LIVARNO 101449 Návod na obsluhu

Typ
Návod na obsluhu
IAN 101449
LED ILLUMINATED MAGNIFIER
LED-LUPENLEUCHTE
Bedienungs- und Sicherheitshinweise
LED ILLUMINATED MAGNIFIER
Operation and Safety Notes
LAMPA LED Z LUPĄ
Wskazówki dotyczące obsługi
i bezpieczeństwa
LED-SVETILKA Z LUPO
Navodila za upravljanje in
varnostna opozorila
LED LAMPA S LUPOU
Pokyny pro obsluhu a bezpečnostní pokyny
LED LAMPA S LUPOU
Pokyny pre obsluhu a bezpečnostné pokyny
NAGYÍTÓ LED LÁMPÁVAL
Kezelési és biztonsági utalások
101449_livx_LED-Lupenleuchte_Cover_PL_HU_SI_CZ_SK.indd 2 13.08.14 12:23
GB Operation and Safety Notes Page 5
PL Wskazówki dotyczące obsługi
i bezpieczeństwa Strona 10
HU Kezelési és biztonsági utalások Oldal 15
SI Navodila za upravljanje in
varnostna opozorila Stran 20
CZ Pokyny pro obsluhu a
bezpečnostní pokyny Strana 25
SK Pokyny pre obsluhu a
bezpečnostné pokyny Strana 30
DE / AT / CH Bedienungs- und Sicherheitshinweise Seite 35
101449_livx_LED-Lupenleuchte_Cover_PL_HU_SI_CZ_SK.indd 3 13.08.14 12:23
3
A
B
C
1
2
3
101449_livx_LED-Lupenleuchte_Content_PL_HU_SI_CZ_SK.indd 3 13.08.14 17:18
4
D
E
4
7
5
F
8 9 10
6
101449_livx_LED-Lupenleuchte_Content_PL_HU_SI_CZ_SK.indd 4 13.08.14 17:18
5 GB
LED Illuminated magnifier
Intended use
This light is suitable for indoor use only. The product is not intended
for commercial use.
Parts description
1 Bracket
2 Screw clamp
3 Lock screw
4 Joint
5 Wing bolt
6 Locking screw
7 Articulated arm
8 Ball joint
9 ON / OFF switch
10 Cover (for closing the magnifier)
Technical Data
Light
Operating voltage: 230 V∼ 50 Hz
Power input: approx. 6.3 W
Light bulb: 60 x max. 0.1 W (LEDs not replaceable)
Protection class:
Magnifier
Lens size: approx. 5 dioptres
Magnification: approx. 2.25x
Scope of delivery
1 LED Illuminated magnifier
1 Lock screw
1 Wing bolt
1 Bracket
1 Screw clamp
1 Set of instructions for use
101449_livx_LED-Lupenleuchte_Content_PL_HU_SI_CZ_SK.indd 5 13.08.14 17:18
6 GB
Safety
Safety notices
PLEASE KEEP ALL SAFETY INSTRUCTIONS AND
INSTRUCTIONS FOR USE FOR FUTURE REFERENCE!
DANGER TO LIFE AND
RISK OF ACCIDENTS FOR INFANTS AND
CHILDREN! Never leave children unattended with
the packaging material. The packaging material represents a
danger of suffocation. Children frequently underestimate the
dangers. Please keep children away from the product at all
times.
This appliance may be used by children age 8 years and up,
as well as by persons with reduced physical, sensory or mental
capacities, or lacking experience and/or knowledge, so long
as they are supervised or instructed in the safe use of the appli-
ance and understand the associated risks. Children should not
be allowed to play with the device. Cleaning and user mainte-
nance should not be performed by children without supervision.
Avoid the danger of death
from electric shock!
Never allow the appliance to come into contact with water or
other liquids.
Before using the product, ensure that the available mains volt-
age corresponds with the required operating voltage for the
device (230 V∼).
Always check the appliance and the mains supply for damage
before connecting it to the mains. A damaged device represents
the danger of death from electric shock.
