Dometic MF1F Návod na používanie

Kategória
Chladiace boxy
Typ
Návod na používanie
MF1F
Thermoelectric bottle cooler
Operating manual. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Thermoelektrischer
Flaschenkühler
Bedienungsanleitung . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Refroidisseur de bouteilles
thermo-électrique
Notice d’utilisation . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Refrigerador termoeléctrico de
botellas
Instrucciones de uso . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Refrigerador de garrafas
termoelétrico
Manual de instruções . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Portabottiglie termoelettrico
Istruzioni per l’uso. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Thermo-elektrische flessenkoeler
Gebruiksaanwijzing . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Termoelektrisk flaskekøler
Betjeningsvejledning . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Termoelektriskt flaskkylare
Bruksanvisning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Termoelektrisk flaskekjøler
Bruksanvisning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Termoelektrinen pullonjäähdytin
Käyttöohje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
Термоэлектрический охладитель
для жидких продуктов в бутылках
Инструкция по эксплуатации . . . . . . . . . 77
Termoelektryczna schładzarka do
butelek
Instrukcja obsługi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
Termoelektrický chladič fliaš
Návod na obsluhu . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
Termoelektrická chladnička na
láhve
Návod k obsluze. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
Termoelektromos palackhűtő
Használati utasítás . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
EN
DE
FR
ES
PT
IT
NL
DA
SV
NO
FI
RU
PL
SK
CS
HU
COOLING BOXES
MYFRIDGE
MF-1F-O-16s.book Seite 1 Freitag, 6. Januar 2017 9:47 09
MF1F Vysvetlenie symbolov
SK
91
Pred uvedením zariadenia do prevádzky si prosím pozorne prečítajte tento návod a
odložte si ho. V prípade odovzdania zariadenia ďalšiemu používateľovi mu odo-
vzdajte aj tento návod.
Výrobca neručí za škody, ktoré vzniknú používaním, ktoré nie je v súlade s určeným použitím
alebo boli spôsobené nesprávnou obsluhou.
Obsah
1 Vysvetlenie symbolov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
2 Bezpečnostné pokyny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .92
3 Rozsah dodávky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .93
4 Príslušenstvo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .93
5 Používanie na stanovený účel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .93
6 Technický opis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .93
7 Montáž chladiča fliaš . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .94
8 Obsluha. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .94
9 Čistenie a údržba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .95
10 Záruka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .96
11 Likvidácia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .96
12 Technické údaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .96
1 Vysvetlenie symbolov
!
!
A
I
STRAHA!
Bezpečnostný pokyn: Nerešpektovanie môže viest’ k smrti alebo k t’ažkému
zraneniu.
UPOZORNENIE!
Bezpečnostný pokyn: Nerešpektovanie môže viest’ k zraneniam.
POZOR!
Nerešpektovanie môže viest’ k materiálnym škodám a môže ovplyvnit’ funkciu
zariadenia.
POZNÁMKA
Doplňujúce informácie k obsluhe výrobku.
MF-1F-O-16s.book Seite 91 Freitag, 6. Januar 2017 9:47 09
Bezpečnostné pokyny MF1F
SK
92
2 Bezpečnostné pokyny
2.1 Všeobecná bezpečnosť
!
VÝSTRAHA!
Keď má prístroj viditeľné poškodenia, nesmie sa uviesť do prevádzky.
Keď je prípojný kábel tohto prístroja poškodený, musí ho vymeniť výrobca, jeho
zákaznícky servis alebo iná kvalifikovaná osoba, aby sa predišlo ohrozeniam.
Opravy tohto prístroja smú vykonávať len kvalifikovaní odborníci. Neodbornými
opravami môžu vzniknúť vážne ohrozenia.
Prístroj smú používať deti od 8 rokov a osoby so zníženými psychickými, zmyslovými
alebo mentálnymi schopnosťami a vedomosťami, keď sú pod dozorom alebo keď
boli poučené o bezpečnom používaní prístroja a keď chápu, aké riziká z toho vyplý-
vajú.
Čistenie a bežnú údržbu nesmú deti vykonávať bez dozoru.
Deti sa nesmú hrať s prístrojom.
!
UPOZORNENIE!
Odpojte prístroj od siete
pred každým čistením a ošetrovaním,
po každom použití.
A
POZOR!
Porovnajte údaje o napätí na typovom štítku s existujúcim zdrojom napätia.
Prístroj pripojte len prípojným DC káblom k DC palubnej zásuvke vozidla (napr. zapa-
ľovač cigariet).
Konektor nikdy nevyťahujte zo zásuvky za kábel.
Odpojte váš chladiaci prístroj a iné spotrebiče od batérie skôr, než pripojíte rýchlo-
nabíjacie zariadenie.
Odpojte spojenie alebo vypnite chladiaci prístroj, keď vypínate motor. Inak sa môže
vybiť batéria.
2.2 Bezpečnosť pri prevádzke zariadenia
!
UPOZORNENIE!
