Tristar 10002293 Užívateľská príručka

Značka
Tristar
Kategória
monitory srdcového tepu
Model
10002293
Typ
Užívateľská príručka
TOPCOM HB 2M00 & 2F00 125
SLOVENSKY
VOD
akujeme vám za to, že ste si zakúpili prístroj HB 2M00 a 2F00. Dúfame,
že z používania kardiometra a z jeho prínosov budete ma rados. Pri
cviení alebo športe vaše srdce prirodzene zrýchuje pri erpaní krvi do tela
v súlade so zvýšenou úrovou energie. Kardiometer vie vypoíta toto
zvýšenie vyjadrené v pote úderov za minútu (bpm) a tak uri cieový pulz
pre každého jednotlivca. Hodinky HB 2M00 a 2F00 podporujú 3
používateské režimy:
2 BEZPENOSTNÉ POKYNY
Používanie srdeného monitora NIE JE náhradou za profesionálnu
lekársku starostlivos. Ak trpíte srdenými obtiažmi, chorobou alebo ste
nedávno zaali tréningový program, odporúa sa, aby ste vyhadali lekára
alebo aby ste sa pozhovárali s vaším trénerom a vypracovali plán cvienia,
ktorý vám bude vyhovova.
Hodinky sa smú používa iba ako sprievodca pri udržiavaní správnej
tepovej rýchlosti srdca pri cviení. NEDAJÚ sa poklada za lekársky
monitor tepu srdca. Ak si nie ste istý, akým spôsobom by mohol váš
tréningový program ovplyvni vaše srdce, konzultujte prosím lekára.
3 STAROSTLIVOS A ÚDRŽBA
Hodinky NEVYSTAVUJTE extrémnym klimatickým podmienkam ani
istiacim prostriedkom a rozpúšadlám. Predchádzajte pádu hodiniek alebo
nešetrnému zaobchádzaniu. Neuahujte pás príliš tesne. Hodinky istite
mäkkou sukou handrikou alebo mäkkou handrikou navlhenou v roztoku
jemného istiaceho prostriedku a vody. Ke hodinky nepoužívate, skladujte
ich na suchom mieste.
1. Normálny asový režim
2. Režim alarmu
3. Režim chronografu
More information about the target heart rate zone, maximum
heart rate etc... can be found on:
www.topcom.net/sports/heartbeat.asp
126 TOPCOM HB 2M00 & 2F00
4 TLAIDLÁ
4.1 HLAVNÝ RESET
Ak chcete hodinky resetova, stlate tlaidlá S2, S3 a súasne.
!!! Stratia sa všetky uložené informácie aj as.
4.2 PODSVIETENIE
Ak chcete aktivova podsvietenie displeja, nakrátko stlate tlaidlo S1.
Tlaidlá sa v príruke uvádzajú
nasledujúcim spôsobom.
• S1 = Stlate tlaidlo S1 raz
• [S1] = Stlate a podržte tlaidlo S1
• S2 = Stlate tlaidlo S2 raz
• [S2] = Stlate a podržte tlaidlo S2
• S3 = Stlate tlaidlo S3 raz
• [S3] = Stlate a podržte tlaidlo S3
• S4 = Stlate tlaidlo S4 raz
• [S4] = Stlate a podržte tlaidlo S4
• [S5] = Stlate a podržte tlaidlo S5
S3
S4
S5
S1
S2
Normálny asový režim sa zobrazí, ke po dobu 1 minúty
nestlaíte ŽIADNE tlaidlo.
TOPCOM HB 2M00 & 2F00 127
SLOVENSKY
5 NASTAVENIE ASU A ZAP/VYP PÍPANIA
V normálnom asovom režime (na displeji je
as):
• [S2]: Blikajú sekundy.
• S3 alebo S4: Sekundy sa nastavia na
nulu.
• S2: Potvrdi. Blikajú minúty.
• S3 alebo S4: Nastavte minúty nahor
alebo nadol.
[S3] alebo [S4]: Rýchlo nastavte minúty.
• S2: Potvrdi. Blikajú hodiny.
• S3 alebo S4: Nastavte hodinu nahor
alebo nadol.
[S3] alebo [S4]: Rýchlo nastavte hodinu.
• S2: Potvrdi.
• S3 alebo S4: Nastavenie formátu asu v
12 hod alebo 24 hod.
• S2: Potvrdi. Bliká slovo Beep.
• S3 alebo S4: Zapnutie (ON) alebo
vypnutie (OF) pípania.
• S2: Potvrdi.
• [S2]: Ukoni nastavenie.
128 TOPCOM HB 2M00 & 2F00
6 NASTAVENIE ASU ALARMU A HODINOVÉHO
VYZVÁANIA
6.1 NASTAVENIE
V normálnom asovom režime (na displeji je as):
• S2: Prepnutie do režimu alarmu.
• [S2]: Blikajú hodiny.
• S3 alebo Sm4: Nastavte hodinu nahor alebo
nadol.
[S3] alebo [S4]: Rýchlo nastavte hodinu.
• S2: Potvrdi. Blikajú minúty.
• S3 alebo S4: Nastavte minúty nahor alebo
nadol.
[S3] alebo [S4]: Rýchlo nastavte minúty.
• [S2]: Potvrdenie nastavenia asu alarmu.
