Solac SENSE 2200 PROCERAMIC Mod SH7097 Návod na obsluhu

Kategória
Fén
Typ
Návod na obsluhu

Táto príručka je tiež vhodná pre

100% Recycled Paper
}
INSTRUCCIONES DE USO
INSTRUCTIONS FOR USE
MODE D’EMPLOI
GEBRAUCHSANLEITUNG
INSTRUÇÕES DE USO
ISTRUZIONI PER L’USO
GEBRUIKSAANWIJZING
NÁVOD K POUZI
INSTRUKCJA OBSŁUGI
NÁVOD NA POUŽITIE
HASZNÁLATI UTASÍTÁS
ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА
UPUTE ZA UPOTREBU
INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE
INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE
Solac is a registered Trade Mark 05/11
230-240V, 2200W, 76.8 dB(A)
Protection class II
In conformity with the European directives
2006/95/EC Low-Voltage Directive
2004/108/EC EMC Directive
es • ESPAÑOL
en ENGLISH
fr FRANÇAIS
de DEUTSCH
pt PORTUGUÊS
it ITALIANO
nl NEDERLANDS
cs • ČESKY
pl POLSKI
sk SLOVENČINA
hu MAGYAR
bg българск
hr HRVATSKA
ro ROMÂNĂ
es
Lea completamente estas instrucciones antes de utilizar su aparato. E
ste manual es parte
integrante del producto. Consérvelo en un lugar seguro para futuras consultas.
en
Read these instructions fully before using the appliance.This manual is an integral
part of the product. Keep it in a safe place for future reference.
fr
Lisez attentivement ce mode d'emploi avant d'utiliser l'appareil. Ce manuel fait
partie du produit. Conservez-le dans un lieu sûr afin de pouvoir le consulter
ultérieurement.
de
Lesen Sie diese Anweisungen vor Inbetriebnahme des Geräts gründlich durch.
Diese Bedienungsanleitung ist Bestandteil des Produkts. Bewahren Sie sie an
einem sicheren Ort zum späteren Nachlesen auf.
pt
Leia completamente estas instruções antes de utilizar o aparelho. Este manual é
parte integrante do produto. Guarde-o em lugar seguro para eventual consulta
posterior.
it
Leggere con attenzione le presenti istruzioni prima di utilizzare l'apparecchio. Il
presente manuale è parte integrante del prodotto. Conservarlo in un luogo
sicuro per poterlo consultare in futuro.
nl
Lees deze gebruiksaanwijzingen helemaal door alvorens het apparaat in gebruik te
nemen. Deze gebruiksaanwijzing is onderdeel van het product. Bewaar de
gebruiksaanwijzing op een veilige plek om deze in de toekomst na te kunnen
slaan.
cz
Před použitím zařízení si pozorně přečtěte tento návod.
Tento návod na použití je nedílnou
součástí výrobku. Uschovejte jej pro pozdější potřebu.
pl
Przed uruchomieniem urządzenia zapoznać się z instrukcją obsługi.
Niniejsza instrukcja
stanowi nierozłączną część produktu. Należy ją przechowywać w bezpiecznym
miejscu, w celu ponownego użytku.
sk
Pred použitím zariadenia si pozorne prečítajte tento návod.
Táto príručka je neoddeliteľnou
časťou výrobku. Odložte si ju na bezpečné miesto pre prípad potreby v budúcnosti.
hu
A készülék használatba vétele előtt figyelmesen olvassa el az alábbi utasításokat.
A
kézikönyv elválaszthatatlan részét képezi a terméknek. Őrizze meg biztos helyen, mert
később még szüksége lehet rá.
bg
Прочетете внимателно тези инструкции, преди да започнете да използвате уреда.
Тези инструкции за употреба са неразделна част от продукта. Съхранявайте
ги на безопасно място за бъдеща справка.
hr
Temeljito pročitajte ove upute prije uporabe aparata.
Ovaj je priručnik neizostavan dio
proizvoda. Sačuvajte ga na sigurnom mjestu za buduću uporabu.
ro
Citiţi în întregime aceste instrucţiuni înainte de a utiliza aparatul.
Acest manual reprezintă o
parte integrantă a produsului. Păstraţi-l la loc sigur, pentru a putea fi consultat în viitor.
ČESKY cz
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
•Tento přístroj smí používat děti od 8 let a dospě
se sníženými fyzickými, smyslovými nebo
duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými
zkušenostmi a znalostmi jen tehdy, pokud
budou pod dozorem nebo dostanou pokyny
týkající se bezpečného používání zařízení a
pochopí jeho rizika. Přístroj není určen dětem
na hraní. Čištění a údržbu nesmějí provádět děti
samy bez dozoru.
•Zařízení po použití, před instalací nebo
výměnou částí, před vykonáním jakékoli údržby
a před čištěním odpojte od zdroje elektrické
energie. Zařízení také odpojte v případě
výpadku elektrického proudu. Při připojení a
odpojení musí být zařízení vypnuté.
d
Vysoušeč nepoužívejte v blízkosti van,
umyvadel, sprch nebo jiných nádob s
vodou.
Pokud spotřebič spadne do vody,
NEPOKOUŠEJTE se jej vytáhnou.
Okamžitě jej odpojte od napájení. Zařízení
nenamáčejte do vody ani do jiné kapaliny a
nedávejte jej do myčky na nádobí. Během
čištění nedovolte, aby se přístroj dostat do
kontaktu s vodou. Na zařízení ani na
napájecí kabel nestříkejte vodu.
Když fén používáte v koupelně, odpojte jej po
každém použití od zdroje elektrické energie,
protože je nebezpečné nechávat přístroj v
blízkosti vody, i když je vypnutý.
•Kvůli mimořádné ochraně vám doporučujeme
do elektrického obvodu, který zásobuje
koupelnu, nainstalovat pojistné zařízení (RDD),
které nepřekračuje 30mA. Zeptejte se vašeho
instalatéra.
Toto zařízení je určené k použití v domácnosti, ne k průmyslovému použití. Jakékoli jiné
použití než to, co je uvedené v těchto instrukcích může být nebezpečné.
Spotřebič neupravujte ani neopravujte. V případě jakékoliv anomálie spotřebič nepoužívejte
a odneste ho do autorizovaného servisního střediska.
Aby nedošlo k eventuálním rizikům, pokud je poškozena napájecí šňůra, měla by být
vyměněna ve výrobním závodě, nebo v servisní opravně poskytující náš poprodejní servis
nebo by to měl provést obdobně kvalifikovaný pracovník.
Části nebo příslušenství, které není dodávané anebo doporučené výrobcem SOLAC,
nepoužívejte.
•Před připojením zařízení ke zdroji elektrické energie zkontrolujte, že jmenovité napě
odpovídá napětí u vás doma.
Nikdy netahejte za kabel ani za něj zařízení nezavěšujte. Vždycky tahejte za zástrčku, nikdy
netahejte za napájecí kabel.
•Zařízení nikdy nenechávejte venku a nevystavujte jej tím přírodním živlům.
Nemanipulujte se zařízením s mokrýma rukama.
•Zařízení nikdy nenechejte v činnosti na mokrém povrchu nebo látce.
b
DŮLEŽITÉ: Když chcete přístroj odstranit, NIKDY jej nevyhazujte do odpadu.
Odneste jej na nejbližší MÍSTO SBĚRU nebo prodejci nebo do autorizovaného
servisu Solac. Pomůžete tím životnímu prostředí.
