Panasonic ER-GB40 Návod na obsluhu

Kategória
Zastrihávače vlasov
Typ
Návod na obsluhu

Táto príručka je tiež vhodná pre

106
Slovensky
Ďakujeme, že ste si kúpili zastrihávač značky Panasonic. Pred
používaním si dôkladne prečítajte pokyny.
Dôležité
Tentozastrihávačobsahujezabudovanúnabíjateľnúbatériu.Nevhadzujte
doohňa,nevystavujteúčinkomtepla,nenabíjajte,nepoužívajteani
nenechávajtenamiestachsvysokouteplotou.
►
Pred použitím
TentozastrihávačtypuWET/DRYmôžetepoužiťnasuchéalebomokré
zastrihávanie.Vodotesnýzastrihávačmôžetepoužiťvsprcheačistiť
hovovode.Nasledujúcisymbolznamená,žezariadeniejevhodné
napoužitievovanialebosprche.
►
Používanie zastrihávača
•
Predpoužitímskontrolujte,čičepeleniesúpoškodenéalebo
deformované.
•
Pokiaľsavyskytnenezrovnalosťalebochyba,prestaňtevýrobok
používať.
•
Predzmenoudĺžkystrihualebopredvýmenoustrihovéhonásadca
trebaspotrebičvypnúť.
•
Predapokaždompoužitínakvapkajteolejnamiestaoznačené
šipkami(pozritestranu112.)
•
Spotrebičnemožnopoužívaťnastrihaniezvierat.
•
Nepritláčajtečepelekpokožke.
•
Nepoužívajtezastrihávačnainéúčelynežnastrihanie.
•
Prístrojniejeurčenýnato,abyhopoužívaliosoby(vrátanedetí)
sozníženýmifyzickými,zmyslovýmialeboduševnýmischopnosťami,
pokiaľnemajúzabezpečenýdozoralebonebolipoučenéopoužívaní
prístrojaosobouzodpovednouzaichbezpečnosť.Jepotrebné
zaistiť,abysadetisprístrojomnehrali.
►
Nabíjanie zastrihávača
•
Adaptérnastriedavýprúdnikdynepoužívajtevkúpeľnialebo
vsprche.
•
Používajteibaurčenýadaptérnastriedavýprúd(RE7-69)(RE7-74
preSpojenékráľovstvo).Určenýadaptérnastriedavýprúd
nepoužívajtenanabíjanieinýchspotrebičov.
•
Prístrojnabíjajtenamiestach,kdenebudevystavenýúčinkom
priamehoslnečnéhožiareniaaleboúčinkomtepelnýchzdrojov;
nabíjajtepriteplote0°Caž35°C.
•
Zapojteadaptérnastriedavýprúddodomácejelektrickejzásuvky,
namieste,kdeniejevlhko,amanipulujtenímsuchýmirukami.
•
Počaspoužívaniaanabíjaniasamôžezastrihávačzahrievať.To
všakneznamenáporuchu.
•
Priodpájanízdomácejelektrickejzásuvkyuchoptezástrčku.Pokiaľ
budeteťahaťzasieťovýkábel,môžetehopoškodiť.
•
Zastrihávačnepoužívajte,akjesieťovýkábelaleboadaptér
nastriedavýprúdopotrebovanýaleboakzástrčkunemožno
jednoduchýmspôsobomzasunúťdozásuvky.
•
Nepoškodzujteanisieťovýkábel.Nezaťažujtesieťovýkábelťažkými
predmetmiadajtepozor,abysanezachytávalopredmety.
•
Napájacíkábelnemožnovymeniť.Pokiaľjekábelpoškodený,
adaptérnastriedavýprúdbystemalizneškodniť.
►
Čistenie zastrihávača
Výstraha
Pred čistením vytiahnite zástrčku z domácej elektrickej zásuvky,
aby ste predišli zásahu elektrickým prúdom.
•
Puzdrosanesmierozoberať,pretožesamôžepoškodiťvodotesná
konštrukciaspotrebiča.
•
Pokiaľbudetezastrihávaččistiťvovode,nepoužívajteslanúani
horúcuvodu.Zastrihávačneponárajtedovodynadlhšíčas.
