Juno JM60170116 Používateľská príručka

Značka
Juno
Model
JM60170116
Typ
Používateľská príručka
Uživatelská
Příručka
Mikrovlnná
trouba
JM60170116
2
Obsah
Důležité bezpečnostní pokyny
DŮLEŽITÉ! DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ
POKYNY: POZORNĚ PŘTĚTE A ÍRUČKU
USCHOVEJTE KPOZDĚJŠÍMU POUŽITÍ.
Pokud začne zohřívaného pokrmu vycházet kouř,
NEOTEVÍREJTE DVÍŘKA. Vypněte a odpojte troubu a
počkejte, dokud se zpokrmu nepřestane kouřit. Pokud se
zpokrmu kouří a otevřete dvířka, může dojít kpožáru.
Používejte pouze nádobí, které je vhodné pro vaření
vmikrovlnné troubě. Pokud vaříte pokrmy vjednorázo-vých
plastových, papírových či jiných nádobách zhořlavých
materiálů, nenechávejte troubu bez dozoru. Po použití
očistěte kryt vlnovodu, ohřívací prostor, otočný talíř a unášecí
podnos. Tyto části musí být suché a odmaštěné. Navršené
zbytky mastnoty mohou způsobit přehřívání a následně
požár. Mikrovlnná trouba je určena pro ohřev jídla a nápojů.
Sušení jídla nebo oblečení a ohřívání ohřívacích podušek,
obuvi, hub či mokrého oblečení může vést k riziku poranění
nebo vznícení.
Zamezení možnosti zranění
VAROVÁNÍ!
Pokud je trouba poškozená nebo nefunguje správně,
nepoužívejte ji.
Před spuštěním zkontrolujte následující:
a) Dvířka: ujistěte se, že se správně dovírají a že nejsou
zkřivená nebo ohnutá.
Důležité bezpečnostní pokyny _ _ _ _ _ _ _ _2
Popis spotřebiče _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _7
Ovládací panel _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _9
Před prvním použitím _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _10
Ovládání mikrovlnné trouby _ _ _ _ _ _ _ _ _1
1
Tabulky programů _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _17
Údržba a čištění _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _21
Co dělat když _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _22
Instalace _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _23
Technické údaje _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _25
Informace oživotním prostředí _ _ _ _ _ _ _25
Změny vyhrazeny.
3
b) Závěsy a bezpečnostní západky dvířek: ujistěte se, že
nejsou ulomené nebo uvolněné.
c) Těsnění dvířek a utěsněné povrchy: ujistěte se, že nejsou
poškozeny.
d) Ohřívací prostor a vnitřní strana dvířek: ujistěte se, že
nejsou promáčknuté.
e) Síťový kabel a zásuvky: ujistěte se, že nejsou poškozené.
Troubu nikdy neupravujte, ani neopravujte sami. Pro všechny
osoby svýjimkou kompetentních pracovníků je nebezpečné
provádět servis nebo opravy, při nichž je třeba sejmout kryt
chránící před účinkem mikrovlnné energie.
Zamezte tvoření nánosů mastnoty nebo špíny na těsnění
dvířek a na přiléhajících částech. Postupujte podle pokynů
vkapitole Údržba a čištění. Troubu čistěte vpravidelných
intervalech a odstraňujte veškeré zbytky jídla. Pokud trouba
nebude udržována včistotě, může dojít knarušení povrchu.
To by negativně ovlivnilo životnost spotřebiče a mohlo by
vyústit i vnebezpečnou situaci.
Nepokoušejte se vyměnit osvětlení ohřívacího prostoru, ani
to nedovolte nikomu jinému kromě osoby autorizované.
Pokud přestane osvětlení ohřívacího prostoru fungovat,
obraťte se na svého prodejce nebo servisní středisko.
Zamezení možnosti exploze a náhlého varu
VAROVÁNÍ!
Tekutiny ani jiné potraviny nesmějí být ohřívány
vuzavřených obalech, protože by mohlo dojít k jejich
explozi.
Vdůsledku mikrovlnného ohřevu nápojů může dojít ke
zpožděnému intenzivnímu varu. Proto je třeba snádobou
zacházet opatrně.
4
Vmikrovlnné troubě nesmějí být ohřívána vejce ve skořápce
ani natvrdo uvařená vejce ve skořápce, protože by mohla
explodovat, a to dokonce i po skončení mikrovlnného
ohřevu. Při ohřívání vajec, která nejsou míchaná,
propíchněte žloutky a bílky, jinak mohou vejce explodovat.
Natvrdo uvařená vejce ohřívejte vtroubě bez skořápek.
Popáleninám se vyhnete pravidelnou kontrolou teploty jídla
a jeho zamícháním před podáváním. Zvláštní pozornost
věnujte jídlům a nápojům podávaným kojencům, dětem a
starším osobám.
Udržujte děti vdostatečné vzdálenosti od trouby, aby si
nezpůsobily popáleniny.
Zamezení nesprávnému použití dětmi
VAROVÁNÍ!
Zařízení a jeho dostupné části se během používání
zahřejí. Děti ve věku do 8 let je třeba udržovat mimo
dosah, nejsou-li pod trvalým dohledem.