1Popis
Ionizátor
Exkluzivní ionizační technologie SOLAC je schopna generovat proud iontů, který
je nasměrován přímo do vlasů a snižuje kudrnatění vlasů a jejich nabití statickou
elektřinou způsobované teplem.
Keramický vývod vzduchu
Vývod vzduchu je opatřen keramickým ionizačním povrchem, který posiluje
účinky iontů pro dokonalou péči o vlasy.
2Použití
Z
Toto zařízení je vybavené bezpečnostním systémem, který se v případě přehřátí vypne
(například když je vstup nebo výstup vzduchu blokovaný). Když se zařízení během
použití vypne, odpojte jej od zdroje elektrické energie a pět minut počkejte. Odstraňte
příčinu ucpání a zařízení opětovně zapněte.
Z
Toto zařízení je doporučené k sušení, tvarování a zvlhčování vlasů.
Před připojením přístroje k síti se ujistěte, že vaše ruce a zařízení jsou úplně suché.
Ujistěte se, že přívod a vývod vzduchu není zablokovaný.
1 Pokud chcete, připojte koncentrátor (8) nebo difuzér (9). Provedete to tak, že
příslušenství nasadíte na výstup vzduchu (obr. 1)
2
Zařízení připojte ke zdroji elektrické energie a nastavte regulátor proudění vzduchu (6)
do požadované polohy: 0-off, -minimální rychlost, -maximální rychlost (obr. 2).
3 Regulátor teploty (5) posuňte do požadované polohy (obr. 3):
SENSE-minimální ohřev, -střední ohřev, -maximální ohřev.
i
Použití nastavení SENSE k optimální ochraně vlasů. Toto nastavení vytváří silný,
ale chladný proud vzduchu, který vlasy nepoškozuje a suší je bez kudrnatění.
4 Postupujte podle pokynů pro vysoušení v závislosti na použitém příslušenství.
5 Chcete-li pouze studený vzduch bez ohřevu, stiskněte tlačítko studeného vzduchu (7)
6 Po použití sušiče nastavte regulátor proudění vzduchu (6) do polohy O.
Použití koncentrátoru (8) (obr. 4)
Z
Hubice (8) umožňuje nasměrování proudu vzduchu na určité místo, například na
kořínky pro efekt rovných vlasů, nebo na kulatý kartáč pro získání objemu.
Použití difuzéru (9)
1 Po umytí vlasů použijte pěnu/gel jako obyčejně.
2 Položte vlasy na difuzér. Dělejte jím kruhové pohyby (obr. 5).
i Pro výraznější formování kadeří držte difuzér tak blízko k hlavě, jak je to možné.
Kadeř tak bude během vysoušení sevřena pevněji.
Použití tlačítka studeného vzduchu (7)
1 Jakmile určitou část vlasů vysušíte a vytvarujete, stiskněte na 15 - 20 sekund
tlačítko pro studený vzduch (7), abyste tvar vlasů upevnili.
3 Čištění a uskladně
Z
Zařízení čistěte pouze když je studené. Nepoužívejte žádné rozpouštědla, čistící
prostředky ani abrazivní produkty.
1Zařízení odpojte od sítě.
2 Použijte suchou látku.
3 Je-li přívod vzduchu zablokovaný, vyčistěte jej.
Provedete to tak, že otočíte krytem (3) proti směru hodinových ručiček a sejmete jej
(obr. 6).
i Vysoušeč vlasů obsahuje odnímatelný filtr, který chrání systém proudění vzduchu
před nečistotami a nasátím vlasů dovnitř.
4 Filtr a kryt (3) se čistí malým kartáčkem.
5 Filtr přívodu vzduchu a kryt (3) správně nasaďte na hlavní část vysoušeče.
Z
Bez správně nasazeného filtru a krytu přívodu vzduchu vysoušeč nepoužívejte.
POLSKI pl
INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA
•To urządzenie może być używane przez dzieci
powyżej 8. roku życia oraz osoby
niepełnosprawne fizycznie, czuciowo i
umysłowo lub bez odpowiedniego
doświadczenia i wiedzy, tylko jeśli zostały
wcześniej odpowiednio poinstruowane w
zakresie bezpieczeństwa użytkowania
urządzenia i są świadome grożących
niebezpieczeństw. Dzieci nie powinny bawić się
urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja mogą
być przeprowadzane przez dzieci tylko pod
nadzorem dorosłych.
•Należy odłączyć urządzenie od zasilania po
zakończeniu pracy, a także przed
zamontowaniem lub usunięciem jakichkolwiek
części rozpoczęciem czyszczenia lub prac
konserwacyjnych. W przypadku przerw w
dostawie prądu urządzenie należy odłączyć od
źródła zasilania. Przed wkładaniem lub
wyjmowaniem wtyczki z gniazda zasilania
należ
y wyłączyć urządzenie za pomocą
wyłącznika.
1 Hlavní část
2 Napájecí kabel
3 Snímatelný kryt otvoru pro nasávání
vzduchu s filtrem
4 Keramický vývod ionizovaného vzduchu
5Přepínač teploty (3 možnosti nastavení)
6 Vypínač a tlačítko pro řízení
proudu vzduchu (2 možnosti
nastavení)
7Tlačítko pro studený vzduch
8 Koncentrátor
9Difuzor
d
Nie używać suszarki w pobliżu wanny,
umywalki, prysznica lub jakiegokolwiek
zbiornika z wodą.
Jeżeli urządzenie
wpadnie do wody, NIE wyjmować go.
Natychmiast wyjąć wtyczkę z gniazda. Nie
zanurzać urządzenia w wodzie ani innych
płynach i nie wkładać do zmywarki. Podczas
czyszczenia urządzenie nie powinno mieć
kontaktu z wodą. Unikać chlapania wodą na
urządzenie lub przewód zasilający.
•Jeżeli urządzenie jest używane w łazience, po
zakończeniu pracy należy odłączyć je od
zasilania, pamiętając, że obecność wody
stanowi duże zagrożenie, nawet jeżeli
urządzenie jest wyłączone.
Dla dodatkowej ochrony zaleca się wyposażenie
instalacji elektrycznej w łazience w wyłącznik
żnicowoprądowy, nie przekraczający 30 mA.
Należy zasię
gnąć opinii elektryka.
• Produkt ten przeznaczony jest do użytku domowego; nie nadaje się do użytku
przemysłowego. Wykorzystanie urządzenia do jakichkolwiek innych celów poza opisanymi w
niniejszej instrukcji może być niebezpieczne.
Nie dokonywać żadnych przeróbek ani nie naprawiać urządzenia na własną rękę. W
przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń urządzenia, należy zaprzestać używania
urządzenia i skontaktować się z autoryzowanym serwisem technicznym.
•Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, należy go wymienić u producenta, w punkcie
serwisowym lub u wykwalifikowanego specjalisty w celu uniknięcia ewentualnych zagrożeń.
•Nie używać części ani akcesoriów, które nie są dostarczane lub zalecane przez firmę
SOLAC.
Przed włączeniem urządzenia do prądu należy upewnić się, że napięcie znamionowe
odpowiada napięciu w domowej instalacji zasilania.
•Nie ciągnąć za przewód zasilający i upewnić się, że urządzenie nie zwisa na przewodzie.
Odłączając urządzenie od źródła zasilania, ciągnąć za wtyczkę, a nie za przewód.
Nigdy nie należy wystawiać urządzenia na działanie czynników atmosferycznych.
Nie dotykać włączonego urządzenia mokrymi rękami.
Nie zostawiać włączonego urządzenia na mokrej powierzchni lub materiale.
b
WAŻNE: Chcąc pozbyć się urządzenia, NIGDY nie należy wyrzucać go do kosza.
