu a proudů, který nastavuje dobu, po kterou se příliv
a odliv a proudy zobrazují na mapě.
Růžice: Zobrazí kolem vaší lodi kompasovou růžici, která
vyznačí směr kompasu vzhledem ke směru pohybu člunu.
Pokud je chartplotter připojený ke kompatibilnímu námořnímu
snímači větru, zobrazí se také směr skutečného nebo
zdánlivého větru. V režimu plavby se skutečný a zdánlivý vítr
zobrazí na větrné růžici.
Hladina vody v jezeře: Nastaví současnou hladinu vody
v jezeře. Tato funkce je k dispozici pouze u některých
prémiových map.
Čísla překrytí: Viz Nastavení čísel překrytí
, strana
8.
Počasí: Nastaví, které položky počasí se zobrazí na mapě,
pokud je chartplotter připojený ke kompatibilnímu přijímači
počasí s aktivním předplatným. Vyžaduje kompatibilní
připojenou anténu a aktivní předplatné.
Vzhled mapy: Viz Nastavení vzhledu mapy, strana 7.
Nastavení vzhledu mapy
Můžete upravit vzhled jednotlivých zobrazení mapy a 3D mapy.
Každé zobrazení je specifické pro používanou mapu.
POZNÁMKA:
Ne všechna nastavení lze použít na všechny
mapy, 3D zobrazení map a modely chartplotterů. Některé
možnosti vyžadují prémiové mapy nebo připojení příslušenství.
Na mapě nebo ve 3D zobrazení mapy vyberte možnost
MENU
>
Nastavení mapy > Vzhled mapy
.
Orientace: Nastaví perspektivu mapy.
Detail: Slouží k upravení množství detailů zobrazovaných na
mapě při různé úrovni přiblížení.
Linie směru pohybu: Slouží k zobrazí a upravení linie směru
pohybu, což je linie nakreslená na mapě od přídě lodi ve
směru pohybu, a k nastavení zdroje dat pro linii směru
pohybu.
Oblast Panoptix: Zobrazí a skryje oblast skenovanou sondou
Panoptix
. Abyste tuto funkci mohli využívat, musí být
kalibrovaný systém měřící podélný a příčný sklon (AHRS)
(Nastavení instalace sonarové sondy, strana 21).
Světová mapa: Použije na mapu buď základní světovou mapu,
nebo stínovaný obrys mapy. Tyto rozdíly jsou viditelné pouze
při takovém oddálení, kdy již nelze rozeznat detailní mapy.
Hloubkové kóty: Zapne zvukové sirény a nastaví nebezpečnou
hloubku. Hloubkové kvóty, které jsou stejně hluboké nebo
mělčí než nebezpečná hloubka, jsou označeny červeným
textem.
Stínování mělčiny: Nastaví stínování od pobřežní linie podle
zadané hloubky.
Stínování hloubkových pásem: Nastaví horní a dolní hloubku
na odstín mezi tímto rozmezím.
Symboly: Slouží k zobrazení a konfiguraci vzhledu různých
symbolů na mapě, jako je například ikona plavidla, symboly
navigačního světla, BZ na pevnině a výseče světla.
Styl: Nastaví vzhled mapy nad 3D terénem.
Mapy a 3D zobrazení map 7
Nebezp. barvy: Zobrazí mělkou vodu a pevninu na barevné
škále. Modrá označuje hlubokou vodu, žlutá mělkou vodu
a červená velmi mělkou vodu.
Bezpečná hloubka: Nastaví vzhled bezpečné hloubky pro
zobrazení mapy Mariner’s Eye 3D.
POZNÁMKA: Toto nastavení ovlivní pouze vzhled barev
nebezpečí pro zobrazení mapy Mariner’s Eye 3D. Neovlivní
nastavení bezpečné hloubky vody u funkce Automatická
navigace ani nastavení alarmu u sonaru mělké vody.
Vzdál. kruhů: Slouží k zobrazení a konfiguraci vzhledu
vzdálenosti kruhů, které v některých zobrazeních mapy
pomáhají vizualizovat vzdálenost.
Šířka pruhu: Určí šířku navigačního pruhu, což je purpurová
čára viditelná na některých zobrazeních mapy, která značí
směr k vašemu cíli.
Nastavení směru jízdy a linií kurzu vůči zemi
Můžete si na mapě zobrazit linie směru jízdy a kurzu vůči zemi
(COG).
COG je směr vašeho pohybu. Směr jízdy je směr, kterým
směřuje příď vaší lodi, je-li připojen snímač směru jízdy.
1
Na náhledu mapy vyberte možnost MENU
> Nastavení
mapy > Vzhled mapy > Linie směru pohybu
.
2
V případě potřeby vyberte možnost Zdroj a zvolte možnost:
Pro automatické použití dostupného zdroje zvolte možnost
Automat.
.
Pro použití antény GPS směru jízdy pro COG zvolte
možnost Směr poh. zař. GPS (COG).
Pro použití dat z připojeného snímače směru pohybu
zvolte možnost Sm. pohybu.
Pro použití dat z připojeného snímače směru jízdy i
z antény GPS zvolte možnost COG a směr pohybu.
Toto na mapě zobrazí linie směru jízdy i linie COG.
3
Vyberte možnost Displej
a zvolte možnost:
Vyberte možnost Vzdálenost
> Vzdálenost
a zadejte
délku linie zobrazené na mapě.
Vyberte možnost Čas
> Čas
a zadejte čas potřebný pro
výpočet celkové vzdálenosti, kterou vaše loď urazí za
daný čas při vaší současné rychlosti.
Trasové body a nastavení prošlých tras na mapách
a zobrazení map
Na mapě nebo ve 3D zobrazení mapy vyberte možnost MENU >
Trasové body a prošlé trasy.
Ujeté trasy: Zobrazí prošlé trasy na mapě nebo ve 3D
zobrazení mapy.
Trasové body: Zobrazí seznam trasových bodů (Zobrazení
seznamu všech trasových bodů, strana 12).
Nový trasový bod: Vytvoří nový trasový bod.
Zobrazení trasového bodu: Nastaví způsob zobrazování
trasových bodů na mapě.
Aktivní prošlé trasy: Zobrazí menu možností aktivní prošlé
trasy.
Uložené prošlé trasy: Zobrazí seznam uložených prošlých tras
(Zobrazení seznamu uložených prošlých tras, strana 13).