Do not use the device if you detect any damage.
The power cable cannot be repaired! Should the cable be
damaged, the product must be rendered useless and must be
disposed off appropriately.
Prevent fire and
injury hazards
RISK OF BURNS! Ensure that the luminaire has
been switched off and has cooled before touching
it, to avoid burn injuries.
101449_livx_LED-Lupenleuchte_Content_PL_HU_SI_CZ_SK.indd 6 13.08.14 17:18
7 GB
CAUTION! RISK OF FIRE! Never expose the
magnifier to direct sunlight or other light sources.
Never leave an open magnifier unattended. Doing
so presents a fire hazard due to bundled light rays and con-
centrated heat.
Before use
Insert the screw clamp into the bracket 1 (Fig. A). Secure the
screw clamp into the bracket using the lock screw 3 (Fig. B).
Now place the screw clamp onto a table top ≤ 6 cm in thick
ness
and secure the screw clamp by turning the screw clockwise
(Fig. C).
Insert the articulated arm 7 into the round hole on the bracket
and secure by tightening the wing bolt 5 clockwise (Fig. D).
Verify the articulated arm is firmly tightened in the bracket.
Using the LED magnifier light
Plug the mains plug of the light into a properly installed socket.
Move the ON / OFF switch 9 into the I position to switch the
light on.
Move the ON / OFF switch into the 0 position to switch the
light off.
Adjusting the LED magnifier light
Never use force when adjusting the light.
The light can be adjusted in different ways:
· The lamp head is pivot-mounted inside the ball joint 8 (Fig. F).
· After loosening the lock screw 6 you can adjust the lamp
head up or down. Tighten the lock screw after adjusting the
light to the desired position.
· The individual parts of the articulated arm 7 can be moved
by the joints 4.
Using the magnifier
Lift the cover 10 to use the magnifier.
Focus the object you wish to view by changing the distance to t
he
object and the distance between your eyes and the magnifier.
101449_livx_LED-Lupenleuchte_Content_PL_HU_SI_CZ_SK.indd 7 13.08.14 17:18
8 GB
IMPORTANT: Keep the cover closed when the magnifier is
not in use. Please note, an open magnifier always poses a fire
hazard as light rays bundled by the magnifier can generate
concentrated heat or a fire.
Cleaning and Care
CAUTION! DANGER TO LIFE FROM ELECTRIC
SHOCK! For electrical safety, never clean the light with
water or other liquids, or immerse it in water.
Switch the light off before cleaning and unplug from the mains.
Only use a dry, lint-free cloth for cleaning.
Disposal
The packaging is made of environmentally friendly
materials, which may be disposed of through your local
recycling facilities.
Never dispose of the product and the bulb in your regular
household rubbish.
Dispose of the product and light bulb through an authorised waste
management company or your municipal disposal facilities.
Observe the applicable regulations. In case of doubt, please con-
tact your waste disposal centre.
Warranty
The device has been manufactured to strict quality guidelines and
meticulously examined before delivery. In the event of product de-
fects you have legal rights against the retailer of this product. Your
legal rights are not limited in any way by our warranty detailed
below.
The warranty for this device is 3 years from the date of purchase.
Should this device show any fault in materials or manufacture within
3 years from the date of purchase, we will repair or replace it – at
our choice – free of charge to you.
101449_livx_LED-Lupenleuchte_Content_PL_HU_SI_CZ_SK.indd 8 13.08.14 17:18
9 GB
The warranty period begins on the date of purchase. Please keep
the original sales receipt in a safe location. This document is required
as your proof of purchase. This warranty becomes void if the device
has been damaged or improperly used or maintained.
The warranty applies to faults in material or manufacture. This war-
ranty does not cover product parts subject to normal wear, thus
possibly considered consumables (e.g. batteries) or for damage to
fragile parts, e.g. switches, rechargeable batteries or glass parts.