Należy oddać je do najbliższego PUNKTU SKŁADOWANIA I UTYLIZACJI
odpadów. W ten sposób chronimy środowisko naturalne.
1 Opis urządzenia
Jonizator
Ta zaawansowana technologia firmy SOLAC umożliwia wytwarzanie strumienia
jonów, skierowanego bezpośrednio w kierunku włosów, redukując skręcanie się
oraz wyładowania statyczne.
Ceramiczny wylot powietrza
Otwór wylotowy jest pokryty specjalnym materiałem ceramicznym,
wzmacniającym działanie jonów i zapewniającym doskonałą ochronę włosów.
2 Zastosowanie
Z
Urządzenie jest wyposażone w termostat, który reguluje temperaturę w celu ochrony
przed przegrzaniem (jeśli wlot lub wylot powietrza jest zablokowany). Jeśli tak się
dzieje, należy odłączyć urządzenie i odczekać 5 minut. Usunąć przyczyny zatkania
otworów i ponownie włączyć urządzenie.
Z
Urządzenie jest przeznaczone do suszenia, układania i nawilżania włosów.
Przed podłączeniem urządzenia do gniazda zasilania wysuszyć dokładnie ręce.
Upewnić się, że urządzenie jest całkowicie suche.
Upewnić się, że otwory wlotu i wylotu powietrza nie są zablokowane.
1Można podłączyć koncentrator (8) lub dyfuzor (9). W tym celu należy zamontować
przystawkę na wylocie powietrza (rys. 1).
2
Podłączyć urządzenie do gniazda zasilania i dopasować ustawienie regulatora nawiewu
(6): 0 - wył., - prędkość minimalna,
-
prędkość maksymalna (rys. 2).
3 Przestawić regulator temperatury (5) do wybranego położenia (rys. 3):
SENSE- temperatura minimalna, - temperatura średnia, - temperatura maksymalna.
i
Optymalną ochronę włosów zapewnia ustawienie SENSE. W tym ustawieniu
powietrze o niskiej temperaturze jest nawiewane z dużą intensywnością, dzięki
czemu włosy nie zostają uszkodzone w wyniku działania wysokiej temperatury.
4Należy stosować się do instrukcji suszenia odpowiednich dla danej przystawki.
5Jeśli powietrze nie ma być ogrzewane, nacisnąć przycisk zimnego powietrza (7).
6 Po zakończeniu korzystania z suszarki, ustawić regulator nawiewu (6) w położeniu O.
Korzystanie z koncentratora (8) (rys. 4)
Z
Dysza (8) umożliwia skierowanie powietrza w określony punkt, na przykład na korzenie
włosa dla efektu prostowania lub na okrągłą szczotkę w celu uzyskania objętości.
Korzystanie z dyfuzora (9)
1 Po umyciu włosów nałożyć tradycyjnie piankę/żel.
2Umieścić włosy w dyfuzorze. Wykonywać koliste ruchy dyfuzorem (Rys. 5).
i Aby uzyskać mocniejsze loki, utrzymywać dyfuzor jak najbliżej głowy, dzięki
czemu lok jest ciasny po wyschnięciu.
Korzystanie z przycisku zimnego powietrza (7)
1 Po wysuszeniu i uczesaniu włosów, przytrzymaj przycisk zimnego powietrza (7)
przez 15-20 sekund, aby utrwalić fryzurę.
3 Czyszczenie i przechowywanie
Z
Urządzenie może być czyszczone wyłącznie, kiedy jest schłodzone. Do czyszczenia nie
należy używać rozpuszczalników, detergentów lub produktów ścierających.
1Odłączyć urządzenie od zasilania.
2Używać suchej ściereczki.
3Jeśli wlot powietrza zostanie zablokowany, należy go udrożnić.
W tym celu należy obrócić osłonę (3) w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek
zegara i pociągnąć ją (rys. 6).
i Suszarka do włosów ma wyjmowany filtr chroniący układ przepływu powietrza
przed zanieczyszczeniami i zabezpieczający przed wciągnięciem włosów.
4 Wyczyścić filtr i pokrywę (3) za pomocą małej szczoteczki.
5Załóż filtr i pokrywę wlotu powietrza (3), mocując je prawidłowo do obudowy
suszarki.
Z
Nie używaj suszarki bez prawidłowo założonych pokrywy i filtra wlotu powietrza.
SLOVENČINA sk
BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
Tento spotrebič môžu používať deti staršie ako
8 rokov a osoby s obmedzenými fyzickými,
zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami
alebo s nedostatkom skúseností a znalostí,
pokiaľ dostali pokyny na bezpečné používanie
spotrebiča a uvedomuj si prípadné
nebezpečenstvo. Deti sa nesmú so spotrebičom
hrať. Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti
bez dozoru.
Zariadenie po použití, pred inštaláciou alebo
výmenou častí, pred vykonaním akejkoľvek
údržby a pred čistením odpojte od zdroja
elektrickej energie. Zariadenie odpojte aj
v prípade výpadku elektrického prúdu. Pri
pripájaní a odpájaní musí byt’ zariadenie
vypnuté.
d
Sušič nepoužívajte v blízkosti vaní,
umývadiel, sprchy alebo iných nádob s
vodou.
Ak spadne do vody,
NEPOKÚŠAJTE sa ho vytiahnut’. Okamžite
ho odpojte od napájania. Zariadenie
nenamáčajte ani neponárajte do vody ani
inej tekutiny a nedávajte ho do umývačky na
riad. Počas čistenia by sa prístroj nemal
dostat’ do kontaktu s vodou.
•Keď fén používate v kúpelni, odpojte ho po
každom použití od zdroja elektrickej energie,
pretože je nebezpečné nechávat’ prístroj v
blízkosti vody, aj keď je vypnutý.
Kvôli mimoriadnej ochrane vám odporúčame do
elektrického obvodu, ktorý zásobuje kúpelňu,
nainštalovat’ poistné zariadenie (RDD), ktoré
neprekračuje 30mA. Opýtajte sa vášho
inštalatéra.
1Obudowa
2 Przewód zasilający
3 Pokrywa wlotu powietrza i filtr
4 Ceramiczny jonizowany wylot powietrza
5 Regulator temperatury (3 ustawienia)
6Wyłącznik główny z regulatorem
nawiewu (2 ustawienia)
7 Przycisk zimnego powietrza
8 Koncentrator
9 Dyfuzor
Toto zariadenie je určené na použitie v domácnosti, nie na priemyslové použitie. Akékoľvek
iné použitie ako to, ktoré je uvedené v týchto pokynoch môže byt’ nebezpečné.
Zariadenie neupravujte ani neopravujte. Ak zistíte akékoľvek poškodenie,
zariadenie prestaňte používať a obráťte sa, prosím, na špecializované servis
stredisko.
Ak je poškodené elektrické vedenie, malo by byt’ vymenené výrobcom alebo vo vašom
popredajnom servise alebo podobne kvalifikovanou osobou aby sa predišlo možným rizikám.
Časti alebo príslušenstvo, ktoré nebolo dodané alebo odporučené výrobcom SOLAC,
nepoužívajte.
Pred pripojením zariadenia ku zdroju elektrickej energie skontrolujte, či menovité napätie
zodpovedá napätiu u vás doma.
Nikdy net’ahajte za kábel, ani zaň zariadenie nevešajte. Vždy t’ahajte za zástrčku, nikdy nie
za napájací kábel.
Zariadenie nikdy nenechávajte vonku a nevystavujte ho tým prírodným živlom.
