Dometic MF05M, MF1M Návod na používanie

Kategória
Chladiace boxy
Typ
Návod na používanie

Táto príručka je tiež vhodná pre

MF05M, MF1M
Thermoelectric milk cooler
Operating manual. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Thermoelektrischer Milchkühler
Bedienungsanleitung . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Refroidisseur de lait
thermoélectrique
Notice d’utilisation . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Nevera para leche termoeléctrica
Instrucciones de uso . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Refrigerador de leite
termoelétrico
Manual de instruções . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Frigorifero termoelettrico per
latte
Istruzioni per l’uso. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Thermo-elektrische melkkoeler
Gebruiksaanwijzing . . . . . . . . . . . . . . . . .43
Termoelektrisk mælkekøler
Betjeningsvejledning . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Termoelektrisk mjölkkylare
Bruksanvisning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Termoelektrisk melkekjøler
Bruksanvisning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Lämpösähköinen
maidonjäähdytin
Käyttöohje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Термоэлектрический
молокоохладитель
Инструкция по эксплуатации . . . . . . . . . 73
Termoelektryczna schładzarka do
mleka
Instrukcja obsługi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
Termoelektrický chladič mlieka
Návod na obsluhu . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
Termoelektrická chladnička na
mléko
Návod k obsluze. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
Termoelektromos tejhűtő
Használati utasítás . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
EN
DE
FR
ES
PT
IT
NL
DA
SV
NO
FI
RU
PL
SK
CS
HU
MOBILE COOLING
MYFRIDGE
MF05M-MF1M_OPM_EMEA16.book Seite 1 Donnerstag, 11. Juli 2019 12:29 12
Vysvetlenie symbolov MyFridge MF05M, MF1M
SK
86
Pred uvedením zariadenia do prevádzky si prosím pozorne prečítajte tento návod
a odložte si ho. V prípade odovzdania chladiaceho zariadenia ďalšiemu používateľovi
mu odovzdajte aj tento návod.
Výrobca neručí za škody, ktoré vzniknú používaním, ktoré nie je v súlade s určeným použitím
alebo boli spôsobené nesprávnou obsluhou.
Obsah
1 Vysvetlenie symbolov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .86
3 Rozsah dodávky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .88
4 Používanie v súlade s určením . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .89
5 Technický opis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .89
6 Obsluha. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .89
7 Čistenie a údržba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .90
8 Záruka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .90
9 Odstránenie poruchy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
10 Likvidácia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
11 Technické údaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
1 Vysvetlenie symbolov
!
!
A
I
STRAHA!
Bezpečnostné upozornenie na nebezpečnú situáciu, ktorá môže viesť k usmrteniu
alebo ťažkému poraneniu, ak sa jej nezabráni.
UPOZORNENIE!
Bezpečnostné upozornenie na nebezpečnú situáciu, ktorá môže viesť k ľahkému
alebo stredne ťažkému usmrteniu alebo ťažkému poraneniu, ak sa jej nezabráni.
POZOR!
Upozornenie na situáciu, ktorá môže viesť k materiálnym škodám, ak sa jej nezabráni.
POZNÁMKA
Doplňujúce informácie týkajúce sa obsluhy produktu.
MF05M-MF1M_OPM_EMEA16.book Seite 86 Donnerstag, 11. Juli 2019 12:29 12
MyFridge MF05M, MF1M Bezpečnostné pokyny
SK
87
2 Bezpečnostné pokyny
2.1 Všeobecná bezpečnost’
!
VÝSTRAHA! Nedodržanie týchto varovaní môže mať za následok smrť alebo
vážne poranenie.
Nebezpečenstvo ohrozenia života zásahom elektrického prúdu
Ak zariadenie vykazuje očividné poškodenia, nesmiete ho uviest’ do prevádzky.
Ak sa poškodí pripojovací kábel tohoto zariadenia, musí ho vymenit’ výrobca, služba
zákazníkom alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa zabránilo ohrozeniu.
