Powerplus POW754 Návod na obsluhu

Typ
Návod na obsluhu
POW754 SK
Copyright © 2014 VARO S t r a n a | 1 www.varo.com
1 POPIS (OBR. A) ................................................................................. 2
2 OBSAH BALENIA .............................................................................. 2
3 SYMBOLY .......................................................................................... 2
4 VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ VAROVANIA PRE ELEKTRICKÉ
NÁRADIE ........................................................................................... 3
4.1 Pracovná plocha ....................................................................................................... 3
4.2 Elektrická bezpečnosť .............................................................................................. 3
4.3 Osobná bezpečnosť .................................................................................................. 3
4.4 Používanie elektrického náradia a starostlivosť oň ................................................ 4
4.5 Servis ......................................................................................................................... 4
5 DOPLNKOVÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY ...................................... 4
5.1 V nasledujúcich prípadoch striekaciu pištoľ okamžite vypnite: ............................ 5
6 MONTÁŽNE POKYNY ....................................................................... 5
7 PREVÁDZKOVÉ POKYNY ................................................................ 6
8 ČISTENIE A ÚDRŽBA ....................................................................... 7
9 TECHNICKÉ ÚDAJE ......................................................................... 7
10 HLUK .................................................................................................. 7
11 ZÁRUKA............................................................................................. 8
12 ŽIVOTNÉ PROSTREDIE .................................................................... 8
13 VYHLÁSENIE O ZHODE ................................................................... 9
POW754 SK
Copyright © 2014 VARO S t r a n a | 2 www.varo.com
STRIEKACIA PIŠTOĽ
POW754
VAROVANIE! Z dôvodu vlastnej bezpečnosti si pred použitím tohto
zariadenia prečítajte tento návod a všeobecné bezpečnostné pokyny. Ak
vaše elektrické zariadenie budete dávať im používateľom, odovzdajte ho
prosím spolu s týmito pokynmi.
1 POPIS (OBR. A)
1. Jednotka kompresora
2. Hlavný vypínač
3. Úložná tácňa striekacej pištole
4. Pružná vzduchová hadica
5. Striekacia pištoľ
6. Regulačný gombík
7. Pohárik na farbu
8. Striekacia tryska
9. Viskozimeter
2 OBSAH BALENIA
Odstráňte všetok baliaci materiál.
Odstráňte zvyšný baliaci materiál a baliace vložky (ak sú súčasťou balenia).
Skontrolujte, či je obsah balenia úplný.
Skontrolujte či prístroj, elektrická šnúra, zástrčka a príslušenstvo nebolo počas prepravy
poškodené.
Baliaci materiál si, pokiaľ je to možné, odložte počas celej záručnej doby. Potom ho
zlikvidujte v miestnej zberni odpadov.
VAROVANIE: Baliaci materiál nie je na hranie! Deti sa nesmú hrávať s
plastovými vreckami! Nebezpečenstvo udusenia!
1 ks elektrická striekacia pištoľ
1ks hadica
1ks lievik
1ks pás na rameno
návod na používanie
Úložná tácňa striekacej pištole
Ak zistíte, že chýbajú nejaké súčasti, alebo sú poškodené, kontaktujte
prosím predajcu.
3 SYMBOLY
V tomto návode a/alebo na stroji sa používajú nasledujúce symboly:
Označuje riziko zranenia alebo
poškodenia nástroja.
Pred použitím si prečítajte
návod.
V súlade so základnými
platnými bezpečnostnými
normami Európskych smerníc
Stroj II. triedy dvojitá
izolácia Nepotrebujete
uzemnenú zástrčku.
POW754 SK
Copyright © 2014 VARO S t r a n a | 3 www.varo.com
4 VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ VAROVANIA PRE ELEKTRICKÉ
NÁRADIE
Starostlivo si prečítajte všetky bezpečnostné varovania a všetky pokyny. Nedodržiavanie
všetkých varovaní a pokynov môže spôsobiť úder elektrickým prúdom, požiar a/alebo závažný
úraz. Odložte si všetky varovania a pokyny na prípad, ak ich budete v budúcnosti potrebovať.