Nemanipulujte so zariadením s mokrými rukami.
Zariadenie nikdy nenechajte v činnosti na mokrom povrchu alebo látke.
b
DÔLEŽITÉ: Ak chcete prístroj odstránit’, NIKDY ho nevyhadzujte do odpadu.
Odneste ho na najbližšie MIESTO ZBERU alebo do najbližšieho centra zberu
odpadkov na ďalšie spracovanie. Pomôžete tým životnému prostrediu.
1 Opis
Ionizátor
Exkluzívna technológia ionizátora SOLAC umožňuje generovanie prúdu iónov
priamo na vlasy, redukuje kučeravenie a statickú energiu, spôsobované teplom.
Keramický vývod vzduchu
Vývod vzduchu je pokrytý iónovou keramikou, ktorá zosilňuje činnosť iónov
a poskytuje tak maximálnu starostlivosť ovlasy.
2 Použitie
Z
Toto zariadenie má termostat, ktorý reguluje teplotu, aby sa predišlo jeho prehriatiu (v
prípade, že prívod alebo vývod vzduch sú blokované). Ak sa to stane, zariadenie
odpojte a počkajte päť minút. Odstráňte príčinu upchatia a zariadenie opätovne
zapnite.
Z
Toto zariadenie je odporúčané na sušenie, tvarovanie a zvlhčovanie vlasov.
Pred zapojením prístroja sa ubezpečte, že vaše ruky a zariadenie sú úplne suché.
Uistite sa, že prívod a vývod vzduchu nie je zablokovaný.
1 Ak chcete, pripojte koncentrátor (8) alebo difuzér (9). Urobte to nasledujúcim
spôsobom: pripojte príslušenstvo na výstup vzduchu (obr. 1)
2
Zariadenie pripojte do elektrickej siete a nastavte regulátor prúdenia vzduchu (6) do
požadovanej polohy: 0 - vypnuté
,
- minimálna rýchlosť, - maximálna rýchlosť (obr.
2).
3 Regulátor teploty (5) posuňte do požadovanej polohy (obr. 3):
SENSE - minimálna teplota, - stredná teplota, - maximálna teplota.
i
Nastavenie SENSE poskytuje optimálnu ochranu vlasov. Toto nastavenie
poskytuje silný, ale nízko teplotný prúd vzduchu, ktorý nespôsobuje poškodenie
vlasov a suší bez kučeravenia vlasov.
4 Pri sušení sa riaďte pokynmi podľa typu používaného príslušenstva.
5 Ak nechcete teplý vzduch, stlačte tlačidlo studeného vzduchu (7).
6 Po použití sušiča nastavte regulátor prúdenia vzduchu (6) do polohy O.
Použitie koncentrátora (8) (obr. 4)
Z
Profesionálny nástavec (8) vám umožní nasmerovať prúd vzduchu na konkrétne
miesto, napríklad ku korienkom pre vyrovnanie vlasov alebo na okrúhlu kefu pre
dosiahnutie objemu.
Použitie difuzéra (9)
1 Po umytí aplikujte na vlasy penové tužidlo alebo gél ako obyčajne.
2 Vlasy umiestnite do difuzéra. S difuzérom robte krúživé pohyby (obr. 5).
i Pre výraznejšie kučery držte difuzér čo najbližšie k hlave, aby sa kučera počas
sušenia neuvoľnila.
Použitie tlačidla studeného vzduchu (7)
1 Po vysušení vlasov a úprave tvaru vlasovej oblasti stlačte tlačidlo na studený
vzduch (7) na 15 alebo 20 sekúnd pre dosiahnutie požadovaného štýlu.
3 Čistenie a uskladnenie
Z
Zariadenie čistite iba ak je studené. Nepoužívajte žiadne rozpúšt’adlá, čistiace
prostriedky ani abrazívne výrobky.
1 Zariadenie odpojte od siete.
2 Používajte suchú látku.
3 Ak sa prívod vzduchu upchá, vyčistite ho.
Urobte to nasledujúcim spôsobom: otočte kryt (3) proti smeru hodinových ručičiek
a vyberte ho (obr. 6).
i Sušič vlasov má odnímateľný filter, ktorý chráni systém prúdenia vzduchu pred
nečistotami a zabraňuje nasatiu vlasov.
4 Filter a kryt (3) čistite pomocou malej kefky.
5 Založte späť filter a kryt prívodu vzduchu (3) správnym pripevnením krytu k telu
sušiča vlasov.
Z
Ak nie je filter a kryt prívodu vzduchu pripevnený správne, sušič vlasov nepoužívajte.
MAGYAR hu
BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK
Ezt a berendezést gyermekek 8 éves kortól,
valamint csökkent fizikai, szenzoros- és szellemi
képességekkel rendelkező személyek, illetve
olyanok használhatják, akik nem rendelkeznek
kellő tapasztalattal és ismeretekkel;
amennyiben megfelelő tájékoztatást kaptak a
berendezés biztonságos használatára
vonatkozóan és megértették a lehetséges
veszélyeket. Ügyeljünk rá, hogy gyermekek ne
játszhassanak a berendezéssel. A tisztítást és a
karbantartást gyermekek felügyelet nélkül nem
végezhetik.
Alkatrészek felhelyezése, vagy leválasztása,
illetve tisztítás és karbantartás előtt mindig
válassza le a készüléket az elektromos
hálózatról. Áramszünet esetén húzza ki a
készülék dugaszát a csatlakozóaljzatból. Mindig
kapcsolja ki a készüléket, mielőtt azt az
elektromos hálózathoz csatlakoztatná, vagy
arról leválasztaná.
d
Ne használja a hajszárítót vizet
tartalmazó fürdőkád, mosdókagyló,
zuhanyozó vagy bármilyen más víztartály
mellett.
Amennyiben a készülék vízbe esne,
NE próbálja meg kivenni. Ehelyett azonnal
húzza ki a készülék dugaszát a hálózati
aljzatból. Soha ne merítse a készüléket
vízbe vagy más folyadékba, illetve ne
helyezze mosogatógépbe. A készülék a
tisztítás során sem érintkezhet vízzel. A
készüléket és a tápkábelt óvja mindenfajta
folyadéktól.
A hajszárítót a fürdőszobában való használat
után csatlakoztassa le a hálózatról, mivel a
hajszárító kikapcsolt állapotban is veszélyt
jelent, amennyiben víz közelében van.
Kiegészítő védelemként javasoljuk egy 30 mA-t
nem meghaladó áramerősségű maradékáram-
működtetésű megszakító telepítését a
fürdőszobát ellátó áramkörre. Az üzembe
helyezéssel kapcsolatosan villanyszerelőtől
kérhet tanácsot.
Ez a termék nem ipari, hanem otthoni használatra lett tervezve. Az útmutatóban leírtakon
kívüli bármilyen alkalmazás veszélyes lehet.
Ne alakítsa át, és ne javítsa a készüléket. Ha a készülék hibás, ne használja,
hanem vigye egy hivatalos márkaszervizbe.
Ha a hálózati kábel sérült, akkor a lehetséges veszélyek megelőzése érdekében a gyártónak
vagy a vevőszolgálati szervizállomásnak vagy hasonló meghatalmazott személyzetnek ki
kell cserélnie azt a lehetséges kockázatok elkerülése érdekében.
Ne használjon a SOLAC által nem jóváhagyott alkatrészeket és kiegészítőket.
Az elektromos hálózathoz való csatlakoztatás előtt ellenőrizze, hogy a hálózati feszültség
megfelel a készülék specifikációjának.