101449_livx_LED-Lupenleuchte_Content_PL_HU_SI_CZ_SK.indd 9 13.08.14 17:18
10 PL
Lampa LED z lupą
Zastosowanie zgodne zprzeznaczeniem
Niniejsza lampa nadaje się wyłącznie do zastosowania w po-
mieszczeniach wewnętrznych. Produkt nie jest przeznaczony do
użytku komercyjnego.
Opis części
1 Element mocujący
2 Zacisk śrubowy
3 Śruba zabezpieczająca
4 Przegub
5 Śruba skrzydełkowa
6 Śruba ustalająca
7 Ramię przegubowe
8 Przegub kulowy
9 Przełącznik WŁĄCZ / WYŁĄCZ
10 Pokrywa (do zamknięcia lupy)
Dane techniczne
Lampa
Napięcie robocze: 230 V∼ 50 Hz
Pobór mocy: ok. 6,3 W
Elementy świetlne: 60 x maks. 0,1 W (diody LED nie podlegają
wymianie)
Klasa ochrony:
Lupa
Moc soczewki: ok. 5 dioptrii
Powiększenie: ok. 2,25 razy
Zawartość
1 lampa LED z lupą
1 śruba zabezpieczająca
1 śruba skrzydełkowa
1 element mocujący
101449_livx_LED-Lupenleuchte_Content_PL_HU_SI_CZ_SK.indd 10 13.08.14 17:18
11 PL
1 zacisk śrubowy
1 instrukcja obsługi
Bezpieczeństwo
Wskazówki dotyczące
bezpieczeństwa
WSZYSTKIE INSTRUKCJE WRAZ ZE WSKAZÓWKAMI BEZPIE-
CZEŃSTWA ZACHOWAĆ NA PRZYSZŁOŚĆ!
ZAGROŻENIE ŻYCIA
IRYZYKO WYSTĄPIENIA OBRAŻEŃ UDZIECI!
Nigdy nie zostawiać dzieci z materiałem opakowa-
niowym bez nadzoru. Zachodzi niebezpieczeństwo uduszenia
się materiałem opakowaniowym. Dzieci często nie dostrzegają
zagrożeń. Dzieci nie powinny mieć dostępu do produktu.
Niniejsze urządzenie może być używane przez dzieci od lat
8 oraz przez osoby z obniżonymi zdolnościami fizycznymi,
sensorycznymi lub mentalnymi lub brakiem doświadczenia i /
lub wiedzy, jeśli pozostają pod nadzorem lub zostały pouczone
w kwestii bezpiecznego użycia urządzenia i rozumieją wyni-
kające z niego zagrożenia. Dzieci nie mogą bawić się urzą-
dzeniem. Czyszczenie i konserwacja przez użytkownika nie
mogą być bez nadzoru przeprowadzane przez dzieci.
Porażenie prądem elektrycznym
grozi śmiercią!
Bezwzględnie unikać styczności urządzenia z wodą lub innymi
cieczami.
Przed użyciem urządzenia należy upewnić się, że napięcie w
sieci jest zgodne zwymaganym napięciem roboczym urządze-
nia (230 V∼).
Przed każdym podłączeniem urządzenia do sieci należy spraw-
dzić urządzenie oraz sieciowy kabel przyłączeniowy pod kątem
ewentualnych uszkodzeń. Uszkodzone urządzenie oznacza
zagrożenie życia wskutek porażenia prądem elektrycznym.
Nie korzystać z urządzenia w razie stwierdzenia jakichkolwiek
uszkodzeń.
Kabel zasilający nie nadaje się do naprawy. W razie uszko-
dzenia przewodu należy zaprzestać użytkowania produktu
oraz poddać go prawidłowej utylizacji.
101449_livx_LED-Lupenleuchte_Content_PL_HU_SI_CZ_SK.indd 11 13.08.14 17:18
12 PL
Unikać zagrożenia pożarowego
i niebezpieczeństwa obrażeń ciała
NIEBEZPIECZEŃSTWO POPARZENIA! Aby
uniknąć oparzenia, należy upewnić się przed dotknię-
ciem lampy, że jest ona wyłączona i ochłodzona.
