Dometic TropiCool TC07 DC Návod na používanie

Kategória
Chladiace boxy
Typ
Návod na používanie
TC07 DC
Thermoelectric cooler
Operating manual . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Thermoelektrische Kühlbox
Bedienungsanleitung . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Glacière thermoélectrique
Notice d’utilisation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Nevera termoeléctrica
Instrucciones de uso . . . . . . . . . . . . . . . . . .30
Geleira termoelétrica
Manual de instruções . . . . . . . . . . . . . . . . .39
Frigorifero termoelettrico
Istruzioni per l’uso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48
Thermo-elektrische koelbox
Gebruiksaanwijzing. . . . . . . . . . . . . . . . . . .57
Termoelektrisk køleboks
Betjeningsvejledning . . . . . . . . . . . . . . . . .65
Termoelektrisk kylbox
Bruksanvisning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
Termoelektrisk kjøleboks
Bruksanvisning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
Sähkökäyttöinen kylmälaukku
Käyttöohje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
Термоэлектрический
холодильник
Инструкция по эксплуатации . . . . . . . . . . 97
Przenośna lodówka
termoelektryczna
Instrukcja obsługi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
Termoelektrický chladiaci box
Návod na obsluhu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
Termoelektrický chladicí box
Návod k obsluze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
Termoelektromos hűtőláda
Használati utasítás. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
EN
DE
FR
ES
PT
IT
NL
DA
SV
NO
FI
RU
PL
SK
CS
HU
COOLING BOXES
TROPICOOL
TC-07DC--O-16S.book Seite 1 Mittwoch, 19. April 2017 10:34 10
SK
TC07 DC
115
Pred uvedením zariadenia do prevádzky si prosím pozorne prečítajte
tento návod a odložte si ho. V prípade odovzdania zariadenia ďalšiemu
používateľovi mu odovzdajte aj tento návod.
Výrobca neručí za škody, ktoré vzniknú používaním, ktoré nie je v súlade
s určeným použitím alebo boli spôsobené nesprávnou obsluhou.
Obsah
1 Vysvetlenie symbolov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
2 Bezpečnostné pokyny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
3 Obsah dodávky. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
4 Používanie v súlade s určením . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
5 Technický opis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
6 Obsluha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
7 Čistenie a ošetrovanie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .120
8 Likvidácia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
9 Odstraňovanie porúch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
10 Technické údaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .122
TC-07DC--O-16S.book Seite 115 Mittwoch, 19. April 2017 10:34 10
SK
Vysvetlenie symbolov TC07 DC
116
1Vysvetlenie symbolov
!
!
A
I
2Bezpečnostné pokyny
2.1 Všeobecná bezpečnost’
!
STRAHA!
Ak zariadenie vykazuje očividné poškodenia, nesmiete ho uviest’ do
prevádzky.
Ak sa poškodí pripojovací kábel tohoto zariadenia, musí ho vymenit’
výrobca, služba zákazníkom alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby
sa zabránilo ohrozeniu.
Opravy tohoto zariadenia smú robit’ len odborníci. Neodbornými
opravami môžu vzniknútznačné nebezpečenstvá.
Prístroj smú používať deti od 8 rokov a osoby so zníženými
psychickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami a vedo-
mosťami, keď sú pod dozorom alebo keď boli poučené o bezpeč-
nom používaní prístroja a keď chápu, aké riziká z toho vyplývajú.
Čistenie a bežnú údržbu nesmú deti vykonávať bez dozoru.
Deti sa nesmú hrať s prístrojom.
Deti musia byt’ pod dozorom, aby bolo zabezpečené, že sa so
zariadením nebudú hrat’.
STRAHA!
Bezpečnostný pokyn: Nerešpektovanie môže viest’ k smrti alebo
k t’ažkému zraneniu.
UPOZORNENIE!
Bezpečnostný pokyn: Nerešpektovanie môže viest’ k zraneniam.
POZOR!
Nerešpektovanie môže viest’ k materiálnym škodám a môže ovplyvnit’
funkciu zariadenia.
POZNÁMKA
Doplňujúce informácie k obsluhe výrobku.