Opravy tohoto zariadenia smú robit’ len odborníci. Neodbornými opravami môžu
vzniknút’ značné nebezpečenstvá.
Prístroj pripájajte len dodaným sieťovým adaptérom do elektrickej zásuvky so strieda-
vým prúdom 100 – 240 V.
Sieťovú zástrčku nikdy nevyťahujte zo zásuvky ťahaním za prípojný kábel.
Ak je sieťový adaptér poškodený, vymeňte ho za adaptér rovnakého typu a rovnakej
špecifikácie.
Ohrozenie zdravia
Toto zariadenie smú používať deti od 8 rokov a osoby so zníženými psychickými,
zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami a vedomosťami, keď sú pod dozorom
alebo keď boli poučené o bezpečnom používaní zariadenia a chápu, aké riziká
ztoho vyplývajú.
Deti sa nesmú hrať so zariadením.
Čistenie a bežnú údržbu nesmú deti vykonávať bez dozoru.
Deti vo veku od 3 do 8 rokov smú vkladať potraviny do chladiacich zariadení a tiež
ich z nich vyberať.
Nebezpečenstvo výbuchu
V prístroji neuskladňujte látky, pri ktorých hrozí nebezpečenstvo výbuchu, napr. spre-
jové nádoby s hnacím plynom.
!
UPOZORNENIE! Nedodržanie týchto upozornení môže mať za následok
drobné alebo stredne ťažké poranenie.
Nebezpečenstvo ohrozenia života zásahom elektrického prúdu
Odpojte zariadenie z el. siete
pred každým čistením a ošetrovaním
–po každom použití
A
POZOR! Nebezpečenstvo poškodenia
Porovnajte údaj o napätí na typovom štítku s prívodom el. energie, ktorý máte
k dispozícii.
MF05M-MF1M_OPM_EMEA16.book Seite 87 Donnerstag, 11. Juli 2019 12:29 12
Rozsah dodávky MyFridge MF05M, MF1M
SK
88
2.2 Bezpečnost’ pri prevádzke zariadenia
!
UPOZORNENIE! Nedodržanie týchto upozornení môže mať za následok
drobné alebo stredne ťažké poranenie.
Nebezpečenstvo ohrozenia života zásahom elektrického prúdu
Pred uvedením do prevádzky dbajte, aby boli prívod a zástrčka suché.
Prístroj nikdy neuvádzajte do prevádzky mokrými rukami.
Ohrozenie zdravia
Otvorenie chladiaceho zariadenia na dlhšiu dobu môže spôsobiť výrazné zvýšenie
teploty v priehradkách spotrebiča.
Pravidelne čisťte povrchy, ktoré môžu prísť do kontaktu s potravinami a prístupnými
systémami na odvádzanie kondenzátu.
Surové mäso a ryby uskladnite v zariadení vo vhodných nádobách, aby neprišli
do kontaktu s inými potravinami alebo aby na ne nekvapkali.
Ak je zariadenie dlhšiu dobu prázdne a nepoužíva sa:
Zariadenie vypnite.
Zariadenie odmrazte.
Zariadenie vyčisťte a vysušte.
Nechajte otvorené dvere, aby ste zabránili tvorbe plesní.
A
POZOR! Nebezpečenstvo poškodenia
Pozor, nebezpečenstvo prehriatia!
Dbajte na to, aby sa teplo, ktoré vzniká pri prevádzke, dostatočne mohlo odvádzať.
Zabezpečte, aby bol prístroj v dostatočnej vzdialenosti od stien alebo predmetov,
aby bola umožnená cirkulácia vzduchu.
Dbajte, aby nedošlo k zakrytiu vetracích otvorov.
Nikdy neponorte zariadenie do vody.
Chráňte zariadenie a káble pred horúčavou a vlhkom.
Prístroj prevádzkujte len pod vaším dozorom.
Prístroj nepoužívajte na horúcich povrchoch.
Prístroj neumiestňujte v blízkosti otvoreného ohňa.