6.2 AKTIVÁCIA/DEAKTIVÁCIA ALARMU
V režime alarmu:
6.3 AKTIVÁCIA/DEAKTIVÁCIA HODINOVÉHO
VYZVÁANIA
V režime alarmu:
S3: Alarm
zapnutý
S3: Alarm
vypnutý
S4:
Vyzváanie
zapnuté
S4:
Vyzváanie
vypnuté
1. Ak sa upraví as alarmu, alarm sa zapne automaticky.
2. Ke je alarm zapnutý, hodiny v ase alarmu vydajú zvuk.
3. Ke zaznie alarm, stlate ktorékovek tlaidlo okrem S1 a
alarm prestane.
TOPCOM HB 2M00 & 2F00 129
SLOVENSKY
7 MERANIE PULZU
7.1 DÔLEŽITÉ POZNÁMKY
1. Snímací kontakt nachádzajúci sa na zadnej asti hodiniek musí by
poas merania v tesnom spojení s pokožkou používatea.
2. NEMERAJTE poas potápania alebo pod vodou.
3. Zadný kryt príležitostne oistite nanesením niekokých kvapiek vody a
potom ho dôkladne osušte papierovým obrúskom, aby sa odstránili
všetky zvyšky mastnoty.
4. NEPOUŽÍVAJTE krém na ruky, izoloval by signál medzi kožou a
snímami. Ak chcete dosiahnu lepší prenos signálu, príležitostne si
potrite kožu a prsty mydlom a vodou.
5. NEPOUŽÍVAJTE koneky prstov, kde je koža suchá a hrubá. U osôb s
mimoriadne suchou kožou navlhite prsty a zápästie vodou z
vodovodu.
6. Pri meraní za pohybu držte hodinky pevne, pomôže to senzorom
tesne sa spoji s pokožkou a prstami.
7. Poas pohybu zamedzte všetkým náhlym pohybom. Vytvoria
nežiaduci šum, o môže vies k chybnému nasnímaniu pulzu.
7.2 MERANIE
V každom funknom režime
• [S5] na 5 až 8 sekúnd, ako je oznaené.
‘Na displeji bliká - - -.
Pípnutie potvrdí, že meranie sa skonilo.
Tlaidlo možno uvoni.
Pulz sa zobrazí na 5 sekúnd.
Pulz sa dá mera v každom funknom režime, ale nedá sa
mera pri nastavovaní asu a alarmu.
130 TOPCOM HB 2M00 & 2F00
8 REŽIM CHRONOGRAFU
V normálnom asovom režime:
• 2 x S2: Prepnutie do režimu chronografu.
• S3: Spusti chrono.
• S3: Zastavi/preruši chrono.
• S4: Obnovi chrono.
8.1 ŠPECIFIKÁCIE
Režim aktuálneho asu
• Hodina, minúta a sekunda
• Volitený formát 12/24 hodín
• Hodinové vyzváanie na hodinkách
Režim výstrahy pre srdce
• Merací rozsah: 43 až 200 úderov za minútu
Režim denného alarmu
• Denný alarm: 1 denný alarm
• trvanie alarmu: približne 30 sekúnd
Režim chronografu
• Rozlíšenie: 1/100 sekundy (v 1. hodine),
Rozlíšenie: 1 sekunda (po 1. hodine)
• Poítací rozsah: 99 hodín, 59 minút, 59 sekúnd
• Režim merania: uplynulý as a súhrnný uplynulý as
Iné
• Elektroluminiscenné podsvietenie
1. Chronograf poíta do 99 hodín 59 minút a 59 sekúnd.
TOPCOM HB 2M00 & 2F00 131
SLOVENSKY
9 ZÁRUKA SPOLONOSTI TOPCOM
9.1 ZÁRUNÁ DOBA
Na zariadenia Topcom sa poskytuje 24-mesaná záruná doba. Záruná
doba zaína plynús dom zakúpenia nového zariadenia. Záruka na batérie
je obmedzená na 6 mesiacov po ich zakúpení. Záruka sa nevzsahuje na
spotrebný materiál a chyby, ktoré majú zanedbatený vplyv na prevádzku
alebo hodnotu zariadenia.
Pri uplatnení záruky je nutné predložis originálny doklad o zakúpení, na
ktorom je vyznaený dátum zakúpenia a model zariadenia.
9.2 UPLATNENIE A PLNENIE ZÁRUKY
Pokazené zariadenie je potrebné vráti do servisného centra spolonosti
Topcom spolu s platným dokladom o zakúpení.
Ak sa chyba vyskytne poas zárunej doby, spolonos Topcom alebo jej
oficiálne autorizované servisné centrum bezplatne odstráni všetky poruchy
spôsobené chybami materiálu alebo výroby.
Spolonos Topcom poda vlastného uváženia splní svoje záruné záväzky
bu opravou, alebo výmenou chybných zariadení alebo ich astí. V prípade
výmeny sa farba a model môžu líši od pôvodne zakúpeného zariadenia.
De zakúpenia výrobku je prvým dom zárunej doby. Oprava alebo
výmena výrobku spolonosou Topcom alebo jej povereným servisným
centrom nepredlžuje zárunú dobu.
9.3 VÝNIMKY ZO ZÁRUKY
Záruka sa nevzahuje na poškodenie alebo chyby spôsobené nesprávnym
zaobchádzaním alebo použitím a poškodenia, ktoré sú následkom použitia
neoriginálnych súastí alebo príslušenstva neodporúaného spolonosou
Topcom.
Záruka sa nevzahuje na poškodenie spôsobené vonkajšími faktormi, ako
je blesk, voda i ohe, ani na poškodenia spôsobené pri preprave.
Záruka sa nemôže uplatni, ak bolo výrobné íslo na jednotke zmenené,
odstránené alebo je neitatené.
/

Táto príručka je vhodná aj pre