•
Krytčistiteibamäkkoutkaninoumiernenamočenouvčistejvode
alebočistejvodespridanímsaponátu.Nepoužívajteriedidlo,benzín,
alkoholaniinéchemikálie.
•
Adaptérnastriedavýprúdneumývajtevodou.
•
Zástrčkupravidelnečistiteodprachualeboznečistenia.
ER-GB40_EU.indb 106 2012/06/14 13:21:38
107
Slovensky
►
Skladovanie zastrihávača
•
Popoužitíodložtezastrihávačnamiestosnízkouvlhkosťou.
•
Zastrihávačneuskladňujtenamiestach,kdebymoholbyťvystavený
účinkompriamehoslnečnéhožiareniaaleboinýchtepelnýchzdrojov.
•
Priuskladneníodpojtezastrihávačzadaptéranastriedavýprúd.
•
Napájacíkábelneohýbajte,anihoneobmotávajteokoloadaptéra
nastriedavýprúd.
•
Uložteadaptérnastriedavýprúdnasuchommieste,kdejechránený
predpoškodením.
•
Olejuskladňujtemimodosahudetí.
Popis jednotlivých častí
A
Hlavnáčasť
1
Indikátordĺžkystrihania
2
Stupnica(Ovládač
nastaveniadĺžky)
3
Bočnékoncovky
4
Hlavnývypínač
5
Vtokvody
B
Blokovaniečepele
6
Čistiacapáčka
7
Pohybliváčepeľ
8
Pevnáčepeľ
9
Západkačepele
C
Hrebeňovýnásadec
(1mmaž10mm)
D
Adaptérnastriedavýprúd
(RE7-69)(RE7-74–pre
Spojenékráľovstvo)
Nabíjaciekoncovky
Kontrolkanabíjania
Napájacíkábel
E
Olej
F
Čistiacakefka
ER-GB40_EU.indb 107 2012/06/14 13:21:38
108
Slovensky
Nabíjanie
Nabíjanie zastrihávača
Vprípade,aksavámzdá,žezastrihávačnedosahujepožadované
otáčky,nabitezastrihávačpodľanasledujúcichkrokov.
1
1
Vypnite zastrihávač a podľa
obrázka ho zasuňte do adaptéra
na striedavý prúd, až kým
nebudete počuť zacvaknutie.
•
Zastrihávačsanebudenabíjať,aksabočné
koncovkynedotýkajúnabíjacíchkoncoviek.
•
Zbočnýchkoncoviekutritekvapkyvody.
•
Prinabíjanízastrihávačasozapnutýmhlavným
vypínačomsazastrihávačzapne,keďho
vyberietezadaptéranastriedavýprúd.
2
1
2
2
Zástrčku zasuňte do domácej elektrickej zásuvky.
Indikátornabíjaniasarozsvietičervenoufarbou.
•
Časnabíjaniasalíšivzávislostiodmenovitéhonapätia(pozritestranu113.)
•
Priprvomnabíjanízastrihávača,alebopokiaľstehonepoužívaliviac
ako6mesiacov,sakontrolkanabíjanianemusínaniekoľkominút
rozsvietiťalebomôžebyťprevádzkovýčasskrátený.Vtakomprípade
nabíjajtezastrihávačviacako18hodín.
3
3
Keď je nabíjanie ukončené, odpojte zástrčku.
•
Akbatériunechátenabíjať,jejvýkonnebudeovplyvnený.
•
Odporúčanáteplotaokoliananabíjanieje0–35°C.Vprípade
nabíjaniapriveľminízkychaleboveľmivysokýchteplotáchsamôže
výkonbatérieznížiťalebosabatérianemusínabíjať.
•
Indikátornabíjaniasarozsvietiazostaniesvietiť,kýmneodpojíte
zástrčkuoddomácejelektrickejzásuvky.
•
Priplnomdobitímožnoprístrojpoužívaťcca50minút.
Počasnabíjanianiejemožnézastrihávačpoužívať.
Používanie
Používanie hrebeňového násadca
Uistitesa,žezastrihávačjevypnutý.
1
1
Nastavte stupnicu do polohy „1“.
2
2
Nasaďte hrebeňový násadec
na hlavnú časť, až kým nebudete
počuť zacvaknutie.