Tekutinu, ktorú chcete chladiť, nenalievajte priamo do prístroja. Použite miesto toho
sklenenú nádobu, ktorá je súčasťou dodávky.
3 Rozsah dodávky
Č. na
obr. 1, strane 3
Množstvo Označenie
1 1 Chladič mlieka MyFridge
2 1 Sklenená nádoba na mlieko s prívodom
3 1 Sieťový adaptér pre sieť so striedavým prúdom
MF05M-MF1M_OPM_EMEA16.book Seite 88 Donnerstag, 11. Juli 2019 12:29 12
MyFridge MF05M, MF1M Používanie v súlade s určením
SK
89
4 Používanie v súlade s určením
Prístroj slúži na prípravu chladeného mlieka pre automaty na espresso a kávu. Mlieko sa chladí
v dodanej sklenenej nádobe na mlieko a cez prívod integrovaný vo veku sa privádza do automatu
na kávu.
Chladiace zariadenie je vhodné na kempingové účely. Zariadenie sa nesmie vystavit’ dažďu.
5Technický opis
Ide o kompaktný stolový prístroj. Mlieko sa môže udržiavať ochladené na teplotu +1 °C až +7 °C
(v závislosti od vonkajšej teploty).
Chladenie je neopotrebovateľný termoelektrický chladič s odvádzaním tepla ventilátorom.
6Obsluha
!
A
I
STRAHA! Nebezpečenstvo požiaru
Pri umiestňovaní zariadenia sa ubezpečte, že napájací kábel nie je zachytený alebo
poškodený.
Neumiestňuje žiadne viacnásobné prenosné zásuvky alebo prenosné napájacie
adaptéry na zadnú stranu zariadenia.
POZOR!
Pri používaní chladiča mlieka dodržiavajte upozornenia uvedené v dokumentácii
pre zákazníkov k vášmu automatu na kávu.
Na chladenie mlieka používajte výlučne dodanú sklenenú nádobu na mlieko.
Náhradné sklenené nádoby si môžete objednať pod číslom výrobku T0 63
(M-05M), príp. T0 82 (MF1M).
POZNÁMKA
Pred uvedením nového prístroja do prevádzky by ste ho z hygienických dôvodov
mali vyčistiť zvonku a zvnútra vlhkou handričkou (pozri kap. „Čistenie a údržba“ na
strane 90).
V prípade poruchy prístroja (napr. elektrostatickým výbojom) je potrebné len stlačiť
niektoré z tlačidiel funkcií, aby prístroj začal znova normálne fungovať.
MF05M-MF1M_OPM_EMEA16.book Seite 89 Donnerstag, 11. Juli 2019 12:29 12
Čistenie a údržba MyFridge MF05M, MF1M
SK
90
6.1 Chladenie mlieka
Nalejte mlieko do sklenej nádoby a veko s prívodom zatočte na sklenenú nádobu.
Sklenenú nádobu s mliekom vložte do chladiča mlieka.
Spojte hadičku na mlieko na chladiči mlieka s prívodom mlieka vášho automatu na kávu.
Prístroj pripojte pomocou sieťového adaptéra k zdroju elektrického prúdu a stlačte tlačidlo
„ON/OFF“ (obr. 2 A1, strane 3).
Indikátor prevádzky (obr. 2 A2, strane 3) sa rozsvieti a prístroj začne chladiť.
Keď chcete proces chladenia ukončiť, stlačte tlačidlo „ON/OFF“ (obr. 2 A, strane 3).
Keď uvediete prístroj mimo prevádzky, vytiahnite pripájací kábel.
istenie aúdržba
A
I
Prístroj príležitostne vyčistite vlhkou handričkou.
Vonkajšok prístroja príležitostne vyčistite vlhkou handričkou.
Vyčistite veko a prívod mlieka bežným čistiacim prostriedkom na mliečne usadeniny vznikajúce
pri speňovaní mlieka v kávovaroch.
8Záruka
Platí zákonom stanovená záručná lehota. Ak by bol výrobok chybný, obráťte sa na pobočku vo
vašej krajine (pozri zadnú stranu) alebo na vášho špecializovaného predajcu.
