Amica WCF1K15B7.1 Používateľská príručka

Kategória
Chladničky na víno
Typ
Používateľská príručka

Táto príručka je tiež vhodná pre

- 51 -
Vážený
zákazník
Od dnešného dňa každodenné povinnos budú jedno-
duchšie ako kedykoľvek predtým. Zariadenie značky
spája výnimočne jednoduché používanie a
dokonalú efekvnosť. Keď sa oboznámite s užívateľ-
skou príručkou, s používaním zariadenia nebudete
mať žiadne problémy.
Zariadenie, ktoré opúšťa továreň, bolo pred koneč-
ným zabalením na kontrolných staniciach dôkladne
skontrolované, čo sa týka bezpečnos a funkčnos
zariadenia.
Pred spustením zariadenia sa podrobne a dôkladne
oboznámte s užívateľskou príručkou. Dodržiavaním
pokynov a odporúčaní, ktoré sú v príručke uvedené,
predídete nesprávnemu používaniu zariadenia. Príruč-
ku uchovajte a uložte ju na takom mieste, aby bola v
prípade potreby ľahko dostupná.
Dôkladne dodržiavajte pokyny a odporúčania uvede-
né v príručke, vyhnete sa tak nešťastným nehodám
či úrazom.
S úctou
- 52 -
DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ
POKYNY
Prístroj je určený výhradne pre domáce použitie.
Výrobca si vyhradzuje možnosť prevádzania
zmien neovplyvňujúcich fungovanie spotrebiča.
Výrobca nenesie zodpovednosť za škody vzniknu-
z nedodržiavania zásad umiestených v tomto
návode.
Prosíme o zachovanie tohto návodu s cieľom jeho
využitia v budúcnosti alebo odovzdania eventuál-
nemu ďalšiemu užívateľovi.
Toto zariadenie nie je prispôsobené k používaniu
osobami (v tom deťmi)s obmedzenou fyzickou,
zmyslovou alebo psychickou schopnosťou alebo
osobami s nedostatočnými skúsenosťami a zna-
losťami zariadenia, iba ak je uskutočňované pod
dohľadom alebo v súlade s návodom používania
zariadenia, odovzdanom osobami odpovedajúci-
mi za ich bezpečnosť.
Venujte mimoriadnu pozornosť tomu, aby spot-
rebič nepoužívali deti ponechané bez dozoru. Ne-
nechávajte sa im hrať so spotrebičom Nie je im
dovolené sadať si výsuvné časti a zavesovsa
na dvere.
Spotrebič pracuje správne v teplote okolitého
prostredia, ktorá je uvedená v tabuľke s tech-
nickou špecikáciou. Nepoužívajte ho v pivnici,
sieni, v neohrievanej chate v jeseni a v zime.
Počas umiestňovania, presúvania, dvíhania sa
nemá chytať za madla dverí, ťahať za odparovací
kondenzátor na zadnej strane chladničky a aj do-
týkať kompresorovej jednotky.
Pred každou konzervačnou činnosťou vyjmite -
strčku zo sieťovej zásuvky. Nepopoťahujte za vo-
dič, ale chytajte za korpus zástrčky.
- 53 -
Počuteľné zvuky ako bublanie alebo praskanie
spôsobené rozťahovaním a zmrašťovaním súčastí
v dôsledku teplotných zmien.
Z bezpečnostných dôvodov neopravujte spotre-
bič svojpomocným spôsobom. Opravy vykonáva-
osobami, ktoré nemajú požadovanú kvali-
káciu môžu vytvárať vážne nebezpečenstvo pre
užívateľa spotrebiča.
Dávajte pozor, aby nebol poškodený chladiaci
okruh, napr. napichnutím kanálikov chladiaceho
prípravku vo výparníku , zlomením rúr. Vystre-
kované chladiace médium je horľavé. V prípade
vniknutí do očí vyplachujte ich čistou vodou a
vyhľadajte lekársku pomoc.
Pozor! Ak neodlučiteľný napájací vodič bude po-
škodený, musí byť vymenený u výrobcu alebo v
špecializovanom opravárenskom podniku, alebo
kvalikovanou osobou aby nedošlo k ohrozeniu
zdravia alebo požiaru.
Spotrebič úplne odpojte od napájania (vytiahnu-
tím zástrčky zo sieťovej zásuvky) v čase vykoná-
vania takých činností, akými sú čistenie, konzer-
vácia alebo zmena miesta vstavenia.