Pred uvedením do prevádzky dbajte na to, aby bolo suché prívodné vedenie
akonektor.
A
POZOR!
Prístroj neodkladajte v blízkosti otvoreného ohňa alebo iných zdrojov tepla (kúrenie,
silné slnečné žiarenie, plynové pece atď.).
Dbajte na to, aby vetracie otvory neboli zakryté.
Prístroj nikdy neponárajte do vody.
Chráňte prístroj a káble pred vysokými teplotami a mokrom.
MF-1F-O-16s.book Seite 92 Freitag, 6. Januar 2017 9:47 09
MF1F Rozsah dodávky
SK
93
Prístroj prevádzkujte len pod dozorom.
Prístroj nepoužívajte na horúcich povrchoch.
Tekutiny, ktoré chcete chladiť alebo ohrievať, nenalievajte priamo do prístroja.
Nápoje namiesto toho vložte do prístroja vo svojich obaloch.
3 Rozsah dodávky
4Príslušenstvo
Výrobca ponúka montážne konzoly pre množstvo modelov vozidiel. V prípade opravy sa obráťte
na pobočku výrobcu vo vašej krajine (adresy na opačnej strane).
5 Používanie na stanovený účel
!
Prístroj slúži na chladenie alebo ohrievanie nápojov vo vlastných obaloch, alebo ich zachovanie
v chlade alebo v teple, priamo vo vozidle.
Prístroj je dimenzovaný na štandardné fľaše: PET (polyetyléntereftalát) sklo.
6Technický opis
Termoelektrický chladič fliaš MF1F je kompaktné chladiace zariadenie, ktoré je vhodné aj na
mobilné použitie. Dokáže chladiť nápoje na teplotu nižšiu až o 22 °C voči izbovej teplote alebo ich
ohrievať až na teplotu 60 °C.
Chladenie je neopotrebovateľný termoelektrický chladič s odvádzaním tepla ventilátorom.
Č. v
obr. 1, strane 3
Množstvo Označenie
11MF1F
2112/24 Vg prípojný kábel
Upevňovací materiál
(záslepky, samorezná skrutka, strojová skrutka,
2 podložky, samozaisťovacia matica)
STRAHA!
Prístroj neobsluhujte počas jazdy.
MF-1F-O-16s.book Seite 93 Freitag, 6. Januar 2017 9:47 09
Montáž chladiča fliaš MF1F
SK
94
7 Montáž chladiča fliaš
!
Ak chcete chladič fliaš namontovať pomocou samoreznej skrutky
Na zvolenom mieste montáže navŕtajte otvor.
Pri vŕtaní dajte pozor, aby mal vrták na výstupe dostatok priestoru, aby sa predišlo poškode-
niam.
Navŕtaný otvor zbavte ostrých hrotov.
Naskrutkujte samoreznú skrutku (obr. 2 2, strane 3) cez otvor v spodnej časti nádoby.
Ak chcete chladič fliaš namontovať pomocou strojovej skrutky
Na zvolenom mieste montáže navŕtajte otvor.
Pri vŕtaní dajte pozor, aby mal vrták na výstupe dostatok priestoru, aby sa predišlo poškode-
niam.
Preveďte strojovú skrutku (obr. 2 3, strane 3) cez otvor v spodnej časti nádoby a upevnite
chladič fliaš pomocou oboch podložiek (obr. 2 4, strane 3) a matice (obr. 2 5, strane 3).
Ak chladič fliaš nechcete namontovať napevno
Ak chladič fliaš nechcete namontovať napevno, nasaďte záslepky (obr. 2 1, strane 3) do
otvorov v spodnej časti nádoby.
8Obsluha
I
8.1 Pred prvým použitím
Prístroj z hygienických dôvodov vyčistite (kap. „Čistenie a údržba“ na strane 95).
8.2 Chladenie nápojov
A
STRAHA!
Vyberte miesto montáže tak, aby posádka vozidla za žiadnych okolností neutrpela
poranenia.
Pri montáži prístroja dbajte na to, aby prístroj neprekážal funkcii airbagov.
Prístroj neupevňujte v oblasti, kde by mohol spôsobiť úder hlavy posádky.
Prístroj upevnite tak, aby fľaše nemohli skĺznuť do oblasti pedálov.
POZNÁMKA
V prípade poruchy prístroja (napr. elektrostatickým výbojom) stlačte niektoré
z funkčných tlačidiel, aby prístroj začal znova normálne fungovať.
POZOR!
Prístroj sa pri chladení automaticky nevypne. Keďže prístroj chladí nápoje až na teplotu
nižšiu o 22 °C voči izbovej teplote, môžu nápoje zamrznúť. V prípade sklenených
nádob preto dbajte na to, aby ste ich neochladili príliš a nezničili ich.
MF-1F-O-16s.book Seite 94 Freitag, 6. Januar 2017 9:47 09
MF1F Čistenie a údržba
SK
95
Keď chcete nápoje chladiť, pripojte prístroj k zdroju napájania a stlačte tlačidlo „Cold“
(obr. 3 1, strane 4).