Zobrazení prošlých tras: Nastaví, které prošlé trasy mají být
zobrazeny na mapě na základě barvy prošlé trasy.
Zobrazení navigačního výřezu
Můžete určovat, zda se navigační výřez objeví v některých
zobrazeních map. Navigační výřez se zobrazuje, pouze když loď
naviguje do cíle.
1
V mapě nebo 3D zobrazení mapy vyberte možnost MENU.
2
V případě potřeby vyberte možnost Nastavení mapy.
3
Vyberte možnost Čísla překrytí >
Navigační výřez >
Automat.
.
4
Vyberte možnost
Nastavení nav. výřezu.
5
Dokončete následující krok:
Pokud chcete zobrazit rychlost přiblížení k trasovému
bodu (VMG) při navigaci trasy s více než jednou etapou,
vyberte možnost Objížďka etapy trasy > Zapnuto.
Pokud chcete zobrazit data o následující odbočce na
základě vzdálenosti, vyberte možnost Další odbočka
>
Vzdálenost
.
Pokud chcete zobrazit data o následující odbočce na
základě vzdálenosti, vyberte možnost Další odbočka
>
Čas
.
Chcete-li změnit způsob zobrazení dat o cíli vyberte
možnost
Cíl, a poté vyberte z nabídky.
Nastavení jiných plavidel na mapách a zobrazeních
mapy
POZNÁMKA:
Tyto možnosti vyžadují připojení doplňků, jako je
například přijímač AIS nebo rádio VHF.
Na mapě nebo ve 3D zobrazení mapy vyberte možnost
MENU
>
Jiná plavidla
.
Seznam AIS: Zobrazuje seznam AIS (Zobrazení seznamu
hrozeb AIS, strana 6).
Seznam DSC: Zobrazuje seznam DSC (Seznam DSC,
strana 28).
Nastavení zobrazení AIS: Viz Nastavení zobrazení AIS,
strana 8.
Stezky DSC: Zobrazuje trasy plavidel DSC a vybere délku
zobrazené prošlé dráhy, která se ukáže, za pomoci trasy.
Alarm AIS: Nastaví bezpečnou zónu u alarmu nebezpečí srážky
(Nastavení alarmu nebezpečí srážky pro bezpečnou zónu,
strana 6).
Nastavení zobrazení AIS
POZNÁMKA:
Plavidlo AIS vyžaduje použití externího zařízení
AIS a aktivních signálů transpondéru z jiných plavidel.
Na mapě nebo ve 3D zobrazení mapy vyberte možnost
MENU
>
Jiná plavidla > Nastavení zobrazení AIS
.
Vzdálenost AIS Rozsah: Udává vzdálenost z vaší pozice,
v jejímž rámci se zobrazí plavidla AIS.
Detaily: Zobrazí detaily o aktivovaných plavidlech AIS.
Promítnutý směr pohybu: Nastaví promítnutý čas směru
pohybu pro aktivovaná plavidla AIS.
Stezky: Zobrazuje trasy plavidel AIS a vybere délku zobrazené
prošlé trasy pomocí stezky.
Nastavení Fish Eye 3D
POZNÁMKA: Tato funkce je k dispozici v některých oblastech u
prémiových map.
Na mapě v zobrazení Fish Eye 3D vyberte možnost MENU
.
Zobrazit: Nastavuje perspektivu 3D zobrazení mapy.
Ujeté trasy: Zobrazuje prošlé trasy.
Kužel sonaru: Zobrazí kužel, který představuje oblast pokrytou
sonarovou sondou.
Symboly ryb: Zobrazí pozastavené cíle.
Nastavení čísel překrytí
Na mapě, zobrazení mapy 3D, obrazovce radaru nebo na
obrazovce Kombinace vyberte možnost MENU > Čísla překrytí.
Na mapě, zobrazení mapy 3D nebo na obrazovce Kombinace
vyberte možnost MENU
> Čísla překrytí
.
Upravit rozložení: Nastavuje rozložení překrytí dat nebo
datových polí. Můžete vybrat data, která se mají zobrazovat
v jednotlivých datových polích.
8 Mapy a 3D zobrazení map
Navigační výřez: Zobrazí navigační výřez, když plavidlo
naviguje k cíli.
Nastavení nav. výřezu: Umožňuje konfiguraci navigačního
výřezu k zobrazení položky Objížďka etapy trasy a umožňuje
ovládat, zda se výřez objeví před zatáčkou či destinací.
Páska kompasu: Zobrazí datovou lištu pásky kompasu, když
plavidlo naviguje k cíli.
Úprava datových polí
Můžete změnit data uvedená na číslech překrytí zobrazených na
mapě a ostatních obrazovkách.
1
Na obrazovce, která podporuje čísla překrytí, vyberte
možnost
MENU.
2
V případě potřeby vyberte možnost Nastavení mapy.
3
Vyberte možnost Čísla překrytí
> Upravit rozložení
.
4
Vyberte rozložení.
5
Vyberte datové pole.
6
Vyberte typ dat zobrazovaných v daném poli.
Dostupné možnosti dat se liší podle konfigurace kresliče map
a konfigurace sítě.
Mapování Garmin Quickdraw
Contours
VAROVÁNÍ
Funkce mapování Garmin Quickdraw
Contours umožňuje
uživatelům generovat mapy.Společnost Garmin neposkytuje
žádná ujištění ohledně přesnosti, spolehlivosti, úplnosti nebo
aktuálnosti map generovaných třetími stranami. Jakékoliv
použití map generovaných třetími stranami nebo spoléhání se
na ně je na vaše vlastní nebezpečí.
Funkce mapování Garmin Quickdraw Contours umožňuje
snadno a rychle vytvářet mapy s vrstevnicemi a štítky hloubky
pro libovolnou vodní plochu.
Když funkce Garmin Quickdraw Contours zaznamenává data,
kolem ikony plavidla je barevný kruh. Tento kruh představuje
přibližnou oblast mapy, která je při každém průjezdu skenována.
Zelený kruh indikuje dobrou hloubku a polohu GPS a rychlost
pod 16 km/h (10 mil/h). Žlutý kruh indikuje dobrou hloubku a
polohu GPS a rychlost 16 až 32 km/h (10 mil/h až 20 mil/h).
Červený kruh indikuje špatnou hloubku nebo polohu GPS a
rychlost nad 32 km/h (20 mil/h).