Toto zařízení mohou používat děti od 8 let a osoby s
omezenou fyzickou, smyslovou či menlní schopností či
osoby bez dostatečných zkušeností a znalostí, jsou-li pod
dohledem, nebo pokud jim byly poskytnuty pokyny ohledně
bezpečného používání zařízení a pokud znají související
rizika. Děti by měly být pod dohledem, aby si nemohly
stímto spotřebičem hrát. Čištění a uživatelskou údržbu
nesmí provádět děti do 8 let a bez dozoru.
Toto zařízení je určeno pro použití v domácnostech a pro
podobné účely, mezi které patří: kuchyňské prostory pro
zaměstnance v obchodech, kancelářích a jiných pracovních
prostředích; obytné budovy zemědělských zařízení; klienti
hotelů, motelů a jiných residenčních prostředí; ubytování
typu Bed and Breakfast (nocleh se snídaní).
Toto zařízení není určeno k použití v nadmořských výškách
nad 2000 m.
5
Zamezení nebezpečí požáru
Mikrovlnná trouba by neměla být během
provozu ponechána bez dozoru. Příliš vysoké
výkonové stupně nebo příliš dlouhé doby
vaření mohou způsobit přehřátí potravin a
následně požár.
Elektrická zásuvka musí být přístupná tak, aby
bylo možné spotřebič vpřípadě nouze snadno
odpojit. Zdroj napájení musí mít 230 V, 50 Hz
a minimálně 10 A pojistku v distribučním
vedení nebo 10 A jistič pro rozvod.
Doporučujeme zapojení spotřebiče do
samostatného obvodu. Troubu neskladujte ani
nepoužívejte venku.
Do okolí trouby a větracích otvorů nestavte
hořlavé materiály. Neblokujte žádné větrací
otvory. Z jídel a obalů odstraňte všechny
kovové uzávěry, těsnění, atd. Vznik
elektrického oblouku na kovovém povrchu
může způsobit požár. Mikrovlnnou troubu
nepoužívejte pro ohřívání oleje na smažení.
Teplotu oleje není možné kontrolovat a olej se
může vznítit. Pro přípravu popcornu v
mikrovlnné troubě použijte speciální nádobí
vyrobené pro tento účel. Uvnitř trouby
neskladujte žádné potraviny ani předměty.
Po uvedení trouby do provozu zkontrolujte její
nastavení, abyste se ujistili, že pracuje podle
vašeho přání. Přečtěte si tipy uvedené vtomto
návodu kobsluze. Troubu nespouštějte s
otevřenými dvířky ani jinak neupravujte
bezpečnostní západky dvířek. Pokud je mezi
těsněním dvířek a těsnicími povrchy nějaký
předmět, troubu nespouštějte.
Osoby, které používají
KARDIOSTIMUTOR, by se měli poradit se
svým lékařem nebo výrobcem
kardiostimulátoru oopatřeních vsouvislosti
spoužíváním mikrovlnné trouby.
Zamezení možnosti nebezpečí zásahu
elektrickým proudem
Za žádných okolností nesnímejte vnější kryt
trouby. Do otvorů pro uzavírání dvířek ani do
větracích otvorů nevlévejte žádnou tekutinu
ani nevkládejte předměty. Pokud se do nich
nějaká tekutina dostane, ihned troubu
vypněte, vypojte ze sítě a telefonicky
kontaktujte servisní středisko ve vaší oblasti.
Síťový kabel ani zástrčku nepokládejte do
vody nebo jiné tekutiny. Zajistěte, aby se
síťový kabel nedotýkal horkých nebo ostrých
povrchů, jako jsou například ventilační otvory
na zadní straně trouby.
Je-li poškozen napájecí kabel tohoto
spotřebiče, je nutné jej vyměnit za speciální
kabel. Výměnu musí provést autorizovaný
technik.
Zamezení možnosti exploze a náhlého
varu
Nikdy nepoužívejte uzavřené potravinové
obaly. Před ohřevem odstraňte víčko.
Uzavřené potravinové obaly mohou zdůvodu
akumulace tlaku explodovat, a to i po vypnutí
trouby. Při ohřívání tekutin buďte opatrní.
Používejte nádobu sširokým hrdlem, aby
mohly unikat bubliny.
Abyste zabránili náhlému varu tekutin a
případnému opaření:
Před ohříváním/opakovaným ohříváním
tekutinu zamíchejte.
Doporučujeme vložit do ohřívané tekutiny
skleněnou tyčinku nebo nějaký podobný
předmět.
Po ukončení ohřívání nechte na minimálně
20sekund tekutinu vtroubě, abyste
předešli náhlému varu.
Před ohříváním potravin, jako jsou brambory,
párky nebo ovoce, propíchněte jejich slupku,
protože by mohly explodovat.
Zamezení možnosti vzniku popálenin
Při vytahování jídla ztrouby vždy používejte
speciální držák nádobí nebo kuchyňské
chňapky, abyste se nespálili. Nádoby, sáčky
na popcorn atd. Otvírejte vždy co nejdále od
obličeje a rukou, abyste se neopařili párou.
Teplota nádoby neodpovídá skutečné teplotě
jídla nebo nápoje, proto vždy zkontrolujte
skutečnou teplotu jídla. Při otevírání dvířek
trouby se vždy postavte tak, abyste se
neopařili unikající párou a teplem. Nadívaná
jídla po ohřátí nakrájejte, aby znich unikla
pára a neopařili jste se.