TC-07DC--O-16S.book Seite 116 Mittwoch, 19. April 2017 10:34 10
SK
TC07 DC Bezpečnostné pokyny
117
Prístroj odkladajte a používajte mimo dosahu detí mladších ako
8 rokov.
V prístroji neuskladňujte látky, pri ktorých hrozí nebezpečenstvo
výbuchu, napr. sprejové nádoby s hnacím plynom.
!
UPOZORNENIE!
Odpojte zariadenie z el. siete
pred každým čistením a ošetrovaním
po každom použití
Potraviny sa smú uskladnit’ len v originálnom balení alebo vo
vhodných nádobách.
A
POZOR!
Porovnajte údaj o napätí na typovom štítku s prívodom el. energie,
ktorý máte k dispozícii.
Vo vozidle pripájajte zariadenie len s pripojovacím káblom pre
jednosmerný prúd na zásuvku jednosmerného prúdu (na pr.
zapaľovač cigariet).
Nikdy nevyt’ahujte zástrčku zo zásuvky za pripojovací kábel.
Odpojte vaše chladiace zariadenie a ostatné spotrebiče od batérie
skôr než pripojíte rýchlonabíjačku.
Rozpojte spojenie alebo vypnite chladiace zariadenie, keď vypnete
motor. V opačnom prípade sa môže vybit’ batéria.
Chladiace zariadenie nie je vhodné na prepravu dráždivých alebo
rozpúšt’adlá obsahujúcich látok.
Toto chladiace zariadenie obsahuje v izolácii horľavý cyklopentan.
Plyny v izolačných materiáloch vyžadujú špeciálnu metódu na
likvidáciu. Chladiace zariadenie na konci životnosti odovzdajte
k riadnej likvidácii.
2.2 Bezpečnost’ pri prevádzke zariadenia
!
UPOZORNENIE!
Pred uvedením do prevádzky dbajte, aby boli prívod a zástrčka suché.
A
POZOR!
Nepoužívajte žiadne elektrické prístroje vo vnútri chladiaceho
zariadenia, okrem prístrojov, ktoré sú na to doporučené výrobcom
zariadenia.
TC-07DC--O-16S.book Seite 117 Mittwoch, 19. April 2017 10:34 10
SK
Obsah dodávky TC07 DC
118
Nepostavte zariadenie v blízkosti otvoreného ohňa alebo iných
zdrojov tepla (kúrenie, slnečné žiarenie, plynové kachle atď.).
Nebezpečenstvo prehriatia!
Vždy dbajte, aby teplo, ktoré pri prevádzke vzniká, bolo možné
dostatočne odvádzat’. Postarajte sa, aby zariadenie stálo v dostatoč-
nej vzdialenosti od stien alebo predmetov, aby mohol vzduch
cirkulovat’.
Dbajte, aby nedošlo k zakrytiu vetracích otvorov.
Do vnútornej nádoby nedávajte žiadne kvapaliny alebo ľad.
Nikdy neponorte zariadenie do vody.
Chráňte zariadenie a káble pred horúčavou a vlhkom.
3 Obsah dodávky
4 Používanie v súlade s určením
Chladiaci prístroj je vhodný na chladenie potravín a na udržiavanie potravín v teple.
Prístroj je vhodný aj na účely táborenia.
Ak chcete chladiť lieky, skontrolujte, či chladiaci výkon prístroj zodpovedá požiadav-
kám príslušného liečiva.
5 Technický opis
Chladiaci box je vhodný na mobilné použitie. Môže schladiť tovar max. na 25 °C
pod teplotu okolia, príp. ho udržiavať v chlade alebo zohriať na max. 65 °C alebo ho
udržiavať v teple.
Chladenie je neopotrebovateľný termoelektrický chladič s odvádzaním tepla venti-
látorom.
Množstvo Označenie
1 Chladiaci prístroj
1 Prípojný kábel do autozapaľovača
TC-07DC--O-16S.book Seite 118 Mittwoch, 19. April 2017 10:34 10
SK
TC07 DC Obsluha
119
6Obsluha
I
6.1 Tipy na úsporu energie
Zvoľte dobre odvetrané a pred slnečným žiarením chránené miesto osadenia.