UWAGA! ZAGROŻENIE POŻAROWE! Nie
należy narażać lupy na bezpośrednie oddziaływa-
nie promieni słonecznych ani innych źródeł światła.
Nigdy nie pozostawiać otwartej lupy bez nadzoru. W przeciw-
nym razie zogniskowane promienie światła i skoncentrowane
ciepło mogą spowodować zagrożenie pożarowe.
Przed uruchomieniem
Włożyć zaciśk śrubowy w element mocujący 1 (rys. A). Za-
mocować zacisk śrubowy w elemencie mocującym za pomocą
śruby zabezpieczającej 3 (rys. B).
Następnie nałożyć zacisk śrubowy na blat stołowy o grubości
≤ 6 cm i zamocować zacisk kręcąc śrubą w kierunku zgodnym
z ruchem wskazówek zegara (rys. C).
Włożyć ramię przegubowe 7 w okrągły otwór elementu mo-
cującego i zamocować je zaciągając śrubę skrzydełko 5
w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara (rys. D).
Należy upewnić się, że ramię przegubowe jest pewnie zamo-
cowane w elemencie mocującym.
Uruchamianie lampy lupy LED
Włożyć wtyczkę lampy do gniazdka zainstalowanego
wsposób zgodny zprzepisami.
Przesunąć przełącznik WŁĄCZ / WYŁĄCZ 9 na pozycję I, aby
włączyć lampę.
Przesunąć przełącznik WŁĄCZ / WYŁĄCZ na pozycję 0, aby
wyłączyć lampę.
Ustawianie lampy lupy LED
Przeprowadzić wszystkie zmiany ustawienia lampy bez użycia
nadmiernej siły.
101449_livx_LED-Lupenleuchte_Content_PL_HU_SI_CZ_SK.indd 12 13.08.14 17:18
13 PL
Lampę można ustawić na różne sposoby:
· W przegubie kulowym 8 głowa lampy jest zamocowana
obrotowo (rys. F).
· Po poluzowaniu śruby ustalającej 6 można przesuwać głowę
lampy w górę lub w dół. Po ustawieniu żądanej pozycji po-
nownie zaciągnąć śrubę ustalającą.
· Poszczególne części ramienia przegubowego 7 można
poruszać w przegubach 4.
Użycie lupy
Aby użyć lupy, należy podnieść pokrywę 10 .
Ustawić ostrość oglądanego przedmiotu, zmieniając odległość
od obiektu oraz odległość oczu od lupy.
WAŻNE: W razie nieużywania lupy trzymać pokrywę za-
mkniętą. Należy pamiętać, że otwarta lupa zawsze kryje w
sobie ryzyko pożaru, ponieważ zogniskowane promienie świa-
tła mogą spowodować gorąco lub pożar.
Czyszczenie i pielęgnacja
UWAGA! ZAGROŻENIE ŻYCIA PRZEZ PORA-
ŻENIE PRĄDEM ELEKTRYCZNYM! Ze względu na
zachowanie bezpieczeństwa w zakresie elektryczności,
nie wolno czyścić lampy za pomocą wody lub innych płynόw, ani
też zanurzać w wodzie.
Przed czyszczeniem wyłączyć lampę i wyjąć wtyczkę z
gniazdka sieciowego.
Do czyszczenia należy używać wyłącznie suchej, niestrzępiącej
się ściereczki.
Utylizacja
Opakowanie wykonane jest zmateriałów przyjaznych
dla środowiska, które można przekazać doutylizacji
wmiejscowym punkcie przetwarzania surowców wtórnych.
Wżadnym wypadku nie wyrzucać urządzenia / artykułu
idiod razem zodpadami domowymi.
101449_livx_LED-Lupenleuchte_Content_PL_HU_SI_CZ_SK.indd 13 13.08.14 17:18
14 PL
Urządzenie / artykuł oraz diody należy oddać do utylizacji w cer-
tyfikowanym przedsiębiorstwie utylizacji odpadów lub zakładzie
unieszkodliwiania odpadów komunalnych.