Odvířka trouby se neopírejte, ani se na ně
nezavěšujte. Trouba není hračka, proto si s ní
nehrajte. Naučte děti dodržovat všechna
bezpečnostní pravidla: používat kuchyňské
chňapky, opatrně odstraňovat zjídel pokličku,
věnovat zvláštní pozornost obalům (např.
zmateriálů, které se samy zahřívají)
vytvořeným pro získání křupavého jídla,
protože ty mohou být obzvláště horké.
6
Další upozornění
Troubu nikdy žádným způsobem neupravujte.
Tato trouba je určena pouze pro domácí
přípravu jídel, proto ji používejte pouze za
tímto účelem. Není vhodná pro komerční a
laboratorní využití.
Zabezpečení bezproblémového a
bezporuchového provozu
Troubu nikdy neuvádějte do provozu
prázdnou. Můžete tak způsobit poškození
trouby. Používáte-li nádobí, ve kterém se má
jídlo zapéci do křupava, nebo nádobí, které se
zahřívá, vždy pod ně umístěte tepelný izolátor
jako např. porcelánový talíř, aby nedošlo
kpoškození otočného talíře a unášecího
podnosu zdůvodu tepelného šoku. Doba
ohřevu uvedená vnávodu knádobí nesmí být
překročena. Nepoužívejte kovové nádobí,
které odráží mikrovlny a na kterém se může
vytvořit elektrický oblouk. Do trouby
nevkládejte plechovky. Používejte pouze
otočný talíř a unášecí podnos určené pro
tento typ mikrovlnné trouby.
Aby nedošlo kpoškození otočného talíře:
Před omytím otočného talíře vodou jej
nechte zchladnout.
Nepokládejte horké potraviny nebo horké
nádobí na studený otočný talíř.
Nepokládejte studené potraviny nebo
studené nádobí na horký otočný talíř.
Během provozu nepokládejte na vnější kryt
žádné předměty.
DŮLEŽITÉ! Pokud si nejste jisti, jak
troubu zapojit, poraďte se
sautorizovaným a kvalifikovaným
elektrikářem.
Výrobce ani prodejce nenesou odpovědnost
za poškození trouby nebo zranění osob
způsobené selháním správného elektrického
zapojení. Na stěnách trouby nebo kolem
těsnění dvířek a těsnicích povrchů se někdy
může tvořit vodní pára nebo kapky. Jedná se
oběžný jev, který není známkou netěsnosti
nebo poruchy trouby.
Přední panel
Osvětlení ohřívacího prostoru trouby
Ovládací panel
Tlačítko otevření dvířek
Kryt vlnovodu
Vnitřní prostor trouby
Těsnění
Těsnění dvířek a povrch těsnicích ploch
Větrací otvory
Vnější kryt
Zadní kryt
Napájecí kabel
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
9
10
12
11
7
Popis spotřebiče
Mikrovlnná trouba
1
567
3
4
8
2
Ujistěte se, že vám bylo dodáno toto
příslušenství:
Otočný talíř
Unášecí podnos
Vložte unášecí podnos do těsnění na dně
vnitřního prostoru.
Poté na unášecí podnos položte otočný
talíř.
Abyste zabránili poškození otočného talíře,
zajistěte, že při vybírání nádobí nebo
nádob ztrouby nedošlo kjejich zachycení
ookraj otočného talíře.
Při objednávce příslušenství uveďte
prosím svému prodejci nebo
zástupci dvě položky: číslo
součástky a název modelu.
8
Příslušenství
1
2
1
2
9
Ovládací panel
1
Indikátory digitálního displeje
Mikrovlny
Hodiny
Stupně vaření
Plus/Minus
Automatické rozmrazování chleba
Automatické rozmrazování
Hmotnost
Indikátory funkce automatické vaření
Tlačítko automatické vaření
Tlačítko automatické rozmrazování
Tlačítko výkonový stupeň
Ovladač nastavení Času/Hmotnosti
Tlačítko Start/+30
Tlačítko Stop
Tlačítko otevření dvířek
2
3
4
5
6
7
8
9
1
3
6
2
4
9
7
5
8
10
Před prvním použitím
Režimu Econ
Trouba je nastavena do režimu „úspora
energie“ (Econ).
1. Zapojte troubu do elektrické sítě.
2. Na displeji se zobrazí údaj: Econ.
3. Na displeji se spustí odpočítávání od 3:00
do nuly.
4. Po dosažení nuly se trouba přepne do
režimu Econ a displej se vymaže.
Pro zrušení režimu Econ nastavte hodiny.
Nastavení hodin
Trouba má hodiny ve 12 hodinovém a 24
hodinovém režimu.
Příklad: Chcete nastavit hodiny na 11:30
(12hodinový režim).
1. Otevřete dvířka.
2. Na displeji se zobrazí údaj: Econ.
3. Stiskněte a podržte tlačítko START/+30
po dobu 5sekund. Zazní zvukový signál.
Na displeji se zobrazí údaj:
4. Otočením ovladače ČASU/HMOTNOSTI
nastavte hodinu.
5. Stiskněte jedenkrát tlačítko START/+30 a
otočením ovladače ČASU/HMOTNOSTI
nastavte minuty.