Ne húzza a tápkábelt, és ne lógassa a készüléket a tápkábelnél fogva. A dugaszt az aljzatból
soha ne a vezetéknél, hanem a dugasznál fogva húzza ki.
Soha ne hagyja a készüléket szabad térben, kitéve a különböző természeti viszonyoknak.
Ne fogja meg nedves kézzel a bekapcsolt készüléket.
A bekapcsolt készüléket soha ne helyezze nedves felületre vagy nedves ruhára.
b
FONTOS: Amennyiben már nincs szüksége a készülékre, SOHA ne dobja azt a
háztartási hulladékba. A készülék szakszerű ártalmatlanítása érdekében keresse
fel a legközelebbi HULLADÉKHASZNOSÍTÁSSAL FOGLALKOZÓ
SZOLGÁLTATÓT. Ilyen módon is hozzájárulhat környezete megóvásához.
1Leírás
Ionizáló
A SOLAC egyedülálló ionos technológiája egy ionáram létrehozására képes,
amelyet közvetlenül a hajra bocsájt ki, így csökkentve a hő által okozott
begöndörödést és a sztatikus elektromosságot.
1Hlavná časť
2 Napájací kábel
3 Odnímateľný kryt prívodu vzduchu a filter
4 Keramický vývod ionizovaného vzduchu
5 Regulátor teploty (3 nastavenia)
6 Vypínač a ovládacie tlačidlo prúdenia
vzduchu (2 nastavenia)
7Tlačidlo studeného vzduchu
8 Koncentrátor
9Difúzor
1 Készülékház
2 Hálózati csatlakozózsinór
3Cserélhető szívónyílásfedél és légszűrő
4 Kerámia szellőzőnyílás az ionizált levegő
elvezetésére
5Hőmérséklet-választó (3 állás)
6 Be/ki kapcsoló és légáram-
szabályozó gomb (2 állás)
7 Hideg levegő gomb
8 Koncentrátor
9 Diffúzor
Kerámia szellőzőnyílás
•A szellőzőnyílás fedelének anyaga ionos kerámia, amely serkenti az ionok
tevékenységét, maximális védelmet nyújtva a haj számára.
2 Használat
Z
A berendezés beépített termosztáttal rendelkezik, mely szabályozza a hőmérsékletet,
így megakadályozza a túlhevülést (amennyiben a légbeszívó, vagy kifúvó nyílás
eldugul). Amennyiben ez történik, válassza le a készüléket a hálózatról és várjon öt
percet Távolítsa el az akadályt, majd kapcsolja be ismét a készüléket.
Z
A készülék a haj szárítására, formázására és nedvességének fenntartására alkalmas.
Az elektromos hálózathoz való csatlakoztatás előtt ellenőrizze, hogy mind kezei,
mind a készülék teljesen szárazok-e.
Ellenőrizze, hogy a légbeszívó és kifúvó nyílás nincs eltakarva.
1 Ha kívánja, csatlakoztassa a koncentrátort (8) vagy a levegőelosztót (9). Ehhez
helyezze fel a tartozékot a levegőkimenetre (1. ábra).
2
Csatlakoztassa a készüléket az elektromos hálózathoz, és állítsa a légáram szabályozót
(6) a kívánt állásba: 0-ki, -minimális sebesség, -maximális sebesség (2. ábra)
3llítsa a hőmérséklet-választót (5) a kívánt állásba (3. ábra)
SENSE- minimális hőmérséklet, - közepes hőmérséklet, - maximális
hőmérséklet.
i
Az optimális hajápolás érdekében használja a SENSE beállítást. Ez a beállítás
erős, de alacsony hőmérsékletű légáramlást biztosít, amely nem károsítja, és
göndörödés nélkül szárítja a hajat.
4 A használt tartozéknak megfelelően tartsa be a szárítási útmutatásokat.
5Ha felfűtetlen levegőt kíván nyomja meg a hideg levegő gombot (7).
6 A szárítás végeztével állítsa a kapcsolót (6) O állásba.
A levegőkoncentrátor (8) használata (4. ábra)
Z
A fúvóka (8) lehetővé teszi, hogy a levegőt közvetlenül egy pontra irányítsa, például
hajsimítás esetén hajtőhöz, vagy körkefére.
A levegőelosztó (9) használata
1 Hajmosást követően a szokványos módon alkalmazzon habot/zselét.
2 Helyezze be haját a légelosztóba. Tegyen körkörös mozdulatokat a légelosztóval
(5. ábra).
i A jobb tartású fürtök érdekében a légelosztót tartsa a fejéhez legközelebb, így
száradás közben szorosan tartja a fürtöt.
A hideg levegő gomb (7) használata
1 Miután megszárította a hajának egy részét és beállította annak formáját, nyomja
meg a hideg levegő gombot (7), és a forma fixálásához használja 15-20 percig.
3 Tisztítás és tárolás
Z
A hajszárítót csak lehűlt állapotban tisztítsa. Ne használjon oldó-, mosogató- vagy
súrolószert.
1 Húzza ki a készüléket.
2 Használjon száraz törlőkendőt.
3 Ha a légbeszívó nyílás elzáródik, tisztítsa ki. Ehhez forgassa el óra járásával
ellenkező irányba a burkolatot (3) és vegye le azt (6. ábra).
i A hajszárító cserélhető szűrője védi a légáramrendszert a szennyeződéstől, és
megakadályozza, hogy a készülék behúzza a haját.
4 Egy kis ecset segítségével tisztítsa meg a szűrőt és a fedelet (3).
5 Cserélje ki a légszűrőt és a szívónyílás fedelét (3). Ügyeljen rá, hogy megfelelően
illessze a hajszárító burkolatához.
Z
Ne használja a hajszárítót rosszul felszerelt légszűrővel és szívónyílásfedéllel.
4 Karbantartás
A készülék tisztításához használjon enyhén megnedvesített törlőkendőt és -
amennyiben szükséges - enyhe tisztítószert. A hajszárítót semmilyen
körülmények között ne merítse vízbe.
5Megfelelőségi nyilatkozat
Névleges feszültség: 220-240V, 2200W
Érintésvédelmi osztály: Class II
Zajszint: 76,8 dB(A)
6 Forgalmazza
HTM Nemzetközi Kereskedelmi Kft. 1046 Budapest, Kiss Ernő u. 3.
Fax: (1) 369-0403/ Tel.: (1) 370-4074/ (1) 370-1041
7 Garanciafeltételek
A garancia minden gyártási vagy anyaghibából eredő működési
rendellenességgel kapcsolatban egy év.
A jótállás nem terjed ki a helytelen használatból eredő hibákra.
A garancia nem érvényes, ha az üzletben nem teljesen vagy helytelenül töltötték
ki ill. pecsételték le a garanciajegyet.
Nem vonatkozik a garancia az olyan károsodásokra, amelyek a helytelen
használatból vagy szállításból erednek. Ez olyan esetekre is érvényes, amikor a
készüléket nem megfelelő földelésű dugaljhoz csatlakoztatták.
Ugyancsak érvénytelen a garancia, ha a készüléket illetéktelen (hozzá nem
értő személy) próbálja javítani, aki nem tartozik a vevőszolgálathoz vagy
hivatalos szervizhez.
A meghibásodott készüléket - beleértve a hálózati csatlakozó vezetéket is - csak
szakember, szerviz javíthatja.
БЪЛГАРСК bg
ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
Този уред може да бъде използван от
деца на 8 и повече години и лица с
намалени физически, сетивни или
умствени възможности или неопитни и
неграмотни лица, ако са наблюдавани
или са им дадени инструкции относно
употребата на уреда по безопасен начин
и те разбират възможните опасности.