Termín "elektrické náradie" v týchto varovaniach označuje vaše elektrické náradie s
napájaním zo siete (s káblom) alebo elektrické náradie napájané akumulátorom (bez kábla).
4.1 Pracovná plocha
Pracovnú plochu udržiavajte v čistote a dobre osvetlenú. Neporiadok a prítmie na
pracovisku zvyšuje riziko úrazov.
Elektrické náradie nepoužívajte vo výbušných prostrediach, obsahujúcich napríklad
horľavé tekutiny, plyny alebo prach. Elektrické náradie spôsobuje iskrenie, ktoré môže
zapáliť prach alebo výpary.
Pri používaní elektrického náradia sa nesmú v blízkosti nachádzať deti a okoloidúci. Mohli
by odpútavať vašu pozornosť a náradie by ste nemali pod kontrolou.
4.2 Elektrická bezpečnosť
Vždy skontrolujte, či napätie napájacieho zdroja súhlasí s napätím na
výkonnostnom štítku
Vidlice elektrického náradia musia zodpovedať sieťovej zásuvke. Vidlicu nikdy neupravujte
žiadnym spôsobom. Nepoužívajte s uzemneným elektrickým náradím (pripojeným k
uzemneniu) žiadne adaptéry vidlice. Používanie nepozmeňovaných vidlíc
zodpovedajúcich sieťovým zásuvkám znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
Nedotýkajte sa uzemnených povrchov a povrchov, spojených s uzemnením, ako sú
potrubia, radiátory, sporáky alebo chladničky. Ak ste uzemnený alebo spojený s
uzemnením, hrozí vám zvýšené riziko úrazu elektrickým prúdom.
Elektrické náradie nesmie byť vystavené dažďu ani vlhkým podmienkam. Prienik vody do
elektrického náradia zvyšuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
Kábel sa nesmie nadmerne zaťažovať. Kábel nikdy nepoužívajte na prenášanie, ťahanie
alebo vyťahovanie vidlice elektrického náradia. Kábel nesmie byť vystavený pôsobeniu
tepla, oleja, ostrých hrán alebo pohyblivých dielov. Poškodené alebo zapletené káble
zvyšujú riziko úrazu elektrickým prúdom.
Pri používaní elektrického náradia vo vonkajšom prostredí používajte predlžovací kábel
vhodný na vonkajšie použitie. Používanie šnúry vhodnej na vonkajšie použitie znižuje
riziko úrazu elektrickým prúdom..
Ak je používanie elektrického náradia vo vlhkých priestoroch nevyhnutné, používajte
napájací zdroj chránený nadprúdovým ističom (RCD). Používanie RCD znižuje riziko
úrazu elektrickým prúdom.
4.3 Osobná bezpečnosť
Pri používaní elektrického náradia buďte vždy ostražitý, sledujte čo robíte a riaďte sa
zdravým úsudkom. Elektrické náradie nepoužívajte, ak ste unavený, alebo ak ste pod
vplyvom liekov, alkoholu alebo drog. Okamih nepozornosti pri používaní elektrického
náradia môže spôsobiť závažný osobný úraz.
Používajte bezpečnostné pomôcky. Vždy noste chránič očí. Používaním bezpečnostných
pomôcok, ako je protiprachová maska, nekĺzavá bezpečnostná obuv, tvrdá prilba alebo
chrániče uší za každých podmienok sa znižuje riziko osobných úrazov.
Zabráňte náhodnému uvedeniu do činnosti. Pred pripojením do siete sa uistite, že vypínač
je vo vypnutej polohe. Prenášanie elektrického náradia s prstom na vypínači alebo
pripojovanie elektrického náradia so zapnutým vypínačom zvyšuje riziko úrazov.
POW754 SK
Copyright © 2014 VARO S t r a n a | 4 www.varo.com
Pred zapnutím elektrického náradia odstráňte akékoľvek nastavovacie kľúče a iné
nástroje. Kľúč a nástroje, ktoré zostanú pripevnené k rotujúcemu dielu elektrického
náradia môžu spôsobiť úraz.
Nenakláňajte sa príliš. Vždy musíte mať spoľahlivú oporu a rovnováhu. Zlepšuje sa tým
ovládateľnosť elektrického náradia v neočakávaných situáciách.