6. Stiskněte tlačítko START/+30.
7. Zkontrolujte displej:
8. Zavřete dvířka.
Ovladačem ČASU/HMOTNOSTI
můžete otáčet doprava nebo doleva.
Pokud stisknete tlačítko STOP, hodiny
se nenastaví. Na displeji se zobrazí údaj:
Econ.
Příklad: Chcete nastavit hodiny na 23:30
(24hodinový režim).
1. Otevřete dvířka.
2. Na displeji se zobrazí údaj: Econ.
3. Stiskněte a podržte tlačítko START/+30
po dobu 5sekund. Zazní zvukový signál.
Na displeji se zobrazí údaj:
4. Stiskněte tlačítko START/+30. Na displeji
se zobrazí údaj:
5. Otočením ovladače ČASU/HMOTNOSTI
nastavte hodinu.
6. Stiskněte jedenkrát tlačítko START/+30 a
otočením ovladače ČASU/HMOTNOSTI
nastavte minuty.
7. Stiskněte tlačítko START/+30.
8. Zkontrolujte displej:
9. Zavřete dvířka.
Ovladačem ČASU/HMOTNOSTI
můžete otáčet doprava nebo doleva.
Pokud stisknete tlačítko STOP, hodiny
se nenastaví. Na displeji se zobrazí údaj:
Econ.
Změna nastavení času
Příklad: Chcete nastavit hodiny na 11:45.
1. Otevřete dvířka.
2. Stiskněte a podržte tlačítko START/+30
po dobu 5sekund. Zazní zvukový signál.
Na displeji se zobrazí údaj:
(Pokud chcete hodiny přepnout do
24hodinového režimu, stiskněte znovu
tlačítko START/+30.)
3. Otočením ovladače ČASU/HMOTNOSTI
nastavte hodinu.
4. Stiskněte jedenkrát tlačítko START/+30 a
otočením ovladače ČASU/HMOTNOSTI
nastavte minuty.
5. Stiskněte tlačítko START/+30.
6. Zkontrolujte displej:
Chcete-li zrusit hodiny a nastavte režim
Econ
1. Otevřete dvířka.
2. Stiskněte a podržte tlačítko START/+30
po dobu 5sekund. Zazní zvukový signál.
Na displeji se zobrazí údaj:
(Pokud chcete hodiny přepnout do
24hodinového režimu, stiskněte znovu
tlačítko START/+30.)
3. Stiskněte tlačítko STOP.
4. Na displeji se zobrazí údaj: Econ.
5. Zavřete dvířka.
6. Na displeji se spustí odpočítávání od 3:00
do nuly.
7. Po dosažení nuly se trouba přepne do
režimu Econ a displej se vymaže.
11
Použití tlačítka STOP
Pomocí tlačítka STOP lze:
1. Vymazat chybu při programování.
2. Dočasně zastavit troubu během vaření
(stiskněte jedenkrát).
3. Zrušit program během vaření (stiskněte
dvakrát).
Dětská bezpečnostní pojistka
Trouba obsahuje bezpečnostní funkci, která
znemožňuje nechtěné uvedení do provozu
trouby dětmi. Po nastavení pojistky nelze
ovládat žádnou část trouby, dokud nebude
tato funkce zrušena.
Příklad: Chcete nastavit dětskou bezpečnostní
pojistku.
1. Stiskněte a podržte tlačítko STOP po dobu
5sekund.
2. Zazní dvakrát zvukový signál a zobrazí se
údaj „LOC“:
Chcete-li zrušit dětskou bezpečnostní
pojistku, stiskněte a podržte tlačítko
STOP po dobu 5sekund, Zazní dvakrát
zvukový signál a zobrazí se aktuální čas.
Dětskou bezpečnostní pojistku nelze
nastavit, pokud není nastaven čas.
Ovládání mikrovlnné trouby
Nádobí bezpečné pro vaření v mikrovlnné troubé
Nádobí
Bezpečné pro
mikrovlnné
trouby
Poznámky
Alobal/nádoby sfólií
3 / 7
Pro ochranu jídla před přehřátím lze použít malé proužky alobalu.
Mezi fólií a stěnami trouby by měla být vzdálenost alespoň 2cm,
neboť může dojít ke vzniku elektrického oblouku. Doporučujeme
používat pouze nádoby sfólií, které jsou ktěmto účelům
označeny výrobcem. Jehož pokyny pečlivě dodržujte.
Zapékací mísy
3
Dodržujte vždy pokyny výrobce. Nepřekračujte uvedené doby
ohřevu. Buďte velmi opatrní, protože tyto mísy mohou být velmi
horké.
Porcelán a keramika
3 / 7
Porcelán, keramika, glazovaná keramika a kostní porcelán jsou
obvykle vhodné, pokud nemají kovové zdobení.
Skleněné nádobí, např.
Pyrex
®
3
Pokud používáte tenké skleněné nádobí, měli byste být opatrní,
protože při náhlém ohřátí může dojít kjeho rozbití nebo
prasknutí.
Kovové nádobí
7
Při mikrovlnném ohřevu nedoporučujeme používat kovové
nádobí, protože může způsobit vznik elektrického oblouku a
následně požár.