Toto zariadenie môže byť používané deťmi vo
veku 8 rokov a starších, osoby s obmedzenými
fyzickými alebo mentálnymi schopnosťami, ako
aj osobami bez skúseností a bez znalostí zariade-
nia môžu kanvicu používať, pokiaľ dohliadané
alebo boli inštruované vzhľadom obsluhy zariade-
nia bezpečným spôsobom a znajú ohrozenie spo-
jené s používaním zariadenia. Deti si nemôžu so
zariadením hrať Čistenie a konzervácia zariade-
nia nemôže byť vykonávaná deťmi ledaže ukončili
8 rokov a sú dohliadané zodpovednou osobou.
Spotrebič nečistite parou
Prechovávajte spotrebič a jeho pripojovací kábel
v bezpečnej vzdialenosti od detí mladších ako 8
rokov.
- 54 -
Neponárajte pripojovací vodič ani zástrčku do
vody.
Udržujte vodič v bezpečné vzdialenosti od zohrie-
vaných povrchov.
Nepripusťte, aby pripojovací kábel visel na hrane
stolu alebo dosky.
Vo vnútri komory nepoužívajte elektrické zaria-
denia.
Na urýchlenie rozmrazovania nepoužívajte žiad-
ne nástroje.
Pravidelne čistite vetracie otvory (v prípade za-
riadení na zabudovanie do skrine alebo pod ku-
chynskú dosku)
Toto zariadenie nie je určené na používanie s
elektronickými časovačmi, ani s inými zariade-
niami určenými na priame alebo vzdialené preru-
šovanie el. napätia.
V prípade, ak sa náhodou na elektrické kompo-
nenty vyleje nejaká kvapalina, zariadenie okam-
žite odpojte od el. napätia.
Uistite sa, či sa počas vykonávania montáže neo-
hol alebo nepoškodil napájací kábel.
Predtým, než zariadenie odovzdáte na likvidáciu,
musíte ho znefunkčniť. Zariadenie odpojte od el.
napätia a následne odstrihnite napájací kábel.
Aby nedošlo k uväzneniu detí alebo zvierat v za-
riadení, odmontujte dvere, závesy a zámky.
- 55 -
INŠTALÁCIA A PREVÁDZKO-
PODMIENKY SPOTREBI-
ČA
Zariadenie pripojte k el. napätiu keď uplynie minimálne 24 hodín
od momentu rozbalenia a postavenia na cieľovom mieste.
Spotrebič je treba rozbaliť, odstrániť lepiacu pásku zaisťujúcu dvere
a vybavení. Eventuálne zvyšky lepidla je možné odstrániť jemným
čistiacim prostriedkom.
Vnútrajšok chladničky ako aj súčasti výbavy je treba umyť vlažnou
vodou s prídavkom prostriedku na umývanie riadu a potom vytrieť a
vysušiť.
Chladničku je treba umiestniť na rovný, vodorovný a stabilný pod-
klad, do suchej, vetranej miestnosti, kde nesvieti slnko, ďalej od te-
pelných zdrojov takých ako kuchyňa, radiátor ústredného kúrenia,
trubka ústredného kúrenia, rozvod teplej vody atd.
Na vonkajších povrchoch výrobku sa môže nachádzať ochranná fólia,
treba ju odstrániť.
Vodorovné osadenie spotrebiča je treba upraviť zaskrutkovaním 2
nastaviteľných predných nožičiek (obr. 1)
Okolo zariadenia, tzn. zboku a zozadu, zachovajte náležitý odstup
(pozri montážny výkres).
Uistite sa, že spôsob montáže zariadenia v kuchynskom nábytku ne-
bude blokovať vetracie prieduchy, ktoré sa nachádzajú v dolnej časti
vínotéky.
Pri prvom spustení zariadenia sa môže objaviť charakteristický -
pach. Zanikne, keď sa vnútro zariadenia náležite vychladí.
Pri prvom spustení zariadenia bude kompresor zariadenia pracov
neprerušenie, až kým náležite neklesne teplota vo vnútri vínotéky.
V prípade odpojenia od el. napätia, odporúčame, aby bolo zariadenie
opätovne pripojené až po min. 5 minútach. Zníži sa tak riziko poško-
denia kompresora.
V niektorých modeloch sa nastavená teplota zobrazí na displeji až po
niekoľkých hodinách od spustenia vínotéky.