3
3
Otočte stupnicou tak, aby ste posunuli hrebeňový
násadec do želanej dĺžky strihania (medzi 1 mm a
10 mm).
Dĺžkastrihu(mm)
(približne)
1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5
Ukazovateľ 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5
Dĺžkastrihu(mm)
(približne)
6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10
Ukazovateľ 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10
•
Skutočnádĺžkavlasovbudeoniečodlhšia,nežjenastavenádĺžka.
ER-GB40_EU.indb 108 2012/06/14 13:21:39
109
Slovensky
Používanie
Používanie zastrihávača
Skontrolujte,činiejepoškodenáčepeľ.
Odporúčamevámpoužívaťzastrihávačpriteploteokoliavrozsahu
0–35°C.Vprípadejehopoužívaniamimouvedenéhorozsahuteplôtsa
činnosťprístrojamôžezastaviť.
Strihanie nasucho
►
Strihanie s hrebeňovým násadcom
Nepoužívajtesholiacimikrémamialeboakjebradamokrá.
1
1
Stlačením hlavného vypínača vypnete zastrihávač.
2
2
Nasaďte príslušenstvo a nastavte stupnicu
(pozrite stranu 108.)
3
3
Stlačením hlavného vypínača zapnete
zastrihávač.
4
4
Zastrihávač držte tak, aby hlavný
vypínač smeroval dolu, a strihajte
bradu pohybom zastrihávača proti
smeru rastu brady.
•
Pristrihaníbradyveľkéhoobjemusamôžu
vnásadcinazhromaždiťzostrihanéchĺpky,preto
pokaždompoužitízostrihanéchĺpkyznásadca
vysypte.
►
Strihanie bez hrebeňového násadca
Úprava fúzov
■
Nad perami
Zastrihávačpriložtevpravomuhlekpokožke
shlavnýmvypínačomsmerujúcimnahora
ostrihajteoblasťokolofúzov.
Nazaoblenietvarudržtehlavnúčasť
zastrihávačapobokochastrihajteokolofúzov.
■
Strihanie okrajov brady
Bradupostupnestrihajtetak,abyhlavný
vypínačsmerovalkpokožke,adávajtepozor,
abysteneodstrihliviac,akojepožadovaná
dĺžka.
Úprava bokombrád
Zastrihávačpriložtekpokožkevsprávnomuhlea
ostrihajtebokombrady.
ER-GB40_EU.indb 109 2012/06/14 13:21:39
110
Slovensky
3
3
Stlačením hlavného vypínača zapnete
zastrihávač.
4
4
Bradu strihajte pomaly, pohybom
smerom zdola nahor s hlavným
vypínačom smerom k pokožke.
Poznámky
•
Nepoužívajtežiadneholiacekrémy,pretožetiemôžuznížiťvýkon
strihaniapoškrabanímčepelí.
•
Postrihanínamokronezabudnitehlavnúčasťopláchnuťvodoua
naniesťnačepeleolej.
Tvarovanie vlasov okolo uší
Vlasyokoloušíupravítedržanímhlavnejčasti
pobokoch.
Strihanie ochlpenia vellus
Ochlpenievellusstrihajtepomaly,pohybomsmerom
zdolanahorshlavnýmvypínačomsmerom
kpokožke.
•
Zastrihávanímbradyavlasovbezpoužitianásadcadokážetebradua
vlasyzastrihnúťnadĺžkupribližne0,5mm.
Strihanie namokro
►
Strihanie bez hrebeňového násadca
Braduaochlpenievellusstrihajtespoužitímvodyalebopleťového
čistiacehoprípravku.
Strihanienamokroznižujetrenie,atakumožňujebezproblémovýpohyb
zastrihávača.
Strihanienamokrosaodporúčanaúpravubradysväčšímobjemom
nadĺžku0,5mmbeznásadca.
1
1
Demontujte strihací násadec.
2
2
Na tvár naneste vodu, mydlo atď.
ER-GB40_EU.indb 110 2012/06/14 13:21:39
111
Slovensky
Čistenie
Čistenie zastrihávača
Odporúčamečistiťpokaždompoužití.