Plastové/polystyrenové
nádoby (např. na
potraviny rychlého
občerstvení)
3
Uněkterých nádob je třeba dávat pozor, neboť se mohou při
vysokých teplotách zkroutit, roztavit nebo ztratit barvu.
Potravinová fólie
3
Tato fólie by neměla být vkontaktu spokrmem a je třeba ji
propíchnout, aby mohla unikat pára.
Sáčky do
mrazničky/pečicí sáčky
3
Je třeba je propíchnout, aby mohla unikat pára. Zkontrolujte, zda
jsou sáčky vhodné pro použití vmikrovlnné troubě. Nepoužívejte
plastové ani kovové sponky, neboť se mohou roztavit či vznítit
zdůvodu vzniku elektrického oblouku.
Papír – talíře, kelímky a
kuchyňské utěrky
3
Používejte je pouze pro ohřívání nebo absorpci vlhkosti. Buďte
opatrní, neboť jejich přehřátí může způsobit požár.
Slaměné a dřevěné
nádoby
3
Při použití těchto materiálů mějte troubu vždy pod dohledem,
neboť jejich přehřátí může způsobit požár.
Recyklovaný papír a
noviny
7
Mohou obsahovat výtažky zkovu, které způsobují vytvoření
elektrického oblouku a potenciálně i požár.
12
Rady pro mikrovlnné vaření
Rady pro mikrovlnné vaření
Složení Pokrmy svysokým obsahem tuku nebo cukru (např. vánoční puding, plněná paštika)
vyžadují kratší dobu ohřevu. Buďte opatrní, neboť přehřátí může způsobit požár.
Velikost Chcete-li dosáhnout rovnoměrného vaření, vařte kousky stejné velikosti.
Teplota jídla Očáteční teplota potravin ovlivňuje potřebnou délku doby vaření. Potraviny snáplní,
(např. koblihy sdžemem) propíchněte, aby mohlo unikat teplo a pára.
Rozmístění Nejsilnější části jídla, (např. kuřecí stehna), umístěte směrem kvnějšímu okrají
nádoby.
Zakrytí Používejte potravinovou fólii sotvory pro mikrovlnné vaření nebo vhodné víko.
Propíchnutí Před vařením nebo ohříváním potravin se slupkou nebo kůží, (jako jsou brambory,
ryby, kuřata a párky), propíchněte jejich slupku, protože se vnich kumuluje pára a
potraviny by mohly explodovat.
DŮLEŽITÉ! Vejce ve skořápkách a celá vejce natvrdo by se neměla ohřívat
pomocí mikrovln, protože mohou explodovat dokonce i po ukončení
mikrovlnného varu.
Míchat, otáčet a
přerovnávat
Pro dosažení rovnoměrného ohřevu je důležité během vaření jídlo míchat, otáčet a
přerovnávat. Pokrm vždy míchejte a přerovnávejte od vnějšího okraje směrem ke
středu.
Odstání Po dokončení vaření je nutná doba odstavení, aby se teplo rovnoměrně rozptýlilo po
celém pokrmu.
Přikrytí Horké části, (např. nohy a křídla na kuřeti), lze přikrýt malými kousky fólie, které odráží
mikrovlny.
Mikrovlnné vaření
Trouba má 6stupňů výkonu.
Nastavení výkonu Doporučené použití
800 W/
VYSO
Používá se pro rychlé vaření nebo ohřívání, (např. polévek, hotových jídel,
konzervovaných jídel, nápojů, zeleniny, ryb atd).
560W Používá se pro časově delší vaření hutnějších jídel, např. pečeně, sekané a
porcovaného masa, dále choulostivějších jídel jako je sýrová omáčka nebo piškotový
koláč. Během takto omezeného stupně vaření omáčka nepřekypí a pokrm se provaří
rovnoměrně bez převaření na okrajích.
400W Používá se pro husté pokrmy vyžadující delší dobu vaření (při běžné přípravě
vtroubě), (např. hovězí). Doporučujeme použít tento výkon, abyste zajistili, že bude
maso dostatečně měkké.
240W/ROZM-
RAZOVÁNÍ
Výběrem tohoto stupně dosáhnete rovnoměrného rozmrazení. Tento stupeň je též
ideální pro pozvolné vaření rýže, těstovin, knedlíků a vaječného krému.
80W Používá se pro pomalé rozmrazování, (např. šlehačkového dortu nebo pečiva).
0W Pro odstání/časovač.
W = WATT
13
Troubu lze naprogramovat až na 90minut.
Časový interval nastavení doby vaření se
pohybuje vrozmezí 15sekund až 5minut.
Závisí na celkové délce vaření podle
následující tabulky.
Příklad: Chcete ohřívat polévku po dobu 2,5
minuty na stupni výkonu 560 W.
DŮLEŽITÉ! Pokud není vybrán stupeň
výkonu, bude automaticky nastaveno
800W/VYSOKÝ.
Pokud během vaření otevřete dvířka, doba
ohřívání na digitálním displeji se
automaticky zastaví. Čas se opět začne
odpočítávat, jakmile dvířka zavřete a
stisknete tlačítko START/+30.
Pokud chcete během vaření zjistit
STUPEŇ VÝKONU, stiskněte jedenkrát
tlačítko výkonu.
Během vaření můžete dobu ohřevu zvýšit
nebo snížit pomocí ovladače
ČASU/HMOTNOSTI.