Spotrebič je treba pripojiť k sieti striedavého prúdu 220-240V/ 50Hz
správne zapojenou elektrickou zásuvkou s uzemnením a istenou 10
A poistkou.
Uzemnenie spotrebiča je vyžadované právnymi predpismi. Výrobca
sa zrieka akejkoľvek zodpovedností z titulu eventuálnych škôd, ktoré
môžu utrpieť osoby alebo predmety v dôsledku nesplnenia povinností
stanovených v tomto predpise.
Nemajú sa používať spojovacie články, nekoľkonásobné zásuvky
(rozvádzače), dvojžilové predĺžovacie káble. Pokým je nutné použitie
predĺžovacieho kábla, môže to byť iba predĺžovací kábel s ochranným
kolíkom, jednozásuvkový, ktorý má bezpečnostný atest VDE/GS.
Pokým bude použitý predĺžovací kábel (s ochranným kolíkom, ktorý
bezpečnostnú značku), napokon jeho zásuvka musí byť umiest-
nená v bezpečnej vzdialenosti od drezov a nemôže byť vystavená na
zaliatie vodou a rôznymi odpady.
Je potreba zabezpečiť možnosť odpojenia spotrebiča od elektrickej
siete vytiahnutím zástrčky alebo vypnutím dvojpólového vypínača.
- 56 -
KLIMATICKÁ TRIEDA
Informácia o klimatickej triede spotrebiča sa nachádza na výkonovom
štítku. Štítok stanoví, pri akej teplote okolia (tzn. miestnosti, v ktorej
pracuje) spotrebič funguje optimálne (správne).
Klimatická trieda Prípustná teplota okolia
SN z +10°C na +32°C
N z +16°C na +32°C
ST z +16°C na +38°C
T z +16°C na +43°C
PRAKTICKÉ RADY
Ak bude svetlo vo vnútri zariadenia neustále zapnuté, teplota vo
vnútri zariadenia bude vyššia.
Teplota vo vnútri závisí od množstva a druhu skladovaných iaš s
vínom.
Aby bola zaručená bezpečnosť užívateľa, ako aj vysoká kvalita skla-
dovaného vína, zariadenie nemontujte a nepoužívajte vo vlhkých
miestnostiach.
Fľaše s vínom ukladajte na vyznačených miestach.
Vínotéka má obmedzenú kapacitu, nevkladajte do nej viac iaš, než
je maximálna kapacita (pozri informačný list výrobku).
Ak to nie je nevyhnutné, dvere vínotéky neotvárajte.
Police nezakrývajte alobalom, ani žiadnym iným materiálom. Takým
spôsobom sa zablokuje cirkulácie vzduchu vo vnútri zariadenia.
Aby nedošlo k poškodeniu tesnenia dverí, pred vytiahnutím police
skontrolujte, či dvere úplne otvorené. Police vysúvajte až dokon-
ca, v opačnom prípade môže polica zdeformovať tesnenie, násled-
kom čoho sa môže úplne poškodiť.
Police, v ktorých fľaše, nevysúvajte viac než po doraz vysunutia
(cca 1/3 dĺžky police).
Toto zariadenie je určené na uchovávanie iaš s vínom, nepoužívajte
ho na iné účely.
Stabilná teplota je pri skladovaní vína veľmi dôležitá.
Vystavenie vínotéky na pôsobenie priameho slnečného žiarenia, veľ-
ké výkyvy teploty, vysoká vlhkosť ako aj vibrácie, môžu spôsobiť, že
víno nebude vhodné na konzumáciu.
V čase vyššej vlhkosti vzduchu sa na vonkajšom povrchu sklenených
dverí môže kondenzovať vodná para. Aby ste tomu predišli, odpo-
rúčame, aby bolo zariadenie namontované v suchej, dobre vetranej
miestnosti.
Niektoré modely majú vonkajšiu rúčku, ktorú montuje používateľ. Na
tento účel nepoužívajte elektronáradie (obr. 3).
Maximálna kapacita zariadenia je uvedená v informačnom liste, ktorý
je pripojený k vínotéke. Táto kapacita sa týka štandardných iaš typu
Bordeaux 0,75 l.
Niektoré modely majú blokádu proti prevráteniu sa zariadenia. Na-
montujte podľa pripojenej schémy (obr. 6*).