Data
Garmin Quickdraw Contours můžete zobrazit na
kombinované obrazovce nebo jako jediné zobrazení na mapě.
Množství uložených dat závisí na velikosti paměťové karty,
zdroji sonaru a rychlosti lodi během záznamu dat. Při použití
sonaru s jedním paprskem můžete zaznamenávat déle. Na 2GB
paměťovou kartu můžete zaznamenat přibližně 1 500 hodin dat.
Když zaznamenáte nová data na paměťovou kartu
v chartplotteru, nová data se přidají na vaši stávající mapu
Garmin Quickdraw Contours a uloží se na paměťovou kartu.
Když vložíte novou paměťovou kartu, stávající data se na novou
kartu nepřenesou.
Mapování vodní plochy pomocí funkce
Garmin Quickdraw Contours
Před použitím funkce Garmin Quickdraw Contours musíte mít
podporovaný chartplotter s upgradovaným softwarem,
sonarovou hloubku, svou pozici podle GPS a paměťovou kartu
s volným místem.
POZNÁMKA: Tato funkce není k dispozici u všech modelů.
1
V zobrazení mapy vyberte MENU >
Quickdraw Contours >
Spustit záznam
.
2
Po dokončení záznamu vyberte možnost Ukončit záznam
.
3
Vyberte možnost Spravovat > Název a zadejte název mapy.
Přidání štítku na mapu Garmin Quickdraw
Contours
Na mapu Garmin Quickdraw Contours můžete přidávat štítky
k označení nebezpečných míst nebo bodů zájmu.
1
Vyberte umístění na navigační mapě.
2
Vyberte možnost Přidat štítek Quickdraw
.
3
Zadejte text štítku a vyberte možnost Hotovo
.
Komunita
Garmin Quickdraw
Komunita
Garmin Quickdraw je bezplatná veřejná online
komunita, která umožňuje sdílet vaše mapy Garmin Quickdraw
Contours s ostatními. Můžete také stáhnout mapy, které vytvořili
jiní uživatelé.
Komunitu Garmin Quickdraw si otevřete tak, že se přihlásíte ke
svému účtu Garmin Connect
a pak můžete nahrát a stáhnout
mapy s použitím paměťové karty.
Používání komunity Garmin Quickdraw
Funkci komunity
Garmin Quickdraw otevřete prostřednictvím
webu Garmin Connect.
1
Přejděte na connect.garmin.com.
2
Vyberte možnost Začít > Quickdraw Community
> Začít
.
3
Pokud nemáte účet Garmin Connect, tak si ho vytvořte.
4
Přihlaste se ke svému účtu Garmin Connect.
5
Výběrem možnosti Námořní
v pravém horním rohu otevřete
doplněk Garmin Quickdraw.
TIP: Ujistěte se, že máte v počítači paměťovou kartu pro sdílení
map
Garmin Quickdraw Contours.
Sdílení vašich map
Garmin Quickdraw Contours
prostřednictvím komunity Garmin Quickdraw
Vámi vytvořené mapy Garmin Quickdraw Contours můžete
sdílet s ostatními v komunitě Garmin Quickdraw.
Sdílení mapy s vrstevnicemi zahrnuje pouze sdílení vrstevnic.
Vaše trasové body se nesdílí.
1
Vyjměte paměťovou kartu z chartplotteru.
2
Vložte paměťovou kartu do počítače.
3
Otevřete si komunitu
Garmin Quickdraw
(Používání komunity
Garmin Quickdraw, strana 9)
.
4
Vyberte možnost Sdílejte vrstevnice.
5
Procházejte vaši paměťovou kartu a vyberte složku Garmin
.
6
Otevřete složku
Quickdraw a vyberte soubor s názvem
ContoursLog.svy.
Po odeslání souboru odstraňte soubor ContoursLog.svy
z paměťové karty, aby se zabránilo problémům při budoucím
odesílání. Nedojde ke ztrátě vašich dat.
Stahování map komunity Garmin Quickdraw
Můžete si stáhnout mapy Garmin Quickdraw Contours, které
vytvořili jiní uživatelé a sdíleli je s komunitou Garmin Quickdraw.
1
Vložte paměťovou kartu do počítače.
Mapování Garmin Quickdraw Contours 9
2
Otevřete si komunitu
Garmin Quickdraw
(Používání komunity
Garmin Quickdraw, strana 9)
.
3
Vyberte možnost
Hledejte vrstevnice.
4
Použijte mapu a hledejte funkce pro lokalizaci oblasti ke
stahování.
Červené tečky reprezentují mapy Garmin Quickdraw
Contours, které jsou sdíleny v příslušné oblasti.
5
Vyberte možnost Vyberte oblast ke stáhnutí.
6
Tažením okrajů políčka vyberte oblast, kterou chcete
stáhnout.
7
Vyberte možnost
Spustit stahování.
8
Uložte soubor na paměťovou kartu.
TIP:
Pokud soubor nemůžete najít, hledejte ve složce se
staženými soubory. Prohlížeč pravděpodobně uložit soubor
do tohoto umístění.
9
Vyjměte paměťovou kartu z počítače.
10
Vložte paměťovou kartu do chartplotteru.
Chartplotter automaticky rozpozná mapy s vrstevnicemi.
Chartplotteru může několik minut trvat, než načte mapy.
Nastavení vrstevnic Garmin Quickdraw
Contours
Na mapě vyberte možnost
MENU
> Quickdraw Contours >
Nastavení
.
Zobrazení
: Zobrazí vrstevnice Garmin Quickdraw Contours.
Možnost Vrstevnice uživatele zobrazí vaše vlastní mapy
Garmin Quickdraw Contours. Možnost Vrstevnice komunity
zobrazí mapy, které jste stáhli z komunity Garmin Quickdraw.
Posun záznamu: Nastaví vzdálenost mezi hloubkou sonaru a
hloubkou záznamu vrstevnic. Pokud se hladina vody od
posledního záznamu změnila, přizpůsobte toto nastavení tak,
aby hloubka záznamu byla stejná pro oba záznamy.
Například pokud jste naposledy zaznamenali sonarovou
hloubku 3,1 m (10,5 stop) a současná sonarová hloubka je
3,6 m (12 ft.), zadejte -0,5 m (-1,5 stop) jako hodnotu Posun
záznamu.