Během přípravy pokrmu můžete změnit
výkonový stupeň otočením ovladače
nastavení STUPEŇ VÝKONU.
Chcete-li během vaření zrušit nastavený
program, stiskněte dvakrát tlačítko STOP.
Snížený stupeň výkonu
DŮLEŽITÉ! Pokud vaříte jídlo déle než
po standardní dobu, avšak při výkonu
800W, výkon trouby se automaticky
sníží, aby se tak předešlo jejímu přehřátí.
(Stupeň výkonu mikrovln se sníží na
560W.) Po pozastavení na 90sekund
bude opět obnoven výkon 800W.
Časovač
Příklad: Chcete nastavit časovač na 7minut.
Doba vaření Interval
0 - 5 minut 15sekund
5 - 10 minut 30sekund
10 - 30 minut 1minuta
30 - 90 minut 5minut
Režim vaření
Standardní
doba
Snížený
stupeň
výkonu
Mikrovlnné
vaření
800 W
20 minut Mikrovlnné
vaření
560 W
Stiskněte tlačítko
STUPEŇ VÝKONU.
1
Zadejte čas
otočením ovladače
ČASU/HMOTNOSTI
doprava/doleva,
až se zobrazí
hodnota 2.30.
2
Stiskněte tlačítko
START/+30.
3
Zkontrolujte displej.
4
Stiskněte
sedmkrát tlačítko
STUPEŇ VÝKONU.
1
Zadejte čas
otočením ovladače
ČASU/HMOTNOSTI
doprava/doleva,
až se zobrazí
hodnota 7.00.
2
x2
x1
x7
14
Časovač můžete pozastavit stisknutím
tlačítka STOP. Chcete-li časovač opět
spustit, stiskněte tlačítko START/+30.
Chcete-li jej ukončit, stiskněte znovu
tlačítko STOP.
Přidání 30 sekund
Tlačítko START/+30 umožňuje použití dvou
následující funkcí.
Přímý start
Stisknutím tlačítka START/+30 můžete přímo
spustit proces mikrovlnného vaření po dobu
30sekund se stupněm výkonu
800W/VYSOKÝ.
Prodloužení doby vaření
Doba úpravy může být prodloužena
onásobek 30sekund stisknutím tlačítka
START/+30 během provozu trouby.
Tuto funkci nelze použít během režimu
automatické vaření nebo automatic
rozmrazování.
Plus a minus
Funkce PLUS a MINUS umožňuje
zvýšení nebo snížení doby vaření při použití
automatických programů.
Pokud chcete, aby vařené brambory byl stále
tvrdé, použijte MINUS .
Chcete-li, aby byly vařené brambory měkčí,
použijte PLUS .
Příklad: Chcete uvařit 0,3 kg brambor.
Chcete-li zrušit funkci PLUS/MINUS,
stiskněte třikrát tlačítko STUP
VÝKONU.
Pokud vyberete PLUS, zobrazí se na
displeji symbol .
Pokud vyberete MINUS, zobrazí se na
displeji symbol .
Stiskněte tlačítko
START/+30.
3
Zkontrolujte
displej.
4
Vyberte
požadovanou nabídku
dvojitým stisknutím
tlačítka
AUTOMATIC
VENÍ.
1
Otočte ovladačem
ČASU/HMOTNOSTI
tak, aby se zobrazila
hodnota 0.3.
2
Stisknutím tlačítka
pro výběr STUP
VÝKONU zvolte
nastavení PLUS .
3
Stiskněte tlačítko
START/+30.
4
Zkontrolujte displej.
5
x1
x2
x1
x1
Pokrm Symbol
poj
Vené brambory/brambory ve
slupce
Mraže zelenina
Čerst zelenina
Hotové mraže pokrmy
Rybí filety sočkou
Maso/drůbež/ryby
Chléb
15
Vícekrokové vaření
Pomocí funkce mikrovlnho vaření můžete
naprogramovat maximálně 3sekvence.
Příklad: Když chcete vařit:
Krok1: 5minuty 800 W
Krok2: 16minuty 240 W
Trouba zahájí vaření po dobu 5minut při
výkonu 800W a poté po dobu 16minut při
výkonu 240W.
Funkce automatického vaření a
automatického rozmrazování
Funkce automatického vaření a automatického
rozmrazování automaticky nastaví správný
režim a dobu vaření. Na výběr máte zšesti
nabídek funkce automatického vaření a ze
dvou nabídek automatického rozmrazování.
Stiskněte tlačítko
STUPEŇ VÝKONU.
1
Zadejte
požadovaný čas
otočením ovladače
ČASU/HMOTNOSTI
doprava, až se
zobrazí hodnota 5.00.
2
Zkontrolujte
displej.
3
Stiskněte čtyřikrát
tlačítko STUP
VÝKONU.
4
Zadejte
požadovanou dobu
vaření otočením
ovladače
ČASU/HMOTNOSTI
doprava, až se zobrazí
hodnota 16.00.
5
Stiskněte tlačítko
START/+30.
6
Zkontrolujte displej.
7
x1
x4
x1
16
Příklad: Chcete uvařit 0,3 kg brambor.