Buďte vhodne oblečený. Nenoste voľné odevy ani šperky. Nepribližujte sa vlasmi, odevmi
ani rukavicami k pohyblivým dielom. Voľné odevy, šperky alebo dlhé vlasy môžu zachytiť
pohyblivé diely.
Ak sa používajú aj pomôcky na pripojenie odsávačov a zberačov prachu, uistite sa, že sú
riadne pripojené a správne sa používajú. Používaním týchto pomôcok možno znížiť
nebezpečenstvo spôsobované prachom.
4.4 Používanie elektrického náradia a starostlivosť oň
Pri použití elektrického náradia nevynakladajte nadmernú silu. Používajte správne
elektrické náradie pre vaše použitie. Správne elektrické náradie zvládne prácu lepšie a
bezpečnejšie, s rýchlosťou, na ktorú bolo navrhnuté.
Nepoužívajte elektrické náradie ak sa vypínačom nezapína alebo nevypína. Elektrické
náradie, ktoré sa nedá ovládať vypínačom, je nebezpečné a musí sa opraviť.
Pred akýmkoľvek nastavovaním, výmenou doplnkov alebo odložením elektrického náradia
odpojte vidlicu od napájacieho napätia. Takéto preventívne bezpečnostné opatrenia
znižujú riziko náhodného uvedenia elektrického náradia do činnosti.
Nepoužívané elektrické náradie uchovávajte mimo dosahu detí a nedovoľte, aby osoby
neoboznámené s elektrickým náradím alebo s týmito pokynmi, používali toto elektrické
náradie. Elektrické náradie je nebezpečné v rukách nepoučených používateľov.
Elektrické náradie riadne udržiavajte. Skontrolujte, či pohyblivé diely nie sú vyosené alebo
či sa nezadierajú, či nie sú poškodené diely a či nemajú žiadne iné nedostatky, ktoré
môžu ovplyvniť funkčnosť elektrického náradia. V prípade poškodenia sa elektrické
náradie musí pred opätovným použitím opraviť. Veľa úrazov spôsobujú nedostatočne
udržiavané elektrické náradie.
Náradie sa musí udržiavať v naostrenom a čistom stave. Riadne udržiavané rezné
nástroje s ostrými reznými hranami majú menšiu náchylnosť k zadieraniu a ľahšie sa
ovládajú.
Elektrické náradie, doplnky a nástrojové koncovky a pod. používajte v súlade s týmito
pokynmi a spôsobom, zamýšľaným pre daný druh elektrického náradia, berúc na zreteľ
pracovné podmienky a na prácu, ktorá sa má vykonávať. Používanie elektrického náradia
na iné operácie ako tie, pre ktoré je určené, môže spôsobiť nebezpečnú situáciu.
4.5 Servis
Servis elektrického náradia zverte kvalifikovanému opravárovi. Môžu sa používať iba
rovnaké náhradné diely. Zaručíte tak, že bude zachovaná bezpečnosť elektrického
náradia.
5 DOPLNKOVÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
NIKDY NESTRIEKAJTE NA OSOBY - NIKDY nemierte trysku na iné osoby alebo
zvieratá. Nikdy nedovoľte, aby sa striekaná látka dostala do priameho kontaktu s
pokožkou.
BOD VZPLANUTIA - Táto striekacia pištoľ sa nesmie používať na striekanie horľavých
farieb a riedidiel s bodom vzplanutia nižším ako 32°C.
VETRANIE- Vždy zabezpečte, aby bolo v pracovnej oblasti pri striekaní dostatočné
vetranie.
TRYSKA V TVARE KOŠA - Počas používania udržiavajte striekaciu trysku v tvare koša
vždy na svojom mieste.
POW754 SK
Copyright © 2014 VARO S t r a n a | 5 www.varo.com
DBAJTE NA PROSTREDIE PRACOVNEJ OBLASTI Striekacie pištole nepoužívajte, ak
hrozí riziko požiaru alebo explózie.
POZOR NA NEBEZPEČENSTVO - Pozor na nebezpečenstvo vyplývajúce zo striekania
materiálu. Pozrite si značky na nádobe alebo informácie dodané výrobcom.
NESTRIEKAJTE - Nestriekajte žiadny materiál, u ktorého hrozí nebezpečenstvo.