Posun zobrazení uživatele: Nastaví rozdíly v hloubkách
vrstevnic a štítcích hloubky na vašich mapách s vrstevnicemi
jako kompenzaci změn hladiny vody na vodní ploše nebo
chybných dat hloubky v zaznamenaných mapách.
Posun zobrazení komunity: Nastaví rozdíly v hloubkách
vrstevnic a štítcích hloubky na komunitních mapách
s vrstevnicemi jako kompenzaci změn hladiny vody na vodní
ploše nebo chybných dat hloubky v zaznamenaných mapách.
Barvy průzkumu: Nastaví barvu zobrazení vrstevnic
Garmin
Quickdraw Contours. Pokud je toto nastavení zapnuto, barvy
indikují kvalitu záznamu. Pokud je toto nastavení vypnuto,
oblasti vrstevnic používají standardní barvy mapy.
Zelená indikuje dobrou hloubku a polohu GPS a rychlost pod
16 km/h (10 mil/h). Žlutá indikuje dobrou hloubku a polohu
GPS a rychlost 16 až 32 km/h (10 mil/h až 20 mil/h). Červená
indikuje špatnou hloubku nebo polohu GPS a rychlost nad
32 km/h (20 mil/h).
Stínování hloubkových pásem: Udává horní a dolní limit
hloubkového pásma a barvu pro příslušné hloubkové pásmo.
Navigace pomocí kresliče map
UPOZORNĚNÍ
Pokud má vaše loď systém autopilota, musí být u každého
kormidla nainstalován ovládací displej, aby bylo možné tento
systém vypínat.
Funkce Auto Guidance je založena na elektronických mapových
informacích. Tyto údaje nezaručují vyhnutí se překážkám a
mělčinám. Opatrně porovnávejte kurz se všemi zrakovými vjemy
a vyhýbejte se libovolné pevnině, mělké vodě či jiným
překážkám, které se mohou objevit v cestě.
Při použití funkce Přejít na mohou přímý kurz a upravený kurz
procházet přes pevninu nebo mělkou vodu. Řiďte se tím, co
vidíte, a kormidlujte tak, abyste se vyhnuli pevnině, mělké vodě
a jiným nebezpečným objektům.
POZNÁMKA: Některá zobrazení mapy jsou dostupná
s prémiovými mapami a pouze v některých oblastech.
Chcete-li navigovat, je nutné zvolit cíl, nastavit kurz nebo vytvořit
trasu a sledovat kurz nebo trasu. Kurz nebo trasu můžete
sledovat na navigační mapě, rybářské mapě, ve zobrazení
mapy Perspective 3D nebo Mariner’s Eye 3D.
Můžete nastavit a sledovat kurz do cíle, a to jedním
z následujících způsobů: pomocí funkce Přejít na, Trasa do
nebo
Automatická navigace.
Přejít na: Dovede vás přímo do cíle. Toto je standardní možnost
pro navigaci k cíli. Kreslič map vytvoří přímou linii kurzu nebo
navigační linii k cíli. Cesta může procházet přes zemi a jiné
překážky.
Trasa do: Vytvoří trasu z vaší polohy do cíle a umožní vám
přidávat odbočky během cesty. Tato možnost poskytuje
přímou linii kurzu k cíli, zároveň ale umožňuje přidávat
k trase odbočky, které se vyhýbají zemi a dalším překážkám.
Automatická navigace: Využívá zadaná data o vašem plavidle
a mapová data ke stanovení nejlepšího kurzu do vašeho cíle.
Tato možnost je k dispozici pouze při použití kompatibilní
prémiové mapy v kompatibilním chartplotteru. Poskytuje
podrobnou navigační trasu k cíli, která se vyhýbá zemi
a dalším překážkám (Automatická navigace,
strana
14).
Jestliže používáte kompatibilní autopilot Garmin připojený
k chartplotteru prostřednictvím zařízení NMEA 2000
®
, sleduje
autopilot trasu Automatické navigace.
POZNÁMKA:
V některých oblastech je u prémiových map
k dispozici funkce Auto Guidance.
Základní otázky navigace
Otázka Odpověď
Jak zajistit, aby kreslič map
ukazoval směrem, kterým
chci jet (směr k cíli)?
Navigujte pomocí funkce Přejít na. Viz
část Nastavení a sledování přímého
kurzu pomocí funkce Přejít na,
strana 11.
Jak lze zajistit, aby mne
zařízení vedlo po rovné linii
(minimalizace křížení cest)
do dané polohy s využitím
nejkratší vzdálenosti ze
současné polohy?
Vytvořte jednodílnou trasu a navigujte
po ní pomocí funkce Trasa do. Viz část
Vytvoření a navigace trasy z aktuální
pozice, strana 12.
Jak lze zajistit, aby mne
zařízení vedlo do dané
polohy a současně se
vyhýbalo překážkám na
mapě?
Vytvořte vícedílnou trasu a navigujte po
ní pomocí funkce Trasa do. Viz část
Vytvoření a navigace trasy z aktuální
pozice, strana 12.
Jak lze zajistit, aby zařízení
kormidlovalo automatického
pilota?
Navigujte pomocí funkce Trasa do. Viz
část Vytvoření a navigace trasy
z aktuální pozice, strana 12.
Dokáže mi zařízení vytvořit
cestu?
Máte-li prémiové mapy, které podporují
funkci automatické navigace, a
nacházíte se v oblasti pokryté funkcí
automatické navigace, navigujte pomocí
funkce Automatická navigace. Viz část
Nastavení a sledování cesty
Automatická navigace Cesta
,
strana
14.
Jak lze změnit nastavení
automatické navigace pro
moji loď?
Viz část Konfigurace trasy automatické
navigace,
strana
15.
10 Navigace pomocí kresliče map
Cíle
Cíle můžete vybírat pomocí různých map a 3D zobrazení map
nebo pomocí seznamů.
Vyhledání cíle podle jména
Můžete vyhledat uložené trasové body, uložené prošlé trasy
a cíle námořních služeb podle jména.
1
Vyberte možnost Informace o navigaci > Hledat podle
jména.
2
Zadejte alespoň část názvu vašeho cíle.
3
V případě potřeby vyberte možnost Hotovo.
Zobrazí se 50 nejbližších cílů, které obsahují vámi zadaná
kritéria vyhledávání.
4
Vyberte cíl.