*Vyskytuje sa v závislosti od modelu
- 57 -
ROZBALENIE
Zariadenie je chránené pred poško-
dením počas prepravy. Prosíme Vás,
aby ste po vybalení zariadenia zlik-
vidovali obalomateriály spôsobom
neohrozujúcim životné prostredie.
Všetky materiály použité na zabalenie
neškodné pre životné prostredie,
100% recyklovateľné a označené príslušným
symbolom.
Pozor! Dávajte pozor, aby sa obalové materiály
(polyetylénovrecká, kúsky polystyrénu atď.) ne-
dostali do rúk deťom.
- 58 -
LIKVIDÁCIA ZARIADENÍ
Toto zariadenie je označené v súla-
de s Európskou smernicou 2012/19/
ES a poľským Zákonom o opotrebo-
vaných elektrických a elektronických
zariadení príslušným symbolom pre-
čiarknutého kontajneru na odpadky.
Tento symbol informuje, že toto za-
riadenie sa po opotrebovaní (skončení používania)
nesmie vyhodiť do komunálneho odpadu.
Užívateľ je povinný zariadenie odovzdať v zber-
nom mieste opotrebovaných elektrických a elek-
tronických zariadení. Subjekty, ktoré sa zaoberajú
spracovaním opotrebovaných zariadení, tzn. miest-
ne zberné miesta, obchody alebo jednotky štátnej
správy, vytvárajú príslušný systém, ktorý každému
umožňuje odovzdať takéto zariadenia.
Správny postup pri likvidácii elektrického a elektro-
nického zariadenia predchádza negatívnemu vplyvu
škodlivých pre ľudské zdravie a životné prostredie
konzekvencií, ktoré vyplývajú z prítomnosti nebez-
pečných častí ako aj nesprávneho skladovania a re-
cyklácie takýchto zariadení.
- 59 -
OVLÁDACIE PRVKY
Ovládacie prvky – jedna a dve zóny
Ovládací panel je zobrazený na obr. č. 4. Je zobrazený aj nižšie:
Jedna zóna
Dve zóny
– Tlačidlo napájania
– Tlačidlo osvetlenia
– Tlačidlo “+”
– Tlačidlo “-”
Zapnutie / vypnutie napájania
Keď chcete vínotéku zapnúť, stlačte a na cca 1 sekundu podržte tlačidlo
napájania.
Kchcete vínotéku vypnúť, stlačte a na cca 5 sekúnd podržte tlačidlo
napájania.
Zmena teploty
Stláčaním tlačidla “+” alebo “-” nastavíte požadovanú teplotu, ktorá
sa zobrazí na displeji.
Predvolene je nastavená teplota 12 °C / 54 °F.
Keď chcete zmeniť jednotku teploty zo stupňov Fahrenheita na stup-
ne Celzia, alebo naopak, stlačte a na cca 5 sekúnd podržte tlačidlo
osvetlenia.
Kchcete skontrolovať, aká teplota je zadaná, v ľubovoľnej chvíli
stlačte tlačidlo “+” alebo “-”, a hodnota zadanej teploty bude blikať
na LED displeji cca 5 sekúnd.
Kje vínotéka zapnutá, na displeji sa zobrazuje hodnota aktuálnej
teploty vo vnútri komory.
- 60 -
Voľba optimálnej teploty
Najlepšia teplota na skladovanie vína je 13-15 °C, ale víno môže byť
skladované aj pri teplote podávania. Pre červené víno je to 15-17 °C, a
pre biele víno 12-13 °C.
Osvetlenie vnútra
Stláčaním tlačidla osvetlenia sa zapína a vypína osvetlenie.
Pozor: Teplota v dolnej zóne musí byť nastavená na takej istej úrovni
alebo vyššej, než v hornej zóne. Optimálna práca sa dosahuje, keď tep-
lota v oboch zónach sa líši aspoň o 4 °C.
Vlhkosť vo vnútri
Niektoré modely vínoték majú dodatočne systém udržiavania optimálnej
vlhkosti. Nádobu na vodu systému udržiavania vlhkosti naplňte vodou do
3/4 objemu. Nádobu umiestnite na koľajničkách na hornej polici tak, ako
je to predstavené na obr. 2. Nádobu vložte správne, aby sa z nej voda
nevyliala. Pravidelne kontrolujte množstvo vody v nádobe, a kje to
potrebné, doplňte ju.
Displej teploty
Na displeji teploty sa zobrazuje aktuálna teplota v komore vínotéky.