Децата не трябва да си играят с уреда
.
Почистването и поддръжката не
трябва да се прави от деца без надзор.
Винаги изключвайте уреда след
употреба и преди поставяне или
сваляне на части или извършване на
дейности по поддръжка и почистване.
При спиране на тока, изключете уреда
от мрежата. Уредът трябва да се
изключи преди включване или
изключване на щепсела от контакта.
d
Не използвайте сешоара в близост
до бани, мивки, душове или други
водни контейнери.
Ако уредът падне
във вода, НЕ се опитвайте да го
извадите. Изключете го незабавно
от захранването. Никога не
потапяйте уреда във вода или друга
течност, както и не го поставяйте в
миялната машина. Уредът не трябва
да влиза в контакт с вода по време на
почистване. Избягвайте
напръскването на уреда или
захранващия кабел.
При използване на сешоара в банята,
изключете щепсела от контакта, тъй
като близостта до вода е опасна, дори
и при неработещ уред.
За допълнителна защита,
препоръчваме монтирането на
трансформатор, не надвишаващ 30
mA, в електрическата верига,
захранваща банята. Обърнете за
съвет към електротехник.
Този уред е само за домашно, а не за промишлено ползване. Всяка друга употреба
извън посочената може да бъде опасна.
Не променяйте и не ремонтирайте уреда. В случай на каквато и да е
аномалия в уреда, не го използвайте и го занесете в оторизиран ремонтен
сервиз.
Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да се замени от производителя
или от вашия сервиз за следпродажбено обслужване, или от подобен квалифициран
персонал, за да се избегнат евентуални злополуки.
Не използвайте части или принадлежности, които не са одобрени или препоръчани
от SOLAC.
Преди включване на уреда в електрическата инсталация, проверете дали
посоченото напрежение на уреда съвпада с това в дома ви.
Никога не дърпайте кабела и не допускайте уредът да виси на кабела. Винаги
изключвайте уреда като дърпате щепсела, никога кабела.
Никога не оставяйте уреда на открито, изложен на въздействието на околната
среда.
Не допирайте работещият уред с мокри ръце.
Никога не оставяйте уреда да работи върху мокра повърхност или тъкан.
b
ВАЖНО: Когато искате да изхвърлите уреда, НЕ го изхвърляйте в
обикновен контейнер за боклук. Занесете го в най-близкия ПУНКТ или
ЦЕНТЪР ЗА ТАКИВА ОТПАДЪЦИ за да бъде обработен. Така помагате за
опазването на околната среда.
1 Описание
Йонизатор
Ексклузивната йонна технология на SOLAC може да генерира йонен поток,
излъчван директно върху косата, с което се намалява оплитането и
статичното електричество, причинено от топлината.
Керамичен отдушник
Отдушникът е покрит с йонна керамика (турмалин), която усилва
действието на йоните, като осигурява максимална грижа за косата.
2 Употреба
Z
Уредът е снабден с термостат, който регулира температурата, за да
предотврати прегряване, (ако са блокирани отворът на приток на въздух и
отдушникът). Ако това се случи, разкачете уреда и изчакайте пет минути.
Отстранете причината за запушването и включете отново уреда.
Z
Този уред е предназначен за подсушаване, оформяне и овлажняване на косата.
Преди включване на уреда в електрическата мрежа, уверете се, че ръцете
ви и уредът са напълно сухи.
Уверете се че отворите за приток и изпускане на въздух не са запушени.
1 Ако желаете, прикрепете концентратора (8) или дифузера (9). За да направите
това, прикрепете приставката към отвора за въздух (Фиг. 1)
2
Включете уреда в електрическата мрежа и поставете регулатора на въздушната
струя (6) в желаното положение: 0-изключено, -минимална скорост, -
максимална скорост (Фиг. 2).
3 Поставете температурния селектор (5) в желаното положение (Фиг. 3):
SENSE- минимално нагряване, - средно нагряване, -максимално
нагряване.
i
Използвайте степента SENSE за оптимална защита на косата. Тази
степен предоставя силен въздушен поток, но с ниска температура,
който не уврежда косата и я изсушава без да се накъдри.
4 Следвайте инструкциите за изсушаване според приставката, която
използвате.
5 Ако искате въздушна струя без нагряване, натиснете бутона за студен въздух (7).
6 След използване на сешоара, поставете регулатора на въздушната струя (6)
в положение O.
Използване на концентратора (8) (Фиг.4)
Z
накрайник (8) ви позволява да насочите въздушната струя към специфична
точка, например към корените за ефект на изправяне или върху кръгла четка
за обем.
Използване на дифузера (9)
1 След като измиете косата си, сложете пяна/гел, както обикновено.
2 Поставете косата в дифузера. Правете кръгообразни движения с дифузера
(фиг.5).
i За по-добре оформени къдрици дръжте дифузера възможно най-близо до
главата, за да може къдрицата да е здраво притисната, докато я
изсушавате.
Използване на бутона за студен въздух (7)
1 Щом веднъж сте изсушили и фиксирали формата на кичур коса, натиснете
бутона за студен въздух (7) за 15 до 20 секунди за да фиксирате.
3 Съхранение и почистване
Z
Почиствайте уреда само когато е студен. Не използвайте разтворители или
абразивни вещества за почистване.
1 Изключете уреда от контакта.
2 Използвайте суха кърпа.
3 Ако отворът за приток на въздух е блокиран, почистете го. За целта, завъртете
капака обратно на часовниковата стрелка и махнете капака (3) (Фиг. 6).
i Сешоарът има подвижен филтър, който защитава системата за
въздушен поток от мръсотия и не позволява косата да бъде засмукана.
4 Почистете филтъра и капака (3) с малка четка.
5 Върнете отново капака и филтъра на отвора за приток на въздух (3), докато
не пасне правилно върху корпуса на сешоара.
Z
Не използвайте сешоара, ако капакът и филтърът на отвора за приток на
въздух не е прикрепен правилно.
HRVATSKA hr
SIGURNOSNE UPUTE
Ovaj aparat smiju koristiti djeca starija od 8
godina i osobe smanjenih fizičkih, osjetilnih ili
mentalnih sposobnosti, neiskusne osobe i
osobe koje ne poznaju uređaj uz nadzor ili upute
za korištenje uređaja na siguran način te ako su
svjesni mogućih povezanih opasnosti. Djeca se
ne smiju igrati uređajem. Djeca ne smiju čistiti i
održavati uređaj bez nadzora.
Uvijek izvucite kabel iz utičnice nakon uporabe,
prije namještanja ili uklanjanja dijelova te prije
čćenja i održavanja aparata. U slučaju
nestanka struje isključite aparat. Aparat mora
biti isključen prilikom priključivanja i isključivanja
na električnu mrežu.
d
Ne koristite aparat u blizini kada,
sudopera, tuševa i drugih spremnika s
vodom.
Ako aparat padne u vodu, NE
pokušavajte ga izvaditi. Odmah ga isključite
iz napajanja. Nikada ne uranjajte aparat u
vodu ili druge tekućine i ne perite ga u perilici
za suđe. Prilikom čćenja aparat ne smije
doći u kontakt s vodom. Nemojte vodom
poprskati aparat ni kabel za napajanje.
Prilikom uporabe sušila u kupaonici, isključite ga
iz napajanja nakon uporabe budući da blizina
vode predstavlja opasnost čak i kada je sušilo
isključeno.