Výběr cíle s použitím navigační mapy
Vyberte cíl na navigační mapě.
Vyhledání cíle pomocí uživatelských dat
1
Vyberte možnost
Uživatelská data.
2
Vyberte možnost:
Seznam předem načtených a dříve označených poloh
zobrazíte zvolením možnosti Trasové body.
Seznam dříve uložených tras zobrazíte zvolením možnosti
Trasy a cesty automatické navigace.
Seznam zaznamenaných tras zobrazíte zvolením
možnosti
Ujeté trasy.
Seznam mol, kotvišť a dalších pobřežních bodů zájmu
zobrazíte zvolením možnosti Pobřežní služby.
Seznam přístavů a dalších vnitrozemských bodů zájmu
zobrazíte zvolením možnosti Služby ve vnitrozemí.
Pokud chcete vyhledat cíl podle jména, vyberte možnost
Hledat podle jména
.
3
Vyberte cíl.
Hledání cíle Námořní služby
POZNÁMKA:
Tato funkce je k dispozici v některých oblastech u
prémiových map.
Kreslič map obsahuje informace o tisících cílů, které nabízejí
námořní služby.
1
Vyberte možnost Informace o navigaci.
2
Vyberte možnost Pobřežní služby nebo
Služby ve
vnitrozemí.
3
V případě potřeby vyberte kategorii námořních služeb.
Kreslič map zobrazuje seznam nejbližších poloh a vzdálenost
a směr ke každé z nich.
4
Vyberte cíl.
Chcete-li zobrazit další informace nebo polohu na mapě,
můžete vybrat možnost nebo .
Kurzy
UPOZORNĚNÍ
Funkce Auto Guidance je založena na elektronických mapových
informacích. Tyto údaje nezaručují vyhnutí se překážkám a
mělčinám. Opatrně porovnávejte kurz se všemi zrakovými vjemy
a vyhýbejte se libovolné pevnině, mělké vodě či jiným
překážkám, které se mohou objevit v cestě.
Při použití funkce Přejít na mohou přímý kurz a upravený kurz
procházet přes pevninu nebo mělkou vodu. Řiďte se tím, co
vidíte, a kormidlujte tak, abyste se vyhnuli pevnině, mělké vodě
a jiným nebezpečným objektům.
POZNÁMKA: V některých oblastech je u prémiových map
k dispozici funkce Auto Guidance.
UPOZORNĚNÍ
Společnost Garmin
doporučuje používat funkci Navigovat pouze
při motorovém pohonu. Použití funkce Navigovat při plachtění
může způsobit nečekané přehození plachty a tedy riziko
poškození plachetnice. Při nečekaném přehození plachty
mohou být neobsluhované plachty a lanoví poškozeny nebo
mohou způsobit poranění posádce či cestujícím.
Můžete nastavit a sledovat kurz do cíle, a to jedním
z následujících způsobů: pomocí funkce Přejít na, Trasa do
nebo Navigovat.
Přejít na: Dovede vás přímo do cíle. Toto je standardní možnost
pro navigaci k cíli. Chartplotter vytvoří přímou linii kurzu nebo
navigační linii k cíli. Cesta může procházet přes zemi a jiné
překážky.
Trasa do: Vytvoří trasu z vaší polohy do cíle a umožní vám
přidávat odbočky během cesty. Tato možnost poskytuje
přímou linii kurzu k cíli, zároveň ale umožňuje přidávat
k trase odbočky, které se vyhýbají zemi a dalším překážkám.
Automatická navigace: Vytvoří cestu do cíle pomocí
automatické navigace. Tato možnost je k dispozici pouze při
použití kompatibilní prémiové mapy v kompatibilním
chartplotteru. Poskytuje podrobnou navigační linii k cíli, která
se vyhýbá zemi a dalším překážkám. Navigační linie je
založena na mapových datech a na uživatelském nastavení
bezpečné hloubky, bezpečné výšky a vzdálenosti pobřežní
linie v chartplotteru. Pomocí těchto nastavení a mapových
dat vytváří chartplotter navigační linii mezi aktuální polohou a
cílem, která se vyhýbá všem oblastem, v nichž nelze
navigovat. Jestliže používáte kompatibilní autopilot Garmin
připojený k chartplotteru prostřednictvím zařízení NMEA
2000, sleduje autopilot trasu Automatické navigace.
Nastavení a sledování přímého kurzu pomocí funkce
Přejít na
UPOZORNĚNÍ
Při použití funkce Přejít na mohou přímý kurz a upravený kurz
procházet přes pevninu nebo mělkou vodu. Řiďte se tím, co
vidíte, a kormidlujte tak, abyste se vyhnuli pevnině, mělké vodě
a jiným nebezpečným objektům.
Můžete nastavit přímý kurz z aktuální polohy do vybraného cíle.
1
Vyberte cíl (Cíle, strana 11).
2
Vyberte možnost Navigovat k >
Přejít na
.
Zobrazí se purpurová linie. Uprostřed purpurové linie je tenčí
purpurová linie, která představuje upravený kurz z vaší
aktuální polohy do cíle. Upravený kurz je dynamický
a pohybuje se společně s vaší lodí, pokud se odchýlíte od
kurzu.
3
Sledujte purpurovou linii a kormidlujte tak, abyste se vyhnuli
pevnině, mělčinám a jiným překážkám.
4
Pokud se odchylujete od kurzu, sledujte purpurovou linii
(upravený kurz) a navigujte do cíle, nebo kormidlujte zpět na
purpurovou linii (přímý kurz).
Ukončení navigace
Na navigační mapě nebo rybářské mapě vyberte možnost
MENU >
Ukončit navigaci
.
Trasové body
Trasové body jsou polohy, které zaznamenáte a uložíte do
zařízení. Pomocí trasových bodů lze vyznačit, kde jste, kam
směřujete nebo kde jste byli. Můžete přidávat podrobnosti o
poloze, jako například název, nadmořskou výšku a hloubku.
Označení aktuální polohy jako trasový bod
Na libovolné obrazovce vyberte možnost MARK.
Navigace pomocí kresliče map 11
Vytvoření trasového bodu v jiné poloze
1
Vyberte možnost Uživatelská data >
Trasové body > Nový
trasový bod
.
2
Vyberte možnost:
Chcete-li vytvořit trasový bod zadáním souřadnic polohy,
vyberte možnost Zadejte souřadnice
a zadejte
souřadnice.