Teplé jedlá nechajte najprv ochladit’, pokým ich budete v zariadení udržiavat’
studené.
Neotvárajte chladiace zariadenia častejšie než je to potrebné.
Nenechávajte chladiace zariadenie otvorené dlhšie než je to potrebné.
6.2 Zapnutie chladiaceho boxu
Postavte chladiaci prístroj na pevný podklad.
I
Pripojte chladiaci box dodaným prípojným káblom do autoazapaľovača vozidla
(obr. 3, strane 3).
Posuňte spínač na ovládacom paneli (obr. 2 C, strane 3) do polohy
„HEISS/HOT“, príp. „KALT/COLD“, aby ste zapli chladiaci box.
Chladiaci box sa spustí s chladením, príp. ohrievaním vnútorného priestoru:
A
POZNÁMKA
Pred uvedením nového chladiaceho prístroja do prevádzky by ste ho
z hygienických dôvodov mali vyčistiť zvonku a zvnútra vlhkou handrič-
kou (pozri kap. „Čistenie a ošetrovanie“ na strane 120).
POZNÁMKA
Konektor je chránený pred prepólovaním: Môžete ho zasunúť do
zásuvky len jedným smerom (obr. 2 A, strane 3).
Prevádzková indikácia Prevádzkový režim
Červená (obr. 2 B, strane 3) Ohrievanie
Zelená (obr. 2 D, strane 3) Chladenie
POZOR!
Dbajte na to, aby sa v chladiacom boxe nachádzali len predmety, príp.
tovar, ktorý sa môže chladiť alebo zohriať na zvolenú teplotu.
TC-07DC--O-16S.book Seite 119 Mittwoch, 19. April 2017 10:34 10
SK
Čistenie a ošetrovanie TC07 DC
120
6.3 Prepínanie medzi chladením a ohrievaním
Keď chcete prepínať medzi chladením a ohrievaním, posuňte spínač na ovlá-
dacom paneli (obr. 2 C, strane 3) do polohy „HEISS/HOT“, príp.
„KALT/COLD“.
Červená, príp. zelená kontrolka indikácie stavu svieti a prístroj začne chla-
diť/ohrievať.
Keď chcete proces chladenia, príp. ohrievania ukončiť, posuňte spínač na ovlá-
dacom paneli (obr. 2 C, strane 3) do polohy „AUS/OFF“.
Keď uvediete chladiaci box mimo prevádzky, vytiahnite prípojný kábel.
6.4 Pripojenie na autozapaľovač
I
7 Čistenie a ošetrovanie
!
A
Príležitostne vyčistite zariadenie zvnútra aj zvonku s vlhkou utierkou.
Zabezpečte, aby vetracie a odvzdušňovacie otvory prístroja boli bez prachu
a nečistôt, aby sa teplo vznikajúce pri prevádzke mohlo odvádzať a aby sa prístroj
nepoškodil.
POZNÁMKA
Keď pripojíte chladiaci box na autozapaľovač vášho vozidla
(obr. 3, strane 3), nezabudnite, že aby bol prístroj napájaný prúdom,
musíte zapnúť zapaľovanie.
STRAHA!
Pred každým čistením a ošetrovaním odpojte zariadenie od siete.
POZOR! Nebezpečenstvo poškodenia!
Nikdy nečistite chladiace zariadenie pod tečúcou vodou alebo
dokonca v preplachovacej vode.
Nepoužívajte na čistenie žiadne ostré alebo tvrdé predmety, lebo
tieto by mohli chladiace zariadenie poškodit’.
TC-07DC--O-16S.book Seite 120 Mittwoch, 19. April 2017 10:34 10
SK
TC07 DC Likvidácia
121
8 Likvidácia
Obalový materiál podľa možnosti odovzdajte do príslušného odpadu na
recykláciu.
M
Keď výrobok definitívne vyradíte z prevádzky, informujte sa v najbližšom
recyklačnom stredisku alebo u vášho špecializovaného predajcu o
príslušných predpisoch týkajúcich sa likvidácie.