Ak žiadate o vybavenie opravy alebo nárokov vyplývajúcich zo záruky, musíte priložiť nasledovné
podklady:
kópiu faktúry s dátumom kúpy,
dôvod reklamácie alebo opis chyby.
POZOR!
Pred každým čistením prístroja vytiahnite prípojný kábel zo zásuvky.
Rešpektujte aj upozornenia týkajúce sa čistenia uvedené v dokumentácii pre
zákazníkov k vášho automatu na kávu.
Prístroj nikdy nečistite pod tečúcou vodou alebo dokonca vo vode.
Na čistenie prístroja nepoužívajte ostré, abrazívne čistiace prostriedky alebo tvrdé
predmety, pretože by mohli prístroj poškodiť.
POZNÁMKA
Sklenená nádoba na mlieko (bez veka) je vhodná na umývanie v umývačke riadu.
MF05M-MF1M_OPM_EMEA16.book Seite 90 Donnerstag, 11. Juli 2019 12:29 12
MyFridge MF05M, MF1M Odstránenie poruchy
SK
91
9 Odstránenie poruchy
10 Likvidácia
Obalový materiál podľa možnosti odovzdajte do príslušného odpadu na recykláciu.
M
Keď výrobok definitívne vyradíte z prevádzky, informujte sa v najbližšom recyklačnom
stredisku alebo u vášho špecializovaného predajcu o príslušných predpisoch týkajúcich
sa likvidácie.
11 Technické údaje
Porucha Možná príčina Návrh riešenia
Prístroj nefunguje, LED
nesvieti.
Zásuvka striedavého
napätia nevedie napätie.
Vyskúšajte inú zásuvku.
Sieťový adaptér je
chybný.
Sieťový adaptér vymeňte za adaptér
rovnakého typu a rovnakej špecifikácie.
Prístroj nechladí
(konektor je zasunutý,
LED svieti).
Vnútor ventilátor
alebo chladiaci prvok je
chybný.
Opravy smie vykonávať len autorizovaný
servis.
MF05M MF1M
Č. výrobku: 9600000596 9600000597
Objem sklenenej nádoby na
mlieko brutto:
500 ml 1110 ml
Pripájacie napätie: 100 – 240 Vw
50 – 60 Hz (sieťový adaptér)
100 – 240 Vw
50 – 60 Hz (sieťový adaptér)
Príkon: max. 18 W
Teplota chladenia: +1 °C až +7 °C, v závislosti od vonkajšej teploty
Hmotnosť: cca 0,9 kg (bez sieťového
adaptéra)
cca 1,7 kg (bez sieťového
adaptéra)
Rozmery (D x Š x V) v mm: 145 x 110 x 180 190 x 150 x 215
Skúška/certifikát:
4
MF05M-MF1M_OPM_EMEA16.book Seite 91 Donnerstag, 11. Juli 2019 12:29 12
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65
 • Page 66 66
 • Page 67 67
 • Page 68 68
 • Page 69 69
 • Page 70 70
 • Page 71 71
 • Page 72 72
 • Page 73 73
 • Page 74 74
 • Page 75 75
 • Page 76 76
 • Page 77 77
 • Page 78 78
 • Page 79 79
 • Page 80 80
 • Page 81 81
 • Page 82 82
 • Page 83 83
 • Page 84 84
 • Page 85 85
 • Page 86 86
 • Page 87 87
 • Page 88 88
 • Page 89 89
 • Page 90 90
 • Page 91 91
 • Page 92 92
 • Page 93 93
 • Page 94 94
 • Page 95 95
 • Page 96 96
 • Page 97 97
 • Page 98 98
 • Page 99 99
 • Page 100 100
 • Page 101 101
 • Page 102 102
 • Page 103 103
 • Page 104 104

Dometic MF05M, MF1M Návod na používanie

Kategória
Chladiace boxy
Typ
Návod na používanie
Táto príručka je tiež vhodná pre