Chcete-li vytvořit trasový bod pomocí mapy, vyberte
možnost
Použít mapu, vyberte polohu a poté možnost
SELECT.
Označení polohy volání MOB nebo SOS
Na libovolné obrazovce vyberte možnost Muž přes palubu >
Ano.
Mezinárodní symbol muž přes palubu (MOB) označí aktivní bod
MOB a chartplotter nastaví přímý kurz zpět k označené poloze.
Zobrazení seznamu všech trasových bodů
Vyberte možnost Uživatelská data > Trasové body.
Úprava uloženého trasového bodu
1
Vyberte možnost Uživatelská data > Trasové body.
2
Vyberte trasový bod.
3
Vyberte možnost
Upravit trasový bod.
4
Vyberte možnost:
Chcete-li přidat název, vyberte možnost Název a zadejte
název.
Chcete-li změnit symbol, vyberte možnost Symbol
.
Chcete-li změnit hloubku, vyberte možnost Hloubka.
Chcete-li změnit teplotu vody, vyberte možnost Teplota
vody.
Chcete-li změnit komentář, vyberte možnost Komentář.
Chcete-li změnit pozici trasového bodu, vyberte možnost
Přesunout.
Vyhledání uloženého trasového bodu a navigace
k němu
UPOZORNĚNÍ
Funkce Auto Guidance je založena na elektronických mapových
informacích. Tyto údaje nezaručují vyhnutí se překážkám a
mělčinám. Opatrně porovnávejte kurz se všemi zrakovými vjemy
a vyhýbejte se libovolné pevnině, mělké vodě či jiným
překážkám, které se mohou objevit v cestě.
Při použití funkce Přejít na mohou přímý kurz a upravený kurz
procházet přes pevninu nebo mělkou vodu. Řiďte se tím, co
vidíte, a kormidlujte tak, abyste se vyhnuli pevnině, mělké vodě
a jiným nebezpečným objektům.
POZNÁMKA: V některých oblastech je u prémiových map
k dispozici funkce Auto Guidance.
Než budete moci navigovat k trasovému bodu, musíte jej
vytvořit.
1
Vyberte možnost Uživatelská data > Trasové body.
2
Vyberte trasový bod.
3
Vyberte možnost
Navigovat k.
4
Vyberte možnost:
Chcete-li navigovat přímo na pozici, vyberte možnost
Přejít na
.
Chcete-li vytvořit trasu k pozici včetně odboček, vyberte
možnost
Trasa do.
Chcete-li použít funkci Auto Guidance, vyberte možnost
Automatická navigace
.
5
Zkontrolujte kurz označený purpurovou linií.
POZNÁMKA:
Při použití funkce Auto Guidance znamená
šedý segment v libovolné části fialové čáry, že funkce Auto
Guidance nemůže propočítat část linie Auto Guidance. To je
způsobeno nastaveními pro minimální bezpečnou hloubku
vody a minimální bezpečnou výšku překážek.
6
Sledujte purpurovou linii a kormidlujte tak, abyste se vyhnuli
pevnině, mělčinám a jiným překážkám.
Odstranění trasového bodu nebo MOB
1
Vyberte možnost Uživatelská data >
Trasové body
.
2
Zvolte trasový bod nebo MOB.
3
Vyberte možnost Odstranit.
Odstranění všech trasových bodů
Vyberte možnost Uživatelská data > Správa dat > Vymazat
uživatelská data >
Trasové body > Vše
.
Trasy
Trasa je posloupnost trasových bodů nebo poloh, které vás
dovedou až do cíle.
Vytvoření a navigace trasy z aktuální pozice
Můžete vytvořit trasu a ihned ji navigovat na navigační mapě
nebo na rybářské mapě. Při tomto postupu se neukládá trasa
ani údaje o trasových bodech.
POZNÁMKA: V některých oblastech je u prémiových map
k dispozici příbřežní rybářská mapa.
1
Vyberte cíl na navigační mapě nebo na rybářské mapě.
2
Vyberte možnost Navigovat k
> Trasa do
.
3
Vyberte polohu poslední odbočky před cílem.
4
Vyberte možnost
Přidat odbočku.
5
V případě potřeby přidejte další odbočky opakováním kroků 3
a 4 – postupujte přitom zpět od cíle k aktuální poloze svého
plavidla.
Poslední přidaná odbočka by měla být ta, kterou uskutečníte
jako první po zahájení plavby z aktuální polohy. Měla by to
být odbočka, která se nachází nejblíže k vašemu plavidlu.
6
V případě potřeby vyberte možnost MENU.
7
Vyberte možnost Navigovat trasu
.
8
Zkontrolujte kurz označený purpurovou linií.
9
Sledujte purpurovou linii a kormidlujte tak, abyste se vyhnuli
pevnině, mělčinám a jiným překážkám.
Vytvoření a uložení trasy
Tento postup uloží trasu a všechny trasové body na ní.
Počátečním bodem může být vaše současná poloha nebo jiná
poloha.
1
Vyberte možnost Uživatelská data >
Trasy a cesty
automatické navigace > Nová trasa > Použít mapu
.
2
Vyberte výchozí polohu trasy.
3
Přidejte odbočku podle pokynů na obrazovce.
4
V případě potřeby přidejte opakováním kroku 3 další
odbočky.
5
Vyberte cílovou destinaci.
Zobrazení seznamu tras
Vyberte možnost Uživatelská data > Trasy a cesty
automatické navigace.
Úprava uložené trasy
Můžete změnit název trasy nebo změnit odbočky, které trasa
obsahuje.
1
Vyberte možnost Uživatelská data > Trasy a cesty
automatické navigace.
2
Vyberte trasu.
3
Vyberte možnost
Upravit trasu.
12 Navigace pomocí kresliče map
4
Vyberte možnost:
Chcete-li změnit název, vyberte možnost Název a zadejte
název.
Chcete-li vybrat trasový bod ze seznamu odboček,
vyberte možnost Upravit odbočky
> Použít seznam
odboček
a vyberte trasový bod ze seznamu.
Chcete-li vybrat trasový bod pomocí mapy, vyberte
možnost Upravit odbočky
> Použít mapu
a vyberte
polohu na mapě.
Vyhledání a navigování podle uložené trasy
Předtím, než budete moci procházet seznam tras a navigovat
podle jedné z nich, musíte vytvořit a uložit alespoň jednu trasu.