Displej bliká:
Počas nastavovania inej teploty
Ak sa teplota vo vnútri líši od hodnoty nastavenej teploty o +/- 5
stupňov.
V prípade, ak sa teplota nadmerne zvýši, je to výstraha pred prípadným
znehodnotením obsahu vínotéky.
Tichý režim
Keď teplota v komore dosiahne požadovanú hodnotu, zariadenie nepou-
žíva ventilátor.
Vínotéka predvolene nastavený tichý režim. Keď chcete zmeniť na
režim dynamického chladenia stlačte a na cca 5 sekúnd podržte tlačidlo
“-” (tlačidlo “-” na ľavej strane vo vínotékach s dvoma zónami). Vínoté-
ka päťkrát vydá zvukový signál, ktorý potvrdzuje, že sa aktivoval režim
dynamického chladenia.
Režim dynamického chladenia
Ventilátor sa pravidelne spúšťa a vypína, čím udržiava náležitú cirkuláciu
vzduchu dokonca aj vtedy, keď je dosiahnutá požadovaná teplota. Vďa-
ka tomu sa v komore dosahuje potrebná stála a rovnomerná vlhkosť a
teplota, čím sa vytvárajú ideálne podmienky na dlhodobé skladovanie.
Režim dynamického chladenia vytvára viac hluku, keď je zariadenie
spustené.
Keď chcete zmeniť na tichý režim stlačte a na cca 5 sekúnd podržte tla-
čidlo “+” (Tlačidlo “+” na ľavej strane vo vínotékach s dvoma zónami).
Vínotéka trikrát vydá zvukový signál, ktorý potvrdzuje, že sa aktivoval
tichý režim.
- 61 -
Víkendový režim
Kje aktívny tento režim, je vypnutý displej, vnútorné osvetlenie ako
aj zvukové signály. Chladenie stále funguje normálne.
Kchcete aktivovať Víkendový režim, stlačte a na cca 5 sekúnd súčas-
ne podržte tlačidlá napájania a osvetlenia. Displej zabliká štyrikrát, čím
sa potvrdí aktivácia režimu. Víkendový režim sa automaticky vypne po
96 hodinách; dovolenkorežim môžete vypnúť hocikedy stlačením a na
cca 5 sekúnd podržaním súčasne tlačidiel napájania a osvetlenia.
Alarm teploty
Ak teplota vzrastie alebo spadne pod stanovený rozsah, aktivuje sa zvu-
kový alarm a displej začne blikať. Dôvody môžu byť nasledovné:
Vínotéka ešte nedosiahla nastavenú teplotu (pri prvom spustení).
Došlo k prerušeniu el. napätia.
Vínotéka je preťažená (je vložených príliš veľa iaš).
Dvere nie sú správne zatvorené.
- 62 -
ČISTENIE A ÚDRŽBA
Pred čistením i vykonávaním údržby zariadenie odpojte od el. napätia
vytiahnutím zástrčky z el. zásuvky.
Vyberanie políc
Kchcete z vínotéky vybrpolice, v prvom rade vyberte všetky
fľaše, následne potiahnite policu dopredu, kým sa drážky na oboch
stranách police nevyrovnajú s plastovými výbežkami na oboch stra-
nách komory (tak ako je to predstavené na obr. 5). Následne policu
zdvihnite dohora a potiahnite dopredu.
K chcete policu vložiť naspäť, postupujte adekvátne v opačnom
poradí.
Čistenie
Na čistenie nepoužívajte drsné čistiace prostriedky ani prípravky. Po
umytí vypláchnite a dôkladne vysušte.
Plášť zariadenia a tesnenia dverí umývajte vodou s dodatkom malého
množstva prípravku na umývanie riadu, následne dôkladne vysušte.
Vnútro zariadenia umývajte roztokom sódy a teplej vody.
Police umývajte osobite vodou s dodatkom malého množstva prí-
pravku na umývanie riadu. Police neumývajte v umývačke riadu.
Ovládací panel a elektrické časti pretierajte vlhkou handričkou, a
pred pripojením zariadenia k el. napätiu dôkladne vysušte.
Zariadenie po umytí pripojte k el. napätiu.
Ak zariadenie nebudete dlhší čas používať, odpojte ho od el. napätia
a dôkladne umyte. Dvere nechajte odchýlené, aby vo vnútri nevzni-
kol nepríjemný zápach a nekondenzovala sa vo vnútri vodná para.