OCHRANA OČÍ - Vždy používajte vhodnú ochranu očí, aby sa do nich nedostali
nebezpečné výpary alebo para.
NOSTE MASKU - Nikdy nepoužívajte striekaciu pištoľ bez použitia masky.
CHRÁŇTE SI SLUCH - Noste chrániče sluchu, ak akustický tlak prekračuje 85 dB(A).
UDRŽIAVAJTE SVOJE NÁSTROJE - Striekaciu pištoľ, nádrž na farbu a trysky udržiavajte
čisté. Nečistite horľavými kvapalinami s bodom vzplanutia nižším ako 32 °C. Pravidelne
kontrolujte sieťový kábel a ak je poškodený, dajte ho opraviť kvalifikovanej osobe.
OTVORENÝ OHEŇ - Nikdy nestriekajte v blízkosti otvoreného ohňa alebo plameňa
horáka zariadenia.
FAJČENIE - Počas striekania nikdy nefajčite.
RIEDENIE - Pred použitím farby alebo iných materiálov si vždy najprv prečítajte
informácie alebo pokyny o riedení farby od výrobcu.
ODPOJTE OD SIEŤOVÉHO ZDROJA - Pri plnení farby alebo čistení striekacej pištole
vždy zariadenie najprv odpojte od sieťového zdroja.
KEĎ NESTRIEKATE, ZARIADENIE VYPNITE – Predchádzajte používaniu zariadenia,
keď je gombík rýchlosti prietoku úplne zatvorený na akúkoľvek dobu.
Za používanie nevhodných látok alebo farieb, ktoré boli nesprávne zriedení,
a za akékoľvek zdravotné riziká vyplývajúce z nedostatočnej ventilácie
neberieme žiadnu zodpovednosť.
5.1 V nasledujúcich prípadoch striekaciu pištoľ okamžite vypnite:
Prerušenie v sieťovej zástrčke, sieťovom kábli alebo poškodenie sieťového vedenia.
Chybný spínač.
Dym alebo zápach zo spálenej izolácie.
6 MONTÁŽNE POKYNY
Úložnú tácňu striekacej pištole pripevnite k boku
kompresora tak, že štvorcový vodiaci blok zasuniete do
výrezu na boku jednotky kompresora:
Pripevnite jeden koniec pružnej
vzduchovej hadice k výstupu
jednotky kompresora.
A druhý koniec k vstupu striekacej pištole:
POW754 SK
Copyright © 2014 VARO S t r a n a | 6 www.varo.com
Pred vykonávaním prác je potrebné určiť konzistenciu
alebo viskozitu používanej farby.
Meria sa v DIN sekundách. Aby ste ju mohli určiť,
musíte farbu dôkladne premiešať. Pohárik na meranie
viskozity ponorte do farby pod okraj pohárika. Pohárik
zdvihnite a odmerajte, koľko sekúnd bude trvať, kým
kvapalina vytečie, dostanete tak hodnotu DIN: (pozrite
si tabuľku viskozity) - Maximálna viskozita pre
sprejovanie touto striekacou pištoľou je 30 DIN sekúnd.
Pohárik na farbu vyberte tak, že ho budete otáčať v
smere hod. ručičiek. V prípade potreby farbu doplňte a
rozrieďte.
Jednotku kompresora pripojte k sieťovému zdroju a
spínačom zapnite - poloha (I). Kompresor vypnete
stlačením do polohy (0). Regulátor otáčajte, kým
nedosiahnete želaný vzor striekania. Je dobré vyskúšať
si striekanie najprv na malej ploche, hlavne ak striekate
na iný natieraný povrch. Určité farby a laky reagujú zle
na laky iných typov.
7 PREVÁDZKOVÉ POKYNY
Aby ste dosiahli čo najlepší výsledok, natieraný povrch najprv vyčistite. Mal by byť očistený od
častíc a mastnoty. Je tiež dobré chrániť natretú plochu od častíc prenášaných vzduchom.
Aby ste dosiahli čo najlepší výsledok, použite striekaciu pištoľ najprv pri vzdialenosti 25-30 cm
od striekaného povrchu. Aby farba netiekla, naneste namiesto jednej hrubej vrstvy radšej
niekoľko ľahkých vrstiev. Pred opätovným nanesením nechajte každú vrstvu trochu uschnúť.