1
Vyberte možnost Uživatelská data > Trasy a cesty
automatické navigace.
2
Vyberte trasu.
3
Vyberte možnost
Navigovat k.
4
Vyberte možnost:
Chcete-li navigovat podle trasy z počátečního bodu, který
byl použit při vytváření trasy, vyberte možnost Předat dál.
Chcete-li navigovat podle trasy z cílového bodu, který byl
použit při vytváření trasy, vyberte možnost Zpět.
Zobrazí se purpurová čára. Ve středu purpurové čáry se
nachází tenčí fialová čára, která představuje opravený kurz
z vaší aktuální polohy k cíli. Opravený kurz je dynamický
a pohybuje se společně s vaší lodí, když se vychýlíte z kurzu.
5
Zkontrolujte kurz označený purpurovou linií.
6
Sledujte purpurovou čáru a kormidlujte tak, abyste se vyhnuli
pevnině, mělčinám a jiným překážkám.
7
Jestliže jste se vychýlili z kurzu, sledujte fialovou čáru
(opravený kurz), která vás dovede k cíli, nebo navigujte zpět
k purpurové čáře (přímý kurz).
Vyhledání a navigace souběžně s uloženou trasou
Předtím, než budete moci procházet seznam tras a navigovat
podle jedné z nich, musíte vytvořit a uložit alespoň jednu trasu.
1
Vyberte možnost Uživatelská data > Trasy a cesty
automatické navigace.
2
Vyberte trasu.
3
Vyberte možnost
Navigovat k.
4
Vyberte možnost
Posun, jestliže chcete navigovat souběžně
s danou trasou, od níž budete posunuti na stanovenou
vzdálenost.
5
Vyznačte, jak chcete podle trasy navigovat:
Chcete-li navigovat podle trasy z počátečního bodu, který
byl použit při vytváření trasy, a nalevo od původní trasy,
vyberte možnost Předat dál – přístav.
Chcete-li navigovat podle trasy z počátečního bodu, který
byl použit při vytváření trasy, a napravo od původní trasy,
vyberte možnost Předat dál – pravobok.
Chcete-li navigovat podle trasy z cílového bodu, který byl
použit při vytváření trasy, a nalevo od původní trasy,
vyberte možnost Zpět – přístav.
Chcete-li navigovat podle trasy z cílového bodu, který byl
použit při vytváření trasy, a napravo od původní trasy,
vyberte možnost
Zpět – pravobok.
Zobrazí se purpurová čára. Ve středu purpurové čáry se
nachází tenčí fialová čára, která představuje opravený kurz
z vaší aktuální polohy k cíli. Opravený kurz je dynamický
a pohybuje se společně s vaší lodí, když se vychýlíte z kurzu.
6
Zkontrolujte kurz označený purpurovou linií.
7
Sledujte purpurovou čáru a kormidlujte tak, abyste se vyhnuli
pevnině, mělčinám a jiným překážkám.
8
Jestliže jste se vychýlili z kurzu, sledujte fialovou čáru
(opravený kurz), která vás dovede k cíli, nebo navigujte zpět
k purpurové čáře (přímý kurz).
Odstranění uložené trasy
1
Vyberte možnost Uživatelská data
> Trasy a cesty
automatické navigace
.
2
Vyberte trasu.
3
Vyberte možnost
Odstranit.
Odstranění všech uložených tras
Vyberte možnost Uživatelská data >
Správa dat > Vymazat
uživatelská data > Trasy a cesty automatické navigace
.
Prošlé trasy
Prošlá trasa je záznam cesty, kterou urazila vaše loď. Aktuálně
zaznamenávaná prošlá trasa se nazývá aktivní prošlá trasa a
lze ji uložit. Prošlé trasy můžete zobrazit v jednotlivých mapách
nebo v 3D zobrazení mapy.
Zobrazení prošlých tras
Na mapě nebo 3D zobrazení mapy vyberte možnost MENU >
Trasové body a prošlé trasy > Ujeté trasy >
Zapnuto
.
Linie stezky na mapě označuje prošlou trasu.
Nastavení barvy aktivní prošlé trasy
1
Vyberte možnost Uživatelská data > Ujeté trasy >
Možnosti
aktivní prošlé trasy > Barva ujeté trasy
.
2
Zvolte barvu prošlé trasy.
Uložení aktivní prošlé trasy
Trasa, která je právě zaznamenávána, se nazývá aktivní prošlá
trasa.
1
Vyberte možnost Uživatelská data >
Ujeté trasy > Uložit
aktivní prošlou trasu
.
2
Vyberte možnost:
Vyberte čas, kdy začala aktivní prošlá trasa.
Vyberte možnost Celý protokol.
Zobrazení seznamu uložených prošlých tras
Vyberte možnost Uživatelská data > Ujeté trasy >
Uložené
prošlé trasy
.
Úprava uložené prošlé trasy
1
Vyberte možnost Uživatelská data > Ujeté trasy > Uložené
prošlé trasy.
2
Vyberte prošlou trasu.
3
Vyberte možnost Upravit prošlou trasu.
4
Vyberte možnost:
Vyberte možnost
Název a zadejte nový název.
Vyberte možnost
Barva ujeté trasy a poté vyberte barvu.
Uložení prošlé trasy jako trasy
1
Vyberte možnost Uživatelská data > Ujeté trasy > Uložené
prošlé trasy.
2
Vyberte prošlou trasu.
3
Vyberte možnost Upravit prošlou trasu
> Uložit trasu
.
Procházení seznamu prošlých tras a navigace po
zaznamenané prošlé trase
Než budete moci procházet seznam prošlých tras a navigovat
podle nich, musíte zaznamenat alespoň jednu prošlou trasu
(Prošlé trasy, strana 13)
.
1
Vyberte možnost Uživatelská data >
Ujeté trasy > Uložené
prošlé trasy
.
2
Vyberte prošlou trasu.
3
Vyberte možnost
Sled.proš.trasu.
Navigace pomocí kresliče map 13
4
Vyberte možnost:
Navigaci po prošlé trase z počátečního bodu použitého při
vytvoření trasy spustíte výběrem možnosti Předat dál.
Navigaci po prošlé trase z cílového bodu použitého při
vytvoření trasy spustíte výběrem možnosti Zpět
.