1. Odpojtezastrihávačodadaptéranastriedavýprúd.
Naodstráneniejemnýchnečistôt Nasilnéznečistenie
2. Odpojtehrebeňovýnásadeca
zapnitezastrihávač.
3. Nechajtevodutiecťcezvtok
vodynazadnejstranehlavnej
časti,dôkladneprepláchnite
asi20sekúndapotom
zastrihávačvypnite.
•
Opláchnitevodouazvyšnú
voduvytraste.
2. Odpojtehrebeňovýnásadeca
vybertečepele.
3. Zastrihávačačepelevyčistite
podtečúcouvodou.
•
Opláchnitevodouazvyšnú
voduvytraste.
4. Voduutriteutierkouanechajtevyschnúť.
•
Pokiaľostriedemontujete,dôjde
krýchlejšiemuvyschnutiu.
5. Povyschnutínanestenačepeleolej.
6. Nasaďtehrebeňovýnásadecavložtečepele
dozastrihávača.
4
Čistenie kefkou
1. Odpojtezastrihávačodadaptéra
nastriedavýprúd.
•
Uistitesa,žezastrihávačje
vypnutý.
2. Demontujtestrihacínásadec.
3. Pridržtehlavnételeso,položte
palecnačepeleaposúvanímich
snímtezhlavnejčasti.
4. Odstráňtekefkouzvyškyvlasovzhlavného
telesaaokoločepelí.
5. Odstráňtekefkouvlasymedzipevnou
apohyblivoučepeľoustlačenímpáčky
čistenia,čímsanadvihnepohybliváčepeľ.
6. Načepelenanesteolej.
7. Nasaďtehrebeňovýnásadecavložtečepeledozastrihávača.
ER-GB40_EU.indb 111 2012/06/14 13:21:40
112
Slovensky
Mazanie
Olejnanestepredapokaždom
použitízastrihávača.
Nakvapkajteolejdomiest
označenýchšípkou.
Nainštalovanie čepele
Montážnyháčikzasuňtedomiesta
montovaniačepelenazastrihávači
azatlačte,kýmnebudetepočuť
zacvaknutie.
►
Životnosť čepelí
Životnosťčepelísamenívzávislostioddĺžkyafrekvenciepoužívania
zastrihávača.
Napríklad,životnosťčepelejepribližne3rokypripoužívanízastrihávača
5minút10-krátzamesiac.Čepelevymeňte,aksaúčinnosťstrihaniaaj
naprieksprávnejúdržbevýraznezníži.
►
Životnosť batérie
Životnosťbatériesalíšivzávislostiodfrekvencieadĺžkypoužívania.Ak
sabatérianabíjarazza2týždne,jejprevádzkováživotnosťbudepribližne
3roky.
•
Ajpokiaľsazastrihávačpravidelnenepoužíva,odporúčame,abysteho
aspoňrazza6mesiacovnabili,pretožebatériasavybijeaprevádzková
životnosťsamôžeskrátiť.
Výmena zabudovanej nabíjateľnej batérie
Predzneškodnenímzastrihávačaznehovybertezabudovanúnabíjateľnú
batériu.Zabezpečte,abybolabatériazneškodnenánaúradne
ustanovenommieste,aktakéexistuje.Batériunerozoberajteani
nevymieňajtetak,abysadalzastrihávačopätovnepoužiť.Mohlobydôjsť
kvznikupožiarualebokzasiahnutiuelektrickýmprúdom.
Kontaktujte,prosím,autorizovanéservisnéstredisko.
•
Privyberaníbatérieodpojtezastrihávačodadaptéranastriedavýprúd.
•
Vykonajtepodľaobrázkukroky
1
až
abatériuvyberte.
•
Dbajtenato,abynedošlokuskratovaniubatérie.
Informácie o ochrane životného prostredia a recyklovaní materiálu
Tentozastrihávačobsahujenikel-metalhydridovúbatériu.
Zabezpečte,abybolabatériazneškodnenánaúradneustanovenom
mieste,aktakéexistuje.
ER-GB40_EU.indb 112 2012/06/14 13:21:40
113
Slovensky
Technické údaje
Zdrojnapájania Pozriteštítoknaadaptérinastriedavýprúd.