Aby bola vzdialenosť medzi obrobkom a striekacou pištoľou konštantná, robte dlhé pohyby
celou rukou namiesto krátkych pohybov zápästím. Najvhodnejšou metódou striekania povrchu
je krížový vzor, začnete vodorovnými pohybmi a skončíte ľahkými zvislými pohybmi.
Okolie obrobku môže byť potrebné zakryť. Môžete to urobiť pomocou pásky a novín. Okenné
tabule zakryte navlhčenými kusmi novín, ktoré sa prichytia o sklo a na krátku dobu ho budú
chrániť.
Pred plnením farby do nádrže na striekací materiál nikdy nezabudnite
odpojiť zariadenie od sieťového zdroja.
POW754 SK
Copyright © 2014 VARO S t r a n a | 7 www.varo.com
Veľa farieb sa dodáva pripravených pre náter štetcom a musia byť pred striekaním rozriedené.
Pri riedení sa riaďte pokynmi výrobcu pre riedenie farby pri použití v striekacej pištoli.
Viskozimeter vám pomôže určiť správnu viskozitu farby, ktorú používate. Na určenie správnej
viskozity naplňte viskozimeter po okraj farbou. Odmerajte čas, počas ktorého natečie farba z
viskozimetra späť do plechovky. Dolná tabuľka uvádza odporúčané doby pre rôzne typy
materiálov.
TABUĽKA VISKOZITY
Laky, syntetické živicové základné laky
Neriedené 30
Syntetické živicové farby, číre laky
15-30
Akrylové farby
20-30
Konzervačné prostriedky na drevo, pesticídy, oleje
Neriedené (max. 30)
Hliníkové farby
15-30
Dezinfekčné prostriedky, čistiace prostriedky, leštiace prostriedky
Neriedené (max. 30)
8 ČISTENIE A ÚDRŽBA
Pred čistením striekacej pištole alebo nádrže na farbu nikdy nezabudnite
odpojiť zariadenie od sieťového zdroja.
Je veľmi dôležité, aby bola striekacia pištoľ po každom použití dôkladne vyčistená. V opačnom
prípade sa môže striekacia pištoľ znehodnotiť. Čistite pomocou vhodných riedidiel, terpentínu
alebo vody, v závislosti od produktu, ktorý ste použili pri striekaní. Striekaciu pištoľ
neponárajte do žiadnej kvapaliny. Na čistenie vonkajšieho povrchu striekacej pištole použite
riedidlá, terpentín alebo vodu na handričke alebo na kefke, ak čistíte striekaciu zostavu. Ak sa
zablokuje otvor valca, použite vhodnú valcovú čistiacu ihlu (nie je súčasťou dodávky).
9 TECHNICKÉ ÚDAJE
230-240 V
50 Hz
600 W
II
0,8 l
30 000 min
-1
Ø 1,8 mm
1,5 m
380 ml/min
1,33 kg
10 HLUK
Hodnoty emisií hluku namerané podľa príslušnej normy. (K=3)
Hladina akustického tlaku LpA
81 dB(A)
Hladina akustického výkonu LwA
92 dB(A)
POZOR! Ak akustický tlak prekročí úroveň 85 dB(A), používajte chrániče
sluchu.
aw (Vibrácie):
1.6 m/s²
K = 1,5 m/s²
POW754 SK
Copyright © 2014 VARO S t r a n a | 8 www.varo.com
11 ZÁRUKA
Záručná lehota poskytovaná na tento výrobok v súlade s platnými zákonmi je 24 mesiacov
a začína plynúť dňom zakúpenia prvým používateľom.
Táto záruka zahŕňa všetky chyby materiálu a výrobné chyby, okrem: batérií, nabíjačiek,
chybných súčastí, ktoré podliehajú bežnému opotrebovaniu ako napr. ložiská, kefky, káble
a zástrčky alebo príslušenstvo ako vrtáky, vrtné korunky, pílové listy atď.; nezahŕňa
poškodenia alebo chyby spôsobené zlým zaobchádzaním, nehodami alebo
pozmeňovaním, ani náklady na prepravu.