Jakmile je nutné provést nějakou akci
(např. otočení pokrmu), trouba se
zastaví, zazní zvukový signál a na displeji
bude blikat indikátor a zobrazí se
zbývající doba vaření. Chcete-li
pokračovat ve vaření, stiskněte tlačítko
START/+30. Po skončení doby
automatického vaření/rozmrazování se
program automaticky zastaví. Zazní
zvukový signál a začne blikat symbol
vaření. Po 1minutě a zvukovém signálu
se zobrazí aktuální čas.
Stiskněte tlačítko
START/+30.
3
Zkontrolujte
displej.
4
Vyberte
požadovanou
nabídku dvojitým
stisknutím tlačítka
AUTOMATICHO
VENÍ.
1
Otočte ovladačem
ČASU/HMOTNOSTI
tak, aby se zobrazila
hodnota 0.3.
2
x1
x2
Automatické vaření
Hmotnost
(interval)/
nádobí
Tlačítko Postup
Nápoj (čaj/káva) 1-4 šálky
1šálek = 200ml
Položte šálek kokraji otočného talíře.
Vařené brambory a
brambory ve slupce
0,1-0,8 kg (100 g)
Miska a víko
Vařené brambory: Oloupejte brambory a
nakrájejte je na kusy podobné velikosti.
Brambory ve slupce: Vyberte brambory podobné
velikosti a umyjte je.
Vložte vařené brambory nebo brambory ve
slupce do misky.
Přidejte požadované množství vody (na
100g) cca 2lžíce a trochu soli.
Zakryjte víkem.
Po zaznění zvukového signálu zamíchejte a
znovu přikryjte.
Po dokončení vaření odstavte na cca
2minuty.
Mražená zelenina 0,1-0,6 kg (100 g)
Miska a víko
Přidejte 1lžíci vody na 100g a sůl podle
potřeby. (U hub není třeba přidávat vodu.)
Zakryjte víkem.
Po zaznění zvukového signálu zamíchejte a
znovu přikryjte.
Po dokončení vaření odstavte na cca
2minuty.
Je-li zelenina přimražena ksobě, uvařte ji
ručně.
Čerstvá zelenina 0,1-0,6 kg (100 g)
Miska a víko
Nakrájejte ji na malé kousky, např. proužky,
kostičky nebo plátky.
Přidejte 1lžíci vody na 100g a sůl podle
potřeby. (Uhub není třeba přidávat vodu.)
Zakryjte víkem.
Po zaznění zvukového signálu zamíchejte a
znovu přikryjte.
Po dokončení vaření odstavte na cca
2minuty.
Hotové mraže pokrmy
(míchatelné)
0,3-1,0 kg (100 g)
Miska a ko
Vložte pokrm do nádoby vhodné pro vaření
vmikrovlnné troubě.
Přidejte tekutinu, pokud to doporučuje
výrobce.
Zakryjte víkem.
Vařte bez poklice, pokud je to uvedeno
vpokynech výrobce.
Po zaznění zvukového signálu zamíchejte a
znovu přikryjte.
Po dokončení vaření zamíchejte a odstavte
na cca 2minuty.
Rybí filety somáčkou 0,4 -1,2 kg
1)
(100 g)
Gratinovací nádoba
a potravinová fólie
pro mikrovlnné
trouby
Viz recepty na rybí filety somáčkou.
1)
Celková hmotnost přísad.
17
Tabulky programů
Tabulky funkce automatického vařen
x1
x2
x3
x4
x5
x6
Automatic
rozmrazování
Hmotnost
(interval)/nádobí
Tlačítko Postup
Maso/ryby/drůbež
(celá ryba, rybí plátky,
rybí filety, kuřecí stehna,
kuřecí prsa, mleté maso,
steak, kotlety,
hamburgery, párky)
0,2-0,8 kg (100 g)
Plochá mísa
Položte pokrm do ploché mísy do středu
otočného talíře.
Po zaznění signálu pokrm otočte, přerovnejte
a oddělte. Konce silných částí a teplá místa
chraňte alobalem.
Po rozmrazení zabalte pokrm do alobalu na
15 až 45minut, aby došlo kcelkovému
rozmražení.
Mleté maso: Po zaznění signálu pokrm
otočte. Je-li to možné, rozmražené části
vyndejte.
Není vhodné pro celou drůbež.
Chléb 0,1-1,0 kg (100 g)
Plochá mísa
Rozmístěte pokrm do ploché mísy do středu
otočného talíře. Pro 1,0kg položte přímo na
otočný talíř.
Po zaznění signálu pokrm otočte, přerovnejte
a odstraňte rozmražené plátky.
Po rozmrazení zabalte pokrm do alobalu
nechte 5 až 15minut odstát, aby došlo
kcelkovému rozmražení.
18
Tabulky funkce automatického rozmrazování
Chlazené potraviny se vaří od 5
o
C a
mražené potraviny se od -18 °C.
Zadejte pouze hmotnost pokrmu.
Nepřidávejte hmotnost nádoby.
Pro pokrm, který váží více nebo méně než
hmotnosti/množství uvedené vtabulkách
pro automatické vaření a rozmrazování,
použijte ruční postup.
Konečná teplota se bude měnit podle
počáteční teploty. Po dokončení vaření
zkontrolujte, zda je pokrm ohřátý.
Po skončení mikrovlnného režimu se může
spustit ventilátor.