Należy przestrzegać obowiązujących przepisów. W razie pytań
i wątpliwości odnośnie zasad utylizacji należy skontaktować się z
najbliższym zakładem utylizacji.
Gwarancja
Urządzenie wyprodukowano według wysokich standardów jako-
ści i poddano skrupulatnej kontroli przed wysyłką. W przypadku
wad produktu nabywcy przysługują ustawowe prawa. Gwarancja
nie ogranicza ustawowych praw nabywcy urządzenia.
Szanowny kliencie, uzyskują Państwo na niniejsze urządzenie 3 lat
a
gwarancji od daty zakupu. Gwarancja wygasa w razie zawinio-
nego przez użytkownika uszkodzenia produktu, niewłaściwego
użycia lub konserwacji.
W przypadku wystąpienia w ciągu 3 lat od daty zakupu wad ma-
teriałowych lub fabrycznych, dokonujemy – według własnej oceny
– bezpłatnej naprawy lub wymiany urządzenia.
Świadczenie gwarancyjne obejmuje wady materiałowe i fabryczne.
Gwarancja nie obejmuje części produktu ulegających normalnemu
zużyciu, uznawanych za części zużywalne (np. baterie) oraz uszko-
dzeń części łamliwych, np. przełączników, akumulatorów lub wy-
konanych ze szkła.
101449_livx_LED-Lupenleuchte_Content_PL_HU_SI_CZ_SK.indd 14 13.08.14 17:18
15 HU
Nagyító LED lámpával
Rendeltetésszerű használat
Ez a lámpa kizárólag beltéren történő üzemelésre alkalmas. A ter-
mék nem ipari használatra készült.
Alkatrészleírás
1 Tartó
2 Csavarcsat
3 Biztosítócsavar
4 Csukló
5 Szárnyas csavar
6 Rögzítő csavar
7 Csuklókar
8 Gömbcsukló
9 BE- / KI-kapcsoló
10 Fedél (a nagyító elzárásához)
Műszaki adatok
Lámpa
Üzemi feszültség: 230 V∼, 50 Hz
Teljesítményfelvétel: kb. 6,3 W
Izzó:
60 x max. 0,1 W (a LED-ek nem cserélhetők)
Védelmi osztály:
Nagyító
Lencse mérete: kb. 5 dioptria
Nagyítás: kb. 2,25-szörös
A szállítmány tartalma
1 nagyító LED lámpával
1 biztosítócsavar
1 szárnyas csavar
1 tartó
1 csavarcsat
1 használati útmutató
101449_livx_LED-Lupenleuchte_Content_PL_HU_SI_CZ_SK.indd 15 13.08.14 17:18
16 HU
Biztonság
Biztonsági utalások
ŐRIZZEN MEG MINDEN BIZTONSÁGI TUDNIVALÓT ÉS UTA-
SÍTÁST A JÖVŐBENI FELHASZNÁLÁS CÉLJÁBÓL!
ÉLET- ÉS BALESETVE-
SZÉLY KISGYEREKEK ÉS GYEREKEK SZÁ-
MÁRA! Soha ne hagyja a gyerekeket felügyelet
nélkül a csomagolóanyaggal. A csomagoló anyagok által ful-
ladásveszély áll fenn. A gyerekek gyakran lebecsülik a veszé-
lyeket. Tartsa a gyerekeket a terméktől mindig távol.
A készüléket 8 éves kor feletti gyermekek, valamint korlátozott
fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességgel élő vagy nem
megfelelő tapasztalattal és tudással rendelkező személyek csak
felügyelet mellett, illetve a készülék biztonságos használatára
vonatkozó felvilágosítás és a lehetséges veszélyek megértése
után használhatják. A gyermekek nem játszhatnak a készülék-
kel. A tisztítást és az ápolást gyermekek felügyelet nélkül nem
végezhetik.