Za dodatnu zaštitu preporučena je ugradnja
zaštitne diferencijalne sklopke (RDD) ispod 30
mA u električni krug kupaonice. Obratite se
elektroinstalateru za savjet.
Ovaj aparat namijenjen je za uporabu u kućanstvu. Nije namijenjen za industrijske potrebe.
Uporaba izvan navedene namjene može predstavljati opasnost.
Nemojte mijenjati niti popravljati aparat. U slučaju kvara uređaja, ne koristite ga i
odnesite ga u ovlašteni servis.
Zamjenu oštećenog mrežnog kabela prepustite proizvođaču, servisnoj radionici ili sličnom
stručnom osoblju kako biste izbjegli moguće opasnosti.
Ne koristite dijelove ili pribor koje ne isporučuje ili preporuča SOLAC.
Prije priključivanja aparata na električnu mrežu provjerite odgovara li napon s natpisne
pločice aparata naponu mreže u vašem kućanstvu.
Nikada ne povlačite kabel i ne vješajte aparat na njega. Nikada ne isključujte aparat
povlačenjem kabela - izvucite utikač.
Nikada ne ostavljajte aparat na otvorenom izložen vremenskim utjecajima.
Ne dirajte uključeni aparat mokrim rukama.
Nikada ne ostavljajte uključeni aparat na vlažnoj površini ili tkanini.
b
VAŽNO: NIKADA ne bacajte aparat u kantu za otpatke. Odnesite ga u
najbliže ODLAGALIŠTE ili deponij u blizini vašeg doma. Time pomažete
u zaštiti okoliša.
1 Opis
Ionizator
Naprednom tehnologijom tvrtke SOLAC ioni se izravno usmjeravaju na kosu,
smanjujući kovrče i statički elektricitet izazvane toplinom.
Keramički otvor za izlaz zraka
Otvor za izlaz zraka prekriven je ionskom keramikom koja potiče aktivnost iona
uz osiguranje maksimalne njege kose.
2Primjena
Z
Ovaj aparat sadrži termostat za regulaciju temperature kako bi se spriječilo
pregrijavanje aparata (u slučaju da su otvori za ulaz ili izlaz zraka začepljeni). U tom
slučaju isključite aparat i pričekajte pet minuta. Uklonite predmet koji je prouzročio
začepljenje i ponovno uključite aparat.
Z
Aparat je namijenjen za sušenje, oblikovanje i vlaženje kose.
Prije priključivanja aparata na napajanje ruke i aparat moraju biti potpuno suhi.
Otvori za ulaz i izlaz zraka ne smiju biti blokirani.
1 Ako želite, namjestite koncentrator (8) ili raspršivač (9). Da biste to učinili, montirajte
dodatak na izlaz zrak (sl. 1)
2
Priključite aparat u napajanje i namjestite gumb za regulaciju strujanja zraka (6) u željeni
položaj: O-isključeno, -minimalna brzina, -maksimalna brzina (sl. 2).
3 Namjestite regulator temperature (5) u željeni položaj (sl. 3):
SENSE-minimalna toplina, -srednja toplina, -maksimalna toplina.
i
Za optimalnu zaštitu kose koristite postavku SENSE. Ova postavka pruža snažan
protok zraka niske temperature koja ne uzrokuje oštećenja kose i suši je bez
kovrča.
4 Slijedite upute za sušenje u skladu s uporabljenim dodatkom.
5 Ukoliko ne želite topli zrak, pritisnite gumb za hladni zrak (7).
6 Nakon uporabe aparata, namjestite regulator strujanja zraka (6) u položaj O.
Uporaba koncentratora (8) (sl. 4)
Z Koncentrator
(8) omogućuje vam da usmjerite protok zraka prema određenoj točci, na
primjer, prema korijenu za ravnanje kose ili prema okrugloj četki za dobivanje
volumena.
1 Корпус
2 Захранващ кабел
3 Подвижен капак и отвор за приток на
въздух
4 Керамичен йонизиращ отдушник
5 Регулатор на температурата (3
степени)
6 Бутон за включване/изключване
на въздушната струя (2 степени)
7 Бутон за студен въздух
8 Концентратор
9 Дифузер
1Kućište
2 Strujni kabel
3 Uklonjivi pokrov i filtar ulaza zraka
4 Keramički ioniziran otvor za izlaz zraka
5 Regulator temperature (3 postavke)
6 Gumb za uklj./isklj. i regulaciju
strujanja zraka (2 postavke)
7 Gumb za hladni zrak
8 Koncentrator
9 Raspršivač
Uporaba raspršivača (9)
1 Nakon pranja kose nanesite pjenu ili gel za kosu.
2 Kosu stavite u raspršivač. Kružnim pokretima pomičite raspršivač (sl. 5).
i Savjet stručnjaka: Za izraženije kovrče raspršivač držite što bliže vlasištu tako da
je kovrča čvrsto omotana dok se suši.
Korištenje gumba za hladni zrak (7)
1 Nakon što ste osušili i odredili oblik pramena kose, pritisnite gumb za hladni zrak (7)
i držite ga 15 do 20 sekundi kako biste oblikovali frizuru.
3 Čćenje i pohrana
Z
Aparat čistite samo kad je potpuno hladan. Ne koristite otapala, deterdžente ni
abrazivna sredstva za čćenje.
1 Izvucite kabel iz napajanja.
2 Koristite suhu krpu.
3 Ukoliko je otvor za ulaz zraka začepljen, očistite ga.
Da biste to učinili, okrenite pokrov u smjeru obrnutom od kazaljke na satu i izvucite
pokrov (3) (sl. 6).
i Sušilo za kosu opremljeno je filtrom koji sustav kroz koji prolazi zrak štiti od
prljavštine i sprječava usisavanje kose.
4Očistite filtar i poklopac (3) četkicom.
5 Zamijenite filtar i poklopac otvora za ulaz zraka (3) tako da ga ispravno pričvrstite
za sušilo.
Z
Nemojte koristiti sušilo za kosu dok filtar i poklopac otvora za ulaz zraka nije ispravno
pričvršćen.
ROMÂNĂ ro
INSTRUCŢIUNI PRIVIND SIGURANŢA
Acest aparat poate fi utilizat de către copii cu
vârsta minimă de opt ani şi persoanele cu
capacităţi fizice, senzoriale sau mentale reduse
sau fără experienţă şi cunoştinţe în cazul în care
acestora li s-a dat dreptul sau au fost instruiţii cu
privire la utilizarea aparatului într-un mod sigur şi
înţeleg pericolele implicate. Copii nu trebuie să
se joace cu aparatul. Curăţarea şi întreţinerea
nu trebuie efectuate de copii fără supraveghere.
Întotdeauna scoateţi aparatul din priză după
utilizare, înainte de a monta sau de a scoate
piese ale acestuia şi înainte de a efectua
operaţiuni de întreţinere şi de curăţare. De
asemenea, scoateţi aparatul din priză în cazul
întreruperii alimentării cu energie electrică.
Înainte de a scoate sau de a introduce aparatul
în priză, asiguraţi-vă că acesta este oprit.
d
Nu utilizaţi uscătorul de păr în apropierea
băilor, spălătoarelor, duşurilor sau a altor
recipiente care conţin apă.
Dacă acesta
cade în apă, NU încercaţi să îl scoateţi.
Scoateţi-l imediat din priză.Nu introduceţi
niciodată aparatul în apă şi în nici un alt
lichid şi nu îl introduceţi în maşina de spălat
vase. În timp ce curăţaţi aparatul, acesta nu
trebuie să intre în contact cu apa. Evitaţi să
stropiţi aparatul şi cablul de alimentare.