5
Zkontrolujte kurz označený barevnou čárou.
6
Sledujte barevnou čáru a kormidlujte tak, abyste se vyhnuli
pevnině, mělčině a jiným překážkám.
Odstranění uložené prošlé trasy:
1
Vyberte možnost Uživatelská data >
Ujeté trasy > Uložené
prošlé trasy
.
2
Vyberte prošlou trasu.
3
Vyberte možnost
Odstranit.
Odstranění všech uložených prošlých tras
Vyberte možnost Uživatelská data > Správa dat > Vymazat
uživatelská data >
Uložené prošlé trasy
.
Sledování aktivní prošlé trasy
Trasa, která je právě zaznamenávána, se nazývá aktivní prošlá
trasa.
1
Vyberte možnost Uživatelská data >
Ujeté trasy > Sledovat
aktivní prošlou trasu
.
2
Vyberte možnost:
Vyberte čas, kdy začala aktivní prošlá trasa.
Vyberte možnost
Celý protokol.
3
Zkontrolujte kurz označený barevnou čárou.
4
Sledujte barevnou čáru a kormidlujte tak, abyste se vyhnuli
pevnině, mělčinám a jiným překážkám.
Vymazání aktivní prošlé trasy
Vyberte možnost Uživatelská data >
Ujeté trasy > Vymazat
aktivní prošlou trasu
.
Paměť prošlých tras se vymaže a záznam aktivní prošlé trasy
pokračuje.
Správa paměti záznamu prošlé trasy během
pořizování záznamu
1
Vyberte možnost Uživatelská data > Ujeté trasy >
Možnosti
aktivní prošlé trasy
.
2
Vyberte možnost
Režim záznamu.
3
Vyberte možnost:
Záznam prošlé trasy nahrajete, dokud nebude paměť
prošlých tras plná, výběrem možnosti Tankovat.
Záznam prošlé trasy plynule nahrajete a nejstarší data
prošlé trasy nahradíte novými výběrem možnosti
Zalomení
.
Konfigurace intervalu nahrávání záznamu prošlé trasy
Můžete určit frekvenci nahrávání prošlé trasy. Častější
nahrávání prošlé trasy je přesnější, ale rychleji plní záznam
prošlé trasy. Pro nejefektivnější využití paměti doporučujeme
interval rozlišení.
1
Vyberte možnost Uživatelská data > Ujeté trasy >
Možnosti
aktivní prošlé trasy > Interval záznamu > Interval
.
2
Vyberte možnost:
Chcete-li prošlou trasu nahrávat podle vzdálenosti mezi
body, vyberte možnost Vzdálenost
> Změnit
a zadejte
vzdálenost.
Chcete-li prošlou trasu nahrávat podle časového intervalu,
vyberte možnost Čas
> Změnit
a zadejte časový interval.
Chcete-li prošlou trasu nahrávat podle odchylky od kurzu,
vyberte možnost Rozlišení > Změnit a před záznamem
bodu prošlé trasy zadejte maximální povolenou odchylku
od skutečného kurzu.
Odstranění všech uložených trasových
bodů, tras a prošlých tras
Vyberte možnost
Uživatelská data > Správa dat > Vymazat
uživatelská data > Vše > OK.
Automatická navigace
UPOZORNĚNÍ
Funkce Auto Guidance je založena na elektronických mapových
informacích. Tyto údaje nezaručují vyhnutí se překážkám a
mělčinám. Opatrně porovnávejte kurz se všemi zrakovými vjemy
a vyhýbejte se libovolné pevnině, mělké vodě či jiným
překážkám, které se mohou objevit v cestě.
POZNÁMKA: V některých oblastech je u prémiových map
k dispozici funkce Auto Guidance.
Automatickou navigaci můžete použít k naplánování nejlepší
cesty do cíle. Automatická navigace využije kreslič map ke
skenování mapových dat, jako například hloubky vody
a známých překážek, k výpočtu navrhované cesty. Cestu lze
během navigace upravovat.
Nastavení a sledování cesty Automatická navigace
Cesta
1
Vyberte cíl (Cíle
, strana
11).
2
Vyberte možnost Navigovat k > Automatická navigace.
3
Zkontrolujte cestu označenou purpurovou linií.
4
Vyberte možnost
Zahájit navigaci.
5
Sledujte purpurovou linii a kormidlujte tak, abyste se vyhnuli
pevnině, mělčinám a jiným překážkám.
POZNÁMKA: Při použití funkce Auto Guidance znamená
šedý segment v libovolné části fialové čáry, že funkce Auto
Guidance nemůže propočítat část linie Auto Guidance. To je
způsobeno nastaveními pro minimální bezpečnou hloubku
vody a minimální bezpečnou výšku překážek.
Vytvoření cesty automatické navigace
1
Vyberte možnost Navigace
> Trasy a cesty automatické
navigace > Nová trasa > Automatická navigace
.
2
Vyberte možnost SELECT a zvolte cílový bod.
Filtrování seznamu tras a cest automatické navigace
Seznam tras a cest automatické navigace lze filtrovat a rychle
tak najít uložený cíl.
1
Vyberte možnost MENU
> Filtr
.
2
Vyberte možnost.
Kontrola cesty automatické navigace
1
Vyberte cestu na navigační mapě.
2
Vyberte možnost:
Chcete-li zobrazit nebezpečí a upravit cestu nebezpečí,
vyberte možnost
Sled. nebezp..
Chcete-li změnit název cesty, upravit ji nebo přepočítat,
vyberte možnost
Upravit.
Chcete-li cestu odstranit, vyberte možnost Odstranit
.
Chcete-li navigovat po zvolené cestě, vyberte možnost
Navigovat k.
Úprava cesty automatické navigace
1
Na navigační mapě přesuňte cílový bod do nové polohy
podle pokynů na obrazovce nebo pomocí kláves se šipkami.
2
Vyberte možnost SELECT > Přesunout bod.
3
Výběrem možnosti BACK se vraťte na obrazovku navigace.
Zrušení probíhajícího výpočtu Automatická navigace
Na navigační mapě vyberte možnost MENU > Zrušit.
TIP: Výpočet můžete rychle zrušit výběrem možnosti BACK.
14 Navigace pomocí kresliče map
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46

Garmin echoMAP™ CHIRP 74cv Návod na používanie

Kategória
Meranie, testovanie
Typ
Návod na používanie