Napätiemotora
1,2V
Časnabíjania
RE7-69
230V
Približne8hodín
RE7-74–pre
Spojené
kráľovstvo
240V
Približne8hodín
230V
Približne10hodín
Hlukováhladina 53(dB(A)pri1pW)
Tentovýrobokjeurčenýibanapoužívanievdomácnosti.
Informácie pre užívatel’ov o likvidácii použitého elektrického a
elektronického zariadenia (súkromné domácnosti)
Tietosymbolynaprístrojoch,batériachabaleniach
alebovpriloženýchnávodochnapoužitieznamenajú,
žepoužitéelektrickéaelektronickézariadeniaabatérie
sanesmúmiešat’sovšeobecnýmdomácimodpadom.
Presprávnezaobchádzanie,obnovuarecykláciu,
odovzdajteprosímtietoproduktynaurčenézberné
miesta,kdebudúprijatébezpoplatkuvsúlade
soSmernicami2002/96/ESa2006/66/ES.Vniektorých
krajináchjemožnétietoproduktyvrátit’priamo
miestnemumaloobchoduvprípade,aksiobjednáte
podobnýnovývýrobok.
Správnalikvidáciatýchtoproduktovpomôžeušetrit’hodnotnézdroje
azabránit’možnýmnegatívnymvplyvomnal’udskézdraviea
prostredie,ktorémôžuvzniknút’znesprávnehozaobchádzania
sodpadom.
Prebližšieinformácieovašomnajbližšomzbernommieste
kontaktujte,prosím,vašemiestneúrady.
Vprípadenesprávnejlikvidácieodpadumôžubyt’uplatnenépokuty
vsúladesoštátnoulegislatívou.
Pre právnické osoby v Európskej únii
Akpotrebujetezlikvidovat’opotrebovanéelektrickéaelektronické
produkty,prebližšieinformáciekontaktujte,prosím,svojho
miestnehopredajcualebododávatel’a.
[Informácie o likvidácii elektrického a elektronického odpadu
v krajinách mimo Európskej únie]
TietosymbolyplatiaibavEurópskejúnii.Aksiprajetezlikvidovat’
tentoproduktalebobatériu,prebližšieinformáciekontaktujte,
prosím,vašemiestneúradyalebopredajcuainformujtesa
osprávnejmetódelikvidácie.
ER-GB40_EU.indb 113 2012/06/14 13:21:41
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65
 • Page 66 66
 • Page 67 67
 • Page 68 68
 • Page 69 69
 • Page 70 70
 • Page 71 71
 • Page 72 72
 • Page 73 73
 • Page 74 74
 • Page 75 75
 • Page 76 76
 • Page 77 77
 • Page 78 78
 • Page 79 79
 • Page 80 80
 • Page 81 81
 • Page 82 82
 • Page 83 83
 • Page 84 84
 • Page 85 85
 • Page 86 86
 • Page 87 87
 • Page 88 88
 • Page 89 89
 • Page 90 90
 • Page 91 91
 • Page 92 92
 • Page 93 93
 • Page 94 94
 • Page 95 95
 • Page 96 96
 • Page 97 97
 • Page 98 98
 • Page 99 99
 • Page 100 100
 • Page 101 101
 • Page 102 102
 • Page 103 103
 • Page 104 104
 • Page 105 105
 • Page 106 106
 • Page 107 107
 • Page 108 108
 • Page 109 109
 • Page 110 110
 • Page 111 111
 • Page 112 112
 • Page 113 113
 • Page 114 114
 • Page 115 115
 • Page 116 116
 • Page 117 117
 • Page 118 118
 • Page 119 119
 • Page 120 120
 • Page 121 121
 • Page 122 122
 • Page 123 123
 • Page 124 124
 • Page 125 125
 • Page 126 126
 • Page 127 127
 • Page 128 128
 • Page 129 129
 • Page 130 130
 • Page 131 131
 • Page 132 132
 • Page 133 133
 • Page 134 134
 • Page 135 135
 • Page 136 136
 • Page 137 137
 • Page 138 138
 • Page 139 139
 • Page 140 140

Panasonic ER-GB40 Návod na obsluhu

Kategória
Zastrihávače vlasov
Typ
Návod na obsluhu
Táto príručka je tiež vhodná pre