RIEŠENIE PROBLÉMOV
V prípade akýchkoľvek problémov, predtým, než zavoláte servis, skon-
trolujte tipy na samostatné riešenie problémov, aby ste predišli nepo-
trebnému zásahu servisu a s tým súvisiacim nákladom.
Ak zariadenie nefunguje
Skontrolujte, či je zariadenie pripojené k el. napätiu.
Skontrolujte, či sa neaktivovali ističe alebo poistky v danom obvode,
alebo či sa neaktivovala poistka v zástrčke.
Skontrolujte, či je použitá el. zásuvka funkčná. Pripojte iný el. spot-
rebič a skontrolujte, či el. zásuvka funguje.
Teplota prostredia musí byť v rozsahu od +16 °C do +32 °C.
- 63 -
Ak zariadenie síce funguje, ale nefunguje príliš dobre,
skontrolujte
Či nie je zariadenie preťažené.
Či je termostat nastavený na vhodnú teplotu.
Či sú dvere zatvorené správne.
Či tesnenie dverí dobre prilieha.
Či je vetranie zboku a zozadu dostatočné.
Teplota prostredia musí byť v rozsahu od +16 °C do +32 °C.
Ak je zariadenie príliš hlučné
Skontrolujte, či zariadenie stojí vodorovne a stabilne.
Plynová chladiaca zmes vytvára hluk dokonca aj vtedy, keď nie je
spustený kompresor.
Kje zariadenie zapnuté, ventilátor môže byť spustený dokonca aj
vtedy, keď nie je spustený kompresor.
Ak nefunguje osvetlenie
Skontrolujte, či je zariadenie pripojené k el. napätiu.
Skontrolujte, či sa neaktivovali ističe alebo poistky v danom obvode,
alebo či sa neaktivovala poistka v zástrčke.
Tlačidlo osvetlenia nie je prepnuté v zapnutej polohe.
Pozor:
LED osvetlenie môžete vymeniť samostatne, nemusíte volať servis.
Ak dvere nie sú zatvorené správne, skontrolujte
Skontrolujte, či zariadenie stojí vodorovne a stabilne.
Ak boli dvere zložené, možno neboli namontované naspäť správne.
Tesnenie dverí je znečistené.
Police nie sú správne vložené.
Ak na displeji svieti “E1” alebo “E2”
Porucha snímača teploty. Kontaktujte servis.
- 64 -
ZÁRUKA, POPREDAJNÝ
SERVIS
Záruka
Záruka sa poskytuje podľa podmienok uvedených v záručnom liste. -
robca neodpovedá za akékoľvek škody spôsobené nesprávnym zaobchá-
dzaním a používaním výrobku.
Výrobca zariadenia odporúča, aby všetky opravy a nastavo-
vania výrobku vždy vykonával továrenský servis alebo auto-
rizovaný servis výrobcu. Zariadenie môže opravovať iba cer-
tikovaný technik, ktorý má potrebné kvalikácie
Vyhlásenie výrobcu
Výrobca týmto vyhlasuje, že výrobok spĺňa dôležité požiadavky nasledujúcich
európskych smerníc:
smernica pre nízke napätie 2014/35/EC
smernica elektromagnetickej kompatibility 2014/30/EC
smernica ErP - 2009/125/EC
smernica RoHS 2011/65/EC
a preto výrobok získal označenie a bolo preň vydané Vyhlásenie o zhode,
a toto vyhlásenie bolo sprístupnené orgánom obchodnej inšpekcie.
- 112 -
Hinweis: Bei der Höhenangabe des Geräts wurde die Anwendung
ausschraubbarer Füße nicht berücksichtigt. Das Gerät wird ohne Füße
installiert.
Um die ordnungsgemäße Funktion des Geräts zu gewährleisten, ist
darauf zu achten, dass die Lüftungsönungen nie verdeckt werden. Das
Lüftungsgitter muss regelmäßig gereinigt werden.
CS:
Z důvodu úplného zabudování proveďte před umístěním chladničky větrací
kanál vedoucí za zařízením od podlahy po vršek nábytku. Mezi stěnou
místnosti a zařízením nesmí být nábytková stěna (nechte volný prostor).
Větrací mřížka musí mít alespoň 200 cm²
Upozornění: Rozměr výšky zařízení nezohledňuje použití šroubovatelných
nožek. Zařízení je nainstalováno bez nožek
Aby bylo zajištěno správné fungování zařízení, nikdy nezakrývejte větrací
otvory. Pravidelně čistěte větrací mřížku.