Kerülje el az áramütés
általi életveszélyt!
Feltétlenül kerülje el a készülék érintkezését vízzel vagy más
folyadékkal.
Használat előtt győződjön meg arról, hogy a meglévő hálózati
feszültség megegyezik-e a lámpa üzemeltetéséhez szükséges
feszültséggel (230 V∼).
A hálózathoz való minden egyes csatlakoztatás előtt vizsgálja
meg a készüléket és a hálózati csatlakozó kábelt esetleges
sérülések szempontjából. A sérült készülék áramütés általi élet-
veszélyt jelent.
Ne használja a készüléket, ha sérülést talál rajta.
A csatlakozóvezeték nem javítható! A vezeték megsérülése
esetén a terméket használhatatlanná kell tenni és azután meg-
felelő módon meg kell semmisíteni.
101449_livx_LED-Lupenleuchte_Content_PL_HU_SI_CZ_SK.indd 16 13.08.14 17:18
17 HU
Kerülje a tűz és
sérülésveszélyt
ÉGÉSI SÉRÜLÉS VESZÉLYE! Égési sérülések el-
kerüléséhez bizonyosodjon meg róla, hogy mielőtt
a lámpát megérinti az ki legyen kapcsolva és le le-
gyen hűlve.
VIGYÁZAT! TŰZVESZÉLY! Sohase tegye ki a
lámpát közvetlen napsugárzásnak vagy más fényfor-
rások hatásának. Sohase hagyja a nagyítót felügyelet
nélkül. Ellenkező esetben tűzveszély áll fenn a nyalábolt fény-
sugarak és a koncentrált hő következtében.
Az üzembevétel előtt
Vezesse a csavarcsatot a tartótba 1 (A-ábra). Rögzítse a csa-
varcsatot a tartóba a biztosítócsavar 3 segítségével (B-ábra).
Ezután dugja a csavarcsatot egy ≤ 6 cm vastagságú asztalra
és rögzítse a csavarcsatot a csavar órajárásnak megfelelő
irányba történő elforgatásával (C-ábra).
Dugja a csuklókart 7 a tartó kerek lyukjába és rögzítse azt a
szárnyas csavarnak 5 az óra járásával megegyező irányba
történő megfeszítésével (D-ábra). Bizonyosodjon meg róla,
hogy a csuklókar biztosan van-e rögzítve a tartóban.
A LED-es nagyítólámpa üzembehelyezése
Dugja a hálózati csatlakozó dugót egy előírásszerűen felszerelt
csatlakozó dugaljzatba.
A lámpa bekapcsolásához tolja el az BE / KI-kapcsolót 9
I - helyzetbe.
A lámpa kikapcsolásához tolja el az BE / KI-kapcsolót 0- helyzetbe.
A LED nagyítólámpa beállítása
A lámpa beállítása során ne tegyen erőszakos mozdulatokat.
Különbözőképpen állíthatja be a lámpát:
·
A gömbcsuklónál
8
a lámpafej forgathatóan rögzített (F-ábra).
· A rögzítőcsavar 6 meglazítását követően a lámpa le- és föl-
felé állítható. A kívánt helyzet beállítását követően feszítse
meg újra a rögzítőcsavart.
· A csuklókar 7 egyes részei a csuklóknál 4 mozgathatóak.
101449_livx_LED-Lupenleuchte_Content_PL_HU_SI_CZ_SK.indd 17 13.08.14 17:18
18 HU
A nagyító használata
A nagyító használatához elje fel a fedelet 10 .
Fókuszálja a vizsgálandó tárgyat az ahhoz, illetve az Ön sze-
méhez való távolság megváltoztatásával.
FONTOS: Tartsa lezárva a fedelet, amikor nem használja a
nagyítót. Tartsa szem előtt, hogy a nagyító tűzveszélyes, hiszen
a nagyító által begyűjtött fénysugarak koncentrált hőt, ill. tüzet
okozhatnak.
Tisztítás és ápolás
VIGYÁZAT! ÁRAMÜTÉS ÁLTALI ÉLETVESZÉLY!