Indikátor prevádzky sa rozsvieti a prístroj začne chladiť.
Keď chcete proces chladenia ukončiť, stlačte tlačidlo „Off“ (obr. 3 A, strane 4).
Keď uvediete prístroj mimo prevádzky, vytiahnite pripájací kábel.
8.3 Ohrievanie nápojov
A
Keď chcete nápoje ohrievať, pripojte prístroj k zdroju napájania a stlačte tlačidlo „Heat“
(obr. 3 3, strane 4).
Indikátor prevádzky sa rozsvieti a prístroj začne ohrievať.
Prístroj ukončí proces ohrievania automaticky, keď sa nápoj zahreje na pribl. 60 °C. Tým sa
zabráni prehriatiu prístroja.
Nápoj opäť ohreje, keď teplota klesne.
Keď chcete proces ohrievania ukončiť, stlačte tlačidlo „Off“.
Keď uvediete prístroj mimo prevádzky, vytiahnite pripájací kábel.
8.4 Pripojit’ na zapaľovač cigariet
I
istenie aúdržba
!
A
Príležitostne vyčistite zariadenie zvnútra aj zvonku s vlhkou utierkou.
Zabezpečte, aby vetracie a odvzdušňovacie otvory prístroja boli bez prachu a nečistôt, aby sa
teplo vznikajúce pri prevádzke mohlo odvádzať a aby sa prístroj nepoškodil.
POZOR!
Fľaše s nápojmi pred ohrievaním bezpodmienečne otvorte. Nápoj sa počas ohrievania
rozťahuje a môže spôsobiť zničenie fľaše, keď nie je otvorená.
POZNÁMKA
Keď pripojíte chladiace zariadenie na zapaľovač cigariet vášho vozidla, majte na
pamäti, že príp. musíte zapnút’ zapaľovanie motora, aby bolo zariadenie zásobované
prúdom.
STRAHA!
Pred každým čistením a ošetrovaním odpojte zariadenie od siete.
POZOR! Nebezpečenstvo poškodenia!
Nikdy nečistite chladiace zariadenie pod tečúcou vodou alebo dokonca v prepla-
chovacej vode.
Nepoužívajte na čistenie žiadne ostré alebo tvrdé predmety, lebo tieto by mohli
chladiace zariadenie poškodit’.
MF-1F-O-16s.book Seite 95 Freitag, 6. Januar 2017 9:47 09
Záruka MF1F
SK
96
10 Záruka
Platí zákonom stanovená záručná lehota. Ak by bol výrobok chybný, obráťte sa na pobočku vo
vašej krajine (adresy pozri na zadnej strane návodu) alebo na vášho špecializovaného predajcu.
Ak žiadate o vybavenie opravy alebo nárokov vyplývajúcich zo záruky, musíte priložiť nasledovné
podklady:
kópiu faktúry s dátumom kúpy,
dôvod reklamácie alebo opis chyby.
11 Likvidácia
Obalový materiál podľa možnosti odovzdajte do príslušného odpadu na recykláciu.
M
Keď výrobok definitívne vyradíte z prevádzky, informujte sa v najbližšom recyklačnom
stredisku alebo u vášho špecializovaného predajcu o príslušných predpisoch týkajúcich
sa likvidácie.
12 Technické údaje
MF1F
Číslo výrobku 9600000681
Hrubý objem: Pre štandardný držiak nápojov až do 1,5 l
Pripájacie napätie: 12/24 Vg
príkon: max. 44 W
Teplotný rozsah: Chladenie: až 22 °C pod teplotou prostredia
Ohrievanie: až do cca 60 °C teploty nápoja
Hmotnosť: 1,2 kg
Skúška/certifikát:
E4
MF-1F-O-16s.book Seite 96 Freitag, 6. Januar 2017 9:47 09
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65
 • Page 66 66
 • Page 67 67
 • Page 68 68
 • Page 69 69
 • Page 70 70
 • Page 71 71
 • Page 72 72
 • Page 73 73
 • Page 74 74
 • Page 75 75
 • Page 76 76
 • Page 77 77
 • Page 78 78
 • Page 79 79
 • Page 80 80
 • Page 81 81
 • Page 82 82
 • Page 83 83
 • Page 84 84
 • Page 85 85
 • Page 86 86
 • Page 87 87
 • Page 88 88
 • Page 89 89
 • Page 90 90
 • Page 91 91
 • Page 92 92
 • Page 93 93
 • Page 94 94
 • Page 95 95
 • Page 96 96
 • Page 97 97
 • Page 98 98
 • Page 99 99
 • Page 100 100
 • Page 101 101
 • Page 102 102
 • Page 103 103
 • Page 104 104
 • Page 105 105
 • Page 106 106
 • Page 107 107
 • Page 108 108
 • Page 109 109
 • Page 110 110
 • Page 111 111
 • Page 112 112

Dometic MF1F Návod na používanie

Kategória
Chladiace boxy
Typ
Návod na používanie