Poškodenie a/alebo chyby, ktoré sú dôsledkom nesprávneho používania, tiež nespadajú
pod ustanovenia záruky.
Nenesieme ani žiadnu zodpovednosť za zranenie osôb, ktoré je dôsledkom nesprávneho
používania zariadenia.
Opravy smie vykonávať iba autorizované servisné stredisko pre nástroje Powerplus.
Viac informácií získate na tel. čísle 00 32 3 292 92 90.
Prípadné náklady na prepravu vždy nesie zákazník, ak nebolo písomnou formou
dohodnuté inak.
Záruku si zároveň nemožno uplatňovať, ak bolo zariadenie poškodené v dôsledku
nedbanlivej údržby alebo preťaženia.
Zo záruky sú definitívne vylúčené prípady, kedy poškodenie vzniklo dôsledkom vniknutia
kvapaliny, nadmerného preniknutia prachu, úmyselného poškodenia (úmyselne alebo
závažnou nedbanlivosťou), nevhodného použitia (použitie zariadenia na účely, na ktoré
nie je vhodné), nekompetentného použitia (napr. nerešpektovaním pokynov v návode),
neodbornej montáže, zásahu bleskom, chybného sieťového napätia. Neboli uvedené
všetky možnosti.
Prijatie reklamácie v rámci záruky nemá vplyv na predĺženie záručnej lehoty, ani na
začatie novej záručnej lehoty v prípade výmeny zariadenia.
Staré zariadenia alebo súčasti, ktoré sú vymieňané v rámci záruky, sa preto stávajú
majetkom spol. Varo NV.
Vyhradzujeme si právo zamietnuť akúkoľvek reklamáciu, ak nie je možné overiť dátum
zakúpenia alebo ak je jasné, že výrobok nebol riadne udržiavaný. (čisté vetracie otvory,
pravidelná údržba uhlíkových kefiek,…)
Potvrdenku o nákupe si musíte uschovať ako doklad o dátume zakúpenia.
Náradie musíte vrátiť v nerozobranom stave svojmu predajcovi v prijateľne čistom stave,
v originálnom plastovom kufríku liatom pod tlakom, ak v ňom bolo vaše náradie dodané,
spolu s priloženým dokladom o kúpe.
12 ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Ak musíte po dlhodobom používaní zariadenie vymeniť, nelikvidujte ho spolu s
domovým odpadom, ale ekologicky správnym spôsobom.
Odpad, ktorý vzniká pri likvidácii elektrických strojov, sa nesmie likvidovať s
bežným domovým odpadom. Ak existuje zariadenie na recykláciu, odovzdajte ho
na recykláciu. Informácie o recyklácii vám poskytnú miestne úrady alebo
predajca.
POW754 SK
Copyright © 2014 VARO S t r a n a | 9 www.varo.com
13 VYHLÁSENIE O ZHODE
VARO N.V. - Joseph Van Instraat 9 - BE2500 Lier - BELGICKO vyhlasuje, že
Výrobok: Elektrická striekacia pištoľ
Obchodná známka: POWERplus
Model: POW754
je v súlade so základnými požiadavkami a inými relevantnými ustanoveniami príslušných
európskych smerníc, na základe uplatnenia európskych harmonizovaných noriem. V prípade
akýchkoľvek neoprávnených úprav tohto zariadenia stráca toto vyhlásenie svoju platnosť.
Európske smernice (vrátane ich prípadných novelizácií do dátumu podpisu):
2006/42/EC
2004/108/EC
2011/65/EU
Európske harmonizované normy (vrátane ich prípadných novelizácií do dátumu podpisu):
EN60745-1 : 2009
EN50580 : 2012
EN55014-1 : 2006
EN55014-2 : 1997
EN61000-3-2 : 2006
EN61000-3-3 : 2013
Uchovávateľ technickej dokumentácie: Philippe Vankerkhove, VARO Vic. Van Rompuy N.V.
Dolu podpísaný koná v mene výkonného riaditeľa spoločnosti,
Hugo Cuypers
Regulačné záležitosti – Compliance Manager
23/05/14
1 / 1

Powerplus POW754 Návod na obsluhu

Typ
Návod na obsluhu