9 Odstraňovanie porúch
Porucha Možná príčina Návrh riešenia
Váš box nefunguje
a zvonku viditeľné
koleso ventilátora sa
nekrúti.
Vo vašom autozapaľo-
vači vo vozidle nie je
napätie.
Vo väčšine vozidiel sa musí zapnúť zapa-
ľovanie, aby mal autoazapaľovač napätie.
Zapaľovanie je zap-
nuté, a box nefunguje.
Vytiahnite konektor zo
zásuvky a vykonajte
nasledovné kontroly.
Objímka autozapaľo-
vača je znečistená. To
má za následok zlý
elektrický kontakt.
Nekovovou kefkou a rozpúšťadlom vyčis-
tite objímku autoazapľovača tak, aby bol
stredný kontaktný kolík čistý. Keď sa
konektor chladiaceho boxu
v autozapaľovači veľmi zohreje, musí sa
buď vyčistiť objímka autoazapaľovača
alebo konektor pravdepodobne nie je
správne zostavený.
Poistka prípojného
kábla je prepálená.
Vymeňte poistku prípojného kábla (5 A).
Poistka vozidla je pre-
pálená.
Vymeňte poistku vozidla autozapaľovača
(zvyčajne15 A) (dodržiavajte pritom
návod na prevádzku vášho automobilu).
Box nechladí uspoko-
jivo a koleso ventilátora
vonku sa krúti.
Motor vnútorného
ventilátora je chybný.
Opravy smie vykonávať len autorizovaný
servis.
Termoelektrický člá-
nok je chybný.
TC-07DC--O-16S.book Seite 121 Mittwoch, 19. April 2017 10:34 10
SK
Technické údaje TC07 DC
122
10 Technické údaje
TC07 DC
Č. výrobku: 9600002497
Objem: 7 l
Pripájacie napätie: 12 Vg
Príkon: 38 W (chladenie)
30 W (ohrievanie)
Teplotný rozsah: Chladenie: do cca 25 °C pod teplotu okolia
Ohrievanie: do cca 65 °C teploty vnútorného priestoru
Hmotnosť: 2,8 kg
Skúška/certifikát:
4
TC-07DC--O-16S.book Seite 122 Mittwoch, 19. April 2017 10:34 10
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65
 • Page 66 66
 • Page 67 67
 • Page 68 68
 • Page 69 69
 • Page 70 70
 • Page 71 71
 • Page 72 72
 • Page 73 73
 • Page 74 74
 • Page 75 75
 • Page 76 76
 • Page 77 77
 • Page 78 78
 • Page 79 79
 • Page 80 80
 • Page 81 81
 • Page 82 82
 • Page 83 83
 • Page 84 84
 • Page 85 85
 • Page 86 86
 • Page 87 87
 • Page 88 88
 • Page 89 89
 • Page 90 90
 • Page 91 91
 • Page 92 92
 • Page 93 93
 • Page 94 94
 • Page 95 95
 • Page 96 96
 • Page 97 97
 • Page 98 98
 • Page 99 99
 • Page 100 100
 • Page 101 101
 • Page 102 102
 • Page 103 103
 • Page 104 104
 • Page 105 105
 • Page 106 106
 • Page 107 107
 • Page 108 108
 • Page 109 109
 • Page 110 110
 • Page 111 111
 • Page 112 112
 • Page 113 113
 • Page 114 114
 • Page 115 115
 • Page 116 116
 • Page 117 117
 • Page 118 118
 • Page 119 119
 • Page 120 120
 • Page 121 121
 • Page 122 122
 • Page 123 123
 • Page 124 124
 • Page 125 125
 • Page 126 126
 • Page 127 127
 • Page 128 128
 • Page 129 129
 • Page 130 130
 • Page 131 131
 • Page 132 132
 • Page 133 133
 • Page 134 134
 • Page 135 135
 • Page 136 136
 • Page 137 137
 • Page 138 138
 • Page 139 139
 • Page 140 140

Dometic TropiCool TC07 DC Návod na používanie

Kategória
Chladiace boxy
Typ
Návod na používanie