Steaky a kotlety by měly být zmraženy
vjedné vrstvě.
Mleté maso by mělo být zmraženo v tenké
formě.
Po obrácení přikryjte rozmražené části
malými plochými kousky alobalu.
Drůbež by se měla po rozmražení ihned
zpracovat.
x1
x2
Pokrm/Nápoj
Množství
-g/ml-
Stupeň
výkonu
Doba
-min-
Metoda
Mléko, 1šálek 150 800 W 1 nezakrývejte
Voda, 1 šálek
6šálků
1nádoba
150
900
1000
800 W
800 W
800 W
1-2
10-12
11-13
nezakrývejte
nezakrývejte
nezakrývejte
Jídlo na jeden talíř
(zelenina, maso a přílohy)
400 800 W 3-6 přilijte trochu vody do omáčky, přikryjte
pokličkou a vpolovině ohřívání zamíchejte
Polévka/dušený 200 800 W 1-2 přikryjte, po ohřátí zamíchejte
Zelenina 200
500
800 W
800 W
2-3
4-5
vpřípadě potřeby přilijte trochu vody, přikryjte
a vpolovině ohřívání zamíchejte
Maso, 1plátek
1 )
200 800 W 3-4 rozetřete tenkou vrstvu omáčky na horní část,
přikryjte
Rybí filety
1 )
200 800 W 2-3 přikryjte
Koláč, 1plátek 150 400 W ½ vložte do ploché mísy
Dětská výživa, 1sklenice 190 400 W 1 nalijte do vhodné nádoby pro mikrovlnné
trouby, po ohřátí pořádně zamíchejte a
zkontrolujte teplotu
Rozpuštěný margarín
nebo máslo
1 )
50 800 W ½ přikryjte
Rozpuštěná čokoláda 100 400 W 2-3 občas zamíchejte
19
Tabulky vaření
Ohřívání pokrmů a nápojů
1)
zchlazeného
Recepty pro automatické vaření
1. Smíchejte přísady pro omáčku.
2. Vložte rybí filety do kulaté gratinovací
nádoby tenkými konci směrem ke středu a
osolte je.
3. Rozetřete omáčku na rybí filety.
4. Přikryjte pokrm potravinovou fólií vhodnou
do mikrovlnné trouby a vařte vrežimu pro
automatické vaření „Rybí filety somáčkou“.
5. Po dokončení vaření odstavte na cca
2minuty.
Rybí filety skari omáčkou
0,4 kg
0,8 kg
1,2 kg
200 g
400 g
600 g
rybí filety
l
40 g
80 g
120 g
banán (nakrájený na
kousky)
160 g
320 g
480 g
hotová kari omáčka
Rybí filety spikantní omáčkou
0,4 kg
0,8 kg
1,2 kg
140 g
280 g
420 g
konzervovaná rajčata
(bez šťávy)
40 g
80 g
120 g
kukuřice
4 g
8 g
12 g
chilli omáčka
12 g
24 g
36 g
cibule (najemno
nakrájená)
1 lžička
1-2
lžička
2 lžička
ocet zčerveného vína
hořčice, tymián a
kajenský pepř
200 g
400 g
600 g
rybí filety
sůl
1. Vložte rybí filety do kulaté gratinovací
nádoby tenkými konci směrem ke středu a
osolte je.
2. Na rybí filety kousky banánu a rozetřete
připravenou kari omáčku.
3. Přikryjte pokrm potravinovou fólií vhodnou
do mikrovlnné trouby a vařte vrežimu pro
automatické vaření „Rybí filety somáčkou“.
4. Po dokončení vaření odstavte na cca
2minuty.
Pokrm
Množství
-g-
Stupeň
výkonu
Doba
-min-
Metoda
Doba
odstání
-min-
Guláš 500 240 W 8-12 vpolovině rozmrazování
zamíchejte
10-15
Koláč, 1plátek 150 80 W 2-5 vložte do ploché mísy 5
Ovoce, např. třešně,
jahody, maliny, švestky
250 240 W 4-5 rovnoměrně rozložte, vpolovině
rozmrazování obraťte
5
20
Rozmrazování
Rozmrazování a vaření
Pokrm
Množství
-g-
Stupeň
výkonu
Doba
-min-
Metoda
Doba
odstání
-min-
Rybí filet 300 800 W 10-12 přikryjte 2
Jídlo na jeden talíř 400 800 W 9-11 přikryjte, po 6minutách
zamíchejte
2
Vaření, grilování a pečení
Pokrm
Množství
-g-
Stupeň
výkonu
Doba
-min-
Metoda
Doba
odstání
-min-
Pečeně (vepřová, telecí
a jehněčí)
1000 800 W
400 W
19-21
1)
11-14
ochuťte podle potřeby, vložte do
mělké ploché nádoby, otočte po
1)
10
Hovězí pečeně (středně
propečená)
1000 800 W
400 W
9-11
1)
5-7
ochuťte podle potřeby, vložte do
ploché nádoby, otočte po
1)
10
Rybí filet 200 800 W 3-4 ochuťte podle potřeby, vložte do
ploché nádoby, přikryjte
3
Doby uvedené vtabulce jsou vodítka a mohou se měnit podle teploty zmražení, kvality a
hmotnosti potravin.
/

V iných jazykoch