Atunci când folosiţi uscătorul de păr în baie,
scoateţi-l din priză, deoarece este periculos să
apropiaţi aparatul de apă chiar când acesta este
oprit.
Pentru o protecţie suplimentară, vă
recomandăm să montaţi, pe circuitul electric ce
deserveşte baia, un dispozitiv de protecţie prin
detectarea diferenţială a curenţilor reziduali
(RDD) care să nu depăşească
30mA. Pentru
detalii consultaţi electricianul dumneavoastră.
Acest aparat este destinat exclusiv utilizării casnice; nu se va folosi în scopuri industriale.
Orice altă utilizare decât cea descrisă în prezentele instrucţiuni poate fi periculoasă.
Nu modificaţi şi nu reparaţi aparatul. Dacă observaţi orice anomalie la aparat, nu îl
mai folosiţi şi duceţi-l la o unitate service autorizată.
În cazul deteriorării cablului de alimentare, acesta trebuie înlocuit de producător sau de
unitatea de service post-vânzare sau de către personal calificat, pentru a preveni posibilele
accidente.
•Nu folosiţi componente sau accesorii care nu au fost furnizate sau recomandate de SOLAC.
Înainte de a introduce aparatul în priză, verificaţi dacă tensiunea indicată pe aparat este
aceeaşi cu cea din locuinţa dumneavoastră.
Nu trageţi niciodată de cablul de alimentare şi nici nu agăţaţi aparatul de cablul de alimentare.
Scoateţi întotdeauna aparatul din priză trăgând de ştecher, niciodată de cablul de alimentare.
•Nu lăsaţi niciodată aparatul în afara locuinţei, expus fenomenelor naturale.
Nu atingeţi aparatul cu mâinile ude atunci când acesta este în funcţiune.
•Nu lăsaţi niciodată aparatul în funcţiune pe o suprafaţă umedă sau pe materiale textile.
b
IMPORTANT: Atunci când doriţi să aruncaţi aparatul, NU îl aruncaţi niciodată la
gunoi. Duceţi-l la cel mai apropiat PUNCT DE COLECTARE a materialelor uzate,
pentru a fi prelucrat corespunzător. Astfel, veţi contribui la îngrijirea mediului
înconjurător.
1 Descriere
Ionizatorul
Tehnologia cu ioni exclusivă a SOLAC este capabilă să genereze un flux de ioni
care este aplicat direct pe păr, reducând onduleurile şi electricitatea statică
produse de căldură.
Ieşirea de aer din ceramică
•Ieşirea de aer este acoperită cu ceramică ionică care accentuează acţiunea
ionilor, asigurând o îngrijire maximă a părului.
2 Utilizare
Z
Acest dispozitiv are un termostat care reglează temperatura pentru a preveni
supraîncălzirea acestuia (dacă intrarea sau ieşirea de aer este blocată). Dacă acest
lucru se întâmplă, deconectaţi dispozitivul şi aşteptaţi cinci minute. Îndepărtaţi cauza
care a determinat blocarea şi porniţi din nou aparatul.
Z
Acest aparat a fost proiectat pentru uscarea, aranjarea şi hidratarea părului.
Înainte de a introduce aparatul în priză, asiguraţi-vă vă atât mâinile dumneavoastră
cât şi aparatul sunt complet uscate.
Asiguraţi-vă că admisia pentru aer şi ieşirea pentru aer nu sunt obstrucţionate.
1Dacă doriţi, ataşaţi accesoriul pentru concentrarea jetului de aer (8) sau accesoriul
pentru difuzare (9). Pentru aceasta, montaţi accesoriul pe evacuarea aerului (fig. 1)
2
Introduceţi aparatul în priză şi plasaţi comutatorul pentru jetul de aer (6) în poziţia dorită:
0-oprit, -viteză minimă, -viteză maximă (fig. 2).
3Reglaţi comutatorul pentru selectarea temperaturii (5) în poziţia dorită (fig. 3):
SENSE- temperatură minimă, - temperatură medie, -temperatură maximă.
i
Utilizaţi setarea SEMSE pentru o protecţie optimă a părului. Această setare
asigură un flux de aer puternic, dar de temperatură scăzută, care nu provoacă
nicio deteriorare a părului şi îl usucă fără a-l încreţi.
4 Consultaţi instrucţiunile de uscare conform accesoriului utilizat.
5Dacă nu doriţi ca jetul de aer să fie cald, apăsaţi butonul pentru aer rece (7).
6După ce aţi terminat de folosit uscătorul, plasaţi comutatorul pentru controlul jetului
de aer (6) pe poziţia O.
Utilizarea accesoriului pentru concentrarea jetului de aer (8) (fig. 4)
Z
Duza profesională (8) vă permite să îndreptaţi fluxul de aer spre un anumit punct, de
exemplu, spre rădăcini, pentru un efect de îndreptare sau spre o perie rotundă, pentru
volum.
Utilizarea accesoriului pentru difuzare (9)
1După spălarea părului, aplicaţi spumă/gel ca de obicei.
2Introduceţi părul în difuzor. Mişcaţi circular difuzorul (fig. 5).
i Pentru bucle mai bine definite, apropiaţi difuzorul de cap cât de mult posibil, astfel
încât bucla să fie bine fixată în timp ce se usucă.
Folosirea butonului pentru aer rece (7)
1Odată ce aţi uscat şi aţi stabilit forma unei şuviţe de păr, apăsaţi butonul de aer rece
(7) timp de 15-20 secunde pentru a fixa stilul.
3Curăţare şi depozitare
Z
Curăţaţi uscătorul de păr numai atunci când acesta este rece. Nu utilizaţi nici un fel de
solvenţi, detergenţi sau produse abrazive.
1 Scoateţi aparatul din priză.
2Folosiţi o cârpă uscată.
3Dacă intrarea de aer se blochează, curăţaţi-o.
Pentru aceasta, rotiţi capacul în sens antiorar şi trageţi-l (3) în afară (fig. 6).
i Uscătorul de păr are un filtru detaşabil care protejează sistemul de fluxul de aer
de murdărie şi împiedică aspirarea în acesta a firelor de păr.
4Curăţaţi filtrul şi capacul (3) utilizând o perie mică.
5Apăsaţi pe capacul şi filtrul intrării de aer (3), ataşându-l corect la corpul uscătorului
de păr.
Z
Nu folosiţi uscătorul de păr în cazul în care capacul şi filtrul intrării aerului nu sunt corect
ataşate.
1 Corpul principal
2 Cablu de alimentare
3 Capac demontabil şi filtru al intrării de aer
4Ieşirea de aer din ceramică ionizată
5 Comutator pentru selectarea temperaturii
(3 setări)
6 Comutator Pornit/Oprit şi pentru
controlul jetului de aer (2 setări)
7 Buton pentru aer rece
8 Concentrator
9 Dispozitiv de distribuire a căldurii
Mod. SH7097
Secador de pelo
Hair dryer
Sèche-cheveux
Haartrockner
Secador de cabelo
Asciugacapelli
Haardroger
Fén
Suszarka
Sušič vlasov
Hajszárító
Сешоар
Sušilo za kosu
Uscător de păr
DESPLEGABLE_SH7097.fm Page 2 Friday, May 27, 2011 8:58 AM
  • Page 1 1
  • Page 2 2

Solac SENSE 2200 PROCERAMIC Mod SH7097 Návod na obsluhu

Kategória
Fén
Typ
Návod na obsluhu
Táto príručka je tiež vhodná pre