Az elektromos biztonság okából a lámpát soha nem
szabad vízzel vagy más folyadékkal tisztítani, illetve
vízbe meríteni.
Mielőtt a lámpát tisztítaná, mindig húzza ki a hálózati dugót
a konnektorból.
A tisztításhoz csak egy száraz és szöszmentes kendőt hasz-
náljon.
Megsemmisítés
A csomagolás környezetbarát anyagokból áll, melyeket
a helyi újrahasznosító telepeken semmisíthet meg.
Semmiképpen ne semmisítse meg a készüléket / terméket
és az izzót a normál háztartási szemétben.
Engedéllyel rendelkező hulladékgyűjtő- üzemben, vagy a közösségi
hulladékgyűjtőn keresztül semmisítse meg a készüléket / terméket
és az izzót.
Vegye figyelembe az érvényes előírásokat. Ha bizonytalan, vegye
fel a kapcsolatot a hulladékfeldolgozó vállalattal.
Garancia
A készüléket szigorú minőségi előírások betartásával gondosan
gyártottuk, és szállítás előtt lelkiismeretesen ellenőriztük. Ha a ké-
szüléken hiányosságot tapasztal, akkor a termék eladójával
101449_livx_LED-Lupenleuchte_Content_PL_HU_SI_CZ_SK.indd 18 13.08.14 17:18
19 HU
szemben törvényes jogok illetik meg Önt. Ezeket a törvényes jogokat
a következőkben ismertetett garancia vállalásunk nem korlátozza.
Ön erre a készülékre a vásárlás időpontjától számított 3 év garan-
ciát kap. A garanciális idő a vásárlás dátumával kezdődik. Kérjük,
jól őrizze meg a pénztári blokkot. Ez a bizonylat szükséges a vá-
sárlás tényének az igazolásához.
Ha a készülék vásárlásától számított 3 éven belül anyag- vagy
gyártási hiba merül fel, akkor a választásunk szerint a készüléket
ingyen megjavítjuk vagy kicseréljük. A garancia megszűnik, ha a
terméket megrongálták, nem szakszerűen kezelték vagy tartották
karban.
A garancia az anyag- vagy gyártáshibákra vonatkozik. A garancia
nem terjed ki azokra a termékrészekre, melyek normál kopásnak
vannak kitéve és ezért fogyóeszköznek tekinthetők (pl. elemek),
vagy a törékeny részekre sérülésére, pl. kapcsolók, akkuk, vagy
üvegből készült részek.
101449_livx_LED-Lupenleuchte_Content_PL_HU_SI_CZ_SK.indd 19 13.08.14 17:18
20 SI
LED-svetilka z lupo
Predvidena uporaba
Ta svetilka je primerna izključno za delovanje v notranjih prostorih.
Ta izdelek ni predviden za poslovno uporabo.
Opis delov
1 Držalo
2 Vijačni primež
3 Varovalni vijak
4 Zglob
5 Krilni vijak
6 Vijak za fiksiranje
7 Zglobna roka
8 Krogelni sklep
9 Stikalo za vklop/izklop
10 Pokrov (z njim zapremo povečevalno steklo)
Tehnični podatki
Svetilka
Obratovalna napetost: 230 V∼ 50 Hz
Poraba moči: pribl. 6,3 W
Svetilno sredstvo: 60 x maks. 0,1 W (LED žarnice niso
zamenljive)
Zaščitni razred:
Povečevalno steklo
Velikost leče: pribl. 5 dioptrij
Povečava: pribl. 2,25-kratna
Obseg dobave
1 LED-svetilka z lupo
1 Varovalni vijak
1 Krilni vijak
1 Držalo
1 Vijačni primež
1 Navodilo za uporabo
101449_livx_LED-Lupenleuchte_Content_PL_HU_SI_CZ_SK.indd 20 13.08.14 17:18
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40

LIVARNO 101449 Návod na obsluhu

Typ
Návod na obsluhu