SK:
Vzhľadom na úplne zabudovanie zariadenia, pred montážou pripravte
vetrací kanál prebiehajúci od podlahy za zariadením s vývodom na
vrchu nábytku. Medzi stenou miestnosti a zariadením nesmie byť žiadna
nábytková doska (musí byť ponechaný voľný priestor). Vetracia mriežka
musí mať plochu minimálne 200 cm².
Pozor: Rozmer týkajúci sa výšky zariadenia nezohľadňuje použitie
odmontovateľných pätiek. Zariadenie je namontované bez pätiek.
Aby zariadenie správne fungovalo, vetracie prieduchy nesmú byť nikdy
zablokované či zakryté. Vetraciu mriežku pravidelne čistite.
FR:
Étant donné l’encastrement complet de l’appareil, avant l’installation,
prévoir un conduit de ventilation allant du sol, derrière l’appareil jusqu’à
la partie supérieure du meuble. L’appareil ne peut pas être séparé du mur
de la pièce par une paroi de meuble (garder un espace libre). La grille
d’aération doit être d’au moins 200cm²
Attention : Les dimensions de la hauteur de l’appareil sont calculées sans
les pieds amovibles. L’appareil est installé sans pieds
Pour assurer le fonctionnement correct de l’appareil, ne jamais couvrir les
orices d’aération. Nettoyer régulièrement la grille d’aération.
PL:
Z powodu całkowitej zabudowy urządzenia, przed instalacją, należy
przygotować kanał wentylacyjny biegnący od posadzki, za urządzeniem, aż
do samego szczytu mebla. Pomiędzy ścianą pomieszczenia w urządzeniem
nie powinno być ścianki meblowej (należy zachować wolną przestrzeń).
Kratka wentylacyjna powinna mieć co najmniej 200cm²
Uwaga: Wymiar dotyczący wysokości urządzenia nie uwzględnia
zastosowania wykręcanych nóżek. Urządzenie jest zainstalowane bez nóżek
Zby zapewnić poprawność funkcjonowania urządzenia, otwory wentylacyjne
nigdy nie powinny zostać zakrywane. Należy regularnie czyścić kratkę
wentylacyjną.
ES:
Por causa de la instalación completa de aparato, antes de la instalación, se
debe preparar el canal de ventilación que pasa desde el suelo, detrás del
aparato, hasta el mismo tope de mueble. Entre la pared de la habitación
y del aparato no debe haber pared de mueble (se debe guardar espacio
libre). La rejilla de ventilación debe tener al menos 200cm²
Advertencia: El tamaño que se reere al alto de aparato no tiene en cuenta
la aplicación de patas desenroscadas. El aparato está instalado sin patas
Para garantizar la corrección de funcionamiento de aparato, los oricios de
ventilación no debe estar cubiertos. Se debe limpiar la rejilla de ventilación
con regularidad.
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65
 • Page 66 66
 • Page 67 67
 • Page 68 68
 • Page 69 69
 • Page 70 70
 • Page 71 71
 • Page 72 72
 • Page 73 73
 • Page 74 74
 • Page 75 75
 • Page 76 76
 • Page 77 77
 • Page 78 78
 • Page 79 79
 • Page 80 80
 • Page 81 81
 • Page 82 82
 • Page 83 83
 • Page 84 84
 • Page 85 85
 • Page 86 86
 • Page 87 87
 • Page 88 88
 • Page 89 89
 • Page 90 90
 • Page 91 91
 • Page 92 92
 • Page 93 93
 • Page 94 94
 • Page 95 95
 • Page 96 96
 • Page 97 97
 • Page 98 98
 • Page 99 99
 • Page 100 100
 • Page 101 101
 • Page 102 102
 • Page 103 103
 • Page 104 104
 • Page 105 105
 • Page 106 106
 • Page 107 107
 • Page 108 108
 • Page 109 109
 • Page 110 110
 • Page 111 111
 • Page 112 112
 • Page 113 113
 • Page 114 114
 • Page 115 115
 • Page 116 116
 • Page 117 117
 • Page 118 118
 • Page 119 119
 • Page 120 120

Amica WCF1K15B7.1 Používateľská príručka

Kategória
Chladničky na víno
Typ
Používateľská príručka
Táto príručka je tiež vhodná pre